psychotrauma e n arbeidsverzuim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "psychotrauma e n arbeidsverzuim"

Transcriptie

1 symposium psychotrauma e n arbeidsverzuim Tijdige onderkenning, behandeling en verwijzing Traumatisering, door welke oorzaak dan ook, kan gemakkelijk leiden tot arbeidsverzuim of arbeidsuitval voor kortere of langere tijd. Te denken valt aan beroepsgerelateerd geweld, bijvoorbeeld bij militairen, politie en brandweer. Maar ook mensen die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden of mensen die in huiselijke kring aan geweld en dreiging blootstaan vormen een risicogroep. De wijze waarop deze mensen leven met hun last, leidt vaak tot verergering van hun problemen, bijvoorbeeld door verschillende vormen van verslaving en mogelijk onmaatschappelijk gedrag. Bovendien bemoeilijken deze zaken de herkenning van het trauma, de reïntegratie en een verder herstel. Cogis wil professionals die betrokken zijn bij de bedrijfsgezondheidszorg en verwante gebieden uitnodigen om deel te nemen aan het symposium Psychotrauma en arbeidsverzuim. Een aantal trauma-experts en ervaren deskundigen uit de bedrijfsgezondheidszorg zal u op dit complexe terrein inleiden, in de vorm van voordrachten en workshops. Behalve vergroting van kennis en inzicht, beoogt de dag ook deelnemers te laten kennismaken met vormen van ondersteuning bij hun beroepsuitoefening, zoals bijvoorbeeld consultatie.

2 men, die bijdragen aan arbeidsverzuim. Daarbij spelen specifieke elementen een rol voor deze doelgroep. Het gaat dan om zaken als culturele achtergrond, de manier van communiceren en ideeën over ziekte en gezondheid. Het is nodig deze specifieke elementen in beeld te hebben en te betrekken bij de aanpak van arbeidsverzuim. In deze voordracht worden de achtergronden en gezondheidsproblematiek van de groep migranten en vluchtelingen geschetst in relatie tot arbeidsverzuim. Ook zullen handreikingen worden gegeven voor vroegsignalering, preventie van verzuim en het bevorderen van reïntegratie. plenair Problemen bij de beoordeling van arbeids(on)- geschiktheid Dr. Anton Hafkenscheid Posttraumatische stressklachten zijn zelden louter een privé-aangelegenheid van de getraumatiseerde alleen. Deze klachten hebben meestal ook grote emotionele en materiële implicaties voor de omgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de getraumatiseerde aanspraak maakt op arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Getraumatiseerde werknemers kunnen zich zeer miskend en gekwetst voelen wanneer de beoordelende arts hun arbeidsgeschiktheid hoger inschat dan zij zelf doen. Deze spanningen kunnen dragelijker worden gemaakt door nadrukkelijk aandacht te schenken aan de conflicterende uitgangspunten en causale redeneringen die hieraan ten grondslag liggen. Beoordelende experts kunnen daarbij niet heen om de soms gedateerde en weinig wetenschappelijk gefundeerde logica van de arbeidsongeschiktheidsbepaling. In deze voordracht zal de focus liggen op de valkuilen die zich voor beoordelende experts en behandelaars kunnen voordoen in de taxatie van arbeids(on)geschiktheid. Arbeidsverzuim bij migranten en vluchtelingen als gevolg van psychotrauma Drs. Evert Bloemen Migranten en vluchtelingen dragen een eigen culturele achtergrond en persoonlijke geschiedenis bij zich. Het hebben doorgemaakt van traumatische ervaringen, vaak in het land van herkomst maar ook in Nederland, kan hen kwetsbaar maken voor gezondheidsproble- Consultatie en ondersteuning door traumadeskundigen Drs. Sjef Berendsen Schokkende gebeurtenissen gaan nagenoeg altijd gepaard met stress op individueel-, groeps- en organisatieniveau. Wanneer dit aan de orde is, dient het zelfherstellend vermogen van mensen en organisaties echter het uitgangspunt te zijn. Daarom kiezen traumadeskundigen er bij voorkeur voor om leidinggevenden en betrokkenen op afstand te ondersteunen middels adviezen en consultatie, in plaats van dit ter plekke te doen. Ook monitoring - waarbij de eventuele psychosociale effecten bij betrokkenen in de gaten worden gehouden - kan op afstand gebeuren zodat er, indien nodig, tijdig kan worden geïntervenieerd. In deze voordracht wordt een beeld geschetst van de werkwijze van een traumadeskundige aan de hand van voorbeelden uit zijn consultatie- en ondersteuningspraktijk. Valkuilen in het contact met getraumatiseerden: rollenspel (met acteur) Dr. Arend Veeninga en Johann Glaubitz Bedrijfs- en verzekeringsartsen staan in hun werk voor meerdere opgaven tegelijk: het stellen van een diagnose, het inschatten van functiemogelijkheden en het vaststellen van beperkingen die te maken hebben met de onderhavige problematiek. Bovendien kunnen zij tegenwoordig cliënten ook adviseren en verwijzen naar behandelaars. De diagnostiek van PTSS is vaak complex; het goed uitvoeren van bovengenoemde taken is in de praktijk niet gemakkelijk en levert vaak weerstanden op. Bijvoorbeeld omdat cliënten zichzelf vaak meer als slachtoffer dan als patiënt beschouwen. In enkele rollenspelen zullen voorbeelden van een contact met getraumatiseerden gedemonstreerd worden en zal de aanpak ervan nader worden uitgewerkt, met daarbij ook aandacht voor de valkuilen. Dit rollenspel is ook voor professionals uit verwante gebieden inzichtgevend.

3 workshops 1. Arbeidsverzuim bij migranten als gevolg van psychotrauma Drs. Evert Bloemen In de workshop zal worden voortgebouwd op de plenaire lezing (zie: plenair). Uitgangspunt is dat specifieke elementen zoals culturele achtergrond, ideeën over ziekte en gezondheid en de wijze van communiceren migranten kwetsbaar maken voor gezondheidsproblemen en bijdragen aan arbeidsverzuim. Aan de hand van casuïstiek zullen de deelnemers onderzoeken welke specifieke elementen van de problematiek en van arbeidsverzuim er spelen (diagnostiek) en welke mogelijkheden er zijn voor een effectieve aanpak die rekening houdt met zaken als cultuur en communicatie en de eigen ideeën van migranten over ziekte en beter worden. 2. Problemen bij de beoordeling van arbeids(on)- geschiktheid Dr. Anton Hafkenscheid Mensen met traumatische ervaringen kunnen beoordelende experts voor grote problemen stellen, wanneer zij arbeidsongeschiktheid op grond van hun posttraumatische stressklachten claimen. Wanneer deze mensen in psychiatrische of psychotherapeutische behandeling zijn (geweest) wordt bij behandelaars vaak informatie opgevraagd, ter ondersteuning van de arbeids(on)geschiktheidstaxatie. In deze interactieve workshop zal aan de hand van casuïstiek en rollenspelen worden geprobeerd te verhelderen welke valkuilen zich kunnen voordoen voor beoordelende experts en behandelaars in de taxatie van arbeids(on)geschiktheid. Formeel is het verschil in verantwoordelijkheid tussen beoordelende experts en behandelaars helder, maar feitelijk is dat vaak veel minder het geval. 3. Arbeidsuitval en het voorkomen daarvan na schokkende gebeurtenissen; gevallen uit de praktijk Drs. Kees Pijls en Peter van Loon In deze workshop wordt de vraag onderzocht of het zinvol is om voorlichting te geven aan een risicogroep zoals brandweer, ambulance, politie en machinisten. Zo ja, waar dient die voorlichting zich dan op te richten? Ook komt aan de orde hoe je omgaat met het spanningsveld tussen klanttevredenheid en mogelijke negatieve gezondheidseffecten van bepaalde vormen van opvang. Welke vorm van opvang wordt als zinvol ervaren en wat zijn daarbij de kernelementen? Hoe herken je een stagnerende verwerking? Wat doe je op beleidsniveau binnen een organisatie bij een schokkende gebeurtenis; in dat verband worden elementen van een draaiboek geopperd. Deze thema s en vragen komen aan bod in deze workshop, waar praktijk gelardeerd wordt met een vleugje theorie. 4. Trauma en verslaving in relatie tot arbeids(on)- geschiktheid Philip Goedhoop Deze workshop handelt over het veelvuldig samengaan van trauma en verslaving ( zelfmedicatie ) en de invloed die dit heeft op de beschikbaarheid van betrokkenen voor de arbeidsmarkt. Welke keuzes moeten worden gemaakt bij deze dubbele diagnose in de sfeer van de begeleiding? Welke valkuilen doen zich daarin voor? En hoe kun je de motivatie van betrokkenen met betrekking tot het werk vergroten? Ook kunnen in deze workshop praktijksituaties worden voorgelegd en besproken. 5. Gedragsproblemen bij psychotrauma: hoe ga je daar mee om? Drs. Jan Bernard en drs. Deedee van Waegeningh Bij sommige cliënten kan er sprake zijn van gedragsproblemen en agressieproblematiek. In deze workshop wordt ingegaan op de signalen die wijzen op deze problematiek bij deze, al of niet getraumatiseerde, cliënten. Welke signalen moet je leren herkennen bij dit soort cliënten en hoe ga je daar adequaat mee om? Ook wordt, aan de hand van concrete voorbeelden, gedemonstreerd hoe je constructief omgaat met de weerstand van cliënten met gedragsproblematiek en hoe informatie kan worden verkregen die men nodig heeft. 6. Inschakeling en ondersteuning van het gezinssysteem bij psychotrauma Irena Jelisic Wanneer schakel je het gezinssysteem in als je te maken hebt met een getraumatiseerde cliënt? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gezinssysteem in te schakelen bij de begeleiding van een cliënt en wordt stilgestaan bij de vraag in welke opzichten het gezinssysteem zelf ook ondersteuning nodig heeft. Daarnaast komt aan de orde hoe de begeleiding van de cliënt en ondersteuning van het gezinssysteem op een goede manier op elkaar kunnen worden afgestemd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: is een gezinsaanpak mogelijk, welke hindernissen kunnen zich daarbij voordoen

4 personalia en wat zijn mogelijke resultaten? Er is ruimte om praktijkervaringen in te brengen en te toetsen. 7. Online-indicatie van werkstress, angst-, depressieve- en traumagerelateerde klachten Drs. Sjef Berendsen Internetvragenlijsten blijken een prima instrument te zijn voor de bedrijfsgezondheidszorg. Online kan men snel een indicatie te krijgen van werkdruk, werkstress, werkbeleving en angst-, depressieve- en traumagerelateerde klachten. Wanneer de klachten vooral werkgerelateerd zijn volgen gerichte adviezen voor bijvoorbeeld mediation of coaching. De angst-, depressieve- en traumagerelateerde klachten worden vertaald in aanwijzingen voor een specifieke DSM IV-diagnose waarna een gericht behandelaanbod volgt in de vorm van internettherapie of verwijzing naar een in die problematiek gespecialiseerde therapeut. In deze workshop wordt deze vorm van indicatiestelling via internet toegelicht aan de hand van praktijkgevallen en ter discussie gesteld. 8. Valkuilen in het contact met getraumatiseerde vluchtelingen Drs. Hans Rohlof Vluchtelingen met een traumatische achtergrond hebben in een werkomgeving te maken met veel, voor hen, negatieve prikkels. Er spelen niet alleen situaties die zij linken met traumatische gebeurtenissen, zoals autoritaire verhoudingen, maar ook culturele verschillen en eventuele discriminatie. Professionals in de bedrijfsgezondheidszorg en verwante gebieden hebben hier een moeilijke positie in. In deze workshop wordt besproken hoe hierin een weg te vinden. 9. Preventie, opvang en nazorg rond psychotrauma bij de Nederlandse Spoorwegen Drs. Hans Burggraaff Binnen de Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgt een aantal medewerkers, met name machinisten en hoofdconducteurs, regelmatig te maken met schokkende gebeurtenissen. In deze workshop wordt inzicht gegeven in deze problematiek en hoe een groot bedrijf als de NS daarmee omgaat in termen van preventie, opvang en nazorg. Ook is er uiteraard aandacht voor de knelpunten die zich daarin voordoen. Tevens is er ruime gelegenheid vragen te stellen over dit beleid en kunnen deelnemers zelf praktijkgevallen inbrengen. Plenair Drs. Simon Knepper (dagvoorzitter) is verzekeringsarts en was jarenlang als medisch adviseur werkzaam bij de opeenvolgende sociale verzekeringsorganisaties. Het laatst bij Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen (UWV) met het aandachtsgebied kwaliteit claimbeoordeling. Momenteel is hij werkzaam als vrijgevestigd verzekeringsarts in de private sector. Hij droeg onlangs bij aan de ontwikkeling van een nieuwe methodiek voor de beoordeling van het militair invaliditeitspensioen bij PTSS. Dr. Anton Hafkenscheid is sinds 1985 als klinisch psycholoog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij het Sinai Centrum, Joodse Geestelijke Gezondheidszorg. Als behandelaar heeft hij zeer regelmatig te maken met verzoeken om informatie van ARBO-diensten, de Pensioen- en Uitkeringsraad en het UWV. Drs. Evert Bloemen is arts en werkzaam als trainer/ adviseur bij Pharos, kenniscentrum gezondheid, vluchtelingen en nieuwkomers. Daarnaast werkt hij als behandelaar in de GGZ bij Altrecht. Hij heeft jarenlange ervaring in de zorg met asielzoekers, vluchtelingen en migranten, en heeft daarover ook gepubliceerd. Drs. Sjef Berendsen is klinisch psycholoog en is als psychotherapeut en adviseur werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma (IvP) te Diemen. Dr. Arend Veeninga is psychiater en werkzaam bij Altrecht in Den Dolder. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Johann Glaubitz werkt als freelance trainingsacteur voor verschillende profit- en non-profit instellingen. Uitgangspunt bij die trainingen is dat er met behulp van een acteur geoefend wordt met gedrag wat later ingezet kan worden in praktijksituaties ter verkrijging van een effectief resultaat. Workshops Drs. Evert Bloemen is arts en werkzaam als trainer/ adviseur bij Pharos (zie hierboven). Dr. Anton Hafkenscheid is klinisch psycholoog, psychotherapeut en onderzoeker bij het Sinai Centrum (zie hierboven).

5 Drs. Kees Pijls (psycholoog, A & G NIP) werkt als interventiepsycholoog bij Achmea Vitale. Samen met het Instituut voor Psychotrauma (IvP) en Eurocross heeft Achmea Vitale een 24 uurs-crisisinterventiedienst voor haar klanten. Pijls is hierbij coördinator en houdt zich bezig met opvang en nazorg en geeft ook trainingen op dit gebied. Peter van Loon is als projectleider hulpverlening/senior adviseur crisismanagement verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma (IvP). Hij adviseert en coacht (inter)nationale bedrijven en overheden bij rampen en calamiteiten. Ook begeleidt hij mensen na schokkende gebeurtenissen. Daarnaast verzorgt hij simulaties voor crisisteams of crisismanagers. Philip Goedhoop is preventiewerker bij Centrum Maliebaan verslavingspsychiatrie in Utrecht. Hij was eerder werkzaam bij de Jellinekkliniek in Amsterdam als behandelaar. Tevens is hij docent bij RINO Midden Nederland en geeft hij trainingen in motiverende gespreksvoering. Drs. Jan Bernard is klinisch psycholoog/gedragstherapeut bij De Waag te Amsterdam, een forensische polikliniek. Hij is tevens supervisor van de VGcT en hoofddocent bij het RINO Noord-Holland. Drs. Deedee van Waegeningh is gz-psycholoog/gedragstherapeut bij De Waag te Amsterdam. Tevens is zij docent bij het RINO Noord-Holland. Kapitein Irena Jelisic bc, is officier bedrijfsmaatschappelijk werker pré-veteranenzorg bij het Dienstencentrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk dat ressorteert onder het Commando Dienstencentra van het Ministerie van Defensie. Drs. Sjef Berendsen is klinisch psycholoog en is als psychotherapeut en adviseur werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma (IvP) te Diemen. Drs. Hans Rohlof is psychiater en afdelingshoofd ambulante zorg bij de Stichting Centrum 45 te Oegstgeest. Hij doet onderzoek naar somatisatie, slaapstoornissen bij PTSS en de culturele aspecten van diagnostiek. Drs. Hans Burggraaff is bedrijfsarts en werkt als beleidsadviseur bij de afdeling bedrijfsgezondheid van de NS. Deze afdeling houdt zich bezig met moderne arbeidsomstandighedenzorg en gezondheidsmanagement. Burggraaff geeft ook nascholing aan bedrijfsartsen. programma uur Ontvangst en registratie uur Opening door de dagvoorzitter drs. Simon Knepper uur Problemen bij de beoordeling van arbeids(on)geschiktheid - dr. Anton Hafkenscheid uur Arbeidsverzuim bij migranten en vluchtelingen als gevolg van psychotrauma drs. Evert Bloemen uur Pauze uur Parallelworkshops (eerste ronde) uur Lunchpauze uur Parallelworkshops (tweede ronde) uur Pauze uur Consultatie en ondersteuning door traumadeskundigen - drs. Sjef Berendsen uur Valkuilen in het contact met getraumatiseerden: rollenspel (met acteur) Onder leiding van dr. Arend Veeninga uur Afsluiting uur Hapje en drankje

6 praktische informatie Doelgroep Bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsen organisatiedeskundigen, arboverpleegkundigen, arbo-consultants, GGD-artsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, human resource managers en andere professionals die werken bij politie, brandweer, ambulancediensten, spoorwegen, verslavingszorg, reclassering en forensische hulpverlening. Datum Woensdag 14 oktober 2009 Locatie Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, Utrecht, telefoon: (tegenover NS-station Utrecht Lunetten) Kosten 425,- (inschrijven kan tot 10 september 2009) Annulering Bij annulering worden kosten in rekening gebracht, zie: Inschrijving U kunt zich inschrijven via de website van Cogis: Uw digitale inschrijving wordt via de mail bevestigd. U krijgt een factuur toegestuurd. Accreditatie Er is accreditatie aangevraagd bij de ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) en NVMW Contact Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim D. Visser van Cogis. Telefoon: of per mail: Cogis is het landelijke kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Cogis streeft naar: meer kennis bij hulpverleners, beleidsmakers en het brede publiek over de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld en verbetering van de hulpverlening aan mensen met psychische klachten als gevolg hiervan. Cogis biedt: cursussen en trainingen voor professionals en vrijwillige hulpverleners faciliteiten op het gebied van supervisie, intervisie en coaching themagebonden congressen, symposia en studiedagen het kwartaalblad Cogiscope een uitgebreide bibliotheek (de resultaten van) eigen onderzoek een telefonisch spreekuur voor hulpverleners en cliënten een website met informatie over alle producten en activiteiten van Cogis Ontwerp: Suggestie & illusie Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Churchilllaan 11, 4 de verdieping 3527 GV Utrecht t f

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

De Seks, de Context en het Spreken. CLAS symposium Vrijdag 23 september 2011 Beatrixzaal, Rubicon jeugdzorg in Horn

De Seks, de Context en het Spreken. CLAS symposium Vrijdag 23 september 2011 Beatrixzaal, Rubicon jeugdzorg in Horn JUBILEUM CLAS 20 JAAR De Seks, de Context en het Spreken CLAS symposium Vrijdag 23 september 2011 Beatrixzaal, Rubicon jeugdzorg in Horn PROGRAMMA De Seks, de Context en het Spreken De CLAS methodiek wordt

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 2 tot

Nadere informatie

NAJAARSSCHOOL. voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

NAJAARSSCHOOL. voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde NAJAARSSCHOOL voor bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag

Nadere informatie

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr Eerder beoordeeld met een 8! Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk Vrijdag 27 september 2013 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor beginnende EMDR therapeuten, therapeuten die regelmatig verwijzen

Nadere informatie

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar Vertrouwen De professionals van IVP staan altijd voor u klaar 3 CRISIS Harmonie Een crisis kondigt zich zelden aan. Het is meestal kort en krachtig en altijd onverwachts. Crisisopvang bij bedrijfsongevallen,

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

COGIS-SYMPOSIUM 29 mei 2008 TRAUMA EN VEERKRACHT. PERSPECTIEVEN IN DE HULPVERLENING aan GETRAUMATISEERDEN

COGIS-SYMPOSIUM 29 mei 2008 TRAUMA EN VEERKRACHT. PERSPECTIEVEN IN DE HULPVERLENING aan GETRAUMATISEERDEN COGIS-SYMPOSIUM 29 mei 2008 TRAUMA EN VEERKRACHT PERSPECTIEVEN IN DE HULPVERLENING aan GETRAUMATISEERDEN TRAUMA EN VEERKRACHT SYMPOSIUM OP 29 MEI 2008 IN ARISTO UTRECHT perspectieven in de hulpverlening

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

Handleiding bij Beter beginnen

Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Trudy Mooren en Maartje Schoorl Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

Prinsjesdagsymposium 2012

Prinsjesdagsymposium 2012 Professional development Prinsjesdagsymposium 2012 Meedoen moet! Maar kan het ook? aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt Dinsdag 18 september 2012 Toelichting MEEDOEN MOET! MAAR KAN HET OOK? Aandacht

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD WORK SHOPS VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE [ [ [ [ [ DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD 1 WORKSHOP GROEPSBEHANDELING VAN (SEKSUEEL) GEWELDDADIGE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

Nadere informatie

11 e TBV Congres Vrouw en werk

11 e TBV Congres Vrouw en werk 11 e TBV Congres Vrouw en werk Donderdag 21 november 2013 Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht Thema vrouwen, gezondheid en arbeid uit verschillende invalshoeken: Arbeidsparticipatie en mobiliteit Verschillen

Nadere informatie

Ik wil wel, maar jij kunt niet

Ik wil wel, maar jij kunt niet GGzE Centrum Persoonlijkheid Ik wil wel, maar jij kunt niet Mogelijkheden in de behandeling van cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis die vastlopen in de behandelrelatie of geen behandelrelatie

Nadere informatie

Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling.

Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling. Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling. Manon Boeschoten, Stichting Centrum 45 Sjef Berendsen, Instituut voor Psychotrauma

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Screen & Treat. Sjef Berendsen

Screen & Treat. Sjef Berendsen Screen & Treat Sjef Berendsen 19-4-2012 Handboek PTSS Natuurlijk verloop stress reacties Het IVP stepped care model watchfull waiting door interne opvang, professionele back-up en monitoring eerste opvang

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen.

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen. Programma Rudy Bonnet Senior adviseur Trainer Coach Stade Advies Utrecht 1. Kennis maken 2. Opwarmer: Dilemma s 3. 4. De meldcode 5. in subgroepen 6. Pauze 7. Plenaire nabespreking 8. Conclusies 9. Evaluatie

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg).

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg). Thema-bijeenkomst Begeleiding gebaseerd op de KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding. Dé gelegenheid om op praktijknivo én op je eigen locatie in slechts 1 dagdeel (4 uur) Methodisch collegiaal

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek Ouderen Psychologisch onderzoek Introductie Tijdens uw behandeling kan aan u gevraagd worden om mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Slechthorendheid en werk

Slechthorendheid en werk CURSUSSEN VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Slechthorendheid en werk Middagcursus, 16 juni 2010 of 13 oktober 2010, Citadel, Houten Interculturalisatie Dagcursus, 3 juni 2010, Citadel, Houten Doelgroep:

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum Congres stoornis Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde ZOMERCURSUS bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 31

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING

VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING Welkom bij het LZV VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING Welkom bij het LZV organisatorisch in handen van stichting de Basis in samenwerking met het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk () van

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH?

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Cure & Care Development organiseert het symposium IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking 13 december 2012 Dominicanenklooster in Huissen 1/6

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Dag van de Inhoud Den Haag 28 september 2017 Ante Lemkes, GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist Inleiding Introductie van mezelf, jullie

Nadere informatie

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht Psychisch letsel medisch en juridisch belicht Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN 5 Media Plaza Utrecht Deze bijzondere locatie is gelegen in de

Nadere informatie

De gevolgen van trauma en stress in de volwassenheid en uitgestelde klachten

De gevolgen van trauma en stress in de volwassenheid en uitgestelde klachten De gevolgen van trauma en stress in de volwassenheid en uitgestelde klachten Cogis Symposium Trauma: late gevolgen voor kinderen en volwassenen 12 oktober 2011 Geert Smid Paul Celan: late gevolgen van

Nadere informatie

PTSS - diagnostiek en behandeling. drs. Mirjam J. Nijdam psycholoog / onderzoeker Topzorgprogramma Psychotrauma AMC De Meren

PTSS - diagnostiek en behandeling. drs. Mirjam J. Nijdam psycholoog / onderzoeker Topzorgprogramma Psychotrauma AMC De Meren PTSS - diagnostiek en behandeling drs. Mirjam J. Nijdam psycholoog / onderzoeker Topzorgprogramma Psychotrauma AMC De Meren Opbouw Diagnose PTSS Prevalentiecijfers PTSS en arbeid Preventie van PTSS Behandeling

Nadere informatie

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline EMOTIEREGULATIE Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline Congres Dinsdag 26 november 2013 Jaarbeurs Utrecht prof.dr. Bram Orobio de Castro prof.dr.

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos Congres S.O.S. Snelle opvang en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Vrijdag 4 oktober 2013 Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht Keynote spreaker Valerie Sinason over

Nadere informatie

FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling

FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling Bijscholing Vrijdag 12 mei en 16 juni 2017 9.30-16.30 uur Gelre Ziekenhuis Apeldoorn zorgoplossingen FAS(D) herkennen, diagnostiek en behandeling Alcohol tijdens

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

M1221. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1221. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1221 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Klinische Psychologie

Klinische Psychologie Klinische Psychologie Psychologisch onderzoek en behandeling in het Ikazia Ziekenhuis Beter voor elkaar Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog in het

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

1 Wat is het Steunpunt Brandweer? 2 Voor wie is het Steunpunt Brandweer bedoeld? 3 Wat wordt bedoeld met psychosociale klachten?

1 Wat is het Steunpunt Brandweer? 2 Voor wie is het Steunpunt Brandweer bedoeld? 3 Wat wordt bedoeld met psychosociale klachten? 1 Wat is het Steunpunt Brandweer? Het Steunpunt Brandweer is een gemakkelijk bereikbaar, landelijk loket waar je terecht kunt met vragen en zorgen over psychosociale klachten die kunnen zijn ontstaan als

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Studiedagen en trainingen IRB

Studiedagen en trainingen IRB Studiedagen en trainingen IRB Informatie over studiedagen en trainingen in 2013 De studiedagen en trainingen IRB De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld ten behoeve van mensen met ernstige,

Nadere informatie

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Curriculum Vitae. Naam: Geboortedatum: Johanna Catharina Wagner (V) 20-08- 1961 Adres: Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Telefoon: 06 48201582 Emailadres: Website: info@lessstress.nu

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË 28 NOVEMBER O7. NtVP CONGRES

TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË 28 NOVEMBER O7. NtVP CONGRES TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË 28 NOVEMBER O7 NtVP CONGRES NtVP CONGRES 28 NOVEMBER O7 TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1028 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing Wat is EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe.

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe. Doelgroep Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleidsmedewerkers en cliëntenraden van de noordelijke ggz-instellingen en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Schouderklachten: begeleiding, behandeling en revalidatie. Een nascholing van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Dinsdag 12 april 2016 16:00 21:00 uur

Schouderklachten: begeleiding, behandeling en revalidatie. Een nascholing van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Dinsdag 12 april 2016 16:00 21:00 uur Schouderklachten: begeleiding, behandeling en revalidatie Een nascholing van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting Dinsdag 12 april 2016 16:00 21:00 uur Conferentiehotel Drienerburght Campus Universiteit Twente

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

Problematisch middelengebruik, verslaving en werk

Problematisch middelengebruik, verslaving en werk 6e tbv-congres Problematisch middelengebruik, verslaving en werk Dinsdag 11 november 2008 De Heerlickheijd van Ermelo, Ermelo Stichting ter bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde www.tbv-online.nl/congres

Nadere informatie

Hulp nodig binnen uw organisatie? Wij staan voor u klaar!

Hulp nodig binnen uw organisatie? Wij staan voor u klaar! www.emergenz.nl Gespecialiseerd in: 24/7 Trauma opvang & Nazorg Bedrijfsmaatschappelijk werk Trainingen EMDR Vertrouwenspersoon Management coaching Hulp nodig binnen uw organisatie? Wij staan voor u klaar!

Nadere informatie