Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013

2 Samenvatting. Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SDZZ dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Daardoor komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers. In het verleden zijn verschillende acties geweest om meer vrijwilligers te vinden, helaas zonder veel resultaat. Dat is de reden,waarom het Bestuur van SDZZ, besloten heeft beleid te maken, dat deze situatie gaan verbeteren. In 2013 is er een klein commissie onder leiding van coördinator John Kummeling in het leven geroepen, om het vrijwilligersbeleid van voetbalvereniging SDZZ te ontwikkelen. In verschillende stappen is door de commissie het plan opgesteld en gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van Oktober Vervolgens is het vrijwilligersbeleid met algehele stemmen aangenomen. Het vrijwilligersbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Je mag lid worden van Omni-vereniging SDZZ; Je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden,maar Je hebt de plicht om bij te dragen in de organisatie van SDZZ. De essentie van het plan is, dat vrijwilligerswerk verplicht wordt voor alle leden vanaf 17 jaar. Per seizoen moet men 3 x 3 uur verenigingsdiensten verrichten. Voor de ouders of verzorgers van de jeugd van S.D.Z.Z. is een uitzondering gemaakt en bestaat deze verplichting niet. Wel willen wij een dringend beroep op hen doen om een aantal werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Als het betreffende lid zijn of haar vrijwilligerstaak- of functie dat jaar niet heeft uitgevoerd, dan wordt aan het eind het seizoen 40,-- in rekening gebracht en vervolgens zal inning plaatsvinden door automatisch afschrijving van zijn of haar bank- of giro rekening. Leden en ouders/verzorgers van spelende jeugdleden dienen aan het begin van het seizoen aan de coördinator door te geven welke vrijwilligerswerk zij willen te gaan doen. Een overzicht van werkzaamheden en functies vindt U hieronder. Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren is er een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen, die door de coördinator zal worden aangestuurd. Deze commissie zorgt ervoor, dat de daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden worden ingedeeld in de verschillende functies of taken en waar nodig worden ingeroosterd. De vrijwilligerscoördinator zal aan het bestuur rapporteren. In het voor u liggende plan worden de te vullen functies en taken beschreven, alsmede de spelregels van ons vrijwilligersbeleid. Het is de bedoeling dat het plan met ingang 2015/2016 definitief in werking treedt. Al met al hoopt het bestuur dat met dit plan de komende jaren alle activiteiten en faciliteiten gehandhaafd kunnen blijven, en wij daarmee de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen.

3 Uitgangspunten vrijwilligersbeleid. Uitgaande van eerder geformuleerde motto: Je mag lid worden van Omnivereniging SDZZ; Je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden,maar Je hebt de plicht om bij te dragen in de organisatie van SDZZ. Heeft het bestuur van SDZZ de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het vrijwilligersbeleid: Voetbalvereniging SDZZ doet een beroep op een ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging. Voetbalvereniging SDZZ vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid dan wel de ouders(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden tenminste één vrijwilligerstaak vervult. Jeugdleden vanaf 16 jaaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder of verzorger een vrijwilligerstaak vervullen m.u.v. een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van18 jaar. Junioren scheidsrechters die als vrijwilligers door de coördinator worden geaccepteerd en voldoende wedstrijden fluiten in 1 seizoen, hebben daarmee ook een vrijwilligerstaak verricht. Nieuwe leden of ouders van jeugdleden dienen bij inschrijving op het vrijwilligersbeleid worden gewezen. Om een goede positie aan het begin van ieder seizoen te krijgen worden de leden verplicht hun voorkeur van een vrijwilligerstaak kenbaar te maken en ook eventuele voorkeuren t.a.v. tijden waarop dit gewenst is om te vervullen. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken kan een vrijwilliger ook verplicht ingedeeld worden. De roosters voor het vervullen van de taken zullen worden gepubliceerd op onze website. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij SDZZ, zoals geformuleerd in Normen en Waarden van voetbalvereniging SDZZ. Voetbalvereniging SDZZ stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechteropleidingen. Voetbalvereniging SDZZ zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarden. Het bestuur van voetbalvereniging SDZZ stelt zich ten doel het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.

4 Diensten/activiteiten en functies vrijwilligerswerk. Welke soort diensten zijn er Er zijn vier soorten diensten n.l.: Activiteiten Onderhoud en schoonmaak kantine en accommodatie Bar- en keukendiensten Kaderfuncties Wat ga ik doen als ik voor Activiteiten kies? Onder activiteiten vallen bijv: Meehelpen organiseren van een voetbaltoernooi, feestavond of een speciale ( jeugd) activiteit zoals het sinterklaasfeest en winteractiviteiten. Meehelpen opbouwen. afbreken van de Bazaar kramen in juni Fluiten van pupillenwedstrijden Steun bieden aan de Jeugd Activiteiten Commissie. Zaterdagdiensten/bardiensten op zaterdag. Organisatie Kerstbroden Actie en Grote Club Actie Natuurlijk word je door leden van de diverse commissies begeleid. Wat ga ik doen als ik voor onderhoud en schoonmaak kies? Dan help je met onderhoudswerkzaamheden tijdens de klusdagen, zoals schuren, snoeiwerkzaamheden,schilderen en kleine reparaties. Of met schoonmaakwerkzaamheden zoals opruimen,vegen,dweilen en poetsen. In overleg met de commissie wordt met je afgesproken wat de werkzaamheden zijn. Wat ga ik doen als ik voor Bar- en keukendiensten kies? Dan help je achter de bar met het bedienen van kantinebezoekers. Denk aan het inschenken en afrekening van koffie,limonade en misschien wel het tappen van bier. Ook kun je meehelpen in de keuken met bijvoorbeeld patat en snacks bakken. Je mag ook mee komen helpen schoonmaken, Je wordt door de kantinebeheerster begeleid. Wat ga ik doen als ik voor een kaderfunctie kies? Heeft u ervaring op het gebied van besturen of heeft u ervaring in het begeleiden/trainen van een elftal of het fluiten van een jeugdelftal kies dan uit de lijst Totaal functies S.D.Z.Z..

5 Totaaloverzicht functies Voetbal Omni Vereniging S.D.Z.Z. BIJLAGE 2 Verwijzing Bestuur / commissie / overig Functienaam Hoofdbestuur: 1.1 Voorzitter (lid dagelijks bestuur) 1.2 Secretaris (lid dagelijks bestuur) 1.3 Penningmeester (lid dagelijks bestuur) 1.4 Bestuurslid voetbaltechnische zaken senioren 1.5 Bestuurslid jeugdzaken 1.6 Bestuurlid commerciële zaken 1.7 Bestuurslid PR 1.8 Bestuurslid vrijwilligerszaken 1.9 Bestuurslid kantine zaken 1.10 Medewerker ondersteuning penningmeester( geen lid van HB) Jeugdbestuur: 2.1 Voorzitter jeugdcommissie (lid van het Algemeen Bestuur) 2.2 Secretaris jeugdcommissie 2.3 Penningmeester jeugdcommissie 2.4 Wedstrijdsecretaris jeugd 2.5 Voorzitter Technische zaken 2.6 Voorzitter Materialenbeheer 2.7 Voorzitter PR/Sponsoring 2.8 Ledenadministratie Jeugd 2.9 Algemeen lid 2.10 Medewerker ledenwerving jeugd Overige zaken Jeugd 3.1 Technisch Jeugdcoördinator 3.2 Jeugd coördinator A t/m F 3.3 Scheidsrechters coördinator 3.4 Jeugd scheidsrechter jeugd 3.5 Jeugdtrainer 3.6 Keeperstrainer jeugd 3.7 Jeugdleider 3.8 Activiteiten commissie voetbal/toernooicommissie 3.9 Lid van de jeugdactiviteiten 3.10 Medewerker/ster loterij op zondag 3.11 Medewerker organisatie pupil vd week Seniorencommissie 4.1 Voorzitter seniorencommissie ( lid van het Algemeen bestuur) 4.2 Algemeen lid seniorencommissie 4.3 Wedstrijdsecretaris senioren Overige zaken Senioren 5.1 Hoofdtrainer selectie 5.2 Assistent-trainer selectie 5.3 Trainer overige senioren elftallen 5.4 Keeperstrainer senioren elftallen 5.5 Elftalleider senioren elftallen 5.6 Assistent scheidsrechter selectie 5.7 Verzorger selectie / sportmasseur / fysiotherapeut

6 5.8 Ledenadministratie 5.9 Consul 5.10 Gastvrouw op zondag 5.11 Medewerker/ster entree heffen 5.12 Omroeper bij 1 e elftal Kantinecommissie 6.1 Voorzitter barcommissie (lid van het Algemeen Bestuur) 6.2 Bar/keuken medewerker/ster 6.3 Medewerker financiën 6.4 Medewerker schoonmaak kantine 6.5 Roostercoördinator Terrein en onderhoudcommissie 7.1 Voorzitter commissie onderhoudszaken 7.2 Lid van de commissie onderhoudszaken 7.3 Medewerker schoonmaak kleedkamers 7.4 Medewerker onderhoud velden Vrijwilligerscommissie 8.1 Hoofd vrijwilligerszaken (lid van het Algemeen bestuur) 8.2 Roostercoördinator Kascontrole commissie 9.1 Lid kascontrole commissie Evenementen commissie 10.1 Medewerker/organisator div activiteiten o.a vrijwilligersdag- kerstbingo Redactie De Stem 11.1 Voorzitter clubblad De Stem 11.2 Redactielid De Stem Websitebeheer 12.1 Webmaster 12.2 Designer Website PR/Sponsorcommissie 13.1 Voorzitter sponsorcommissie 13.2 Lid sponsorcommissie 13.3 Medewerker contractbeheer 13.4 Medewerker Fanshop 13.5 Medeweker PR De Vrienden van SDZZ 14.1 Voorzitter 14.2 Medewerker/ster Club van Voorzitter 15.2 Medewerkers

7 Spelregels vrijwilligersbeleid voetbalvereniging SDZZ Het bestuur van voetbalverening SDZZ wijst inzake verzekeringen op het volgende/ Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de Gemeente Zevenaar. Verder gaat SDZZ er van uit dat iedereen persoonlijk verantwooordelijk is voor de volgende verzekeringen : Een aansprakelijkheidsverzekering (WA) Een ongevallen verzekering Een autoverzekering Een auto inzittendenverzekering. Voor de praktische invulling van het bovenbeschreven vrijwilligersbeleid zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zullen elk seizoen getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast. De volgende spelregels/uitgangspunten zijn van toepassing : 1. (ouders(s)/verzorgers van ) leden kunnen aan het begin van iedere seizoen hun voorkeur voor het vervullen van een vrijwilligerstaak kenbaar maken aan de vrijwilligerscoördinator). Op dat moment kunnen ook voorkeurstijden worden doorgegeven. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken, kan een vrijwilliger ook verplicht ingedeeld worden op een andere dan zijn/haar voorkeurstaak. 2. (ouders(s)/verzorgers van ) leden die geen voorkeuren doorgeven worden door de vrijwilligercoördinator ingedeeld 3. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichting voortkomend uit het vrijwilligersbeleid. 4. De roosters voor het vervullen van vrijwilligerswerk zullen worden gepubliceerd op de website. 5. Is een taak eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. 6. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkene worden daarover zoveel mogelijk van te voren ingelicht. 7. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald. Het lid of de ouder/verzorger die voor de taak staat ingeroosterd is zelf ingeroosterd voor om zich te overtuigen dat er ook daadwerkelijk niet gespeeld wordt. Bij algehele afgelasting kan het voorkomen dat andere activiteiten worden georganiseerd. 8. Leden of ouder/verzorger van leden die in omstandigheden verkeren die hen het uitvoeren van een vrijwilligerstaak of functie onmogelijk maakt, kunnen bij de vrijwilligercoördinator een met redenen omkleed verzoek indienen om uitgezonderd te worden van een taakplicht. De vrijwilligercoördinator is bevoegd om een besluit te nemen over dit verzoek. Om te komen tot een goed functionerend vrijwilligersbeleid is het noodzakelijk toezicht en controle te houden op de invulling van het vrijwilligersbeleid. Daarvoor is er een commissie in het leven geroepen en die wordt voorgezeten door de coördinator. De voornaamste taak van deze commissie is het uitvoeren, administreren ( en opzetten van een sluitend systeem hiervoor), coördineren en handhaven/controleren van het uitgezette vrijwilligersbeleid. Daarnaast kan deze commissie voorstellen aan het bestuur doen voor het verder vormen en waar nodig bijstellen van dit vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

SEIZOEN 2014-2015 VAN S.D.Z.Z.

SEIZOEN 2014-2015 VAN S.D.Z.Z. DE SEIZOEN 2014-2015 STEM VAN S.D.Z.Z. Bewaarnummer 2014-2015 COLOFON DE STEM Uitgave: Jaargang 45 - nummer 1 September 2014 Redactie: Voorzitter Tiny Visser Esther van der Burg Marian Kelderman Vormgeving:

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie VOORBLAD Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie Als er een vacature in de vereniging is, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met een functie in het bestuur of een commissie, ga je

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Handleiding Teamleider ...

Handleiding Teamleider ... . USV Hercules Jeugdvoetbal Prof R Boslaan 20 3571 CR Utrecht Tel: (030) 2713568 Hercules.jeugdvoetbal@hccent.nl www.hercules-utrecht.nl Handleiding Teamleider........ In dit document staan aanwijzingen,

Nadere informatie

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV.3...5 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleidsplan 2008-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waar staat de Real-Lunet aan het begin van het seizoen 2008-2009? 2. Waar willen we heen met de

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Kantine Organisatie SC Leovardia

Kantine Organisatie SC Leovardia Kantine Organisatie SC Leovardia Het reglement van de kantine van SC Leovardia bestaat uit een aantal delen. We hebben met dit reglement de bedoeling dat het duidelijk is hoe de organisatie van de kantine

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC.

BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC. Aanmeldingsformulier vv TLC Inleveradres: Han Sinninghe Rodenburg 3 9351 PV, Leek Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: M / V Geboorteplaats: Telefoon:

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie