RWS verantwoordingsdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RWS verantwoordingsdocument"

Transcriptie

1 RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 Technische rapportage Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving

2 RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 Technische rapportage Datum 11 juli 2014 Kenmerk WVL012/Bae/ Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Titel rapport Kenmerk Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 Technische rapportage WVL012/Bae/ Datum publicatie 11 juli 2014 Projectteam opdrachtgever(s) de heer P. Rijkse Projectteam DAT.Mobility mevrouw E.T.M. Bernards en de heer R. van Vilsteren Projectomschrijving Trefwoorden Actualisering geometrie nieuwe en gewijzigde infrastructuur, verkeersintensiteiten (uit NRM2014 en INWEVA2013) en weg- en omgevingskenmerken van het hoofdwegennet in de Monitoringstool NSL, Monitoringstool, LMS, verrijking, INWEVA, MIRT

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Project doelstelling Uitgangspunten 2 2. Verantwoording Actualisering NSL-netwerken met gewijzigde infrastructuur HWN Voorgaand kalenderjaar Zichtjaren 2015, 2020 en Verrijking met weg- en omgevingskenmerken Algemene aanpassingen Nieuwe wegvakken Verrijking met verkeersgegevens Herstellen van fouten in NSL Aanpassing op basis van controleronde regio 9 3. Resultaten Kwaliteitscontroles Upload in Monitoringstool Resultaatbestanden 11

5 1. Inleiding Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL waarborgt dat overal waar de richtlijn dat vereist, tijdig aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan. Het NSL heeft daarmee een functie bij de onderbouwing van projecten op het punt van de luchtkwaliteit. Tijdens de uitvoering van het NSL-programma wordt door middel van monitoring gecontroleerd of tijdig wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Voor de jaarlijkse monitoring van het NSL wordt gebruik gemaakt van de NSL Monitoringstool. De jaarlijkse actualisering van de locatiespecifieke invoergegevens vindt plaats op drie gebieden: verkeersgegevens; netwerkinformatie; reken- en toetspunten. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de jaarlijkse actualisering van de rijkswegen. 1.1 Project doelstelling De dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan DAT.Mobility gevraagd ten behoeve van de monitoring van het NSL2014 de netwerkinformatie van het hoofdwegennet (HWN) te actualiseren. In het kader van de jaarlijkse actualisering heeft WVL, parallel aan het onderhavige project, nog twee projecten uitgezet, die gedrieën in onderlinge samenhang zijn opgepakt. Het betreft de actualisering van de verkeersgegevens die aan DAT.Mobility is gegund, en de actualisering van de reken- en toetspunten die het Steunpunt Lucht uitvoert. Ieder van de drie projecten heeft als resultaat een eigen verantwoordingsdocument. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 1

6 1.2 Uitgangspunten In dit project zijn de netwerk- en verkeersinformatie in de NSL-netwerken geactualiseerd. Er zijn netwerken opgesteld voor vier toetsjaren: voorgaande kalenderjaar 2013; zichtjaar 2015; zichtjaar 2020; zichtjaar De NSL2014-netwerken zijn gebaseerd op de vigerende NSL2013-netwerken, aangevuld met de nieuwe inzichten ten aanzien van (veelal MIRT-)wegprojecten en verkeersprognoses. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 2

7 2. Verantwoording In het 'Draaiboek Monitoring NSL voor rijkswegen' is het proces rondom de jaarlijkse monitoring van het NSL beschreven. Als onderdeel van de monitoring vindt de actualisering van de NSL-netwerken plaats. Voor de actualisering van de geometrie en weg- en omgevingskenmerken is in het Draaiboek vastgelegd welke bronnen bij voorkeur gebruikt worden. Tijdens de actualisering van de afgelopen jaren (vanaf MT2010) en dit jaar is op hoofdlijnen de methodiek uit het Draaiboek gevolgd. In voorkomende gevallen is echter gebleken dat de actualisering beter uitvoerbaar is door wijzigingen in data ten opzichte van het voorgaande jaar door te voeren, in plaats van vanaf nul te starten. Vanwege de goede ervaringen met deze verschilanalyse in de afgelopen jaren, is dit jaar voor een vergelijkbare aanpak gekozen. Tevens is de kwaliteit van de brondata getoetst. De actualisering is voor vier toetsjaren doorlopen op de volgende vijf onderdelen: 1. Actualisering NSL-netwerken met gewijzigde infrastructuur HWN. 2. Verrijking met weg- en omgevingskenmerken. 3. Verrijking met verkeersgegevens. 4. Herstellen van fouten in NSL Aanpassing op basis van controleronde regio. 2.1 Actualisering NSL-netwerken met gewijzigde infrastructuur HWN Voorgaand kalenderjaar 2013 Uitgangspunt voor de geometrie van de weginfrastructuur in het jaar 2013 is het vigerende NSL2013 geweest. Het NSL2013-netwerk voor het zichtjaar 2012 is van origine gebaseerd op het NWB van december 2009, aangevuld met relevante infrastructurele wijzigingen vanuit het NWB van oktober RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 3

8 Voor het actualiseren van dit netwerk zichtjaar 2012 naar het voorgaande kalenderjaar 2013 is dezelfde methode toegepast als voor het vigerende NSL2013. Door een verschilanalyse van het NWB oktober 2013 met het NWB oktober 2012 is achterhaald waar infrastructuur nieuw is aangelegd, of significant is verlegd. Voor deze locaties is de geometrie vervangen door de geometrie uit het NWB van oktober Een voorbeeld van een dergelijke wijziging is de Westrandweg A5 bij Amsterdam (rood in de figuur). Figuur 2.1: Omlegging A5 Westrandweg Dit is een van de weinige grote infrastructurele wijzigingen tussen 2012 en De overige aanpassingen zijn voornamelijk gericht op de vorm en ligging van op- en afritten en knooppunten Zichtjaren 2015, 2020 en 2030 Voor het zichtjaar 2020 is het 2020-netwerk uit het NSL2013 het startpunt geweest. Het netwerk 2015 is afgeleid uit de netwerken 2013 en Voor het zichtjaar 2030 is een preload beschikbaar in de Monitoringstool Dit is een kopie van het zichtjaar 2020, en beschrijft daarmee de situatie van het jaar 2030 onvoldoende. Vanuit de PAS is voor het jaar 2030 wel een representatief NSL2013 -netwerk beschikbaar, die daarmee startpunt is geweest voor het NSL2014. Gewijzigde inzichten qua infrastructuur op wegprojectniveau tussen de vorige en de huidige NSL-ronde zijn in de basisnetwerken niet opgenomen. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 4

9 De vernieuwde inzichten zijn op de volgende wijze stapsgewijs in de netwerken doorgevoerd: 1. Correctie van de netwerken op basis van de verschilanalyse voor het basisjaar 2013 (zie paragraaf 2.1.1). 2. Correctie van de netwerken op basis van de NSL-projectenlijst en de bijbehorende wegontwerpen. 3. Correctie van de netwerken ter hoogt van wegtunnels en tunnelmonden. 4. Correctie van de netwerken op basis van een analyse van koppelproblemen met de NRM2014-netwerken. De correcties die volgen uit de NSL-projectenlijst, zijn leidend geweest voor de netwerken. In de NSL projectenlijst zijn de wijzigingen uit het MIRT2014 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) opgenomen. De belangrijke wijzigingen zitten in de volgende projecten: A13/A16/A20 Rotterdam; A15 doortrekking Ressen - Zevenaar; Blankenburgverbinding (NWO); spitsstrook A7 - A8; 2e Coentunnel/Westrandweg; A50 Ewijk - Valburg; A29/A15 Vaanplein - Barendrecht; A15 Maasvlakte - Vaanplein; A59 Drongelens Kanaal; A44 RijnlandRoute; A4 RijnlandRoute; A4 Vlietland - N14; N18 Varsseveld - Enschede; Ring Utrecht; N18 Varsseveld - Enschede. De wijzigingen zijn divers van aard. Het gaat om nieuwe infrastructuur, wijziging van kenmerken of wijziging van realisatiejaar. Infrastructurele correcties zijn doorgevoerd op basis van de meegeleverde ontwerptekeningen. Wegtunnels De ligging van de wegtunnels en tunnelmonden is tegenwoordig nauwkeuriger vast te stellen dan een aantal jaren geleden. Uit een analyse van de ligging van de tunnels in de netwerken is gebleken dat de nauwkeurigheid onvoldoende was. Een voorbeeld van een verkeerde ligging is de Roertunnel A73. De in-/uitgang van de tunnel ligt in het NSL m te ver naar het westen. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 5

10 Figuur 2.2: Ligging tunnel in NSL2013 (zwart = tunnel, rood = tunnelmond) Op basis van luchtfoto s en Cyclomedia is de ligging van tunnels gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Daarbij zijn ook de tunnelmonden en de bijbehorende tunnelfactoren gecorrigeerd. Op consistente wijze zijn de correcties in de netwerken van de vier zichtjaren doorgevoerd. 2.2 Verrijking met weg- en omgevingskenmerken Aangezien de NSL2013-netwerken het startpunt zijn geweest voor het NSL2014, is het overgrote deel van de wegvakken voorzien van weg- en omgevingskenmerken. De wegvakken in het NSL2013 zijn voornamelijk SRM2-wegvakken wat betekent dat ze vallen binnen de reikwijdte van de Standaardrekenmethode 2 (breed wegprofiel). Uitzonderingen hierop zijn de A2 ter hoogte van Maastricht en twee wegtracés van de N9, die in het NSL2013 al als SRM1-wegvakken zijn gecodeerd. Relevante kenmerken voor SRM2-wegvakken zijn: hoogte- en diepteligging; wettelijke maximumsnelheden, inclusief de wijze van handhaving; ligging en hoogte afschermende voorzieningen, tunnelinformatie Algemene aanpassingen Het uitgangspunt is dat de wegvakinformatie uit het NSL2013 representatief is voor het NSL2014. Er zijn dit jaar twee algemene aandachtspunten geweest: de wettelijke snelheden en de scherminformatie. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 6

11 Wettelijke snelheden Op het onderdeel wettelijke snelheden heeft WVL besloten om de informatie in het NSL te actualiseren. Voor het jaar 2013 zijn door WVL de maximumsnelheden aangeleverd, zoals deze op 1 januari 2013 op het HWN van kracht waren. Voor de jaren vanaf 2015 zijn snelheidslimieten aangeleverd, waarbij rekening is gehouden met alle verkeersbesluiten die genomen zijn voor de sluitingstermijn van de MT2014. De aangeleverde bron waarin de snelheden zijn opgenomen, is het bestand Snelhedenbeeld na invoering 130 versie versie voor NSL.xls. Wegvakken die niet in deze lijst voorkomen, zijn onder andere op- en afritten en infrastructuur die na 2015 zijn opengesteld. Voor deze wegvakken hebben WEGGEG respectievelijk de NSL2013- netwerken als bron voor de snelheden gediend. Scherminformatie Tijdens de actualiseringrondes van de afgelopen jaren zijn omissies geconstateerd in de bronbestanden van de schermen. WVL heeft vooruitlopend op de huidige actualiseringronde een verbeterslag voor de schermen doorgevoerd. Concreet betekent dit dat de scherminformatie is ondergebracht in één eenduidig bestand, met daarin: de huidige schermen en wallen, zoals ingemeten tot en met 2013 (uit het geluidsregister); de NSL-schermen; nieuw PreNoMo-scherm langs de A20 bij Rotterdam dat aan de zuidzijde (stadszijde) wordt gerealiseerd. De scherminformatie uit het nieuw aangeleverde bestand ( schermen_totaal.shp ) zijn overgenomen in de betreffende zichtjaren van de NSL-netwerken. Voor de toekomstjaren geldt dat ook de huidige schermen hierin zijn opgenomen. Er doen zich echter situaties voor waarbij de schermen door toedoen van projectwijzigingen of nieuwe projecten niet meer naast de weg staan, maar onder de (nieuwe) weg terechtkomen. Deze schermen zijn niet in de toekomstnetwerken opgenomen. Alle scherminformatie zoals opgenomen in het NSL2013, is op basis van vorenstaande aanpassingen overruled, met uitzondering van schermen langs nieuwe tracés, zoals de A4 Delft- Schiedam. Deze schermen, die vanuit projectbesluiten worden aangelegd, zijn gehandhaafd Nieuwe wegvakken Voor alle nieuwe wegvakken is de volgende extra informatie verzameld: hoogte- en diepteligging; wegtypering; ligging en hoogte afschermende voorzieningen; tunnelinformatie. Openstelling 2013 Voor wegen die in 2013 zijn opengesteld, zijn de volgende bronnen gebruikt: het Digitaal Topografische Bestand (DTB) voor de hoogte- en diepteligging; gegevens over strikte handhaving uit het vigerende NSL2013; tunnelinformatie uit het vigerende NSL2013. Het DTB bevat informatie over het hoogteprofiel van de weg. Tijdens eerdere actualiseringen van de NSL-netwerken is gebleken dat het DTB op meerdere locaties achterloopt bij het NWB. Hierdoor is het op deze locaties niet mogelijk om hoogte- en diepteligging uit het DTB af te leiden. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 7

12 Nieuwe wegvakken die wel in het DTB aanwezig zijn, zijn vanuit deze bron voorzien van weghoogten. De set wegvakken die (nog) niet in het DTB is opgenomen, zijn voorzien van een alternatieve, handmatige verrijking op basis van logica. Tunnelinformatie en informatie over strikte handhaving (wegtype 94) is overgenomen uit het NSL2013. Openstelling na 2013 De toekomstige wegtracés zijn verrijkt met weg- en omgevingskenmerken door toepassing van: tunnelinformatie en informatie over strikte handhaving uit het vigerende NSL2013. Indien mogelijk, is de weghoogte overgenomen uit naastliggende wegvakken; te traceren fly-overs zijn voorzien van realistische hoogteverschillen ten opzichte van de onderdoorgang. Indien relevant zijn weghoogten uit het NSL2013 overgenomen op de nieuwe infrastructuur. Overige nieuwe infrastructuur in de toekomstjaren heeft default een weghoogte van 0 m ten opzichte van maaiveld meegekregen. Tunnelinformatie is overgenomen uit het NSL2013. Indien van nieuwe projecten tunnelinformatie beschikbaar was, is deze meegenomen. 2.3 Verrijking met verkeersgegevens De verkeersgegevens zijn binnen een apart project verrijkt en aan de NSL-netwerken gekoppeld. In de notitie Verantwoordingsrapportage Verrijkte Verkeersintensiteiten (kenmerk: WVL011/Bae/ ) zijn deze werkzaamheden beschreven. 2.4 Herstellen van fouten in NSL2013 Onderdeel van de actualisering is het verbeteren van geconstateerde omissies in de netwerken van de monitoringsronde Via het Steunpunt Lucht van RWS worden onjuistheden die door de eigen organisatie of externen (bijvoorbeeld andere wegbeheerders) worden aangedragen, gedurende het gehele jaar geïnventariseerd. Het Steunpunt heeft deze inventarisatielijst ten behoeve van correcties aangeleverd (bron: Fouten_NSLMonitoring.doc ). RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 8

13 De voor de onderhavige studie relevante meldingen hadden betrekking op: traject A2 A20-Noord A15, tunnel onder de Noord algemeen A1 ter hoogte van Muiden A27/A1 regio Zeeland omschrijving de wegvakken van de A2 tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein liggen op de (oude) verkeerde locatie in de NSL Monitoringstool op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum zijn schermen opgenomen in het jaar 2012, terwijl die er nog niet staan; hierdoor wordt gerekend met een onderschatting van de concentraties, ook in 2015 klopt de schermmodellering mogelijk niet bij de tunnel onder de Noord is een tunnelfactor toegepast op een segment dat in de tunnel ligt schermhoogtes zitten langs veel wegen niet goed in de MTtool het aquaduct/de tunnel in het nieuwe tracé voor SAA zit niet als tunnel in de Monitoringstool maar ligt op maaiveld; de berekende concentraties kloppen hierdoor niet de nieuwe aansluiting Hilversum verschuift 25 m naar het zuiden (aanpassing van OTB naar TB) diverse wijzigingen Na overleg met het Steunpunt Lucht zijn noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. 2.5 Aanpassing op basis van controleronde regio WVL heeft de conceptnetwerken aan de regionale vertegenwoordigers voorgelegd. Uit deze controleronde zijn opmerkingen naar voren gekomen, op basis waarvan de netwerken aangepast zijn. Het betreft: Verlenging van de op-/afrit in 2020 en 2030 op de Europaplein A2 Maastricht. Verwijdering aansluiting Imstenradarweg in Toevoeging van de zuidoostelijke verbindingsboog in knooppunt Zunderberg in Toevoeging van een scherm bij de noordwestelijke verbindingsboog in knooppunt Zunderberg in 2015, 2020 en Verwijdering van een dubbel wegvak op de N35 Nijverdal in Aanpassing van de wegassen A59 Drongelenskanaal aan de ligging van het ontwerp in 2020 en 2030 (2015 is ongewijzigd, is tijdelijke situatie). Toevoeging van de tunnel in de A10 Zuidas en gewijzigde ligging. Deze wijziging heeft plaatsgevonden op verzoek van de heer Franci Vanweert. Toevoeging van segment N35 bij Zwolle. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 9

14 3. Resultaten 3.1 Kwaliteitscontroles Tijdens de bouw van de netwerken NSL2014 hebben met regelmaat op twee niveaus kwaliteitscontroles plaatsgevonden: controle of de vernieuwde netwerken compleet zijn; controle of de weg- en omgevingskenmerken plausibele waarden hebben. De controles hebben in het teken gestaan van het opsporen van structurele fouten. In ieder geval hebben de hiernavolgende controles plaatsgevonden: set vernieuwde wegvakken in een zichtjaar ook aanwezig in een set van een later zichtjaar; koppelingen modelnetwerken aan NSL-netwerken ten behoeve van het opsporen van gaten/omissies in NSL-netwerken; logische waarden ten aanzien van weg-, schermhoogten en afstanden; logische waarden snelheden; visuele controle ligging tunnels en vergelijking totale weglengte tunnels NSL2014 ten opzichte van NSL2013; handmatige berekening tunnelfactor ten behoeve van controle rekenregel; vergelijking totale weglengte wegtype 94 (strikte handhaving) NSL2014 ten opzichte van NSL Upload in Monitoringstool 2014 In het kader van deze opdracht is ook de upload verzorgd in de Monitoringstool Na de officiële goedkeuring van WVL ten aanzien van de geactualiseerde netwerken, zijn de netwerken onder account van WVL geüpload in de tool. Omdat we werken met nieuwe netwerken, die volgens de werkwijze van Bureau Monitoring pas vernieuwd kunnen worden als de oude versies verwijderd zijn, zijn wegen die het afgelopen jaar zijn overgedragen aan andere wegbeheerders (bron: wegbeheerdersoort in NWB),niet meer in het HWN-netwerk aanwezig. De upload van de netwerken in de Monitoringstool is naar tevredenheid gegaan. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT

15 3.3 Resultaatbestanden Het resultaat van deze studie bestaat uit een viertal uitvoerbestanden (GIS-shapes) voor luchtberekeningen en de onderhavige technische rapportage. In tabel 3.1 zijn de resultaatbestanden beschreven. De datum in de datumkolom is de datum van het exporteren van de definitieve bestanden op basis van wijzigingsrechten uit de Monitoringstool bestandsnaam inhoud datum segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2013_r.zip segmenten mei 2014 segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2015_r.zip segmenten mei 2014 segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2020_r.zip segmenten mei 2014 segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2030_r.zip segmenten mei 2014 Tabel 3.1: Resultaatbestanden HWN RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT

16

Actualiseren wettelijke toegestane snelheden rijkswegen

Actualiseren wettelijke toegestane snelheden rijkswegen Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Actualiseren wettelijke toegestane snelheden rijkswegen Geluidsregister en NSL 2016 Datum 11 oktober 2016 Kenmerk WVL043/Vsr/0132.02 Eerste versie 17 juni

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 In dit document wordt, vooruitlopend op de komende NSL rapportage van 2017, een kort overzicht gegeven van de resultaten

Nadere informatie

I informatieoverzicht melding

I informatieoverzicht melding 3 1 Schoemakerstraat 97 Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/d Contactpersoon Werenfried Spit T 088 7982 361 I informatieoverzicht melding 1. Inleiding

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht

Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur: Gerlof Wijnja Datum 02 augustus 2010 PAM004/Wjg/0085 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Het Projectbureau

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond N15 Wet milieubeheer, hoofdstuk 11 Uitvoerder Geluidloket WVL Onderzoek Datum 15 januari 2015 Status Definitief Versienr. 2.0 Kenmerk Inhoudsopgave

Nadere informatie

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL Om een goede afspiegeling te geven van de hele omgeving van de BBV waar mogelijk verslechtering van luchtkwaliteit is te verwachten, zijn door de regiopartijen voor de Saldo 0 benadering speciale referentiepunten

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

3e NSL melding Infrastructuur en Milieu

3e NSL melding Infrastructuur en Milieu 3e NSL melding Infrastructuur en Milieu versie juni 2011 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 3e NSL melding Infrastructuur en Milieu versie juni 2011 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Inhoud 1.

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Wat is het NWB en wat kun je ermee?

Wat is het NWB en wat kun je ermee? Wat is het NWB en wat kun je ermee? Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een digitaal, topologisch bestand van alle openbare, voor het verkeer opengestelde wegen in Nederland, die voorzien zijn van een

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Figuur 1: Meetpunt GGD (links) en rekenpunt (rechts) A10 West ter hoogte van de Witzanghlaan

Figuur 1: Meetpunt GGD (links) en rekenpunt (rechts) A10 West ter hoogte van de Witzanghlaan Notitie Dorstige Hartsteeg 5a 3512 NV Utrecht tel.: 030 2671870 e-mail: info@ewmilieu-advies.nl Aan: Milieudefensie t.a.v. Dhr. I. Stumpe Van: drs. E.M. Korevaar Datum: 29 september 2012 Betreft: Herberekening

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

7e NSL melding Infrastructuur en Milieu

7e NSL melding Infrastructuur en Milieu 7e NSL Milieu versie 2015 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 7e NSL Milieu versie 2015 Toelichting De Wet Milieubeheer (artikel 5.12, twaalfde lid) voorziet in de mogelijkheid om, door middel van een

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Check TB op Saldo Nul A16 Rotterdam - resultaten geluid. Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend)

Check TB op Saldo Nul A16 Rotterdam - resultaten geluid. Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) NOTITIE Onderwerp Check TB op Saldo Nul A16 Rotterdam - resultaten geluid Project Check Saldo Nul A16 Rotterdam Opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Projectcode RT880-3 Status Ongecontroleerd

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

1. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van een woning op de Bemmelstraat 22 in Horst.

1. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van een woning op de Bemmelstraat 22 in Horst. Notitie Datum: 21 november 2016 Project: BP woning Bemmelstraat - geluid en luchtkwaliteit Uw kenmerk: - Locatie: Horst Ons kenmerk: V026969aa.00002.rk Betreft: Onderzoek luchtkwaliteit Versie: 01_001

Nadere informatie

Veilig over Rijkswegen 2014

Veilig over Rijkswegen 2014 RWS ONGECLASSIFICEERD Veilig over Rijkswegen 2014 Deel B: Verkeersveiligheid per Regionaal Organisatieonderdeel Datum 23 maart 2016 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst: Water,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

8e NSL melding Infrastructuur en Milieu

8e NSL melding Infrastructuur en Milieu 8e NSL melding Milieu versie 2016 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 8e NSL melding Milieu versie 2016 Toelichting De Wet Milieubeheer (artikel 5.12, twaalfde lid) voorziet in de mogelijkheid om, door

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

5 nieuwe referentiepunten worden toegevoegd: 62547, 62548, 62549, 62550,

5 nieuwe referentiepunten worden toegevoegd: 62547, 62548, 62549, 62550, Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds [1.. Gegevens van de aanvrager Naam/Dienst Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus Postbus 2232 Plaats 3500 GE Utrecht Contactpersoon Antoinet

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing?

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Bijlage I Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Barendrecht Dierensteinweg Ja, betreft nieuwbouw Focus academie (school voor

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte Vaanplein wijziging 2017)

Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte Vaanplein wijziging 2017) Versie 24 van 20 juni 2017 Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte Vaanplein wijziging 2017) I Besluit Versie 24 van 20 juni 2017 Versie 24 van 20 juni 2017 Ontwerp-Tracébesluit

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Memo Aan Hugo Sandorp (Gemeente Deventer) Kopie aan Contactpersoon ir. Berend Hoekstra Datum 9 september 2011 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Kwalitatieve

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing?

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Bijlage I Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Barendrecht Dierensteinweg Ja, betreft nieuwbouw Focus academie (school voor

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Saldo Nul, Geluid Februari 2015 TOELICHTING SALDO NUL, GELUID Ambitie Saldo Nul Omwonenden van het beoogde tracé A13/A16 hebben destijds aangegeven dat ze de nieuwe weg niet

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013 20130185.R01 Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen datum: 26 april 2013 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Achtergrondrapport Luchtkwaliteit. MER spitsstroken A7/A8. 17 juni 2014 Versie 4.0

Achtergrondrapport Luchtkwaliteit. MER spitsstroken A7/A8. 17 juni 2014 Versie 4.0 Achtergrondrapport Luchtkwaliteit MER spitsstroken A7/A8 17 juni 2014 Versie 4.0 Samenvatting In dit achtergrondrapport Luchtkwaliteit bij het MER en Ontwerp-tracébesluit spitsstroken A7/A8 is berekend

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum mei 2012 Versie 2012.2 Handleiding Monitoring NSL mei 2012 Colofon

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010. Ag-punt: 3b

Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010. Ag-punt: 3b Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010 Ag-punt: 3b Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werkwijze monitoring NSL 4 2.1 Landelijk 4 2.2 Stadsregio/gemeente Rotterdam 5 3. IBM projecten en maatregelen 6 4. Resultaten

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

* Zwart: geen wijziging tov NSL melding juli 2010 en monitoring 2010 * Rood: administratieve informatie (evt. nog aan te passen)

* Zwart: geen wijziging tov NSL melding juli 2010 en monitoring 2010 * Rood: administratieve informatie (evt. nog aan te passen) Verklaring van de gebruikte tekstkleuren: Projectenlijst NSL -projecten RWS * Zwart: geen wijziging tov NSL melding juli 2010 en monitoring 2010 * Rood: administratieve informatie (evt. nog aan te passen)

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde

Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde Aantal te wijzigen punten per jaar nr Organisatie accoord 2010 2011 2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005 Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Actualisatie rekenmodellen wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit gemeente Koggenland 2015

Actualisatie rekenmodellen wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit gemeente Koggenland 2015 Actualisatie rekenmodellen wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit gemeente Koggenland 2015 Rapportnummer V 1213-1-RA d.d. 6 oktober 2015 Actualisatie rekenmodellen wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit gemeente

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplan Tuinen van West

Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplan Tuinen van West Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplan Tuinen van West 26 november 2013 Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplan Tuinen van West Verantwoording Titel Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplan Tuinen van

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

snelheidsverhoging naar 130 km/h in 2016: vijf trajecten

snelheidsverhoging naar 130 km/h in 2016: vijf trajecten Akoestisch onderzoek op referentiepunten Akoestisch onderzoek op referentiepunten snelheidsverhoging naar 130 km/h in 2016: vijf trajecten Status definitief Versie 002 Rapport M.2016.0114.01.R001 Datum

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

Geluidproductieplafonds

Geluidproductieplafonds Geluidproductieplafonds De ervaringen van de eerste twee jaar Schakeldag 2014 Teun Veger en Renez Nota WVL Even voorstellen Renez Nota & Teun Veger Geluidadviseurs bij, Water Verkeer en Leefomgeving Afdeling

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1 Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status Definitief Deze bijlage maakt geen deel uit van Ontwerp-Tracébesluit. Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status

Nadere informatie

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R BIJLAGE 2: VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PERIODE TWEEDE HELFT ) gebruikte afkortingen: SN: Startnotitie RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage SP: Standpunt GSP: Gewijzigd

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie