GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR UITGEEST"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Het huidige budget voor startersleningen is uitgeput, nadat de reeds lopende aanvragen zijn gehonoreerd. Ook het budget voor rijksbijdragen is op. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend, worden er geen rijksbijdragen meer verstrekt. Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer in behandeling genomen worden. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: 1. De toewijzing van de starterslening te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen (financiën). 2. De gemeenteraad voor te stellen: a. een bedrag van uit de Bestemmingsreserve Stimulering volkshuisvesting beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen; b. de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 vast te stellen en per 1 juli 2015 in werking te laten treden en gelijktijdig de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling, vastgesteld op 30 november 2006 in te trekken. Behandeling in de gemeenteraad: ja Datum: 25 juni 2015 Bespreken in Commissie: AZ d.d. 11 juni 2015 Paraaf afd.hoofd: 4p 1 plv Voorlichting: ja Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Dit is advies is besproken met de portefeuillehouder, wethouder Spaanderman, en hij is akkoord met het voorstel. Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman Wethouder Schouten Wethouder Tromp Akkoord k Á. Bespreken Besluit van B&W d.d.: Nummer:B

2 Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: Het huidige budget voor startersleningen is uitgeput, nadat de reeds lopende aanvragen zijn gehonoreerd. Ook het budget voor rijksbijdragen is op. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend, worden er geen rijksbijdragen meer verstrekt. Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer in behandeling genomen worden. Op 30 november 2006 heeft de gemeenteraad de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling vastgesteld en op 29 maart 2007, 24 september 2009 en 26 mei 2011 gewijzigd. Deze verordening regelt de starterslening van de gemeente Uitgeest. De starterslening is een (tweede) hypothecaire lening, speciaal bedoeld voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden, die er toe bijdraagt de financiële ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag van dat de aanvrager kan lenen. De starterslening wordt uitgevoerd door de Stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). In de Woningwet is bepaald dat er een huisvestingsverordening mag worden vastgesteld als er in de gemeente sprake is van schaarste. Omdat er in Uitgeest sprake van schaarste op de huurmarkt, is er een huisvestingsverordening vastgesteld om dit aan te pakken. De schaarste wordt deels opgelost door het bouwen van woningen. Daarnaast zijn andere instrumenten, zoals de starterslening, die de schaarste tegen gaan. De starters die gebruik maken van een starterslening zitten in dezelfde doelgroep als de huurders en woningzoekenden die problemen hebben met het vinden van een woning als gevolg van de schaarste. Als een starter een woning koopt, is hij geen woningzoekende meer en betreedt daardoor de huurmarkt niet. Ook zijn er starters die een huurwoning achterlaten, waardoor er doorstroming is op de huurmarkt. Dit komt de schaarste op de huurmarkt ten goede. Als er een huurwoning achter wordt gelaten neemt de schaarste af, als starter vanuit het ouderlijk huis een huis koopt, neemt de schaarste op de huurmarkt niet toe, omdat hij geen woningzoekende meer is. Daarnaast is er ook sprake van doorstroming in de koopsector, doordat mensen hun huis kunnen verkopen aan een starter. Door het verstrekken van startersleningen wordt de woningmarkt gestimuleerd en de doorstroming bevorderd. 2

3 Figuur 3.2 Doorstromingseffect in de koop- en huursector Toetreder huursector of Doorstromer huursector Starter verlaat ouderlijk huis Starter koopt nieuwbouwwoning Verhuisketen. 1 transactie Starter verlaat huurwoning Starter koopt bestaande woning l Doorstromer verhuist Doorstromer verhuist,į ', Doorstromer verhuist niet i Verhuisketen. 3-4 transacties Bron: EIB In 2014 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van het SVn landelijk onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode (intl5.2031). Hieruit is gebleken dat het 47V 0 van de gebruikers uit het ouderlijk huis komt en o laat een huurwoning achter o van de starterslening wordt gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning. Uit het onderzoek blijkt dat 12 0 Zo van de starters gewacht had met het kopen van een woning als men geen gebruik had kunnen maken van de starterslening. Uit de conclusies van het onderzoeksrapport blijkt dat de verhuisketens die in gang gezet worden leiden tot 9 0 Zo meer transacties op de woningmarkt, dan er zonder startersleningen zouden zijn gerealiseerd. Daarnaast brengt de stimulering vanuit de starterslening extra bouwproductie met zich mee. Landelijk bedraagt dit miljoen en dit leidt tot extra banen. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 een budget van beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen aan inwoners van Uitgeest (R ). Deze startersleningen werden verstrekt met 50Vo rijksbijdrage van VROM. Het budget van Uitgeest is inmiddels uitgeput. Tot 15 april 2015 zijn er nog aanvragen in behandeling genomen door de gemeente. De laatste aanvragen zijn allen voor 1 mei 2015 ingediend bij het SVn. Als deze leningen worden toegekend, is er geen budget meer over. Ook is het beschikbare budget voor de rijksbijdragen uitgeput. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn binnen komen, wordt geen rijksbijdrage meer verstrekt. Op basis van de bestaande verordening van de gemeente Uitgeest kan een starterslening verkregen worden:» Als starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort;» Als in Uitgeest woonachtig verblijfsgerechtigde huishouden op het moment van de aanvraag minimaal zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal een jaar inwonend is;» Als de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van » Van maximaal Oplossing: Geadviseerd wordt de gemeenteraad te vragen om uit de Reserve Stimulering volkshuisvesting een bedrag van beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen. Dit bedrag zal 3

4 worden overgeboekt naar de voorziening Startersfonds gemeente Uitgeest I V R O M, waaruit de toegekende startersleningen kunnen worden verstrekt. Om te voorkomen dat bovengenoemd budget te snel uitgeput raakt, stellen wij voor het maximale te lenen bedrag voor een starterslening te verlagen naar Dit moet worden aangepast in artikel 4 lid 2 van de 'Verordening Stimuleringsfonds Starterslening'. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad voor te stellen om de 'Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015' vast te stellen, waarin het nieuwe maximaal te lenen bedrag is opgenomen en deze per 1 juli 2015 in werking te laten treden. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de oude 'Verordening Stimuleringsfonds Starterslening' per 1 juli 2015 in te trekken, met dien verstande dat aanvragen voor een VROM Starterslening, die vóór 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend onder het gestelde in de oude verordening vallen en aanvragen om VROM Startersleningen die na 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend onder het gestelde in de nieuwe verordening vallen.. De Nationale hypotheekgarantie (NHG) wordt met ingang van 1 juli 2015 verlaagd van naar In de Verordening wordt verwezen naar de meest actuele normen van de NHG en derhalve is op dit punt geen aanpassing nodig. Het college van B&W is bevoegd om te beslissen over toewijzing van de starterslening. De beslistermijn is echter erg kort is en in de praktijk wordt het advies van het SVn altijd overgenomen, mits de afdeling Financiën akkoord is. Daarom wordt voorgesteld om de uitvoering van de regeling en de beslissing over de toewijzing te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen (financiën). Financiële aspecten/risico's: In de Reserve Stimulering volkshuisvesting stond per 1 januari 2015 een bedrag van 6 327,527. In juni 2013 stond er een bedrag van in de Reserve Stimulering volkshuisvesting. Er is dus geld uitgeleend, maar er is inmiddels ook weer afgelost. De afdeling Financiën controleert bij iedere aanvraag of er nog voldoende budget is om de startersleningen te verstrekken. Door de uitvoering van de regeling te mandateren aan het afdelingshoofd die verantwoordelijk is voor financiën, blijft dit geborgd. Samengevat advies: 1. De toewijzing van de starterslening te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen (financiën). 2. De gemeenteraad voor te stellen: a. een bedrag van Ç uit de Bestemmingsreserve Stimulering volkshuisvesting beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen. b. de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 vast te stellen en per 1 juli 2015 in werking te laten treden en gelijktijdig de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling, vastgesteld op 30 november 2006 in te trekken. PARAAF OF PL BLIEKSZAKEN/ FINANCIËN/ AKKOORD AKKOORD ADVIES MEDE-ADVISELR f " "^^^^^^^^ f STAFAFDELING 1 AKKOORD ^ te INKOOP/ VERZEKERINGEN 1 RUIMTELIJK RUIMTELIJKE AKKOORD AKKOORD BEHEER/AKKOORD ORDENING/AKKOORD 4

5 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 26 mei 2015 Voorstel voor beschikbaarstelling van budget voor Startersleningen en vaststelling van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 Aan de gemeenteraad Op 30 november 2006 heeft uw raad de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling vastgesteld en op 29 maart 2007, 24 september 2009 en 26 mei 2011 gewijzigd. Deze verordening regelt de starterslening van de gemeente Uitgeest. De starterslening is een (tweede) hypothecaire lening, speciaal bedoeld voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden, die er toe bijdraagt de financiële ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag van dat de aanvrager kan lenen. De starterslening wordt uitgevoerd door de Stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten). In de Woningwet is bepaald dat er een huisvestingsverordening mag worden vastgesteld als er in de gemeente sprake is van schaarste. Omdat er in Uitgeest sprake van schaarste op de huurmarkt, is er een huisvestingsverordening vastgesteld om dit aan te pakken. De schaarste wordt deels opgelost door het bouwen van woningen. Daarnaast zijn andere instrumenten, zoals de starterslening, die de schaarste tegen gaan. De starters die gebruik maken van een starterslening zitten in dezelfde doelgroep als de huurders en woningzoekenden die problemen hebben met het vinden van een woning als gevolg van de schaarste. Als een starter een woning koopt, is hij geen woningzoekende meer en betreedt daardoor de huurmarkt niet. Ook zijn er starters die een huurwoning achterlaten, waardoor er doorstroming is op de huurmarkt. Dit komt de schaarste op de huurmarkt ten goede. Als er een huurwoning achter wordt gelaten neemt de schaarste af, als starter vanuit het ouderlijk huis een huis koopt, neemt de schaarste op de huurmarkt niet toe, omdat hij geen woningzoekende meer is. Daarnaast is er ook sprake van doorstroming in de koopsector, doordat mensen hun huis kunnen verkopen aan een starter. Door het verstrekken van startersleningen wordt de woningmarkt gestimuleerd en de doorstroming bevorderd. Figuur 3.2 Doorstromingseffect in de koop- en huursector Toetredei huuisec toi Doorsrromei huui sector Starter vedaat^ouderhjk hi^s^ veĩĩaahiuurwonin~ Starter koopt nieuwbouwwoning Staitei koopt bestaande woning nīrzzz: I Doorsĩiomei verhuist Į ļ poorstiomer verhuist,' Doorstiomei verhuist niet Verhuisketen 1 tiansactie * R/eihuisketen 1 4 transacties ĩ Bron EIB

6 In 2014 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van het SVn landelijk onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode (int ). Hieruit is gebleken dat het 47 0 A van de gebruikers uit het ouderlijk huis komt en 53 0 Zo laat een huurwoning achter. 80^o van de starterslening wordt gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning. Uit het onderzoek blijkt dat 12Vo van de starters gewacht had met het kopen van een woning als men geen gebruik had kunnen maken van de starterslening. Uit de conclusies van het onderzoeksrapport blijkt dat de verhuisketens die in gang gezet worden leiden tot 9 0 Zo meer transacties op de woningmarkt, dan er zonder startersleningen zouden zijn gerealiseerd. Daarnaast brengt de stimulering vanuit de starterslening extra bouwproductie met zich mee. Landelijk bedraagt dit miljoen en dit leidt tot extra banen. Uw raad heeft op 27 juni 2013 een budget van E ,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen aan inwoners van Uitgeest (R ).). Deze startersleningen werden verstrekt met o rijksbijdrage van VROM. Het budget van Uitgeest is inmiddels uitgeput. Tot 15 april 2015 zijn er nog aanvragen in behandeling genomen door de gemeente. De laatste aanvragen zijn allen voor 1 mei 2015 ingediend bij het SVn. Als deze leningen worden toegekend, is er geen budget meer over. Ook is het beschikbare budget voor de rijksbijdragen uitgeput. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn binnen komen, wordt geen rijksbijdrage meer verstrekt. Op basis van de bestaande verordening van de gemeente Uitgeest kan een starterslening verkregen worden:» Als starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort;» Als in Uitgeest woonachtig verblijfsgerechtigde huishouden op het moment van de aanvraag minimaal zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal een jaar inwonend is;» Als de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van ,-.» Van maximaal ,-. In de Reserve Stimulering volkshuisvesting stond per 1 januari 2015 een bedrag van 6 327,527. In juni 2013 was stond er een bedrag van in de Reserve Stimulering volkshuisvesting. Er is dus geld uitgeleend, maar er is inmiddels ook weer afgelost. Wij stellen u voor: A. uit de Reserve Stimulering volkshuisvesting een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen. Dit bedrag zal worden overgeboekt naar de voorziening Startersfonds gemeente Uitgeest I VROM, waaruit de toegekende startersleningen kunnen worden verstrekt. Om te voorkomen dat bovengenoemd budget te snel uitgeput raakt, stellen wij voor het maximaal te lenen bedrag voor een starterslening te verlagen naar ,-. Omdat in de huidige Verordening nog wordt uitgegaan van een hoger leenbedrag, moet de Verordening opnieuw worden vastgesteld. Om die reden bieden u hierbij aan de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015" en stellen u voor: B. De "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015" vast te stellen en per 1 juli 2015 in werking te laten treden. Per 1 juli 2015 tevens de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling" in te trekken, met dien verstande dat aanvragen voor een VROM Starterslening, die zijn ingediend vóór 1 mei 2015 onder het gestelde in de 'Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling" vallen en aanvragen om VROM Startersleningen die zijn

7 ingediend na 1 mei 2015 onder het gestelde in de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015" vallen. Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris, de burgemeester, P. Schouten mw. W.J.A. Verkleij

8

9 Raadsbesluit no.r Onderwerp Beschikbaarstelling van budget voor Startersleningen en vaststelling van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 nr. B ; gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 11 juni 2015; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, besluit: A. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het budget van ,- uit de Bestemmingsreserve Stimulering volkshuisvesting voor het verlenen van startersleningen; B. Vast te stellen de navolgende verordening: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2015, nummer R , in werking getreden met ingang van 1 juli Gebaseerd op artikel 147 van de Gemeentewet en de met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) aangegane samenwerking. De bijlagen bij deze verordening zijn niet opgenomen. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; b. Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

10 c. VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVninformatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening. d. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager; e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en, indien er sprake is van een meerpersoonshuishouden, zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. f. NHG: Nationale Hypotheek Garantie; g. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening; Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 1. De gemeenteraad van Uitgeest heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde personen VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen. 2. Het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Uitgeest en SVn van toepassing. 2. De als bijlagen opgenomen Productspecificaties VROM Starterslening en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening. Artikel 4 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen. 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20X bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van ŝ , De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.

11 4. De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 5. De eerste hypotheek dient te worden verstrekt met NHG. 6. Burgemeester en wethouders houden bij hun beslissing op grond van lid 1 en 2 rekening met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend. 7. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. 8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het lid 2 genoemde maximum aan te passen. Artikel 5 1. Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 3. Aanvragen welke in verband met lid 1 en 2 niet, of niet geheel, kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen. Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik Artikel 6 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. Van in Uitgeest woonachtige verblijfsgerechtigde huishoudens die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn; b. Voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in Uitgeest waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van Ê ,-. 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde maximum aan te passen. Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

12 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen, indien dit het geval is, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier. 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Productspecificaties VROM Starterslening en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening. Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening Artikel 8 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzing waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als: a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. De VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzing in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden. 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 4. In geval van overtreding van de voorschriften van deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 Aflossing van de VROM Starterslening Artikel 9 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde. 2. Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk. 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 10 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 11

13 1. De "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling", vastgesteld op 30 november 2006, wordt ingetrokken per 1 juli Aanvragen om VROM Startersleningen die bij SVn zijn ingediend vóór 1 mei 2015 vallen onder het gestelde in de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling". 3. Aanvragen om VROM Startersleningen die bij SVn zijn ingediend na 1 mei 2015 vallen onder het gestelde in de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015". Artikel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015". 2. Deze verordening treedt in werking op 1 juli Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 25 juni 2015, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief mw. W.J.A. Verklei)

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie