VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare burgers; - AB is een partij, die vindt dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart; - AB is een partij, die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat; - AB is een partij, die graag een veilig en goed woon- en leefklimaat biedt aan jong en oud; - AB is een partij, die een groen en duurzaam beleid voert; - AB is een partij, die een bloeiend verenigingsleven belangrijk vindt; - AB is een partij, die de samenhang en samenwerking tussen de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk bevordert met respect voor ieders eigenheid; - AB is een partij, die bij voorkeur kiest voor een uit Oisterwijk afkomstige wethouder. Hoofdstuk 1: Burgers, Bestuur en Organisatie Er wordt veel gezegd en geschreven over burgerparticipatie, maar daarin kan naar de mening van AB nog een slag worden gemaakt. Nu worden burgers nog té vaak laat, slecht of helemaal niet geïnformeerd over, laat staan betrokken bij, ontwikkelingen die hen rechtstreeks raken. Een voorbeeld hiervan: de sluiting van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat. AB wil dat de burgers voortaan eerder in het proces worden betrokken en niet pas op het moment dat de plannen al nagenoeg vastliggen. Ook moet helder worden onderbouwd waarom niet de mening van de burgers wordt gevolgd. Van de politiek mag worden verwacht dat participatie geen speelbal wordt. Om de kloof tussen burgers en bestuur te dichten stelt AB voor dat de wethouders en raadsleden regelmatig de wijken ingaan om de mening van de bewoners te horen over zaken die hen bezighouden. Ook is AB voorstander van het inrichten van een gemeentelijke website, waarop eenieder zijn of haar mening kan laten horen, dus ook de jongeren. AB wil de jeugd meer en actief bij de politiek betrekken. Hoe dat het beste kan, wil AB met de jongeren zelf bespreken. Door de decentralisaties op sociaal terrein en de aankomende bezuinigingen zullen de burgers vaker iets moeten doen wat tot nu toe door professionals werd gedaan. De gemeente zal eraan moeten wennen dat zij zaken uit handen geeft. Initiatieven vanuit de burgers moeten serieus worden genomen en, waar mogelijk, door de gemeente worden gefaciliteerd. De ambtelijke organisatie zal

2 een bedrijfsmatig geleide werkorganisatie moeten worden, servicegericht en met oog voor de belangen van burgers, bedrijven en instellingen. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de verhoudingen tussen raad, college en ambtelijke organisatie voor verbetering vatbaar zijn. AB steunt de verbetervoorstellen, maar is nu nog niet bereid daarvoor extra geld uit te geven. AB is van mening dat eenieder weet wat hem/haar te doen staat en gunt alle betrokken partijen de tijd daaraan te werken. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe raad om te beoordelen of de situatie in voldoende mate is verbeterd. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen maatregelen moeten worden genomen. Met andere woorden: het is in geen geval een vrijblijvende aangelegenheid. AB wil de betrokkenheid van het bestuur bij de gemeente versterken door een uit Oisterwijk afkomstige wethouder te leveren. Regionale samenwerking AB is voorstander van regionale samenwerking, hetgeen nu al in grote mate plaatsvindt. Er is een speciaal samenwerkingsverband met Goirle en Hilvarenbeek. AB is wel van mening dat samenwerking moet leiden tot kwaliteitsverbetering en efficiënt(er) werken en niet tot meer bureaucratie. AB is vooralsnog geen voorstander van een fusie met andere gemeenten, maar mocht het Rijk daartoe verplichten, dan gaat de voorkeur uit naar die gemeente(n) die de meeste raakvlakken hebben en waarmee prettig en goed wordt samengewerkt. Dienstbaarheid en service gemeente Door de gemeentelijke bezuinigingen worden steeds meer diensten af gestoten. De gemeente verleent vanaf 1 januari 2014 alleen diensten op afspraak. AB begrijpt heel goed dat sommige diensten en activiteiten moeten worden versoberd om minder personeel te hoeven inzetten. Die versobering moet echter niet te ver doorschieten. Simpele zaken, zoals het vernieuwen van rijbewijzen, paspoorten en zaken, waarvoor geen extra personeel behoeft te worden ingezet, moeten zonder afspraak kunnen worden gedaan. Door alleen te werken op afspraak wordt een van de paradepaardjes van onze gemeente tenietgedaan: klantgerichtheid. Bezuinigingen mogen leiden tot versobering, maar moeten niet tot gevolg hebben dat bepaalde diensten volledig verdwijnen. De leefbaarheid moet op peil blijven! Hoofdstuk 2: Sociale Zaken Ondersteuning In de komende tijd gaat er veel veranderen. Taken, die tot dan toe door het Rijk werden uitgevoerd, moeten voortaan door de gemeenten worden opgepakt (de zgn. decentralisaties). Daarbij gaat het met name om de jeugdzorg, de begeleiding uit de AWBZ en het begeleiden naar werk (Participatiewet). Gemeenten moeten die taken uitvoeren met veel minder geld dan er nu voor wordt uitgegeven. Het is onvermijdelijk dat hierdoor de huidige manier van werken verandert. De raad heeft ervoor gekozen om van Oisterwijk een netwerkgemeente te maken. Dit betekent onder andere dat burgers die ondersteuning nodig hebben, meer gebruik zullen moeten maken van hun eigen netwerken, zoals familie, buren en vrienden. AB staat achter deze aanpak, maar is zich

3 niettemin bewust van de risico s hiervan. Er moet worden voorkomen dat mantelzorgers en vrijwilligers worden overvraagd en dat burgers onvoldoende hulp krijgen. AB is daarom voorstander van het inrichten van een meldpunt, waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook mantelzorgers en andere belanghebbenden moeten zich tot dit meldpunt kunnen wenden. Jeugdbeleid AB vindt een goed jeugdbeleid heel belangrijk. De aandacht moet worden gericht op preventie. Een jeugdhonk vervult in dat kader een belangrijke rol. Initiatieven voor en van jeugdigen moeten door de gemeente zoveel mogelijk positief worden benaderd, behandeld en gefaciliteerd. Jongeren verdienen extra aandacht. Zij moeten kunnen beschikken over een eigen plekje, om te voorkomen dat zij overlast veroorzaken. Daaraan kan het KVL-terrein mogelijk een bijdrage leveren. Het begeleiden van jeugd naar werk moet een speerpunt worden van de gemeente. Hoofdstuk 3: Bedrijfsleven Toerisme Toerisme is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van Oisterwijk en juist daaraan is de laatste 8 jaar weinig aandacht besteed. Op de valreep is het huidige college met een visie op toerisme gekomen en heeft die op het bordje van de volgende coalitie gelegd. Diverse locaties worden nu bevolkt door arbeidsmigranten, waardoor het toerisme niet wordt bevorderd. Deze locaties moeten weer beschikbaar komen voor het toerisme. Veel recreatiebedrijven in Oisterwijk moeten een facelift krijgen, waarbij er ook meer ruimte komt voor de bedrijven om zich te ontwikkelen. Ook elders in de gemeente Oisterwijk, moeten natuur en toerisme hand in hand gaan. Ook AB is zich ervan bewust dat bepaalde natuurgebieden om rust vragen, zoals de Kampina, maar het afsluiten van vennen en bossen is het paard achter de wagen spannen. Kortom: het natuurbeleid is te ver doorgeschoten. Niet alleen de natuur heeft een toeristische aantrekkingskracht, maar ook het centrum van Oisterwijk en de buitengebieden van Moergestel en Heukelom. Economie Toerisme is een belangrijke inkomstenbron. Het is daarom nodig ervoor te zorgen dat het voor toeristen aantrekkelijk blijft om de gemeente Oisterwijk te blijven bezoeken. Het centrum van

4 Oisterwijk heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten en evenementen en een aantrekkelijke winkelstand. Dat moet zo blijven. Er moet worden voorkomen dat de toeristenbelasting teveel uit de pas gaat lopen met die van omringende gemeenten. Toeristen willen waar voor hun geld en dat stelt eisen aan de uitstraling en aan de voorzieningen. Het winkelaanbod is een paradepaardje van Oisterwijk. Dat moeten we koesteren en faciliteren, want samen met de aantrekkelijke terrassen en horeca trekt het bezoekers aan. Daarbij behoren ruime parkeermogelijkheden. Bedrijventerreinen AB is vóór een goed en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat met een aanvaardbare regeldruk. Startende ondernemers moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk zijn en blijven. Dat kan gewaarborgd worden door goed parkmanagement en veiligheidscertificering. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen moet zo min mogelijk beslag worden gelegd op het buitengebied. Bedrijfsvestiging moet passen bij de schaal en aard van Oisterwijk en Moergestel. Agrariërs Agrarische bedrijven moeten economisch rendabel zijn en zo min mogelijk het milieu belasten. Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB s) moeten een herbestemming kunnen krijgen, die past bij de agrarische omgeving. Verrommeling van het buitengebied moet worden tegengegaan. Deze bedrijven mogen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van de aanwezige agrarische bedrijven. Vergunningen moeten tijdig worden verleend. Hoofdstuk 4: Financiën Het financieel beleid van de afgelopen jaren heeft het weerstandsvermogen van de gemeente tot een kwetsbaar niveau gebracht. Oorzaak: veel structurele en incidentele posten werden buiten de exploitatie gehouden en rechtstreeks van de reserves afgeboekt. Hierdoor werd het inzicht in de werkelijke resultaten ondoorzichtig. Het vermogen van de gemeente is hierdoor sinds 2008 met ca. 60% afgenomen, dus met vele miljoenen. De financiële verslaglegging is niet consistent. Systemen worden vaak gewijzigd, waardoor het onmogelijk wordt vergelijkingen met voorgaande jaren te maken. Ook ontbreken duidelijke kengetallen en benchmarks, waarmee de burger inzicht kan krijgen in de bestedingspatronen van de gemeente. AB wil daarom zorgen voor een verbetering in de verslaglegging, niet alleen voor de raad en commissies, maar juist ook voor de burgers. De meerjarige begrotingen moeten sluitend zijn en het weerstandsvermogen moet tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. AB is zeer terughoudend bij een verdere aantasting van de reserveposities en het weerstandsvermogen! AB is voor een gedegen, maar zuinig financieel beleid zonder prestigeprojecten. De lasten voor de burger mogen slechts in beperkte mate stijgen.

5 AB is voor het kritisch toekennen van gemeentelijke subsidies. Zo moeten scholen maximaal gebruik maken van de schoolbudgetten, die hun ter beschikking staan. Er zal een strenge budgetdiscipline moeten worden opgelegd. Budgetten verhogen met subsidies is uit den boze. Hoofdstuk 5: Leefbaarheid In een leefomgeving moet het prettig vertoeven zijn. Leefbaarheid kent vele vormen. Voorzieningen Voor de leefbaarheid is het van belang dat er voldoende voorzieningen zijn. Voor Moergestel is oplettendheid geboden. De Rabobank verandert binnenkort in een servicepunt en de bibliotheek wordt een bibliopunt. Er moet worden voorkomen dat deze voorzieningen helemaal uit het dorp gaan verdwijnen. Verder levert een (goede) busverbinding ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. De wijkcentra moeten hun naam eer aan doen en spil van de wijk zijn. Zij zijn dé ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en in de centra moeten allerlei activiteiten worden georganiseerd. Wijkcentrum Waterhoef moet van AB op de huidige locatie blijven. Voorzieningen in de gemeente moeten goed toegankelijk zijn voor alle burgers, dus ook voor de senioren en mindervaliden. Ook in de openbare ruimte, zoals op trottoirs e.d., moet iedereen zich goed kunnen voortbewegen. Er moeten voldoende parkeervoorzieningen voor invaliden zijn. Scholen Onder leefbaarheid wordt ook de aanwezigheid van scholen gerekend. De brede scholen zijn nu gereed en weer andere schoolgebouwen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Een zorg is dat scholen met lege lokalen (gaan) kampen. Bekeken moet worden of deze op een andere manier kunnen worden ingezet. Het is immers de bedoeling van de brede scholen dat zij multifunctioneel zijn. AB is er geen voorstander van om Openbare Basisschool de Bienekebolders te verhuizen naar de brede school in Moergestel, omdat dit tot grote kapitaalvernietiging zou leiden. Bovendien zou dit zorgen voor een nog grotere en onacceptabele toename van de verkeersdrukte rondom de brede school in Moergestel. Ook uit het oogpunt van een goede spreiding van scholen over het dorp vindt AB verhuizing geen goed plan. Leegstand en verloedering Verkeer Verloedering tast de leefbaarheid aan. Bij verwaarloosde bebouwing zal er maximaal gehandhaafd moeten worden. Om het aanzien van de omgeving te verbeteren, kunnen braakliggende terreinen, zij het op tijdelijke basis, op een andere manier worden hergebruikt. Het probleem van sluipverkeer door de bebouwde kom van Moergestel en de Moergestelse- en Tilburgseweg in Oisterwijk is nog steeds niet opgelost. Een verbreding van de A58, die naar verwachting voor minder files zal zorgen en daardoor voor minder sluipverkeer, is de komende

6 raadsperiode niet te verwachten. Een parallelweg naast de A58 zou moeten zorgen voor ontlasting van het centrum van Moergestel. AB wil in de tussentijd niet stilzitten, maar - zo nodig met de andere betrokken gemeenten- gaan bekijken of het sluipverkeer kan worden tegengegaan. Daarbij moet specifieke aandacht zijn voor het vrachtverkeer. Nu de uitbouw van de wijk Pannenschuur de Heukelomseweg heeft bereikt, ligt de vraag wederom voor of er op die weg een ontsluiting moet komen. AB kiest voor een totaaloplossing, waarin ook de problematiek van de Tilburgseweg wordt meegenomen. Ook hier zit het probleem hem weer vooral in het vrachtverkeer. AB wil een verbod van vrachtverkeer in wijken, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en dat geldt zowel voor de wijk Pannenschuur als de Tilburgseweg. Doorgaand verkeer door de Pannenschuur moet worden vermeden. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de belangen van de wijkbewoners en ondernemers. Mogelijke oplossing van dit probleem is een vrachtwagenverbod m.u.v. bestemmingsverkeer. Spoorwegovergangen De ontwikkeling van het KVL-terrein zal veel extra verkeer met zich meebrengen. AB pleit voor plaatsing van een tunnel of brug voor voetgangers en fietsers onder/over de spoorwegovergang bij Blokshekken om voor een goede verbinding met het centrum te zorgen. AB gaat onder geen enkele voorwaarde akkoord met sluiting van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat. De huidige situatie moet behouden blijven. Zo kan het verkeer van KVL over de spoorwegovergangen worden gespreid en is er een extra alternatief wanneer een van de beide andere spoorwegovergangen niet kan worden gebruikt. Ook uit veiligheidsoogpunt ( in geval van calamiteiten) vindt AB dat die spoorwegovergang open moet blijven. Sluiting zou ook grote gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie in het centrum. Daarnaast gebruiken veel scholieren van 2College Durendael en omwonenden de overweg en zou sluiting de naburige ondernemingen onnodig treffen. Fietsverkeer Het fietsverkeer zal in het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan veel aandacht krijgen. Onveilige situaties, zoals die op het rode fietspad, moeten sneller worden opgelost. Dit zou door het leggen van drempels op de rijweg kunnen, het plaatsen van spiegels voor een beter zicht en door cameracontrole. De verlichting langs de fietspaden moet beter worden, vooral op plekken waar veel scholieren langskomen. Voor de verlichting van het fietspad langs de Pannenschuurlaan is subsidie van de provincie verkregen. Het fietspad langs de Moergestelseweg vraagt nog om een oplossing. De verkeerssituatie rond de scholen moet voortdurende aandacht hebben. AB maakt zich al jaren hard voor een fietspad van Moergestel naar Haghorst. Fietsers vanuit Haghorst moeten nu het fietspad verlaten en op de rijweg gaan fietsen, zodra zij op het grondgebied van de gemeente Oisterwijk komen. Dat is niet alleen onveilig, maar hiermee maakt de gemeente geen goede beurt. Als we

7 de slogan Moergestel Fietsdorp serieus nemen, moet dat fietspad er gewoon komen in de komende raadsperiode. In de wintermaanden zijn gladde wegen en trottoirs niet alleen een bron van ergernis, maar ook gevaarlijk. AB wil een betere aanpak van dit probleem. Zo heeft AB voorgesteld om zout beschikbaar te stellen, zodat de burgers zelf hun trottoir en straatgedeelte sneeuwvrij kunnen houden. Handhaving en veiligheid Onze gemeente wordt helaas geconfronteerd met een toenemend aantal woninginbraken. Hier ligt een taak voor zowel gemeente als wijkagent om te komen met goede voorlichting en advies voor beveiliging van de woning of het pand. De bewoners moeten zelf zorgen voor gecertificeerd hang- en sluitwerk. Van de politie mag worden verwacht dat er zo spoedig mogelijk gereageerd wordt op een inbraakmelding. Ook een grotere sociale controle kan een bijdrage leveren aan meer veiligheid, bijvoorbeeld d.m.v. buurtwachten. AB wil camera s op plaatsen waar de veiligheid in het geding is. Burgers en bedrijven moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente handhavend optreedt. En om rechtsongelijkheid te voorkomen moet dat op consistente en consequente wijze gebeuren. Wonen Woningbouw staat nog op een te laag pitje. De belangstelling voor plan Heerengoed in Moergestel, met o.a. 17 starterswoningen, was groot en dat geeft hoop op een verbetering. AB is voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt. Met name starters en senioren zouden daarbij gebaat zijn. Op KVL moeten in fase 1 37% starterswoningen gebouwd worden, zodat in de andere delen marktconform kan worden gebouwd. AB wil eerst het centrum van Moergestel gaan herontwikkelen alvorens elders te gaan bouwen. Het bebouwen van het Molenveldje mag wat AB betreft in de ijskast blijven. In Oisterwijk moet het terrein van de Mozaïk tezamen met de Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO) snel ontwikkeld worden. Maar ook de andere vrijgekomen locaties mogen niet verloederen. Daar moeten snel plannen voor worden gemaakt. KVL-terrein Het KVL-project vraagt om voortdurende aandacht, omdat het in de komende periode zowel in financieel als in ruimtelijk opzicht zeer belangrijk wordt. Hoewel het KVL-terrein in de ogen van AB veel te duur is aangekocht, zal het toch gerealiseerd moeten worden. Gelukkig is deze duurkoop voor een groot deel gecompenseerd door aankoop en ontwikkeling van de monumentale gebouwen door de Provincie. Het is nu zaak om KVL op de juiste manier in te passen in Oisterwijk. Geen hoge geluidswal en een goede verbinding met het centrum moeten KVL tot een aantrekkelijk woongebied maken. AB vindt het onverantwoord om KVL nu al volledig te ontwikkelen en wil daarom in eerste instantie alleen fase 1 uitvoeren en daarnaast uiteraard het provinciale gedeelte. Met de ervaring die daarmee is opgedaan kan de rest van KVL worden ontwikkeld. AB gaat nog steeds uit van bouwgrond zonder kadastrale aantekening, dus grond zonder vervuilde bodem. Kortom: AB gaat niet voor de hoogste

8 opbrengst, maar voor de beste en milieuverantwoorde inpassing van KVL in het centrum van Oisterwijk. Hoofdstuk 6: Groen en duurzaam De slogan van de gemeente Oisterwijk luidt: De groene parel van Brabant. AB is van mening dat die parel best wat mag worden opgepoetst. De bermen, sommige rotondes en trottoirs zien er onverzorgd uit. De uitstraling van Oisterwijk moet worden verbeterd. AB wil de burgers daarbij nog meer betrekken dan nu het geval is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door burgers een stuk groen of rotonde te laten adopteren, waarvan zij dan de verzorging op zich nemen, terwijl de gemeente hen faciliteert. AB vindt dat we zuinig moeten zijn op ons openbaar groen. Als dat een wijkfunctie vervult (bijv. een wijkpark) moet de grond niet kunnen worden verkocht, tenzij de raad dat goedkeurt. Daarbij moet het dan wel gaan om grotere stukken en niet om reststroken. Duurzaam handelen is heel belangrijk als we toekomstige generaties een leefbare wereld willen nalaten. AB is van mening dat de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld moet geven. AB vindt dat de gemeente op dit moment niet duurzaam bezig is, als na elk evenement op de Kop van de Lind het gras weer moet worden vervangen. AB wil een oplossing die dat onnodig maakt, maar waardoor tegelijkertijd de groene uitstraling behouden blijft. AB is, gelet op de effecten en risico s, tegen de winning van schaliegas. Hoofdstuk 7: Sport en verenigingsleven Vrijetijd en cultuur(centra) De gemeente kent veel vrijetijdsmogelijkheden. Dat is iets om trots en zuinig op te zijn en moet daarom zo blijven. Het verenigingsleven, dat binnen onze gemeenschap als bloeiend wordt ervaren, verschilt onderling binnen de kernen. Dat moeten we zo houden. We moeten niet willen imiteren. De diverse jeugdbewegingen, maar ook de verenigingen voor senioren hebben een eigen identiteit en zorgen daarmee voor een zich welbevinden. De muziekgezelschappen (koren, fanfares, harmonieën en orkesten) vertonen een grote diversiteit en dat moet gekoesterd worden. AB is tegen een verdere subsidiekorting. AB denkt dat o.a. hiermee een bloeiend verenigingsleven in stand kan worden gehouden. Over de toekomst van de cultuurcentra moet binnenkort een besluit worden genomen. AB vindt vooralsnog dat er niet meer geld naar de cultuurcentra mag gaan. Het mag niet zo zijn dat de activiteiten in het ene centrum afgebouwd worden ten gunste van die van het andere. Kortom: Den Boogaard moet voor Moergestel behouden blijven. Het behoud van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Oisterwijk mag zich gelukkig prijzen met een bloeiende heemkundekring, die mede de Open Monumentendag organiseert en o.a. publiceert over de geschiedenis van Oisterwijk met haar kernen. Het gildewezen vormt een zichtbare schakel met het verleden en geeft kleur aan diverse gelegenheden. AB juicht het toe, als er b.v. op het KVLterrein een museum zou komen.

9 Zwembaden en sporthal Al jaren pleit AB voor verplaatsing van het sportcentrum de Leye naar Den Donk. AB heeft destijds tegen de afstoting van het zwembad op 1 januari 2015 gestemd, omdat er naar de mening van AB eerst voor een adequaat alternatief gezorgd moet worden. Het zwemmen voor doelgroepen en instructiezwemmen moeten in elk geval in Oisterwijk mogelijk blijven. AB vindt dat het niet zo kan zijn dat het zwembad gesloten is, terwijl de sporthal nog in gebruik is. AB is van mening dat er eerst een besluit over de sporthal genomen moet worden, omdat dan ook duidelijk wordt wat er met het zwembad moet gebeuren en hoelang het zwembad daar nog gebruikt kan worden. De exploitatie en het beheer van de zwemvoorziening moet in particuliere handen komen met steun van de gemeente. De functie van het Staalbergven zal versoberd kunnen en moeten worden. Nagegaan moet worden of privatisering uitkomst kan bieden. Sportpark Gemullehoeken Op voorstel van AB is de meerderheid van de raad ermee akkoord gegaan dat de huidige sportverenigingen, waaronder Taxandria, op het sportpark Gemullehoeken mogen blijven. Omdat Taxandria op de huidige locatie niet kan uitbreiden, wilde zij een kunstgrasveld. De kosten daarvan zijn grotendeels door de vereniging zelf betaald. AB is voorstander van een dergelijke aanpak door de verenigingen zelf. AB wil de samenwerking tussen de verenigingen onderling en tussen de verenigingen en de gemeente versterken en faciliteren.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Met elkaar, voor elkaar! Coalitieakkoord 2014-2018

Met elkaar, voor elkaar! Coalitieakkoord 2014-2018 Met elkaar, voor elkaar! Coalitieakkoord 2014-2018 1. Inleiding De komende jaren staat de gemeente voor grote uitdagingen. Enkele voorbeelden en zeker niet de minste zijn: de drie decentralisaties in het

Nadere informatie

Reactie PGB op Perspectiefnota 2016-2019

Reactie PGB op Perspectiefnota 2016-2019 Reactie PGB op Perspectiefnota 2016-2019 Recent hebben wij van het college van B&W de perspectiefnota 2016-2019 (PPN) mogen ontvangen. Daarin schetst het college ons het plaatje zoals zij de toekomst van

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit!

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit! Raadsprogramma 2014-2018 Sliedrecht vooruit! 1 Raadsprogramma Gemeente Sliedrecht 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het raadsprogramma 2014-2018. Het is een programma op hoofdlijnen. Er is daarmee ruimte

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS

LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap aan de landelijke politiek Net als u

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij Gemeente Belangen 2014 2018

Verkiezingsprogramma Partij Gemeente Belangen 2014 2018 Voorwoord De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Partij Gemeente Belangen heeft nagedacht over haar koers en plannen voor de komende vier jaar. We hebben daarbij ook de mening van de inwoners

Nadere informatie

Brielle toekomstbestendig?

Brielle toekomstbestendig? Brielle toekomstbestendig? Algemene beschouwingen 2015 Begroting 2016-2019 Partij van de Arbeid Brielle oktober 2015 Algemene Beschouwingen 2016 2019 Brielle toekomstbestendig? Inleiding Deze behandeling

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Het Ondernemende Dorp. Twijzel

Het Ondernemende Dorp. Twijzel Het Ondernemende Dorp Twijzel Twijzel, maart 2010 Ondernemend dorp Twijzel Aanleiding De komende jaren hebben we te maken met een periode van krimp en bezuinigingen bij zowel de gemeentelijke als de rijksoverheid.

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting

Begroting 2013 en meerjarenbegroting Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage. Onze bijdrage vandaag

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Coalitieakkoord voor de toekomst!

Coalitieakkoord voor de toekomst! Coalitieakkoord voor de toekomst! 1. Kracht van samenwerking Dit coalitieakkoord is de basis voor de samenwerking die wij in de periode 2014-2018 gestalte willen geven. Wij, dat zijn de partijen CDA en

Nadere informatie

Samenwerken oké, fuseren nee!

Samenwerken oké, fuseren nee! Beste inwoners van Voorst, Voorst moet een zelfstandige gemeente blijven. Dat is één van de belangrijkste doelen waar wij ons de komende jaren voor hard willen maken. De samenwerking met andere gemeenten

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Resultaten Brainstormen en Clusteren

Resultaten Brainstormen en Clusteren Pagina: 1 Resultaten Brainstormen en Clusteren Item 1: Waarover maak je je zorgen als je denkt aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge? Item-Informatie: Waarover maak je je zorgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Korte termijn visie 2014 2018

Korte termijn visie 2014 2018 Korte termijn visie 2014 2018 Wij willen een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het huidige peil blijven. Wij willen dat jong en oud elkaar

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien!

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien! Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2014-2018 Laat Kerkrade weer opbloeien! Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

HOP staat voor een stabiel en duurzaam financieel beleid met een duidelijke begroting.

HOP staat voor een stabiel en duurzaam financieel beleid met een duidelijke begroting. De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij streeft naar onafhankelijke politiek voor Heerhugowaarders. Wij staan garant voor positieve, bruikbare en nuttige besluiten. Door goed te luisteren naar inwoners

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie