GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR UITGEEST"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Het huidige budget voor startersleningen is uitgeput, nadat de reeds lopende aanvragen zijn gehonoreerd. Ook het budget voor rijksbijdragen is op. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend, worden er geen rijksbijdragen meer verstrekt. Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer in behandeling genomen worden. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: 1. De toewijzing van de starterslening te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen (financiën). 2. De gemeenteraad voor te stellen: a. een bedrag van uit de Bestemmingsreserve Stimulering volkshuisvesting beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen; b. de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 vast te stellen en per 1 juli 2015 in werking te laten treden en gelijktijdig de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling, vastgesteld op 30 november 2006 in te trekken. Behandeling in de gemeenteraad: ja Datum: 25 juni 2015 Bespreken in Commissie: AZ d.d. 11 juni 2015 Paraaf afd.hoofd: 4p 1 plv Voorlichting: ja Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Dit is advies is besproken met de portefeuillehouder, wethouder Spaanderman, en hij is akkoord met het voorstel. Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman Wethouder Schouten Wethouder Tromp Akkoord k Á. Bespreken Besluit van B&W d.d.: Nummer:B

2 Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: Het huidige budget voor startersleningen is uitgeput, nadat de reeds lopende aanvragen zijn gehonoreerd. Ook het budget voor rijksbijdragen is op. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend, worden er geen rijksbijdragen meer verstrekt. Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer in behandeling genomen worden. Op 30 november 2006 heeft de gemeenteraad de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling vastgesteld en op 29 maart 2007, 24 september 2009 en 26 mei 2011 gewijzigd. Deze verordening regelt de starterslening van de gemeente Uitgeest. De starterslening is een (tweede) hypothecaire lening, speciaal bedoeld voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden, die er toe bijdraagt de financiële ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag van dat de aanvrager kan lenen. De starterslening wordt uitgevoerd door de Stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). In de Woningwet is bepaald dat er een huisvestingsverordening mag worden vastgesteld als er in de gemeente sprake is van schaarste. Omdat er in Uitgeest sprake van schaarste op de huurmarkt, is er een huisvestingsverordening vastgesteld om dit aan te pakken. De schaarste wordt deels opgelost door het bouwen van woningen. Daarnaast zijn andere instrumenten, zoals de starterslening, die de schaarste tegen gaan. De starters die gebruik maken van een starterslening zitten in dezelfde doelgroep als de huurders en woningzoekenden die problemen hebben met het vinden van een woning als gevolg van de schaarste. Als een starter een woning koopt, is hij geen woningzoekende meer en betreedt daardoor de huurmarkt niet. Ook zijn er starters die een huurwoning achterlaten, waardoor er doorstroming is op de huurmarkt. Dit komt de schaarste op de huurmarkt ten goede. Als er een huurwoning achter wordt gelaten neemt de schaarste af, als starter vanuit het ouderlijk huis een huis koopt, neemt de schaarste op de huurmarkt niet toe, omdat hij geen woningzoekende meer is. Daarnaast is er ook sprake van doorstroming in de koopsector, doordat mensen hun huis kunnen verkopen aan een starter. Door het verstrekken van startersleningen wordt de woningmarkt gestimuleerd en de doorstroming bevorderd. 2

3 Figuur 3.2 Doorstromingseffect in de koop- en huursector Toetreder huursector of Doorstromer huursector Starter verlaat ouderlijk huis Starter koopt nieuwbouwwoning Verhuisketen. 1 transactie Starter verlaat huurwoning Starter koopt bestaande woning l Doorstromer verhuist Doorstromer verhuist,į ', Doorstromer verhuist niet i Verhuisketen. 3-4 transacties Bron: EIB In 2014 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van het SVn landelijk onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode (intl5.2031). Hieruit is gebleken dat het 47V 0 van de gebruikers uit het ouderlijk huis komt en o laat een huurwoning achter o van de starterslening wordt gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning. Uit het onderzoek blijkt dat 12 0 Zo van de starters gewacht had met het kopen van een woning als men geen gebruik had kunnen maken van de starterslening. Uit de conclusies van het onderzoeksrapport blijkt dat de verhuisketens die in gang gezet worden leiden tot 9 0 Zo meer transacties op de woningmarkt, dan er zonder startersleningen zouden zijn gerealiseerd. Daarnaast brengt de stimulering vanuit de starterslening extra bouwproductie met zich mee. Landelijk bedraagt dit miljoen en dit leidt tot extra banen. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 een budget van beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen aan inwoners van Uitgeest (R ). Deze startersleningen werden verstrekt met 50Vo rijksbijdrage van VROM. Het budget van Uitgeest is inmiddels uitgeput. Tot 15 april 2015 zijn er nog aanvragen in behandeling genomen door de gemeente. De laatste aanvragen zijn allen voor 1 mei 2015 ingediend bij het SVn. Als deze leningen worden toegekend, is er geen budget meer over. Ook is het beschikbare budget voor de rijksbijdragen uitgeput. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn binnen komen, wordt geen rijksbijdrage meer verstrekt. Op basis van de bestaande verordening van de gemeente Uitgeest kan een starterslening verkregen worden:» Als starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort;» Als in Uitgeest woonachtig verblijfsgerechtigde huishouden op het moment van de aanvraag minimaal zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal een jaar inwonend is;» Als de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van » Van maximaal Oplossing: Geadviseerd wordt de gemeenteraad te vragen om uit de Reserve Stimulering volkshuisvesting een bedrag van beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen. Dit bedrag zal 3

4 worden overgeboekt naar de voorziening Startersfonds gemeente Uitgeest I V R O M, waaruit de toegekende startersleningen kunnen worden verstrekt. Om te voorkomen dat bovengenoemd budget te snel uitgeput raakt, stellen wij voor het maximale te lenen bedrag voor een starterslening te verlagen naar Dit moet worden aangepast in artikel 4 lid 2 van de 'Verordening Stimuleringsfonds Starterslening'. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad voor te stellen om de 'Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015' vast te stellen, waarin het nieuwe maximaal te lenen bedrag is opgenomen en deze per 1 juli 2015 in werking te laten treden. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de oude 'Verordening Stimuleringsfonds Starterslening' per 1 juli 2015 in te trekken, met dien verstande dat aanvragen voor een VROM Starterslening, die vóór 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend onder het gestelde in de oude verordening vallen en aanvragen om VROM Startersleningen die na 1 mei 2015 bij het SVn zijn ingediend onder het gestelde in de nieuwe verordening vallen.. De Nationale hypotheekgarantie (NHG) wordt met ingang van 1 juli 2015 verlaagd van naar In de Verordening wordt verwezen naar de meest actuele normen van de NHG en derhalve is op dit punt geen aanpassing nodig. Het college van B&W is bevoegd om te beslissen over toewijzing van de starterslening. De beslistermijn is echter erg kort is en in de praktijk wordt het advies van het SVn altijd overgenomen, mits de afdeling Financiën akkoord is. Daarom wordt voorgesteld om de uitvoering van de regeling en de beslissing over de toewijzing te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen (financiën). Financiële aspecten/risico's: In de Reserve Stimulering volkshuisvesting stond per 1 januari 2015 een bedrag van 6 327,527. In juni 2013 stond er een bedrag van in de Reserve Stimulering volkshuisvesting. Er is dus geld uitgeleend, maar er is inmiddels ook weer afgelost. De afdeling Financiën controleert bij iedere aanvraag of er nog voldoende budget is om de startersleningen te verstrekken. Door de uitvoering van de regeling te mandateren aan het afdelingshoofd die verantwoordelijk is voor financiën, blijft dit geborgd. Samengevat advies: 1. De toewijzing van de starterslening te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen (financiën). 2. De gemeenteraad voor te stellen: a. een bedrag van Ç uit de Bestemmingsreserve Stimulering volkshuisvesting beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen. b. de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 vast te stellen en per 1 juli 2015 in werking te laten treden en gelijktijdig de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling, vastgesteld op 30 november 2006 in te trekken. PARAAF OF PL BLIEKSZAKEN/ FINANCIËN/ AKKOORD AKKOORD ADVIES MEDE-ADVISELR f " "^^^^^^^^ f STAFAFDELING 1 AKKOORD ^ te INKOOP/ VERZEKERINGEN 1 RUIMTELIJK RUIMTELIJKE AKKOORD AKKOORD BEHEER/AKKOORD ORDENING/AKKOORD 4

5 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 26 mei 2015 Voorstel voor beschikbaarstelling van budget voor Startersleningen en vaststelling van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 Aan de gemeenteraad Op 30 november 2006 heeft uw raad de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling vastgesteld en op 29 maart 2007, 24 september 2009 en 26 mei 2011 gewijzigd. Deze verordening regelt de starterslening van de gemeente Uitgeest. De starterslening is een (tweede) hypothecaire lening, speciaal bedoeld voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden, die er toe bijdraagt de financiële ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag van dat de aanvrager kan lenen. De starterslening wordt uitgevoerd door de Stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten). In de Woningwet is bepaald dat er een huisvestingsverordening mag worden vastgesteld als er in de gemeente sprake is van schaarste. Omdat er in Uitgeest sprake van schaarste op de huurmarkt, is er een huisvestingsverordening vastgesteld om dit aan te pakken. De schaarste wordt deels opgelost door het bouwen van woningen. Daarnaast zijn andere instrumenten, zoals de starterslening, die de schaarste tegen gaan. De starters die gebruik maken van een starterslening zitten in dezelfde doelgroep als de huurders en woningzoekenden die problemen hebben met het vinden van een woning als gevolg van de schaarste. Als een starter een woning koopt, is hij geen woningzoekende meer en betreedt daardoor de huurmarkt niet. Ook zijn er starters die een huurwoning achterlaten, waardoor er doorstroming is op de huurmarkt. Dit komt de schaarste op de huurmarkt ten goede. Als er een huurwoning achter wordt gelaten neemt de schaarste af, als starter vanuit het ouderlijk huis een huis koopt, neemt de schaarste op de huurmarkt niet toe, omdat hij geen woningzoekende meer is. Daarnaast is er ook sprake van doorstroming in de koopsector, doordat mensen hun huis kunnen verkopen aan een starter. Door het verstrekken van startersleningen wordt de woningmarkt gestimuleerd en de doorstroming bevorderd. Figuur 3.2 Doorstromingseffect in de koop- en huursector Toetredei huuisec toi Doorsrromei huui sector Starter vedaat^ouderhjk hi^s^ veĩĩaahiuurwonin~ Starter koopt nieuwbouwwoning Staitei koopt bestaande woning nīrzzz: I Doorsĩiomei verhuist Į ļ poorstiomer verhuist,' Doorstiomei verhuist niet Verhuisketen 1 tiansactie * R/eihuisketen 1 4 transacties ĩ Bron EIB

6 In 2014 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van het SVn landelijk onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode (int ). Hieruit is gebleken dat het 47 0 A van de gebruikers uit het ouderlijk huis komt en 53 0 Zo laat een huurwoning achter. 80^o van de starterslening wordt gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning. Uit het onderzoek blijkt dat 12Vo van de starters gewacht had met het kopen van een woning als men geen gebruik had kunnen maken van de starterslening. Uit de conclusies van het onderzoeksrapport blijkt dat de verhuisketens die in gang gezet worden leiden tot 9 0 Zo meer transacties op de woningmarkt, dan er zonder startersleningen zouden zijn gerealiseerd. Daarnaast brengt de stimulering vanuit de starterslening extra bouwproductie met zich mee. Landelijk bedraagt dit miljoen en dit leidt tot extra banen. Uw raad heeft op 27 juni 2013 een budget van E ,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen aan inwoners van Uitgeest (R ).). Deze startersleningen werden verstrekt met o rijksbijdrage van VROM. Het budget van Uitgeest is inmiddels uitgeput. Tot 15 april 2015 zijn er nog aanvragen in behandeling genomen door de gemeente. De laatste aanvragen zijn allen voor 1 mei 2015 ingediend bij het SVn. Als deze leningen worden toegekend, is er geen budget meer over. Ook is het beschikbare budget voor de rijksbijdragen uitgeput. Voor aanvragen die na 1 mei 2015 bij het SVn binnen komen, wordt geen rijksbijdrage meer verstrekt. Op basis van de bestaande verordening van de gemeente Uitgeest kan een starterslening verkregen worden:» Als starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort;» Als in Uitgeest woonachtig verblijfsgerechtigde huishouden op het moment van de aanvraag minimaal zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal een jaar inwonend is;» Als de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van ,-.» Van maximaal ,-. In de Reserve Stimulering volkshuisvesting stond per 1 januari 2015 een bedrag van 6 327,527. In juni 2013 was stond er een bedrag van in de Reserve Stimulering volkshuisvesting. Er is dus geld uitgeleend, maar er is inmiddels ook weer afgelost. Wij stellen u voor: A. uit de Reserve Stimulering volkshuisvesting een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van startersleningen. Dit bedrag zal worden overgeboekt naar de voorziening Startersfonds gemeente Uitgeest I VROM, waaruit de toegekende startersleningen kunnen worden verstrekt. Om te voorkomen dat bovengenoemd budget te snel uitgeput raakt, stellen wij voor het maximaal te lenen bedrag voor een starterslening te verlagen naar ,-. Omdat in de huidige Verordening nog wordt uitgegaan van een hoger leenbedrag, moet de Verordening opnieuw worden vastgesteld. Om die reden bieden u hierbij aan de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015" en stellen u voor: B. De "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015" vast te stellen en per 1 juli 2015 in werking te laten treden. Per 1 juli 2015 tevens de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling" in te trekken, met dien verstande dat aanvragen voor een VROM Starterslening, die zijn ingediend vóór 1 mei 2015 onder het gestelde in de 'Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling" vallen en aanvragen om VROM Startersleningen die zijn

7 ingediend na 1 mei 2015 onder het gestelde in de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015" vallen. Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris, de burgemeester, P. Schouten mw. W.J.A. Verkleij

8

9 Raadsbesluit no.r Onderwerp Beschikbaarstelling van budget voor Startersleningen en vaststelling van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 nr. B ; gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 11 juni 2015; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, besluit: A. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het budget van ,- uit de Bestemmingsreserve Stimulering volkshuisvesting voor het verlenen van startersleningen; B. Vast te stellen de navolgende verordening: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2015, nummer R , in werking getreden met ingang van 1 juli Gebaseerd op artikel 147 van de Gemeentewet en de met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) aangegane samenwerking. De bijlagen bij deze verordening zijn niet opgenomen. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; b. Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

10 c. VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVninformatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening. d. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager; e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en, indien er sprake is van een meerpersoonshuishouden, zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. f. NHG: Nationale Hypotheek Garantie; g. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening; Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 1. De gemeenteraad van Uitgeest heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde personen VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen. 2. Het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Uitgeest en SVn van toepassing. 2. De als bijlagen opgenomen Productspecificaties VROM Starterslening en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening. Artikel 4 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen. 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20X bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van ŝ , De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.

11 4. De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 5. De eerste hypotheek dient te worden verstrekt met NHG. 6. Burgemeester en wethouders houden bij hun beslissing op grond van lid 1 en 2 rekening met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend. 7. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. 8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het lid 2 genoemde maximum aan te passen. Artikel 5 1. Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 3. Aanvragen welke in verband met lid 1 en 2 niet, of niet geheel, kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen. Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik Artikel 6 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. Van in Uitgeest woonachtige verblijfsgerechtigde huishoudens die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn; b. Voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in Uitgeest waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van Ê ,-. 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde maximum aan te passen. Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

12 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen, indien dit het geval is, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier. 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Productspecificaties VROM Starterslening en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening. Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening Artikel 8 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzing waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als: a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. De VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzing in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden. 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 4. In geval van overtreding van de voorschriften van deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 Aflossing van de VROM Starterslening Artikel 9 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde. 2. Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk. 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 10 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 11

13 1. De "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling", vastgesteld op 30 november 2006, wordt ingetrokken per 1 juli Aanvragen om VROM Startersleningen die bij SVn zijn ingediend vóór 1 mei 2015 vallen onder het gestelde in de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling". 3. Aanvragen om VROM Startersleningen die bij SVn zijn ingediend na 1 mei 2015 vallen onder het gestelde in de "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015". Artikel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2015". 2. Deze verordening treedt in werking op 1 juli Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 25 juni 2015, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief mw. W.J.A. Verklei)

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF ~\ Aan het college van burgemeester en welhouders GEMEENTEBARNEVELD N. 53b490 gemeente Barneveld - 4 JULI 2012 s Z AFD. I ''7' lilo" --- Onderwerp: Raad Z 5 SEP. 7011 Nadere voorschriften verbinden aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Raadsvoorstel Datum vergadering: 14 februari 2017 Datum voorstel: 10 januari 2017 Nummer: A Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst.

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: R. de Wildt-Velzeboer Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-10-2014 NR. TITEL: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening 2013

Verordening VROM Starterslening 2013 Raadsbesluit 2013 Nr. 69192/73141 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013; B E S L U I T: Tot het vaststellen van de verordening VROM starterslening

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014 NR. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De gemeente Uitgeest is

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 LEGENDA ROOD : Verordening Starterslening 2010 Zwart: Verordening Starterslening 2017 GROEN: Tekst verplaatst. Lichtgroen: 2010 Donkergroen: 2017 Agendapuntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Evaluatie VROM Starterslening Gemeente Nijmegen Programma

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit: Nummer: 05-07-13/ De raad der gemeente Hellevoetsluis: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: 05-07-13/ gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Totaal is hiermee voor het aanschaffen van de luchtfoto en de BAG audit 20.000,- krediet benodigd. Het voorstel is dit krediet beschikbaar te stellen.

Totaal is hiermee voor het aanschaffen van de luchtfoto en de BAG audit 20.000,- krediet benodigd. Het voorstel is dit krediet beschikbaar te stellen. Raadsvoorstel no. R2013.0005 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 17 januari 2013 Aanvraag krediet luchtfoto en BAG audit Aan de gemeenteraad Luchtfoto's worden voor diverse gemeentelijke taken gebruikt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen Raadsvoorstel 46 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen B&W vergadering : 20 maart 2007 Dienst / afdeling : SB.BW.WO Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk.

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. 10 maart 2015. Aanleiding. De gemeente Waalwijk verstrekt startersleningen aan starters op de woningkoopmarkt. Hierop is de Verordening startersleningen gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST lb GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 21-02-2013 TITEL: Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Gemeenteblad van Venlo

Gemeenteblad van Venlo Gemeenteblad van Venlo 1.733.41 Verordening VROM Startersregeling Venlo 2007 Vastgesteld bij besluit d.d. 26 september 2007 van de raad Afgekondigd d.d. 17 oktober 2007 In werking d.d. 1 oktober 2007 postadres

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011

2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Nieuwegein m Gemeenteraad v-. 2 011-065 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Datum 15 februari 2011 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder drs. 8.J. Lubblnge 1 Onderwerp

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: A. Sleeuwenhoek User-id: SLE1 Tel: 4459 Onderwerp: NIEUWE TRANCHE REGELING STARTERSLENINGEN 2013 Toelichting: De koopwoningmarkt zit

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR18070_1 29 maart 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Invoering van de VROM Starterslening en het vaststellen van de bijbehorende verordening "VROM Startersregeling Moerdijk" Verantwoordelijke

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 NR. TITEL: Bestemmingsreserve gemeentelijke gebouwen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie