JAARVERSLAG DIAGONAAL voorkant jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG DIAGONAAL 2013. voorkant jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG DIAGONAAL 2013 voorkant jaarverslag

2 Inhoudsopgave 1. Korte introductie van Diagonaal Leren en werken Buurtactiviteiten Begeleiding Faciliteiten Organisatiestructuur en organogram 5 2. Ontwikkelingen in Beheer Oosthof Professionalisering en advisering Adviesbrigade Een nieuw bestuur Ontwikkelingen in het werk, in de zorg en dienstverlening Veranderingen in de doelgroep Begeleiding leerwerknemers Leerbanen en vrijwilligers Begeleiding studenten BOOT Veranderingen in de taken Samenwerkingsrelaties Activiteiten in Financiën Vooruitblik op 2014 en verder 17 Bijlage 1. Jaarkalender Bijlage 2. Weekkalender Bijlage 3. Productcollage 2

3 1. Korte introductie van Diagonaal Leerbedrijf Diagonaal is een zelfstandige organisatie van mensen in opleiding, die leren en werken in de wijk Presikhaaf. Zij is in maart 2008 opgezet vanuit een samenwerking tussen Sportbedrijf Arnhem, Rijn IJssel College en Stichting Rijnstad. In de loop van de afgelopen jaren is de samenwerking uitgebreid met meerdere partners uit verschillende domeinen van het professionele werkveld. 1.1 Leren en werken Diagonaal is door de samenwerking met een veelheid aan partners in staat om studenten van diverse opleidingen en bewoners een praktijkgerichte leerplek te bieden in de wijk en aan te sluiten op de vragen en behoeften van bewoners uit Presikhaaf, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging en achtergrond. Medewerkers van Diagonaal zijn leerwerknemers. De wijk fungeert als leerwerkplaats, waar zij oefenen in het organiseren van activiteiten, het opzetten van projecten en het verlenen van diensten. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de opdrachten zijn én leerzaam voor de leerwerknemer én zinvol voor de wijk. Diagonaal is een continue bedrijf. Kennis wordt doorgeven en het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden, tenzij dat een onderdeel van de leeropdracht is. Diagonaal werkt vraaggericht en stelt ook vragen. Diagonaal werkt bij voorkeur met leerwerknemers die in Presikhaaf zelf wonen. Maar waar ze ook wonen en gaan wonen, ze hebben aan het einde van hun project geleerd actieve bewoners te zijn die zuinig zijn op hun wijk. Jeremy, stagiaire Graafschapcollege, bedrijfsadministratie Mooi hoe mensen hier met elkaar omgaan. Het zijn verschillende mensen en toch is er eenheid. 1.2 Buurtactiviteiten Diagonaal organiseert samen met buurtorganisaties en bewoners activiteiten, onderzoekt wat bewoners belangrijk vinden en zet projecten op die de leefbaarheid en de samenhang in de wijk en de buurt verbeteren. Diagonaal organiseert en/of ondersteunt talrijke activiteiten op allerlei plaatsen bij velerlei organisaties in de wijk Presikhaaf. Vanuit de thuisbasis op de Oosthof zwermen leerwerknemers uit naar de praktijkplaatsen in de wijk en zijn daar mede de uitvoerders van een aanbod op maat. Voor de wijkorganisaties zijn zij welkome handjes aan het bed. 3

4 1.3 Begeleiding In het hedendaagse competentieonderwijs is de praktijk een belangrijke leermeester, misschien wel de beste. Dit vraagt wel wat van praktijkorganisaties. Studenten voeren niet langer alleen maar praktische opdrachten uit. Zij moeten kennis maken met diverse werkprocessen, deze planmatig leren beheersen en hun eigen competenties daarbij ontwikkelen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk actieplan (PAP). Dat vraagt om werkstructuur, verslaglegging, reflectie, overleg, coaching en begeleiding op een hoger niveau. Diagonaal biedt als leerbedrijf hiervoor de ruimte en ontlast daarmee de uitvoerende organisaties. Buurthuizen, jongerencentra, sportverenigingen en speeltuinverenigingen kunnen zich blijven concentreren op de uitvoering van hun eigen activiteiten en projecten. De leerwerknemers van Diagonaal moeten intensief worden begeleid. Daar hebben ze ook recht op. Ook het competentieonderwijs vraagt om een gedegen en vakbekwame begeleiding op de werkvloer. Alleen dan heeft praktijkleren meerwaarde en alleen dan kan de leerwerknemer een zinvolle bijdrage leveren aan de beroepspraktijk. Betsy, vrijwilliger beheer Diagonaal is mijn uitje. Er is vrijheid, ik kan mijn tijd zelf indelen. 1.4 Faciliteiten Vanaf het begin (september 2007) heeft Diagonaal een plek op de Oosthof. Deze bood de eerste jaren voldoende faciliteiten om als centrale werkplek en als uitvalbasis te dienen. Daarna werd de fysieke ruimte meer en meer een knelpunt. Het leerbedrijf groeide en groeide. 80 Aantal leerwerknemers per maand per jaar jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec maar de accommodatie groeide niet mee. Nu, eind 2013 staat de huisvesting in de Oosthof ter discussie, omdat Rijnstad van plan is om het beheer van het gebouw over te dragen aan wijkpartners. 4

5 1.5 Organisatiestructuur Het leerbedrijf werkte volgens de projectstructuur, zoals die is beschreven in het initiatiefplan Leerafdeling Presikhaaf. Dat was voor de beginfase toereikend en transparant. In de loop van de afgelopen jaren bleek al snel, dat er meer structuur nodig was voor een lerende, maar vooral ook hard groeiende organisatie. Diagonaal werkt nu met een meer vertakte organisatiestructuur, clustert taken en verantwoordelijkheden en heeft diverse afdelingen geformeerd: mens en organisatie, marketing en communicatie, visie en beleid, onderzoek en innovatie, beheer en ondersteuning, product en proces. Ook intern probeert Diagonaal dwarsverbanden te leggen. In onderstaande organogram is de structuur van de organisatie van stichting Diagonaal weergegeven. Het gekleurde deel betreft de interne organisatie van de stichting, het ongekleurde deel heeft betrekking op (optionele) onderdelen van de externe organisatie. (SEMI)OVERHEID organogram Stichting.Diagonaal 2013 OUD-LWNRS ONDERWIJS VERENIGINGEN DIAGONAAL TAFEL VRIENDEN VAN DIAGONAAL SPONSORS AANDEELHOUDERS CORPORATIES ADVISEURS BEDRIJFSLEVEN STG. DIAGONAAL OVERIG BESTUUR DDT diagonaaldirectieteam V & B Visie & beleid M & C markt & communicatie B & O beheer & ondersteuning M & O mens & organisatie P & P product & proces O & I onderzoek & innovatie leerwerknemers & leerwerkgevers COLLECTIEF ADVIESRAAD 5

6 2. Ontwikkelingen in 2013 In 2013 hebben er verschillende onderwerpen centraal gestaan: Gebruik van de Oosthof en de ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van deze accommodatie. Professionalisering van de organisatie met behulp van de advisering van de Adviesbrigade en de vorming van een nieuw bestuur Ontwikkelingen in het werk Beheer Oosthof Stichting Rijnstad is nu nog de eigenaar van het gebouw de Oosthof. In 2012 was er nog sprake van dat Diagonaal De Oosthof samen met Rijnstad in beheer zou nemen. Dat is toen echter niet gelukt. Rijnstad en ook de gemeente vonden dat Diagonaal als organisatie eerst versterkt moest worden. In de gemeente Arnhem kwam het beheer van de eigen gebouwen van Rijnstad ter discussie te staan. In Presikhaaf werd wijkcentrum de Overkant gesloten. De beheerders van de Overkant zijn toen tijdelijk naar de Oosthof geplaatst. Daardoor werd het beheer weer afhankelijk van de werkwijze van de beheerders van Rijnstad en kon Diagonaal minder flexibel gebruik maken van de ruimtes. Voor Diagonaal voelde dit als een stap terug, die verdere ontwikkelingen op het gebied van activiteiten en beheer in de weg stond. Buurtfeest 2012 In 2013 draagt de gemeente Rijnstad op om het beheer van haar eigen gebouwen aan de buurt over te dragen. Voor elk gebouw wordt een eigen strategie bepaald, afhankelijk van het karakter, de mogelijkheden en wensen in de buurt. Ook bij de Oosthof zal opnieuw bekeken worden hoe het gebouw het beste aan kan sluiten bij de gewenste wijkfuncties. Omdat de gebouwen rendabel geëxploiteerd moeten gaan worden en de gemeente geen voornemens heeft om hiervoor nog subsidie beschikbaar te stellen, kan deze ontwikkeling ten nadele van Diagonaal zijn. 6

7 Daniëlle, is op zoek naar werk in de administratie Anders zit ik thuis. Nu heb ik ritme en veel afwisseling in activiteiten. Eind 2013 heeft Rijnstad met het nieuwe bestuur van Diagonaal besproken hoe ze het gebouw aan de buurt wil overdragen. In een buurtbijeenkomst in januari 2014, zouden de plannen en ideeën van bewoners worden geïnventariseerd en daarna uitgewerkt. Inmiddels is er een andere weg bewandeld: eerst gaan er gesprekken plaatsvinden met professionele wijkorganisaties. Als het kader voor beheer helder is, dan worden andere wijkgroepen betrokken Professionalisering en advisering vanuit de Adviesbrigade Omdat Diagonaal behoefte had aan professionalisering van de eigen organisatie, heeft ze de hulp van de Adviesbrigade ingeroepen. Twee leden hiervan hebben een onderzoek gedaan en interviews afgenomen, en aan de hand van de uitkomsten een SWOT-analyse uitgevoerd. De interviews waren gericht op visie en kernwaarden en gingen over de vragen: Waarom bestaat Diagonaal? Waarvoor staat Diagonaal(de kernwaarden)? Waarin blinkt Diagonaal uit (de kernkwaliteiten)? Waar gaat Diagonaal heen? De geïnterviewde personen hebben allen vanuit het eigen perspectief de vragen uit de SWOT-analyse beantwoord. Opvallend was dat de interne mensen plus de medewerkers van beide ROC s hun antwoorden meer gericht hebben op het leerbedrijf Diagonaal en de externe mensen meer op het buurtbedrijf Diagonaal. Zowel de interne als de externe geïnterviewden geven aan dat de interne organisatie verbetering behoeft. Die verbetering is noodzakelijk om de stap extern, naar het buurtbedrijf te kunnen maken. Het leerbedrijf gericht op de buurt moet eerst staan voordat Diagonaal in staat is een echt buurtbedrijf te worden. Edwin, vrijwilliger, houdt zich o.a. bezig met de moestuin Dat je iets kunt creëren dat ook nog door de gemeente wordt gewaardeerd, dat is erkenning. Je krijgt je eigenwaarde weer terug. 7

8 Adviezen Volgend uit voorgaande beschrijvingen over de organisatie, maar ook de genoemde verbeterpunten en risico s waren de adviezen voor de verbetering van de interne organisatie, ofwel het leerbedrijf, als volgt: 1. Beschrijf de visie, de kernwaarden en kernkwaliteiten kort en bondig zodat iedereen de visie kan weergeven. 2. Ontwikkel een begeleidingsvorm voor de cursisten die voldoet aan het criterium dat het slechts deels afhankelijk is van Gerrit Spekschoor. Geef hiervoor een opdracht aan een of meer studenten van het HBO. Geef als criteria voor de opdracht mee: meer structuur, extensievere begeleiding dan nu het geval is. 3. De rollen van projectleider en bestuur lopen in elkaar over. Haal de rollen uit elkaar. De ambitie om buurtbedrijf te worden met een uitdagende en vergaande visie vraagt om een bestuur dat niet alleen bestaat uit interne mensen. 4. Ontwikkel een beheersorganisatie die verantwoordelijk is voor het jaarplan, het jaarverslag, de begroting en de jaarrekening en de daarbij noodzakelijke (administratieve) organisatie en informatievoorziening. Leg de verantwoordelijkheid voor deze opdracht neer bij de secretaris en penningmeester van het bestuur. 6. Maak een plan om Diagonaal meer bekendheid te geven. 7. Bekijk de risicoanalyse kritisch en zoek antwoorden bij ieder risico. 8. Ontwikkel een plan van aanpak dat enerzijds gericht is op borging van het leerbedrijf en anderzijds op het uitbouwen van het buurtbedrijf. Brigitte, stagiaire ROC A12 Ik regel de verkoop van zwemkaarten voor de vrouwenzwemlessen. Het is leuk dat je hier, naast je eigen werkzaamheden, ook heel andere activiteiten uitvoert. Ik kan me hier sociaal ontwikkelen. 2.3 Een nieuw bestuur Na het traject met de Adviesbrigade in 2013 is er door het oude bestuur voor gekozen om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden die de ambities van Diagonaal verder kunnen uitbouwen. Eind 2013 is er een nieuw klein bestuur gevormd met een grotere afstand tot de uitvoering van Diagonaal, maar met een bereidheid om zelf ook taken betreffende externe contacten en beleidsvorming op zich te nemen. Het bestuur bestaat uit drie mensen, bestaande uit voorzitter Freddie Sikkes, directeur van VMBO Maarten van Rossem, secretaris Margriet van Galen, wijkbewoner en adviseur cultuureducatie, bekend met wijkplatform en gemeentepolitiek, en Ellis Rasa, wijkbewoner en maatschappelijk werker, deelnemer aan het Brede Schooloverleg in de wijk. Er wordt momenteel nog gezocht naar een penningmeester en een deskundige op het gebied van promotie en marketing. Het bestuur is meteen aan de slag gegaan met de adviezen van de adviesbrigade: - De visie en kernwaarden staan beschreven - De begeleidingsvorm voor de medewerkers van Diagonaal is in ontwikkeling. Er wordt meer gewerkt volgens een getrapt systeem, waarbij studenten elkaar en HBO studenten en ouderejaars nieuwkomers begeleiden. Er zijn begeleidingsformats gemaakt en er worden gezamenlijke studiebijeenkomsten gehouden. 8

9 - Door contact te zoeken met gebiedsteam en wijkorganisaties wordt er bekendheid gegeven aan de activiteiten en mogelijkheden van Diagonaal. Hier kan nog meer aan gedaan worden. Het maken van een plan van aanpak is overschaduwd door de veranderingen ten aanzien van het werk (gebiedsteam) en van de werkplek ( beheer Oosthof). Het bestuur heeft ervoor gekozen om de versterking van de organisatie gerichter aan te pakken als de toekomstplannen voor de wijk en het gebiedsteam helderder zijn. Daarmee houdt ze de mogelijkheid open om in samenwerking met andere organisaties in de wijk invulling te geven aan de ontwikkeling van Diagonaal. De grootste taak voor het bestuur voor 2014 is het bestaansrecht van Diagonaal zichtbaar maken en bewerkstelligen. Dat betekent: Actief deelnemen aan de ontwikkelingen rond de Oosthof, zodat dit gebouw als basis voor de activiteiten van Diagonaal behouden blijft. De meerwaarde van Diagonaal zichtbaar maken en hierover in gesprek gaan met andere organisaties en de gemeente. Hiervoor is het actief volgen van de gemeentelijke ontwikkelingen met gebiedsteams een voorwaarde. Bijdragen aan de professionalisering van de organisatie, zowel intern als in de kwaliteit van activiteiten voor de buurt. 9

10 2.4. Ontwikkelingen in het werk, in de zorg en dienstverlening In de gemeente was er in 2013 veel gaande op het gebied van zorg en werk en deze ontwikkelingen zullen zich in 2014 voortzetten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het zorgpakket dat nu nog via landelijke regelingen en organisaties georganiseerd is. Om de zorg doeltreffend en dicht bij de mensen te regelen is een wijkgerichte aanpak noodzakelijk. De uitgangspunten vanuit de gemeente zijn: 1. Uitgaan van eigen kracht van mensen. Kansen vergroten in leerwerktrajecten 2. Dienstverlening in de buurt 3. Eén plan, één hulpverlener 4. Budgetten per gebied Aan de ene kant komt er minder professionele zorg. Er wordt ook op de professionele wijkvoorzieningen bezuinigd, waardoor minder mensen daarvan gebruik kunnen maken. Aan de andere kant neemt het aantal mensen toe dat vrijwilligerswerk met ondersteuning kan doen. Tegelijkertijd groeit het aantal vragen waarin niet meer professioneel voorzien kan worden. De ontwikkelingen in de zorg geven kansen voor Diagonaal. Deze vragen om een andere opzet van de leer-werktrajecten, zowel ten aanzien van de begeleiding van leerwerknemers als van de wijkwerkzaamheden. Ronnie,heeft een tijdelijk dienstverband bij Diagonaal Diagonaal is mijn redding. Geen dag is hetzelfde. Als je heel veel zelf opbouwt, ga je het als iets van jezelf beschouwen. Je doet mensen al snel een plezier als je bij de Weldam bijvoorbeeld even een uurtje helpt met stoelen en tafels sjouwen. Marnix, stagiaire ROC A12, bedrijfsadministratie Je kunt hier zelfstandig werken, en je kunt dat goed combineren met het werken voor school. 10

11 3. Veranderingen in de doelgroep Er zijn meer werklozen en van hen wordt steeds meer verwacht dat ze in het kader van re-integratie sociale taken vervullen. Tegelijkertijd wordt de sociale werkvoorziening Presikhaaf kleiner. Organisaties als MEE, de RIBW zoeken naar plekken om cliënten een zinvolle en sociale dagbesteding en vrijwilligersplek te bieden. Diagonaal richt zich meer en meer op Arnhemmers die terugkeren op de arbeidsmarkt. Diagonaal helpt hen door ze in een passend tempo werkritme (terug) te laten krijgen en biedt ze de mogelijkheid zich te ontplooien. Deze mensen hebben ook kennis en kwaliteiten waar anderen binnen Diagonaal graag gebruik van maken. Het aantal leerwerknemers neemt hierdoor toe. Ook de samenstelling van het team medewerkers verandert. Branco,vrijwilliger administratie, Voor mij betekent Diagonaal ontspanning, onder de mensen zijn. Het is hier allemaal behoorlijk relaxed. Samenstelling team Diagonaal ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 VRIJWILLIGER LEERBANER BEROEPSKRACHT STUDENT 10,0 0, Begeleiding leerbanen en vrijwilligers Omdat het tot nu toe om kleine aantallen volwassen leer-werkinstromers gaat, kan Diagonaal deze mensen goed begeleiden. Als de aantallen volwassenen via Inwonerszaken en RIBW en MEE zullen toenemen, zal Diagonaal versterking nodig hebben van goed opgeleide coaches en werkmeesters. Andere organisaties kunnen hier mogelijk een rol in vervullen. Diagonaal heeft zich in 2011 al ten doel gesteld samen te werken met de participatiecoaches en het activeringsteam Presikhaaf. Dat gebeurt ook, maar nog te veel op incidentele basis. Nu de ontwikkelingen met het gebiedsteam langzamerhand meer vorm krijgen, zal ook de samenwerking met de professionals in de wijk in 2014 een duidelijker profiel krijgen. 3.2 Leerwerknemers vanuit de opleidingen Diagonaal heeft zich in de startfase vooral gericht op MBO- stagiaires, zoals jonge wijkbewoners, die de maatwerkopleiding CIOS nivo 2 krijgen aangeboden, studenten op het gebied van sociaal cultureel werk en studenten administratie en beheer. In de loop van de tijd hebben meer opleidingen de weg naar Diagonaal gevonden. Daarmee nam de diversiteit in opleidingen toe. 11

12 Opleidingen en %-aandeel in 2008: 16,7 % opleidingen per cluster in 2008 n=11 9,7 15,3 56,9 ROC-RIJN IJSSEL ROC-A12 HAN ROC-GRAAFSCHAP OVERIG 1,4 Opleidingen en %-aandeel in 2013: 3,2 0,5 11,6 8,8 3,7 2,8 % opleidingen per cluster in 2013 n=31 3,7 4,2 17,1 27,3 17,1 ROC-RIJN IJSSEL ROC-A12 HAN HUA ROC-LEIJGRAAF ROC-GRAAFSCHAP ROC-NIJMEGEN ROC-UTRECHT VMBO CAPABEL OVERIG 3.3 Begeleiding studenten Omdat de ROC s minder uren ter beschikking hebben om stagiaires goed te kunnen begeleiden, legde dat in 2013 een extra beslag op de begeleiding vanuit Diagonaal. Daarom zijn er meer HBO stagiaires aangetrokken, die een tussenrol kunnen verrichten bij het uitvoeren van taken. Diagonaal heeft een succesvolle aanpak waarbij oudere en meer ervaren leerwerknemers nieuwe instromers begeleiden, een vorm van peercoaching. Dit is echter niet voldoende om een succesvolle begeleiding in stand te houden. Oudere en goed opgeleide coaches zullen zorg moeten blijven dragen voor individuele begeleiding en het continuëren van de begeleidingsstructuur. 3.4 BOOT Met de HAN, projectbureau BOOT, heeft het bestuur van Diagonaal een gesprek gehad. BOOT werkt vakgebied overstijgend en zoekt naar zinvolle projecten voor stagiaires, waarin informele en meer formele organisaties samenwerken. BOOT is ook betrokken bij de deskundigheidsbevordering van de gebiedsteams in Arnhem. Er is afgesproken dat Diagonaal een aantal projecten voordraagt aan het projectbureau en dat we deze gezamenlijk bespreken. 12

13 4. Veranderingen in de taken Diagonaal heeft vooral naam als medeorganisator van sociaal culturele en sportieve activiteiten, met name in Presikhaaf Oost. Omdat in Presikhaaf Oost weinig voorzieningen en ondersteuningsuren aanwezig zijn, heeft Diagonaal op het gebied van bewegen en activiteiten voor de jeugd een initiërende rol in dit gedeelte van de wijk. Ze doet dit door organisaties samen te brengen en door de werknemers van Diagonaal op buurttaken in te zetten. Medewerkers van Diagonaal worden ingezet bij evenementen van de scholen, het sociaal cultureel werk en bij de sportverenigingen, zoals sportdagen van de scholen, het bouwspeeldorp van Jeugdland, de buurtactiviteiten van de SIK (stichting initiatiefgroep Kinderkamp) en straatspeeldagen. Zie hiervoor de jaarkalender in de bijlage. Diagonaal levert ook stagiaires voor wekelijks terugkerende activiteiten als de kinderinstuif op de woensdagmiddag en het kindercircus Prikko op de vrijdagmiddag. Vanuit haar filosofie als lerende organisatie voert Diagonaal ook gezamenlijk praktische activiteiten uit. Het opknappen van de buitenruimte rond de Oosthof is zo n traject waar alle medewerkers van Diagonaal gezamenlijk de schouders onder zetten. De rol van Diagonaal in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod zal in 2014 groter worden. Het gaat dan niet alleen om de inzet van medewerkers of vrijwilligers bij individuele vragen, maar ook om bepaalde vragen te bundelen en met een effectieve begeleidingsvorm op een hoger plan te brengen. Ibrahim, stagiaire ICT ROC RijnIjssel Ik heb geleerd te communiceren. Bij ICT ben je vaak alleen op je scherm gericht. Nu geef ik ook uitleg. Je ziet aan de sparkels in iemands ogen dat ze iets geleerd hebben. Audry, is nu twee jaar bij Diagonaal werkzaam, is begeleider van de groep bedrijfsadministratie. Diagonaal is een bedrijf waar je fouten mag maken, daar leer je van, dan voel je minder druk. Gerrit staat open voor ideeën, daar wordt ook wat mee gedaan. 13

14 5. Samenwerkingsrelaties Diagonaal heeft de samenwerking met andere organisaties in de wijk verder verstevigd. Samenwerking zit hem nu nog vooral in het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten. In het kader van de nieuwe ontwikkelingen, bv op het gebied van zorg, is het verstevigen en meer structureel maken van de samenwerking met andere instellingen, zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties, belangrijk. Het verstevigen van de contacten met samenwerkingsrelaties en gemeente is dan ook een taak die het bestuur zich voor de komende jaren heeft gesteld. Vaak wordt Diagonaal door veel organisaties in de wijk nog te veel gezien als een instelling waar extra handjes voor de uitvoering van wijkactiviteiten gevonden kunnen worden. De aansluiting op het netwerk van professionele werkers en - werktaken is niet altijd optimaal. Het is een aantal keren voorgekomen dat Diagonaal pas in een heel laat stadium bij de organisatie van evenementen is betrokken, waardoor het moeilijk was om de eigen expertise van Diagonaal goed te benutten. Voor het bestuur is het zaak om zichtbaar te maken hoe Diagonaal kan aanhaken bij buurtontwikkelingen, niet alleen als uitvoerder, maar ook in de rol van meedenker en projectcoördinator. Dit is gezien de groei van haar netwerk noodzakelijk en voor de hand liggend. Marian Wensink, Budosport Arnhem: Diagonaal verbroedert, verbreedt, verbindt. Diagonaal en Partners 2013 Sportbedrijf Arnhem Rijnstad AVS SWOA Larenstein ROC Graafschap Budo Sport Arnhem DIAGONAAL ROC Leijgraaf Kunstbedrijf Arnhem ROC RijnIJssel Regenboog SIK Basisscholen Resto van Harte Locatie Spatie Poeha a ROC A12 HAN samenwerking: doorlopend samenwerking: regelmatig samenwerking: bij gelegenheid 14

15 6. Activiteiten in 2013 In 2012 is er ingezet op de ontwikkeling van het park Kinderkamp. Stukje bij beetje wordt er gewerkt aan de verbetering van het Park Kinderkamp, Dat gebeurt in overleg met de afdeling beheer van de gemeente, in samenwerking met buurtvrijwilligers en met inzet van studenten van bv het Groenhorstcollege. De samenwerking van de twee basisscholen en organisaties in en om het park op het gebied van Brede School ontwikkeling heeft zich verdiept. Naam waaronder gezamenlijk geopereerd wordt is Brede School Park Kinderkamp. Vanuit een gezamenlijke visie zijn er verschillende activiteiten tot stand gekomen en is er een logo ontwikkeld. De activiteiten op het gebied van zorg zijn verder uitgebouwd onder de noemer Goede buur. Voorloper was het buurtproject Buur en Buur. Diagonaal heeft voor dit wijkproject interviews gehouden. Conclusie: het idee om vraag en aanbod aan zorg samen te brengen moet worden verbreed en meer mensen moeten hierbij worden betrokken. Nu heeft een groot aantal mensen zich aangeboden als vrijwilliger, maar de aansluiting bij de hulpvragers is nog gebrekkig. De verwachting is dat de vraag naar zorg in 2014 zal toenemen. Het is belangrijk voor Diagonaal om op de nieuwe rijks- en gemeentelijke ontwikkelingen in de zorg aan te sluiten. Eind 2013 is de Buurtsportvereniging opgericht, na onderzoek naar behoefte aan open sportactiviteiten in de wijk. De financiering is mogelijk door de regeling sportimpuls. In 2014 zal de buurtsportvereniging zich verder ontwikkelen. Haar activiteiten zullen een aanvulling zijn op het aanbod van de bestaande sportverenigingen in de buurt. In 2013 is JAM een zelfstandige stichting geworden. Daarvoor was JAM, opgezet voor hulp aan Jonge Alleenstaande Moeders, een project vanuit Diagonaal. Deze opvang- en zelfhulpgroep is opgericht door een voormalig Diagonaalmedewerker die vanuit haar stage hierbij betrokken is geraakt. Er is een begin gemaakt met de inrichting van het erf rond de Oosthof. Dit is onderdeel van totaalplan park Kinderkamp. De gemeente heeft nu het beleid dat bewoners zelf meer invulling geven aan de inrichting van hun eigen buurt en staat daarom positief tegenover de ingezette veranderingen. Maandag is in 2013 bij Diagonaal groendag geworden. Dit in samenwerking met het Groenhorstcollege en een deskundige 15

16 op tuingebied uit de wijk die als werkmeester optreedt. 7. Financiën Rijnstad, Sportbedrijf en ROC-RijnIJssel zijn nog steeds de structurele financiers van Diagonaal. Rijnstad en ROC dragen gedeeltelijk bij aan de huur van het gebouw, het Sportbedrijf financiert met name de projectleider van Diagonaal. Voor de uitvoering van activiteiten is Diagonaal afhankelijk van tijdelijke projectsubsidies als Sportimpuls, het restant van het wijkuitvoeringsplan (WUB) en bijdragen uit fondsen. Voor individuele leerbaan-werknemers wordt een bijdrage gegeven vanuit Inwonerszaken gemeente Arnhem. In 2012 waren er bij Diagonaal twee tijdelijk banen waarin jonge werknemers werkervaring konden opdoen, vanuit een combinatie van verschillende geldstromen. Deze jonge werknemers zorgden mede voor de professionele begeleiding binnen Diagonaal. Helaas kon deze constructie in 2013 niet worden voortgezet. Wel is in 2013 voor het eerst geld beschikbaar gesteld door de gemeente vanuit de ID regeling (instroom- doorstroombanen) voor twee beheersfuncties. De reserves van Diagonaal zijn in 2013 afgenomen. Dit maakt de positie van Diagonaal kwetsbaar en vraagt om actie. Op dit moment brengt Diagonaal nog geen kosten in rekening voor de organisatie en uitvoering van wijkevenementen en andere ondersteuning. Het is de vraag of het in de toekomst nog mogelijk is als de financiële druk op Diagonaal zal toenemen. Akthar, vrijwilliger, afkomstig uit Afghanistan, was werkzaam bij de gemeente, Ik ontvangt nu mensen en regel de uitleen van materiaal. Ik ben blij dat ik iets voor de mensen kan doen. Clemens, stagiaire HAN CMV Ik ben zekerder geworden, ben af en toe in het diepe gegooid en dan leer je wel zwemmen. Ik durf nu beslissingen te nemen en mensen te begeleiden. Ik heb ook andere dingen geleerd, buiten mijn beroepstaken om, zoals tuinieren 16

17 8. Vooruitblik op 2014 en later Zoals al gezegd, zal de nadruk voor Diagonaal in 2014 en volgende jaren liggen op het behouden van de basis ( nu de Oosthof), het versterken van de interne begeleidingsstructuur en het uitbreiden en verdiepen van taken in samenwerking met andere wijkorganisaties. Patrick, vrijwilliger, sinds twee jaar bij Diagonaal, Diagonaal is een rijke ervaring. Een diversiteit aan mensen met verschillende rugzakjes. Ik begon met administratie, maar ontdekte dat zorg en willen helpen in me zit. Nu ben ik me verder aan het ontwikkelen als coach en begeleider. Aandachtspunten: De Oosthof als uitvalsbasis behouden. Leerwerktrajecten versterken in samenwerking met wijkorganisaties en gebiedsteam, meer koersen op het in beeld brengen van de resultaten. Versterken van de professionaliteit van de organisatie en de begeleidingsstructuur: meer opleiders/ coaches intern. Betere kwaliteitszorg van product en proces. Het beeld van Diagonaal naar buiten toe versterken: de mogelijkheden van Diagonaal onder de aandacht brengen van wijkorganisaties. Diagonaal toerusten voor een goede aansluiting bij wijkontwikkelingen, bv via gebiedsteam. Contact met de opleidingen continueren en waar wenselijk uitbouwen. Voorbeeld: BOOT. Marieke Ham, adjunct-directeur Dr. Willem Dreesschool Naast het bieden van een breed aanbod aan activiteiten voor de kinderen na school, staat Diagonaal ook altijd klaar om hulp te bieden bij (sportieve) activiteiten voor de kinderen tijdens schooltijd. Heel fijn! Zo kunnen we met elkaar net dat beetje meer bieden. Isabella van Dam, ouder Dreesschool Diagonaal is een paarse lijn in ontwikkeling voor de groei en samenkomst van Presikhaaf Oost 17

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers en professionals. Het Kinderwerk. Helpt kinderen zich te ontwikkelen!

Informatie voor ouders/verzorgers en professionals. Het Kinderwerk. Helpt kinderen zich te ontwikkelen! Informatie voor ouders/verzorgers en professionals Het Kinderwerk Helpt kinderen zich te ontwikkelen! Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in een omgeving waarin aandacht is voor hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe coaching vóór en dóór jongeren Periode december mei 2015 Een samenwerking tussen VSV maatregel 5 & Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Zuidoost Drenthe. Voorwoord Voor

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Notitie: helpende handen bij de sportvereniging.

Notitie: helpende handen bij de sportvereniging. Notitie: helpende handen bij de sportvereniging. AANLEIDING Veel sportverenigingen hebben moeite met de werkzaamheden die het onderhoud en beheer van een accommodatie en een clubhuis met zich meebrengen.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

PARTICIPEREN / DOEN. ik wil graag. Een sportactiviteit organiseren PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4

PARTICIPEREN / DOEN. ik wil graag. Een sportactiviteit organiseren PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4 PARTICIPEREN / DOEN ik wil graag Een sportactiviteit organiseren Waar vind ik een locatie? Waar kan ik sport- en spelmateriaal lenen? Hoe kan ik mijn communicatie / vormgeving / website & financiële middelen

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig.

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig. Maak het verschil Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig www.talentcoach.nl Het succes van Talentcoach Talentcoach gelooft dat iedereen in onze samenleving succesvol kan zijn. Pas als je je bewust

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke StichtingCocreatieCulemborg ANBIinformatie versievanjuni2014 Heeftuvragenoverofnaaraanleidingvandeinformatieinditdocument (inclusiefbijlagen)?beldannaargerwinverschuur,telefoon0610405635. Ukuntookcontactopnemenviahetformulieropdesite.

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Projectplan

Projectplan Projectplan 2014-2016 Projectplan Werkwinkel 2014-2016 Aan Alle betrokkenen bij uitvoering de Werkwinkel Van John van den Oord Datum 26 juli 2014 Referentie JvdO Onderwerp Opzet Werkwinkel + Indicatie

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen De weg naar de werkconferentie 1 Inhoud Centrale vraag Scenario-ontwikkeling Deskresearch Expertgesprekken Confrontatie Clusteren kernonzekerheden Scenario

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Hoe komen we in topvorm?

Hoe komen we in topvorm? Hoe komen we in topvorm? Niet meer vandaag maar morgen? Is de vraag Wat is onze uitdaging? 70 tot 80 procent van de verpleegkundigen zijn inservice en MBO-opgeleid 90 procent van de Nederlandse verpleegkundigen

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

(Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk

(Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk (Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk Organisatie projecten en evenementen Vrijwilligerscentrale HBO-stagiair(e) onder begeleiding van een sociaal makelaar Doel(en) Lidewij van

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie