Uitvraag Gezonde Leefstijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvraag Gezonde Leefstijl"

Transcriptie

1 Uitvraag Gezonde Leefstijl Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 1 van 47

2 Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 2 van 47

3 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl. Dit document geeft weer welke specifieke maatschappelijke effecten Gemeente Alphen aan den Rijn wil bereiken via deze subsidieuitvraag. In het document vindt u de volgende hoofdstukken: In het eerste hoofdstuk schetsen we de inhoudelijke uitdaging. We beschrijven hierin de gewenste maatschappelijke effecten, resultaten en uitgangspunten. Ook geven we in dit hoofdstuk de scope van deze subsidie-uitvraag aan. In hoofdstuk 2 geven we de informatie over de indieningsvoorwaarden en vormvereisten waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen, wil de subsidieaanvrager in aanmerking komen. Ook het juridisch kader en de verschillende (samenwerkings)vormen waarin een subsidieaanvrager een subsidieaanvraag kan indienen komen in dit hoofdstuk aan de orde. Daarnaast geeft hoofdstuk 2 het proces van de subsidie-uitvraag weer en de bijbehorende planning. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de wijze waarop we de subsidieaanvragen beoordelen en welke informatie we daarbij van de subsidieaanvrager verwachten. In de bijlagen, behorende bij dit document, vindt u zowel een aantal inhoudelijke bijlagen als een aantal bijlagen die gebruikt moeten worden bij het indienen van de aanvraag. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 3 van 47

4 Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 4 van 47

5 Inhoud Leeswijzer subsidietender Beschrijving van de gewenste situatie De subsidieverlener De subsidie-uitvraag De opgave Beoogde maatschappelijke effecten Uitgangspunten Afbakening subsidie-uitvraag Rol gemeente Monitoring van de effecten Kaders Wettelijke en landelijke kaders Gemeentelijke kaders Subsidietender Eén subsidie-uitvraag voor meerdere samenwerkingsverbanden Omvang van de Subsidie-uitvraag Duur van de Subsidieverlening Kwaliteitseisen, proces en planning Subsidieverlenende partij Subsidie is aanvullend % dekking Samenwerkingsvormen Voorbehoud Geen kostenvergoeding en teruggave subsidieaanvraag Akkoord Ongeldigheid Flexibiliteit Op te nemen gegevens Openbaarheid Vertrouwelijkheid Anti-collusieverklaring Globale planning Inwinnen informatie/beantwoording vragen Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 5 van 47

6 2.16 Indienen aanvraag na beantwoording vragen Tijd en plaats indiening van de subsidieaanvraag Indieningsvoorwaarden en vormvereisten Overgang van onderneming Subsidiebesluit Bezwaar Beoordelingscriteria en wijze van beoordeling Beoordelingscriteria Beoordelingscriterium 1 (aanbod en bekwaamheid, onderdeel A) Beoordelingscriterium 2 (samenwerking en innovatie, onderdeel B) Beoordelingscriterium 3 (Interview) Wijze van beoordeling Bijlage 1 Dominante vraagstukken per gebied Bijlage 2 Huidige voorzieningen/organisaties in de wijk Bijlage 3 Buurtsportcoaches Bijlage 4 JOGG Bijlage 5 Gezond in de Stad Bijlage 6 Checklist aanbieding subsidieaanvraag ten behoeve van de subsidietender Gezonde Leefstijl... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 6A Format Eigen verklaring... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 6B Format Anti-collusieverklaring... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 6C Format Verklaring samenwerkingsverband... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 6D Format Prijsdocument... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 6 van 47

7 1 Beschrijving van de gewenste situatie Gemeente Alphen aan den Rijn geeft met de vastgestelde kaders voor het Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein richting aan de vernieuwing van dat maatschappelijk domein. Hierdoor ontstaat de kans om basisvoorzieningen en activiteiten op het gebied van jeugd, sport, cultuur en welzijn op een nieuwe en andere manier te benaderen en vorm te (laten) geven. De basisvoorzieningen blijven beschikbaar voor iedereen, maar er wordt meer verbinding gemaakt met preventieve en maatwerkvoorzieningen (of activiteiten) binnen en buiten het maatschappelijke domein én met de kleinere partijen die (op een andere schaal) ook een bijdrage leveren aan het Uitvoeringsplan. We laten hierbij meer ruimte dan voorheen aan organisaties om op basis van hun eigen expertise het hoe vorm te geven. De gemeente beperkt zich tot het wat (maatschappelijke effecten). We zetten hiervoor vier gemeentebrede subsidie uitvragen 1 uit. Deze uitvragen: Gezonde leefstijl, Opgroeien en Ontwikkelen (2 uitvragen) en Talentontwikkeling dragen allen bij aan de realisatie van het Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein per 1 januari We zien deze uitvragen als de gemeentelijke bijdrage aan het behalen van de omschreven maatschappelijke effecten. We gaan ervan uit dat partijen naast deze gemeentelijke financiering ook op zoek gaan naar aanvullende financiering om de slagkracht te vergroten. Een subsidie is immers altijd aanvullend en nooit volledig kostendekkend (zie de Algemene Subsidieverordening gemeente Alphen aan den Rijn Asv 2014). 1.1 De subsidieverlener De subsidieverlener is de gemeente Alphen aan den Rijn, hierna te noemen de gemeente. De gemeente Alphen aan den Rijn is een sterke speler in het Groene Hart. Een gemeente die daadkracht toont, waarin inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal staan en waarin ruimte geboden wordt voor initiatieven. Voor haar inwoners biedt deze gemeente alle vormen van Hollands wonen : van dorpse kernen tot een stad met een bruisend centrum, van plattelandswonen tot nieuwbouwwijken. De besturingsfilosofie van de gemeente kenmerkt zich door de inzet van een flexibele organisatiestructuur (netwerkmodel) waarin professionals in wisselende samenstellingen werken aan verschillende opgaven. De bestuursstijl is verbindend en neemt de samenleving als uitgangspunt in plaats van het gemeentehuis. Voor meer informatie over de gemeente verwijzen wij u naar de website 1 Eerder werd gesproken over gemeentebrede opdrachten. Doordat we niet gaan aanbesteden, is niet langer sprake van opdrachten. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 7 van 47

8 1.2 De subsidie-uitvraag Iemand die gezond leeft, zit beter in zijn vel. Een gezonde leefstijl kan voor iedereen anders zijn. Gezonde voeding, voldoende beweging en goede omgang met stress zijn belangrijke onderdelen voor een gezonde leefstijl. Ook de geestelijke gezondheid - zoals voldoende sociale contacten - is belangrijk. Een gezonde leefstijl (lichamelijk en geestelijk) zorgt vaak voor het toenemen van het zelfvertrouwen, je erbij voelen horen en gezien te worden. Je krijgt meer energie om overdag aan de slag te gaan en daardoor nemen de gezondheidsklachten vaak af. We voelen dit eigenlijk allemaal wel aan, maar het is lastig om ernaar te leven. Zodra het lichaam hapert, betalen we wel voor medicijnen en behandelingen, terwijl we beter tijd en energie kunnen investeren in preventie. Daarin kunnen we namelijk zélf veel betekenen, door bewust te kiezen voor een basishouding die ons langer fit (lichamelijk) én geestelijk gezond houdt. De gemeente kan daaraan bijdragen door, samen met organisaties en partijen de bewustwording van een gezonde levensstijl bij jong en oud te vergroten. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om een gezonde leefstijl te stimuleren vanuit deze alomvattende visie. Deze subsidie-uitvraag bestaat uit twee onderdelen. Namelijk zorgen voor een structureel gezonde(re) leefstijl bij: A. kwetsbare kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar, waaronder in ieder geval: kinderen met over- en ondergewicht; kinderen die te weinig bewegen; kinderen die ongezond eten; kinderen met sociaal emotionele problematiek; kinderen die eenzaam zijn; kinderen die gepest worden; jongeren bij wie sprake is van overmatig alcohol- en drugsgebruik en bij B. kwetsbare inwoners van 27 jaar en ouder met één of meer van de volgende achtergrondkenmerken: alleenstaand; laag opleidingsniveau (alleen lagere school); uitkeringsgerechtigd (werkloos, arbeidsongeschikt en/of in de bijstand); laag besteedbaar huishoudinkomen (maximaal euro per jaar); inkomen bestaat alleen uit AOW; moeite met rondkomen van het huishoudinkomen; niet-westers allochtoon. Dit zijn vooral kenmerken die sociaaleconomische gezondheidsverschillen kunnen veroorzaken. Hoewel deze achtergrondkenmerken met elkaar kunnen samenhangen, is uit Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 8 van 47

9 analyses gebleken dat elk kenmerk direct of indirect het risico op een minder goede gezondheidssituatie vergroot (Factsheet GGD 2014). 1.3 De opgave Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kwetsbare inwoners van Alphen aan den Rijn. Inwoners zijn fysiek en psychisch gezond en sociaal-emotioneel vaardig. Inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen optimaal meedoen in de samenleving. Voor deze subsidie-uitvraag moet aandacht besteed worden aan de volgende elementen van Gezonde leefstijl: 1. Voldoende bewegen 2. Gezonde voeding 3. Voorkomen verslavingsproblematiek 4. Goede omgang met stress 5. Voldoende zonlicht/buiten zijn Beoogde maatschappelijke effecten Waarbij we als gemeente streven naar onderstaande maatschappelijke effecten: 1. Kwetsbare kinderen en jongeren van 0-27 jaar gaan/blijven gezonder leven en kunnen nu en later goed meedoen in de samenleving. 2. Inwoners die minder zelfredzaam zijn en een groter risico hebben op gezondheidsklachten, gaan/blijven gezonder leven en kunnen goed meedoen in de samenleving. 3. Inzetten op de elementen van Gezonde Leefstijl levert op termijn een besparing op binnen de uitgaven voor professionele ondersteuning en zorg. 1.4 Uitgangspunten Voor beide in paragraaf 1.2. genoemde onderdelen (A en B) geldt?: Buurtsportcoaches U bent werkgever van 15,55 (start in 2016) tot en met 22,65 (vanaf januari 2017) fte buurtsportcoaches en u voldoet aan de eisen die het Rijk hiervoor stelt (zie bijlage 3). U draagt daarbij zorg voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door de buurtsportcoaches, op basis van de opgave van deze subsidie-uitvraag (zie 1.3). Ook draagt u zorg voor de organisatie van de noodzakelijke cofinanciering (60%) van de buurtsportcoaches. Jongeren op gezond gewicht (JOGG) U maakt gebruik van de JOGG-aanpak (zie bijlage 4), waarbij één van de buurtsportcoaches JOGG-regisseur is. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 9 van 47

10 Kunst en Cultuur, de Cultuurcoach In de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) was ook fte ingeruimd voor uren voor een cultuurcoach (2009-heden). Het onderdeel cultuur is ook onderdeel van de uitvraag die de gemeente nu doet. Wij vragen dus een aanbod waarin het onderdeel kunst en cultuur is opgenomen. Het aanbod sluit aan bij het aanbod voor de buurtsportcoach, waarbij de uren niet worden ingezet voor een gezonde leefstijl d.m.v. bewegen, maar d.m.v. kunst en cultuur. Van het totale aantal beschikbare fte kan tussen de 1 en 2 fte worden ingezet voor een cultuurcoach. Gezond in de Stad U maakt gebruik van de pijlers en sporen uit het Rijksstimuleringsprogramma Gezond in de Stad (zie bijlage 5). Actuele maatschappelijke ontwikkelingen Bij de subsidie-uitvraag hoort ook dat u inspeelt op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering nieuwe ontwikkelingen zich voordoen waar u rekening mee houdt, in overleg met de subsidieverlener. Aandacht voor kwetsbare inwoners De uitvraag richt zich specifiek op de 20% van de inwoners die op een bepaalde manier kwetsbaar zijn. Op dit moment redt ongeveer 80% van de inwoners zich goed. 20% Van de inwoners is in meer of mindere mate kwetsbaar. De komende jaren kan deze groep groter worden doordat de samenleving volop in beweging is en meer weerbaarheid/flexibiliteit vraagt en mensen die het op dit moment nog redden toch uitvallen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de inwoners die een heel hoog risico lopen om kwetsbaar te worden. De uitvraag moet zorgen voor het versterken van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van deze inwoners op het vlak van gezonde leefstijl. Verdeling inzet over doelgroepen Bij de inzet van middelen voor bepaalde doelgroepen kijkt u naar de behoefte vanuit de Alphense samenleving. Als richtlijn voor de inzet geven we mee dat minimaal 60% van de beschikbare tijd naar de doelgroep onder de 27 jaar gaat en 40% van de beschikbare tijd naar de doelgroep van 27 jaar en ouder. Hiervan kan beargumenteerd afgeweken worden in overleg met de subsidieverlener. Uitgaan van de behoefte van de inwoners Niet het aanbod of de bestaande structuren zijn leidend, maar de behoeften van onze inwoners. Juist door inwoners ongelijk te behandelen, krijgen ze gelijke kansen. Sommige inwoners hebben net wat extra of andere activiteiten nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De subsidieaanvrager gaat in het plan van aanpak uit van deze verschillen en laat zien hoe hij daar op inspeelt. Ook richt de subsidieaanvrager zich op Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 10 van 47

11 de eigen kracht van de inwoners en maakt hij hier gebruik van en stimuleert hij dit om de maatschappelijke effecten te bereiken. Verschillen per gebied Per gebied of soms zelfs per buurt bestaan er verschillen binnen de gemeente. Dit zorgt ook voor verschillende maatschappelijke opgaven. In bijlage 1 zijn de belangrijkste gebiedskenmerken benoemd waar de gemeente weet van heeft. U gaat in uw aanbod onder andere uit van deze specifieke gebiedskenmerken en laat zien hoe u per gebied hier op inspeelt. De uitvraag is aanvullend op aanbod dat er al is U zorgt ervoor dat het aanbod dat ingezet wordt voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten aanvullend te laten zijn op het bestaande aanbod. Hierbij stemt u nadrukkelijk af met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugd en gezinsteams (JGT) het Serviceplein van de Gemeente Alphen aan den Rijn en Tom in de buurt. Ook maakt u gebruik van de (vrijwilligers)organisaties die in de verschillende gebieden actief zijn waaronder nadrukkelijk ook de sportverenigingen. Voor een overzicht van belangrijke partners in de wijk verwijzen wij naar bijlage 2. Gebruik van data U laat zien hoe u expertise en/of statistieken van lokale en landelijke organisaties gebruikt (denk aan VSG, GGD en het Mulier-instituut). Voor het uitvoeren van het in paragraaf 1.2 genoemde onderdeel A gelden aanvullend de volgende uitgangspunten: Ouders zijn de partner voor de subsidieaanvrager Bij het opgroeien speelt de opvoeding en de rol van de opvoeders een belangrijke rol. Voorwaarde bij het uitvoeren van de uitvraag is dat ouders zo veel mogelijk als partners worden betrokken bij het aanleren en ontwikkelen van de verschillende vaardigheden van het kind ten aanzien van Gezonde Leefstijl. Ondersteuning van de ouders bij het pakken van de rol als opvoeder is daarmee ook onderdeel van deze uitvraag. Door samenwerking met de ouders en maatschappelijke partners is het mogelijk om lessen op verschillende plekken op een vergelijkbare manier en/of in dezelfde taal terug te laten komen en zo een doorlopende (leer-)lijn te waarborgen. Gebruik vindplekken Er zijn verschillende plekken waar kinderen en hun opvoeders als vanzelfsprekend komen (de zogenaamde vindplekken). Door de subsidieaanvrager moet daarop aangesloten worden en creatief gekeken worden naar het gebruik van locaties. We vragen de subsidie-aanvrager om bijvoorbeeld meer gebruik te maken van de mogelijkheden van schoolgebouwen. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 11 van 47

12 1.5 Afbakening subsidie-uitvraag De volgende taken rondom kwetsbare inwoners vallen buiten deze subsidie-uitvraag: 1. Alle taken voor inwoners buiten de gemeente Alphen aan den Rijn. 2. Alle taken met betrekking tot de transitie jeugdhulp, de transitie AWBZ Wmo (opdracht Tom) en de Participatiewet. 3. Alle taken in een vorm van individuele ondersteuning of hulpverlening (maatwerk). 4. Alle taken rondom de jeugdgezondheidszorg. Deze blijven georganiseerd via de RDOG en CJG. 5. Alle taken die uitgevoerd worden door de multidisciplinaire teams van de gemeente. 6. Alle taken die al op een andere manier bekostigd worden, zoals de bekostiging van het bewegingsonderwijs door het Rijk. 7. Alle taken die vallen onder de afzonderlijk uitgezette uitvragen Opgroeien en Ontwikkelen en de uitvraag Talentontwikkeling. 1.6 Rol gemeente 1. De rol van de gemeente is regisserend, aanvullend en voorwaardenscheppend. Voorop staat de kracht van de samenleving; 2. De rol van de gemeente is tevens die van subsidieverlener, sturend op kwaliteitsinhoudelijke-(effecten) en procesresultaten ten behoeve van inwoners. In deze fase van vernieuwing wil de gemeente als subsidieverlener bovenal in partnerschap met de subsidieaanvrager samenwerken om innovatieve oplossingen tot stand te brengen; 3. De gemeente gaat uit van vertrouwen in professionals en beperkt de verplichtingen ten aanzien van administratie en verantwoording tot de wettelijke verplichtingen en het minimaal noodzakelijke. 1.7 Monitoring van de effecten Met het uitzetten van deze subsidie-uitvraag gaat de gemeente met de maatschappelijke partners een proces van transformatie in: een inhoudelijke vernieuwing. Dit vraagt ook om een vernieuwing van sturing en verantwoording en nieuwe vormen van monitoring. Het doel van monitoring is om gedurende de uitvoering te meten of we op de goede weg zijn in de richting van de beoogde maatschappelijke effecten. De subsidieaanvrager draagt indicatoren aan voor de meting van de resultaten die zich richten op de maatschappelijke effecten (1.3.1.). Bij het derde effect verwachten we een eerste aanzet tot een maatschappelijke kosten baten analyse (mkba). De Subsidieaanvrager beschrijft in het plan van aanpak: Welke indicatoren gebruikt gaan worden om de effecten te meten; Hoe de indicatoren worden gemeten; Op welke wijze en met welke frequentie gerapporteerd wordt aan subsidieverlener over de indicatoren. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 12 van 47

13 We gaan met de subsidieaanvrager een ontwikkeltraject in om te komen tot goede metingen en betrouwbare cijfers. We maken met u nadere afspraken over de vraag met welke uitkomsten de gemeente als subsidieverstrekker tevreden is. Vervolgens nemen we de indicatoren op in de werkafspraken, behorende bij de subsidieverlening. Bij een minderresultaat kunnen daar consequenties aan worden verbonden, volgens de Asv 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn. 1.8 Kaders In de voorbereiding op deze subsidie-uitvraag zijn verschillende stukken ontwikkeld die kaderstellend zijn voor deze uitvraag. Deze stukken geven de subsidieaanvragers daarnaast een goed beeld van de ambities van de gemeente. Deze nota s zijn te vinden op of in het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS). Daarnaast gelden vanzelfsprekend de wettelijke kaders Wettelijke en landelijke kaders 1. Wet publieke gezondheid (Wpg) 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 3. Algemene wet bestuursrecht (Awb) 4. Programma Sport en Bewegen in de buurt 5. Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad Gemeentelijke kaders 1. Kaders Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein, vastgesteld in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, 23 april 2015; 2. Daadkracht Dichtbij. Coalitieakkoord Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 december 2013; 3. Beleidskader Sociale Agenda Alphen aan den Rijn Beter voor elkaar. Vastgesteld in de gemeenteraad van 21 mei 2014; 4. Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid Gezonder in de buurt ; 5. Plan van Aanpak JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en het collegebesluit Verseon 2013/44019); 6. Algemene subsidieverordening 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn (inclusief nog te maken wijzigingen). 1.9 Subsidietender De subsidieverlener wil door middel van een subsidietender subsidie beschikbaar stellen. Dit houdt in dat de gemeente subsidie wil verlenen op basis van een marktbenadering Eén subsidie-uitvraag voor meerdere samenwerkingsverbanden Een subsidie kan in verschillende samenstellingen aangevraagd worden: Als zelfstandige hoofdaanvrager: u kunt zelfstandig aan de volledige uitvraag voldoen. U dient zelf een subsidieaanvraag in waarin u antwoord geeft op alle gestelde vragen. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt u de subsidie. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 13 van 47

14 Als gelijkwaardige samenwerkende partijen: samen met andere partijen dient u op gelijkwaardige basis 1 subsidieaanvraag in, inclusief een procentuele verdeelsleutel van het subsidiebedrag. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt iedere partij binnen het samenwerkingsverband afzonderlijk een subsidiebeschikking conform het percentage als aangegeven in de verdeelsleutel. Let op, ondanks het feit dat iedere partij afzonderlijk een subsidiebeschikking ontvangt, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale uitvraag. Belangrijk uitgangspunt bij deze tender is echter wel dat de buurtsportcoaches bij één werkgever in dienst komen. Als nieuwe rechtspersoon: u vormt met een aantal partijen gezamenlijk een nieuwe formele samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Vervolgens dient deze rechtspersoon een subsidieaanvraag in. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt deze rechtspersoon de subsidie Omvang van de Subsidie-uitvraag De gemeente heeft voor het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten het volgende meerjarige budget (er vindt geen jaarlijkse indexering plaats) vastgesteld. De beschikbare bedragen zijn: Het jaarlijkse budget voor de inzet van 22,65 fte buurtsportcoaches bedraagt: Dit zijn rijksmiddelen, waarover de gemeente verantwoording schuldig is aan het Rijk; Daar bovenop zijn gemeentelijke middelen beschikbaar: Jaarlijks ; Vanuit de regeling Gezond in de Stad is jaarlijks een budget beschikbaar van voor de jaren 2016 en Het budget is inclusief btw. Bij eventuele btw-plichtigheid komt de financiële last voor rekening van de subsidieaanvrager. De gemeente heeft onderzocht in hoeverre sprake zal zijn van een btw-vrijstelling. Daaruit komt naar voren dat dit waarschijnlijk grotendeels het geval zal zijn. Dit is echter niet op voorhand te bepalen en is afhankelijk van hoe subsidieaanvrager zijn aanbod vormgeeft. De gemeente gaat er dan ook van uit dat de subsidieaanvrager zelf afstemt met de belastinginspecteur of bepaalde onderdelen van zijn aanbod btw-belast zijn en deze verplichting meeneemt in de subsidieaanvraag. Subsidieaanvrager dient in zijn subsidieaanvraag rekening te houden met het feit dat hierin ook de huisvestingskosten zijn verdisconteerd. Kort gezegd dienen alle directe en indirecte kosten die noodzakelijk zijn voor de subsidie-uitvoering te zijn meegenomen in de aanvraag. De beschikbare financiële middelen zijn niet bepalend voor de omvang of het bereik. Gemeente benadrukt dat haar subsidie te allen tijde een aanvullende subsidie is. Door het genereren van inkomsten (d.m.v. bijdragen van de gebruikers, fondsen, cofinanciering enzovoort) en de beoogde samenwerking zal het bereik van de organisatie breder zijn dan Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 14 van 47

15 het volume dat alleen met de financiële middelen van deze subsidie-uitvraag bereikt kan worden. Politieke, wettelijke, economische, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen en de hiermee samenhangende krimp of groei van de budgetten, kunnen gevolgen hebben voor de subsidie-uitvraag en subsidieaanvragers Duur van de Subsidieverlening De gemeente is voornemens een meerjarige subsidie af te sluiten voor de duur van 3 jaar. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats en kan de subsidie eenzijdig vanuit de gemeente eenmalig met 2 jaar worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Het besluit om de subsidie te verlengen geschiedt op basis van indicatoren zoals vermeld in deze subsidieuitvraag. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 15 van 47

16 2 Kwaliteitseisen, proces en planning Op de gehele subsidie-uitvraag zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing. Deze eisen en voorwaarden zijn uitgangspunt voor deze subsidie-uitvraag, die een looptijd heeft van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018, met een eventuele verlenging van 1x2 jaar. 2.1 Subsidieverlenende partij De subsidie-uitvraag heeft betrekking op de gewenste situatie als omschreven in hoofdstuk 1 van deze subsidie-uitvraag. De subsidieverlenende partij is de gemeente Alphen aan den Rijn. Contactpersonen voor deze subsidie-uitvraag zijn: Eerste contactpersoon Inkoopadviseur Quirina Pastoor-Hoek Tweede contactpersoon Inkoopadviseur Nathalie Zutt Website: Subsidie is aanvullend De subsidie is nooit kostendekkend, het is altijd een aanvulling op de financiële middelen. In de aanvraag dient dan ook te worden aangegeven op welke wijze de aanvrager aanvullende middelen verkrijgt % dekking De subsidieaanvraag moet 100 % dekking geven op de uitvraag. Deze dekking moet zowel geografisch (gemeentebreed) als inhoudelijk (effectenbreed) 100% zijn. Let op, er kan dus geen subsidieaanvraag worden ingediend voor een gedeelte van de subsidie-uitvraag. 2.4 Samenwerkingsvormen Een subsidie kan in verschillende samenstellingen aangevraagd worden: Als zelfstandige hoofdaanvrager: u kunt zelfstandig aan de volledige uitvraag voldoen. U dient zelf een subsidieaanvraag in waarin u antwoord geeft op alle gestelde vragen. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt u de subsidie. Als gelijkwaardige samenwerkende partijen: samen met andere partijen dient u op gelijkwaardige basis 1 subsidieaanvraag in, inclusief een procentuele verdeelsleutel van het subsidiebedrag. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt iedere partij binnen het samenwerkingsverband Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 16 van 47

17 afzonderlijk een subsidiebeschikking conform het percentage als aangegeven in de verdeelsleutel. Let op, ondanks het feit dat iedere partij afzonderlijk een subsidiebeschikking ontvangt, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale uitvraag. Belangrijk uitgangspunt bij deze tender is echter wel dat de buurtsportcoaches bij één werkgever in dienst komen. Als nieuwe rechtspersoon: u vormt met een aantal partijen gezamenlijk een nieuwe formele samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Vervolgens dient deze rechtspersoon een subsidieaanvraag in. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt deze rechtspersoon de subsidie. Let op, per subsidie-uitvraag wint 1 zelfstandige hoofdaanvrager of 1 samenwerkingsverband de subsidie. Alle andere hoofdaanvragers dan wel samenwerkingsverbanden ontvangen géén subsidie. 2.5 Voorbehoud a. De gemeente behoudt zich het recht voor niet tot subsidieverlening over te gaan en/of de subsidietenderprocedure eenzijdig te beëindigen. Aanvragers ontvangen dan een schriftelijk met reden omkleed bericht. Aanvragers hebben geen recht op enigerlei vergoeding. b. De gemeente behoudt zich het recht voor, niet tot subsidieverlening over te gaan indien geen enkele subsidieaanvraag op minimaal 2 van de beoordelingscriteria 1 t/m 3 gemiddeld wordt gewaardeerd met een voldoende of hoger. c. De benoemde bedragen in deze subsidie-uitvraag zijn onder het voorbehoud dat de bedragen ook daadwerkelijk door de raad ter beschikking worden gesteld. d. De benoemde bedragen in deze subsidie-uitvraag zijn voor onderdelen onder het voorbehoud van de beschikbare Rijksmiddelen. Specifiek voor deze uitvraag gaat het hier om Gezond in de Stad en de regeling Buurtsportcoaches. 2.6 Geen kostenvergoeding en teruggave subsidieaanvraag Er worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen van de subsidieaanvraag. Correspondentie en ontvangen subsidieaanvragen worden na afloop niet aan de aanvragers geretourneerd. 2.7 Akkoord De aanvrager geeft met het indienen van een subsidieaanvraag aan dat hij instemt met de inhoud van dit document, inclusief alle bij dit document behorende bijlagen en overige documentatie. Dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie is met zorg samengesteld. Mocht subsidieaanvrager desondanks bezwaren hebben vanwege bijvoorbeeld vermeende tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/of eventuele inbreuken op de wettelijke voorschriften, dan dient subsidieaanvrager zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór het indienen van de schriftelijke vragen (16 juni 2015 om uur) de gemeente hiervan schriftelijk op Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 17 van 47

18 de hoogte te stellen. Doet subsidieaanvrager dit niet, dan heeft hij zijn recht verwerkt om hier in rechte tegen op te komen. Indien naderhand blijkt dat dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevatten en deze niet door subsidieaanvrager zijn opgemerkt, zijn deze voor rekening en risico van subsidieaanvrager. Immers, door het indienen van een subsidieaanvraag stemt de subsidieaanvrager in met de inhoud van dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie. 2.8 Ongeldigheid Een subsidieaanvraag die niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in dit document wordt door de gemeente als ongeldig terzijde gelegd en komt niet voor subsidieverlening in aanmerking. Hetzelfde geldt voor subsidieaanvragen waaraan door de subsidieaanvrager voorwaarden zijn verbonden. 2.9 Flexibiliteit De subsidieontvanger kan op basis van gewijzigde omstandigheden of voortschrijdend inzicht gedurende de periode van subsidieverlening voorstellen doen voor een aanpassing in de gehanteerde werkwijze en/of verantwoordingssystematiek. Eventuele aanpassingen kunnen alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke, schriftelijke, goedkeuring van het college Op te nemen gegevens De informatie in de subsidieaanvraag dient te worden beperkt tot die informatie die voor deze subsidie-uitvraag vereist is. Additionele informatie (zoals brochures e.d.) wordt niet meegenomen in de beoordeling. De aanvrager dient zich bewust te zijn van het feit dat de aanvraag mits geldig - wordt beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria als beschreven in hoofdstuk 3 van deze subsidie-uitvraag Openbaarheid De gemeente deelt bepaalde gegevens inzake de subsidieaanvraag en subsidiebeschikking niet mee indien openbaarmaking van deze gegevens: de toepassing van de wet in de weg zou staan; met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van subsidieaanvrager(s) zou kunnen schaden, of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen Vertrouwelijkheid De subsidieaanvragers zullen alle door de gemeente in het kader van deze subsidie-uitvraag verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij de subsidieaanvrager daartoe rechtens is gehouden Anti-collusieverklaring De subsidieaanvrager dient bij de subsidieaanvraag de anti-collusieverklaring als opgenomen in bijlage 6 te overleggen. Deze verklaring dient er voor om vast te leggen dat in Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 18 van 47

19 alle fasen van deze subsidie-uitvraag is en wordt gehandeld in volledige overeenstemming met de Mededingingswet Globale planning Onderwerp Datum Publicatie subsidie-uitvraag 2 juni 2015 Informatiebijeenkomst 11 juni 2015 Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 16 juni 2015 om uur Uiterste datum schriftelijke beantwoording vragen 30 juni 2015 Aanbod check op volledigheid door Gemeente Uiterste datum indienen subsidieaanvraag Opening van de tijdig ingediende subsidieaanvragen Tot en met 24 juli 31 juli 2015 om uur 31 juli 2015 na uur Interview 20 augustus 2015 Voorlopige verlening subsidie Vóór 1 oktober De gemeente behoudt zich het recht voor bovenstaande tijdsplanning te wijzigen. In geval de gemeente overgaat tot wijziging van bovenstaande planning wordt dit naar alle betrokkenen gecommuniceerd. Subsidieaanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. De in dit (of het gewijzigde) tijdschema genoemde data aangaande het indienen van vragen en van subsidieaanvragen gelden als fatale termijnen Inwinnen informatie/beantwoording vragen Na het publiceren van deze uitvraag volgt een informatiebijeenkomst op 11 juni U krijgt hier de gelegenheid om vragen te stellen. Tot 16 juni 2015 om uur houden we een schriftelijke vragenronde. Voor het indienen van een vraag voor deze schriftelijke vragenronde kunt u gebruik maken van het standaard vragenformulier (per uitvraag een eigen vragenformulier) welke is terug te vinden op de webpagina Nieuw en Anders. Vragen met betrekking tot dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie dienen uiterlijk op 16 juni 2015 om uur op onderstaand adres te zijn ingediend. Vragen die na deze termijn door de gemeente worden ontvangen, vragen die niet via bovenstaand adres zijn ingediend en vragen waarvoor niet het standaard vragenformulier van de betreffende uitvraag is gebruikt, worden door de gemeente niet in behandeling genomen. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 19 van 47

20 Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende vragen zullen door de gemeente geanonimiseerd worden beantwoord en uiterlijk op 30 juni 2015 ter beschikking worden gesteld middels het document beantwoording vragen die wordt geplaatst op de website: De tijdens de subsidietender aan subsidieaanvragers verstrekte informatie in de vorm van brieven, documenten, verslagen en beantwoording vragen maken integraal deel uit van deze subsidie-uitvraag. In geval van strijdigheid van de beantwoording vragen met de subsidie-uitvraag heeft de beantwoording vragen voorrang. Een later uitgevaardigde beantwoording vragen heeft voorrang op een eerder uitgevaardigde beantwoording vragen. Subsidieaanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan mondeling gedane uitspraken van de gemeente Indienen aanvraag na beantwoording vragen De gemeente raadt de subsidieaanvragers aan te wachten met het indienen van een subsidieaanvraag tot na de beantwoording van de vragen. Hierin kan immers een toelichting op deze subsidie-uitvraag worden gegeven en/of een wijziging worden doorgevoerd. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 20 van 47

21 2.17 Tijd en plaats indiening van de subsidieaanvraag De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2015 om zijn ingediend op onderstaand adres: Subsidieaanvrager dient er rekening mee te houden dat 31 juli 2015 om uur een harde deadline is en dat subsidieaanvragen die na deze deadline zijn ingediend, derhalve terzijde worden gelegd en niet voor subsidieverlening in aanmerking komen Indieningsvoorwaarden en vormvereisten De subsidieaanvraag dient volledig en consistent te zijn. Mocht blijken dat informatie ontbreekt, of mocht blijken dat verstrekte informatie niet consistent is met de corresponderende documentatie of bijlagen, dan wel afwijkt van nadere informatie die ingewonnen wordt bij de subsidieaanvrager of van algemeen bekende brancheinformatie, dan behoudt de gemeente zich het recht voor om de subsidieaanvraag terzijde te leggen. Subsidieaanvragers dienen derhalve zorgvuldigheid te betrachten bij het indienen van hun subsidieaanvraag. Uitsluitend subsidieaanvragen die voldoen aan de volgende indieningsvoorwaarden en vormvereisten worden in behandeling genomen: 1. De subsidieaanvraag is op een tijdige en correcte wijze ingediend en voldoet aan alle uitgangspunten, voorwaarden en vereisten als aangegeven in deze subsidie-uitvraag. 2. De subsidieaanvraag bestaat uit: a. Aanbiedingsbrief waarin in ieder geval de contactgegevens van de eerste en tweede contactpersoon van de subsidieaanvrager voor deze subsidie-uitvraag zijn vermeld; b. Eigen verklaring; c. Uittreksel Handelsregister; d. Anti-collusieverklaring; e. Verklaring samenwerkingsverband; f. Plan van aanpak (onderdelen A en B); g. Prijsdocument. Subsidieaanvrager gebruikt hierbij de checklist als opgenomen in bijlage 6 van deze subsidie-uitvraag en bouwt zijn subsidieaanvraag conform deze checklist op. 3. Alle formulieren en verklaringen, behorende bij de subsidieaanvraag, zijn volledig en correct ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de subsidieaanvrager blijkens het overlegde uittreksel Handelsregister; 4. De subsidieaanvrager heeft geen voorbehoud gemaakt bij zijn subsidieaanvraag; 5. De subsidieaanvrager stelt geen additionele voorwaarden bij zijn subsidieaanvraag. Indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de hierboven gestelde indieningsvoorwaarden en vormvereisten, wordt de subsidieaanvraag terzijde gelegd en komt deze niet voor subsidieverlening in aanmerking. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 21 van 47

22 2.19 Overgang van onderneming Aan de subsidieaanvragers wordt gevraagd, indien van toepassing, er nauwlettend op toe te zien dat de wettelijke regelingen uit boek 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek worden nageleefd en dat de eventuele overgang van personeel van oorspronkelijke uitvoerder naar nieuwe uitvoerder naar behoren verloopt Subsidiebesluit Het betreft een voorlopige subsidie die na 3 jaar wordt vastgesteld. In de verleningsbeschikking staat beschreven hoe de verantwoording van de subsidie eruit dient te zien en met welke frequentie Bezwaar Wanneer subsidieaanvrager het niet eens is met de beslissing op zijn subsidieaanvraag, kan hij bezwaar indienen. Dit kan binnen 6 weken na verzending van deze beslissing door het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente Alphen aan den Rijn. In het bezwaarschrift zet subsidieaanvrager: zijn naam en adres; de datum van zijn bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit, waartegen hij bezwaar maakt; waarom hij het niet eens is met dit besluit; zijn handtekening. Het bezwaarschrift dient te worden verstuurd naar postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn óf digitaal via de website van de gemeente: Klik op Bestuur, klik op meer, contact & reacties en bezwaar maken. U heeft hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 22 van 47

23 3 Beoordelingscriteria en wijze van beoordeling In dit hoofdstuk zijn de beoordelingscriteria en de wijze van beoordeling opgenomen. De beoordelingscriteria zijn de inhoudelijke criteria voor de keuze van de winnende subsidieaanvraag. Uitsluitend de subsidieaanvragen die voldoen aan de in hoofdstuk 2 genoemde indieningsvoorwaarden en vormvereisten worden door de Gemeente beoordeeld aan de hand van de in paragraaf 3.1 van deze subsidie-uitvraag gestelde beoordelingscriteria. Aan de hand van een puntenwaarderingssysteem wordt beoordeeld aan welke subsidieaanvrager de subsidie (voorlopig) wordt verleend. De Gemeente hanteert de volgende beoordelingscriteria: Beoordelingscriteria Maximaal te behalen aantal punten 1 Beoordelingscriterium 1 (aanbod en bekwaamheid) Beoordelingscriterium 2 (samenwerking en innovatie) Beoordelingscriterium 3 (Interview) Beoordelingscriteria Voor de beoordelingscriteria 1 en 2 dient Subsidieaanvrager een plan van aanpak in bestaande uit respectievelijk onderdeel A en onderdeel B. Beide onderdelen (A en B) worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld, zie hiervoor onderstaande paragrafen en Beoordelingscriterium 1 (aanbod en bekwaamheid, onderdeel A) Subsidieaanvrager dient bij zijn Subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel A (maximaal 5 A4) beschrijft op welke wijze zijn aanbod en bekwaamheid bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag. De Gemeente wenst in dit document de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Wat is uw aanbod en op welke wijze zijn hierin de uitgangspunten, als genoemd in paragraaf 1.4, van deze subsidie-uitvraag in dit aanbod vormgegeven. Specifiek de wijze waarop u de cofinanciering voor de buurtsportcoaches regelt, schrijft u in onderdeel B (samenwerking en innovatie). Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 23 van 47

24 Uitgangspunten: Buurtsportcoaches Jongeren op gezond gewicht (JOGG) Kunst en Cultuur, de Cultuurcoach Gezond in de Stad Actuele maatschappelijke ontwikkelingen Aandacht voor kwetsbare inwoners Verdeling inzet over doelgroepen Uitgaan van de behoefte van de inwoners Verschillen per gebied De uitvraag is aanvullend op aanbod dat er al is Gebruik van data Ouders zijn de partner voor de subsidieaanvrager Gebruik vindplekken De gemeentelijke subsidie is aanvullend op de totale begroting Zie voor de volledige uitgangspunten paragraaf 1.4 en Waarom en in welke mate draagt dit aanbod bij aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidieuitvraag: Kwetsbare kinderen en jongeren van 0-27 jaar gaan/blijven gezonder leven en kunnen nu en later goed meedoen in de samenleving. Inwoners die minder zelfredzaam zijn en een groter risico hebben op gezondheidsklachten, gaan/blijven gezonder leven en kunnen goed meedoen in de samenleving. Inzetten op de elementen van Gezonde Leefstijl levert op termijn een besparing op binnen de uitgaven voor professionele ondersteuning en zorg. Zie voor de volledige maatschappelijke effecten paragraaf Hoe bouwt u dit aanbod gedurende de looptijd van de initiële subsidieperiode van 3 jaar fasegewijs op en waarom kiest u voor deze opbouw; 4. Hoe gaat u de effecten van uw aanbod meten, met welke indicatoren en met welke frequentie én hoe en op welke momenten rapporteert u hierover aan de gemeente en hoe ziet uw voorzet voor een maatschappelijke kosten/baten analyse er uit? Zie ook paragraaf 1.7; 5. Welke risico s, buiten de eigen invloedssfeer 2, ziet u bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag en welke maatregelen stelt u praktisch voor om deze risico s voor de Gemeente te ondervangen. 2 Risico s binnen de eigen invloedssfeer van de subsidieaanvrager dienen te allen tijde door de subsidieaanvrager beheerst te worden en worden derhalve niet gezien als risico s. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 24 van 47

25 Beoordeling: Ter beoordeling in welke mate het aanbod en de bekwaamheid van subsidieaanvrager bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag, wil de Gemeente de bovengenoemde onderwerpen terug zien in onderdeel A van het plan van aanpak van Subsidieaanvrager. De Gemeente beoordeelt onderdeel A van het ingediende plan van aanpak integraal en beoordeelt aldus integraal in welke mate het aanbod en de bekwaamheid van Subsidieaanvrager bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf 1.3 van deze subsidie-uitvraag. Voor het beoordelingscriterium aanbod en bekwaamheid kan subsidieaanvrager maximaal 300 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten Uitmuntend 300 Goed 240 Ruim voldoende 180 Voldoende 120 Onvoldoende Beoordelingscriterium 2 (samenwerking en innovatie, onderdeel B) Subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel B (maximaal 3 A4) beschrijft op welke wijze hij de samenwerking (in de meest brede zin) vormgeeft en vernieuwing doorvoert teneinde de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken. De Gemeente wenst in dit document de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Met wie en op welke wijze gaat u samenwerken om de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken. Benoem hierbij: o de organisaties als genoemd in bijlage 2 van deze subsidie-uitvraag, waaronder met nadruk de sportverenigingen; o de winnende partijen volgend uit de andere drie subsidie-uitvragen 3 ; o de inwoners van de gemeente. 2. Op welke wijze regelt u cofinanciering voor de buurtsportcoaches tijdens de looptijd van de subsidie (3 jaar)? 3 Talentontwikkeling, Opgroeien en Ontwikkelen 9 maanden 12 en Opgroeien en Ontwikkelen Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 25 van 47

26 3. Waarom is uw aanpak vernieuwend ten opzichte van de huidige situatie en in welke mate draagt deze vernieuwing bij aan het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag. Beoordeling: Ter beoordeling in welke mate de subsidieaanvrager de samenwerking (in de meest brede zin) vormgeeft en vernieuwing doorvoert teneinde de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken, wil de Gemeente de bovengenoemde onderwerpen terug zien in onderdeel B van het plan van aanpak van subsidieaanvrager. De Gemeente beoordeelt onderdeel B van het ingediende plan van aanpak integraal en beoordeelt aldus integraal in welke mate de subsidieaanvrager de samenwerking (in de meest brede zin) vormgeeft teneinde de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken. Voor het beoordelingscriterium samenwerking en innovatie kan subsidieaanvrager maximaal 300 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten Uitmuntend 300 Goed 240 Ruim voldoende 180 Voldoende 120 Onvoldoende Beoordelingscriterium 3 (Interview) Na de beoordeling van beoordelingscriteria 1 en 2 volgt een tussenuitslag. Deze tussenuitslag geeft aan welke subsidieaanvragers nog kans maken op toekenning van de subsidie (subsidieaanvrager maakt nog een kans op toekenning van de subsidie wanneer het verschil in score tussen de subsidieaanvrager en de subsidieaanvrager met de op dat moment meest behaalde punten maximaal 400 punten bedraagt). De subsidieaanvragers die nog kans maken op toekenning van de subsidie, worden uitgenodigd voor beoordelingscriterium 3, het interview. De subsidieaanvragers die geen kans meer maken op toekenning van de subsidie, worden hierover via een tussenbericht geïnformeerd. Bij het interview is het niet de bedoeling dat subsidieaanvrager een presentatie gaat geven, maar dat hij antwoord geeft op de vragen die de Gemeente hem stelt. Aan de hand van dit vraaggesprek beoordeelt de Gemeente in welke mate subsidieaanvrager de subsidie-uitvraag op correcte wijze doorgrondt en ten uitvoer kan brengen. De vragen zijn hierbij nadrukkelijk gericht op het door subsidieaanvrager ingediende plan van aanpak, onderdelen A en B. Voor het interview zijn maximaal 4 personen van Subsidieaanvrager welkom, waarbij de gemeente verplicht stelt dat daarbij in ieder geval 1 persoon met praktijkervaring aanwezig is en deze persoon een substantiële inbreng in het interview heeft. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 26 van 47

27 Subsidieaanvrager wordt dringend verzocht om voor het interview de datum 20 augustus 2015 in zijn agenda te reserveren. Het interview zal per subsidieaanvrager maximaal 1 uur duren. Het gehele interview wordt op audio opgenomen. Het gestelde in het interview maakt integraal onderdeel uit van de subsidieaanvraag. Belangrijk aandachtspunt De gemeente wijst er uitdrukkelijk op dat de subsidieaanvrager tijdens het interview alléén inhoudelijk nadere toelichting (verduidelijking) mag geven op het kwalitatieve deel van zijn subsidieaanvraag, zijnde onderdelen A en B van zijn plan van aanpak. Het is niet toegestaan om tijdens het interview af te wijken van wat de subsidieaanvrager heeft ingediend in de zin van een essentiële wijziging van, dan wel substantiële aanvulling op zijn subsidieaanvraag. Beoordeling: Ter beoordeling in welke mate de subsidieaanvrager de subsidie-uitvraag van de Gemeente op correcte wijze doorgrondt en ten uitvoer kan brengen, kent de Gemeente aan subsidieaanvrager aan de hand van onderstaande tabel punten toe. Subsidieaanvrager kan hierbij maximaal 400 punten scoren. Waardering Punten Uitmuntend 400 Goed 320 Ruim voldoende 240 Voldoende 160 Onvoldoende Wijze van beoordeling Deze paragraaf beschrijft de beoordeling van de beoordelingscriteria die worden beoordeeld aan de hand van waardering, zijnde beoordelingscriteria 1 t/m 3. De beoordeling van de subsidieaanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria 1 t/m 3 vindt plaats door een speciaal daarvoor ingericht beoordelingsteam met daarin materiedeskundigen van de Gemeente, bijgestaan door een onafhankelijk adviseur. Alle leden van het beoordelingsteam beoordelen individueel iedere subsidieaanvraag per beoordelingscriterium en kennen per beoordelingscriterium een waardering/puntenaantal toe. Na de individuele beoordeling van de subsidieaanvragen vindt een plenaire bijeenkomst van het beoordelingsteam plaats, waar de individuele beoordelingsresultaten per beoordelingscriterium worden besproken. Per beoordelingscriterium bespreken de betrokken beoordelaars hun individuele beoordelingen en motiveren zij waarom zij tot een Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 27 van 47

28 bepaald(e) waardering/puntenaantal zijn gekomen. Indien nodig stelt een beoordelaar tijdens de plenaire bijeenkomst zijn/haar individuele beoordelingsresultaten bij. Hierna wordt één gemiddeld puntenaantal per beoordelingscriterium vastgesteld, afgerond op twee decimalen nauwkeurig. De subsidieaanvraag met de meest behaalde punten op alle beoordelingscriteria (1 t/m 3) wordt daarom als de winnende subsidieaanvraag aangemerkt. Rekenvoorbeeld: Beoordeling subsidieaanvraag A Beoordelaa r 1. Aanbod en bekwaamheid 2. Samenwerking en innovatie 3. Prijs 4. Interview Totaal Waardering Punten Waarderin g Punten Punten Waardering Punten Punten 1 voldoende 120 voldoende 120 onvoldoend 0 e 2 voldoende 120 ruim 180 onvoldoend 0 voldoende e 3 onvoldoend 0 ruim 180 voldoende 160 e voldoende 4 voldoende 120 voldoende 120 onvoldoend e 0 Gemiddeld 90,00 150,00 92,73 40,00 372,73 Beoordeling subsidieaanvraag B Uitgesloten van verdere deelname op basis van beoordelingscriterium prijs. Beoordeling subsidieaanvraag C Beoordelaar 1. Aanbod en bekwaamheid 2. Samenwerking en innovatie 3. Prijs 4. Interview Totaal Waardering Punten Waardering Punten Punten Waardering Punten Punten 1 goed 240 ruim 180 voldoende 160 voldoende 2 goed 240 ruim 180 voldoende 160 voldoende 3 goed 240 goed 240 voldoende goed 240 uitmuntend 300 voldoende 160 Gemiddeld 240,00 225,00 100,00 160,00 725,00 Subsidieaanvraag C is de winnende subsidieaanvraag. Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 28 van 47

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Gezonde Leefstijl. 11 mei 2015

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Gezonde Leefstijl. 11 mei 2015 Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Gezonde Leefstijl 11 mei 2015 Programma 1. Welkom 2. Voorstelronde 3. Inhoud van de uitvraag 1. Wat vragen we? 2. Waar beoordelen we op? 4. Proces van

Nadere informatie

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Levensfase 12 tot 27 jaar Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 1 van 51 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 2 van 51 Leeswijzer subsidie-uitvraag

Nadere informatie

Uitvraag Talentontwikkeling

Uitvraag Talentontwikkeling Uitvraag Talentontwikkeling Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling Pagina 1 van 48 Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling Pagina 2 van 48 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling.

Nadere informatie

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Levensfase -9 maanden tot 12 jaar Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen I Pagina 1 van 54 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen I Pagina 2 van 54 Leeswijzer subsidie-uitvraag

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Datum : dinsdag 9 juni 2015 Aanvang : 13.30 uur Einde : 14.15 uur Locatie : Commissiekamer II te Alphen

Nadere informatie

Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning

Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning 2017-2019 Vastgesteld door de colleges op 22 maart 2016 1. Inleiding De gemeenten Beverwijk en Heemskerk geven met het beleidsprogramma vrijwillige

Nadere informatie

Besluit. Openbaar. Kerngegevens. Besloten is. Maatschappelijke Ontwikkeling. Publiekssamenvatting

Besluit. Openbaar. Kerngegevens. Besloten is. Maatschappelijke Ontwikkeling. Publiekssamenvatting Openbaar Besluit Registratienummer : 2015/36615 Datum : 28 augustus 2015 Opgesteld door : T. Blaauw Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp: Subsidiëring Uitvoering Herinrichting Maatschappelijk Domein

Nadere informatie

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Opgroeien & Ontwikkelen. 12 mei 2015

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Opgroeien & Ontwikkelen. 12 mei 2015 Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien & Ontwikkelen 12 mei 2015 Programma 1. Voorstelronde 2. Inhoud van de uitvraag 3. Waar beoordelen we op? 4. Proces van de uitvraag 5. Vragen

Nadere informatie

Talentontwikkeling. 12 mei 2015

Talentontwikkeling. 12 mei 2015 Talentontwikkeling 12 mei 2015 Programma 1. Ontvangst 2. Voorstelronde en verwachtingen 3. Samenhang sociaal en maatschappelijk domein 4. Nadere toelichting inhoud Uitgangspunten Kern Effecten + voorbeeld

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp Bijeenkomst aanbieders en samenwerkingspartners 24 maart 2016

Inkoop Jeugdhulp Bijeenkomst aanbieders en samenwerkingspartners 24 maart 2016 Inkoop Jeugdhulp 2017 Bijeenkomst aanbieders en samenwerkingspartners 24 maart 2016 Programma van vandaag Inhoudelijke toelichting op de contouren van de inkoop jeugdhulp 2017 Toelichting op de inkoopprocedure

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Beantwoording vragen O&O 12 tot 27 jaar

Beantwoording vragen O&O 12 tot 27 jaar Beantwoording vragen O&O 12 tot 27 jaar Deze Beantwoording vragen geeft antwoord op de in het kader van de subsidie-uitvraag Opgroeien en Ontwikkelen 12 tot 27 jaar tijdig gestelde vragen. Dit document

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest

Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest het beleidsplan Met elkaar, voor elkaar, het sociaal domein van Oegstgeest 2017-2020 vastgesteld.

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Alle subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening Deventer (ASV). Voor een aantal beleidsvelden gelden ook specifieke nadere subsidieregels. De ASV en de nadere

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche)

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) Te besluiten om 1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017

LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017 Aanvraagformulier maatschappelijke subsidie 2018 LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Naam contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie