Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit."

Transcriptie

1 Verklaring elektriciteitsopwekking (WKK-verklaring) 2015 Toepassing vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie in verband met opwekken elektriciteit. De afnemer: Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer BTW-nummer verklaart hierbij ten behoeve van zijn leverancier van: o aardgas o elektriciteit te weten: Naam / adres leverancier: E.ON Benelux Levering B.V., Dr. Holtroplaan 2-28, 5652 XR Eindhoven terzake van de levering van aardgas / elektriciteit via de hieronder vermelde aansluiting: EAN-code Adres Postcode / Plaats (LET OP: Indien de afnemer meerdere aansluitingen heeft, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden ingevuld.) De vrijstelling is van toepassing indien het aardgas of de elektriciteit op vorenstaande EAN-code en fysieke locatie voor het jaar 2015 door afnemer zal worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% en een elektrisch vermogen van 60 kw of meer als bedoeld in artikel 64, lid 1 Wet belastingen op milieugrondslag, dan wel in een installatie waarmee elektriciteit wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit.

2 Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie in verband met het opwekken van elektriciteit verklaart de afnemer het volgende (graag aankruisen): 0 Ja, de afnemer gebruikt het aardgas of elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit èn de installatie heeft een elektrisch rendement van minimaal 30% en een elektrisch vermogen van 60 kw of meer. 0 Ja, de afnemer gebruikt het aardgas of elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waarmee elektriciteit wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Toelichting: Vrijgesteld is de levering van aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% dan wel in een installatie met behulp waarvan elektriciteit wordt opgewekt uitsluitend d.m.v. hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Elektrisch rendement minimaal 30%: Als installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% wordt aangemerkt een installatie met een gemiddeld gebruik van aardgas met een bovenste verbrandingswaarde van 35,17 megajoule per Nm3, van maximaal 0,38 Nm3 aardgas per opgewekte kwh. Bij aardgas met een bovenste verbrandingswaarde die lager of hoger is dan 35,17 megajoule per Nm3, wordt de in de eerste volzin genoemde maximale hoeveelheid naar evenredigheid verhoogd, onderscheidenlijk verlaagd. De vrijstelling is niet van toepassing indien de installatie een elektrisch vermogen heeft van minder van 60 kw. De vrijstelling ziet alleen op de directe inzet van aardgas en elektriciteit voor de elektriciteitsopwekking. De vrijstelling kan bijvoorbeeld niet worden toegepast op het verbruik dat betrekking heeft op de instandhouding van het vermogen om elektriciteit te produceren en te leveren, alsmede op het verbruik voor overige doeleinden (bijvoorbeeld aardgas ten behoeve van hulp- en bijstookketels). Aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opstarten van een installatie worden aangemerkt als directe inzet. Afnemer verklaart dat ter vaststelling van de hoeveelheid product waarop de vrijstelling ziet, deze hoeveelheid te meten is met behulp van meters indien, via deze aansluiting, het desbetreffende product mede betrokken wordt voor andere (niet vrijgestelde) doeleinden.

3 Afnemer verzoekt in dit kader om toepassing van (kruis 1 van beide opties aan): o o een algehele vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie ter zake van aardgas of elektriciteit die door de leverancier wordt geleverd ten behoeve van de elektriciteitsopwekking. een gedeeltelijke vrijstelling energiebelasting / opslag duurzame energie ter zake van aardgas of elektriciteit die door de leverancier wordt geleverd ten behoeve van de elektriciteitsopwekking. Het percentage waarvoor om toepassing van de vrijstelling wordt verzocht bedraagt: % Toelichting vrijstelling: Een vrijstelling is slechts mogelijk voor het directe verbruik van aardgas en elektriciteit voor de opwekking van elektriciteit. Bij een algehele vrijstelling verklaart afnemer tevens dat hij terzake van het overige verbruik beschikt over aparte andere aansluitingen. Indien de afnemer slechts de beschikking heeft over één aansluiting waaruit zowel verbruik plaatsvindt voor vrijgestelde doeleinden als ook voor overige doeleinden, dan dient verzocht te worden om een gedeeltelijke vrijstelling. Indien gebruik wordt gemaakt van een gedeeltelijke vrijstelling en het niet vrijgestelde deel van het geleverde aardgas wordt gebruikt in een installatie voor blokverwarming dient voor dat deel van het geleverde aardgas tevens een verklaring blokverwarming bij de leverancier te worden ingeleverd. Wordt door de afnemer ten onrechte een verklaring dan wel een onjuiste verklaring ingeleverd, dan kan de leverancier voor de hieruit voortvloeiende gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht bij controle door de Belastingdienst blijken dat op basis van deze verklaring ten onrechte de vrijstelling is verleend, dan bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst, de door de leverancier te weinig afgedragen energiebelasting en opslag duurzame energie, rechtstreeks naheft bij de afnemer. Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier zal naheffen, dan zal de leverancier deze naheffing (inclusief eventuele boeten en rente indien van toepassing) op de afnemer verhalen. De afnemer verklaart de leverancier aldus te zullen vrijwaren voor deze naheffingen, boeten en rente. Het is de afnemer bekend, dat hij zijn administratie zodanig dient in te richten, dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor het heffingstarief zakelijk verbruik van belang zijnde bedrijfshandelingen. Wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, zullen door de afnemer onmiddellijk aan de leverancier van het aardgas, de overige gassen of de elektriciteit worden gemeld.

4 De door de afnemer verzochte toepassing van de vrijstelling voor de opwekking van energie kan door de leverancier pas worden toegepast met ingang van de maand waarin de volledig ingevulde verklaring is ondertekend, gedagtekend en door de leverancier is ontvangen. Afnemer zal binnen 6 weken na einde van het kalenderjaar 2015 de verklaring Opgaaf elektriciteitsopwekking / WKK-verbruik in het kalenderjaar 2015 (zie onder), indienen bij de leverancier teneinde te bevestigen dat de afnemer het aardgas of de elektriciteit heeft gebruikt voor het opwekken van elektriciteit èn de installatie een elektrisch rendement heeft van minimaal 30% en een elektrisch vermogen van 60 KW of meer. Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend namens afnemer: Naam : Plaats : Datum : Handtekening : Stuur de verklaring naar: E.ON Benelux, Postbus 2402, 5600 CK Eindhoven Fax : Bewaar een kopie van de volledige ingevulde verklaring ook in uw eigen administratie.

5 Opgaaf elektriciteitsopwekking / WKK-verbruik in het kalenderjaar 2015 Behorende bij verklaring elektriciteitsopwekking (WKK-verklaring) 2015 De afnemer: Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer BTW-nummer verklaart hierbij ten behoeve van zijn leverancier van aardgas / elektriciteit, te weten: Naam / adres leverancier: : E.ON Benelux Levering B.V., Dr. Holtroplaan 2-28, 5652 XR Eindhoven dat voor de navolgende elektriciteitsopwek / WKK-installatie: "Naam" installatie Merk, type Vermogen (minimaal 60 kw) Locatie installatie / WKK Contractnummer/-code EAN-code Opgaaf van energiebelasting en opslag duurzame energie vrij te stellen verbruik: Verbruiksjaar : 2015 Elektriciteitsopwek / WKK-verbruik (vrijgesteld) : Nm³ / kwh Let op: gasverbruik van hulp-/bijstookketels is niet vrijgesteld van heffing van energiebelasting en opslag duurzame energie en mag niet opgeteld worden bij WKK-verbruik Elektrisch rendement: o Ja, de afnemer gebruikt het aardgas of elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit èn de installatie heeft een elektrisch rendement van minimaal 30% en een elektrisch vermogen van 60 KW of meer.

6 De vrijstelling ziet alleen op de directe inzet van aardgas of elektriciteit (WKK-verbruik) voor de elektriciteitsopwekking. De vrijstelling kan niet worden toegepast op het verbruik ten behoeve van hulp- en bijstookketels en instandhouden van vermogen om elektriciteit op te wekken (zogenoemd overig verbruik ). Ter zake van het overige verbruik zal door de leverancier op reguliere wijze energiebelasting en opslag duurzame energie worden berekend. Het aldus opgegeven volume (WKK-verbruik) betreft het aardgas dat / elektriciteit die direct wordt ingezet voor de elektriciteitsopwekking en is in overeenstemming met het gestelde in de Verklaring elektriciteitsopwekking middels WKK 2015, welke voor levering is afgegeven aan de leverancier. Het restant van het afgenomen volume aardgas of elektriciteit (totale verbruik EAN minus vrijgesteld WKK-verbruik) wordt door de leverancier belast tegen het reguliere tarief energiebelasting en opslag duurzame energie. Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend namens afnemer: Naam : Plaats : Datum : Handtekening : Stuur de opgaaf naar: E.ON Benelux, Postbus 2402, 5600 CK Eindhoven Fax : Bewaar een kopie van de volledige ingevulde opgaaf ook in uw eigen administratie.

Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden

Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden Verklaring tuinders 2015 Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden De afnemer: Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag

Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag (Tekst geldend op: 13-01-2010) Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 1 Beschikking van de Minister van Justitie van 8 januari 2008, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet belastingen op milieugrondslag,

Nadere informatie

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke Zie voor laatste stand van zaken: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33752_belastingplan_2014 Bekend

Nadere informatie

Verklaring clustering aansluitingen

Verklaring clustering aansluitingen pagina: 1 van 5 Verklaring clustering aansluitingen Uw huidige gegevens Naam afnemer: Correspondentieadres: Postcode, plaats: Soort aansluiting * : Naam cluster ** : * Onder soort aansluiting wordt verstaan

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10101 15 april 2015 Belastingen op milieugrondslag 3 april 2015 nr. BLKB 2015/370M Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer OVEREENKOMST MKB Energie Beheer Partijen: 1. Deelnemer; en 2. De vennootschap onder firma The Bill Doctor VOF hodn MKB Energie Beheer, gevestigd te (3527 CA) Utrecht, aan de Wittevrouwensingel 46C, ingeschreven

Nadere informatie

12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting

12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting 12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting Waarom dit formulier U kunt met dit formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u hebt betaald voor aardgas en elektriciteit die u hebt gebruikt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 115 Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT Na ontvangst van een volledig ingevuld formulier wordt uw aanvraag binnen twee werkdagen afgehandeld. Let op: vermeld zowel factuuradres als afleveradres! Bedrijfsnaam: Contactpersoon:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N Saturnusstraat 60 unit 17.4 2516 AH Den Haag L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon, hierna te

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie