PROJECTBESLUIT CREMATORIUM NOORDER- BEGRAAFPLAATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTBESLUIT CREMATORIUM NOORDER- BEGRAAFPLAATS"

Transcriptie

1 PROJECTBESLUIT CREMATORIUM NOORDER- BEGRAAFPLAATS 21 mei 2010

2

3 INHOUD pag. 1. Inleiding Aanleiding en doelstelling ruimtelijke onderbouwing Beschrijving van het project Projectgrenzen Projectbeschrijving Plankader Geldende bestemmingsplannen Relevant beleid Stedenbouwkundige opzet en verkeer Ruimtelijk Verkeer en parkeren Milieu-aspecten Akoestiek Luchtkwaliteit Geurhinder Flora en Fauna Watertoets Bodem Externe veiligheid inrichtingen en transport Cultuurhistorie en archeologie Duurzaamheid Milieu effect rapportage Eigendomsverhoudingen Financiële uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid (inspraak) Conclusie: motivatie vrijstelling...27 Bijlagen: 1. Onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek (los bijgevoegd) 2. Onderzoek luchtkwaliteit (los bijgevoegd) 3. Natuurtoets (los bijgevoegd) 4. Historisch bodemonderzoek (los bijgevoegd) 5. Aanvullend bodemonderzoek (los bijgevoegd) 6. Quick scan archeologie (los bijgevoegd)

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doelstelling ruimtelijke onderbouwing De Noorderbegraafplaats aan de Buikslotermeerdijk is een meer dan 75 jaar oude gemeentelijke begraafplaats met een oppervlakte van circa 7 hectare. Op de Noorderbegraafplaats zijn naast graven ook ossuaria (beenderkuilen), een columbarium/urnentuin, een verstrooiveld, een herdenkingsmonument, een aula en enkele beheerderswoningen aanwezig. Eén van de beheerderswoningen doet dienst als kantoor van de beheerder. Afbeelding: graven (links) en de aula van de Noorderbegraafplaats (rechts) Voor de Noorderbegraafplaats zijn uitbreidings- en nieuwbouwplannen. Het gaat daarbij onder meer om de realisatie van een nieuwe aula, de realisatie van een opbaarcentrum, de realisatie van een beheerdersgebouw, de realisatie van een crematorium en een condoleancekamer, het realiseren van een nieuwe entree en het verplaatsen/uitbreiden van de parkeergelegenheid. De realisatie van het crematorium, de realisatie van een nieuwe entree en de verplaatsing/uitbreiding van de parkeergelegenheid past niet binnen het geldende bestemmingsplan (zie hoofdstuk 3). Het stadsdeel is voornemens om ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan middels een projectbesluit. Het voorliggende document vormt daarvoor de ruimtelijke onderbouwing. Het projectbesluit heeft geen betrekking op de overige voorziene aanpassingen, zoals de realisatie van een opbaarcentrum, een kantoor, een aula en een condoleanceruimte en de verbouw van de bestaande aula aangezien deze aanpassingen al mogelijk zijn via het geldende bestemmingsplan. 2. Beschrijving van het project 2.1 Projectgrenzen Het projectgebied bevindt zich aan de noordkant van de Noorderbegraafplaats. De grenzen van het projectgebied zijn in de navolgende afbeelding met een bolletjeslijn weergegeven. 1

5 2.2 Projectbeschrijving Afbeelding: grenzen projectgebied Het onderhavige projectbesluit heeft betrekking op de realisatie van een nieuw gebouw met daarin een crematorium. In stadsdeel Noord is momenteel geen crematorium aanwezig. Daarnaast heeft het project betrekking op de realisatie van een nieuwe entree van de Noorderbegraafplaats en een nieuw parkeerterrein. Voor de Noorderbegraafplaats is een nieuwbouwplan ontwikkeld. Het nieuwbouwplan gaat uit van een aantal nieuwe gebouwen rondom de bestaande aula, waaronder het gebouw waarin het crematorium is voorzien. Op de plek van het crematorium zijn momenteel enkele beheersgebouwen aanwezig. Deze zullen gesloopt gaan worden. Het nieuwe gebouw waarin het crematorium komt is rechthoekig qua vorm en krijgt een grondoppervlak van circa 200 m² en een bouwhoogte van maximaal 8 meter vanaf maaiveldniveau van de begraafplaats (NAP +0,75). Het nieuwe gebouw zal daardoor circa 3 meter boven de Buikslotermeerdijk uitkomen. 2

6 Afbeelding: situering nieuwbouw waarbij het projectgebied met een oranje kleur is weergegeven Op 30 januari 2008 heeft de stadsdeelraad ingestemd met het voornemen om nieuwe voorzieningen, waaronder een crematorium, te bouwen op de Noorderbegraafplaats. Naast de nieuwe gebouwen zal de onbebouwde ruimte in de entreezone van de Noorderbegraafplaats ook deels worden heringericht. Er zal ter hoogte van het huidige parkeerterrein een nieuwe entree met parkeerterrein worden gerealiseerd. Voor een verdere beschrijving van het nieuwe gebouw met crematorium, de nieuwe entree en het nieuwe parkeerterrein wordt verwezen naar paragraaf Plankader 3.1 Geldende bestemmingsplannen Ter plaatse van de Noorderbegraafplaats vigeren twee bestemmingsplannen: de 1 e herziening van het Noordelijke gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1959 en het bestemmingsplan Banne Buiksloot uit Het nieuwe gebouw met crematorium ligt binnen het plangebied van het Uitbreidingsplan-inhoofdzaak Amsterdam-Noord. De nieuwe entree en het nieuwe parkeerterrein liggen deels binnen het Uitbreidingsplan-in-hoofdzaak Amsterdam-Noord en deels binnen het plangebied van het bestemmingsplan Banne Buiksloot. 3

7 1 e Herziening van het Noordelijke gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan (UP) De 1 e herziening van het UP is op 26 november 1958 door de gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld en op 9 december 1959 door Gedeputeerde Staten van Noord- Holland goedgekeurd. De 1 e herziening van het UP bestaat uit een plankaart en toelichting. De Noorderbegraafplaats is bestemd als begraafplaatsen. In het UP zijn geen voorschriften opgenomen ten aanzien van maximale omvang (oppervlakte en hoogte) van gebouwen. Er is daarbij niet vastgelegd wat onder een begraafplaats wordt verstaan. globale ligging nieuwe gebouw crematorium Afbeelding: uitsnede 1 e Herziening van het Noordelijke gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan Het crematorium wordt gerealiseerd ten behoeve van de Noorderbegraafplaats maar heeft geen betrekking op het begraven van overlijdensgevallen. Het crematorium wordt daarom beschouwd als niet passend binnen de bestemming begraafplaatsen. Bestemmingsplan Banne Buiksloot Het bestemmingsplan Banne Buiksloot is op 21 augustus 1968 vastgesteld en goedgekeurd op 30 september Ter plaatse van (een deel van) de te realiseren nieuwe entree en het parkeerterrein geldt de bestemming parken, plantsoenen, gemeenschappelijke tuinen, bermen, enz. Op grond van artikel 24 van het bestemmingsplan mag op deze gronden geen bebouwing worden opgericht. Parkeren is evenmin toegestaan. 3.2 Relevant beleid Rijksbeleid - Nota ruimte Afbeelding: uitsnede bestemmingsplan Banne Buiksloot Op 27 februari 2006 is de nota Ruimte in werking getreden. Door deze nota tracht het kabinet bij te dragen aan een versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, de bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, het garanderen en 4

8 de ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en het garanderen van de veiligheid. Het nationaal ruimtelijk beleid voor steden en netwerken richt zich op voldoende ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen, groen, recreatie, sport en water. Nieuwe bebouwing ten behoeve van de bundeling van verstedelijking en economische activiteiten dient grotendeels geconcentreerd tot stand te komen in bestaand bebouwd gebied. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het realiseren van een nieuw gebouw met een crematorium en een condoleanceruimte op een bestaande begraafplaats in een stedelijk gebied past binnen het streven het functioneren van steden te faciliteren. - AMvB Ruimte Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Onder de nieuwe Wro is een sterkere scheiding aangebracht tussen beleid en normstelling. Gemeenten, provincies en rijk leggen hun beleid vast in structuurvisies. Deze binden alleen de eigen bestuurslaag. Bestaande structuurplannen, streekplannen en nationale ruimtelijke plannen als de Nota Ruimte worden in het kader van het overgangsrecht aangemerkt als een structuurvisie en verliezen daarmee hun externe werking. De concrete beleidsbeslissingen in streekplannen en PKB's behouden in het kader van het overgangsrecht hun werking wel. Om de doorwerking van nationale ruimtelijke belangen in provinciale en gemeentelijke plannen te waarborgen wordt op rijksniveau een AMvB Ruimte opgesteld. Er is voor gekozen om de 'nationale belangen' zoals genoemd in de Nota Ruimte beleidsneutraal vast te leggen in de eerste tranche AMvB Ruimte. Daarnaast kunnen provincies er toe overgaan om de provinciale belangen vast te leggen in een provinciale verordening. Zowel deze provinciale verordeningen als de AMvB Ruimte kunnen bepalingen bevatten rondom de verplichte doorwerking in bestemmingsplannen, beheersverordeningen of projectbesluiten. De planning is dat de AMvB in werking treedt op 1 juli De AMvB Ruimte zal tevens onderdelen bevatten die nader dienen te worden geregeld in provinciale verordeningen. In het ontwerp van de AMvB dat ter inzage heeft gelegen is aangegeven dat ter bevordering van de bundeling van bebouwing en een zorgvuldig gebruik van de ruimte dient te worden bewerkstelligd dat een bestemmingsplan alleen nieuwe bebouwing kan toestaan binnen het bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaand bebouwd gebied of in nieuwe clusters daarbuiten. De Noorderbegraafplaats is gelegen binnen bestaand bebouwd gebied. - Kaderrichtlijn Water De kaderrichtlijn heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater te beschermen om: 1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren; 2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen; 3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging; 4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. Deze kaderrichtlijn moet onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid en derhalve ook van het ruimtelijk beleid. In dit verband is het Nationaal Bestuursakkoord Water relevant, welk op 25 juni 2008 onder andere in verband met de implementatie van deze richtlijn is geactualiseerd. In dit akkoord zijn de inspanningen beschreven om de waterhuishouding tegen de 5

9 achtergrond van de richtlijn en de nieuwe klimaatscenario s op orde te brengen en te houden Provinciaal beleid Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende Invoeringswet in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een nieuw stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Kortweg gezegd komt de stelselwijziging voor de provincies erop neer dat het streekplan als beleidsdocument en het goedkeuringsvereiste voor gemeentelijke bestemmingsplannen zijn komen te vervallen. Voor het streekplan komt de provinciale structuurvisie in de plaats. Hierin legt de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vast en moet zij tevens aangeven hoe zij deze visie denkt te realiseren. De structuurvisie is uitsluitend zelfbindend. Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid naar de gemeenten toe staan de provincie diverse juridische instrumenten ter beschikking, zoals een provinciale ruimtelijke verordening. - Overgangsdocument Omdat er nog geen structuurvisie is vastgesteld en het geldende beleid uit de streekplannen na 1 juli 2008 niet meer met behulp van de goedkeuring van bestemmingsplannen kan worden geborgd heeft de provincie op 3 juni 2008 het Overgangsdocument vastgesteld. In dit document is vastgelegd welke provinciale onderwerpen uit de voorheen geldende streekplannen (en de daarop geënte Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid) in aanmerking komen voor pro-actieve juridische sturing, de zogenaamde categorie 1 of 1* onderwerpen in aanmerking komen. Vervolgens is van deze categorie 1 onderwerpen bezien welke voldoen aan de hiervoor vermelde juridische uitgangspunten voor regeling in een verordening. - Provinciale ruimtelijke verordening 2009 De Provinciale ruimtelijke verordening 2009 is gebaseerd op de provinciale categorie 1 onderwerpen genoemd in het Overgangsdocument van 3 juni De verordening bevat uitsluitend nu geldend streekplanbeleid en geen nieuw beleid (beleidsneutrale doorwerking). Nieuw beleid (herzieningen, aanvullingen) als uitvloeisel van nieuwe ruimtelijke keuzes zoals deze onder de vlag van de structuurvisie gemaakt zullen gaan worden, worden vervat in een nieuwe ruimtelijke verordening. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 15 december 2008 de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009 vastgesteld. Hierin is aan de hand van een kaart met (rode) contouren onderscheid gemaakt tussen landelijk gebied en stedelijk gebied. De rode contour geeft de grens van het stedelijk gebied aan. De Noorderbegraafplaats ligt binnen de rode contour (het gebied dat is aangewezen voor verstedelijking). 6

10 Afbeelding: kaart contouren landelijk en stedelijk gebied Maatschappelijke voorzieningen als een crematorium zijn aangemerkt als stedelijke functies. Het project past daarmee binnen de regels van de Provinciale ruimtelijke verordening. De provincie heeft inmiddels nieuw beleid in voorbereiding (zie Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie). - Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Tot en met begin december 2009 hebben het ontwerp van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie ter inzage gelegen. De Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie zullen naar verwachting begin 2010 worden vastgesteld. In de Structuurvisie is het provinciaal ruimtelijk beleid verwoord. In de ruimtelijke verordening is dit in regels vertaald. Het betreft regels omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Onderwerpen zijn ondermeer volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen, grootschalige (perifere) detailhandel, locaties voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties binnen bestaand bebouwd gebied, het bouwen van woningen of bedrijventerrein in landelijk gebied, groene ruimten zoals nationale landschappen en Rijksbufferzones, blauwe ruimten zoals waterkeringen en energie (zoals de bouw van windmolens). De Structuurvisie gaat onder meer in op klimaatbestendigheid, de ruimtelijke kwaliteit van cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad en duurzaam ruimtegebruik. Gelet op de totaalkaart van de Structuurvisie is de Noorderbegraafplaats aangewezen als Metropolitaan stedelijk gebied en regionale kernen. In een dergelijk gebied wordt beleidsmatig uitgegaan van innovatief ruimtegebruik, intensiveren, herstructureren, kwaliteitsverbetering en kennisintensieve en creatieve milieus. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de Noorderbegraafplaats aangewezen als Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Binnen het BBG zijn ondermeer voorzieningen als een crematorium toegestaan. Geconcludeerd kan worden dat de binnen dit projectbesluit beoogde nieuwe ontwikkelingen overeenkomen met het ontwerp van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 7

11 3.2.3 Gemeentelijk beleid - Structuurplan Kiezen voor stedelijkheid Op 16 april 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het structuurplan Kiezen voor stedelijkheid vastgesteld. De gemeente heeft inmiddels ook nieuw beleid in voorbereiding (zie Structuurvisie) globale ligging projectgebied Hoofdgroenstructuur Hoofdwaterstructuur Afbeelding: uitsnede Structuurplan De Noorderbegraafplaats ligt in de hoofdgroenstructuur. Richtlijnen voor het gebruiken van en bouwen in de hoofdgroenstructuur zijn vastgelegd in het Aanvullend toetsingskader hoofdgroenstructuur (februari 2002). Volgens het aanvullend toetsingskader behoort de Noorderbegraafplaats tot het groentype begraafplaats. In de richtlijnen die voor een dergelijk groentype gelden wordt onderscheid gemaakt in een entreezone en het begraafterrein. De daarbij toegestane voorzieningen zijn een aula, centrum e.d. in de entreezone en begraafvelden met banken en prullenbakken op het begraafterrein. Als voorbeelden worden de begraafplaatsen Vredenhof, Zorgvlied en Westgaarde genoemd. Door een adviescommissie dient op basis van de richtlijnen voor het groentype te worden beoordeeld of bebouwing naar de aard, omvang en locatie als al dan niet inpasbaar moet worden beoordeeld. Daarbij geldt dat nieuwe kleinschalige bebouwing die het specifieke groentype ondersteunen en voortvloeien uit het streven om het functioneren van het groen te verbeteren inpasbaar is. Voorwaarde is dat het groene karakter behouden blijft en nieuwe bebouwing er toe leidt dat maximaal enkele procenten van het gebied bebouwd is. In maart 2010 heeft de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) advies uitgebracht over het voornemen om nieuwbouw (ten behoeve van onder meer het crematorium) te realiseren op de Noorderbegraafplaats. In het advies is het volgende aangegeven: De TAC is van mening dat er op de Noorderbegraafplaats een kwaliteitsimpuls nodig is, gezien de huidige staat van de gebouwen. Echter, het volume dat nodig is voor de bouw van een crematorium en een kantoorruimte, legt naar mening van de TAC een behoorlijk beslag op de beperkt beschikbare ruimte. De primaire functie van een begraafplaats als oord van rust, stilte en inkeer, wordt daardoor zeer ingeperkt. Naar 8

12 mening van de TAC moet de kwaliteitsimpuls dan ook niet gezocht worden in de bouw van een crematorium en een kantoor, met alle voorzieningen die daar noodzakelijkerwijs bijhoren. Ten opzichte van de vorige plannen betekent het nieuwe plan een capaciteitvermindering van één oven en is er een bebouwing van 145 m 2 mee gemoeid in plaats van de oorspronkelijke 190 m 2. Die kleinschaligheid is voor de TAC van essentieel belang, omdat daardoor een maximale ruimte overblijft voor het beleven van rust en stilte. Uitbreiding van de crematiecapaciteit in de toekomst beschouwt ze daarmee als onwenselijk. Middels de schriftelijke motivatie van het stadsdeel is de TAC ervan overtuigd dat de vergroting van het bebouwde areaal noodzakelijk is om de geplande functies volgens de daarvoor geldende eisen te kunnen huisvesten. Dit legitimeert ook de kantoorfunctie en de aangegeven omvang hiervan. Uitbreiding van de kantoorfunctie in de toekomst beschouwt de TAC als ongewenst, aangezien een dergelijke functie normaliter niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur. De extra verharding die gepaard gaat met de hersituering van de parkeerfaciliteiten, is voor de TAC acceptabel indien deze daadwerkelijk groen wordt uitgevoerd en door middel van beplanting wordt afgeschermd. De TAC stelt dat het plan voorziet in een kwaliteitsimpuls voor het groen op de begraafplaats. Vanwege de zorg voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing en de voorgenomen renovatie van het groen verwacht de TAC dat de realisering van dit plan een kwaliteitsimpuls kan betekenen voor de gebruikswaarde van het groen op de Noorderbegraafplaats. Echter, de voorgenomen bouw van het crematorium, blijft ondanks de schaalverkleining ervan tot één oven, voor de TAC een probleem. Het beleidskader waaraan de TAC dient te toetsen acht een dergelijke functie op een relatief kleinschalige begraafplaats als deze niet inpasbaar. Het is niet aan de TAC om te bepalen waar in de stad crematoria al dan niet toelaatbaar zijn in de Hoofdgroenstructuur. Dit gesignaleerde probleem zal op korte termijn door de TAC worden voorgelegd aan de wethouder. Zonder een besluit hierover op centraal stedelijk niveau kan de TAC hierover geen toezeggingen doen. Om die reden acht de TAC dit plan vooralsnog niet inpasbaar in de Hoofdgroenstructuur. Momenteel vindt er op centraal stedelijk niveau overleg plaats over het voorgenomen plan om een crematorium op de Noorderbegraafplaats te realiseren. Naar aanleiding van de uitkomst van dat overleg zal het advies van de TAC worden aangevuld. - Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vanaf 25 februari 2010 ligt de ontwerp-structuurvisie ter inzage. De structuurvisie zal naar verwachting eind 2010 worden vastgesteld. Om de ambitie voor Amsterdam waar te maken en richting te geven aan de ruimtelijke visie voor de stad is in de structuurvisie een tiental doelstellingen geformuleerd. Enkele relevante doelstellingen zijn: 1. Intensivering van het grondgebruik; 2. Verbetering van de inrichting en het gebruik van het schaarse publieke domein; 3. Groen en water in en rondom de stad aantrekkelijker maken; In de structuurvisie is specifiek ingegaan op begraafplaatsen. Aangegeven is dat intensivering soms transformatie van gebieden betekent. Begraafplaatsen, en ook volkstuinparken, hebben met elkaar gemeen dat ze veelal een monofunctioneel en semiopenbaar gebruik kennen en dat ze liggen op plekken die ook voor stedelijke ontwikkeling heel geschikt zouden zijn. Het is wenselijk om deze gebieden voor de stad te behouden, maar dat kan alleen als ze zich herbezinnen op hun functie voor de stad. De 9

13 maatschappelijke functie van deze plekken rechtvaardigt dat er in ruimtelijke afwegingen meer gewicht aan wordt toegekend, c.q. dat extra randvoorwaarden aan ruimtelijke afwegingen worden gesteld, zodat er een voldoende aanbod van volkstuinparken en begraafplaatsen in de verschillende stedelijke milieus gegarandeerd kan worden. Ze moeten voor zoveel mogelijk verschillende mensen aantrekkelijk zijn, als wandelpark of doordat de horeca voor iedereen toegankelijk is. Goede voorbeelden van hoe het kan zijn het gedenkpark De Nieuwe Ooster, met op de begraafplaats een café en een museum, en de volkstuinparken bij Schellingwoude die gezamenlijk een wandelroute over hun terreinen hebben gemaakt. Voor in zichzelf gekeerde gebieden die slechts een enkele functie dienen is in de stad van de toekomst uiteindelijk geen plaats. Begraafplaatsen zijn belangrijk voor de psychosociale gezondheid van de bevolking. Vanwege de voorkeur voor parkbegraafplaatsen vormen zij waardevolle groene rust-oasen in de stad. Specifieke toegankelijkheid is hierbij belangrijk voor deze waarde. Het meer openbaar maken van de Amsterdamse begraafplaatsen kent zijn beperkingen, maar het is een kwestie van uitproberen en vaak kan er via eenvoudige aanpassingen al op ingespeeld worden, zoals verruiming van de bezoektijden, fietspaden langs de begraafplaats en service aan bezoekers te bieden aan de randen (horecavoorziening, museum). Hoewel de huidige Amsterdamse begraaf- en crematiecapaciteit op zich volstaat om in de toekomstige behoefte van verschillende culturen te voorzien, ontstaat er tegelijkertijd een groeiende vraag naar een nieuw soort capaciteit. Bij de ceremonie van het afscheid zoekt men steeds meer naar een omgeving die in relatie staat met de overledene. Nieuwe culturen brengen nieuwe begraaf- en crematiewensen met zich mee. Deze worden zo goed mogelijk op de bestaande begraafplaatsen gefaciliteerd, maar zijn niet overal even goed inpasbaar. Zo neemt ook de vraag naar natuurbegraafplaatsen toe en vanuit kwalitatief oogpunt is het zinvol om de in de tweede fase IJburg geprogrammeerde begraafplaats een gedenkpark nieuwe stijl aan het water te ontwikkelen, die een aanbod biedt gericht op de toekomst. De realisatie van een crematorium op de Noorderbegraafplaats draagt bij aan het intensiveren van het grondgebruik terwijl de nieuwe entree met parkeerterrein onderdeel is van het aantrekkelijker maken van de Noorderbegraafplaats. Het nieuwe crematorium op de Noorderbegraafplaats leidt er toe dat het voor bewoners van Amsterdam-Noord mogelijk wordt om na overlijden in Amsterdam-Noord gecremeerd te worden. Dit sluit aan bij het gegeven dat men bij de ceremonie van het afscheid steeds meer zoekt naar een omgeving die in relatie staat met de overledene Stadsdeelbeleid - Groenplan van Amsterdam Noord, Groen op de kaart In het groenplan (21 juni 2005) is de gewenste groenstructuur weergegeven. De Noorderbegraafplaats is onderdeel van de gewenste groenstructuur en onder de recreatieve voorzieningen aangeduid als begraafplaats. In het kader van het groenplan zijn voor de begraafplaats geen ontwikkelingen in de groenstructuur voorzien. Uitgangspunt is behoud en versterking van de bestaande groenstructuren en voorzieningen. Het voornemen om een crematorium te realiseren en een nieuwe entree met parkeerterrein te realiseren versterkt de functie als begraafplaats en past zodoende binnen het beleidskader Beleid hoogheemraadschap - Wateberheersplan 4, In dit plan beschrijft het hoogheemraadschap de doelstellingen voor de periode voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. De agenda van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt in deze periode sterk bepaald door de klimaatverandering. Deze verandering heeft direct invloed op de kerntaken. 10

14 De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te zorgen voor droge voeten en schoon water. Het kerndoel is vierledig: 1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en integraal beheren. 2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of beheersbaar houden. 3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren. 4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. Het hoogheemraaadschap hanteer bij zijn beleid de volgende uitgangspunten: Het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromingen. Dijkversterking blijft altijd mogelijk. Alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap hebben recht op het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast. Watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier. Problemen worden opgelost waar ze ontstaan. Met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan. Niet alles kan overal. Samenwerking staat centraal. Water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening. Het waterbeheer is toekomstgericht. 4. Stedenbouwkundige opzet en verkeer 4.1 Ruimtelijk Huidige situatie De Noorderbegraafplaats is gelegen langs de Buikslotermeerdijk, ter hoogte van de onderdoorgang met de IJdoornlaan. 11

15 Afbeelding: ligging Noorderbegraafplaats (bron: Op de Noorderbegraafplaats zijn naast diverse graven ook ossuaria (beenderkuilen), een columbarium/urnentuin, een verstrooiveld en een herdenkingsmonument aanwezig. De begraafplaats is meer dan 75 jaar oud en heeft een oppervlak van circa 7 hectare. De begraafplaats is te bereiken via een inrit vanaf de Buikslotermeerdijk. Direct bij de inrit bevinden zich het parkeerterrein en het kantoor van de begraafplaats, welke een bouwhoogte heeft van circa 8 meter. De inrit leidt naar de centrale as van de begraafplaats. In deze centrale as is een vijver, een aula, een grasveld (in dezelfde vorm als de vijver) en een brede laan aanwezig. Op de brede laan komen diverse voetpaden naar de diverse begraafvakken uit. Afbeelding: kantoor (links) en de centrale as (rechts) 12

16 De aula is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en heeft een bouwhoogte van circa 9 meter. Ten noordoosten van de aula bevinden zich enkele beheerdersgebouwen (waaronder een woning). Deze hebben een bouwhoogte van circa 5-6 meter. Het parkeerterrein, het kantoor, de aula en de beheerdersgebouwen vormen tezamen het algemene entreegedeelte van de begraafplaats. Afbeelding: aula (links) en aula en beheersgebouwen (rechts) Toekomstige situatie Het nieuwe gebouw waarin het crematorium komt is voorzien in de entreezone, ten noordoosten van de bestaande aula en ter plaatse van de bestaande beheerdersgebouwen (de bebouwing in Zaanse stijl). Ten noordwesten van de bestaande aula komt ook een nieuw gebouw (een opbaarcentrum) met een vergelijkbare omvang als het gebouw waarin ook het crematorium komt. De centrale as van de begraafplaats zal ter plaatse van de algemene entreezone symmetrisch begeleid worden begeleid door de twee nieuwe gebouwen. Daardoor wordt de centrale as versterkt. Bovendien zal er een nieuwe entree in het verlengde van de centrale as worden gerealiseerd. Deze entree zal de nieuwe hoofdentree worden. De bestaande entree blijft behouden maar zal als ontsluiting van het opbaarcentrum gaan fungeren. Ten noorden van de nieuwe hoofdentree en ten zuiden van de bestaande entree zal een tweetal parkeerterreinen worden gerealiseerd. Bij de nieuwe entree zal (waarschijnlijk) een 3 meter hoog toegangshek worden geplaatst. De plattegrond van het gebouw en de entree van de Noorderbegraafplaats (voorlopig ontwerp) is weergegeven in de navolgende afbeelding. 13

17 Afbeelding: plattegrond nieuwbouw en entree (voorlopig ontwerp) waarbij het projectgebied met een oranje kleur is weergegeven Het crematorium gebouw krijgt een bouwhoogte van circa 8 meter vanaf maaiveldniveau. Evenals de bestaande aula wordt het nieuwe gebouw voorzien van een kap. In de navolgende afbeelding is een doorsnede van de nieuwe bebouwing weergegeven. Afbeelding: doorsnede (voorlopig ontwerp) 14

18 De Noorderbegraafplaats zal ook in de nieuwe situatie vrij toegankelijk zijn. 4.2 Verkeer en parkeren Bereikbaarheid De Noorderbegraafplaats is zowel per OV als per fiets- en autoverkeer te bereiken: Op de G.J. Scheurleerweg stoppen enkele bussen die via Centraal Station of het Buikslotermeerplein rijden. Vanaf de halte G.J. Scheurleerweg is het nog enkele minuten lopen naar de Noorderbegraafplaats. Fietsers kunnen de Noorderbegraafplaats bereiken via de Buikslotermeerdijk. Deze dijk is onderdeel van een fietsroute. Op de begraafplaats zijn diverse fietsenstallingen aanwezig. Het autoverkeer kan de Noorderbegraafplaats eveneens bereiken via de Buikslotermeerdijk. Deze dijk is voor auto s in de huidige situatie te bereiken via de IJdoornlaan-Hans Meerum Terwogtweg of de Nieuwe Purmerweg. In de toekomstige situatie, na ontwikkeling van het CAN-gebied, zal de Hans Meerum Terwogtweg komen te vervallen zodat de Buikslotermeerdijk voornamelijk via de Nieuwe Purmerweg te bereiken zal zijn. Op de Noorderbegraafplaats is een parkeerterrein aanwezig Parkeercapaciteit Gelet op het ASVV 2004 van CROW dient per uitvaart (crematie dan wel begrafenis) rekening te worden gehouden met minimaal 15 parkeerplaatsen en maximaal 30 parkeerplaatsen. Per dag zullen maximaal 4 uitvaarten plaatsvinden. Op de Noorderbegraafplaats zullen geen twee uitvaarten gelijktijdig plaatsvinden aangezien er maar één aularuimte is. Gezien het aantal uitvaarten per dag zullen de uitvaarten naar verwachting dusdanig over de dag kunnen worden verspreid dat er bij een uitvaart geen of nauwelijks nog auto s van de vorige uitvaart staan geparkeerd. Wel zou het kunnen gebeuren dat er een opbaring in het uitvaartcentrum plaatsvindt terwijl er een uitvaart op de Noorderbegraafplaats gaande is. Het aantal bezoekers bij een opbaring is meestal lager dan bij een uitvaart. Deze twee parkeerterreinen zullen circa 50 parkeerplaatsen bevatten. Daarmee zijn er, gelet op het ASVV 2004, voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Incidenteel kan het in geval van een uitvaart met grote publieke belangstelling gebeuren dat de 50 aanwezige parkeerplaatsen niet voldoende blijken te zijn. Parkeerders die bij grote publieke belangstelling niet op twee parkeerterreinen terecht kunnen, kunnen de eerste jaren uitwijken naar de Hans Meerum Terwogtweg. Deze weg kan als bufferopvang van de Noorderbegraafplaats fungeren. Op deze weg kunnen, op enkele honderden meters loopafstand, circa 40 auto s parkeren. Omdat de Hans Meerum Terwogtweg vanwege de ontwikkeling van het CAN-gebied op termijn zal komen te vervallen zal het stadsdeel aan de hand van het gebruik van de parkeerbuffer op de Hans Meerum Terwogtweg de komende jaren beoordelen of een nieuwe buffer voor de Noorderbegraafplaats noodzakelijk is en waar deze dan eventueel gerealiseerd gaat worden. Op de Noorderbegraafplaats zullen ook extra fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd Verkeerstoename Gelet op het onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam (zie bijlage 1) zullen er de komende jaren naar verwachting circa 270 overlijdensgevallen per 15

19 jaar gecremeerd worden op de Noorderbegraafplaats. Uitgaande van 200 werkdagen per jaar leidt dat gemiddeld genomen tot iets meer dan één crematie per werkdag. De theoretisch maximaal haalbare capaciteit bedraagt 400 crematies per jaar (2 crematies per werkdag, uitgaande van 200 werkdagen). Indien conform het ASVV 2004 wordt uitgegaan van maximaal 30 auto s per crematie/uitvaart leidt dit gemiddeld tot maximaal 120 verkeersbewegingen per werkdag als gevolg van de realisatie van het crematorium. Indien tevens rekening wordt gehouden met een extra opbaring per dag (à maximaal 30 auto s per opbaring) leidt dat in de toekomst tot maximaal 180 extra verkeersbewegingen per werkdag ten opzichte van de huidige situatie. De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het crematorium zal niet leiden tot capaciteitsproblemen op de Buikslotermeerdijk of omliggende wegen. Het merendeel van de auto s zal via de route Buikslotermeerdijk-Nieuwe Purmerweg rijden. De capaciteit van deze route is ruim voldoende om de verwachte toename af te wikkelen. Opgemerkt wordt dat het aantal uitvaarten in de verdere toekomst (omstreeks 2015) naar verwachting niet verder zal toenemen omdat volgens de prognoses het aantal overlijdensgevallen in Amsterdam-Noord zal afnemen. Wel wordt er gelet op de huidige tendens een verschuiving verwacht in de verdeling tussen crematies en begrafenissen (meer crematies, minder begrafenissen) maar deze verschuiving heeft geen gevolgen voor het verkeer. 5. Milieu-aspecten 5.1 Akoestiek Wet Geluidhinder Het project voorziet niet in de toevoeging van geluidsgevoelige functies als woningen. Op de Buiksloterdijk geldt een snelheidsregime van maximaal 30 km/u. Er is geen sprake van reconstructie als bedoeld in de Wet geluidhinder. Gelet op de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek voor het project niet aan de orde. Toename verkeer Gelet op de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen (maximaal 180 per dag, zie paragraaf 4.2) kan worden aangenomen dat er geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare toename van de geluidsbelasting op woningen in de omgeving als gevolg van wegverkeer. Bij de Buikslotermeerdijk zijn de dichtstbijzijnde woningen namelijk op meer dan 50 meter van de rijweg gelegen, terwijl de verkeersintensiteiten van de Nieuwe Purmerweg en IJdoornlaan zodanig zijn dat een toename van 180 auto s per dag geen significante geluidstoename zal veroorzaken. Activiteitenbesluit Het nieuwe gebouw met crematorium zal geluid veroorzaken. Voor het crematoriumgebouw is het Activiteitenbesluit van toepassing. Volgens het Activiteitenbesluit mogen op 50 meter afstand van de inrichting (gebouw inclusief terrein) de maximale geluidswaarden niet worden overschreden: 40 db(a) van uur tot uur; 45 db(a) van uur tot uur; 50 db(a) van uur tot uur. 16

20 In het nieuwe gebouw zullen 2 geluidsbronnen aanwezig zijn: 1. De oven met randapparatuur, 2. De warmtepomp van een wko installatie. Ad 1 De oven heeft een procesventilator met een geluidsproductie van 60 db(a) en een compressor van 60 db(a). Deze machines staan binnen opgesteld en produceren samen 63 db(a). De gevelconstructie van het crematorium zal 20 db isoleren zodat er aan de buitenkant van het gebouw ten gevolge van de oveninstallatie een niveau van 43 db(a) resteert. Daarnaast is er voor de koeling van het koelwater van de installatie in een open ruimte in het gebouw een dry cooler opgesteld die 56 db(a) produceert. Ad 2 De condensor staat in een open ruimte opgesteld en zal 50 db(a) veroorzaken. Ad 3 De warmtepomp van de wko installatie staat binnen opgesteld en zal 58 db(a) produceren. Aan de buitenkant van het gebouw is dat 38 db(a). De totale geluidproductie van de in het gebouw aanwezige installaties zal gelet op de gegevens van de ovenleverancier en de architect maximaal 60 db(a) bedragen aan de buitenkant van het gebouw. De dichtstbijzijnde woning is op circa 135 meter van de inrichting gelegen. De geluidsbelasting ter plaatse van woningen zal daardoor ruim minder zijn dan 50 db(a). Deze geluidsproductie is lager dan de 62 db(a) die volgens de gehanteerde rekenregel op 12,5 meter afstand van de inrichting is toegestaan. Dat betekent dat op 50 meter afstand van de inrichting voldaan zal worden aan de maximale geluidswaarden zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. In de handreiking Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn bedrijfstypen ingedeeld in milieucategorieën, die samenhangen met een indicatief aan te houden afstand ten opzichte van een milieugevoelige bestemming vanwege de mogelijke hinder van de milieufactoren geur, stof, gevaar en geluid. In de bedrijvenlijst van de VNG-uitgave is voor een crematorium ten aanzien van geluid een richtafstand van 30 meter aangehouden tot aan de woonbebouwing. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming bij het onderhavige project bevindt zich op circa 135 meter van het crematorium. Er wordt derhalve ruimschoots voldaan aan de richtafstand ten aanzien van geluid. Het grootste deel van de installaties zal alleen in de dagperiode worden gebruikt. 5.2 Luchtkwaliteit Op 15 november 2007 is het nieuwe wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. Deze luchtkwaliteiteisen zijn onderdeel van de Wet milieubeheer en zijn te vinden in hoofdstuk 5 van deze wet. Op grond van de luchtkwaliteitseisen dient de luchtkwaliteit bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen, waaronder een projectbesluit, te worden betrokken in de afwegingen. In februari 2010 is door M+P onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd (zie bijlage 2). In het onderzoek is gekeken naar de toename van het aantal verkeersbewegingen en de emissies vanwege de oven van het crematorium. In het onderzoek is uitgegaan van de maximale capaciteit van de oven, namelijk 400 crematies per jaar (de werkelijk optredende concentraties zullen naar verwachting lager zijn). Uit de berekeningen blijkt dat de uitbreiding van de Noorderbegraafplaats aan de Buikslotermeerdijk een bijdrage heeft van maximaal 0,3 µg/m³ op de jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO 2. Voor PM 10 is er geen zichtbare toename ten opzichte van de achtergrondconcentratie. Aangezien gerekend is met de maximaal mogelijke uitbreiding in 17

21 de toekomst, levert de doorgerekende situatie een maatgevend beeld op. Voor zowel NO 2 als voor PM 10 wordt voldaan aan de NIBM-grens van 1,2 µg/m³. De uitbreiding draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de lokale luchtkwaliteit. Voor de relevante stoffen bedragen de achtergrondconcentraties PM 10 en NO 2 (exclusief bijdrage van de Rijksweg A10) in 2010 circa 25 µg/m³. Met een bijdrage aan de rand van de wijk Jeugdland van de Rijksweg A10 van maximaal 2 en 5 µg/m³ op respectievelijk de jaargemiddelde concentraties PM 10 en NO 2 wordt nog steeds ruim aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer voldaan. De concentraties voor NO 2 blijken verder ruim aan de richtlijn van de World Health Organization (WHO) te voldoen. De jaargemiddelde concentratie PM 10 in de buurt van het crematorium en bij de Rijksweg A10 is wel hoger dan de waarde zoals genoemd in de richtlijn van de WHO. Uit de berekeningen (zie hiervoor) blijkt echter dat de bijdrage van de uitbreiding op de Noorderbegraafplaats aan de concentratie PM 10 zo klein is dat deze niet meetbaar is. Verder zijn er geen directe effecten op de menselijke gezondheid te verwachten vanwege een uitstoot van kwik in de buitenlucht als gevolg van het crematorium. 5.3 Geurhinder Het aspect stankhinder wordt in het kader van de milieuvergunning beoordeeld, waarbij de grenswaarden uit de Nederlandse Emissierichtlijnen Lucht (NeR) zullen worden betrokken. In de handreiking Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn bedrijfstypen ingedeeld in milieucategorieën, die samenhangen met een indicatief aan te houden afstand ten opzichte van een milieugevoelige bestemming vanwege de mogelijke hinder van de milieufactoren geur, stof, gevaar en geluid. In de bedrijvenlijst van de VNG-uitgave is onder begrafenisondernemingen onderscheid gemaakt tussen uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria. Voor crematoria is voor elk van de genoemde aspecten aangegeven welke richtafstand aangehouden moet worden ten opzichte van een in een rustige woonwijk gelegen woning. Als grootste aan te houden richtafstand wordt 100 meter genoemd voor het aspect geur. De afstanden die de VNG-uitgave geeft, gelden in beginsel tussen de perceelsgrens van een bedrijf enerzijds en de gevel van een woning anderzijds. De afstand tussen het crematorium en de dichtstbijzijnde woning bedraagt circa 135 meter. Dit is meer dan de richtafstand van 100 meter. Bovendien zal de oven van het crematorium volgens de fabrikant een lagere geuremissie veroorzaken dan een gemiddelde crematieoven zodat de afstand tussen het crematorium en de dichtstbijzijnde woningen aanvaardbaar wordt geacht. 5.4 Flora en fauna Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet op grond van de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- en diersoorten. Als blijkt dat aanwezige beschermde planten- en of diersoorten worden aangetast als gevolg van bouwwerken en/of andere activiteiten is bouwen pas mogelijk na ontheffing c.q. vrijstelling op grond van de Flora en Faunawet. In februari 2010 heeft DRO een natuurtoets verricht (zie bijlage 3). Uit deze natuurtoets blijkt dat de volgende plant- en diersoorten ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling voorkomen: zoogdieren: algemeen voorkomende diersoorten als konijn, hermelijn, egel, mol, bosmuis, bosspitsmuis, veldmuis en woelrat bevinden zich in het gebied. vleermuizen: uit een eerdere inventarisatie (2005) is gebleken dat er op de Noorderbegraafplaats enkele dwergvleermuizen jagen, vooral in de nabijheid van de boomsingel aan de westzijde. De voor de vleermuizen geschikte bomen staan echter 18

22 niet in het te ontwikkelen gebied. Bovendien is het gebruik door vleermuizen niet gesignaleerd. Ook in de gebouwen op de begraafplaats lijken zich geen vleermuisschuilplaatsen te bevinden aangezien deze gebouwen de indruk maken ontoegankelijk te zijn voor vleermuizen. broedvogels: in de hogere bomen broeden vogels zoals de ekster en de houtduif. Uit eerdere inventarisaties is gebleken dat in het projectgebied ook broedende vogels als wilde eend, heggemus, roodborst, merel, grasmus, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, pimpelmees en koolmees kunnen voorkomen. Deze vogels broeden in ruigte en struiken. In de hoge bomen in het noordoosten van de begraafplaats (in de zone tegenover de woningen aan de Berend Boeijngastraat) bevinden zich nesten van blauwe reigers. In het zuiden en zuidwesten van de begraafplaats zijn ijsvogels, groene spechten en ransuilen gesignaleerd. Deze vogels komen echter niet voor in de loofbomen in het te ontwikkelen gebied. amfibieën: de gewone pad en de bruine kikker komen voor. dagvlinders: het gebied is aantrekkelijk voor mobiele soorten als vlinders en libellen. Beschermde soorten komen echter niet voor. flora: er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De strook langs het Noordholandschkanaal is een ecologische verbinding vanuit Waterland en de stadsrand landinwaarts. Hierlangs kunnen kleine zoogdieren, zoals muizen, wezel en hermelijn zich verplaatsen. Door de aanleg van het nieuwe parkeerterrein verdwijnt een klein stukje van de ruigte waarin deze dieren dekking kunnen vinden. Door de nieuwe entree en het parkeerterrein verdwijnen een aantal bomen en struiken. Daarmee verdwijnen broedplaatsen voor vogels van deze biotopen. Gezien de grootte van de Noorderbegraafplaats is het effect echter klein. Door de realisatie van het parkeerterrein verdwijnt een stuk met ruige begroeiing; welke broedbiotoop is voor een aantal vogels. De werkzaamheden, die gepaard gaan met de uitvoering van het plan, zorgen voor een tijdelijke verstoring binnen het gebied. Door met de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de broedtijd en voortplantingstijd van vogels en dieren kunnen de gevolgen worden beperkt. Geconcludeerd wordt dat er behalve broedvogels geen door de Flora en faunawet beschermde soorten bekend zijn. De in bomen broedende vogelsoorten zijn algemeen in Amsterdam en niet afhankelijk van deze locatie. Dit geldt ook voor de vogels die in riet en ruigte broeden. Omdat er onder de broedvogels geen soorten zijn waarvan het nest een vaste verblijfplaats is in de zin van artikel 11 van de Flora- en faunawet zijn de aanwezige nesten gedurende het broedseizoen (15 februari t/m ongeveer 15 augustus) beschermd maar daarbuiten niet. Voor de in het gebied voorkomende zoogdieren en amfibieën geldt een vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkeling. De vleermuissoorten vallen onder de Europese Habitatrichtlijn en genieten de zwaarste bescherming binnen de Flora en faunawet. De verblijfplaatsen en kraamkolonies mogen niet worden verstoord, maar deze worden in het te ontwikkelen gebied niet verwacht. Daarnaast mag de populatie niet in gevaar worden gebracht door het verdwijnen van foerageermogelijkheden, maar gezien het feit dat er voldoende foerageermogelijkheden in de omgeving blijven is dit niet te verwachten. Een ontheffing van de Flora- en Faunawet is gelet op het voorstaande niet aan de orde. Wel moet bij kap en het weghalen van het groen rekening gehouden worden met de aanwezigheid van broedvogels. Als de planning van de werkzaamheden hierop wordt aangepast is er geen enkele belemmering voor wat betreft de Flora- en faunawet. Bij werkzaamheden in het broedseizoen moet er een controle vooraf plaatsvinden. 19

23 Vanuit de zorgplicht die de flora- en faunawet oplegt, moeten de negatieve gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk worden verzacht (mitigerende maatregelen). Deze mitigerende werkzaamheden zullen worden toegepast bij de uitvoering van het project (uitvoering grondwerkzaamheden in relatie tot zoogdieren en uitvoeren werkzaamheden in relatie tot broedvogels). 5.5 Watertoets Algemeen Het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen hebben in februari 2001 de Startovereenkomst Waterbeheer 21 ste eeuw ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de betrokken partijen de watertoets toepassen op alle relevante ruimtelijke plannen met waterhuishoudkundige consequenties. De watertoets is een instrument om ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, te toetsen op de mate waarin rekening wordt gehouden met waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat daarbij onder meer om aspecten als waterkwaliteit (ruimte voor water) en waterkwantiteit en veiligheid (overstroming). Het projectgebied is gelegen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor alle werkzaamheden aan/op waterstaatkundige werken, watergangen en keringen is een watervergunning nodig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er gelden tevens verplichtingen ten aanzien van het onttrekken en lozen, afvoeren en aanvoeren van water, meld- en meetplicht. De watervergunning kan worden verleend door Hollands Noorderkwartier. Inmiddels heeft een eerste overleg met het Hoogheemraadschap plaatsgevonden. Waterkering Het crematorium is gelegen in op circa 50 meter van het talud van de Buikslotermeerdijk, welke een (regionale) waterkering van de Buikslotermeerpolder is. Het crematorium ligt daardoor buiten de vrijwaringszone van de waterkering. De nieuwe entree van de Noorderbegraafplaats en het parkeerterrein komen ter plaatse van de waterkering. De nieuwe entree en het parkeerterrein hebben geen gevolgen voor de waterkering. De zone van de waterkering is dubbel bestemd ( Waterstaat-Waterkering ). Waterkwantiteit In het projectgebied is momenteel geen water aanwezig. Gelet op de eisen van het hoogheemraadschap dient er 10% compensatie plaats te vinden bij een toename van verharding met meer dan 800 m². De nieuwe gebouwen en verhardingen hebben een oppervlak van circa m². Aangezien de te slopen bebouwing en te verwijderen verhardingen een oppervlak van circa m² hebben bedraagt de toename aan verharding circa m². Omdat de toename van verharding meer dan 800 m² bedraagt zal er ten behoeve van het project dus minimaal 185 m² extra water dienen te worden gegraven. Deze compensatie vindt plaats door de huidige watergang aan de noordoostkant van de begraafplaats te verbreden met 106 m² extra wateroppervlak. Ook zal er extra water worden gerealiseerd in de vorm van een nieuwe vijver. Deze nieuwe vijver zal 153 m² groter zijn dan de bestaande vijver en tevens worden aangesloten op het stelsel van watergangen zodat circulatie mogelijk is. Door de te verbreden watergang en de nieuwe vijver wordt voldaan aan de minimaal benodigde watercompensatie. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven akkoord te zijn met deze watercompensatie. 20

24 Afbeelding: te verbreden sloot Materiaalkeuze Het gebruik van uitlogende materialen beïnvloedt de kwaliteit van regen- en oppervlaktewater negatief en dient voorkomen te worden (gedurende zowel de bouw- en gebruiksfase alsmede de inrichting van de openbare ruimte). Emissies naar het oppervlaktewater van PAK (teer- en bitumineuze materialen, verduurzaamd hout), lood, zink en koper (via regenwaterafvoer) zal worden tegengegaan. Bij een eventuele ingreep dient te worden nagegaan of een vergunning is vereist wanneer bij de ingreep uitlogende bouw- en andere materialen worden gebruikt die in contact (kunnen) komen met het oppervlaktewater of regenwater dat (indirect) wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het voorgaande is aan de orde bij de uiteindelijke realisatie van de toegestane ruimtelijke ontwikkeling. Het materiaalgebruik valt buiten de strekking van een bestemmingsplan of projectbesluit. Regenwater, drainage en riolering Neerslagwater zal zoveel en zolang mogelijk in het gebied zelf worden vastgehouden. Het neerslagwater zal worden ingezameld en getransporteerd naar het oppervlaktewater. Om de vervuiling van het oppervlaktewater te beperken zullen in het regenwaterstelsel lokaal zuiveringtechnische voorzieningen worden gerealiseerd. Voor inzameling en transport van afvalwater zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. Het afvalwater zal via een vuilwaterriool worden ingezameld en getransporteerd naar de afvalwaterzuivering. 21

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING CREMATORIUM NOORDER- BEGRAAFPLAATS BEHORENDE BIJ PPROJECTBESLUIT CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING CREMATORIUM NOORDER- BEGRAAFPLAATS BEHORENDE BIJ PPROJECTBESLUIT CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING CREMATORIUM NOORDER- BEGRAAFPLAATS BEHORENDE BIJ PPROJECTBESLUIT CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS 15 mei 2012 INHOUD pag. 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding en doelstelling ruimtelijke

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 10 december 2013 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel. Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3.

Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel. Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3. Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3.22 Wro) 4 januari 2011 1. Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. dhr. P. van den Broek Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Datum: 2 april

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur Amsterdam, 11 april 2012 Partij voor de Dieren (fractie Amsterdam) Amsterdam, april 2012 Inleiding Amsterdam is een stad

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 april 2014 Kenmerk N003-1222424MTU-evp-V01-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar 1 Aanleiding onderzoek Gemeente Zevenaar heeft

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Toelichting Bijlage Voorschriften Plankaart Schaal 1:2.500 Datum: 24 februari 2012 Projectgegevens:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6 Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning T.b.v. de aanleg van tijdelijke verkeersvoorzieningen in Watergang versie 1.1 1 april 2011 Inleiding De gemeente moet groot onderhoud uitvoeren aan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20 Ruimtelijke Onderbouwing Paal 19,5 en 20 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Op het strand bij paal 19,5 en bij paal 20 staan een tweetal verhuurgebouwtjes. De initiatiefnemer wil deze verhuurgebouwtjes

Nadere informatie

Ruimtelijkeonderbouwing. 8garagesaandeHemsterhuisstraatteAmsterdam.

Ruimtelijkeonderbouwing. 8garagesaandeHemsterhuisstraatteAmsterdam. 08 Ruimtelijkeonderbouwing 8garagesaandeHemsterhuisstraatteAmsterdam. Aanvraagontvangen Datum:10-11-2014 Kenmerk:OLO10358277 Vooromgevingsvergunningmetafwijking,doorstadsdeelNieuw-West,vanhet bestemmingsplanalsbedoeldinartikel2.12,eerstelid,ondera,onder3,vandewabo.

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 13 februari 2014 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Extern Advies Bevoegd gezag : Datum : 07-04-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 36401, 36402, 36403, 36205,

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Natuurtoets Kop Zuidas

Natuurtoets Kop Zuidas Natuurtoets Kop Zuidas Planteam Groen, ecologie, stedelijke Recreatie en Water Maart 2009 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Eerder onderzoek... 3 Begrenzing plangebied... 4 Beschrijving van het gebied...

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P Inhoud Ruimtelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Groenstrook Kijk in de Pot 2012 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

(Ruimtelijk)wettelijk kader. menselijk stemgeluid. Nico Haselager. 21 december 2016

(Ruimtelijk)wettelijk kader. menselijk stemgeluid. Nico Haselager. 21 december 2016 (Ruimtelijk)wettelijk kader en menselijk stemgeluid Nico Haselager 21 december 2016 Indeling Intro Activiteitenbesluit Algemene Plaatselijke Verordening o Voorkomen van geluidhinder (Exploitatievergunning

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Quick scan flora en fauna Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Gemeente Castricum 0 INHOUD 1. Aanleiding... 2 2. Gebiedsomschrijving en beoogde ingrepen... 3 3. Wettelijk kader... 4 4. Voorkomen van beschermde

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie