Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen"

Transcriptie

1 Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Levensfase 12 tot 27 jaar Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 1 van 51

2 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 2 van 51

3 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de subsidie-uitvraag Opgroeien en Ontwikkeling jaar. Dit document geeft weer welke specifieke maatschappelijke effecten Gemeente Alphen aan den Rijn wil bereiken via deze subsidie-uitvraag. In het document vindt u de volgende hoofdstukken: In het eerste hoofdstuk schetsen we de inhoudelijke uitdaging. We beschrijven hierin de gewenste maatschappelijke effecten, resultaten en uitgangspunten. Ook geven we in dit hoofdstuk de scope van deze subsidie-uitvraag aan. In hoofdstuk 2 geven we de informatie over de indieningsvoorwaarden en vormvereisten waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen, wil de subsidieaanvrager in aanmerking komen. Ook het juridisch kader en de verschillende (samenwerkings)vormen waarin een subsidieaanvrager een subsidieaanvraag kan indienen komen in dit hoofdstuk aan de orde. Daarnaast geeft hoofdstuk 2 het proces van de subsidie-uitvraag weer en de bijbehorende planning. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de wijze waarop we de subsidieaanvragen beoordelen en welke informatie we daarbij van de subsidieaanvrager verwachten. In de bijlagen, behorende bij dit document, vindt u zowel een aantal inhoudelijke bijlagen als een aantal bijlagen die gebruikt moeten worden bij het indienen van de aanvraag. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 3 van 51

4 Inhoudsopgave Leeswijzer subsidietender Beschrijving van de gewenste situatie De subsidieverlener De subsidie-uitvraag Twee levensfasen Opgave voor Levensfase jaar Beoogde maatschappelijke effecten Uitgangspunten beide uitvragen Afbakening subsidie-uitvraag Rol gemeente Monitoring van de effecten Kaders Wettelijke kaders Gemeentelijke kaders Subsidietender Eén subsidie-uitvraag voor meerdere samenwerkingsverbanden Omvang van de subsidie-uitvraag Duur van de Subsidieverlening Kwaliteitseisen, proces en planning Subsidieverlenende partij Subsidie is aanvullend % dekking Samenwerkingsvormen Voorbehoud Geen kostenvergoeding en teruggave subsidieaanvraag Akkoord Ongeldigheid Flexibiliteit Op te nemen gegevens Openbaarheid Vertrouwelijkheid Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 4 van 51

5 2.13 Anti-collusieverklaring Globale planning Inwinnen informatie/beantwoording vragen Indienen aanvraag na beantwoording vragen Tijd en plaats indiening van de subsidieaanvraag Indieningsvoorwaarden en vormvereisten Overgang van onderneming Subsidiebesluit Bezwaar Beoordelingscriteria en wijze van beoordeling Beoordelingscriteria Beoordelingscriterium 1 (Aanbod en bekwaamheid, onderdeel A) Beoordelingscriterium 2 (Samenwerking en innovatie, onderdeel B) Beoordelingscriterium 3 (Prijs) Beoordelingscriterium 4 (Interview) Wijze van beoordeling Bijlage 1 Dominante vraagstukken per gebied Bijlage 2 - Huidige voorzieningen/organisaties in de wijk Bijlage Checklist aanbieding subsidieaanvraag ten behoeve van de subsidietender Opgroeien en Ontwikkelen 12 tot 27 jaar Bijlage 3A Format Eigen verklaring... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3B Format Anti-collusieverklaring... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3C Format Verklaring samenwerkingsverband... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3D Format Prijsdocument... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 5 van 51

6 1 Beschrijving van de gewenste situatie Gemeente Alphen aan den Rijn geeft met de vastgestelde kaders voor het Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein richting aan de vernieuwing van dat maatschappelijk domein. Hierdoor ontstaat de kans om basisvoorzieningen en activiteiten op het gebied van jeugd, sport, cultuur en welzijn op een nieuwe en andere manier te benaderen en vorm te (laten) geven. De basisvoorzieningen blijven beschikbaar voor iedereen, maar er wordt meer verbinding gemaakt met preventieve en maatwerkvoorzieningen (of activiteiten) binnen en buiten het maatschappelijke domein én met de kleinere partijen die (op een andere schaal) ook een bijdrage leveren aan het Uitvoeringsplan. We laten hierbij meer ruimte dan voorheen aan organisaties om op basis van hun eigen expertise het hoe vorm te geven. De gemeente beperkt zich tot het wat (maatschappelijke effecten). We zetten hiervoor vier gemeentebrede subsidie uitvragen 1 uit. Deze uitvragen: Gezonde Leefstijl, Opgroeien en Ontwikkelen (2 uitvragen) en Talentontwikkeling dragen allen bij aan de realisatie van het Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein per 1 januari We zien deze uitvragen als de gemeentelijke bijdrage aan het behalen van de omschreven maatschappelijke effecten. We gaan ervan uit dat partijen naast deze gemeentelijke financiering ook op zoek gaan naar aanvullende financiering om de slagkracht te vergroten. Een subsidie is immers altijd aanvullend en nooit volledig kostendekkend (zie de Algemene Subsidieverordening gemeente Alphen aan den Rijn Asv 2014). 1.1 De subsidieverlener De subsidieverlener is de gemeente Alphen aan den Rijn, hierna te noemen de gemeente. De gemeente is een sterke speler in het Groene Hart. Een gemeente die daadkracht toont, waarin inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal staan en waarin ruimte geboden wordt voor initiatieven. Voor haar inwoners biedt deze gemeente alle vormen van Hollands wonen : van dorpse kernen tot een stad met een bruisend centrum, van plattelandswonen tot nieuwbouwwijken. De besturingsfilosofie van de gemeente kenmerkt zich door de inzet van een flexibele organisatiestructuur (netwerkmodel) waarin professionals in wisselende samenstellingen werken aan verschillende opgaven. De bestuursstijl is verbindend en neemt de samenleving als uitgangspunt in plaats van het gemeentehuis. Voor meer informatie over de gemeente verwijzen wij u naar de website 1 Eerder werd gesproken over gemeentebrede opdrachten. Doordat we niet gaan aanbesteden, is niet langer sprake van opdrachten. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 6 van 51

7 1.2 De subsidie-uitvraag De subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen moet ervoor zorgen dat er een doorgaande ontwikkelingslijn ontstaat van kind naar adolescent, naar zelfstandige en participerende volwassene. Het doel van de uitvraag is dat de jeugd (van -9 maanden tot 27 jaar) van Alphen aan den Rijn zich ontwikkelt tot volwassenen die zich goed kunnen redden in onze samenleving en hieraan hun steentje bijdragen. In deze tijd van toenemende onzekerheid en verandering is het belangrijk dat de doorgaande ontwikkelingslijn gericht is op een leven als volwassene in een dynamische samenleving Twee levensfasen Opgroeien & Ontwikkelen richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders en kent een onderverdeling naar twee levensfasen. 1. Levensfase 9 maanden tot 12 jaar In de jonge jaren wordt een belangrijke basis gelegd voor de brede ontwikkeling van het kind en speelt het leven zich veel thuis en op school af. 2. Levensfase jaar Vanaf de puberteit krijgt een jongere andere vragen, die meer gericht zijn op het ontdekken van de eigen identiteit, het zelfstandig worden en het vinden van werk. Beide levensfasen brengen specifieke vragen en een andere focus met zich mee. Daarom is er voor gekozen om deze levensfasen onder te brengen in twee aparte uitvragen. Beide uitvragen moeten zorgen voor een doorlopende ontwikkel- en leerlijn, waarbij het aanbod van activiteiten op elkaar is afgestemd en elkaar aanvult. Zowel thuis, op school als in de leefomgeving 2. De cijfers geven aan dat op dit moment ongeveer 80% van de ouders, kinderen en jongeren zich goed redt. 20% van de Voorbeeld doorlopende ontwikkellijn/elkaar aanvullende activiteiten: een atletiekvereniging leert kinderen van basisscholen rennen ter voorbereiding op de 20 van Alphen. jongeren is in meer of mindere mate kwetsbaar. We vinden het daarom belangrijk dat de subsidieaanvrager met ons mee denkt over en een aanbod doet voor het ondersteunen van (potentieel) kwetsbare mensen (ca. 20% van de inwoners van Alphen aan den Rijn). In dit document wordt de opgave voor de levensfase jaar verder uitgewerkt. 2 Bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, kinderopvang enzovoort Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 7 van 51

8 1.3 Opgave voor Levensfase jaar De puberteit is een fase in de ontwikkeling van kind naar volwassenheid. Lichamelijk ontwikkelt een kind zich door tot volwassene en psychisch staat de identiteitsontwikkeling 3 centraal. Individueel of in groepen zoeken jongeren al experimenterend naar antwoorden op vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en welke rol wil ik vervullen. Vanaf 16 jaar start de overgang voor jongeren naar het studerende of het werkende leven. Werken zorgt voor financiële zelfstandigheid. Daarnaast draagt werken bij aan talentontwikkeling en het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het volwassen leven bestaat niet alleen uit werken. Ook bijvoorbeeld het zelfstandig op orde leren houden van een huishouden hoort bij deze fase. Deze gehele voorbereiding op het volwassen leven is onderdeel van de subsidie-uitvraag van levensfase jaar 4. Talentontwikkeling bij jongeren Deze leeftijdsfase speelt zich af in een sterk veranderende samenleving die andere vaardigheden vraagt. Een voorbeeld hiervan is dat de flexibele arbeidsmarkt vraagt dat jongeren niet langer voor een bepaald beroep worden opgeleid. Jongeren moeten juist breed vaardigheden leren, waardoor zij mee kunnen bewegen met de vraag van de arbeidsmarkt en dus voor meerdere banen in aanmerking komen. De subsidie-uitvraag is erop gericht dat jongeren vaardigheden ontwikkelen om zich in deze dynamische samenleving te redden. Hierbij is de uitvraag gericht op het vergroten van het talent van jongeren en dat jongeren meedoen in de samenleving. De opgave is om vanuit het gehele leven van de jongeren de beste oplossing te zoeken om talentontwikkeling en meedoen mogelijk te maken. Mee willen doen gaat hierbij ook over burgerschap, integreren en participeren, en het niet accepteren dat jongeren NU AL met de rug naar de samenleving (gaan) staan. De opgave is ook gericht om polarisatie van groepen en radicalisering onder jongeren te voorkomen. Kwetsbare groep Er zijn meerdere risicofactoren die er voor zorgen dat een jongere kwetsbaar is. Sommige jongeren hebben bijvoorbeeld leerproblemen of een fysieke beperking, anderen krijgen weinig tot geen ondersteuning van thuis of hebben schulden. Als het aantal risicofactoren toeneemt, neemt ook de kwetsbaarheid van de jongere toe. Deze kwetsbaarheid kan leiden tot problemen, zoals schoolverlaten zonder diploma, werkloosheid, hinderlijk of overlastgevend gedrag of zelfs criminaliteit. Voorbeeld: een groep jongeren is in het centrum van Alphen een streetworkout begonnen. Sporten is hierbij een middel om talenten te ontwikkelen en bijvoorbeeld schadelijk alcohol en drugsgebruik te voorkomen. 3 In de opbouw van de identiteit spelen emoties een cruciale rol. Identiteitsontwikkeling vindt meestal plaats als gevolg van een crisis. (Meijers & Wardekker, 2001, et al., 2010). Op basis van opdoen en experimenteren met gedrag en ervaring wordt al zoekend een nieuwe balans gevonden tussen emoties en cognities waarbij het leven als het ware een eigen product wordt. 4 Deze opgave heeft overlap met de opdracht voor verschillende organisaties/voorzieningen in de wijk. Het aanbod van de subsidieaanvrager dient aanvullend te zijn. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 8 van 51

9 Het voorkomen van kwetsbaarheid bij jongeren danwel het ondersteunen van kwetsbare jongeren is onderdeel van de uitvraag. Voorkomen van risicogedrag De grote veranderingen in de pubertijd zorgen voor een zekere chaos. Jongeren zoeken de grenzen op van wat kan en mag. Zo beginnen ze bijvoorbeeld met het gebruik van alcohol en drugs en kijken hoe ze zich los kunnen maken van de regels van hun ouders en school. Dit brengt risico s met zich mee. De opgave is ervoor te zorgen dat deze risico s niet leiden tot kwetsbaarheid van de jongere. Er wordt gevraagd om: Een breed pallet van basis voorzieningen en (preventieve) activiteiten gericht op het behalen van de maatschappelijke effecten (zie 1.3.1). Daarbinnen aandacht te hebben voor (potentieel) kwetsbare kinderen/jongeren en hun ouders en hen te ondersteunen bij het op een actieve en constructieve manier deelnemen aan voorzieningen en activiteiten. Vanuit één visie een vraaggericht aanbod te formuleren dat past binnen de visie van de gemeente zoals beschreven in Kaders Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein. De subsidie-uitvraag omvat de functies die nu vallen binnen o.a.: Jeugd- en jongerenwerk Cultuur voor jongeren Sportstimulering voor jongeren De subsidieaanvrager draagt zorg voor verbindingen (met een of meerdere organisaties): binnen de uitvragen Opgroeien en Ontwikkelen; binnen de gemeentebrede uitvragen Gezonde Leefstijl en Talentontwikkeling; de bestaande voorzieningen Beoogde maatschappelijke effecten In de subsidie-uitvraag levensfase jaar worden de volgende maatschappelijke effecten nagestreefd: Jongeren tot 27 jaar ontwikkelen talenten en vaardigheden, ontdekken en ontwikkelen, zodat ze als volwassene zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen deelnemen aan de maatschappij. De subsidie-uitvraag is erop gericht dat jongeren vaardigheden ontwikkelen om zich in deze dynamische samenleving te redden. We denken aan versterking van eigenwaarde en zelfvertrouwen en talent- en vaardigheidsontwikkeling. Hierdoor worden zij voorbereid op hun verdere leven en naar vermogen in staat gesteld: o zelfstandig een huishouden te runnen; o een bijdrage te leveren aan de samenleving; o te werken. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 9 van 51

10 Voor de kwetsbare 20% bij dit effect denken we onder andere aan jongeren: o die dreigen af te glijden naar de criminaliteit en/of; o die (veelvuldig) spijbelen en/of; o met sociaal emotionele problematiek en/of; o met schulden en/of; o die werkloos zijn / geen uitzicht op een betaalde baan hebben/ uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt en/of; o waarbij sprake is van een laag IQ en/of; o met traumatische/schokkende ervaring en/of; o bij wie de kans bestaat op radicalisering; o met een beperking en/of; o die mantelzorger zijn en/of; o bij wie sprake is van middelengebruik. Jongeren van jaar hebben een gezonde leefstijl. De opgave is om gezondheidsproblemen zo veel mogelijk te voorkomen nu en in de toekomst. Jongeren zijn fysiek en psychisch gezond en sociaal emotioneel vaardig. Voor de kwetsbare 20% bij dit effect denken we onder andere aan: jongeren met overen/of ondergewicht, jongeren die te weinig bewegen, jongeren die ongezond eten, jongeren met sociaal emotionele problematiek, jongeren die eenzaam zijn, jongeren die gepest worden, jongeren bij wie sprake is van overmatig alcohol- en drugsgebruik. 1.4 Uitgangspunten Voor het uitvoeren van de subsidie-uitvraag gelden de volgende uitgangspunten: Doorlopende ontwikkellijn is horizontaal en verticaal De opgave is om de omschreven doorlopende ontwikkellijn zowel horizontaal als verticaal uit te werken. Horizontaal houdt in dat er op hetzelfde moment in het leven van het kind op verschillende plekken wordt bijgedragen aan de ontwikkeling. Thuis, op school en op straat. Met de verticale lijn wordt de ontwikkelingen in tijd dus met het ouder worden van het kind bedoeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede overgang van middelbare school naar vervolgonderwijs of een goede overgang van onderwijs naar werk. Uitgaan van de behoefte van het kind Niet uw aanbod of de bestaande structuren zijn leidend, maar de behoefte van het kind. Juist door kinderen ongelijk te behandelen, krijgen ze gelijke kansen. Sommige kinderen hebben dus net wat extra of andere activiteiten nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 10 van 51

11 Basisfuncties behouden en meer inzetten voor de kwetsbaren Met deze uitvraag brengen we de lagen basis en preventie van de piramide 5 dichter bij elkaar. Op deze manier willen we basis- en preventie voorzieningen meer aan elkaar verbinden. Met deze uitvraag willen we er voor zorgen dat bepaalde functies in de samenleving overeind blijven. Denk hierbij aan de functies van het theater, de bibliotheek, kunst en cultuur en sport. Daarbij is het uitgangspunt dat deze basisfuncties meer worden ingezet voor de kwetsbaren in onze samenleving. Op dit moment redt ongeveer 80% van de jongeren zich goed. 20% Van de jongeren is in meer of mindere mate kwetsbaar. De subsidieaanvrager moet met zijn aanpak zorgen dat basisfuncties bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners. Ondersteuning van (potentieel) kwetsbare mensen. In de vastgestelde Kaders Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein wordt de visie achter deze subsidie-uitvraag beschreven. Het vernieuwende aan de visie is dat wij van organisaties gericht vragen met ons mee te denken over en een aanbod te doen voor het ondersteunen van (potentieel) kwetsbare mensen (ca. 20% van de inwoners van Alphen aan den Rijn). Deze groep heeft het ontwikkelen van hun talenten hard nodig om vaardigheden en competenties te (be)houden en in te zetten. Ouders zijn de partner voor de subsidieaanvrager Bij het opgroeien speelt de opvoeding en de rol van de opvoeders een belangrijke rol. Voorwaarde bij de uitvoering is dat ouders zo veel mogelijk als partners worden betrokken bij het aanleren en ontwikkelen van de verschillende vaardigheden van het kind. Ondersteuning van de ouders bij het pakken van de rol als opvoeder is daarmee ook onderdeel van deze subsidie-uitvraag. Voorbeeld: een gezonde leefstijl bij kinderen is bijna niet te bereiken, wanneer ouders het verkeerde voorbeeld blijven geven. Gebruik vindplekken Er zijn verschillende plekken waar kinderen en hun opvoeders als vanzelfsprekend komen (de zogenaamde vindplekken). Door de subsidieaanvrager moet daarop aangesloten worden en creatief gekeken worden naar het gebruik van locaties. We vragen de subsidieaanvrager om bijvoorbeeld meer gebruik te maken van de mogelijkheden van schoolgebouwen. De school is een natuurlijke plek waar kinderen en ouders komen. Ook na schooltijd is het mogelijk om hier meer activiteiten plaats te laten vinden. 5 Zie voor meer informatie over de piramide de kaders uitvoeringsplan herinrichting maatschappelijk domein (vastgesteld door de raad op 23 april 2015) Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 11 van 51

12 Verschillen per gebied Per gebied of soms zelfs per buurt bestaan er verschillen binnen de gemeente. Dit zorgt ook voor verschillende maatschappelijke opgaven. In bijlage 1 zijn de belangrijkste gebiedskenmerken benoemd waar de gemeente weet van heeft. U gaat in uw aanbod onder andere uit van deze specifieke gebiedskenmerken en laat zien hoe u per gebied hier op inspeelt. De uitvraag is aanvullend op aanbod dat er al is en de inzet van buurtsportcoaches De subsidieaanvrager moet zo veel mogelijk gebruik maken van de voorzieningen die er in de gemeente al zijn en samenwerken met partijen die in de gemeente actief zijn. Het verdere aanbod dat ingezet wordt voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten dient aanvullend te zijn op de bestaande voorzieningen. Hierbij stemt u nadrukkelijk af met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd en Gezinsteams (JGT). Voor een overzicht van belangrijke partners in de wijk verwijzen wij naar bijlage 2. Ook dient gebruik te worden gemaakt van de (vrijwilligers) organisaties die in de verschillende gebieden actief zijn. Daarnaast dient het aanbod van de subsidieaanvrager aanvullend te zijn op de uitvraag waarin de buurtsportcoaches, waar ook de cultuurcoach onderdeel van uit maakt, worden georganiseerd (Gezonde Leefstijl). Actuele maatschappelijke ontwikkelingen Bij de subsidie-uitvraag hoort ook dat wordt ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen die de kwetsbare 20% van de inwoners van Alphen aan den Rijn negatief beïnvloeden. Deze ontwikkelingen worden zo veel mogelijk benoemd in de subsidieaanvraag. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld polarisatie (en radicalisering) en de toename van het aantal statushouders (vluchtelingen) dat zich in de gemeente vestigt. 1.5 Afbakening subsidie-uitvraag De volgende taken rondom kinderen en jongeren vallen buiten deze uitvraag: 1. Alle taken voor kinderen en jongeren buiten de gemeente Alphen aan den Rijn. 2. Alle taken met betrekking tot de transitie jeugdhulp, de transitie AWBZ Wmo (opdracht Tom) en de Participatiewet. 3. Alle taken in een vorm van individuele ondersteuning of hulpverlening (maatwerk). 4. Alle taken rondom de jeugdgezondheidszorg. Deze blijven georganiseerd via de RDOG en CJG. 5. Alle taken die uitgevoerd worden door de multidisciplinaire teams van de gemeente. 6. Alle taken die al op een andere manier bekostigd worden, zoals de bekostiging van het onderwijs door het Rijk. 7. Alle taken die vallen onder de afzonderlijk uitgezette uitvraag Opgroeien en Ontwikkelen 9 maanden 12 jaar, de uitvraag Gezonde Leefstijl en de uitvraag Talentontwikkeling. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 12 van 51

13 1.6 Rol gemeente 1. De rol van de gemeente is regisseren, aanvullend en voorwaardenscheppend. Voorop staat de kracht van de samenleving; 2. De rol van de gemeente is tevens die van subsidieverlener, sturend op kwaliteitsinhoudelijke- en procesresultaten ten behoeve van inwoners. In deze fase van vernieuwing wil de gemeente als subsidieverlener bovenal in partnerschap met de subsidieaanvragers samenwerken om innovatieve oplossingen tot stand te brengen; 3. De gemeente gaat uit van vertrouwen in organisaties en hanteert daarbij de verplichtingen ten aanzien van administratie en verantwoording tot de wettelijke verplichtingen en het minimaal noodzakelijke. 1.7 Monitoring van de effecten Met het uitzetten van deze subsidie-uitvraag gaat de gemeente met de maatschappelijke partners een proces van transformatie in: een inhoudelijke vernieuwing. Dit vraagt ook om een vernieuwing van sturing en verantwoording en nieuwe vormen van monitoring. Het doel van monitoring is om gedurende het uitvoeren van de subsidie-uitvraag te meten of we op de goede weg zijn in de richting van de beoogde maatschappelijke effecten. De subsidieaanvrager draagt indicatoren aan voor de meting van de prestaties die zich richten op de maatschappelijke effecten (1.3.1). De subsidieaanvrager beschrijft in het plan van aanpak: Welke indicatoren gebruikt worden om de effecten te meten; Hoe de indicatoren worden gemeten; Op welke wijze en met welke frequentie gerapporteerd wordt aan subsidieverlener over de indicatoren. We gaan met de subsidieaanvrager een ontwikkeltraject in om te komen tot goede metingen en betrouwbare cijfers. We maken met u nadere afspraken over de vraag met welke uitkomsten de gemeente als subsidieverstrekker tevreden is. Vervolgens nemen we de indicatoren op in de werkafspraken, behorende bij de subsidieverlening. Bij een minder resultaat kunnen daar consequenties aan worden verbonden, volgens de Asv 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn. 1.8 Kaders In de voorbereiding op deze subsidie-uitvraag zijn verschillende stukken ontwikkeld die kaderstellend zijn voor deze uitvraag. Deze stukken geven de subsidieaanvragers daarnaast een goed beeld van de ambities van de gemeente. Deze nota s zijn te vinden op of in het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS). Daarnaast gelden vanzelfsprekend de wettelijke kaders. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 13 van 51

14 1.8.1 Wettelijke kaders 1. Wet publieke gezondheid (Wpg) 2. Algemene wet bestuursrecht (Awb) Gemeentelijke kaders 1. Kaders Uitvoeringsplan herinrichting Maatschappelijk Domein, vastgesteld in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, 23 april 2015; 2. Daadkracht Dichtbij. Coalitieakkoord Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 december 2013; 3. Beleidskader Sociale Agenda Alphen aan den Rijn Beter voor elkaar. Vastgesteld in de gemeenteraad van 21 mei 2014; 4. Algemene subsidieverordening 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn (inclusief nog te maken wijzigingen); 5. Bibliotheekvisie Participeren door lezen, leren en informeren- De bibliotheekfunctie in de Gemeente Alphen aan den Rijn (nog vast te stellen in juni ). 1.9 Subsidietender De subsidieverlener wil door middel van een subsidietender subsidie beschikbaar stellen. Dit houdt in dat de gemeente subsidie wil verlenen op basis van een marktbenadering Eén subsidie-uitvraag voor meerdere samenwerkingsverbanden Opgroeien en Ontwikkelen Levensfase jaar bestaat uit één subsidie-uitvraag met een door de gemeenteraad aan de voorkant vastgesteld financieel kader (een plafondbedrag). Een subsidie kan in verschillende samenstellingen aangevraagd worden: Als zelfstandige hoofdaanvrager: u kunt zelfstandig aan de volledige uitvraag voldoen. U dient zelf een subsidieaanvraag in waarin u antwoord geeft op alle gestelde vragen. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt u de subsidie. Als gelijkwaardige samenwerkende partijen: samen met andere partijen dient u op gelijkwaardige basis 1 subsidieaanvraag in, inclusief een procentuele verdeelsleutel van het gevraagde subsidiebedrag, zie hiervoor ook paragraaf van deze subsidie-uitvraag. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt iedere partij binnen het samenwerkingsverband afzonderlijk een subsidiebeschikking conform het percentage als aangegeven in de verdeelsleutel. Let op, ondanks het feit dat iedere partij afzonderlijk een subsidiebeschikking ontvangt, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale uitvraag. 6 nt_id=26059 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 14 van 51

15 Als nieuwe rechtspersoon: u vormt met een aantal partijen gezamenlijk een nieuwe formele samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Vervolgens dient deze rechtspersoon een subsidieaanvraag in. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt deze rechtspersoon de subsidie. Binnen deze subsidie-uitvraag wordt geen indeling gemaakt in verschillende onderdelen. Reden hiervoor is dat het knippen van deze uitvraag de vernieuwingslag in de weg zal staan die de gemeente Alphen aan den Rijn voor ogen heeft. De subsidie-aanvraag moet volledig dekkend zijn voor de uitvraag. Hiermee wordt bedoeld inhoudelijk dekkend (op alle genoemde maatschappelijke effecten) en geografisch dekkend (voor de hele gemeente Alphen aan den Rijn) Omvang van de subsidie-uitvraag De scope van de subsidie-uitvraag is in paragraaf 1.2 tot en met 1.5 opgenomen. De gemeente heeft voor het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten per uitvraag een budget vastgesteld (er vindt geen jaarlijkse indexering plaats). De beschikbare bedragen zijn: 2016: : : Het budget is inclusief btw. Bij eventuele btw-plichtigheid komt de financiële last voor rekening van de subsidieaanvrager. De gemeente heeft onderzocht in hoeverre sprake zal zijn van een btw-vrijstelling. Daaruit komt naar voren dat dit waarschijnlijk grotendeels het geval zal zijn. Dit is echter niet op voorhand te bepalen en is afhankelijk van hoe subsidieaanvrager zijn aanbod vormgeeft. De gemeente gaat er dan ook van uit dat de subsidieaanvrager zelf afstemt met de belastinginspecteur of bepaalde onderdelen van zijn aanbod btw-belast zijn en deze verplichting meeneemt in de subsidieaanvraag. Subsidieaanvrager dient in zijn subsidieaanvraag rekening te houden met het feit dat hierin ook de huisvestingskosten zijn verdisconteerd. Kort gezegd dienen alle directe en indirecte kosten die noodzakelijk zijn voor de subsidie-uitvoering te zijn meegenomen in de aanvraag. De beschikbare financiële middelen zijn niet bepalend voor de omvang of het bereik. De gemeente benadrukt dat haar subsidie te allen tijde een aanvullende subsidie is. Door het genereren van inkomsten (d.m.v. bijdragen van de gebruikers, fondsen, cofinanciering etc.) en de beoogde samenwerking zal het bereik van de organisatie breder zijn dan het volume dat alleen met de financiële kaders van deze subsidie-uitvraag bereikt kan worden. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 15 van 51

16 Politieke, wettelijke, economische, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen en de hiermee samenhangende krimp of groei van de budgetten, kunnen gevolgen hebben voor de subsidie-uitvraag en subsidieaanvragers Duur van de Subsidieverlening De gemeente is voornemens een meerjarige subsidie af te sluiten voor de duur van 3 jaar. In het derde jaar vindt een evaluatie plaats en kan de subsidie eenzijdig vanuit de gemeente eenmalig met 2 jaar worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Het besluit om de subsidie te verlengen geschiedt op basis van indicatoren zoals vermeld in deze subsidieuitvraag. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 16 van 51

17 2 Kwaliteitseisen, proces en planning Op de gehele subsidie-uitvraag zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing. Deze eisen en voorwaarden zijn uitgangspunt voor deze subsidie-uitvraag, die een looptijd heeft van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018, met een eventuele verlenging van 1x2 jaar. 2.1 Subsidieverlenende partij De subsidie-uitvraag heeft betrekking op de gewenste situatie als omschreven in hoofdstuk 1 van deze subsidie-uitvraag. De subsidieverlenende partij is de gemeente Alphen aan den Rijn. Contactpersonen voor deze subsidie-uitvraag zijn: Eerste contactpersoon Inkoopadviseur Quirina Pastoor-Hoek Tweede contactpersoon Inkoopadviseur Nathalie Zutt Website: Subsidie is aanvullend De subsidie is nooit kostendekkend, het is altijd een aanvulling op de financiële middelen. In de aanvraag dient dan ook te worden aangegeven op welke wijze de aanvrager aanvullende middelen verkrijgt % dekking De subsidieaanvraag moet 100 % dekking geven op de uitvraag. Deze dekking moet zowel geografisch (gemeentebreed) als inhoudelijk (effectenbreed) 100% zijn. Let op, er kan dus geen subsidieaanvraag worden ingediend voor een gedeelte van de subsidie-uitvraag. 2.4 Samenwerkingsvormen Een subsidie kan in verschillende samenstellingen aangevraagd worden: Als zelfstandige hoofdaanvrager: u kunt zelfstandig aan de volledige uitvraag voldoen. U dient zelf een subsidieaanvraag in waarin u antwoord geeft op alle gestelde vragen. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt u de subsidie. Als gelijkwaardige samenwerkende partijen: Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 17 van 51

18 samen met andere partijen dient u op gelijkwaardige basis 1 subsidieaanvraag in, inclusief een procentuele verdeelsleutel van het gevraagde subsidiebedrag, zie hiervoor ook paragraaf van deze subsidie-uitvraag. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt iedere partij binnen het samenwerkingsverband afzonderlijk een subsidiebeschikking conform het percentage als aangegeven in de verdeelsleutel. Let op, ondanks het feit dat iedere partij afzonderlijk een subsidiebeschikking ontvangt, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale uitvraag. Als nieuwe rechtspersoon: u vormt met een aantal partijen gezamenlijk een nieuwe formele samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Vervolgens dient deze rechtspersoon een subsidieaanvraag in. Wanneer deze aanvraag de winnende aanvraag is, ontvangt deze rechtspersoon de subsidie. Let op, per subsidie-uitvraag wint 1 zelfstandige hoofdaanvrager of 1 samenwerkingsverband de subsidie. Alle andere hoofdaanvragers dan wel samenwerkingsverbanden ontvangen géén subsidie. 2.5 Voorbehoud a. De gemeente behoudt zich het recht voor niet tot subsidieverlening over te gaan en/of de subsidietenderprocedure eenzijdig te beëindigen. Aanvragers ontvangen dan een schriftelijk met redenen omkleed bericht. Aanvragers hebben geen recht op enigerlei vergoeding. b. De gemeente behoudt zich het recht voor, niet tot subsidieverlening over te gaan indien er geen enkele subsidieaanvraag op minimaal 2 van de beoordelingscriteria 1, 2 en 4 gemiddeld wordt gewaardeerd met een voldoende of hoger. c. De benoemde bedragen in deze subsidie-uitvraag zijn onder het voorbehoud dat de bedragen ook daadwerkelijk door de raad ter beschikking worden gesteld. d. De benoemde bedragen in deze subsidie-uitvraag zijn voor onderdelen onder het voorbehoud van de beschikbare Rijksmiddelen. 2.6 Geen kostenvergoeding en teruggave subsidieaanvraag Er worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen van de subsidieaanvraag. Correspondentie en ontvangen subsidieaanvragen worden na afloop niet aan de aanvragers geretourneerd. 2.7 Akkoord De aanvrager geeft met het indienen van een subsidieaanvraag aan dat hij instemt met de inhoud van dit document, inclusief alle bij dit document behorende bijlagen en overige documentatie. Dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie is met zorg samengesteld. Mocht subsidieaanvrager desondanks bezwaren hebben vanwege bijvoorbeeld vermeende tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/of eventuele inbreuken op de wettelijke voorschriften, dan dient subsidieaanvrager zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór het indienen Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 18 van 51

19 van de schriftelijke vragen (16 juni 2015 om uur) de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Doet subsidieaanvrager dit niet, dan heeft hij zijn recht verwerkt om hier in rechte tegen op te komen. Indien naderhand blijkt dat dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevatten en deze niet door subsidieaanvrager zijn opgemerkt, zijn deze voor rekening en risico van subsidieaanvrager. Immers, door het indienen van een subsidieaanvraag stemt de subsidieaanvrager in met de inhoud van dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie. 2.8 Ongeldigheid Een subsidieaanvraag die niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in dit document wordt door de gemeente als ongeldig terzijde gelegd en komt niet voor subsidieverlening in aanmerking. Hetzelfde geldt voor subsidieaanvragen waaraan door de subsidieaanvrager voorwaarden zijn verbonden. 2.9 Flexibiliteit De subsidieontvanger kan op basis van gewijzigde omstandigheden of voortschrijdend inzicht gedurende de periode van subsidieverlening voorstellen doen voor een aanpassing in de gehanteerde werkwijze en/of verantwoordingssystematiek. Eventuele aanpassingen kunnen alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke, schriftelijke, goedkeuring van het college Op te nemen gegevens De informatie in de subsidieaanvraag dient te worden beperkt tot die informatie die voor deze subsidie-uitvraag vereist is. Additionele informatie (zoals brochures e.d.) wordt niet meegenomen in de beoordeling. De aanvrager dient zich bewust te zijn van het feit dat de aanvraag mits geldig - wordt beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria als beschreven in hoofdstuk 3 van deze subsidie-uitvraag Openbaarheid De gemeente deelt bepaalde gegevens inzake de subsidieaanvraag en subsidiebeschikking niet mee indien openbaarmaking van deze gegevens: de toepassing van de wet in de weg zou staan; met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van subsidieaanvrager(s) zou kunnen schaden, of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen Vertrouwelijkheid De subsidieaanvragers zullen alle door de gemeente in het kader van deze subsidie-uitvraag verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij de subsidieaanvrager daartoe rechtens is gehouden. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 19 van 51

20 2.13 Anti-collusieverklaring De subsidieaanvrager dient bij de subsidieaanvraag de anti-collusieverklaring als opgenomen in bijlage 3 te overleggen. Deze verklaring dient er voor om vast te leggen dat in alle fasen van deze subsidie-uitvraag is en wordt gehandeld in volledige overeenstemming met de Mededingingswet Globale planning Onderwerp Datum Publicatie subsidie-uitvraag 2 juni 2015 Informatiebijeenkomst 9 juni 2015 (13.30 uur; commissiekamer II) Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 16 juni 2015 om uur Uiterste datum schriftelijke beantwoording 30 juni 2015 vragen Aanbod check op volledigheid door Tot en met 24 juli Gemeente Uiterste datum indienen subsidieaanvraag 31 juli 2015 om uur Opening van de tijdig ingediende 31 juli 2015 na uur subsidieaanvragen Interview 21 augustus 2015 Voorlopige verlening subsidie Vóór 1 oktober De gemeente behoudt zich het recht voor bovenstaande tijdsplanning te wijzigen. In geval de gemeente overgaat tot wijziging van bovenstaande planning wordt dit naar alle betrokkenen gecommuniceerd. Subsidieaanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. De in dit (of het gewijzigde) tijdschema genoemde data aangaande het indienen van vragen en van subsidieaanvragen gelden als fatale termijnen Inwinnen informatie/beantwoording vragen Na het publiceren van deze uitvraag volgt een informatiebijeenkomst op 9 juni U krijgt hier de gelegenheid om vragen te stellen. Tot 16 juni 2015 om uur houden we een schriftelijke vragenronde. Voor het indienen van een vraag voor deze schriftelijke vragenronde kunt u gebruik maken van het standaard vragenformulier (per uitvraag een eigen vragenformulier) welke is terug te vinden op de webpagina Nieuw en Anders. Vragen met betrekking tot dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie dienen uiterlijk op 16 juni 2015 om uur op onderstaand adres te zijn ingediend. Vragen die na deze termijn door de gemeente worden ontvangen, vragen die niet via bovenstaand adres zijn ingediend en vragen waarvoor niet het standaard vragenformulier van de betreffende uitvraag is gebruikt, worden door de gemeente niet in behandeling genomen. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 20 van 51

21 Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende vragen zullen door de gemeente geanonimiseerd worden beantwoord en uiterlijk op 30 juni 2015 ter beschikking worden gesteld middels het document beantwoording vragen die wordt geplaatst op de website: De tijdens de subsidietender aan subsidieaanvragers verstrekte informatie in de vorm van brieven, documenten, verslagen en beantwoording vragen maken integraal deel uit van deze subsidie-uitvraag. In geval van strijdigheid van de beantwoording vragen met de subsidie-uitvraag heeft de beantwoording vragen voorrang. Een later uitgevaardigde beantwoording vragen heeft voorrang op een eerder uitgevaardigde beantwoording vragen. Subsidieaanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan mondeling gedane uitspraken van de gemeente Indienen aanvraag na beantwoording vragen De gemeente raadt de subsidieaanvragers aan te wachten met het indienen van een subsidieaanvraag tot na de beantwoording van de vragen. Hierin kan immers een toelichting op deze subsidie-uitvraag worden gegeven en/of een wijziging worden doorgevoerd Tijd en plaats indiening van de subsidieaanvraag De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2015 om zijn ingediend op onderstaand adres: Subsidieaanvrager dient er rekening mee te houden dat 31 juli 2015 om uur een harde deadline is en dat subsidieaanvragen die na deze deadline zijn ingediend, derhalve terzijde worden gelegd en niet voor subsidieverlening in aanmerking komen Indieningsvoorwaarden en vormvereisten De subsidieaanvraag dient volledig en consistent te zijn. Mocht blijken dat informatie ontbreekt, of mocht blijken dat verstrekte informatie niet consistent is met de corresponderende documentatie of bijlagen, dan wel afwijkt van nadere informatie die ingewonnen wordt bij de subsidieaanvrager of van algemeen bekende brancheinformatie, dan behoudt de gemeente zich het recht voor om de subsidieaanvraag terzijde te leggen. Subsidieaanvragers dienen derhalve zorgvuldigheid te betrachten bij het indienen van hun subsidieaanvraag. Uitsluitend subsidieaanvragen die voldoen aan de volgende indieningsvoorwaarden en vormvereisten worden in behandeling genomen: 1. De subsidieaanvraag is op een tijdige en correcte wijze ingediend en voldoet aan alle uitgangspunten, voorwaarden en vereisten als aangegeven in deze subsidie-uitvraag. 2. De subsidieaanvraag bestaat uit: Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 21 van 51

22 a. Aanbiedingsbrief waarin in ieder geval de contactgegevens van de eerste en tweede contactpersoon van de subsidieaanvrager voor deze subsidie-uitvraag zijn vermeld; b. Eigen verklaring; c. Uittreksel Handelsregister; d. Anti-collusieverklaring; e. Verklaring samenwerkingsverband; f. Plan van aanpak (onderdelen A en B); g. Prijsdocument. Subsidieaanvrager gebruikt hierbij de checklist als opgenomen in bijlage 3 van deze subsidie-uitvraag en bouwt zijn subsidieaanvraag conform deze checklist op. 3. Alle formulieren en verklaringen, behorende bij de subsidieaanvraag, zijn volledig en correct ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de subsidieaanvrager blijkens het overlegde uittreksel Handelsregister; 4. De subsidieaanvrager heeft geen voorbehoud gemaakt bij zijn subsidieaanvraag; 5. De subsidieaanvrager stelt geen additionele voorwaarden bij zijn subsidieaanvraag. Indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de hierboven gestelde indieningsvoorwaarden en vormvereisten, wordt de subsidieaanvraag terzijde gelegd en komt deze niet voor subsidieverlening in aanmerking Overgang van onderneming Aan de subsidieaanvragers wordt gevraagd, indien van toepassing, er nauwlettend op toe te zien dat de wettelijke regelingen uit boek 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek worden nageleefd en dat de eventuele overgang van personeel van oorspronkelijke uitvoerder naar nieuwe uitvoerder naar behoren verloopt Subsidiebesluit Het betreft een voorlopige subsidie die na 3 jaar wordt vastgesteld. In de verleningsbeschikking staat beschreven hoe de verantwoording van de subsidie eruit dient te zien en met welke frequentie Bezwaar Wanneer subsidieaanvrager het niet eens is met de beslissing op zijn subsidieaanvraag, kan hij bezwaar indienen. Dit kan binnen 6 weken na verzending van deze beslissing door het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente Alphen aan den Rijn. In het bezwaarschrift zet subsidieaanvrager: zijn naam en adres; de datum van zijn bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit, waartegen hij bezwaar maakt; waarom hij het niet eens is met dit besluit; zijn handtekening. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 22 van 51

23 Het bezwaarschrift dient te worden verstuurd naar postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn óf digitaal via de website van de gemeente: Klik op Bestuur, klik op meer, contact & reacties en bezwaar maken. U heeft hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 23 van 51

24 3 Beoordelingscriteria en wijze van beoordeling In dit hoofdstuk zijn de beoordelingscriteria en de wijze van beoordeling opgenomen. De beoordelingscriteria zijn de inhoudelijke criteria voor de keuze van de winnende subsidieaanvraag. Uitsluitend de subsidieaanvragen die voldoen aan de in hoofdstuk 2 genoemde indieningsvoorwaarden en vormvereisten worden door de gemeente beoordeeld aan de hand van de in paragraaf 3.1 van deze subsidie-uitvraag gestelde beoordelingscriteria. Aan de hand van een puntenwaarderingssysteem wordt beoordeeld aan welke subsidieaanvrager de subsidie (voorlopig) wordt verleend. De gemeente hanteert de volgende beoordelingscriteria: Beoordelingscriteria Maximaal te behalen aantal punten 1 Beoordelingscriterium 1 (Aanbod en bekwaamheid) Beoordelingscriterium 2 (Samenwerking en innovatie) Beoordelingscriterium 3 (Prijs) Beoordelingscriterium 4 (Interview) Beoordelingscriteria Voor de beoordelingscriteria 1 en 2 dient subsidieaanvrager een plan van aanpak in bestaande uit respectievelijk onderdeel A en onderdeel B. Beide onderdelen (A en B) worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld, zie hiervoor onderstaande paragrafen en Beoordelingscriterium 1 (Aanbod en bekwaamheid, onderdeel A) Subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel A (maximaal 5 A4) beschrijft op welke wijze zijn aanbod en bekwaamheid bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag. De gemeente wenst in dit document de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Wat is uw aanbod en op welke wijze zijn de uitgangspunten in dit aanbod vormgegeven; Doorlopende ontwikkellijn is horizontaal én verticaal Uitgaan van de behoefte van het kind Basisfuncties behouden en meer inzetten voor de kwetsbaren Ondersteuning van (potentieel) kwetsbare mensen. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 24 van 51

25 Ouders zijn de partner voor de subsidieaanvrager Gebruik vindplekken Verschillen per gebied De subsidie-uitvraag is aanvullend op aanbod dat er al is en de inzet van buurtsportcoaches Actuele maatschappelijke ontwikkelingen De gemeentelijke subsidie is aanvullend op de totale begroting Zie voor de volledige uitgangspunten paragraaf 1.4 en Waarom en in welke mate draagt dit aanbod bij aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten: Jongeren tot 27 jaar ontwikkelen talenten en vaardigheden, ontdekken en ontwikkelen, zodat ze als volwassene zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Jongeren van jaar hebben een gezonde leefstijl. Zie voor de volledige maatschappelijke effecten paragraaf Hoe bouwt u dit aanbod gedurende de looptijd van de initiële subsidieperiode van 3 jaar fasegewijs op en waarom kiest u voor deze opbouw; 4. Hoe gaat u de effecten van uw aanbod meten, met welke indicatoren en met welke frequentie én hoe en op welke momenten rapporteert u hierover aan de gemeente; 5. Welke risico s, buiten de eigen invloedssfeer 7, ziet u bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag en welke maatregelen stelt u praktisch voor om deze risico s voor de gemeente te ondervangen. Beoordeling Ter beoordeling in welke mate het aanbod en de bekwaamheid van subsidieaanvrager bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag, wil de gemeente de bovengenoemde onderwerpen terug zien in onderdeel A van het plan van aanpak van subsidieaanvrager. De gemeente beoordeelt onderdeel A van het ingediende plan van aanpak integraal en beoordeelt aldus integraal in welke mate het aanbod en de bekwaamheid van subsidieaanvrager bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag. 7 Risico s binnen de eigen invloedssfeer van de subsidieaanvrager dienen te allen tijde door de subsidieaanvrager beheerst te worden en worden derhalve niet gezien als risico s. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 25 van 51

26 Voor het beoordelingscriterium Aanbod en bekwaamheid kan subsidieaanvrager maximaal 250 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten 1 Uitmuntend 250 Goed 200 Ruim voldoende 150 Voldoende 100 Onvoldoende Beoordelingscriterium 2 (Samenwerking en innovatie, onderdeel B) Subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel B (maximaal 3 A4) beschrijft op welke wijze hij de samenwerking (in de meest brede zin) vormgeeft en vernieuwing doorvoert teneinde de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken. De gemeente wenst in dit document de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Met wie en op welke wijze gaat u samenwerken om de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken. Benoem hierbij: de organisaties als genoemd in bijlage 2 van deze subsidie-uitvraag; de winnende partijen volgend uit de andere drie subsidie-uitvragen 8 ; de inwoners van de gemeente. 2. Waarom is uw aanpak vernieuwend ten opzichte van de huidige situatie en in welke mate draagt deze vernieuwing bij aan het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag. Beoordeling Ter beoordeling in welke mate de subsidieaanvrager de samenwerking (in de meest brede zin) vormgeeft en vernieuwing doorvoert teneinde de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken, wil de gemeente de 8 Gezonde leefstijl, Talentontwikkeling en O&O 12 tot 27 jaar. Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 26 van 51

27 bovengenoemde onderwerpen terug zien in onderdeel B van het plan van aanpak van subsidieaanvrager. De gemeente beoordeelt onderdeel B van het ingediende plan van aanpak integraal en beoordeelt aldus integraal in welke mate de subsidieaanvrager de samenwerking (in de meest brede zin) en innovatie vormgeeft teneinde de beoogde maatschappelijke effecten als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag te bereiken. Voor het beoordelingscriterium Samenwerking en innovatie kan subsidieaanvrager maximaal 250 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten 1 Uitmuntend 250 Goed 200 Ruim voldoende 150 Voldoende 100 Onvoldoende Beoordelingscriterium 3 (Prijs) Subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een prijsdocument te overleggen. subsidieaanvrager maakt hiervoor gebruik van het prijsdocument zoals opgenomen in bijlage 3 van deze subsidie-uitvraag. Hierbij gelden de navolgende voorwaarden: 1. Het door subsidieaanvrager gevraagde subsidiebedrag voor 2016, 2017 en 2018 is niet hoger dan het door de gemeente aangegeven subsidieplafond, zie hiervoor paragraaf van deze subsidie-uitvraag; 2. Indien het gevraagde subsidiebedrag van subsidieaanvrager hoger ligt dan het voor het betreffende jaar door de gemeente aangegeven subsidieplafond, wordt de subsidieaanvrager uitgesloten van verdere deelname aan deze subsidietender; 3. Alle door subsidieaanvrager gevraagde subsidiebedragen worden aangegeven in Euro s, geldend per aanbiedingsdatum (31 juli 2015) en dienen vast te zijn tot en met het einde van de looptijd van de subsidiebeschikking; 4. Het budget is inclusief btw. Bij eventuele btw-plichtigheid komt de financiële last voor rekening van de subsidieaanvrager. De gemeente heeft onderzocht in hoeverre sprake zal zijn van een btw-vrijstelling. Daaruit komt naar voren dat dit waarschijnlijk grotendeels het geval zal zijn. Dit is echter niet op voorhand te bepalen en is afhankelijk van hoe subsidieaanvrager zijn aanbod vormgeeft. De gemeente gaat er dan ook van uit dat de Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 27 van 51

Uitvraag Talentontwikkeling

Uitvraag Talentontwikkeling Uitvraag Talentontwikkeling Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling Pagina 1 van 48 Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling Pagina 2 van 48 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling.

Nadere informatie

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Levensfase -9 maanden tot 12 jaar Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen I Pagina 1 van 54 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen I Pagina 2 van 54 Leeswijzer subsidie-uitvraag

Nadere informatie

Uitvraag Gezonde Leefstijl

Uitvraag Gezonde Leefstijl Uitvraag Gezonde Leefstijl Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 1 van 47 Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 2 van 47 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl.

Nadere informatie

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Opgroeien & Ontwikkelen. 12 mei 2015

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Opgroeien & Ontwikkelen. 12 mei 2015 Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien & Ontwikkelen 12 mei 2015 Programma 1. Voorstelronde 2. Inhoud van de uitvraag 3. Waar beoordelen we op? 4. Proces van de uitvraag 5. Vragen

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Datum : dinsdag 9 juni 2015 Aanvang : 13.30 uur Einde : 14.15 uur Locatie : Commissiekamer II te Alphen

Nadere informatie

Besluit. Openbaar. Kerngegevens. Besloten is. Maatschappelijke Ontwikkeling. Publiekssamenvatting

Besluit. Openbaar. Kerngegevens. Besloten is. Maatschappelijke Ontwikkeling. Publiekssamenvatting Openbaar Besluit Registratienummer : 2015/36615 Datum : 28 augustus 2015 Opgesteld door : T. Blaauw Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp: Subsidiëring Uitvoering Herinrichting Maatschappelijk Domein

Nadere informatie

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Gezonde Leefstijl. 11 mei 2015

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Gezonde Leefstijl. 11 mei 2015 Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Gezonde Leefstijl 11 mei 2015 Programma 1. Welkom 2. Voorstelronde 3. Inhoud van de uitvraag 1. Wat vragen we? 2. Waar beoordelen we op? 4. Proces van

Nadere informatie

Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning

Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning 2017-2019 Vastgesteld door de colleges op 22 maart 2016 1. Inleiding De gemeenten Beverwijk en Heemskerk geven met het beleidsprogramma vrijwillige

Nadere informatie

Talentontwikkeling. 12 mei 2015

Talentontwikkeling. 12 mei 2015 Talentontwikkeling 12 mei 2015 Programma 1. Ontvangst 2. Voorstelronde en verwachtingen 3. Samenhang sociaal en maatschappelijk domein 4. Nadere toelichting inhoud Uitgangspunten Kern Effecten + voorbeeld

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017

LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017 Aanvraagformulier maatschappelijke subsidie 2018 LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Naam contactpersoon

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling Aanvraagformulier kleine subsidies Aanvraagformulier subsidie 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Correspondentieadres (dit is het adres waar wij uw post naar toe sturen Naam contactpersoon

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest

Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest het beleidsplan Met elkaar, voor elkaar, het sociaal domein van Oegstgeest 2017-2020 vastgesteld.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp Bijeenkomst aanbieders en samenwerkingspartners 24 maart 2016

Inkoop Jeugdhulp Bijeenkomst aanbieders en samenwerkingspartners 24 maart 2016 Inkoop Jeugdhulp 2017 Bijeenkomst aanbieders en samenwerkingspartners 24 maart 2016 Programma van vandaag Inhoudelijke toelichting op de contouren van de inkoop jeugdhulp 2017 Toelichting op de inkoopprocedure

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN EDUCATIE 2018

SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN EDUCATIE 2018 burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2018, docs. nr. 5573890 gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening;

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Beantwoording vragen O&O 12 tot 27 jaar

Beantwoording vragen O&O 12 tot 27 jaar Beantwoording vragen O&O 12 tot 27 jaar Deze Beantwoording vragen geeft antwoord op de in het kader van de subsidie-uitvraag Opgroeien en Ontwikkelen 12 tot 27 jaar tijdig gestelde vragen. Dit document

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 4, 5 en 21 van de Algemene Subsidieverordening 2015;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 4, 5 en 21 van de Algemene Subsidieverordening 2015; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen het Regionaal Programma volwassenen Educatie 2017, docs. nr. nr. 5313160 gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 4, 5 en 21

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische grondslag

Nadere informatie

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Enschede 1. Inleiding In het kader van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Alle subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening Deventer (ASV). Voor een aantal beleidsvelden gelden ook specifieke nadere subsidieregels. De ASV en de nadere

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche)

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) Te besluiten om 1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Marktconsultatie Algemeen Maatschappelijk Werk. Consultatiedocument Gemeente Renkum 2016

Marktconsultatie Algemeen Maatschappelijk Werk. Consultatiedocument Gemeente Renkum 2016 Marktconsultatie Algemeen Maatschappelijk Werk Consultatiedocument Gemeente Renkum 2016 1. Consultatiedocument 1.1 Aanleiding Vanaf 2015 is de gemeente Renkum verantwoordelijk voor een breed pakket aan

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie