VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare burgers; - AB is een partij, die vindt dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart; - AB is een partij, die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat; - AB is een partij, die graag een veilig en goed woon- en leefklimaat biedt aan jong en oud; - AB is een partij, die een groen en duurzaam beleid voert; - AB is een partij, die een bloeiend verenigingsleven belangrijk vindt; - AB is een partij, die de samenhang en samenwerking tussen de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk bevordert met respect voor ieders eigenheid; - AB is een partij, die bij voorkeur kiest voor een uit Oisterwijk afkomstige wethouder. Hoofdstuk 1: Burgers, Bestuur en Organisatie Er wordt veel gezegd en geschreven over burgerparticipatie, maar daarin kan naar de mening van AB nog een slag worden gemaakt. Nu worden burgers nog té vaak laat, slecht of helemaal niet geïnformeerd over, laat staan betrokken bij, ontwikkelingen die hen rechtstreeks raken. Een voorbeeld hiervan: de sluiting van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat. AB wil dat de burgers voortaan eerder in het proces worden betrokken en niet pas op het moment dat de plannen al nagenoeg vastliggen. Ook moet helder worden onderbouwd waarom niet de mening van de burgers wordt gevolgd. Van de politiek mag worden verwacht dat participatie geen speelbal wordt. Om de kloof tussen burgers en bestuur te dichten stelt AB voor dat de wethouders en raadsleden regelmatig de wijken ingaan om de mening van de bewoners te horen over zaken die hen bezighouden. Ook is AB voorstander van het inrichten van een gemeentelijke website, waarop eenieder zijn of haar mening kan laten horen, dus ook de jongeren. AB wil de jeugd meer en actief bij de politiek betrekken. Hoe dat het beste kan, wil AB met de jongeren zelf bespreken. Door de decentralisaties op sociaal terrein en de aankomende bezuinigingen zullen de burgers vaker iets moeten doen wat tot nu toe door professionals werd gedaan. De gemeente zal eraan moeten wennen dat zij zaken uit handen geeft. Initiatieven vanuit de burgers moeten serieus worden genomen en, waar mogelijk, door de gemeente worden gefaciliteerd. De ambtelijke organisatie zal

2 een bedrijfsmatig geleide werkorganisatie moeten worden, servicegericht en met oog voor de belangen van burgers, bedrijven en instellingen. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de verhoudingen tussen raad, college en ambtelijke organisatie voor verbetering vatbaar zijn. AB steunt de verbetervoorstellen, maar is nu nog niet bereid daarvoor extra geld uit te geven. AB is van mening dat eenieder weet wat hem/haar te doen staat en gunt alle betrokken partijen de tijd daaraan te werken. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe raad om te beoordelen of de situatie in voldoende mate is verbeterd. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen maatregelen moeten worden genomen. Met andere woorden: het is in geen geval een vrijblijvende aangelegenheid. AB wil de betrokkenheid van het bestuur bij de gemeente versterken door een uit Oisterwijk afkomstige wethouder te leveren. Regionale samenwerking AB is voorstander van regionale samenwerking, hetgeen nu al in grote mate plaatsvindt. Er is een speciaal samenwerkingsverband met Goirle en Hilvarenbeek. AB is wel van mening dat samenwerking moet leiden tot kwaliteitsverbetering en efficiënt(er) werken en niet tot meer bureaucratie. AB is vooralsnog geen voorstander van een fusie met andere gemeenten, maar mocht het Rijk daartoe verplichten, dan gaat de voorkeur uit naar die gemeente(n) die de meeste raakvlakken hebben en waarmee prettig en goed wordt samengewerkt. Dienstbaarheid en service gemeente Door de gemeentelijke bezuinigingen worden steeds meer diensten af gestoten. De gemeente verleent vanaf 1 januari 2014 alleen diensten op afspraak. AB begrijpt heel goed dat sommige diensten en activiteiten moeten worden versoberd om minder personeel te hoeven inzetten. Die versobering moet echter niet te ver doorschieten. Simpele zaken, zoals het vernieuwen van rijbewijzen, paspoorten en zaken, waarvoor geen extra personeel behoeft te worden ingezet, moeten zonder afspraak kunnen worden gedaan. Door alleen te werken op afspraak wordt een van de paradepaardjes van onze gemeente tenietgedaan: klantgerichtheid. Bezuinigingen mogen leiden tot versobering, maar moeten niet tot gevolg hebben dat bepaalde diensten volledig verdwijnen. De leefbaarheid moet op peil blijven! Hoofdstuk 2: Sociale Zaken Ondersteuning In de komende tijd gaat er veel veranderen. Taken, die tot dan toe door het Rijk werden uitgevoerd, moeten voortaan door de gemeenten worden opgepakt (de zgn. decentralisaties). Daarbij gaat het met name om de jeugdzorg, de begeleiding uit de AWBZ en het begeleiden naar werk (Participatiewet). Gemeenten moeten die taken uitvoeren met veel minder geld dan er nu voor wordt uitgegeven. Het is onvermijdelijk dat hierdoor de huidige manier van werken verandert. De raad heeft ervoor gekozen om van Oisterwijk een netwerkgemeente te maken. Dit betekent onder andere dat burgers die ondersteuning nodig hebben, meer gebruik zullen moeten maken van hun eigen netwerken, zoals familie, buren en vrienden. AB staat achter deze aanpak, maar is zich

3 niettemin bewust van de risico s hiervan. Er moet worden voorkomen dat mantelzorgers en vrijwilligers worden overvraagd en dat burgers onvoldoende hulp krijgen. AB is daarom voorstander van het inrichten van een meldpunt, waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook mantelzorgers en andere belanghebbenden moeten zich tot dit meldpunt kunnen wenden. Jeugdbeleid AB vindt een goed jeugdbeleid heel belangrijk. De aandacht moet worden gericht op preventie. Een jeugdhonk vervult in dat kader een belangrijke rol. Initiatieven voor en van jeugdigen moeten door de gemeente zoveel mogelijk positief worden benaderd, behandeld en gefaciliteerd. Jongeren verdienen extra aandacht. Zij moeten kunnen beschikken over een eigen plekje, om te voorkomen dat zij overlast veroorzaken. Daaraan kan het KVL-terrein mogelijk een bijdrage leveren. Het begeleiden van jeugd naar werk moet een speerpunt worden van de gemeente. Hoofdstuk 3: Bedrijfsleven Toerisme Toerisme is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van Oisterwijk en juist daaraan is de laatste 8 jaar weinig aandacht besteed. Op de valreep is het huidige college met een visie op toerisme gekomen en heeft die op het bordje van de volgende coalitie gelegd. Diverse locaties worden nu bevolkt door arbeidsmigranten, waardoor het toerisme niet wordt bevorderd. Deze locaties moeten weer beschikbaar komen voor het toerisme. Veel recreatiebedrijven in Oisterwijk moeten een facelift krijgen, waarbij er ook meer ruimte komt voor de bedrijven om zich te ontwikkelen. Ook elders in de gemeente Oisterwijk, moeten natuur en toerisme hand in hand gaan. Ook AB is zich ervan bewust dat bepaalde natuurgebieden om rust vragen, zoals de Kampina, maar het afsluiten van vennen en bossen is het paard achter de wagen spannen. Kortom: het natuurbeleid is te ver doorgeschoten. Niet alleen de natuur heeft een toeristische aantrekkingskracht, maar ook het centrum van Oisterwijk en de buitengebieden van Moergestel en Heukelom. Economie Toerisme is een belangrijke inkomstenbron. Het is daarom nodig ervoor te zorgen dat het voor toeristen aantrekkelijk blijft om de gemeente Oisterwijk te blijven bezoeken. Het centrum van

4 Oisterwijk heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten en evenementen en een aantrekkelijke winkelstand. Dat moet zo blijven. Er moet worden voorkomen dat de toeristenbelasting teveel uit de pas gaat lopen met die van omringende gemeenten. Toeristen willen waar voor hun geld en dat stelt eisen aan de uitstraling en aan de voorzieningen. Het winkelaanbod is een paradepaardje van Oisterwijk. Dat moeten we koesteren en faciliteren, want samen met de aantrekkelijke terrassen en horeca trekt het bezoekers aan. Daarbij behoren ruime parkeermogelijkheden. Bedrijventerreinen AB is vóór een goed en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat met een aanvaardbare regeldruk. Startende ondernemers moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk zijn en blijven. Dat kan gewaarborgd worden door goed parkmanagement en veiligheidscertificering. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen moet zo min mogelijk beslag worden gelegd op het buitengebied. Bedrijfsvestiging moet passen bij de schaal en aard van Oisterwijk en Moergestel. Agrariërs Agrarische bedrijven moeten economisch rendabel zijn en zo min mogelijk het milieu belasten. Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB s) moeten een herbestemming kunnen krijgen, die past bij de agrarische omgeving. Verrommeling van het buitengebied moet worden tegengegaan. Deze bedrijven mogen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van de aanwezige agrarische bedrijven. Vergunningen moeten tijdig worden verleend. Hoofdstuk 4: Financiën Het financieel beleid van de afgelopen jaren heeft het weerstandsvermogen van de gemeente tot een kwetsbaar niveau gebracht. Oorzaak: veel structurele en incidentele posten werden buiten de exploitatie gehouden en rechtstreeks van de reserves afgeboekt. Hierdoor werd het inzicht in de werkelijke resultaten ondoorzichtig. Het vermogen van de gemeente is hierdoor sinds 2008 met ca. 60% afgenomen, dus met vele miljoenen. De financiële verslaglegging is niet consistent. Systemen worden vaak gewijzigd, waardoor het onmogelijk wordt vergelijkingen met voorgaande jaren te maken. Ook ontbreken duidelijke kengetallen en benchmarks, waarmee de burger inzicht kan krijgen in de bestedingspatronen van de gemeente. AB wil daarom zorgen voor een verbetering in de verslaglegging, niet alleen voor de raad en commissies, maar juist ook voor de burgers. De meerjarige begrotingen moeten sluitend zijn en het weerstandsvermogen moet tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. AB is zeer terughoudend bij een verdere aantasting van de reserveposities en het weerstandsvermogen! AB is voor een gedegen, maar zuinig financieel beleid zonder prestigeprojecten. De lasten voor de burger mogen slechts in beperkte mate stijgen.

5 AB is voor het kritisch toekennen van gemeentelijke subsidies. Zo moeten scholen maximaal gebruik maken van de schoolbudgetten, die hun ter beschikking staan. Er zal een strenge budgetdiscipline moeten worden opgelegd. Budgetten verhogen met subsidies is uit den boze. Hoofdstuk 5: Leefbaarheid In een leefomgeving moet het prettig vertoeven zijn. Leefbaarheid kent vele vormen. Voorzieningen Voor de leefbaarheid is het van belang dat er voldoende voorzieningen zijn. Voor Moergestel is oplettendheid geboden. De Rabobank verandert binnenkort in een servicepunt en de bibliotheek wordt een bibliopunt. Er moet worden voorkomen dat deze voorzieningen helemaal uit het dorp gaan verdwijnen. Verder levert een (goede) busverbinding ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. De wijkcentra moeten hun naam eer aan doen en spil van de wijk zijn. Zij zijn dé ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en in de centra moeten allerlei activiteiten worden georganiseerd. Wijkcentrum Waterhoef moet van AB op de huidige locatie blijven. Voorzieningen in de gemeente moeten goed toegankelijk zijn voor alle burgers, dus ook voor de senioren en mindervaliden. Ook in de openbare ruimte, zoals op trottoirs e.d., moet iedereen zich goed kunnen voortbewegen. Er moeten voldoende parkeervoorzieningen voor invaliden zijn. Scholen Onder leefbaarheid wordt ook de aanwezigheid van scholen gerekend. De brede scholen zijn nu gereed en weer andere schoolgebouwen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Een zorg is dat scholen met lege lokalen (gaan) kampen. Bekeken moet worden of deze op een andere manier kunnen worden ingezet. Het is immers de bedoeling van de brede scholen dat zij multifunctioneel zijn. AB is er geen voorstander van om Openbare Basisschool de Bienekebolders te verhuizen naar de brede school in Moergestel, omdat dit tot grote kapitaalvernietiging zou leiden. Bovendien zou dit zorgen voor een nog grotere en onacceptabele toename van de verkeersdrukte rondom de brede school in Moergestel. Ook uit het oogpunt van een goede spreiding van scholen over het dorp vindt AB verhuizing geen goed plan. Leegstand en verloedering Verkeer Verloedering tast de leefbaarheid aan. Bij verwaarloosde bebouwing zal er maximaal gehandhaafd moeten worden. Om het aanzien van de omgeving te verbeteren, kunnen braakliggende terreinen, zij het op tijdelijke basis, op een andere manier worden hergebruikt. Het probleem van sluipverkeer door de bebouwde kom van Moergestel en de Moergestelse- en Tilburgseweg in Oisterwijk is nog steeds niet opgelost. Een verbreding van de A58, die naar verwachting voor minder files zal zorgen en daardoor voor minder sluipverkeer, is de komende

6 raadsperiode niet te verwachten. Een parallelweg naast de A58 zou moeten zorgen voor ontlasting van het centrum van Moergestel. AB wil in de tussentijd niet stilzitten, maar - zo nodig met de andere betrokken gemeenten- gaan bekijken of het sluipverkeer kan worden tegengegaan. Daarbij moet specifieke aandacht zijn voor het vrachtverkeer. Nu de uitbouw van de wijk Pannenschuur de Heukelomseweg heeft bereikt, ligt de vraag wederom voor of er op die weg een ontsluiting moet komen. AB kiest voor een totaaloplossing, waarin ook de problematiek van de Tilburgseweg wordt meegenomen. Ook hier zit het probleem hem weer vooral in het vrachtverkeer. AB wil een verbod van vrachtverkeer in wijken, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en dat geldt zowel voor de wijk Pannenschuur als de Tilburgseweg. Doorgaand verkeer door de Pannenschuur moet worden vermeden. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de belangen van de wijkbewoners en ondernemers. Mogelijke oplossing van dit probleem is een vrachtwagenverbod m.u.v. bestemmingsverkeer. Spoorwegovergangen De ontwikkeling van het KVL-terrein zal veel extra verkeer met zich meebrengen. AB pleit voor plaatsing van een tunnel of brug voor voetgangers en fietsers onder/over de spoorwegovergang bij Blokshekken om voor een goede verbinding met het centrum te zorgen. AB gaat onder geen enkele voorwaarde akkoord met sluiting van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat. De huidige situatie moet behouden blijven. Zo kan het verkeer van KVL over de spoorwegovergangen worden gespreid en is er een extra alternatief wanneer een van de beide andere spoorwegovergangen niet kan worden gebruikt. Ook uit veiligheidsoogpunt ( in geval van calamiteiten) vindt AB dat die spoorwegovergang open moet blijven. Sluiting zou ook grote gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie in het centrum. Daarnaast gebruiken veel scholieren van 2College Durendael en omwonenden de overweg en zou sluiting de naburige ondernemingen onnodig treffen. Fietsverkeer Het fietsverkeer zal in het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan veel aandacht krijgen. Onveilige situaties, zoals die op het rode fietspad, moeten sneller worden opgelost. Dit zou door het leggen van drempels op de rijweg kunnen, het plaatsen van spiegels voor een beter zicht en door cameracontrole. De verlichting langs de fietspaden moet beter worden, vooral op plekken waar veel scholieren langskomen. Voor de verlichting van het fietspad langs de Pannenschuurlaan is subsidie van de provincie verkregen. Het fietspad langs de Moergestelseweg vraagt nog om een oplossing. De verkeerssituatie rond de scholen moet voortdurende aandacht hebben. AB maakt zich al jaren hard voor een fietspad van Moergestel naar Haghorst. Fietsers vanuit Haghorst moeten nu het fietspad verlaten en op de rijweg gaan fietsen, zodra zij op het grondgebied van de gemeente Oisterwijk komen. Dat is niet alleen onveilig, maar hiermee maakt de gemeente geen goede beurt. Als we

7 de slogan Moergestel Fietsdorp serieus nemen, moet dat fietspad er gewoon komen in de komende raadsperiode. In de wintermaanden zijn gladde wegen en trottoirs niet alleen een bron van ergernis, maar ook gevaarlijk. AB wil een betere aanpak van dit probleem. Zo heeft AB voorgesteld om zout beschikbaar te stellen, zodat de burgers zelf hun trottoir en straatgedeelte sneeuwvrij kunnen houden. Handhaving en veiligheid Onze gemeente wordt helaas geconfronteerd met een toenemend aantal woninginbraken. Hier ligt een taak voor zowel gemeente als wijkagent om te komen met goede voorlichting en advies voor beveiliging van de woning of het pand. De bewoners moeten zelf zorgen voor gecertificeerd hang- en sluitwerk. Van de politie mag worden verwacht dat er zo spoedig mogelijk gereageerd wordt op een inbraakmelding. Ook een grotere sociale controle kan een bijdrage leveren aan meer veiligheid, bijvoorbeeld d.m.v. buurtwachten. AB wil camera s op plaatsen waar de veiligheid in het geding is. Burgers en bedrijven moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente handhavend optreedt. En om rechtsongelijkheid te voorkomen moet dat op consistente en consequente wijze gebeuren. Wonen Woningbouw staat nog op een te laag pitje. De belangstelling voor plan Heerengoed in Moergestel, met o.a. 17 starterswoningen, was groot en dat geeft hoop op een verbetering. AB is voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt. Met name starters en senioren zouden daarbij gebaat zijn. Op KVL moeten in fase 1 37% starterswoningen gebouwd worden, zodat in de andere delen marktconform kan worden gebouwd. AB wil eerst het centrum van Moergestel gaan herontwikkelen alvorens elders te gaan bouwen. Het bebouwen van het Molenveldje mag wat AB betreft in de ijskast blijven. In Oisterwijk moet het terrein van de Mozaïk tezamen met de Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO) snel ontwikkeld worden. Maar ook de andere vrijgekomen locaties mogen niet verloederen. Daar moeten snel plannen voor worden gemaakt. KVL-terrein Het KVL-project vraagt om voortdurende aandacht, omdat het in de komende periode zowel in financieel als in ruimtelijk opzicht zeer belangrijk wordt. Hoewel het KVL-terrein in de ogen van AB veel te duur is aangekocht, zal het toch gerealiseerd moeten worden. Gelukkig is deze duurkoop voor een groot deel gecompenseerd door aankoop en ontwikkeling van de monumentale gebouwen door de Provincie. Het is nu zaak om KVL op de juiste manier in te passen in Oisterwijk. Geen hoge geluidswal en een goede verbinding met het centrum moeten KVL tot een aantrekkelijk woongebied maken. AB vindt het onverantwoord om KVL nu al volledig te ontwikkelen en wil daarom in eerste instantie alleen fase 1 uitvoeren en daarnaast uiteraard het provinciale gedeelte. Met de ervaring die daarmee is opgedaan kan de rest van KVL worden ontwikkeld. AB gaat nog steeds uit van bouwgrond zonder kadastrale aantekening, dus grond zonder vervuilde bodem. Kortom: AB gaat niet voor de hoogste

8 opbrengst, maar voor de beste en milieuverantwoorde inpassing van KVL in het centrum van Oisterwijk. Hoofdstuk 6: Groen en duurzaam De slogan van de gemeente Oisterwijk luidt: De groene parel van Brabant. AB is van mening dat die parel best wat mag worden opgepoetst. De bermen, sommige rotondes en trottoirs zien er onverzorgd uit. De uitstraling van Oisterwijk moet worden verbeterd. AB wil de burgers daarbij nog meer betrekken dan nu het geval is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door burgers een stuk groen of rotonde te laten adopteren, waarvan zij dan de verzorging op zich nemen, terwijl de gemeente hen faciliteert. AB vindt dat we zuinig moeten zijn op ons openbaar groen. Als dat een wijkfunctie vervult (bijv. een wijkpark) moet de grond niet kunnen worden verkocht, tenzij de raad dat goedkeurt. Daarbij moet het dan wel gaan om grotere stukken en niet om reststroken. Duurzaam handelen is heel belangrijk als we toekomstige generaties een leefbare wereld willen nalaten. AB is van mening dat de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld moet geven. AB vindt dat de gemeente op dit moment niet duurzaam bezig is, als na elk evenement op de Kop van de Lind het gras weer moet worden vervangen. AB wil een oplossing die dat onnodig maakt, maar waardoor tegelijkertijd de groene uitstraling behouden blijft. AB is, gelet op de effecten en risico s, tegen de winning van schaliegas. Hoofdstuk 7: Sport en verenigingsleven Vrijetijd en cultuur(centra) De gemeente kent veel vrijetijdsmogelijkheden. Dat is iets om trots en zuinig op te zijn en moet daarom zo blijven. Het verenigingsleven, dat binnen onze gemeenschap als bloeiend wordt ervaren, verschilt onderling binnen de kernen. Dat moeten we zo houden. We moeten niet willen imiteren. De diverse jeugdbewegingen, maar ook de verenigingen voor senioren hebben een eigen identiteit en zorgen daarmee voor een zich welbevinden. De muziekgezelschappen (koren, fanfares, harmonieën en orkesten) vertonen een grote diversiteit en dat moet gekoesterd worden. AB is tegen een verdere subsidiekorting. AB denkt dat o.a. hiermee een bloeiend verenigingsleven in stand kan worden gehouden. Over de toekomst van de cultuurcentra moet binnenkort een besluit worden genomen. AB vindt vooralsnog dat er niet meer geld naar de cultuurcentra mag gaan. Het mag niet zo zijn dat de activiteiten in het ene centrum afgebouwd worden ten gunste van die van het andere. Kortom: Den Boogaard moet voor Moergestel behouden blijven. Het behoud van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Oisterwijk mag zich gelukkig prijzen met een bloeiende heemkundekring, die mede de Open Monumentendag organiseert en o.a. publiceert over de geschiedenis van Oisterwijk met haar kernen. Het gildewezen vormt een zichtbare schakel met het verleden en geeft kleur aan diverse gelegenheden. AB juicht het toe, als er b.v. op het KVLterrein een museum zou komen.

9 Zwembaden en sporthal Al jaren pleit AB voor verplaatsing van het sportcentrum de Leye naar Den Donk. AB heeft destijds tegen de afstoting van het zwembad op 1 januari 2015 gestemd, omdat er naar de mening van AB eerst voor een adequaat alternatief gezorgd moet worden. Het zwemmen voor doelgroepen en instructiezwemmen moeten in elk geval in Oisterwijk mogelijk blijven. AB vindt dat het niet zo kan zijn dat het zwembad gesloten is, terwijl de sporthal nog in gebruik is. AB is van mening dat er eerst een besluit over de sporthal genomen moet worden, omdat dan ook duidelijk wordt wat er met het zwembad moet gebeuren en hoelang het zwembad daar nog gebruikt kan worden. De exploitatie en het beheer van de zwemvoorziening moet in particuliere handen komen met steun van de gemeente. De functie van het Staalbergven zal versoberd kunnen en moeten worden. Nagegaan moet worden of privatisering uitkomst kan bieden. Sportpark Gemullehoeken Op voorstel van AB is de meerderheid van de raad ermee akkoord gegaan dat de huidige sportverenigingen, waaronder Taxandria, op het sportpark Gemullehoeken mogen blijven. Omdat Taxandria op de huidige locatie niet kan uitbreiden, wilde zij een kunstgrasveld. De kosten daarvan zijn grotendeels door de vereniging zelf betaald. AB is voorstander van een dergelijke aanpak door de verenigingen zelf. AB wil de samenwerking tussen de verenigingen onderling en tussen de verenigingen en de gemeente versterken en faciliteren.

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie