Directie Grondgebied Ingekomen stuk D11 (PA 16 november 2011) Milieu Duurzame Ontwikkeling. Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Grondgebied Ingekomen stuk D11 (PA 16 november 2011) Milieu Duurzame Ontwikkeling. Datum uw brief"

Transcriptie

1 Directie Grondgebied Ingekomen stuk D (PA november 0) Milieu Duurzame Ontwikkeling Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon 0 Telefax (0) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 0 00 HG Nijmegen Datum oktober 0 Ons kenmerk G0/.000 Contactpersoon Gerda Hendriks Onderwerp Wensen en bedenkingen procedure Beheervisie Heumensoord Datum uw brief Doorkiesnummer (0) 0 Geachte leden van de Raad, Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om een geactualiseerde beheervisie voor Heumensoord vast te stellen (zie bijlage). In de beheervisie worden de beleidskaders en doelstellingen voor het beheer en het gebruik van Heumensoord vastgelegd. Omdat deze beheervisie het uitgangspunt zal zijn voor de beoogde erfpachtovereenkomst voor het beheer (Natuurmonumenten) c.q. verkoopakte (verkoop deel Heumensoord aan Vitens), vragen we u om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de motie die door dhr. Wools ingediend is bij de behandeling van het Volksinitiatief Heumensoord op juni jl. De beheervisie uit 000 gaat uit van: Het duurzaam instandhouden van en heide waarbij verschillende functies zo optimaal mogelijk vervuld kunnen worden. De hoofdfuncties zijn: natuur, recreatie, waterwinning, militair gebruik (in de vorm van het vierdaagsekamp en de schietbaan) en houtproductie. De multifunctionaliteit van het gebied dient het uitgangspunt te zijn voor het beheer. Deze visie op het beheer en het gebruik van Heumensoord is integraal overgenomen in deze geactualiseerde Beheervisie Heumensoord. In de beheervisie worden de doelstellingen per hoofdfunctie omschreven en verder uitgewerkt. De hoofddoelstellingen blijven gelijk, maar zijn wel toegeschreven naar de actualiteit. De beheervisie is dan ook continuering van bestaand beheer, afgestemd op de actuele situatie en ontwikkeling van Heumensoord, en van het bestaande gebruik. Zo is het project Heiderijk opgenomen in de doelstelling natuur en het gerealiseerde areaal heide verwerkt. De beschreven natuurdoelen zijn aangepast aan de nieuwe benamingen uit het provinciale subsidiestelsel. Er is een ambitie opgenomen voor de ontwikkeling van het in de komende beheerperiode (tot 00). De functies voor recreatie, militair gebruik en de waterwinning worden niet gewijzigd. De houtproductie is geen doel op zich, maar gericht op de natuurlijke ontwikkeling van het. Brief aan de raad.doc

2 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Milieu Duurzame Ontwikkeling Vervolgvel De Beheervisie Heumensoord is samen met Natuurmonumenten en Vitens opgesteld en zal straks dienen als uitgangspunt voor de erfpachtovereenkomst en de verkoopakte. De Beheervisie Heumensoord is samen met de partners Natuurmonumenten en Vitens opgesteld en besproken met diverse partijen zoals: de milieuorganisaties van Nijmegen (IVN, Milieufederatie), het bestuur van de Wijkraad Brakkenstein, diverse gebruikers zoals de Atletiekvereniging Nijmegen, de Stichting de Daagse en de Koninklijke Landmacht (over het vierdaagseterrein), de Nijmeegse Zweefvliegclub en de gemeente Heumen. De Klankbordgroep voor Heiderijk is geïnformeerd over de beheervisie. De relevante opmerkingen zijn hierbij verwerkt en alle partijen hebben kennis genomen van de beheervisie. Wij vragen u de wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: Beheervisie Heumensoord Ter inzage bij de Griffie: Bijlagen van de Beheervisie Heumensoord Brief aan de raad.doc

3 BEHEERVISIE HEUMENSOORD 0-00

4 BEHEERVISIE HEUMENSOORD 0-00 Gemeente Nijmegen oktober 0 concept

5 Inhoudsopgave Beheervisie Heumensoord... De aanleiding... Beleidskaders... Visie... Doelstelling... Uitwerking van de verschillende doelstellingen... Doelstelling natuur... Doelstelling houtoogst... Doelstelling gebruik... Doelstelling militair gebruik... Doelstelling waterwinning... Bijlagen Beheervisie Heumensoord... Bijlage Themakaarten uit het rapport... De overige bijlagen zijn opgenomen in een apart bijlagen document en liggen ter inzage. Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Beschrijving van de beheertypen Begrazingsplan Toekenningsbrief archeologisch monument Huurovereenkomst zweefvliegveld Huurovereeenkomst DES hondentraining Handleiding omgaan met niet gesprongen explosieven uit WO II bij gemeentelijke projecten.

6 Beheervisie Heumensoord

7 Beheervisie Heumensoord Het huidige beheer van Heumensoord en de overige gebieden van Nijmegen: Mariën, Westermeerwijk, de Vier Perken en een aantal kleine jes in Dukenburg, berust op de Bosbeheervisie Gemeente Nijmegen rapport 00-0 van bureau Silve uit 000. In deze beheervisie zijn de beleidskaders en doelstellingen vastgelegd voor de periode Met deze visie is richting gegeven aan de ontwikkeling van de natuur in de betreffende gebieden. Een duurzame instandhouding en ontwikkeling van de natuurwaarden waarbij de verschillende functies zo optimaal mogelijk vervuld kunnen worden, is steeds het uitgangspunt geweest. Omdat natuurbeheer gebaat is bij een continue ontwikkeling en een consistent beheer, is het niet wenselijk om de uitgangspunten voor het beheer iedere 0 jaar te wijzigen. Door het ingezette beheer heeft het zich ontwikkeld van een doorgaans eentonig met veel monotone percelen en kaarsrechte paden, tot een gevarieerd met een aantrekkelijke padenstructuur. De biodiversiteit is toegenomen en de belevingswaarde vergroot. Zonder de uitgangspunten voor het beheer te wijzigen, zijn er wel een aantal redenen om de bestaande beheervisie te actualiseren. Beheervisie Heumensoord

8 De aanleiding Voor de actualisatie van de Bosbeheervisie uit 000 is een aantal aanleidingen te noemen:. De huidige beheersubsidie loopt tot januari 0. Om aan de eisen van het nieuwe subsidiesysteem te voldoen, moeten de natuurdoelen opnieuw geformuleerd worden. De uitgangspunten voor het beheer moeten hierop afgestemd worden.. Door de uitvoering van het project Heiderijk is het heidegebied toegenomen wat vraagt om een aanpassing van het beheer.. De intentie om een erfpachtovereenkomst met Natuurmonumenten af te sluiten en de voorgenomen verkoop van een deel van Heumensoord aan Vitens. Deze geactualiseerde visie voor Heumensoord is samen met Natuurmonumenten en Vitens opgesteld met het oog op de mogelijke erfpacht c.q. de verkoop van een deel van Heumensoord. Het document zal deel uitmaken van de erfpachtovereenkomst en de verkoopvoorwaarden. begrenzing Heumensoord kaart Beleidskaders Er is een aantal rijks- en provinciale beleidskaders dat van toepassing is op Heumensoord. Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het deel ten zuiden van de Scheidingsweg ligt in het Nationale Landschap De Gelderse Poort. Daarnaast is Heumensoord in het Streekplan opgenomen als Grondwaterbeschermingsgebied en als Bodemkundig en geomorfologisch waardevol gebied. Voor het deel ten noorden van de Scheidingsweg is het bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein van kracht. Het deel ten zuiden van deze weg valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Heumen 00. Beheervisie Heumensoord

9 Visie Gelet op de positieve ontwikkeling van het gebied in de afgelopen jaren en de noodzakelijke continuïteit bij natuurontwikkeling, is het gewenst om het huidige beleid voort te zetten. De visie op het beheer uit de Bosbeheervisie uit 000 wordt daarom in deze actualisatie volledig overgenomen. Het duurzaam instandhouden van en heide waarbij de verschillende bestaande functies zo optimaal mogelijk vervuld kunnen worden. De hoofdfuncties zijn: natuur, recreatie, waterwinning, militair gebruik (in de vorm van het Vierdaagsekamp en de schietbaan) en houtproductie. De multifunctionaliteit dient het uitgangspunt te zijn bij het beheer. Doelstelling In de vorige visie zijn per hoofdfunctie doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen worden in de nieuwe beheervisie overgenomen en daar waar nodig in verband met bijvoorbeeld een wijziging van de functie, is de doelstelling uitgebreid of aangepast. Doelstelling natuur: het in stand houden en zich laten ontwikkelen van de aanwezige natuurwaarden. Het beheer sluit zoveel mogelijk aan bij spontaan optredende processen zoals o.a. natuurlijke verjonging, het laten sterven van bomen op stam en begrazing. De aanwezigheid van zeldzame soorten wordt gezien als een indicatie voor een juist beheer, maar is niet het uitgangspunt voor het beheer. Met kleinschalige ingrepen wordt een rijke variatie in de structuur en de ontwikkelingsstadia nagestreefd waardoor een grote variatie aan biotopen ontstaat en de biodiversiteit toeneemt. Daar waar kwetsbare natuur aanwezig is, moet gezorgd worden voor verlaging van de recreatiedruk. Aanvullende doelstelling: Door de uitvoering van het project Heiderijk is de oppervlakte heidegebied toegenomen. De verhouding versus heide of open gebied zoals nu aanwezig is, zal in grote lijnen behouden blijven. Verdere ontwikkeling van heide is alleen gewenst wanneer uit monitoring blijkt dat de ambitie uit het project Heiderijk nog niet volledig gerealiseerd is. Er zal dan alleen sprake zijn van kleinschalige ingrepen ten behoeve van heideontwikkeling. Het heidebeheer valt binnen het project Heiderijk, alle ontwikkelingen worden aangestuurd door dit project en besproken in de Klankbordgroep Heiderijk. Door de wijziging van de regeling voor de beheersubsidie moeten nieuwe beheerdoelen geformuleerd worden. Voor de nieuwe subsidieperiode (0 00) zijn deze al aangegeven en door de Provincie, als uitvoeringsorgaan voor de beheersubsidie, geaccepteerd. Bij de uitwerking van de doelstelling wordt hier verder op ingegaan. Doelstelling houtoogst: de extensieve teelt en oogst van hoogwaardig hout, mits dit niet conflicteert met de andere functies (natuur, recreatie, waterwinning en militair gebruik). Houtproductie staat in dienst van de andere hoofdfuncties. De jaarlijkse houtproductie zal maximaal 00 m bedragen. Beheervisie Heumensoord

10 Doelstelling gebruik: het op passieve wijze gelegenheid bieden tot recreatie in de natuur, zonder aanleg van grootschalige voorzieningen. Om verschillende vormen van recreatie mogelijk te maken en om te voorkomen dat kwetsbare natuur wordt verstoord, is een zonering aangebracht. Waar kwetsbare natuur aanwezig is, wordt gestuurd op recreatievormen en recreatiedruk. Het zweefvliegterrein valt buiten deze zonering. Voor dit deel van het gebied gelden andere regels die opgenomen zijn in de overeenkomst met de zweefvliegclub. Doelstelling militair gebruik: het gebruik van de schermenschietbaan en het jaarlijkse Vierdaagsekamp zal onverminderd door kunnen gaan. Doelstelling waterwinning: De waterwinning en levering van drinkwater voor de toekomst veiligstellen voor Nijmegen en omgeving. Waarbij het ontwikkelen en beheren van putten, kabels en leidingen en andere voor de drinkwater noodzakelijke voorzieningen onverminderd kunnen door gaan. Alle werkzaaamheden worden uitgevoerd met zorg voor de aanwezige natuurwaarden. functiekaart kaart In de volgende hoofdstukken worden de genoemde doelstellingen verder uitgewerkt. 0 Beheervisie Heumensoord

11 Uitwerking van de verschillende doelstellingen Doelstelling natuur Het in stand houden en zich laten ontwikkelen van de aanwezige natuurwaarden waarbij het beheer zoveel mogelijk aansluit bij spontaan optredende processen. Onder de functie natuur worden een aantal thema s uitgewerkt zoals beheer, heidebeheer, exotenbeheer, cultuurhistorie (parkachtige karakter, bomenlanen, markante bomen, houtwallen, poelen), faunabeheer en toezicht. In de beheervisie van 000 spreken we van twee typen : het multifunctionele en het deel dat aangemerkt is als natuur. De benamingen komen voort uit de in 000 geldende subsidieregeling voor en natuurgebieden. In de huidige subsidieregeling vormen de landelijk vastgestelde natuurdoeltypen de basis voor de verschillende categorieën. Gelet op deze indeling, zijn er binnen Heumensoord vier natuurtypen te onderscheiden: droge heide (N0.0); kruiden- en faunarijk grasland (N.0); dennen, eiken- en beuken (N.0) en droog met productie (N.0). In bijlage is een beschrijving van deze natuurdoelen opgenomen. beheer volgens beheervisie 000 huidig beheer volgens subsidieregeling kaart het gearceerde is het natuur Beheervisie Heumensoord

12 . Bosbeheer Doelstelling voor het met productie In dit deel richt het beheer zich op het handhaven en ontwikkelen van een gevarieerde structuur en samenstelling waarbinnen natuur en recreatie zo goed mogelijk kunnen worden gecombineerd. Een gevarieerde structuur betekent een gelaagdheid in een bomenlaag, struiklaag en kruidenlaag, maar ook geleidelijke overgangen van naar heide of meer open terreinen. We spreken van een gevarieerde samenstelling bij een menging van jonge en oudere bomen en een grote diversiteit aan boomsoorten. De oogst van hout wordt geconcentreerd op kwaliteitshout. In het beheer wordt zoveel mogelijk ingespeeld op spontane processen (zoals natuurlijke verjonging en dood hout op stam). Er blijft ruimte voor exoten zoals Douglas en Japanse lariks. Doelstelling dennen-, eiken- en beuken Het beheer van deze kern is primair gericht op de instandhouding en ontwikkeling van de natuurwaarden. Het uitgangspunt in de oude beheervisie om in dit deel van het (het natuur) op de middellange termijn niet meer in te grijpen in het beheer, is verlaten. Voortschrijdend inzicht en ervaringen uit de afgelopen jaren hebben geleerd dat in dit type enige vorm van beheer noodzakelijk blijft. Delen van het natuur bevinden zich nog in de stakenfase met weinig structuur en variatie. Wanneer hier niet ingegrepen wordt, zal deze situatie de komende decennia weinig veranderen. Dit gaat niet alleen ten koste van de natuurwaarde, maar is vooral voor de belevingswaarde niet gewenst. In de praktijk van het huidige beheer van Heumensoord wordt in het totale natuur selectief ingegrepen om een goede structuur te krijgen met een gevarieerde leeftijdsopbouw. In is gestart met dit omvormingsbeheer: van monotoon productie naar een meer natuurlijk met een grote variatie. Daarnaast is het beheer gericht op het bestrijden van boomsoorten die van nature niet op deze standplaats groeien en zich wel in sterke mate verjongen zoals de Amerikaanse eik. Uitgangspunten voor het beheer van het het beheer richt zich niet specifiek op de bescherming van individuele soorten, maar op de ontwikkeling van een zo goed mogelijk biotoop voor soorten. er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spontane processen zoals natuurlijke verjonging, het laten sterven van bomen op stam e.d., houtproductie is geen doel op zich, het staat in dienst van de andere functies (natuur, recreatie, waterwinning en militair gebruik). Ten behoeve van de omvorming naar een natuurlijker, kan meer geoogst worden. De jaarlijkse houtoogst uit het totale is maximaal 00 m. het wordt beheerd door het uitvoeren van kleinschalige ingrepen om een rijkere variatie in structuren te verkrijgen met diverse ontwikkelingsstadia van het, het beheer is gericht op de ontwikkeling van een grotere variatie aan biotopen, Beheervisie Heumensoord

13 kwetsbare natuur wordt beschermd tegen de negatieve gevolgen van een te grote recreatieve druk, Amerikaanse eik en Prunus worden in het gehele gebied bestreden, Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het FSC keurmerk. Beheer dennen-, eiken- en beuken (voorheen het natuurlijke ) Voor het deel van het dat vanaf 0 al moet voldoen aan het beheertype dennen, eiken- en beuken, gelden aanvullende beheermaatregelen: de percelen worden gedomineerd door eiken, dennen, beuken, berken en lijsterbes maximaal 0% van het areaal mag bestaan uit boomsoorten die oorspronkelijk van buiten Europa zijn ingevoerd (o.a. Amerikaanse eik en Douglasspar) op 0% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 0% van de bijgroei. Ambitie voor de periode tot 00 Het uitgangspunt voor de geformuleerde doelstellingen zijn de natuurdoelen voor de komende subsidieperiode (0-00). In deze periode willen we door gerichte beheermaatregelen het volledige gebied van Heumensoord omvormen tot het type dennen, eiken- en beuken. Deze ambitie is op de ambitiekaart aangegeven. Wanneer deze ambitie door de subsidieverstrekker niet wordt gehonoreerd, wordt terugvervallen op het huidige beheer. ambitiekaart 0 00 kaart. Heidebeheer De omvang van de heideterreinen zijn de laatste 0 jaar toegenomen, deels door plaggen (zoals o.a. in 00) en het beheer met de schaapskudde, maar ook door het project Heiderijk uit 00. Heumensoord is een van de deelgebieden van het project Heiderijk. Met de vaststelling van de Bosbeheervisie in 000 zijn de uitgangspunten voor dit project vastgelegd. De ambities van het project Heiderijk: het realiseren van een duurzame populatie flora en fauna behorende bij structuurrijke heide tussen Nijmegen en Mook, zijn nog steeds van kracht. Nu de eerste fase uitgevoerd is, wordt tot 0 Beheervisie Heumensoord

14 gekeken of de maatregelen voldoende zijn geweest. Uit monitoring zal moeten blijken of er nog (kleinschalige) ingrepen nodig zijn om de ambitie te halen. Een recent ingestelde Klankbordgroep volgt samen met de andere partners (SBB en Natuurmonumenten) de ontwikkelingen. In 0 wordt een besluit genomen over de vervolgstap Heiderijk streefbeeld kaart Heiderijk fase uitgevoerd in 00 Sinds 00 worden de heideterreinen evenals de kruidenrijke graslanden begraasd door een geherderde schaapskudde. In bijlage is het begrazingsplan uit 00 opgenomen dat de basis is voor het begrazingsbeheer. De doelstelling van het begrazingsbeheer is de ontwikkeling van structuurrijke heide met brede overgangszomen naar de omliggende sen en brede verbindingszones met kenmerken van structuurrijke heide. Op onderstaande kaart is aangegeven welke delen van Heumensoord begraasd worden met de kudde. De kudde is in de periode tussen april en oktober aanwezig. Naast de begrazing in Heumensoord, trekt de kudde ook naar de andere gebieden van Nijmegen: Westermeerwijk, de Vier Perken, Driehuizen en Mariën. Het zweefvliegveld is opgenomen in het begrazingsplan, voor een deel als nachtverblijf, maar ook bij het beheer van de banen. De inzet van de kudde op het zweefvliegveld gebeurd in nauw overleg met de vereniging. Andere nachtverblijven voor de schaapskudde zijn in de Westermeerwijk en op Driehuizen. Aan de Panovenlaan is een weekendweide. begrazingsgebied kaart Beheervisie Heumensoord

15 . Niet inheemse soorten Hoewel de niet inheemse soorten (exoten) geen bijzondere bijdrage leveren aan de natuurwaarde, dragen ze wel bij aan de visuele aantrekkelijkheid van het, als foerageergebied en schuilmogelijkheid voor vogels en voor kwalitatief hoogwaardig hout. Om de belevingswaarde van het te vergroten, worden niet alle exoten verwijderd. Vooral Japanse lariks, Douglas, Tsuga, Abies grandis en Omorika sparren blijven in delen van het gehandhaafd. Vanwege de grote concurrentie met diverse inheemse soorten, worden Amerikaanse eik en Prunus sterk teruggedrongen. Op de kop van het zweefvliegveld is een akker met Amerikaans eikenblad. Vanwege de veiligheid van de zweefvliegers moet de begroeiing op dit terrein laag blijven en wordt het perceel beheerd als eikenhakhout. Doordat de uitlopers jaarlijks geoogst worden (siergroen voor de bloemisterij), krijgt de kruidlaag veel ontwikkelkansen. In het perceel staan forse heidestruiken die vele jaren oud zijn. In de registratie is dit perceel opgenomen als. Bij eventuele omvorming van hakhout naar heide, moet de oppervlakte gecompenseerd worden.. Archeologie, cultuurhistorie en markante plekken of bijzondere soorten In verschillende delen van het gebied zijn elementen aanwezig met archeologische of cultuurhistorische waarden zoals de Laat-Romeinse Wachttoren en de restanten van oude eikenhakhoutcultuur. Daarnaast zijn er op diverse markante plekken elementen die herinneren aan het voormalige militaire gebruik zoals de kogelvangers en het IJzeren kruis bij de voormalige schietbanen. Maar ook bijzonder bomen of boomgroepen zijn uitgegroeid tot herkenbare plekken in het. Al deze elementen zijn op kaart aangegeven en in het beheer wordt rekening gehouden met deze waarden omwille van de instandhouding daarvan. Enkele onderdelen vragen om een aangepast beheer zoals de hakhoutpercelen, de houtwallen en de monumentale lanen. De Beukenlaan vanaf de Scheidingsweg tot aan de schietbaan wordt als cultuurelement behouden. De laan bestaat ruim 0 jaar en is een belangrijk herkenningspunt in Heumensoord. Wanneer de beuken uit deze laan uitvallen, zullen deze vervangen worden zodat de beukenlaan behouden blijft. cultuurhistorie en andere markante plekken kaart Beheervisie Heumensoord

16 De Romeinse wachttoren is een archeologisch monument en opgenomen als Rijksmonument. Dit betekent dat voor graafwerkzaamheden en andere werkzaamheden waarbij de grond geroerd wordt, toestemming nodig is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De toekenningbrief is als bijlage bijgevoegd. De opstanden grove den uit zijn nooit gekapt vanwege de grote hoeveelheid kogels die in deze bomen zou zitten. Op verschillende plekken in Heumensoord zijn in de jaren 0 rododendrons aangeplant met name langs de Beukenlaan en bij de ingang aan de Scheidingsweg ter hoogte van de accommodatie van Breed. Sinds enkele jaren worden deze rododendrons bedreigd door de schimmel Phytophthora ramorum. Deze schimmel is zeer besmettelijk voor rododendrons en vormt een bedreiging voor inheemse bomen en struiken zoals bes, kastanje, beuk en mogelijk ook zomer- en wintereik. Ter bestrijding van de schimmelziekte zijn de laatste jaren verschillende struiken afgezet en geklepeld. Insmeren met een chemisch bestrijdingsmiddel is geen optie vanwege het grondwaterbeschermingsgebied. Deze bestrijding wordt voortgezet waarbij alleen langs de paden en op kenmerkende plaatsen rododendrons gehandhaafd blijven.. Faunabeheer In de Beleidsnotitie Wildbeheer Gemeente Nijmegen is vastgelegd dat het ingrijpen in de wildstand alleen toegestaan is als dit een beheerdoel dient. Plezier- en oogstjacht is niet toegestaan. Het gevaar voor de openbare veiligheid en de economische schade voor het beheer of voor aangrenzende landbouwgronden kan aanleiding geven tot regulering van wild. Eventueel afschot wordt alleen uitgevoerd volgens een door de faunabeheereenheid opgesteld en door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Het algemene principe van Nee, tenzij.. geldt voor het faunabeheer. In 00 is er een Aanwijzingsbesluit Artikel Flora & Faunawet door de provincie afgegeven. Hierin wordt toestemming gegeven aan de Faunabeheereenheid Rivierenland om het Wild Zwijn te bestrijden om schade aan gewassen en vee te voorkomen en in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid.. Toezicht De toezichthouder heeft naast de taken als handhaver op het gebruik, ook een taak als gastheer. Hij/zij zal er op toezien dat de toegangsregels en overige regels nageleefd worden en hulp bieden en voorlichting geven aan het publiek als dat gewenst is. Er is frequent toezicht in het. Beheervisie Heumensoord

17 Doelstelling houtoogst De houtoogst staat in dienst van de andere hoofdfuncties (natuur, recreatie, waterwinning en militair gebruik). Houtoogst is geen doel op zich, er is alleen sprake van de extensieve teelt en oogst van hoogwaardig hout als dat niet conflicteert met de andere functies. De gemiddelde jaarlijkse houtoogst zal maximaal 00 m. bedragen. Ten behoeve van de omvorming naar een natuurlijker, kan incidenteel meer gekapt worden. Op 0% van het deel dat valt binnen het Dennen-, eiken- en beuken, wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 0% van de bijgroei. Beheervisie Heumensoord

18 Doelstelling gebruik De hoofddoelstelling uit de oude visie voor het gebruik: het op passieve wijze gelegenheid bieden tot recreatie zonder de aanleg van grootschalige voorzieningen blijft gehandhaafd.. Recreatie Door de ligging aan de rand van de stad, de goede ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied, kent Heumensoord jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. Het recreatieve gebruik is divers zoals mensen die hun hond uitlaten, een ommetje maken, genieten van de natuur, trimmers, fietsers, mountainbikes, ruiters enz. Er zijn gemarkeerde wandelen ruiterpaden, een mountainbikeroute en een coopertestbaan. Op de kaart zijn alle recreatieve voorzieningen aangegeven. Naast het individuele gebruik zijn er ook een aantal (grootschalige) evenementen zoals de Marikenloop, diverse georganiseerde wandel- en hardlooptochten, ATB-toertochten en schoolactiviteiten. Voor deze evenementen is toestemming van de beheerder noodzakelijk, de terreinbeheerder beoordeelt de aanvraag en verstrekt een eventueel noodzakelijke vergunning. Parkeervoorzieningen zijn met uitzondering van de daarvoor aangewezen plekken aan de Beukenlaan en de Scheidingsweg niet aan de orde. recreatieve routes en activiteiten kaart zonering actieve recreatie kaart In kwetsbare gebieden moet voorkomen worden dat de aanwezige natuurwaarden verstoord of vernield worden door een verkeerd of te intensief recreatief gebruik. Daar waar kwetsbare natuur aanwezig is, zijn uitsluitend extensieve vormen van recreatie toegestaan. Op de zoneringenkaart is aangegeven waar geen intensieve recreatieve vormen van gebruik toegestaan zijn. De hoofdwegen in dit gebied kunnen uitsluitend ingezet worden als parcour voor georganiseerde wandel- of hardloopevenementen. Alle bijkomende activiteiten en voorzieningen ten behoeve van een dergelijk evenement, moeten buiten deze extensief recreatieve zone opgesteld worden. Andere vormen van georganiseerde evenementen zijn niet gewenst binnen de zonering. Alle activiteiten en evenementen worden beoordeeld door de beheerder en zorgt voor de eventuele noodzakelijke vergunning. Beheervisie Heumensoord

19 Voor hondenbezitters zijn er specifieke gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen en waar ze aangelijnd moeten zijn. In grote delen van het moeten honden aangelijnd blijven om verstoring van de natuur en overlast voor andere recreanten te voorkomen. hondenlosloopgebied kaart 0 Werkzaamheden die uit de recreatieve functie van Heumensoord voortkomen, zijn onder meer onderhoud aan paden en wegen, parkeerplaatsen, routes, panelen en andere recreatieve voorzieningen, het monitoren van het gebruik en wellicht naar aanleiding daarvan aanpassing van de recreatieve inrichting, alsook het eerdergenoemde toezicht op de naleving van de regels en het vervullen van de gastheertaken. Primair zullen alle bestaande voorzieningen op een acceptabel onderhoudsniveau gehandhaafd blijven.. Zweefvliegveld Maldens Vlak Het zweefvliegveld Maldens Vlak maakt deel uit van het Heumensoord. De gronden zijn eigendom van de gemeente Nijmegen en er is een huurovereenkomst met opstalrecht afgesloten met de Stichting Zweefvliegveld Maldens Vlak. In deze overeenkomst zijn bepalingen t.a.v. het gebruik en het beheer van het terrein opgenomen. Het terrein mag enkel gebruikt worden als zweefvliegveld waarbij één touring motor glider (zweefvliegtuig) ingezet mag worden. De beheerovereenkomt en de overeenkomst voor het opstalrecht zijn volledig van toepassing. De zweefvliegclub is verantwoordelijk voor het beheer van het verhuurde terrein inclusief de afzetting van het terrein. In bijlage zijn de artikelen uit de huurovereenkomst die betrekking hebben op het beheer van het terrein opgenomen. De uitgangspunten berusten op het in opgestelde Herinrichtingsplan en beheervisie Zweefvliegterrein Maldens Vlak. Het beheer van het zweefvliegveld is gericht op: De veiligheid voor het zweefvliegen, met name de 00 m. brede landingsbanen en de overgangszone van meter aan beide zijden. Het behoud van het vegetatiedek op de banen om uitspoeling te voorkomen. Beheervisie Heumensoord

20 Het creëren van een overgang tussen de vliegbanen en het omliggende heideterrein. Behoud van het leefgebied van dieren (o.a. de nachtzwaluw, diverse krekelsoorten en sprinkhanen) die afhankelijk zijn van structuurrijke heide. Over de inzet van de schaapskudde en het beheer van de percelen binnen de omheining van het zweefvliegveld is regelmatig overleg tussen de huurster en de beheerder van Heumensoord. Zo worden de delen die binnen dit verhuurde terrein liggen, met de dunning van Heumensoord meegenomen tegen de opbrengst van het hout. De heideterreinen buiten de banen worden begraasd door de schaapskudde van Heumensoord. Op het zweefvliegveld staan een aantal vuilbomen die tijdens de begrazing ingerasterd worden om te voorkomen dat deze soorten kaalgevreten worden. De vuilboom wordt hier als waardplant voor de eikenpage gehandhaafd. Op dit moment zijn hierover afspraken met de herder gemaakt.. Overig gebruik Binnen Heumensoord is een terrein ingericht voor de training van honden. Het terrein wordt gehuurd door DES politiehondentraining en de Dierenbescherming. Er is geen bijzonder beheer voor dit terrein, de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer. De huurovereenkomst is als bijlage opgenomen. Tegen het hekwerk van de schietbaan staat een zendmast van Liander en in de nabijheid daarvan staat een kast van de NUON. Voor beide terreinen is een beheerovereenkomst afgesloten. Er is geen specifiek beheer noodzakelijk. Direct grenzend aan het bedrijfsterrein aan de Scheidingsweg van het werkvoorzieningschap Breed, ligt een omheind terreintje ten behoeve van het beheer. Binnen het door een eenvoudig raster afgeschermde terrein kan een schaftkeet gestald worden en een kleine werkvoorraad (palen, verhardingsmateriaal e.d.) opgeslagen worden. Deze functie blijft gehandhaafd. Het landgoed Vroonhof oostelijk van de spoorlijn is particulier eigendom. Omdat dit restant van het landgoed niet groot genoeg was, is door de gemeente Nijmegen meegewerkt aan een gezamenlijke rangschikking onder de Natuurschoonwet. Het gearceerde gebied op de kaart valt daarom onder de Natuurschoonwet. het gearceerde deel valt onder de Natuurschoonwet 0 Beheervisie Heumensoord

21 Doelstelling militair gebruik Een deel van Heumensoord wordt jaarlijks gebruikt als Vierdaagsekamp. Het deel dat hiervoor beschikbaar is, staat op de kaart aangegeven en is opgenomen in het bestemmingsplan. Er zijn duidelijke afspraken vastgelegd in de Raamovereenkomst Vierdaagse Afstandmarsen Nijmegen. In deze overeenkomst is opgenomen dat het beheer voor het terrein in de periode tussen juni en augustus overgedragen wordt aan Defensie. Voorafgaand en na afloop van deze periode is er een gezamenlijke schouw waarin de overdracht vastgelegd wordt. De beheerder ziet toe op de werkzaamheden tijdens het opzetten en afbreken van het kampement. Verder zijn er geen specifieke beheermaatregelen voor dit gebied noodzakelijk. Het terrein is opgenomen in het begrazingsplan van de schaapskudde. De Militaire schermenschietbaan ligt tussen het vierdaagseterrein en de spoorlijn. Het terrein is afgeschermd met een hekwerk. De gebouwen zijn eigendom van Defensie, de grond is eigendom van de gemeente Nijmegen. Het beheer van het terrein binnen de hekwerken wordt verzorgd door Defensie. Het totale gebied van Heumensoord is tot 00 gebruikt als militair oefenterrein wat betekent dat er restanten van dit gebruik in de grond aanwezig kunnen zijn. Door Defensie, gemeente Nijmegen als eigenaar en gemeente Heumen als bevoegd gezag in het kader van de openbare orde en veiligheid, zijn afspraken gemaakt over de sanering van delen van Heumensoord waar veel munitie is aangetroffen. Onderdeel van deze sanering is de afspraak tussen de gemeente Nijmegen en Heumen dat alle grondwerkzaamheden in het gebied te allen tijde onder beveiligde condities worden uitgevoerd. Deze condities zijn beschreven in de Handleiding omgaan met niet gesprongen explosieven uit WO II bij gemeentelijke projecten (zie bijlage ). Beheervisie Heumensoord

22 Doelstelling waterwinning Voor de toekomst wordt de waterwinning en de levering van drinkwater in Heumensoord veilig gesteld, een eventuele uitbreiding van boorputten om de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het drinkwater te garanderen, behoord tot de mogelijkheden. De bovengrondse en zichtbare delen van de waterwinning zoals o.a. de waterwinputten, krijgen een afwerking die past binnen het karakter van het natuurgebied. De paden naar de drinkwaterputten moeten goed begaanbaar blijven. De begroeiing mag geen belemmering vormen voor de doorgang. Op onderstaand kaartje zijn de paden aangegeven die gebruikt worden ten behoeve van de werkzaamheden aan de waterputten. Beheervisie Heumensoord

23 Bijlagen Beheervisie Heumensoord Bijlage Themakaarten uit het rapport Bijlage document De volgende bijlagen zijn opgenomen in een afzonderlijk bijlagen document Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Beschrijving van de beheertypen Begrazingsplan Toekenningsbrief archeologisch monument Huurovereenkomst zweefvliegveld Huurovereeenkomst DES hondentraining Handleiding omgaan met niet gesprongen explosieven uit WO II bij gemeentelijke projecten. Beheervisie Heumensoord

24 Beheervisie Heumensoord

25 Bijlage Themakaarten uit het rapport Beheervisie Heumensoord

26

27

28 Heumensoord legenda droge heide grasland kruiden- en faunarijk beuken dennen-, eiken- en productie droog met huidig beheer Basalt Basalt Klinker 0 0 a a b Eendenpoelseweg a Ambachtsweg 0 0 Kiezel 0 Kiezel a t/m f Broeksingel Basalt School t/m b 0 Speeltuin t Grind Kerkplein Trafo a Jachthuisstraat Acaciastraat begraafplaats - Malderburchstraat Malderburchstraat Kerkweg b a a school Raadhuisstraat sporthal Jachthuisstraat Kerkweg gemeentehuis Doornstraat Kerkweg De Weiman 0 Jachthoorn Nimrod Wildschut 0 Valkenier 00 Schutter Meulenhof Richtershof Stalmeesterslaan 0 0 Jonckherenhof Campenshof Stalmeesterslaan 0 b a a Stalmeesterslaan Sangershof Appelternhof f Stalmeesterslaan a Grootveldschelaan Rijksweg b a Speeltuin Speeltuin 0 0a 0 a a a b a b Heiweg a Rijksweg 0 Veldweg a a a 0 0 Zwerfkei 0 Kiezel Kiezel Broeksingel 0 Boterdijk Boterdijk Kreytacker Kwekerijweg 0 Kiezel Zwerfkei 0 Steenacker Boterdijk Boterdijk Zwerfkei 0 a a 0 Bank Groesbeekseweg Steenacker 0 a Rijksweg a 0 c a b Heidezoom de Horst a de Horst de Horst - de Horst de Rijf Strowis de Karn Zaaikorf 0 0 de Rijf Wanmando Mathaak de Ploeg Egge Dille Schoffel de Gaffel Sikkel Gaffel Akkersleep Haagwinde De Hulst Sleedoorn de Schup het Alm Schoof Schoof de Garf de Garf 0 de Vlier Huikeling Hooischelf Huikeling 0 Hooischelf Huikeling Bongerd 0 Zwembad a de Bies Dorsing School School -0 Lindenhof 0 Lijsterbeshof 0 Berkenlaan 0 Ericastraat b Groeze kerk 0 a b c d 0 a Rijksweg - Promenade Rijksweg winkelcentrum Kloosterhof a b a b a a Kloosterstraat 0 a t/m j k t/m t a t/m d e t/m g k t/m p Schoolstraat Anjerstraat Ericastraat Kroonsingel 0 Groesbeekseweg Kroonsingel Chrysanthstraat 0 Gladiolenstraat school a a Tulpstraat Dahliastraat a Kloosterstraat Rozenstraat Gladiolenstraat 0 Kloosterstraat Groeze De Enk Kroonsingel Kroonsingel 0 Kroonsingel 0 0 Randwijksingel Beukenhof 0 Merellaan 0 Groesbeekseweg Randwijksingel Vinkenlaan a 0 0 a Eikendreef Larishof 0 Eikendreef Larishof 0 0 Esdoornhof Dennenhof 00 Larikshof d c b a e Noordplein 0 Ericastraat Irisstraat Tulpstraat Dahliastraat Molensingel 0 0 De Wieken 0 0 Irisstraat Gladiolenstraat 0 De Schoren De Wieken 0 Dahliastraat 0 0 De Bonkelaar De Haspel Dahliastraat 0 Molensingel 0 0 Randwijksingel Mezenlaan 0 Puttershoek 0 Vinkenlaan Vinkenlaan Vogelenzang 0 0 b a De Wieken De Vang De Kruigang 0 De Kruigang 0 0 school 0 0 De Schoren De Schoren 0 De Windvleugel De Vang 0 Windvleugel De Vang De Kruigang Randwijksingel 0 0 De Vang De Zoom 0 Bosweg 0 Windvleugel a a Heiweg 0 a Veldweg 0 Bosweg Maas Waal Kanaal 0 Proefsteen 0 0 Proefsteen Proefsteen Proefsteen c a Klinker Proefsteen Hoogenvaert Klinker 0 Klinker Zwerfkei Proefsteen Klinker Het Halster Het Haam Het Halster t/m Korte Loef Verlengde Boterdijk 0 0 Korte Loef Korte Loef Hoogenhofseweg 0 0 Grote Loef 0 c b a Rijksweg 0 Tarwe Haver Haver Rogge 0 Rogge Haver Gerst 0 Tarwe 0 Het Vlas Gerst Het Vlas Dravik De Bies 0 De Bies Dravik Speeltuin t Grind 0 b Vieracker Gaffel Zwenkgras Bosweg 0 Lierseweg Zwenkgras Bosweg 0 0 Pitrus 0 Zwenkgras Pitrus Sportveld Zwenkgras 0 Pitrus Dorsing 0 0 Sportveld Sportveld 0 0 Eikendreef 0 Iepenhof Kastanjelaan 0 0 Eikendreef Douglashof Sparrenhof Groesbeekseweg a 0 Groesbeekseweg spoorlijn Nijmegen - Venlo Groesbeekseweg Groesbeekseweg spoorlijn Nijmegen - Venlo Vliegveld spoorlijn Biesseltsebaan Groesbeekseweg spoorlijn Nijmegen - Venlo spoorlijn sp orlijn Maldensebaan Sportveld Vliegveld spoorweg Nijmegen - Venlo spoorweg Bisseltsebaan spoorlijn Nijmegen - Venlo Bisseltsebaan spoorweg spoorweg Nijmegen - Venlo spoorlijn Bisseltsebaan spoorlijn Nijmegen - Venlo Bisseltsebaan spoorlijn i s f k a e a-d van Peltlaan Gaussstraat Geisslerstraat van Peltlaan Gaussstraat Daltonstraat Lavoisierstraat Galileistraat Torricellistraat Amperestraat Galileistraat Lumierestraat Ohmstraat Buijs Ballotstraat Buijs Ballotstraat Archimedesstraat Edisonstraat Voltastraat Grootstalselaan von Liebigstraat Daltonstraat van Peltlaan Einsteinstraat van Peltlaan Snelliusstraat van Musschenbroekstraat s-gravensandestraat Heiweg Rijksweg a a Kerk 0 Bos b a r j -n a -h p a Einthovenstraat Einthovenstraat Jacobus van t Hoffstraat van der Waalspad Grootstalselaan van t Hoffplantsoen Jacobus van t Hoffstraat Schutterspad St. Annastraat St. Annastraat Schutterspad Scheidingsweg Pastoor Schelstraeteweg Scheidingsweg Scheidingsweg Pastoor van Soevershemstraat Pastoor Nevestraat Pastoor van Soevershemstraat Heemraadstraat Kanunnik Mijllinckstraat Pastoor Wichersstraat Einsteinstraat Heemraadstraat Burggraafstraat Baljuwstraat a Buijs Ballotstraat Pastoor van Blitterwijckstraat a Deken Heijdenstraat Deken de Raetstraat Kanunnik van Kekenstraat Kanunnik van Mulicomstraat Deken Gruenwaltstraat Deken de Lanckstraat Deken Hensburchstraat Kanunnik van Osstraat Kanunnik Mijllinckstraat Kanunnik Faberstraat van Peltlaan Buijs Ballotstraat Heiweg St. Annastraat Baljuwstraat Burggraafstraat - - Beukenlaan Biesseltsebaan Beukenlaan Biesseltsebaan b 0 a a-b Pastoor Wichersstraat Albertus Magnusstraat Heyendaalseweg Pastoor van Bommelstraat Derick Huessenstraat Lindanusstraat Ryswickstraat Scheidingsweg Driehuizerweg Scheidingsweg Heyendaalseweg Lentiusstraat Driehuizerweg e d f g Scheidingsweg Panovenlaan Sionsweg Panovenlaan a a - a a a Kanunnik Venboetstraat Brakkensteinweg Driehuizerweg Heyendaalseweg Panovenlaan a - a-f Pater Eijmardweg A Biesseltselaan 0 c Sionsweg h j 0 Nertsstraat a Sportweg Laantje St. Jacobsweg Sportweg Bosweg a 0 a sportveld A sportveld sportveld sportveld sportveld sportveld Beukenlaan Beukenlaan Defensie terrein spoorlijn spoorlijn Nijmegen - Venlo spoorlijn Nijmegen - Venlo spoorlijn spoorlijn Nijmegen - Venlo Biesseltsel an Biesseltselaan Biesseltselaan Biesseltselaan Rijksweg N NIJMEGEN MALDEN

29 0-0-0 Heumensoord legenda ambitiekaart 0-00 droge heide grasland kruiden- en faunarijk beuken dennen-, eiken- en Basalt Basalt Klinker 0 0 a a b Eendenpoelseweg a Ambachtsweg 0 0 Kiezel 0 Kiezel a t/m f Broeksingel Basalt School t/m b 0 Speeltuin t Grind Kerkplein Trafo a Jachthuisstraat Acaciastraat begraafplaats - Malderburchstraat Malderburchstraat Kerkweg b a a school Raadhuisstraat sporthal Jachthuisstraat Kerkweg gemeentehuis Doornstraat Kerkweg De Weiman 0 Jachthoorn Nimrod Wildschut 0 Valkenier 00 Schutter Meulenhof Richtershof Stalmeesterslaan 0 0 Jonckherenhof Campenshof Stalmeesterslaan 0 b a a Stalmeesterslaan Sangershof Appelternhof f Stalmeesterslaan a Grootveldschelaan Rijksweg b a Speeltuin Speeltuin 0 0a 0 a a a b a b Heiweg a Rijksweg 0 Veldweg a a a 0 0 Zwerfkei 0 Kiezel Kiezel Broeksingel 0 Boterdijk Boterdijk Kreytacker Kwekerijweg 0 Kiezel Zwerfkei 0 Steenacker Boterdijk Boterdijk Zwerfkei 0 a a 0 Bank Groesbeekseweg Steenacker 0 a Rijksweg a 0 c a b Heidezoom de Horst a de Horst de Horst - de Horst de Rijf Strowis de Karn Zaaikorf 0 0 de Rijf Wanmando Mathaak de Ploeg Egge Dille Schoffel de Gaffel Sikkel Gaffel Akkersleep Haagwinde De Hulst Sleedoorn de Schup het Alm Schoof Schoof de Garf de Garf 0 de Vlier Huikeling Hooischelf Huikeling 0 Hooischelf Huikeling Bongerd 0 Zwembad a de Bies Dorsing School School -0 Lindenhof 0 Lijsterbeshof 0 Berkenlaan 0 Ericastraat b Groeze kerk 0 a b c d 0 a Rijksweg - Promenade Rijksweg winkelcentrum Kloosterhof a b a b a a Kloosterstraat 0 a t/m j k t/m t a t/m d e t/m g k t/m p Schoolstraat Anjerstraat Ericastraat Kroonsingel 0 Groesbeekseweg Kroonsingel Chrysanthstraat 0 Gladiolenstraat school a a Tulpstraat Dahliastraat a Kloosterstraat Rozenstraat Gladiolenstraat 0 Kloosterstraat Groeze De Enk Kroonsingel Kroonsingel 0 Kroonsingel 0 0 Randwijksingel Beukenhof 0 Merellaan 0 Groesbeekseweg Randwijksingel Vinkenlaan a 0 0 a Eikendreef Larishof 0 Eikendreef Larishof 0 0 Esdoornhof Dennenhof 00 Larikshof d c b a e Noordplein 0 Ericastraat Irisstraat Tulpstraat Dahliastraat Molensingel 0 0 De Wieken 0 0 Irisstraat Gladiolenstraat 0 De Schoren De Wieken 0 Dahliastraat 0 0 De Bonkelaar De Haspel Dahliastraat 0 Molensingel 0 0 Randwijksingel Mezenlaan 0 Puttershoek 0 Vinkenlaan Vinkenlaan Vogelenzang 0 0 b a De Wieken De Vang De Kruigang 0 De Kruigang 0 0 school 0 0 De Schoren De Schoren 0 De Windvleugel De Vang 0 Windvleugel De Vang De Kruigang Randwijksingel 0 0 De Vang De Zoom 0 Bosweg 0 Windvleugel a a Heiweg 0 a Veldweg 0 Bosweg Maas Waal Kanaal 0 Proefsteen 0 0 Proefsteen Proefsteen Proefsteen c a Klinker Proefsteen Hoogenvaert Klinker 0 Klinker Zwerfkei Proefsteen Klinker Het Halster Het Haam Het Halster t/m Korte Loef Verlengde Boterdijk 0 0 Korte Loef Korte Loef Hoogenhofseweg 0 0 Grote Loef 0 c b a Rijksweg 0 Tarwe Haver Haver Rogge 0 Rogge Haver Gerst 0 Tarwe 0 Het Vlas Gerst Het Vlas Dravik De Bies 0 De Bies Dravik Speeltuin t Grind 0 b Vieracker Gaffel Zwenkgras Bosweg 0 Lierseweg Zwenkgras Bosweg 0 0 Pitrus 0 Zwenkgras Pitrus Sportveld Zwenkgras 0 Pitrus Dorsing 0 0 Sportveld Sportveld 0 0 Eikendreef 0 Iepenhof Kastanjelaan 0 0 Eikendreef Douglashof Sparrenhof Groesbeekseweg a 0 Groesbeekseweg spoorlijn Nijmegen - Venlo Groesbeekseweg Groesbeekseweg spoorlijn Nijmegen - Venlo Vliegveld spoorlijn Biesseltsebaan Groesbeekseweg spoorlijn Nijmegen - Venlo spoorlijn sp orlijn Maldensebaan Sportveld Vliegveld spoorweg Nijmegen - Venlo spoorweg Bisseltsebaan spoorlijn Nijmegen - Venlo Bisseltsebaan spoorweg spoorweg Nijmegen - Venlo spoorlijn Bisseltsebaan spoorlijn Nijmegen - Venlo Bisseltsebaan spoorlijn i s f k a e a-d van Peltlaan Gaussstraat Geisslerstraat van Peltlaan Gaussstraat Daltonstraat Lavoisierstraat Galileistraat Torricellistraat Amperestraat Galileistraat Lumierestraat Ohmstraat Buijs Ballotstraat Buijs Ballotstraat Archimedesstraat Edisonstraat Voltastraat Grootstalselaan von Liebigstraat Daltonstraat van Peltlaan Einsteinstraat van Peltlaan Snelliusstraat van Musschenbroekstraat s-gravensandestraat Heiweg Rijksweg a a Kerk 0 Bos b a r j -n a -h p a Einthovenstraat Einthovenstraat Jacobus van t Hoffstraat van der Waalspad Grootstalselaan van t Hoffplantsoen Jacobus van t Hoffstraat Schutterspad St. Annastraat St. Annastraat Schutterspad Scheidingsweg Pastoor Schelstraeteweg Scheidingsweg Scheidingsweg Pastoor van Soevershemstraat Pastoor Nevestraat Pastoor van Soevershemstraat Heemraadstraat Kanunnik Mijllinckstraat Pastoor Wichersstraat Einsteinstraat Heemraadstraat Burggraafstraat Baljuwstraat a Buijs Ballotstraat Pastoor van Blitterwijckstraat a Deken Heijdenstraat Deken de Raetstraat Kanunnik van Kekenstraat Kanunnik van Mulicomstraat Deken Gruenwaltstraat Deken de Lanckstraat Deken Hensburchstraat Kanunnik van Osstraat Kanunnik Mijllinckstraat Kanunnik Faberstraat van Peltlaan Buijs Ballotstraat Heiweg St. Annastraat Baljuwstraat Burggraafstraat - - Beukenlaan Biesseltsebaan Beukenlaan Biesseltsebaan b 0 a a-b Pastoor Wichersstraat Albertus Magnusstraat Heyendaalseweg Pastoor van Bommelstraat Derick Huessenstraat Lindanusstraat Ryswickstraat Scheidingsweg Driehuizerweg Scheidingsweg Heyendaalseweg Lentiusstraat Driehuizerweg e d f g Scheidingsweg Panovenlaan Sionsweg Panovenlaan a a - a a a Kanunnik Venboetstraat Brakkensteinweg Driehuizerweg Heyendaalseweg Panovenlaan a - a-f Pater Eijmardweg A Biesseltselaan 0 c Sionsweg h j 0 Nertsstraat a Sportweg Laantje St. Jacobsweg Sportweg Bosweg a 0 a sportveld A sportveld sportveld sportveld sportveld sportveld Beukenlaan Beukenlaan Defensie terrein spoorlijn spoorlijn Nijmegen - Venlo spoorlijn Nijmegen - Venlo spoorlijn spoorlijn Nijmegen - Venlo Biesseltsel an Biesseltselaan Biesseltselaan Biesseltselaan Rijksweg N NIJMEGEN MALDEN

30

31

32

33

34

35

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

BEPLANTINGSPLAN LANDGOED NIEUW HOLTHUIZEN

BEPLANTINGSPLAN LANDGOED NIEUW HOLTHUIZEN BEPLANTINGSPLAN LANDGOED NIEUW HOLTHUIZEN 1. INLEIDING De heer G. Holthuis en Mevrouw E. Wynia willen een nieuw landgoed aanleggen aan de Markeweg in Steenbergen. Onderdeel daarvan is de aanleg van 5 ha

Nadere informatie

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Wijkplatform Hoogenhof Malden, gemeente Heumen Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Waarom deze notitie De ontsluiting en bereikbaarheid van nagenoeg alle panden in de Hoogenhof

Nadere informatie

Brief compensatie bouw bij Neboklooster

Brief compensatie bouw bij Neboklooster Openbaar Onderwerp Brief compensatie bouw bij Neboklooster Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Ten behoeve van projectontwikkeling nabij het Neboklooster is compensatie nodig

Nadere informatie

Bestendiging afspraken met Vitens en Natuurmonumenten in verband met afbouw Heumensoord

Bestendiging afspraken met Vitens en Natuurmonumenten in verband met afbouw Heumensoord Openbaar Onderwerp Bestendiging afspraken met Vitens en Natuurmonumenten in verband met afbouw Heumensoord Programma Openbare Ruimte, Bestuur en middelen BW-nummer Portefeuillehouder R.D. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Workshop bosbeheer. Beheerteamdag 2017

Workshop bosbeheer. Beheerteamdag 2017 Workshop bosbeheer Beheerteamdag 2017 Consulent bosbeheer Bosbeheer Elke boom heeft de functie om gekapt te worden Natuurwaarde bos? Wat bepaalt de natuurwaarde? Wat bepaalt de natuurwaarde van een bos?

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden

Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden 2015 2035 Publiekssamenvatting Inleiding Sinds Jonkheer Meijster landgoed Nimmerdor in 1640 liet aanleggen, genieten al vele generaties bezoekers van de bosgebieden

Nadere informatie

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen 3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen In dit bedrijfsnatuurplan wordt een hoofdzonering aangebracht tussen 'natuurlijk groen' en 'functioneel groen'. In het natuurlijke groen is de natuurwaarde

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

NOTITIE BOMENKAP GASLEIDINGTRACE ODILIAPEEL - MELICK

NOTITIE BOMENKAP GASLEIDINGTRACE ODILIAPEEL - MELICK NOTITIE BOMENKAP GASLEIDINGTRACE ODILIAPEEL - MELICK Opgesteld door: Ing. D. Heijkers In opdracht van: N.V. Nederlandse Gasunie Datum: 14 november 2011 Inleiding De Gasunie is voornemens een aardgastransportleiding

Nadere informatie

Natuurkwaliteit en bosgebruik Natura 2000. Rienk-Jan Bijlsma

Natuurkwaliteit en bosgebruik Natura 2000. Rienk-Jan Bijlsma Natuurkwaliteit en bosgebruik Natura 2000 Rienk-Jan Bijlsma Onderwerpen Habitatkaart bossen Veluwe Kwaliteitsverbetering habitattypen bos Oppervlaktevergroting habitattypen bos Habitatkaart: typen en criteria

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : Comm. : RZ Datum :

Commissienotitie Reg. nr : Comm. : RZ Datum : Onderwerp Kennisgeving van het beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 en bijbehorende financiering. Status informerend Voorstel Kennis te nemen van het beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 en de daarbij behorende

Nadere informatie

Beegder- en Hornerheide

Beegder- en Hornerheide samenwerkende eigenaren - praatstuk - Voor u ligt de aanzet om te komen tot een gebiedsvisie voor de. In dit prachtige natuurgebied beheren Stichting Limburgs Landschap, Gemeente Maasgouw, Gemeente Leudal,

Nadere informatie

Ons kenmerk U Datum Uw brief Beh. door H. C.A. de Groen

Ons kenmerk U Datum Uw brief Beh. door H. C.A. de Groen Geme - ---:::=- ~ Bergen op Zoom Gemeenteraadsfractie van het CDA T.a.v. mevrouw A. Stinenbosch p/a Iepenlaan 2 4661 WN Halsteren l lllll llllll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 1 6

Nadere informatie

Douglas: niet alles goud dat er blinkt

Douglas: niet alles goud dat er blinkt Douglas: niet alles goud dat er blinkt P. R. Hilgen Landbouwuniversiteit Wageningen De laatste decennia is de douglas uitgegroeid tot een van de belangrijkste boomsoorten van de Nederlandse bosbouw. Volgens

Nadere informatie

Voor Zuid-Holland zijn deze beleidsdoelen vastgelegd in de Beleidsvisie Groen.

Voor Zuid-Holland zijn deze beleidsdoelen vastgelegd in de Beleidsvisie Groen. Was-Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 (versie 17 jan18) Was Wordt tabel tekstuele wijzigingen Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 Pagina Natuurbeheerplan 2018 Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Op Kroondomein Het Loo

Op Kroondomein Het Loo N A T U U R V O L G E N D B O S B E H E E R Op Kroondomein Het Loo 1 Kroondomein Het Loo V R O E G E R, N U E N Een boom wordt pas geoogst als buurbomen Kroondomein Het Loo omvat uitgestrekte I N D E T

Nadere informatie

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 november 2011 / 153/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling actualisering begrenzing bebouwde kom Boswet

Nadere informatie

Beschrijving plangebied bron: Koopman & Ingberg (2009)

Beschrijving plangebied bron: Koopman & Ingberg (2009) NOTITIE Aan : Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie T.a.v. : De heer S. van der Meulen Van : Drs. R. Felix Datum : 19 september 2012 Ons kenmerk : 12-125 Uw kenmerk : 3001528 Onderwerp : QS

Nadere informatie

Werkplan bosbeheer AWD : werkblok 1

Werkplan bosbeheer AWD : werkblok 1 Concept Versie 21 juni 2018 Werkplan bosbeheer AWD 2018-2019: werkblok 1 Willem Stuulen Martijn van Schaik Inleiding Dit is het werkplan bosbeheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) voor 2018-2019.

Nadere informatie

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND 2005 Beleidsnota Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Doelen...3 3 Uitgewerkte randvoorwaarden op juridisch en beleidsinhoudelijk vlak...4 3.1 Europees beleid...4

Nadere informatie

Quick-scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden De waarde van begroeiingen met bomen en struiken

Quick-scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden De waarde van begroeiingen met bomen en struiken Quick-scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden De waarde van begroeiingen met bomen en struiken N.C.M. (Bert) Maes Ecologisch Adviesbureau Maes Utrecht In opdracht van Bosgroep Zuid is op 15 juli

Nadere informatie

Beheerstrategie. Golfclub Driene. Opgesteld door: Bosgroep Noord-Oost Nederland Balkerweg 48a 7737 PB Witharen Tel:

Beheerstrategie. Golfclub Driene. Opgesteld door: Bosgroep Noord-Oost Nederland Balkerweg 48a 7737 PB Witharen Tel: Beheerstrategie Golfclub Driene 2010 2015 Opgesteld door: Bosgroep Noord-Oost Nederland Balkerweg 48a 7737 PB Witharen Tel: 0523-654590 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 2 GEBIEDSBESCHRIJVING 2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Defensie en Natuur: Ja, Natuurlijk!

Defensie en Natuur: Ja, Natuurlijk! Defensie en Natuur: Ja, Natuurlijk! Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Men denkt dan al snel aan rondvliegende F-16 s en Chinooks, rondrijdende tanks, het opruimen van

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Oktober 2011 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: PBAB18. compensatie flora en fauna Herptsestraat Herpt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: PBAB18. compensatie flora en fauna Herptsestraat Herpt Collegevoorstel Inleiding Op 20 december 2011 is het bestemmingsplan Herpt vastgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan is de woningbouwontwikkeling aan de Herptsestraat tussen huisnummer 15 en 17. Voordat

Nadere informatie

Compensatieplan. natuurcompensatie. parkeren De Heimolen. juli 2015

Compensatieplan. natuurcompensatie. parkeren De Heimolen. juli 2015 Compensatieplan natuurcompensatie parkeren De Heimolen juli 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omschrijving verlies aan ecologische waarde. 3. Ruimtelijke begrenzing bestaand en de fysieke compensatie

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Ede, 4 november 2015. betreft: vierde advies van de begeleidingsgroep

Nadere informatie

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

Heidebeheer en fauna. Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009

Heidebeheer en fauna. Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009 Heidebeheer en fauna Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009 Inleiders: Jap Smits (Staatsbosbeheer) en prof. dr. Henk Siepel (Alterra-WUR) De Strabrechtse Heide is een

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

De Staart in kaart. 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers

De Staart in kaart. 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers De Staart in kaart 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers Esther Linnartz Juli 2008 Inleiding De Staart is een natuurgebied van 24 hectare aan noordoost kant van Oud-Beijerland en ligt aan de oevers

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

1. In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs. Voorstel aan de Raad

1. In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs. Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2017 / 110/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging statuten stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN Zaaknummer *190812* BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN VASTGESTELD TOELICHTING Inleiding In 2007 heeft

Nadere informatie

Landschap Overijssel G. Brouwer Popenallee KW DALFSEN. Datum 18 januari 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte mevrouw Brouwer,

Landschap Overijssel G. Brouwer Popenallee KW DALFSEN. Datum 18 januari 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte mevrouw Brouwer, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Landschap Overijssel G. Brouwer Popenallee 39 7722 KW DALFSEN Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Compensatieaanpak N794 Heerderweg i.r.t EHS en Boswet

Compensatieaanpak N794 Heerderweg i.r.t EHS en Boswet Compensatieaanpak N794 Heerderweg i.r.t EHS en Boswet (dd 12 mei 2014) Samenvatting Het plan N794 Heerderweg heeft als doel verhogen van de verkeersveiligheid van fietsers en automobilisten door de aanleg

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer Centrumgebied Groene Peelvallei Openbare informatiebijeenkomst over het planmer Programma Opening en korte toelichting project Presentatie PlanMER Vragen Hoe verder? (20.15 20.25 uur) (20.25 20.55 uur)

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Beheerplan Natuurbegraafplaats Heidepol Heidepol

Beheerplan Natuurbegraafplaats Heidepol Heidepol Beheerplan Natuurbegraafplaats Heidepol Heidepol Gemeente Arnhem en Gemeente Ede Veghel, januari 2011 Marshallweg 5 5466 AH Veghel T 0413-385 820 F 0413-385 829 E info@praedium.eu 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beheerplan Kalverstraat Tilburg

Beheerplan Kalverstraat Tilburg Beheerplan Kalverstraat Tilburg Bosgroep Zuid Nederland Colofon Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, dhr. R. Braspenning Titel: Beheerplan Kalverstraat Tilburg Status: Definitief Datum: September 2014 Auteur(s)

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN ACCOMODATIE DE KASTANJES

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN ACCOMODATIE DE KASTANJES LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN ACCOMODATIE DE KASTANJES Opdracht Landschappelijke inpassing recreatief bouwblok Opdrachtgever Dhr. van J. vd Putten Diepertseweg 22 5424 TA Elsendorp SIEBERS TUINPROJECTEN

Nadere informatie

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude)

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) 1 Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) Opdrachtgever Stedin, Rotterdam Referentie Heijden, E. van der 2015. Natuurcompensatieplan aanleg

Nadere informatie

Beheerplan Natuurbegraafplaats Heidepol

Beheerplan Natuurbegraafplaats Heidepol Beheerplan Natuurbegraafplaats Heidepol 1 Algemeen Beheer en ontwikkeling van het terrein is er op gericht de natuur- en belevingswaarden van het terrein te vergroten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Landgoed Nabbegat inrichtingsschets

Landgoed Nabbegat inrichtingsschets Landgoed Nabbegat inrichtingsschets Legenda inrichtingsschets Woningen Herbergier Laanbeplanting Bos Bossingels en kleinschalige bosjes Houtwal of houtsingel Watergang en poel Natuurlijk grasland Paden

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 In september zijn 3 bijeenkomsten geweest om samen met belangstellenden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot

Nadere informatie

DETAILKAARTEN ECOLOGIE, KABELTRACÉS NETUITBREIDING KOP VAN NOORD-HOLLAND

DETAILKAARTEN ECOLOGIE, KABELTRACÉS NETUITBREIDING KOP VAN NOORD-HOLLAND DETAILKAARTEN ECOLOGIE, KABELTRACÉS NETUITBREIDING KOP VAN NOORD-HOLLAND TENNET 13 februari 2015 078251664:B - Definitief C05058.000083.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begrippen...

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

Beuk in perspectief. Ervaringen met beuk in het beheer op. Kroondomein Het Loo

Beuk in perspectief. Ervaringen met beuk in het beheer op. Kroondomein Het Loo Beuk in perspectief Ervaringen met beuk in het beheer op Kroondomein Het Loo René Olthof beheerder boswachterij Hoog Soeren, 3000ha 2180ha bos 394 ha beuk (18%) Verloofing Vestiging berk, beuk en eik in

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Was - Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018

Was - Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 Was - Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 Was Wordt tabel tekstuele wijzigingen Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 Pagina Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 Natuurbeheerplan

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 19 november 2008 heeft uw Raad tweetal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 19 november 2008 heeft uw Raad tweetal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D4 (PA 11 februari 2009) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Plan van wijziging. Agrarisch naar Natuur. te Donderen

Plan van wijziging. Agrarisch naar Natuur. te Donderen Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, Plan van wijziging Agrarisch naar Natuur ten behoeve van Landgoed Het Hooge Veld te Donderen NL.IMRO.1730.ABNatuurKampweg-0301 Inhoud: Toelichting Regels Verbeelding

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Vijf onderkomens voor recreatieve overnachtingen bij camping aan Drachtster Heawei 38 De Veenhoop 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VIJF RECREATIEVE ONDERKOMENS DRACHTSTER HEAWEI 38

Nadere informatie

Gemeente Geldrop-Mierlo. Kadernota bos- en natuurbeheer Maart In opdracht van:

Gemeente Geldrop-Mierlo. Kadernota bos- en natuurbeheer Maart In opdracht van: Gemeente Geldrop-Mierlo Kadernota bos- en natuurbeheer 2012-2017 Maart 2012 In opdracht van: Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101 5660 GA Geldrop t 14 040 www.geldrop-mierlo.nl Opdrachtnemer Bosgroep

Nadere informatie

Gerard Koopmans en Jan Rots 19 April 2018 FSC -training 2018

Gerard Koopmans en Jan Rots 19 April 2018 FSC -training 2018 Gerard Koopmans en Jan Rots 19 April 2018 FSC -training 2018 Nieuwe Nederlandse Standaard Wat gaat er veranderen Nieuwe eisen en verbeteringen Audit / Herziene standaard ( Gerard ) Beheerplan ( Jan ) Nieuwe

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De gemeente Beuningen

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verkoopplan. Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN

Verkoopplan. Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN Verkoopplan Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN Verkoopplan Gorsselse Heide tweede concept 210308 ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN De h e r o n t w i k k e l i n g va n d e Gorsselse He

Nadere informatie

Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen)

Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen) Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

P R O V I N C I A A L B L A D

P R O V I N C I A A L B L A D P R O V I N C I A A L B L A D V A N /,0%85* 2003 *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ/LPEXUJ JHOHWRSKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQGH5HJHOLQJ EHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQVWFUWQU JHOHWRSGHRSVHSWHPEHUYDVWJHVWHOGH%HOHLGVQRWD8LWYRHULQJ)ORUDHQ

Nadere informatie

Telefoonnummer: Behorend bij: Datum: Uw brief van:

Telefoonnummer: Behorend bij: Datum: Uw brief van: Gemeentehuis Raadhuisstraat 14 Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal Energie, Telecom 81 Mededinging t.a.v. Directie Energiemarkt de heer drs. O, Bitter Postbus 16180 2500 BD DEN HAAG 6942

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Definitief ontwerp (Eis OW110-1, OW110-2, OW320)

Definitief ontwerp (Eis OW110-1, OW110-2, OW320) ONDERWERP DO Zurepasweiden, uiterwaard nummer: 44 DATUM 29-12-2015 PROJECTNUMMER C01041.000136 VAN Ontwerpteam ARCADIS Stroomlijn AAN Projectteam RWS Stroomlijn ONS KENMERK Definitief ontwerp (Eis OW0-1,

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact dhr. drs. J. Dijkema T j.dijkema@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vragen over klankbordgroep (het proces)

Vragen over klankbordgroep (het proces) Vragen over klankbordgroep (het proces) Wat willen jullie met klankbordgroep bereiken? Hoe is de formele houding tussen projectgroep en klankbordgroep? Dit i.v.m. bijvoorbeeld te verwachten meningsverschillen

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN. Openbare verkoop bij inschrijving van percelen grond binnen en buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB)

NOTA VAN INLICHTINGEN. Openbare verkoop bij inschrijving van percelen grond binnen en buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) NOTA VAN INLICHTINGEN Openbare verkoop bij inschrijving van percelen grond binnen en buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) Datum: 18 augustus 2018 OPGELET! Financieringsmogelijkheid via Het Nationaal

Nadere informatie