Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning"

Transcriptie

1 Uitvraag Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning Vastgesteld door de colleges op 22 maart 2016

2 1. Inleiding De gemeenten Beverwijk en Heemskerk geven met het beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning (bijlage 1) richting aan de transformatie van vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Hierdoor ontstaat de kans om basisvoorzieningen en activiteiten op het gebied van vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning op een nieuwe en andere manier te benaderen en vorm te geven. We laten hierbij meer ruimte dan voorheen aan organisaties om op basis van hun eigen expertise het hoe vorm te geven. De gemeente beperkt zich tot het wat ook wel de maatschappelijke effecten. Om het beleidsprogramma tot uitvoering te brengen willen de gemeenten een subsidierelatie aangaan met een maatschappelijke partner. Om deze subsidierelatie tot stand te brengen hebben de gemeenten een subsidie-uitvraag ontwikkeld, die in dit document is opgenomen. We zien deze uitvraag als de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering van het beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Dit document geeft weer welke specifieke maatschappelijke effecten gemeenten Beverwijk en Heemskerk willen bereiken. Leeswijzer De subsidie-uitvraag vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning is naast deze inleiding opgebouwd uit nog drie hoofdstukken. Hoofdstuk twee schetst de inhoudelijk uitdaging. We beschrijven hierin de gewenste maatschappelijke effecten, beleidsdoelstellingen en kaders. In hoofdstuk drie geven we informatie over de indieningsvoorwaarden en vormvereisten waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen. Daarnaast geeft dit hoofdstuk het proces van de subsidie-uitvraag weer en de bijbehorende planning. Vervolgens gaan we in hoofdstuk vier in op de wijze waarop we de subsidieaanvragen beoordelen en welke informatie we daarbij van de subsidieaanvrager verwachten. 2. Beschrijving van de gewenste situatie/inhoudelijk kader 2.1 De subsidieverlener De subsidieverleners zijn de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, hierna te noemen de gemeenten. De samenwerking tussen beide gemeenten gebeurt op een 50/50 basis. Beverwijk Beverwijk is met inwoners een middelgrote gemeente met 2 kernen: de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee. Beverwijk is van oudsher een handelsstad met een haven, Tata Steel, het brandwondencentrum, de Beverwijkse Bazaar. Het strand en de dorpsweide bepalen het gezicht van Wijk aan Zee. Uit het collegeprogramma: Veel onderwerpen zullen de komende jaren nadere uitwerking vragen. Daarbij hebben wij de deskundigheid van onze inwoners, partners en collegabesturen nodig. Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de gemeente waarin u woont en/of werkt. Beverwijk ontstaat niet alleen in het Stadhuis. Dat realiseren we ons heel goed. Als gemeentebestuur staan we midden in de samenleving. Laten we met elkaar werken aan een gemeente die meedenkt en meedoet: als economische speler, als samenwerkingspartner in de regio en als partner in ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. En dat alles in een gezellige en levendige stad. Zo bouwen we samen aan een krachtige samenleving in Beverwijk en Wijk aan Zee. Heemskerk Heemskerk is de laatste 35 jaar uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met ruim inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen is het een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bijvoorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Heemskerk koestert die betrokkenheid van de inwoners, die stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. Uit het collegeprogramma: Mensen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun leven en zij moeten daar in vrijheid invulling aan kunnen geven. De coalitie ziet het als haar taak hen daarbij te faciliteren en waar mogelijk barrières weg te nemen. Leidende attitude is daarom het grijpen van kansen en mogelijkheden, en niet het beperken daarvan. De coalitie zal maatschappelijke initiatieven zoveel mogelijk waarderen en faciliteren. 2

3 Voor meer informatie over beide gemeenten verwijzen wij u naar de websites of De opgave Inwoners die langer thuis blijven wonen hebben behoefte aan zorg dichtbij. Mantelzorgers hebben in die zorg en ondersteuning een steeds centralere rol. De opgave is om mantelzorgers te waarderen en waar nodig te ondersteunen. Inwoners die meedoen, dat is wat we vragen van inwoners in een participatiesamenleving. Daarbij hoort ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf de regie te voeren. Vrijwillige inzet is dan ook onmisbaar in een participatiesamenleving. Denk aan alle vrijwilligers bij de sportverenigingen, culturele instellingen, scholen en in de welzijnssector en de zorg. De opgave is om burgerinitiatieven en vrijwilligers te faciliteren en te ondersteunen Werken aan een gezamenlijke droom Dromen over mantelzorg en vrijwillige inzet in 2025 is dromen over mooie mensen. Mooie mensen zorgen voor elkaar zonder zorgen. Iets doen voor elkaar in allerlei vormen en maten is leuk! Het geeft energie en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. Waarom is het zo leuk? Omdat inwoners keuzes kunnen maken. Ze hebben zelf het roer in handen en zijn in balans. We durven zelf en met elkaar onze grenzen aan te geven is het jaar van evenwicht. Hoe bereiken we dat met elkaar? In 2025 bestaan Beverwijk en Heemskerk uit stevige netwerken waar inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals elkaar weten te vinden en elkaar aanvullen. Open communicatie is de basis van de samenwerking. Inwoners vinden daardoor makkelijk hun weg en zien hun behoeften in de netwerken vertaald naar passende ondersteuning Maatschappelijke effecten De gemeenten willen bijdragen aan deze droom. Waarbij we streven naar de onderstaande maatschappelijke effecten: - Inwoners staan aan het roer, ze worden in staat gesteld om keuzes te maken. - Mantelzorgers en vrijwilligers zijn gestimuleerd en gefaciliteerd om initiatieven te nemen en daarbij hun grenzen aan te geven en te bewaken. - Er zijn stevige netwerken in de gemeente waar vrijwilligers, mantelzorgers en professionals samenwerken. - Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers weten welke mogelijkheden en ondersteuning er zijn. Deze ondersteuning en mogelijkheden worden continu aangepast op de behoeften Beleidsdoelstellingen De subsidie moet bijdragen aan de volgende beleidsdoelstellingen: 1. Verstevigen van de netwerken/systemen van de inwoner, mantelzorger en vrijwilliger 2. Een eenduidige informatievoorziening ontwikkelen voor de vrijwilliger en de mantelzorger 3. Mantelzorg en vrijwillige inzet faciliteren 4. Ondersteuning van de mantelzorger en vrijwilligers verstevigen 5. Respijtzorg vraaggericht en effectief invullen 6. Waardering uitspreken aan mantelzorgers en vrijwilligers 7. Een mantelzorg vriendelijk klimaat stimuleren 8. Initiatieven van inwoners stimuleren 9. Werven, matchen en makelen, de juiste mensen op de juiste plek: Voor een beschrijving van de doelstellingen wordt verwezen naar het beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning Speerpunten De subsidie moet een aanpak bevatten voor de drie speerpunten: 1. Aanpak stimuleren jonge vrijwilligers 2. Aanpak zorgvrijwilligers/respijtzorg 3. Netwerkversterking van de mantelzorger Voor een beschrijving van de speerpunten wordt verwezen naar het beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning

4 2.3 Uitgangspunten o Actuele maatschappelijke ontwikkelingen Bij de subsidie-uitvraag hoort ook dat u inspeelt op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering nieuwe ontwikkelingen zich voordoen waar u rekening mee houdt, in overleg met de subsidieverlener. o Aandacht voor kwetsbare inwoners Speciaal aandacht moet er komen voor de kwetsbare groepen. Verstrekt door de transformatie zien we dat er steeds meer kwetsbare inwoners zich vrijwillig inzetten. Daar zijn we heel blij mee, maar vraagt tegelijkertijd om goede ondersteuning. o Verdeling inzet over doelgroepen Bij de inzet van middelen voor beide doelgroepen (vrijwilligers en mantelzorgers) kijkt u naar de behoefte vanuit de samenleving. Als richtlijn voor de inzet geven de gemeenten mee dat deze evenwichtig moet zijn. Hiervan kan beargumenteerd afgeweken worden in overleg met de subsidieverlener. o Vraaggericht werken Niet het aanbod of de bestaande structuren zijn leidend, maar de behoeften van de inwoners. We zijn op zoek naar nieuwe ondersteuningsvormen en werkwijzen die passen bij zelfredzaamheid en meedoen. Beide gemeenten geloven erin dat deze nieuwe ondersteuningsvormen alleen bijdragen aan een vitale basisinfrastructuur wanneer ze vraaggericht tot stand komen en aansluiten op initiatieven uit de samenleving. Onderdeel van de monitoring dient daarom een behoeftepeiling van mantelzorgers en vrijwilligers te bevatten o De uitvraag is aanvullend op aanbod dat er al is U zorgt ervoor dat het aanbod dat ingezet wordt voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten aanvullend is op het bestaande aanbod. Hierbij stemt u nadrukkelijk af met samenwerkingspartners (o.a. sociaal teams) en werkt u samen met de (vrijwilligers)organisaties. o Gebruik van data U laat zien hoe u expertise en/of statistieken van lokale en landelijke organisaties gebruikt (denk aan GGD, Mezzo enz.) o Gebruik vindplekken Er zijn verschillende plekken waar mantelzorgers en vrijwilligers als vanzelfsprekend komen (de zogenaamde vindplekken). Door de subsidieaanvrager moet daarop aangesloten worden en creatief gekeken worden naar het gebruik van locaties. We vragen de subsidie-aanvrager om nauw samen te werken met de sociaal teams. o Binding met de regio De subsidieaanvrager laat zien op welke wijze hij binding heeft met de regio Kennemerland en bij voorkeur met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. 2.4 Rol gemeenten De gemeenten zien verschillende rollen voor zichzelf weggelegd: - een regisserende rol. Die onder andere bestaat uit het hebben van overzicht over de situatie, het uitzetten van gemeenschappelijke lijnen en tot stand brengen van samenwerking. - een opdrachtgeverrol. De uitvoering monitoren. Worden de gemaakte afspraken uitgevoerd? Wat werkt? Wat moet anders? Zodat continue bijstelling kan plaats vinden. - Een uitvoerende rol. De gemeenten zien voor zichzelf een uitvoerende rol weggelegd waar het gaat om de mantelzorgwaardering. 2.5 Monitoring van de effecten Met het uitzetten van deze subsidie-uitvraag gaan de gemeenten met de maatschappelijke partners een proces van transformatie in: een inhoudelijke vernieuwing. Dit vraagt ook om een vernieuwing van sturing en verantwoording en nieuwe vormen van monitoring. Het doel van monitoring is om gedurende de uitvoering te meten of we op de goede weg zijn in de richting van de beoogde maatschappelijke effecten. De subsidieaanvrager draagt indicatoren aan voor 4

5 de meting van de resultaten die zich richten op de maatschappelijke effecten (2.2.2). De Subsidieaanvrager beschrijft in het plan van aanpak: Welke indicatoren gebruikt gaan worden om de effecten te meten; Hoe de indicatoren worden gemeten; Op welke wijze en met welke frequentie gerapporteerd wordt aan subsidieverlener over de indicatoren. 2.6 Kaders Op deze subsidie-uitvraag zijn verschillende kaders van toepassing. Dit kunnen zowel gemeentelijke kaders als landelijke kaders zijn. Daarnaast gelden vanzelfsprekend de wettelijke kaders. 1. Algemene wet bestuursrecht (awb) 2. Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet 4. Vrijwillige inzet is de basis Aandachtspunten voor lokaal beleid, TransitieBureau Wmo 5. Mantelzorgondersteuning is de basis, Aandachtspunten voor lokaal beleid TransitieBureau Wmo 6. Beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning Algemene subsidieverordening, Beverwijk 8. Algemene subsidieverordening, Heemskerk 9. Nadere regels Vrijwillige Inzet en Mantelzorgondersteuning, Beverwijk 10. Nadere regels Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning, Heemskerk 5

6 3. Voorwaarden voor het indienen van voorstellen Op de gehele subsidie-uitvraag zijn de volgende kwaliteitseisen en voorwaarden van toepassing. 3.1 Subsidieverlenende partij De subsidie-uitvraag heeft betrekking op de gewenste situatie als omschreven in hoofdstuk 2 van deze subsidie-uitvraag. De subsidieverlenende partij zijn de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Contactpersonen voor deze subsidie-uitvraag zijn: Beverwijk 1ste contactpersoon Mw. C. Wietsma Beleidsadviseur Heemskerk 1ste contactpersoon Dhr. J. Beentjes Beleidsadviseur 2de contactpersoon Mw. M. van Leeuwen Beleidsadviseur 2de contactpersoon Dhr. J. Laagland Beleidsadviseur % dekking De subsidieaanvraag moet 100% dekking geven op de uitvraag. Deze dekking moet zowel geografisch (gemeente Heemskerk en Beverwijk) als inhoudelijk (effectenbreed) 100% zijn. Let op: er kan dus geen subsidieaanvraag worden ingediend voor een gedeelte van de subsidieuitvraag! 3.3 Samenwerkingsvormen Een subsidie kan in verschillende samenstellingen aangevraagd worden: In een samenwerkingsverband met gelijkwaardige samenwerkende partijen: samen met andere partijen dient u op gelijkwaardige basis 1 subsidieaanvraag in, inclusief een procentuele verdeelsleutel van het subsidiebedrag. Wanneer deze aanvraag de meeste punten behaalt, ontvangt iedere partij binnen het samenwerkingsverband afzonderlijk een subsidiebeschikking conform het percentage als aangegeven in de verdeelsleutel. Let op, ondanks het feit dat iedere partij afzonderlijk een subsidiebeschikking ontvangt, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale uitvraag. Als nieuwe rechtspersoon: u vormt met een aantal partijen gezamenlijk een nieuwe formele samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Vervolgens dient deze rechtspersoon een subsidieaanvraag in. Wanneer deze aanvraag de meeste punten behaalt, ontvangt deze rechtspersoon de subsidie. Als zelfstandige hoofdaanvrager: u kunt zelfstandig aan de volledige uitvraag voldoen. U dient zelf een subsidieaanvraag in waarin u antwoord geeft op alle gestelde vragen. Wanneer deze aanvraag de meeste punten haalt, ontvangt u de subsidie. Voor deze subsidie-uitvraag krijgt 1 zelfstandige hoofdaanvrager of 1 samenwerkingsverband de subsidie. Alle andere hoofdaanvragers dan wel samenwerkingsverbanden ontvangen geen subsidie. 3.4 Duur van de subsidieverlening De gemeenten zijn voornemens de subsidie te verlenen voor de periode van 3 jaar ( ). Jaarlijks wordt na vaststelling van de gemeentebegroting door de raad een verleningsbeschikking verstrekt. 3.5 Omvang van de subsidie-uitvraag De gemeenten hebben voor het realiseren van deze subsidie-uitvraag jaarlijks het volgende budget beschikbaar: 6

7 Gemeente Budgetbedrag Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk De middelen voor de mantelzorgwaardering zijn niet in bovenstaand budget opgenomen. De benoemde bedragen in deze subsidie-uitvraag zijn onder het voorbehoud dat de bedragen ook daadwerkelijk door de raad ter beschikking worden gesteld. De eventuele jaarlijkse index van de bedragen wordt door iedere gemeente afzonderlijk bepaald via de reguliere P&C-cyclus. Subsidieaanvrager dient in zijn subsidieaanvraag rekening te houden met het feit dat alle directe en indirecte kosten die noodzakelijk zijn voor de subsidie-uitvoering zijn meegenomen in de aanvraag. Gemeenten benadrukken dat het genereren van inkomsten uit andere bronnen (d.m.v. fondsen, cofinanciering enz) wenselijk wordt geacht. Politieke, wettelijke, economische, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen en de hiermee samenhangende krimp of groei van de budgetten, kunnen gevolgen hebben voor de subsidie-uitvraag en subsidieaanvragers. 3.6 Planning Onderwerp Datum Openbaarmaking subsidie-uitvraag 7 juli 2016 Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 17 augustus 2016 Uiterste datum schriftelijke beantwoording vragen 22 augustus 2016 Aanbod check op volledigheid aanvraag door gemeenten 23 september 2016 Uiterste datum indienen subsidieaanvraag 30 september 2016 Verlening subsidie 1 november 2016 De gemeenten behouden zich het recht voor bovenstaande tijdsplanning te wijzigen. In geval dat de gemeenten overgaat tot wijziging van bovenstaande planning wordt u hierover geïnformeerd via Tenderned. Subsidieaanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. De in dit (of het gewijzigde) tijdschema genoemde data aangaande het indienen van vragen en van subsidieaanvragen gelden als fatale termijnen. 3.7 Inwinnen informatie/beantwoording vragen Tot 17 augustus 2016 houden we een schriftelijke vragenronde. Voor het indienen van een vraag voor deze schriftelijke vragenronde kunt u gebruik maken van het standaard vragenformulier welke is bijgevoegd in bijlage 2. Vragen met betrekking tot dit document inclusief alle bijlagen en overige documentatie dienen uiterlijk op 17 augustus 2016 op onderstaand adres te zijn ingediend. Vragen die na deze termijn door de gemeente worden ontvangen, vragen die niet via bovenstaand adres zijn ingediend en vragen waarvoor niet het standaard vragenformulier van de uitvraag is gebruikt, worden door de gemeenten niet in behandeling genomen. Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende vragen zullen door de gemeenten geanonimiseerd worden beantwoord en uiterlijk op 22 augustus 2016 ter beschikking worden gesteld middels het document beantwoording vragen. De beantwoording wordt gepubliceerd op Tenderned. De tijdens de subsidie-uitvraag aan subsidieaanvragers verstrekte informatie in de vorm van brieven, documenten, verslagen en beantwoording vragen maken integraal deel uit van deze subsidie- 7

8 uitvraag. In geval van strijdigheid van de beantwoording vragen met de subsidie-uitvraag heeft de beantwoording vragen voorrang. Een later uitgevaardigde beantwoording vragen heeft voorrang op een eerder uitgevaardigde beantwoording vragen. Subsidieaanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan mondeling gedane uitspraken van de gemeente. De gemeenten raden de subsidieaanvragers aan te wachten met het indienen van een subsidieaanvraag tot na de beantwoording van de vragen. Hierin kan immers een toelichting op deze subsidie-uitvraag worden gegeven en/of een wijziging worden doorgevoerd. 3.8 Tijd en plaats indiening van de subsidieaanvraag De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 30 september 2016 zijn ingediend op onderstaand adres: Subsidieaanvrager dient er rekening mee te houden dat 30 september 2016 een harde deadline is en dat subsidieaanvragen die na deze deadline zijn ingediend, niet in behandeling worden genomen. 3.9 Indieningsvoorwaarden en vormvereisten De subsidieaanvraag dient volledig en consistent te zijn. Uitsluitend subsidieaanvragen die voldoen aan de volgende indieningsvoorwaarden en vormvereisten worden in behandeling genomen: 1. De subsidieaanvraag is op een tijdige en correcte wijze ingediend en voldoet aan alle uitgangspunten, voorwaarden en vereisten als aangegeven in deze subsidie-uitvraag. 2. De subsidieaanvraag bestaat naast het gestelde in de ASV artikel 2.2 (gemeente Beverwijk) respectievelijk artikel 5.2 en 5.3 (gemeente Heemskerk) uit: a. Aanbiedingsbrief waarin in ieder geval de contactgegevens van de eerste en tweede contactpersoon van de subsidieaanvrager voor deze subsidie-uitvraag zijn vermeld; b. Plan van aanpak (onderdelen 1, 2 en 3); c. Activiteitenbegroting op basis van kostprijs. d. Verklaring samenwerkingsverband; (bijlage 3) Subsidieaanvrager bouwt zijn subsidieaanvraag conform bovenstaande onderdelen op. 3. Alle formulieren en verklaringen, behorende bij de subsidieaanvraag, zijn volledig en correct ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de subsidieaanvrager; 4. De subsidieaanvrager heeft geen voorbehoud gemaakt bij zijn subsidieaanvraag Voorbehoud De gemeente behoudt zich het recht voor niet tot subsidieverlening over te gaan en/of de subsidieuitvraag eenzijdig te beëindigen. Aanvragers ontvangen dan een schriftelijk met reden omkleed bericht. Aanvragers hebben geen recht op enigerlei vergoeding Geen kostenvergoeding en teruggave subsidieaanvraag Er worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen van de subsidieaanvraag. Correspondentie en ontvangen subsidieaanvragen worden na afloop niet aan de aanvragers geretourneerd Flexibiliteit De subsidieontvanger kan op basis van gewijzigde omstandigheden of voortschrijdend inzicht gedurende de periode van subsidieverlening voorstellen doen voor een aanpassing in de gehanteerde werkwijze en/of verantwoordingssystematiek. Eventuele aanpassingen kunnen alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke, schriftelijke, goedkeuring van de subsidieverlener Subsidiebesluit Het betreft een voorlopige subsidie die jaarlijks wordt vastgesteld. Beide gemeenten verstrekken afzonderlijk maar gebaseerd op deze subsidie-uitvraag een verleningsbeschikking. In de verleningsbeschikking staat beschreven hoe de verantwoording van de subsidie eruit dient te zien en met welke frequentie Bezwaar Wanneer subsidieaanvrager het niet eens is met de beslissing op zijn subsidieaanvraag, kan hij op basis van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen. 8

9 4. Beoordelingscriteria en wijze van beoordeling In dit hoofdstuk zijn de beoordelingscriteria en de wijze van beoordeling opgenomen. De beoordelingscriteria zijn de inhoudelijke criteria voor de keuze van de winnende subsidie-aanvraag. Uitsluitend de subsidie-aanvragen die voldoen aan de in hoofdstuk 3 genoemde indieningsvoorwaarden en vormvereisten worden door de gemeenten beoordeeld aan de hand van de in paragraaf 4.1 van deze subsidie-uitvraag gestelde beoordelingscriteria. Aan de hand van een puntenwaarderingssysteem wordt beoordeeld aan welke subsidieaanvrager de subsidie (voorlopig) wordt verleend. 4.1 De beoordelingscriteria De gemeenten hanteren de volgende beoordelingscriteria: Maximaal te behalen Beoordelingscriteria aantal punten 1. Aanbod en bekwaamheid Samenwerking en innovatie Aanpak speerpunten 40 Totaal Beoordelingscriterium 1: Aanbod en bekwaamheid De subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel 1 (maximaal 5 A4) beschrijft op welke wijze zijn aanbod en bekwaamheid bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten en daaraan verbonden beleidsdoelstellingen als beschreven in paragraaf en De gemeenten wensen in onderdeel 1 (maximaal 5 A4) van de aanvraag de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Wat is uw aanbod en op welke wijze zijn hierin de uitgangspunten als genoemd in paragraaf 2.3 van deze subsidie-uitvraag in dit aanbod vormgegeven? 2. Waarom en in welke mate draagt dit aanbod bij aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen als beschreven in paragraaf en van deze subsidie-uitvraag? 3. Hoe bouwt u dit aanbod gedurende de looptijd van het beleidsprogramma fasegewijs op en waarom kiest u voor deze opbouw? 4. Hoe gaat u de effecten van uw aanbod meten, met welke indicatoren en met welke frequentie en hoe en op welke momenten rapporteert u hierover aan de gemeenten? 5. Welke risico s, buiten de eigen invloedssfeer, ziet u bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen als beschreven in paragraaf en van deze subsidie-uitvraag en welke maatregelen stelt u praktisch voor om deze risico s voor de gemeenten te ondervangen? (Risico s binnen de eigen invloedssfeer van de subsidieaanvrager dienen te allen tijde door de subsidieaanvrager beheerst te worden en worden derhalve niet gezien als risico s.) Beoordeling Voor het beoordelingscriterium aanbod en bekwaamheid kan de subsidieaanvrager maximaal 30 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten Uitmuntend 30 Goed 24 Ruim voldoende 18 Voldoende 12 Onvoldoende 0 9

10 4.1.2 Beoordelingscriterium 2: Samenwerking en innovatie De subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel 2 (maximaal 3 A4) beschrijft op welke wijze hij de samenwerking (in de meest brede zin) vormgeeft en vernieuwing doorvoert teneinde de beoogde maatschappelijke effecten en daaraan verbonden beleidsdoelstellingen als beschreven in paragraaf en van deze subsidieuitvraag te bereiken. De gemeenten wensen in onderdeel 2 (maximaal 3 A4) van de aanvraag de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Met wie en op welke wijze gaat u samenwerken om de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen als beschreven in paragraaf en van deze subsidie-uitvraag te bereiken? Benoem hierbij: a. De organisaties als genoemd in bijlage 4, waaronder met nadruk de vrijwilligersorganisaties b. Het Vrijwilligersplatform Heemskerk-Beverwijk c. De inwoners van de gemeenten 2. Waarom is uw aanpak vernieuwend ten opzichte van de huidige situatie en in welke mate draagt deze vernieuwing bij aan het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen als beschreven in paragraaf en van deze subsidie-uitvraag? Beoordeling Voor het beoordelingscriterium samenwerking en innovatie kan de subsidieaanvrager maximaal 30 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten Uitmuntend 30 Goed 24 Ruim voldoende 18 Voldoende 12 Onvoldoende Beoordelingscriterium 3: Speerpunten De subsidieaanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een plan van aanpak te overleggen waarin hij in onderdeel 3 (maximaal 6 A4) beschrijft op welke wijze hij de drie speerpunten vormgeeft en op welke wijze deze aanpak bijdraagt aan het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten en de daaraan verbonden beleidsdoelstellingen als beschreven in paragraaf en De gemeenten wensen in onderdeel 3 (maximaal 6A4) van de aanvraag de volgende onderwerpen terug te zien: 1. Wat is uw aanpak per genoemd speerpunt? 2. Waarom en in welke mate draagt deze aanpak bij aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag? 3. Hoe bouwt u deze aanpak gedurende de looptijd van het beleidsprogramma fasegewijs op en waarom kiest u voor deze opbouw. De faseopbouw mag ook beschreven worden in relatie tot de drie speerpunten in zijn totaal? 4. Hoe gaat u de effecten van uw aanbod meten, met welke indicatoren en met welke frequentie en hoe en op welke momenten rapporteert u hierover aan de gemeenten? 5. Welke risico s, buiten de eigen invloedssfeer, ziet u bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen als beschreven in paragraaf van deze subsidie-uitvraag en welke maatregelen stelt u praktisch voor om deze risico s voor de gemeenten te ondervangen? (Risico s binnen de eigen invloedssfeer van de subsidieaanvrager dienen te allen tijde door de subsidieaanvrager beheerst te worden en worden derhalve niet gezien als risico s.) 10

11 Beoordeling Voor het beoordelingscriterium speerpunten kan de subsidieaanvrager maximaal 40 punten scoren. Deze punten worden aan subsidieaanvrager toegekend aan de hand van onderstaande tabel. Waardering Punten Uitmuntend 40 Goed 32 Ruim voldoende 24 Voldoende 16 Onvoldoende Prijscriteria De subsidieaanvraag dient voorzien te worden van een activiteitenbegroting op basis van integrale kostprijs. U maakt daarbij in ieder geval een onderscheid tussen uw (basis)aanbod en de speerpunten. Aanvragers vragen maximaal een subsidie aan ter hoogte van het subsidiebudget zoals vermeld in paragraaf 3.5. In geval van een samenwerkingsverband wordt de procentuele verdeelsleutel van alle leden in het samenwerkingsverband opgenomen. 4.3 Voorbehoud De gemeenten behouden zich het recht voor, niet tot subsidieverlening over te gaan indien geen enkele subsidieaanvraag op minimaal 2 van de beoordelingscriteria 1 t/m 3 gemiddeld wordt gewaardeerd met een voldoende of hoger. 4.4 Wijze van beoordeling De beoordeling van de subsidieaanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria 1 t/m 3 vindt plaats door een speciaal daarvoor ingericht beoordelingsteam met daarin materiedeskundigen van de gemeenten, bijgestaan door een onafhankelijk voorzitter. Alle leden van het beoordelingsteam beoordelen individueel iedere subsidieaanvraag per beoordelingscriterium en kennen per beoordelingscriterium een waardering/puntenaantal toe. Na de individuele beoordeling van de subsidieaanvragen vindt een plenaire bijeenkomst van het beoordelingsteam plaats, waarin de individuele beoordelingsresultaten per beoordelingscriterium worden besproken. Per beoordelingscriterium bespreken de betrokken beoordelaars hun individuele beoordelingen en motiveren zij waarom zij tot een bepaald(e) waardering/puntenaantal zijn gekomen. Indien nodig stelt een beoordelaar tijdens de plenaire bijeenkomst zijn/haar individuele beoordelingsresultaten bij. Hierna wordt één gemiddeld puntenaantal per beoordelingscriterium vastgesteld. De subsidieaanvraag met de meest behaalde punten op alle beoordelingscriteria (1 t/m 3) wordt vervolgens als de winnende subsidieaanvraag aangemerkt. Rekenvoorbeeld Beoordeling subsidieaanvraag X Beoordelaar 1. Aanbod en bekwaamheid 2. samenwerking en innovatie 3. Speerpunten Totaal Waardering Punten Waardering Punten Waardering Punten 1 Voldoende 12 Voldoende 12 Voldoende 16 2 Ruim voldoende 18 Ruim voldoende 18 Voldoende 16 3 Onvoldoende 0 Ruim voldoende 18 Ruim voldoende 24 4 Ruim voldoende 18 Voldoende 12 Voldoende 16 Gemiddeld

12 Bijlage 1 Beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning Beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning separaat bijvoegen. 12

13 Bijlage 2 Standaard vragenformulier Onderstaand dient de subsidieaanvrager zijn vragen aangaande de subsidie-uitvraag vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning op te geven. Subsidieaanvrager dient per vraag duidelijk aan te geven op welke document (bijlage) zijn vraag betrekking heeft en welke paragraaf en/of pagina het betreft. Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende vragen zullen door de gemeenten geanonimiseerd worden samengevoegd en beantwoord. Deze beantwoording wordt uiterlijk op 22 april 2016 ter beschikking gesteld middels het document beantwoording vragen subsidie-uitvraag vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Vervolgens maakt het document beantwoording vragen subsidie-uitvraag Vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning integraal onderdeel uit van de subsidie-uitvraag Vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. NR. Betreft Vraag/opmerking subsidieaanvrager Antwoord gemeenten

14 Bijlage 3 Format verklaring samenwerkingsverband Ondergetekenden verklaren dat: - (instantienaam) optreedt als penvoerder van het samenwerkingsverband, die bevoegd is het samenwerkingsverband inhoudelijk te vertegenwoordigen en te binden en die als eerste aanspreekpunt voor de gemeente geldt. - de leden van het samenwerkingsverband zich gezamenlijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de subsidieaanvraag in al zijn onderdelen. Zij conformeren zich allen aan de visie als neergelegd in hun subsidieaanvraag en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten als omschreven in hoofdstuk van de subsidie-uitvraag. De leden hebben het aanbod dusdanig op elkaar afgestemd dat 100% dekking wordt bereikt. Risico van het ontstaan van een hiaat gedurende de duur van de subsidieverlening wordt door de leden ingecalculeerd en met elkaar opgevangen. en verklaren dat: - (opgave welke werkzaamheden door welk lid van het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd) Instantienaam penvoerder Naam rechtsgeldig ondertekenaar Functie rechtsgeldig ondertekenaar Datum rechtsgeldige ondertekening Rechtsgeldige handtekening Instantienaam lid 2r Naam rechtsgeldig ondertekenaar Functie rechtsgeldig ondertekenaar Datum rechtsgeldige ondertekening Rechtsgeldige handtekening Instantienaam lid 3 Naam rechtsgeldig ondertekenaar Functie rechtsgeldig ondertekenaar Datum rechtsgeldige ondertekening Rechtsgeldige handtekening Etc. 14

15 Bijlage 4 Samenwerkingspartners Onderstaande organisaties zijn actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beleidsprogramma. En dienen ook in de uitvoering betrokken te worden. In willekeurige volgorde: de Stut Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond Maatje Z Wmo-raad (Beverwijk en Heemskerk) Stichting Thuiszorg gehandicapten Gehandicaptenplatform Vrijwilligerscentrale en BUUV Viva Zorggroep Socius Humanitas IJmond Hartekamp en Vrijwilligersplatform Stichting Welzijn Beverwijk Welschap Hartekamp groep Paviljoen Westerhout Sociaal Team (Heemskerk en Beverwijk) SIG Zonnebloem 15

Uitvraag Gezonde Leefstijl

Uitvraag Gezonde Leefstijl Uitvraag Gezonde Leefstijl Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 1 van 47 Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl Pagina 2 van 47 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de Subsidie-uitvraag Gezonde Leefstijl.

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Datum : dinsdag 9 juni 2015 Aanvang : 13.30 uur Einde : 14.15 uur Locatie : Commissiekamer II te Alphen

Nadere informatie

Uitvraag Talentontwikkeling

Uitvraag Talentontwikkeling Uitvraag Talentontwikkeling Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling Pagina 1 van 48 Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling Pagina 2 van 48 Leeswijzer subsidie-uitvraag Dit is de Subsidie-uitvraag Talentontwikkeling.

Nadere informatie

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Levensfase 12 tot 27 jaar Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 1 van 51 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen II Pagina 2 van 51 Leeswijzer subsidie-uitvraag

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Talentontwikkeling. 12 mei 2015

Talentontwikkeling. 12 mei 2015 Talentontwikkeling 12 mei 2015 Programma 1. Ontvangst 2. Voorstelronde en verwachtingen 3. Samenhang sociaal en maatschappelijk domein 4. Nadere toelichting inhoud Uitgangspunten Kern Effecten + voorbeeld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Gezonde Leefstijl. 11 mei 2015

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Gezonde Leefstijl. 11 mei 2015 Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Gezonde Leefstijl 11 mei 2015 Programma 1. Welkom 2. Voorstelronde 3. Inhoud van de uitvraag 1. Wat vragen we? 2. Waar beoordelen we op? 4. Proces van

Nadere informatie

Woord vooraf Stel je voor dat er geen mantelzorgers zouden zijn in Nederland, in Beverwijk en Heemskerk.

Woord vooraf Stel je voor dat er geen mantelzorgers zouden zijn in Nederland, in Beverwijk en Heemskerk. Concept Beleidsprogramma vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning 2016-2019 Foto voorkant: Verzameling en verbeelding van de dromen van de aanwezigen op de bijeenkomst vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning,

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen

Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen Levensfase -9 maanden tot 12 jaar Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen I Pagina 1 van 54 Subsidie-uitvraag Opgroeien & Ontwikkelen I Pagina 2 van 54 Leeswijzer subsidie-uitvraag

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Raadsvoorstel *Z00B3DFA87C* Aan de raad Documentnummer : INT-13-07754 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Inleiding In oktober heeft de gemeenteraad besloten

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Alle subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening Deventer (ASV). Voor een aantal beleidsvelden gelden ook specifieke nadere subsidieregels. De ASV en de nadere

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Opgroeien & Ontwikkelen. 12 mei 2015

Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Opgroeien & Ontwikkelen. 12 mei 2015 Bijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien & Ontwikkelen 12 mei 2015 Programma 1. Voorstelronde 2. Inhoud van de uitvraag 3. Waar beoordelen we op? 4. Proces van de uitvraag 5. Vragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: BELEIDSUITVOERING Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. DATUM ONS KENMERK UW BRIEF - VAN UW KENMERK -

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein

Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 1 van 13 hoorn.nl Voorwoord In deze subsidietender staan de voorwaarden en instructies voor geïnteresseerden

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Besluit. Openbaar. Kerngegevens. Besloten is. Maatschappelijke Ontwikkeling. Publiekssamenvatting

Besluit. Openbaar. Kerngegevens. Besloten is. Maatschappelijke Ontwikkeling. Publiekssamenvatting Openbaar Besluit Registratienummer : 2015/36615 Datum : 28 augustus 2015 Opgesteld door : T. Blaauw Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp: Subsidiëring Uitvoering Herinrichting Maatschappelijk Domein

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; ONTWERP Beheersverordening Fonds Cofinanciering Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ( versie SP71, SE JZ, JWE : 04-08-2016 ) Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; besluit

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

REGELING SOCIAAL INVESTEREN 2016

REGELING SOCIAAL INVESTEREN 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2 lid 3 sub c van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende REGELING SOCIAAL INVESTEREN

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2007-32829 Onderwerp Deelverordening vrijwilligerswerk 2007 Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09 Alliantietoets Laatst geactualiseerd 05/11/09 Vraag: Wat doet een alliantie? Antwoord: Een alliantie in de zin zoals bedoeld in het MFS II subsidiebeleidskader is een samenwerkingsverband van één penvoerder

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie