ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS"

Transcriptie

1 ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS VRIJSTELLING OPWEKKEN ELEKTRICITEIT WKK-VERKLARING Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer KvK-nummer BTW-nummer Essent Energie Verkoop Nederland B.V. Willemsplein 4, 5211 AK s-hertogenbosch Fysieke locatie aansluiting Adres van de aansluiting * 1 EAN-code(s) * 2 * 1 Dit betreft de aansluiting waarvoor deze verklaring wordt ingevuld. Indien meerdere aansluitingen op het adres aanwezig zijn waar afnemer ook daadwerkelijk gebruik van maakt, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden ingevuld. Indien u op meerdere adressen een dergelijke aansluiting heeft, dient u voor ieder adres een aparte verklaring in te vullen. * 2 Indien de aansluiting meerdere EAN-codes heeft, dient u deze te vermelden. Vrijgesteld van energiebelasting en opslag duurzame energie is de levering van aardgas dat wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%. De vrijstelling geldt alleen voor directe inzet van aardgas voor elektriciteitsopwekking. Voor nadere toelichting zie ook Handboek milieubelastingen ((versie 2016)) In aanmerking nemende dat: Het aardgas van bovengenoemde aansluiting in 2017 geheel of gedeeltelijk gebruikt zal worden in een achter de aansluiting opgestelde (CV) ketel(huis) alsmede in een installatie voor warmtekrachtkoppeling (hierna WKK-installatie); een vrijstelling van heffing van energiebelasting van toepassing is indien het aardgas op vorenstaande EANcode zal worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% en een elektrisch vermogen van 60 kw of meer als bedoeld in artikel 64, lid 1 Wet belastingen op milieugrondslag (WBM); indien zowel vrijgesteld verbruik (WKK-gas) als belast verbruik (CV ketelgas) aan de orde is, er sprake is van een zogenaamde gedeeltelijke vrijstelling (situatie 1)). Zowel WKK als CV ketel staan achter 1 aansluiting. Van het totale verbruik op de EAN kan enkel het WKK-verbruik vrijgesteld te worden. Het CV-verbruik is wel onderworpen aan heffing van energiebelasting. indien de WKK en de CV ketel beide een eigen aparte EAN aansluiting hebben, er eventueel sprake kan zijn van een volledige vrijstelling op de EAN t.b.v. de WKK (situatie 2). Het totale verbruik op de aparte WKKaansluiting zou geheel vrijgesteld kunnen worden. De situatie (als voorbeeld) kan illustratief en schematisch (bij gedeeltelijke en algehele vrijstelling) als volgt worden weergegeven: Situatie 1 Situatie 2 (gedeeltelijke vrijstelling op algemene hoofd EAN) (gehele vrijstelling op aparte EAN WKK) RENDEMENTSEIS Elektrisch rendement minimaal 30%: Als een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% wordt aangemerkt een installatie met een gemiddeld verbruik van maximaal 0,38 Nm3 aardgas per opgewekte kwh.

2 De vrijstelling is niet van toepassing indien de installatie een elektrisch vermogen heeft van minder van 60 kw. De referentieperiode voor de rendementsberekening is het kalenderjaar. Voor de berekening van het elektrische rendement verwijzen wij naar van het Handboek milieubelastingen (versie 2016). VERKLARING RENDEMENT Ondergetekende verklaart dat (een gedeelte van) het via de (hoofd)aansluiting met vorengenoemde EAN-code verkregen aardgas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% en een elektrisch vermogen van 60 kw of meer. Indien de leverancier op grond van de vooraf verstrekte verklaring de vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie heeft toegepast en na afloop van een kalenderjaar blijkt dat het elektrische rendement lager was dan 30%, is ten onrechte vrijstelling verleend. In dat geval dient de afnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden bij haar leverancier. Deze dient dan alsnog energiebelasting en opslag duurzame energie over het in dat kalenderjaar geleverde aardgas te berekenen SAMENLOOP VRIJGESTELD & BELAST VERBRUIK De vrijstelling geldt alleen voor de directe inzet van aardgas voor de elektriciteitsopwekking. De vrijstelling kan bijvoorbeeld niet worden toegepast op het verbruik ten behoeve van hulp- en bijstookketels (ketelgas) en het verbruik dat betrekking heeft op de instandhouding van het vermogen om elektriciteit te produceren. VRIJSTELLING WKK-GAS Ondergetekende verklaart dat: (verplicht om keuze in te vullen) het afgenomen aardgas via bovengenoemde aansluiting, voor zowel vrijgestelde (WKK-gas) als nietvrijgestelde doeleinden (ketelgas) wordt gebruik (gemengd verbruik). Ondergetekende verzoekt leverancier derhalve om toepassing van een gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting, nl. vrijstelling op enkel het WKK-gas verbruik. Toelichting: een vrijstelling is slechts mogelijk voor het directe verbruik van aardgas. Bij een algehele vrijstelling verklaart afnemer tevens dat hij ter zake van het overige verbruik zoals CV-gas beschikt over aparte andere aansluitingen. Indien afnemer slechts beschikking heeft over 1 aansluiting waaruit zowel verbruik plaatsvindt voor vrijgestelde doeleinden (WKK-gas) als ook voor overige doeleinden (Ketelgas), dan dient verzocht te worden om een gedeeltelijke vrijstelling het afgenomen aardgas via bovengenoemde aansluiting, uitsluitend in de WKK-installatie (WKK-gas) wordt gebruikt. Ondergetekende verzoekt de leverancier derhalve om een algehele 100% vrijstelling van energiebelasting toe te passen op het totale gasverbruik via vermelde EAN dat enkel voor WKK wordt gebruikt. Toelichting: een algehele vrijstelling is slechts mogelijk indien afnemer nog andere separate aansluitingen heeft voor overig verbruik bijv. CV ketelgas Ketelgas: Het ketel gas wordt afgenomen via een aparte aansluiting (verplicht invullen): EAN-code:. Tevens invullen bijzondere situatie ketelgas: blokverwarming Ondergetekende verklaart dat: zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor de vrijstelling van belang zijnde bedrijfshandelingen; en ter vaststelling van de hoeveelheid gas waarop de vrijstelling ziet, deze hoeveelheid wordt gemeten met behulp van gevalideerde meters indien het geleverde gas mede wordt betrokken voor andere doeleinden dan het gebruik waarop deze verklaring ziet (zoals gebruik in hulpketels, gebruik ten behoeve van bijstook of gebruik voor de instandhouding van vermogen om elektriciteit te produceren). BIJZONDERE SITUATIE KETELGAS: BLOKVERWARMING Indien het ketelgas dat niet vrijgesteld is van energiebelasting en opslag duurzame energie - gebruikt wordt in een gemeenschappelijke voorziening/installatie (bijv. WKK met/in combinatie met hulp/bijstookketels) voor de verwarming van meerdere afzonderlijke onroerende zaken (blokverwarming) ex art 16 a t/m e Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is op het totale verbruik van het ketelgas het hoge vaste tarief aan energiebelasting van toepassing. Het reguliere degressieve (zone) tarief alsmede het tarief zakelijk verbruik boven de 10 mln. Nm 3 is in dit geval niet van toepassing op het ketelgas. Bij blokverwarming wordt collectief aardgas afgenomen voor individuele ruimteverwarming/verwarming van meerdere afzonderlijke onroerende zaken. Achter een gasaansluiting zitten dan meerdere zelfstandige onroerende zaken die voor hun individuele ruimteverwarming gebruikmaken van de warmte uit dezelfde centrale verwarmingsketel en dus geen eigen verwarmingsketel hebben. Bijv. gemeenschappelijke verwarming voor meerdere kantoren/winkels. Zie ook en Handboek milieubelastingen (versie 2016).

3 Standaard is de optie van geen blokverwarming geselecteerd. Indien dit onjuist is dient u dit zelf hieronder aan te passen. Ondergetekende verklaart dat: er wel sprake is van een situatie van blokverwarming. Bij blokverwarming zal de leverancier ongeacht de hoogte van het verbruik voor het gehele ketelgas verbruik het vaste hoge tarief toepassen dat geldt voor het verbruik van aardgas tot Nm³ (1 ste schijf). er geen sprake is van een situatie van blokverwarming. Voor het gehele ketelgas verbruik is het reguliere (degressieve) schijventarief van toepassing. (i.c. geen collectieve gasafname voor verwarming meerdere afzonderlijke onroerende zaken; dit blijkt dan zowel uit het eigenaars- als het gebruikersdeel van de WOZ beschikking dat sprake is van 1 onroerende zaak alsmede situatie van stadsverwarming waarbij voor meer dan 50% gebruikt gemaakt wordt van restwarmte van bijv. elektriciteitscentrale, afvalverbranding, WKK s, industriële restwarmte, aardwarmte, een grote warmtepomp of een combinatie hiervan; aandeel warmte hulpketel (niet-vrijgesteld) derhalve <50% van de totale warmte. MAANDELIJKSE OPGAVE VRIJ TE STELLEN WKK-VERBRUIK (ENKEL BIJ GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING) Ondergetekende verklaart dat indien sprake is van een situatie van gemengd verbruik achter 1 aansluiting zowel vrijgesteld (WKK-gas) verbruik als niet-vrijgesteld (Ketelgas) verbruik, het vrij te stellen WKK-verbruik afzonderlijk wordt gemeten en de administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor de heffing van de energiebelasting van belang zijnde bedrijfshandelingen. Na afloop van iedere maand (uiterlijk op de 3 de werkdag van de desbetreffende maand) zal Afnemer aan de leverancier een Opgaaf verstrekken betrekking hebbende op de voorgaande verbruiksmaand, waarin de exacte (geleverde en gemeten) hoeveelheden aardgas worden vermeld die voor de vrijstelling in aanmerking dienen te komen (vrijgesteld verbruik). Niet tijdig ontvangen Opgaaf vrijgesteld verbruik berekening van energiebelasting Indien door Afnemer niet tijdig een Opgaaf van het vrij te stellen verbruik wordt aangeleverd, zal de leverancier energiebelasting en opslag duurzame energie in rekening brengen over de totale hoeveelheid afgenomen aardgas via bovengenoemde aansluiting. Indien de leverancier al een factuur met energiebelasting heeft verzonden is correctie alleen mogelijk indien de Afnemer diezelfde maand alsnog een Opgaaf doet en deze te late indiening van de Opgaaf incidenteel is. Alsdan ontvangt Afnemer op verzoek een correctiefactuur. Deze correctiefactuur zal verhoogd worden met een bedrag van 35 (excl. BTW) aan administratiekosten. Voor zover Afnemer na afloop van de (facturatie) maand alsnog een Opgaaf van zijn vrij te stellen verbruik indient over die voorbije verbruiksmaand of Afnemer is structureel te laat met het indienen van zijn Opgaaf gedurende een facturatie maand, dan zal de leverancier geen correctie meer toepassen en dient afnemer zelf bij de Belastingdienst om teruggaaf van teveel berekende energiebelasting te verzoeken. De leverancier corrigeert derhalve enkel incidenteel te laat ontvangen opgaven voor de lopende maand. Voor nadere toelichting zie ook Handboek milieubelastingen (versie 2016). TOELICHTING OP WERKING VERKLARING Wordt door ondergetekende ten onrechte een verklaring, een onjuiste verklaring ingeleverd dan wel de afgegeven verklaring niet wordt ingetrokken bij wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de heffing van energiebelasting en opslag duurzame energie, dan kan de leverancier hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Mocht bij controles door de Belastingdienst blijken, dat op basis van deze verklaring ten onrechte de vrijstelling is verleend, dan bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst, de door de leverancier te weinig afgedragen energiebelasting en opslag duurzame energie, rechtstreeks naheft bij de afnemer. Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier zal naheffen, dan zal de leverancier deze naheffing (inclusief eventuele boetes en renten indien van toepassing) op de afnemer verhalen. Daarom is van belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing (bijv. niet langer voldoen voorwaarden vrijstelling), door de afnemer onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld. INGANGSTIJDSTIP VERKLARING De door de afnemer verzochte toepassing van vrijstelling energiebelasting, kan door Essent Energie Verkoop Nederland slechts worden toegepast met ingang van de maand waarin de verklaring volledig ingevuld, ondertekend en gedagtekend is. Wanneer Essent Energie Verkoop Nederland de vrijstelling niet heeft toegepast, heeft de verbruiker de mogelijkheid om zelf bij de Belastingdienst een verzoek om teruggaaf in te dienen. Voor nadere toelichting zie ook Handboek milieubelastingen. Aldus naar waarheid ingevuld: Naam en functie gemachtigde : Plaats en datum : Handtekening gemachtigde : De verklaring is voor u een document van groot financieel belang. Het is aan te raden twee kopieën te maken van de door u ingevulde verklaring, één voor uw eigen administratie en één voor eventueel andere doeleinden.

4 Toesturen van de getekende verklaring kan op een van onderstaande wijzen: Post: Webformulier: Essent Energie Verkoop Nederland BV, t.a.v. Afdeling Billing/EB-team/Energiebelasting 2017 Postbus 689, 5201 AR s-hertogenbosch de ingevulde en getekende pdf-verklaring voegt u als bijlage(n) toe in het contactformulier op onze internetsite. Dit online contact formulier vindt u op De wetteksten en officiële publicaties kunt u onder andere raadplegen op Onder de rubriek Wet- en regelgeving en Officiële Publicaties kunt u de desbetreffende bepalingen vinden. Het Handboek milieubelastingen is te downloaden via

5 MAANDELIJKSE OPGAAF VRIJGESTELD VERBRUIK OPWEKKEN ELEKTRICITEIT 2017 WKK VERKLARING (WKK gas verbruik) ENKEL TE GEBRUIKEN BIJ GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer KvK-nummer BTW-nummer Essent Energie Verkoop Nederland B.V. Willemsplein 4, 5211 AK s-hertogenbosch Fysieke locatie aansluiting Adres van de aansluiting * 1 EAN-code(s) * 2 * 1 Dit betreft de aansluiting waarvoor deze verklaring wordt ingevuld. Indien meerdere aansluitingen op het adres aanwezig zijn waar afnemer ook daadwerkelijk gebruik van maakt, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden ingevuld. Indien u op meerdere adressen een dergelijke aansluiting heeft, dient u voor ieder adres een aparte verklaring in te vullen. * 2 Indien de aansluiting meerdere EAN-codes heeft, dient u deze te vermelden. VRIJSTELLING ELEKTRICITEIT; VRIJSTELLING WKK GAS Vrijgesteld van energiebelasting en opslag duurzame energie is de levering van aardgas dat wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%. De vrijstelling geldt alleen voor directe inzet van aardgas voor elektriciteitsopwekking. Voor nadere toelichting zie ook Handboek milieubelastingen ((versie 2016)) Indien sprake is van een situatie waarbij op/achter de (hoofd)aansluiting sprake is van gedeeltelijke vrijstelling aangezien sprake is van zowel vrijgesteld (WKK gas) als belast (Ketelgas) verbruik, dient maandelijks een Opgaaf verstrekt te worden van het gedeelte van het totale verbruik op de (hoofd) aansluiting dat wordt gebruikt vrijgestelde doeleinden. Opgaaf vrij te stellen WKK-verbruik: Verbruiksmaand : 2017 WKK-verbruik (vrijgesteld) : Nm³ Let op: Ketelgas (hulp-/bijstookketels) is niet vrijgesteld van heffing van energiebelasting en mag niet opgeteld worden bij WKK-verbruik De vrijstelling ziet alleen op de directe inzet van aardgas (WKK-verbruik) voor de elektriciteitsopwekking. De vrijstelling kan niet worden toegepast op het verbruik ten behoeve van hulp- en bijstookketels (Ketelgas) en instandhouden van vermogen om elektriciteit op te wekken (zogenaamde overig verbruik ). Ter zake van het overige verbruik zal door de leverancier op reguliere wijze energiebelasting en opslag duurzame energie worden berekend. Het aldus opgegeven volume (WKK-verbruik) betreft het aardgas dat direct wordt ingezet voor de elektriciteitsopwekking en is in overeenstemming met het gestelde in de WKK-verklaring, welke voor levering is afgegeven aan de leverancier. Het restant van het afgenomen volume aardgas (totale verbruik EAN minus vrijgesteld WKK-verbruik) wordt door de leverancier belast met energiebelasting (reguliere/degressieve tarief resp. blokverwarmingtarief). Niet tijdig ontvangen Opgaaf vrijgesteld verbruik berekening van energiebelasting Indien door Afnemer niet tijdig een Opgaaf van het vrij te stellen verbruik wordt aangeleverd, zal de leverancier energiebelasting en opslag duurzame energie in rekening brengen over de totale hoeveelheid afgenomen aardgas via bovengenoemde aansluiting. Indien de leverancier al een factuur met energiebelasting en opslag duurzame energie heeft verzonden is correctie alleen mogelijk indien de Afnemer diezelfde maand alsnog een Opgaaf doet en deze te late indiening van de Opgaaf incidenteel is. Alsdan ontvangt Afnemer op verzoek een correctiefactuur. Deze correctiefactuur zal verhoogd worden met een bedrag van 35 (excl. BTW) aan administratiekosten. Voor zover Afnemer na afloop van de (facturatie) maand alsnog een Opgaaf van zijn vrij te stellen verbruik indient over die voorbije verbruiksmaand of Afnemer is structureel te laat met het indienen van zijn Opgaaf gedurende een facturatie maand, dan zal de leverancier geen correctie meer toepassen en dient afnemer zelf bij de Belastingdienst om teruggaaf van teveel berekende energiebelasting en opslag duurzame energie te verzoeken. De leverancier corrigeert derhalve enkel incidenteel te laat ontvangen opgaven voor de lopende maand. Voor nadere toelichting zie ook Handboek milieubelastingen. Aldus naar waarheid ingevuld: Naam en functie gemachtigde : Plaats en datum : Handtekening gemachtigde : Uiterlijk 3 de werkdag na afloop van de maand deze Opgaaf toezenden via Webformulier: de ingevulde en getekende pdf-verklaring voegt u als bijlage(n) toe in het contactformulier op onze internetsite. Dit online contact formulier vindt u op

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2018 AARDGAS

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2018 AARDGAS ENERGIEBELASTING VERKLARING 2018 AARDGAS VRIJSTELLING OPWEKKEN ELEKTRICITEIT WKK-VERKLARING Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer KvK-nummer BTW-nummer Essent Energie Verkoop

Nadere informatie

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 ELEKTRICITEIT

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 ELEKTRICITEIT ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 ELEKTRICITEIT VRIJSTELLING OPWEKKEN ELEKTRICITEIT VERKLARING WINDMOLENEXPLOITANTEN (inbedrijfstelling windturbines) Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit.

Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit. Verklaring elektriciteitsopwekking (WKK-verklaring) 2015 Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit. De afnemer: Bedrijfsnaam Adres Plaats

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit.

Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit. Verklaring elektriciteitsopwekking middels WKK 2014 Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit. De afnemer: Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden

Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden Verklaring tuinders 2015 Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden De afnemer: Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart

Nadere informatie

Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden.

Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden. Verklaring tuinders 2016 Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden. De afnemer: Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart

Nadere informatie

Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013

Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013 Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013 1) Toepassing lagere heffingstarief voor zakelijk gebruik voor het kalenderjaar 2013 in de zin van artikel 59 lid 1 sub c en lid 5 WBM (onderdeel 1); en/of

Nadere informatie

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS VERLAAGD TARIEF AARDGAS GLASTUINBOUW VERKLARING GLASTUINBOUW Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer KvK-nummer BTW-nummer Essent

Nadere informatie

Hezelaer Energy B.V. Ulvenhoutselaan 12, 4835 MC Breda.

Hezelaer Energy B.V. Ulvenhoutselaan 12, 4835 MC Breda. Leverancier : Energy B.V.,. Afnemer/verbruiker : Bedrijfsnaam :... Adres :... Plaats :... Klantnummer :... BTW-nummer :... Aansluiting :... EAN-code aansluiting :... Let op: Indien u meerdere aansluitingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 663 Besluit van 13 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een

Nadere informatie

VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING

VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) over elektriciteit en gas moeten worden berekend per aansluiting van de energieverbruiker

Nadere informatie

Verklaring WOZ-object Cumulatie verbruik

Verklaring WOZ-object Cumulatie verbruik Datum Bladnummer 1/7 Verklaring WOZ-object Cumulatie verbruik Energiebelasting Uw gegevens Klantnaam/tenaamstelling contract Contactpersoon Klantnummer Straat en huisnummer Telefoonnummer E-mailadres M

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Essent In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Essent. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Verklaring sommering energiebelasting op basis van complexbepaling

Verklaring sommering energiebelasting op basis van complexbepaling Verklaring sommering energiebelasting op basis van complexbepaling Op grond van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 3 april 2015, nr. BLKB2015/370M, kan het energieverbruik op meerdere

Nadere informatie

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Essent In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Essent. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

Naam: Adres: Heeft het. Product. gas/stroomm. Product. Product. Product. Product. Product

Naam: Adres: Heeft het. Product. gas/stroomm. Product. Product. Product. Product. Product 1 Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik WOZ-beschikking gemeente Uw huidige gegevens Naam: Nuon-klantnummer: dres: Postcode,, plaats: Functie van de aansluitingen: Heeft het complex een verblijfsfunctie?

Nadere informatie

Jaarnota Electrabel. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Electrabel. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Electrabel In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Electrabel. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de

Nadere informatie

Vrijstelling metallurgische aardgasbelasting per 1 januari 2017 Is uw firma er klaar voor? VNMI, oktober 2016

Vrijstelling metallurgische aardgasbelasting per 1 januari 2017 Is uw firma er klaar voor? VNMI, oktober 2016 Vrijstelling metallurgische aardgasbelasting per 1 januari 2017 Is uw firma er klaar voor? VNMI, oktober 2016 Context De Europese richtlijn Energiebelastingen regelt sinds 2004 dat lidstaten ten minste

Nadere informatie

Jaarnota Delta. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Delta. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Delta In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Delta. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Jaarnota Nuon. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Nuon. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Nuon In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Nuon. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 250 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarnota Budget Energie

Jaarnota Budget Energie Jaarnota Budget Energie In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Budget Energie. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet

Nadere informatie

Jaarnota ENGIE. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota ENGIE. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota ENGIE In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van ENGIE. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Jaarnota Delta. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Delta. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Delta In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Delta. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Jaarnota Energiedirect.nl

Jaarnota Energiedirect.nl Jaarnota Energiedirect.nl In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Energiedirect.nl. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Jaarnota Nuon. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Nuon. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Nuon In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Nuon. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van de

Nadere informatie

Jaarnota NLE. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota NLE. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota NLE In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van NLE Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van de termen

Nadere informatie

Jaarnota Qurrent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Qurrent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Qurrent In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Qurrent. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg

Nadere informatie

Jaarnota Huismerk Energie

Jaarnota Huismerk Energie Jaarnota Huismerk Energie In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Huismerk Energie. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

Jaarnota E.ON. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota E.ON. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota E.ON In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van E.ON. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van de

Nadere informatie

Jaarnota Oxxio. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Oxxio. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Oxxio In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Oxxio. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Naam: Adres: Heeft het. Product. gas/stroomm. Product. Product. Product. Product. Product

Naam: Adres: Heeft het. Product. gas/stroomm. Product. Product. Product. Product. Product 1 Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik Geen WOZ-beschikking Uw huidige gegevens Naam: Nuon klantnummer: Adres: Postcode,, plaats: Functie van de aansluitingen: Heeft het complex een verblijfsfunctie?

Nadere informatie

Bijlage 6 behorende bij artikel 7e, eerste lid van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

Bijlage 6 behorende bij artikel 7e, eerste lid van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie. Verzoek tot vaststelling van de geschiktheid van een productieinstallatie voor de opwekking van hernieuwbare warmte en mededeling van meetgegevens van hernieuwbare warmte Bijlage 5 behorende bij artikel

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 662 Wet van 13 december 1995 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Verk. VVE s. Naam: Adres: Heeft het. Product. gas/stroomm. Product. Product. Product. Product. Product

Verk. VVE s. Naam: Adres: Heeft het. Product. gas/stroomm. Product. Product. Product. Product. Product 1 Verk VVE s klaring energiebelasting voor cumulatie verbruik Uw huidige gegevens Naam: Nuon klantnummer: Adres: Postcode,, plaats: Functie van de aansluitingen: Heeft het complex een verblijfsfunctie?

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Wet belastingen op milieugrondslag Hoofdstuk IIA. Belasting op leidingwater Afdeling Begripsbepalingen Artikel 11a Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 115 Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding De

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Wet belastingen op milieugrondslag Energiebelasting Presentatie De Tolplas, 6 september 2014 ONDERWERPEN Organisatie De Wbm Energiebelasting Belastingplichtige/Verzoeker Begrippen Wet WOZ Herrekening EB

Nadere informatie

Jaarnota energiedirect.nl

Jaarnota energiedirect.nl Jaarnota energiedirect.nl In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van energiedirect.nl. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document

Nadere informatie

DELTA informeert. Uitleg over onze maandfactuur

DELTA informeert. Uitleg over onze maandfactuur DELTA informeert Uitleg over onze maandfactuur Maandelijks ontvangt u van DELTA een factuur voor uw afname van elektriciteit en/of gas, de zogenaamde maandfactuur. Het is voor u belangrijk dat u onze maandfactuur

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode.

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode. Services Postbus 666, 3000 AR Rotterdam STICHTING GOLFBAAN OCHENBURGH Postbus 13485 2501 EL 'S-GRAVENHAGE 2501EL13485 Eneco Services B.V. Klantendesk Zakelijk Postbus 666 3000 AR Rotterdam T 0800-1555

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 60 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen Pagina: 1/5 Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)! Bedrijf Adres PC Plaats Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg komt u weer terug op de factuur-pagina.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Jaarafrekening. Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 6 september 2006 tot en met 30 augustus 2007 1076XC62XHS

Jaarafrekening. Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 6 september 2006 tot en met 30 augustus 2007 1076XC62XHS Postbus 40021 6803 HA Arnhem BEWONERSCOMM OLIJMPIA Olympiaweg 62 HS 1076 XC AMSTERDAM voor BEWONERSCOMM OLIJMPIA voor het adres Theseusstraat 19 HS 1076 XK AMSTERDAM EAN-code elektriciteit 871685900013933696

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet)

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) De ondergetekenden: De Woningbouwvereniging Oudewater statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Kapellestraat 19 hierna te noemen:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010 Postbus 40021 6803 HA Arnhem BEWONERSCOMM OLIJMPIA Olympiaweg 62 HS 1076 XC AMSTERDAM Kopie voor BEWONERSCOMM OLIJMPIA voor het adres Theseusstraat 19 HS 1076 XK AMSTERDAM EAN-code elektriciteit 871685900013933696

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A.

Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A. Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A. 1/5 Participatieovereenkomst zonnecollectief Partijen: (1) De Lopster Energie Coöperatie U.A., Kvk-nummer: 65501640, gevestigd aan de Nieuwstraat

Nadere informatie

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A.

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Contractnummer Ledenovereenkomst zonnecollectief maatschap Spoelstra-Paulusma Partijen: (1) Coöperatieve vereniging Mei-inoar Grien, Kvk-nummer:

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93 Pagina: 1/5! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf A-Point B.V. Adres T.a.v. Crediteuren administratie PC Postbus Plaats12888 1100 AW AMSTERDAM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Tarievenblad behorende bij het Modelcontract

Tarievenblad behorende bij het Modelcontract Tarievenblad behorende bij het Modelcontract In dit tarievenblad staat uitgelegd waaruit de energietarieven bestaan. Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2016. Dit tarievenblad is bedoeld voor consumenten

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw bij ons. Wij vragen u onder meer de aard en oorzaak van uw klachten in te vullen, en aan te geven wie uw werkgever is. Dit formulier moet door uzelf worden ingevuld

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening Geachte heer/mevro uw, greencollective Bedrijfsnaam T.a.v. de heer/mevrouw Adres Woonplaats Breukelen, 12 november 2013 De Greencollective

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer u als hypotheekadviseur zelf

Nadere informatie

Ledenovereenkomst. Ledenovereenkomst. Partijen:

Ledenovereenkomst. Ledenovereenkomst. Partijen: Ledenovereenkomst Ledenovereenkomst Partijen: (1) Lokale Energie Coöperatie Opsterland UA, met roepnaam LECO KvK nummer: 57476640,gevestigd aan Bommegaerde 174, 9244 AM te Beetsterzwaag, hierna te noemen

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl Jaarfactuur Uitleg over uw jaarfactuur www.delta.nl Eén keer per jaar ontvangt u van DELTA een jaarfactuur voor de geleverde producten en diensten*. Graag leggen wij u uit welke gegevens u hierop terugvindt

Nadere informatie

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie