RWS verantwoordingsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RWS verantwoordingsdocument"

Transcriptie

1 RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 Technische rapportage Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving

2 RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 Technische rapportage Datum 11 juli 2014 Kenmerk WVL012/Bae/ Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Titel rapport Kenmerk Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 Technische rapportage WVL012/Bae/ Datum publicatie 11 juli 2014 Projectteam opdrachtgever(s) de heer P. Rijkse Projectteam DAT.Mobility mevrouw E.T.M. Bernards en de heer R. van Vilsteren Projectomschrijving Trefwoorden Actualisering geometrie nieuwe en gewijzigde infrastructuur, verkeersintensiteiten (uit NRM2014 en INWEVA2013) en weg- en omgevingskenmerken van het hoofdwegennet in de Monitoringstool NSL, Monitoringstool, LMS, verrijking, INWEVA, MIRT

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Project doelstelling Uitgangspunten 2 2. Verantwoording Actualisering NSL-netwerken met gewijzigde infrastructuur HWN Voorgaand kalenderjaar Zichtjaren 2015, 2020 en Verrijking met weg- en omgevingskenmerken Algemene aanpassingen Nieuwe wegvakken Verrijking met verkeersgegevens Herstellen van fouten in NSL Aanpassing op basis van controleronde regio 9 3. Resultaten Kwaliteitscontroles Upload in Monitoringstool Resultaatbestanden 11

5 1. Inleiding Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL waarborgt dat overal waar de richtlijn dat vereist, tijdig aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan. Het NSL heeft daarmee een functie bij de onderbouwing van projecten op het punt van de luchtkwaliteit. Tijdens de uitvoering van het NSL-programma wordt door middel van monitoring gecontroleerd of tijdig wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Voor de jaarlijkse monitoring van het NSL wordt gebruik gemaakt van de NSL Monitoringstool. De jaarlijkse actualisering van de locatiespecifieke invoergegevens vindt plaats op drie gebieden: verkeersgegevens; netwerkinformatie; reken- en toetspunten. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de jaarlijkse actualisering van de rijkswegen. 1.1 Project doelstelling De dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan DAT.Mobility gevraagd ten behoeve van de monitoring van het NSL2014 de netwerkinformatie van het hoofdwegennet (HWN) te actualiseren. In het kader van de jaarlijkse actualisering heeft WVL, parallel aan het onderhavige project, nog twee projecten uitgezet, die gedrieën in onderlinge samenhang zijn opgepakt. Het betreft de actualisering van de verkeersgegevens die aan DAT.Mobility is gegund, en de actualisering van de reken- en toetspunten die het Steunpunt Lucht uitvoert. Ieder van de drie projecten heeft als resultaat een eigen verantwoordingsdocument. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 1

6 1.2 Uitgangspunten In dit project zijn de netwerk- en verkeersinformatie in de NSL-netwerken geactualiseerd. Er zijn netwerken opgesteld voor vier toetsjaren: voorgaande kalenderjaar 2013; zichtjaar 2015; zichtjaar 2020; zichtjaar De NSL2014-netwerken zijn gebaseerd op de vigerende NSL2013-netwerken, aangevuld met de nieuwe inzichten ten aanzien van (veelal MIRT-)wegprojecten en verkeersprognoses. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 2

7 2. Verantwoording In het 'Draaiboek Monitoring NSL voor rijkswegen' is het proces rondom de jaarlijkse monitoring van het NSL beschreven. Als onderdeel van de monitoring vindt de actualisering van de NSL-netwerken plaats. Voor de actualisering van de geometrie en weg- en omgevingskenmerken is in het Draaiboek vastgelegd welke bronnen bij voorkeur gebruikt worden. Tijdens de actualisering van de afgelopen jaren (vanaf MT2010) en dit jaar is op hoofdlijnen de methodiek uit het Draaiboek gevolgd. In voorkomende gevallen is echter gebleken dat de actualisering beter uitvoerbaar is door wijzigingen in data ten opzichte van het voorgaande jaar door te voeren, in plaats van vanaf nul te starten. Vanwege de goede ervaringen met deze verschilanalyse in de afgelopen jaren, is dit jaar voor een vergelijkbare aanpak gekozen. Tevens is de kwaliteit van de brondata getoetst. De actualisering is voor vier toetsjaren doorlopen op de volgende vijf onderdelen: 1. Actualisering NSL-netwerken met gewijzigde infrastructuur HWN. 2. Verrijking met weg- en omgevingskenmerken. 3. Verrijking met verkeersgegevens. 4. Herstellen van fouten in NSL Aanpassing op basis van controleronde regio. 2.1 Actualisering NSL-netwerken met gewijzigde infrastructuur HWN Voorgaand kalenderjaar 2013 Uitgangspunt voor de geometrie van de weginfrastructuur in het jaar 2013 is het vigerende NSL2013 geweest. Het NSL2013-netwerk voor het zichtjaar 2012 is van origine gebaseerd op het NWB van december 2009, aangevuld met relevante infrastructurele wijzigingen vanuit het NWB van oktober RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 3

8 Voor het actualiseren van dit netwerk zichtjaar 2012 naar het voorgaande kalenderjaar 2013 is dezelfde methode toegepast als voor het vigerende NSL2013. Door een verschilanalyse van het NWB oktober 2013 met het NWB oktober 2012 is achterhaald waar infrastructuur nieuw is aangelegd, of significant is verlegd. Voor deze locaties is de geometrie vervangen door de geometrie uit het NWB van oktober Een voorbeeld van een dergelijke wijziging is de Westrandweg A5 bij Amsterdam (rood in de figuur). Figuur 2.1: Omlegging A5 Westrandweg Dit is een van de weinige grote infrastructurele wijzigingen tussen 2012 en De overige aanpassingen zijn voornamelijk gericht op de vorm en ligging van op- en afritten en knooppunten Zichtjaren 2015, 2020 en 2030 Voor het zichtjaar 2020 is het 2020-netwerk uit het NSL2013 het startpunt geweest. Het netwerk 2015 is afgeleid uit de netwerken 2013 en Voor het zichtjaar 2030 is een preload beschikbaar in de Monitoringstool Dit is een kopie van het zichtjaar 2020, en beschrijft daarmee de situatie van het jaar 2030 onvoldoende. Vanuit de PAS is voor het jaar 2030 wel een representatief NSL2013 -netwerk beschikbaar, die daarmee startpunt is geweest voor het NSL2014. Gewijzigde inzichten qua infrastructuur op wegprojectniveau tussen de vorige en de huidige NSL-ronde zijn in de basisnetwerken niet opgenomen. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 4

9 De vernieuwde inzichten zijn op de volgende wijze stapsgewijs in de netwerken doorgevoerd: 1. Correctie van de netwerken op basis van de verschilanalyse voor het basisjaar 2013 (zie paragraaf 2.1.1). 2. Correctie van de netwerken op basis van de NSL-projectenlijst en de bijbehorende wegontwerpen. 3. Correctie van de netwerken ter hoogt van wegtunnels en tunnelmonden. 4. Correctie van de netwerken op basis van een analyse van koppelproblemen met de NRM2014-netwerken. De correcties die volgen uit de NSL-projectenlijst, zijn leidend geweest voor de netwerken. In de NSL projectenlijst zijn de wijzigingen uit het MIRT2014 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) opgenomen. De belangrijke wijzigingen zitten in de volgende projecten: A13/A16/A20 Rotterdam; A15 doortrekking Ressen - Zevenaar; Blankenburgverbinding (NWO); spitsstrook A7 - A8; 2e Coentunnel/Westrandweg; A50 Ewijk - Valburg; A29/A15 Vaanplein - Barendrecht; A15 Maasvlakte - Vaanplein; A59 Drongelens Kanaal; A44 RijnlandRoute; A4 RijnlandRoute; A4 Vlietland - N14; N18 Varsseveld - Enschede; Ring Utrecht; N18 Varsseveld - Enschede. De wijzigingen zijn divers van aard. Het gaat om nieuwe infrastructuur, wijziging van kenmerken of wijziging van realisatiejaar. Infrastructurele correcties zijn doorgevoerd op basis van de meegeleverde ontwerptekeningen. Wegtunnels De ligging van de wegtunnels en tunnelmonden is tegenwoordig nauwkeuriger vast te stellen dan een aantal jaren geleden. Uit een analyse van de ligging van de tunnels in de netwerken is gebleken dat de nauwkeurigheid onvoldoende was. Een voorbeeld van een verkeerde ligging is de Roertunnel A73. De in-/uitgang van de tunnel ligt in het NSL m te ver naar het westen. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 5

10 Figuur 2.2: Ligging tunnel in NSL2013 (zwart = tunnel, rood = tunnelmond) Op basis van luchtfoto s en Cyclomedia is de ligging van tunnels gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Daarbij zijn ook de tunnelmonden en de bijbehorende tunnelfactoren gecorrigeerd. Op consistente wijze zijn de correcties in de netwerken van de vier zichtjaren doorgevoerd. 2.2 Verrijking met weg- en omgevingskenmerken Aangezien de NSL2013-netwerken het startpunt zijn geweest voor het NSL2014, is het overgrote deel van de wegvakken voorzien van weg- en omgevingskenmerken. De wegvakken in het NSL2013 zijn voornamelijk SRM2-wegvakken wat betekent dat ze vallen binnen de reikwijdte van de Standaardrekenmethode 2 (breed wegprofiel). Uitzonderingen hierop zijn de A2 ter hoogte van Maastricht en twee wegtracés van de N9, die in het NSL2013 al als SRM1-wegvakken zijn gecodeerd. Relevante kenmerken voor SRM2-wegvakken zijn: hoogte- en diepteligging; wettelijke maximumsnelheden, inclusief de wijze van handhaving; ligging en hoogte afschermende voorzieningen, tunnelinformatie Algemene aanpassingen Het uitgangspunt is dat de wegvakinformatie uit het NSL2013 representatief is voor het NSL2014. Er zijn dit jaar twee algemene aandachtspunten geweest: de wettelijke snelheden en de scherminformatie. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 6

11 Wettelijke snelheden Op het onderdeel wettelijke snelheden heeft WVL besloten om de informatie in het NSL te actualiseren. Voor het jaar 2013 zijn door WVL de maximumsnelheden aangeleverd, zoals deze op 1 januari 2013 op het HWN van kracht waren. Voor de jaren vanaf 2015 zijn snelheidslimieten aangeleverd, waarbij rekening is gehouden met alle verkeersbesluiten die genomen zijn voor de sluitingstermijn van de MT2014. De aangeleverde bron waarin de snelheden zijn opgenomen, is het bestand Snelhedenbeeld na invoering 130 versie versie voor NSL.xls. Wegvakken die niet in deze lijst voorkomen, zijn onder andere op- en afritten en infrastructuur die na 2015 zijn opengesteld. Voor deze wegvakken hebben WEGGEG respectievelijk de NSL2013- netwerken als bron voor de snelheden gediend. Scherminformatie Tijdens de actualiseringrondes van de afgelopen jaren zijn omissies geconstateerd in de bronbestanden van de schermen. WVL heeft vooruitlopend op de huidige actualiseringronde een verbeterslag voor de schermen doorgevoerd. Concreet betekent dit dat de scherminformatie is ondergebracht in één eenduidig bestand, met daarin: de huidige schermen en wallen, zoals ingemeten tot en met 2013 (uit het geluidsregister); de NSL-schermen; nieuw PreNoMo-scherm langs de A20 bij Rotterdam dat aan de zuidzijde (stadszijde) wordt gerealiseerd. De scherminformatie uit het nieuw aangeleverde bestand ( schermen_totaal.shp ) zijn overgenomen in de betreffende zichtjaren van de NSL-netwerken. Voor de toekomstjaren geldt dat ook de huidige schermen hierin zijn opgenomen. Er doen zich echter situaties voor waarbij de schermen door toedoen van projectwijzigingen of nieuwe projecten niet meer naast de weg staan, maar onder de (nieuwe) weg terechtkomen. Deze schermen zijn niet in de toekomstnetwerken opgenomen. Alle scherminformatie zoals opgenomen in het NSL2013, is op basis van vorenstaande aanpassingen overruled, met uitzondering van schermen langs nieuwe tracés, zoals de A4 Delft- Schiedam. Deze schermen, die vanuit projectbesluiten worden aangelegd, zijn gehandhaafd Nieuwe wegvakken Voor alle nieuwe wegvakken is de volgende extra informatie verzameld: hoogte- en diepteligging; wegtypering; ligging en hoogte afschermende voorzieningen; tunnelinformatie. Openstelling 2013 Voor wegen die in 2013 zijn opengesteld, zijn de volgende bronnen gebruikt: het Digitaal Topografische Bestand (DTB) voor de hoogte- en diepteligging; gegevens over strikte handhaving uit het vigerende NSL2013; tunnelinformatie uit het vigerende NSL2013. Het DTB bevat informatie over het hoogteprofiel van de weg. Tijdens eerdere actualiseringen van de NSL-netwerken is gebleken dat het DTB op meerdere locaties achterloopt bij het NWB. Hierdoor is het op deze locaties niet mogelijk om hoogte- en diepteligging uit het DTB af te leiden. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 7

12 Nieuwe wegvakken die wel in het DTB aanwezig zijn, zijn vanuit deze bron voorzien van weghoogten. De set wegvakken die (nog) niet in het DTB is opgenomen, zijn voorzien van een alternatieve, handmatige verrijking op basis van logica. Tunnelinformatie en informatie over strikte handhaving (wegtype 94) is overgenomen uit het NSL2013. Openstelling na 2013 De toekomstige wegtracés zijn verrijkt met weg- en omgevingskenmerken door toepassing van: tunnelinformatie en informatie over strikte handhaving uit het vigerende NSL2013. Indien mogelijk, is de weghoogte overgenomen uit naastliggende wegvakken; te traceren fly-overs zijn voorzien van realistische hoogteverschillen ten opzichte van de onderdoorgang. Indien relevant zijn weghoogten uit het NSL2013 overgenomen op de nieuwe infrastructuur. Overige nieuwe infrastructuur in de toekomstjaren heeft default een weghoogte van 0 m ten opzichte van maaiveld meegekregen. Tunnelinformatie is overgenomen uit het NSL2013. Indien van nieuwe projecten tunnelinformatie beschikbaar was, is deze meegenomen. 2.3 Verrijking met verkeersgegevens De verkeersgegevens zijn binnen een apart project verrijkt en aan de NSL-netwerken gekoppeld. In de notitie Verantwoordingsrapportage Verrijkte Verkeersintensiteiten (kenmerk: WVL011/Bae/ ) zijn deze werkzaamheden beschreven. 2.4 Herstellen van fouten in NSL2013 Onderdeel van de actualisering is het verbeteren van geconstateerde omissies in de netwerken van de monitoringsronde Via het Steunpunt Lucht van RWS worden onjuistheden die door de eigen organisatie of externen (bijvoorbeeld andere wegbeheerders) worden aangedragen, gedurende het gehele jaar geïnventariseerd. Het Steunpunt heeft deze inventarisatielijst ten behoeve van correcties aangeleverd (bron: Fouten_NSLMonitoring.doc ). RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 8

13 De voor de onderhavige studie relevante meldingen hadden betrekking op: traject A2 A20-Noord A15, tunnel onder de Noord algemeen A1 ter hoogte van Muiden A27/A1 regio Zeeland omschrijving de wegvakken van de A2 tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein liggen op de (oude) verkeerde locatie in de NSL Monitoringstool op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum zijn schermen opgenomen in het jaar 2012, terwijl die er nog niet staan; hierdoor wordt gerekend met een onderschatting van de concentraties, ook in 2015 klopt de schermmodellering mogelijk niet bij de tunnel onder de Noord is een tunnelfactor toegepast op een segment dat in de tunnel ligt schermhoogtes zitten langs veel wegen niet goed in de MTtool het aquaduct/de tunnel in het nieuwe tracé voor SAA zit niet als tunnel in de Monitoringstool maar ligt op maaiveld; de berekende concentraties kloppen hierdoor niet de nieuwe aansluiting Hilversum verschuift 25 m naar het zuiden (aanpassing van OTB naar TB) diverse wijzigingen Na overleg met het Steunpunt Lucht zijn noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. 2.5 Aanpassing op basis van controleronde regio WVL heeft de conceptnetwerken aan de regionale vertegenwoordigers voorgelegd. Uit deze controleronde zijn opmerkingen naar voren gekomen, op basis waarvan de netwerken aangepast zijn. Het betreft: Verlenging van de op-/afrit in 2020 en 2030 op de Europaplein A2 Maastricht. Verwijdering aansluiting Imstenradarweg in Toevoeging van de zuidoostelijke verbindingsboog in knooppunt Zunderberg in Toevoeging van een scherm bij de noordwestelijke verbindingsboog in knooppunt Zunderberg in 2015, 2020 en Verwijdering van een dubbel wegvak op de N35 Nijverdal in Aanpassing van de wegassen A59 Drongelenskanaal aan de ligging van het ontwerp in 2020 en 2030 (2015 is ongewijzigd, is tijdelijke situatie). Toevoeging van de tunnel in de A10 Zuidas en gewijzigde ligging. Deze wijziging heeft plaatsgevonden op verzoek van de heer Franci Vanweert. Toevoeging van segment N35 bij Zwolle. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT2014 9

14 3. Resultaten 3.1 Kwaliteitscontroles Tijdens de bouw van de netwerken NSL2014 hebben met regelmaat op twee niveaus kwaliteitscontroles plaatsgevonden: controle of de vernieuwde netwerken compleet zijn; controle of de weg- en omgevingskenmerken plausibele waarden hebben. De controles hebben in het teken gestaan van het opsporen van structurele fouten. In ieder geval hebben de hiernavolgende controles plaatsgevonden: set vernieuwde wegvakken in een zichtjaar ook aanwezig in een set van een later zichtjaar; koppelingen modelnetwerken aan NSL-netwerken ten behoeve van het opsporen van gaten/omissies in NSL-netwerken; logische waarden ten aanzien van weg-, schermhoogten en afstanden; logische waarden snelheden; visuele controle ligging tunnels en vergelijking totale weglengte tunnels NSL2014 ten opzichte van NSL2013; handmatige berekening tunnelfactor ten behoeve van controle rekenregel; vergelijking totale weglengte wegtype 94 (strikte handhaving) NSL2014 ten opzichte van NSL Upload in Monitoringstool 2014 In het kader van deze opdracht is ook de upload verzorgd in de Monitoringstool Na de officiële goedkeuring van WVL ten aanzien van de geactualiseerde netwerken, zijn de netwerken onder account van WVL geüpload in de tool. Omdat we werken met nieuwe netwerken, die volgens de werkwijze van Bureau Monitoring pas vernieuwd kunnen worden als de oude versies verwijderd zijn, zijn wegen die het afgelopen jaar zijn overgedragen aan andere wegbeheerders (bron: wegbeheerdersoort in NWB),niet meer in het HWN-netwerk aanwezig. De upload van de netwerken in de Monitoringstool is naar tevredenheid gegaan. RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT

15 3.3 Resultaatbestanden Het resultaat van deze studie bestaat uit een viertal uitvoerbestanden (GIS-shapes) voor luchtberekeningen en de onderhavige technische rapportage. In tabel 3.1 zijn de resultaatbestanden beschreven. De datum in de datumkolom is de datum van het exporteren van de definitieve bestanden op basis van wijzigingsrechten uit de Monitoringstool bestandsnaam inhoud datum segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2013_r.zip segmenten mei 2014 segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2015_r.zip segmenten mei 2014 segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2020_r.zip segmenten mei 2014 segment_obv_wijzigingsrechten mt2014_j2030_r.zip segmenten mei 2014 Tabel 3.1: Resultaatbestanden HWN RWS verantwoordingsdocument wegkenmerken MT

16

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Memo Aan Hugo Sandorp (Gemeente Deventer) Kopie aan Contactpersoon ir. Berend Hoekstra Datum 9 september 2011 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Kwalitatieve

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing?

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Bijlage I Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Barendrecht Dierensteinweg Ja, betreft nieuwbouw Focus academie (school voor

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing?

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Bijlage I Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Barendrecht Dierensteinweg Ja, betreft nieuwbouw Focus academie (school voor

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005 Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum mei 2012 Versie 2012.2 Handleiding Monitoring NSL mei 2012 Colofon

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

: Notitie cumulatie Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan

: Notitie cumulatie Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan HaskoningDHV Nederland B.V. Logo Notitie cumulatie Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Niels Hubbers, Rijkswaterstaat Midden Nederland : Bertus van t Wout : Arold

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Achtergrondrapport Luchtkwaliteit. MER spitsstroken A7/A8. 17 juni 2014 Versie 4.0

Achtergrondrapport Luchtkwaliteit. MER spitsstroken A7/A8. 17 juni 2014 Versie 4.0 Achtergrondrapport Luchtkwaliteit MER spitsstroken A7/A8 17 juni 2014 Versie 4.0 Samenvatting In dit achtergrondrapport Luchtkwaliteit bij het MER en Ontwerp-tracébesluit spitsstroken A7/A8 is berekend

Nadere informatie

per fax en post Aan de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak o.v.v. Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg Postbus 20019 2500 EA Den Haag

per fax en post Aan de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak o.v.v. Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg Postbus 20019 2500 EA Den Haag per fax en post Aan de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak o.v.v. Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: Aanvulling op ons beroepschrift TB A50 Ewijk-Valburg en

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010. Ag-punt: 3b

Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010. Ag-punt: 3b Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010 Ag-punt: 3b Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werkwijze monitoring NSL 4 2.1 Landelijk 4 2.2 Stadsregio/gemeente Rotterdam 5 3. IBM projecten en maatregelen 6 4. Resultaten

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum maart 2011 Versie 2011.1 Colofon Titel Subtitel Handleiding

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Datum 15 juni 2010 PMD060/Kmc/0600

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. 23 mei 2013 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE E-MAILADRES FAXNUMMER UW REFERENTIE

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. 23 mei 2013 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE E-MAILADRES FAXNUMMER UW REFERENTIE Commissie SMM BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP DATUM BIJLAGEN voortgangsnotitie luchtkwaliteit Maastricht 23 mei 2013 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 Het TB Frank Hofman 5 maart 2008 Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 TB A4 Hoogmade Zoeterwoude Dorp Niets in TB over OWN opgenomen Autonome situatie 2020 niet realistisch,

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Notitie. Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft. Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) www.tno.

Notitie. Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft. Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) www.tno. Notitie Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) Van Drs. M.A.G. Duijnisveld Onderwerp Economische WegWijzer vrachtverkeer 2010 Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon De gemeenteraad mevrouw L. Ouwehand Postbus 20 1530 AA Wormer GESCAhJD OP 2 - SEP. 201^ Gemesnte Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerl

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Verantwoording gemeentelijke invoer in Monitoringstool 2014 voor berekeningen van de luchtkwaliteit

Verantwoording gemeentelijke invoer in Monitoringstool 2014 voor berekeningen van de luchtkwaliteit Verantwoording gemeentelijke invoer in Monitoringstool 2014 voor berekeningen van de luchtkwaliteit Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Datum 3

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

GIFTIGE CIJFERS. Onderzoeksrapport SP Utrecht, april 2009

GIFTIGE CIJFERS. Onderzoeksrapport SP Utrecht, april 2009 GIFTIGE CIJFERS Onderzoeksrapport SP Utrecht, april 2009 Hoe de gemeente fraudeert, ten koste van de gezondheid van de Utrechters en voor de belangen van Hoog Catharijne en de Jaarbeurs. Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De saneringstool als onderdeel van het NSL proces

1. Inleiding. 2. De saneringstool als onderdeel van het NSL proces 1. Inleiding Deze mail ontvangt U als betrokkene bij de aanlevering van gegevens over luchtkwaliteit voor de saneringstool 3.0 die als basis zal dienen voor het definitieve kabinetsbesluit over het NSL.

Nadere informatie

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren BREEAM-NL In-Use Dit document omschrijft de wijze waarop BREEAM-NL In-Use certificaten

Nadere informatie

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Inhoud Stop het schoonrekenen Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Bijlage 2: Metingen vergeleken met berekeningen,

Nadere informatie

Trendprognose wegverkeer 2015-2020 voor RWS. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Jan Francke en Hans Wüst

Trendprognose wegverkeer 2015-2020 voor RWS. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Jan Francke en Hans Wüst Trendprognose wegverkeer 2015-2020 voor RWS Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Jan Francke en Hans Wüst Mei 2015 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam

Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Akoestisch onderzoek - Deelrapport referentiepunten Bijlage F5 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Akoestisch onderzoek Deelrapport

Nadere informatie

J3' 2 4 AUG. X!: Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon Rik Thorborg

J3' 2 4 AUG. X!: Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon Rik Thorborg gemeente Haarlemmermeer Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag Bezoekadres: Raadhuisplein i Hwlddorp Telefoon 0900 1652 Telefax 023 563 95 50 cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Op 13 januari 2014 heeft er een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden van het project planstudie Ring

Nadere informatie

Handleiding DAM Edit Design

Handleiding DAM Edit Design Handleiding DAM Edit Design Datum: 7 augustus 2012 1/9 Inleiding Voordat dwarsprofielen door DAM gebruikt kunnen worden, dienen ze gecontroleerd te worden en dienen de karakteristieke punten te worden

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014 Bert Driesse Mark Verberkt Visualisatie A44 / Aansluiting Leiden-West, november 2014 Geschiedenis RijnlandRoute Rijkswegenplan 1968

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

AAS. Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit

AAS. Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit AAS Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit AAS Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit Datum 15 oktober 2010 Kenmerk LSH021/Anf/0165 Eerste

Nadere informatie

Onderbouwing gegevens verkeersmodel en wegeigenschappen door Provincie Zuid-Holland t.b.v. de Monitoringstool NSL 2015

Onderbouwing gegevens verkeersmodel en wegeigenschappen door Provincie Zuid-Holland t.b.v. de Monitoringstool NSL 2015 Onderbouwing gegevens verkeersmodel en wegeigenschappen door Provincie Zuid-Holland t.b.v. de Monitoringstool NSL 2015 De Provincie heeft haar eigen verkeersmodel waarmee de aantallen voertuigen worden

Nadere informatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Technische rapportage. Databases verkeer 2012 voor milieumodellering

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Technische rapportage. Databases verkeer 2012 voor milieumodellering Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Technische rapportage Databases verkeer 2012 voor milieumodellering Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Databases verkeer 2012 voor milieumodellering

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere I Besluit Pagina 4 van 42 Inhoud I Tracébesluit II Bijlagen III Tracékaarten IV Toelichting Pagina 5 van 42 I Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Twistpunt 1: verkeersintensiteit Jacobstraat

Twistpunt 1: verkeersintensiteit Jacobstraat Twistpunt 1: verkeersintensiteit Jacobstraat Alle intensiteiten incl. bussen. visuele tellingen 14-9-2010 mvt tussen 7-19 uur VRI Monicabrug gem. 1e hj 2012 mvt/etmaal Monitoringstool 2011 zichtjaar 2011

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verantwoording gemeentelijke invoer in Monitoringstool 2013 voor berekeningen van de luchtkwaliteit

Verantwoording gemeentelijke invoer in Monitoringstool 2013 voor berekeningen van de luchtkwaliteit Verantwoording gemeentelijke invoer in Monitoringstool 2013 voor berekeningen van de luchtkwaliteit Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Peter Segaar/Wiet Baggen

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Infrastructuurmonitor MIRT 2015

Infrastructuurmonitor MIRT 2015 Infrastructuurmonitor MIRT 215 Infrastructuurmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Database verkeer 2013 voor milieumodellering. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Technische rapportage

Database verkeer 2013 voor milieumodellering. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Technische rapportage Database verkeer 2013 voor milieumodellering Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Technische rapportage Database verkeer 2013 voor milieumodellering Technische rapportage Datum 24 november 2014

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie