OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities"

Transcriptie

1 OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot en met het kalenderjaar Deze regeling is een aanvulling op de reguliere OSR regeling en voorziet in een tegemoetkoming, die uitsluitend geldt voor specifiek door OTIB geselecteerde cursussen/opleidingen. OTIB heeft een lijst opgesteld van de cursussen/opleidingen waarvoor in het kader van OSR-Specifiek een tegemoetkoming mogelijk is. Deze lijst is te vinden op of aan te vragen bij de OTIB-servicedesk. Werkgevers ontvangen voor werknemers, die een cursus/opleiding OSR-Specifiek volgen van de door OTIB opgestelde lijst, een bedrag ter stimulering van gewenste scholing. Dit bedrag kan alleen worden benut in het jaar van de aanspraak en kan niet worden opgespaard. Artikel 1. Definities 1. OTIB Stichting Opleidings-en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, die binnen het bestek van deze regeling subsidies kan verlenen in de vorm van een financiële tegemoetkoming, met inachtneming van het bepaalde in de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf en de CAO voor het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. 2. De werkgever De werkgever is een bij OTIB aangesloten natuurlijk persoon of rechtspersoon of samenwerkingsverband, hoe ook genaamd, die, resp. dat een technisch installatiebedrijf voert, te weten een loodgieters-, fitters-, centrale verwarmings-, koeltechnisch of elektrotechnisch installatiebedrijf, dat valt onder de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. 3. De concernconstructie De constructie waarin een werkgever via een schriftelijk verzoek aan OTIB de MN werkgeversnummers van verschillende (feitelijke en/of juridische) vestigingen heeft gekoppeld en heeft doen onderbrengen onder één gezamenlijk MN werkgeversnummer, gekoppeld aan één vestiging, welke OTIB alsdan als hoofdvestiging beschouwt. In geval van een concernconstructie gaat OTIB uit van het ene gezamenlijke MN werkgeversnummer. Een concernconstructie kent voor OTIB derhalve één MN werkgeversnummer, ongeacht hoeveel MN werkgeversnummers hierin gekoppeld zijn ondergebracht. 4. De werknemer De werknemer is een persoon van 18 jaar of ouder die in loondienst werkzaam is bij een bij OTIB aangesloten werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst. Uitzonderingen hierop zijn vastgelegd in het Scholingsreglement van de CAO voor het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf.

2 5. Tegemoetkoming OSR-Specifiek De tegemoetkoming OSR-Specifiek is de tegemoetkoming in de kosten van scholing of ontwikkeling van de werknemer in de vorm van het volgen van een cursus/opleiding van de door OTIB vastgestelde lijst Opleidingen OSR-Specifiek, welke tegemoetkoming aanvullend op de reguliere tegemoetkoming ontwikkelingsstimulering (OSR) beschikbaar wordt gesteld. De tegemoetkoming OSR-Specifiek kan alleen worden ingezet in het jaar waarop er aanspraak op kan worden gemaakt en kan derhalve niet worden opgespaard. 6. Bedrijfsopleidingsplan Het bedrijfsopleidingsplan (BOP) is een schriftelijke weergave van alle geplande opleidingsactiviteiten in relatie tot het beleid van de onderneming. 7. Scholingsreglement Het Scholingsreglement OTIB, waarin algemene bepalingen zijn opgenomen omtrent o.m. uitkering praktijkopleiding leerlingen en uitbetaling van scholingsverlof. Het Scholingsreglement is onderdeel van de CAO Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Artikel 2. Voorwaarden voor tegemoetkoming OSR-Specifiek 1. De tegemoetkoming OSR-Specifiek is aanvullend op het individuele scholingsrecht van de werknemer bij een bij OTIB aangesloten werkgever. 2. De werknemer die voldoet aan de criteria van artikel 1 lid 4 kan als individu aanspraak maken op de tegemoetkoming OSR-Specifiek, onder de voorwaarden als in het vervolg van dit artikel gesteld. 3. Subsidiabele scholingsactiviteiten: a) Subsidiabel zijn uitsluitend cursussen/opleidingen (inclusief examenkosten) van de door OTIB vastgestelde lijst Opleidingen OSR-Specifiek, als gepubliceerd op en b) De scholingsactiviteit wordt aangeboden door een opleidingsinstituut dat een zelfstandig rechtspersoon vormt en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. c) De werkgever heeft ten behoeve van de uitgevoerde scholingsactiviteit een factuur betaald aan een opleidingsinstituut als in het voorgaande lid bedoeld. d) Uitsluitend daadwerkelijk betaalde facturen voor scholingsactiviteiten die voldoen aan het gestelde in dit artikellid onder a), b) en c) komen voor vergoeding in aanmerking. Eventueel verschuldigde BTW wordt niet vergoed. e) Kosten, zoals reis-, verblijf-, maaltijd- boeken- en verletkosten, worden niet vergoed. 4. De werkgever heeft de afdracht bij MN Services gedaan. Bij gebreke daarvan wordt de aanvraag niet gehonoreerd. 5. Op de OSR-Specifiek kan geen beroep meer worden gedaan voor opleidingstrajecten, waarvoor al aanspraak wordt gemaakt op tegemoetkoming op grond van het BPVinstroomreglement, het BPV-opscholingsreglement, het instroomreglement MIT en duaal HBO of het opscholingsreglement MIT en duaal HBO van OTIB. De regeling waar het eerst aanspraak op gemaakt wordt, sluit uit dat op de andere nog aanspraak gemaakt wordt. OTIB _

3 6. Per MN werkgeversnummer of, indien sprake is van een concernconstructie in de zin van artikel 1 lid 3, per concernconstructie, kan voor maximaal 250 werknemers per jaar een aanvraag tegemoetkoming OSR-Specifiek worden gedaan. Artikel 3. Individuele aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek 1. Mits is voldaan aan de bepalingen van artikel 2 kan de werknemer, die voldoet aan de criteria zoals vermeld in artikel 1 lid 4 en is aangemeld bij MN Services, aanspraak maken op de tegemoetkoming OSR-Specifiek, aanvullend op het individuele recht van de werknemer op scholing. 2. De hoogte van de tegemoetkoming OSR-Specifiek, in geval van individuele aanspraak, is per werknemer per cursus per jaar vastgesteld op 200,-. 3. Indien de werknemer gedurende enig kalenderjaar geen gebruik maakt van de tegemoetkoming OSR-Specifiek vervalt de aanspraak daarop voor het desbetreffende jaar. 4. Verandering van werkgever 4.a) De aanspraak op de tegemoetkoming OSR-Specifiek is gekoppeld aan het zijn van werknemer van een OTIB werkgever. Zodra betrokkene om welke reden dan ook niet meer bij een OTIB werkgever in loondienst is, vervalt per dat kalenderjaar de individuele aanspraak op de tegemoetkoming OSR-Specifiek. Een individuele aanspraak OSR- Specifiek die als onderdeel van een collectieve aanspraak is ingebracht in het bedrijfsopleidingsplan van de werkgever blijft onaangetast. 4.b) Indien een werknemer verandert van werkgever, doch werkzaam blijft bij een werkgever aangesloten bij OTIB, vervalt de aanspraak op tegemoetkoming OSR- Specifiek die is ingebracht in het bedrijfsopleidingsplan van de voormalige werkgever. De individuele aanspraak blijft ongewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 lid 5. Artikel 4. Collectieve aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek 1. Werknemers kunnen hun individuele aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek voor het kalenderjaar 2015 overdragen aan de werkgever. Hiertoe dient overeenstemming te worden bereikt tussen de werkgever en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, voor het geval het bedrijf geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kent, tussen werkgever en werknemers die op 1 januari 2015 bij de werkgever in dienst zijn. Hiertoe ondertekenen zij een formulier verklaring afstand individuele aanspraak. Dit formulier kan worden gedownload van OTIB-online (www.otib-online.nl), of op verzoek worden g d door de OTIB- servicedesk 2. Indien de werknemers voor het kalenderjaar 2015 hun aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek afstaan aan de werkgever, dienen de werkgever en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of, indien het bedrijf geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kent, de werkgever en de individuele werknemers overeenstemming te bereiken over een bedrijfsopleidingsplan voor het betreffende kalenderjaar, dat voldoet aan de vereisten van artikel 5. De werknemers of de werknemersvertegenwoordiging verklaren op het formulier, bedoeld in OTIB _

4 het vorige lid, ook akkoord te gaan met het bedrijfsopleidingsplan. Een bedrijfsopleidingsplan omvat op die manier de individuele aanspraken op tegemoetkoming OSR-Specifiek van de in het bedrijfsopleidingsplan aangegeven werknemers voor het betreffende kalenderjaar. 3. De aldus ontstane collectieve aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek is niet opspaarbaar. 4. Indien over (de inhoud van) een bedrijfsopleidingsplan of over de overdracht van de individuele aanspraken geen overeenstemming wordt bereikt, zal geen enkele aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek overdraagbaar zijn. In een dergelijk geval blijven de aanspraken individuele aanspraken van de werknemer, als bedoeld in artikel De hoogte van de tegemoetkoming OSR-Specifiek, in geval van collectieve aanspraak, is vastgesteld op 200,- per werknemer per cursus. Artikel 5. Bedrijfsopleidingsplan 1. In een bedrijfsopleidingsplan worden minimaal aangegeven: a) de ontwikkelingsdoelstellingen van de werkgever over een periode van minimaal 1 jaar. b) per werknemer de specifieke acties op het gebied van ontwikkeling (cursussen of andere scholingsactiviteiten, die de werknemer zal volgen). c) per werknemer, apart vermeld, de specifieke cursussen die gevolgd zullen worden van de door OTIB vastgestelde lijst Cursussen/opleidingen OSR-Specifiek. 2. Een bedrijfsopleidingsplan heeft een geldigheidsduur van één kalenderjaar. 3. Een bedrijfsopleidingsplan wordt bij OTIB ingediend door de werkgever. De werkgever legt daarbij over het formulier, als bedoeld in artikel 4 lid 1, waarin de overdracht van de individuele aanspraken van de werknemers op tegemoetkoming OSR-Specifiek en het akkoord gaan van de werknemers met het bedrijfsopleidingsplan wordt vastgelegd. Hierdoor verklaart de werkgever tevens, dat voor de overdracht van de individuele aanspraken op tegemoetkoming OSR-Specifiek toestemming is verkregen van de werknemers die op 1 januari van het desbetreffende jaar bij werkgever in dienst zijn. 4. Het conform de voorgaande leden van dit artikel opgestelde en ondertekende bedrijfsopleidingsplan dient uiterlijk op 1 juli van het jaar waarop het bedrijfsopleidingsplan betrekking heeft, bij OTIB te worden ingediend, bij gebreke waarvan een collectieve aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek niet wordt gehonoreerd. 5. OTIB behoudt zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of de werkgever beschikt over een correct ingevuld en ondertekend formulier, als bedoeld in artikel 4 lid 1. Bij gebreke daarvan kan de aanvraag alsnog worden geweigerd c.q. de verstrekte tegemoetkoming worden teruggevorderd. OTIB _

5 Artikel 6. Aanvragen van de tegemoetkoming OSR-Specifiek bij individuele aanspraak 1. Het aanvragen van de tegemoetkoming OSR-Specifiek bij individuele aanspraak gebeurt door de werkgever. 2. De tegemoetkoming kan alleen worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die zijn afgerond. De aanvraag voor de tegemoetkoming voor in kalenderjaar 2014 afgeronde activiteiten moet uiterlijk voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar ondertekend en compleet door OTIB zijn ontvangen. Te laat of incompleet ingediende aanvragen worden niet gehonoreerd. 3. Zoals is vastgelegd in artikel 2 lid 6, kan per MN-werkgeversnummer of, indien sprake is van een concernconstructie in de zin van artikel 1 lid 3: per concernconstructie, voor maximaal 250 werknemers per jaar een aanvraag tegemoetkoming OSR-Specifiek worden gedaan. Aanvragen boven dit maximum worden niet gehonoreerd. 4. De aanvraag wordt door de werkgever ingediend direct via OTIB-online (www.otibonline.nl) of door middel van een ingevuld declaratieformulier dat kan worden gedownload via OTIB-online of g d door de OTIB-servicedesk om vervolgens per post aan OTIB te worden toegezonden. 6. OTIB behoudt zich het recht voor te controleren of terecht aanspraak wordt gemaakt op tegemoetkoming OSR-Specifiek. De werkgever dient te beschikken over een bewijs van deelname aan de cursus (kopie diploma, presentiebewijs of deelnamebewijs) van de betreffende werknemer, alsmede over een kopie van de betaalde factuur voor de cursus/opleiding, waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Bij controle zullen voornoemde documenten worden opgevraagd. Indien voornoemde documenten niet aanwezig blijken te zijn of bij anderszins geconstateerd oneigenlijk gebruik van de onderhavige regeling, wordt de ten onrechte gedeclareerde tegemoetkoming OSR- Specifiek teruggevorderd. OTIB behoudt zich het recht voor in dergelijke gevallen bovendien aanvullende sancties vast te stellen en ten uitvoer te leggen. Artikel 7. Aanvragen van de tegemoetkoming OSR-Specifiek bij collectieve aanspraak 1. Het aanvragen van de tegemoetkoming OSR-Specifiek bij collectieve aanspraak gebeurt door de werkgever. 2. De tegemoetkoming kan alleen worden aangevraagd voor cursussen/opleidingen die zijn afgerond. De aanvraag voor de tegemoetkoming voor in kalenderjaar 2014 afgeronde cursussen/opleidingen moet uiterlijk voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar ondertekend en compleet door OTIB zijn ontvangen. Te laat of incompleet ingediende aanvragen worden niet gehonoreerd. 3. Zoals is vastgelegd in artikel 2 lid 6, kan per MN werkgeversnummer of, indien sprake is van een concernconstructie in de zin van artikel 1 lid 3, per concernconstructie, voor maximaal 250 werknemers per jaar een aanvraag tegemoetkoming OSR-Specifiek worden gedaan. Aanvragen boven dit maximum worden niet gehonoreerd. 4. De aanvraag wordt door de werkgever ingediend direct via OTIB-online (www.otibonline.nl) of door middel van een ingevuld declaratieformulier dat kan worden OTIB _

6 gedownload via OTIB online of worden g d door de OTIB-servicedesk om vervolgens per post aan OTIB te worden toegezonden. 5. Indien de in de collectieve aanvraag opgenomen cursussen in het kader van OSR- Specifiek niet of niet allemaal zijn gevolgd, zullen de tegemoetkomingen hiervoor worden teruggevorderd. 7. De werkgever dient te beschikken over een bewijs van deelname aan de cursus/opleiding (kopie diploma, presentiebewijs of deelnamebewijs) van de betreffende werknemer, alsmede over een kopie van de betaalde factuur voor de cursus/opleiding, waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Bovengenoemde documenten zullen door OTIB worden opgevraagd. Tevens worden documenten opgevraagd waarmee de individuele rechten zijn overgedragen, zoals benoemd in artikel 4 lid 1. Indien voornoemde documenten niet aanwezig blijken te zijn of bij anderszins geconstateerd oneigenlijk gebruik van de onderhavige regeling, wordt de ten onrechte gedeclareerde tegemoetkoming OSR-Specifiek teruggevorderd. OTIB behoudt zich het recht voor in dergelijke gevallen bovendien aanvullende sancties vast te stellen en ten uitvoer te leggen. Artikel 8. Vaststelling van de tegemoetkoming OSR- Specifiek 1. Bij het vaststellen van de hoogte van de uit te betalen tegemoetkoming OSR-Specifiek wordt uitgegaan van de bedragen, die door OTIB zijn gepubliceerd in het kalenderjaar dat de aanspraak op tegemoetkoming OSR-Specifiek ontstond. 2. De kosten van de cursus/opleiding worden eerst ten laste gebracht van het saldo OSR- Specifiek, dan van de eenmalige extra tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 lid 6 van het OSR Reglement en het eventuele restant van het individuele saldo van de werknemer die de cursus/opleiding heeft gevolgd of van het collectieve saldo van de werkgever. OTIB keert nooit meer ontwikkelingsstimulering uit, dan het bestaande saldo van de werkgever in kwestie op het moment van declareren. Artikel 9. Hardheidsclausule In geval van bijzondere hardheid kan een werknemer of werkgever als bedoeld in artikel 1 zich gemotiveerd schriftelijk wenden tot het bestuur van OTIB. Het bestuur van OTIB zal in een dergelijk geval die beslissing nemen die naar haar oordeel juist is. Artikel 10. Relatie tot het Scholingsreglement Bij eventuele strijdigheid tussen de tekst van enig artikel van dit reglement en de inhoud en/of strekking van het Scholingsregelement, prevaleert op dat punt het Scholingsreglement. Artikel 11. Inwerkingtreding en geldigheidsduur Dit reglement vervangt het reglement OSR-Duurzaam, dat per 31 december 2012 komt te vervallen. Het onderhavige reglement OSR-Specifiek treedt in werking per 1 januari 2015 en geldt tot en met 31 december OTIB _

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Polisvoorwaarden All-inMætis

Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Polisvoorwaarden All-inMætis 8 3. Voorwaarden Dienstverlening Mætis 13 4. Dekking All-inMætis Verzuimverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie