JAARVERSLAG DIAGONAAL voorkant jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG DIAGONAAL 2013. voorkant jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG DIAGONAAL 2013 voorkant jaarverslag

2 Inhoudsopgave 1. Korte introductie van Diagonaal Leren en werken Buurtactiviteiten Begeleiding Faciliteiten Organisatiestructuur en organogram 5 2. Ontwikkelingen in Beheer Oosthof Professionalisering en advisering Adviesbrigade Een nieuw bestuur Ontwikkelingen in het werk, in de zorg en dienstverlening Veranderingen in de doelgroep Begeleiding leerwerknemers Leerbanen en vrijwilligers Begeleiding studenten BOOT Veranderingen in de taken Samenwerkingsrelaties Activiteiten in Financiën Vooruitblik op 2014 en verder 17 Bijlage 1. Jaarkalender Bijlage 2. Weekkalender Bijlage 3. Productcollage 2

3 1. Korte introductie van Diagonaal Leerbedrijf Diagonaal is een zelfstandige organisatie van mensen in opleiding, die leren en werken in de wijk Presikhaaf. Zij is in maart 2008 opgezet vanuit een samenwerking tussen Sportbedrijf Arnhem, Rijn IJssel College en Stichting Rijnstad. In de loop van de afgelopen jaren is de samenwerking uitgebreid met meerdere partners uit verschillende domeinen van het professionele werkveld. 1.1 Leren en werken Diagonaal is door de samenwerking met een veelheid aan partners in staat om studenten van diverse opleidingen en bewoners een praktijkgerichte leerplek te bieden in de wijk en aan te sluiten op de vragen en behoeften van bewoners uit Presikhaaf, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging en achtergrond. Medewerkers van Diagonaal zijn leerwerknemers. De wijk fungeert als leerwerkplaats, waar zij oefenen in het organiseren van activiteiten, het opzetten van projecten en het verlenen van diensten. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de opdrachten zijn én leerzaam voor de leerwerknemer én zinvol voor de wijk. Diagonaal is een continue bedrijf. Kennis wordt doorgeven en het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden, tenzij dat een onderdeel van de leeropdracht is. Diagonaal werkt vraaggericht en stelt ook vragen. Diagonaal werkt bij voorkeur met leerwerknemers die in Presikhaaf zelf wonen. Maar waar ze ook wonen en gaan wonen, ze hebben aan het einde van hun project geleerd actieve bewoners te zijn die zuinig zijn op hun wijk. Jeremy, stagiaire Graafschapcollege, bedrijfsadministratie Mooi hoe mensen hier met elkaar omgaan. Het zijn verschillende mensen en toch is er eenheid. 1.2 Buurtactiviteiten Diagonaal organiseert samen met buurtorganisaties en bewoners activiteiten, onderzoekt wat bewoners belangrijk vinden en zet projecten op die de leefbaarheid en de samenhang in de wijk en de buurt verbeteren. Diagonaal organiseert en/of ondersteunt talrijke activiteiten op allerlei plaatsen bij velerlei organisaties in de wijk Presikhaaf. Vanuit de thuisbasis op de Oosthof zwermen leerwerknemers uit naar de praktijkplaatsen in de wijk en zijn daar mede de uitvoerders van een aanbod op maat. Voor de wijkorganisaties zijn zij welkome handjes aan het bed. 3

4 1.3 Begeleiding In het hedendaagse competentieonderwijs is de praktijk een belangrijke leermeester, misschien wel de beste. Dit vraagt wel wat van praktijkorganisaties. Studenten voeren niet langer alleen maar praktische opdrachten uit. Zij moeten kennis maken met diverse werkprocessen, deze planmatig leren beheersen en hun eigen competenties daarbij ontwikkelen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk actieplan (PAP). Dat vraagt om werkstructuur, verslaglegging, reflectie, overleg, coaching en begeleiding op een hoger niveau. Diagonaal biedt als leerbedrijf hiervoor de ruimte en ontlast daarmee de uitvoerende organisaties. Buurthuizen, jongerencentra, sportverenigingen en speeltuinverenigingen kunnen zich blijven concentreren op de uitvoering van hun eigen activiteiten en projecten. De leerwerknemers van Diagonaal moeten intensief worden begeleid. Daar hebben ze ook recht op. Ook het competentieonderwijs vraagt om een gedegen en vakbekwame begeleiding op de werkvloer. Alleen dan heeft praktijkleren meerwaarde en alleen dan kan de leerwerknemer een zinvolle bijdrage leveren aan de beroepspraktijk. Betsy, vrijwilliger beheer Diagonaal is mijn uitje. Er is vrijheid, ik kan mijn tijd zelf indelen. 1.4 Faciliteiten Vanaf het begin (september 2007) heeft Diagonaal een plek op de Oosthof. Deze bood de eerste jaren voldoende faciliteiten om als centrale werkplek en als uitvalbasis te dienen. Daarna werd de fysieke ruimte meer en meer een knelpunt. Het leerbedrijf groeide en groeide. 80 Aantal leerwerknemers per maand per jaar jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec maar de accommodatie groeide niet mee. Nu, eind 2013 staat de huisvesting in de Oosthof ter discussie, omdat Rijnstad van plan is om het beheer van het gebouw over te dragen aan wijkpartners. 4

5 1.5 Organisatiestructuur Het leerbedrijf werkte volgens de projectstructuur, zoals die is beschreven in het initiatiefplan Leerafdeling Presikhaaf. Dat was voor de beginfase toereikend en transparant. In de loop van de afgelopen jaren bleek al snel, dat er meer structuur nodig was voor een lerende, maar vooral ook hard groeiende organisatie. Diagonaal werkt nu met een meer vertakte organisatiestructuur, clustert taken en verantwoordelijkheden en heeft diverse afdelingen geformeerd: mens en organisatie, marketing en communicatie, visie en beleid, onderzoek en innovatie, beheer en ondersteuning, product en proces. Ook intern probeert Diagonaal dwarsverbanden te leggen. In onderstaande organogram is de structuur van de organisatie van stichting Diagonaal weergegeven. Het gekleurde deel betreft de interne organisatie van de stichting, het ongekleurde deel heeft betrekking op (optionele) onderdelen van de externe organisatie. (SEMI)OVERHEID organogram Stichting.Diagonaal 2013 OUD-LWNRS ONDERWIJS VERENIGINGEN DIAGONAAL TAFEL VRIENDEN VAN DIAGONAAL SPONSORS AANDEELHOUDERS CORPORATIES ADVISEURS BEDRIJFSLEVEN STG. DIAGONAAL OVERIG BESTUUR DDT diagonaaldirectieteam V & B Visie & beleid M & C markt & communicatie B & O beheer & ondersteuning M & O mens & organisatie P & P product & proces O & I onderzoek & innovatie leerwerknemers & leerwerkgevers COLLECTIEF ADVIESRAAD 5

6 2. Ontwikkelingen in 2013 In 2013 hebben er verschillende onderwerpen centraal gestaan: Gebruik van de Oosthof en de ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van deze accommodatie. Professionalisering van de organisatie met behulp van de advisering van de Adviesbrigade en de vorming van een nieuw bestuur Ontwikkelingen in het werk Beheer Oosthof Stichting Rijnstad is nu nog de eigenaar van het gebouw de Oosthof. In 2012 was er nog sprake van dat Diagonaal De Oosthof samen met Rijnstad in beheer zou nemen. Dat is toen echter niet gelukt. Rijnstad en ook de gemeente vonden dat Diagonaal als organisatie eerst versterkt moest worden. In de gemeente Arnhem kwam het beheer van de eigen gebouwen van Rijnstad ter discussie te staan. In Presikhaaf werd wijkcentrum de Overkant gesloten. De beheerders van de Overkant zijn toen tijdelijk naar de Oosthof geplaatst. Daardoor werd het beheer weer afhankelijk van de werkwijze van de beheerders van Rijnstad en kon Diagonaal minder flexibel gebruik maken van de ruimtes. Voor Diagonaal voelde dit als een stap terug, die verdere ontwikkelingen op het gebied van activiteiten en beheer in de weg stond. Buurtfeest 2012 In 2013 draagt de gemeente Rijnstad op om het beheer van haar eigen gebouwen aan de buurt over te dragen. Voor elk gebouw wordt een eigen strategie bepaald, afhankelijk van het karakter, de mogelijkheden en wensen in de buurt. Ook bij de Oosthof zal opnieuw bekeken worden hoe het gebouw het beste aan kan sluiten bij de gewenste wijkfuncties. Omdat de gebouwen rendabel geëxploiteerd moeten gaan worden en de gemeente geen voornemens heeft om hiervoor nog subsidie beschikbaar te stellen, kan deze ontwikkeling ten nadele van Diagonaal zijn. 6

7 Daniëlle, is op zoek naar werk in de administratie Anders zit ik thuis. Nu heb ik ritme en veel afwisseling in activiteiten. Eind 2013 heeft Rijnstad met het nieuwe bestuur van Diagonaal besproken hoe ze het gebouw aan de buurt wil overdragen. In een buurtbijeenkomst in januari 2014, zouden de plannen en ideeën van bewoners worden geïnventariseerd en daarna uitgewerkt. Inmiddels is er een andere weg bewandeld: eerst gaan er gesprekken plaatsvinden met professionele wijkorganisaties. Als het kader voor beheer helder is, dan worden andere wijkgroepen betrokken Professionalisering en advisering vanuit de Adviesbrigade Omdat Diagonaal behoefte had aan professionalisering van de eigen organisatie, heeft ze de hulp van de Adviesbrigade ingeroepen. Twee leden hiervan hebben een onderzoek gedaan en interviews afgenomen, en aan de hand van de uitkomsten een SWOT-analyse uitgevoerd. De interviews waren gericht op visie en kernwaarden en gingen over de vragen: Waarom bestaat Diagonaal? Waarvoor staat Diagonaal(de kernwaarden)? Waarin blinkt Diagonaal uit (de kernkwaliteiten)? Waar gaat Diagonaal heen? De geïnterviewde personen hebben allen vanuit het eigen perspectief de vragen uit de SWOT-analyse beantwoord. Opvallend was dat de interne mensen plus de medewerkers van beide ROC s hun antwoorden meer gericht hebben op het leerbedrijf Diagonaal en de externe mensen meer op het buurtbedrijf Diagonaal. Zowel de interne als de externe geïnterviewden geven aan dat de interne organisatie verbetering behoeft. Die verbetering is noodzakelijk om de stap extern, naar het buurtbedrijf te kunnen maken. Het leerbedrijf gericht op de buurt moet eerst staan voordat Diagonaal in staat is een echt buurtbedrijf te worden. Edwin, vrijwilliger, houdt zich o.a. bezig met de moestuin Dat je iets kunt creëren dat ook nog door de gemeente wordt gewaardeerd, dat is erkenning. Je krijgt je eigenwaarde weer terug. 7

8 Adviezen Volgend uit voorgaande beschrijvingen over de organisatie, maar ook de genoemde verbeterpunten en risico s waren de adviezen voor de verbetering van de interne organisatie, ofwel het leerbedrijf, als volgt: 1. Beschrijf de visie, de kernwaarden en kernkwaliteiten kort en bondig zodat iedereen de visie kan weergeven. 2. Ontwikkel een begeleidingsvorm voor de cursisten die voldoet aan het criterium dat het slechts deels afhankelijk is van Gerrit Spekschoor. Geef hiervoor een opdracht aan een of meer studenten van het HBO. Geef als criteria voor de opdracht mee: meer structuur, extensievere begeleiding dan nu het geval is. 3. De rollen van projectleider en bestuur lopen in elkaar over. Haal de rollen uit elkaar. De ambitie om buurtbedrijf te worden met een uitdagende en vergaande visie vraagt om een bestuur dat niet alleen bestaat uit interne mensen. 4. Ontwikkel een beheersorganisatie die verantwoordelijk is voor het jaarplan, het jaarverslag, de begroting en de jaarrekening en de daarbij noodzakelijke (administratieve) organisatie en informatievoorziening. Leg de verantwoordelijkheid voor deze opdracht neer bij de secretaris en penningmeester van het bestuur. 6. Maak een plan om Diagonaal meer bekendheid te geven. 7. Bekijk de risicoanalyse kritisch en zoek antwoorden bij ieder risico. 8. Ontwikkel een plan van aanpak dat enerzijds gericht is op borging van het leerbedrijf en anderzijds op het uitbouwen van het buurtbedrijf. Brigitte, stagiaire ROC A12 Ik regel de verkoop van zwemkaarten voor de vrouwenzwemlessen. Het is leuk dat je hier, naast je eigen werkzaamheden, ook heel andere activiteiten uitvoert. Ik kan me hier sociaal ontwikkelen. 2.3 Een nieuw bestuur Na het traject met de Adviesbrigade in 2013 is er door het oude bestuur voor gekozen om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden die de ambities van Diagonaal verder kunnen uitbouwen. Eind 2013 is er een nieuw klein bestuur gevormd met een grotere afstand tot de uitvoering van Diagonaal, maar met een bereidheid om zelf ook taken betreffende externe contacten en beleidsvorming op zich te nemen. Het bestuur bestaat uit drie mensen, bestaande uit voorzitter Freddie Sikkes, directeur van VMBO Maarten van Rossem, secretaris Margriet van Galen, wijkbewoner en adviseur cultuureducatie, bekend met wijkplatform en gemeentepolitiek, en Ellis Rasa, wijkbewoner en maatschappelijk werker, deelnemer aan het Brede Schooloverleg in de wijk. Er wordt momenteel nog gezocht naar een penningmeester en een deskundige op het gebied van promotie en marketing. Het bestuur is meteen aan de slag gegaan met de adviezen van de adviesbrigade: - De visie en kernwaarden staan beschreven - De begeleidingsvorm voor de medewerkers van Diagonaal is in ontwikkeling. Er wordt meer gewerkt volgens een getrapt systeem, waarbij studenten elkaar en HBO studenten en ouderejaars nieuwkomers begeleiden. Er zijn begeleidingsformats gemaakt en er worden gezamenlijke studiebijeenkomsten gehouden. 8

9 - Door contact te zoeken met gebiedsteam en wijkorganisaties wordt er bekendheid gegeven aan de activiteiten en mogelijkheden van Diagonaal. Hier kan nog meer aan gedaan worden. Het maken van een plan van aanpak is overschaduwd door de veranderingen ten aanzien van het werk (gebiedsteam) en van de werkplek ( beheer Oosthof). Het bestuur heeft ervoor gekozen om de versterking van de organisatie gerichter aan te pakken als de toekomstplannen voor de wijk en het gebiedsteam helderder zijn. Daarmee houdt ze de mogelijkheid open om in samenwerking met andere organisaties in de wijk invulling te geven aan de ontwikkeling van Diagonaal. De grootste taak voor het bestuur voor 2014 is het bestaansrecht van Diagonaal zichtbaar maken en bewerkstelligen. Dat betekent: Actief deelnemen aan de ontwikkelingen rond de Oosthof, zodat dit gebouw als basis voor de activiteiten van Diagonaal behouden blijft. De meerwaarde van Diagonaal zichtbaar maken en hierover in gesprek gaan met andere organisaties en de gemeente. Hiervoor is het actief volgen van de gemeentelijke ontwikkelingen met gebiedsteams een voorwaarde. Bijdragen aan de professionalisering van de organisatie, zowel intern als in de kwaliteit van activiteiten voor de buurt. 9

10 2.4. Ontwikkelingen in het werk, in de zorg en dienstverlening In de gemeente was er in 2013 veel gaande op het gebied van zorg en werk en deze ontwikkelingen zullen zich in 2014 voortzetten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het zorgpakket dat nu nog via landelijke regelingen en organisaties georganiseerd is. Om de zorg doeltreffend en dicht bij de mensen te regelen is een wijkgerichte aanpak noodzakelijk. De uitgangspunten vanuit de gemeente zijn: 1. Uitgaan van eigen kracht van mensen. Kansen vergroten in leerwerktrajecten 2. Dienstverlening in de buurt 3. Eén plan, één hulpverlener 4. Budgetten per gebied Aan de ene kant komt er minder professionele zorg. Er wordt ook op de professionele wijkvoorzieningen bezuinigd, waardoor minder mensen daarvan gebruik kunnen maken. Aan de andere kant neemt het aantal mensen toe dat vrijwilligerswerk met ondersteuning kan doen. Tegelijkertijd groeit het aantal vragen waarin niet meer professioneel voorzien kan worden. De ontwikkelingen in de zorg geven kansen voor Diagonaal. Deze vragen om een andere opzet van de leer-werktrajecten, zowel ten aanzien van de begeleiding van leerwerknemers als van de wijkwerkzaamheden. Ronnie,heeft een tijdelijk dienstverband bij Diagonaal Diagonaal is mijn redding. Geen dag is hetzelfde. Als je heel veel zelf opbouwt, ga je het als iets van jezelf beschouwen. Je doet mensen al snel een plezier als je bij de Weldam bijvoorbeeld even een uurtje helpt met stoelen en tafels sjouwen. Marnix, stagiaire ROC A12, bedrijfsadministratie Je kunt hier zelfstandig werken, en je kunt dat goed combineren met het werken voor school. 10

11 3. Veranderingen in de doelgroep Er zijn meer werklozen en van hen wordt steeds meer verwacht dat ze in het kader van re-integratie sociale taken vervullen. Tegelijkertijd wordt de sociale werkvoorziening Presikhaaf kleiner. Organisaties als MEE, de RIBW zoeken naar plekken om cliënten een zinvolle en sociale dagbesteding en vrijwilligersplek te bieden. Diagonaal richt zich meer en meer op Arnhemmers die terugkeren op de arbeidsmarkt. Diagonaal helpt hen door ze in een passend tempo werkritme (terug) te laten krijgen en biedt ze de mogelijkheid zich te ontplooien. Deze mensen hebben ook kennis en kwaliteiten waar anderen binnen Diagonaal graag gebruik van maken. Het aantal leerwerknemers neemt hierdoor toe. Ook de samenstelling van het team medewerkers verandert. Branco,vrijwilliger administratie, Voor mij betekent Diagonaal ontspanning, onder de mensen zijn. Het is hier allemaal behoorlijk relaxed. Samenstelling team Diagonaal ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 VRIJWILLIGER LEERBANER BEROEPSKRACHT STUDENT 10,0 0, Begeleiding leerbanen en vrijwilligers Omdat het tot nu toe om kleine aantallen volwassen leer-werkinstromers gaat, kan Diagonaal deze mensen goed begeleiden. Als de aantallen volwassenen via Inwonerszaken en RIBW en MEE zullen toenemen, zal Diagonaal versterking nodig hebben van goed opgeleide coaches en werkmeesters. Andere organisaties kunnen hier mogelijk een rol in vervullen. Diagonaal heeft zich in 2011 al ten doel gesteld samen te werken met de participatiecoaches en het activeringsteam Presikhaaf. Dat gebeurt ook, maar nog te veel op incidentele basis. Nu de ontwikkelingen met het gebiedsteam langzamerhand meer vorm krijgen, zal ook de samenwerking met de professionals in de wijk in 2014 een duidelijker profiel krijgen. 3.2 Leerwerknemers vanuit de opleidingen Diagonaal heeft zich in de startfase vooral gericht op MBO- stagiaires, zoals jonge wijkbewoners, die de maatwerkopleiding CIOS nivo 2 krijgen aangeboden, studenten op het gebied van sociaal cultureel werk en studenten administratie en beheer. In de loop van de tijd hebben meer opleidingen de weg naar Diagonaal gevonden. Daarmee nam de diversiteit in opleidingen toe. 11

12 Opleidingen en %-aandeel in 2008: 16,7 % opleidingen per cluster in 2008 n=11 9,7 15,3 56,9 ROC-RIJN IJSSEL ROC-A12 HAN ROC-GRAAFSCHAP OVERIG 1,4 Opleidingen en %-aandeel in 2013: 3,2 0,5 11,6 8,8 3,7 2,8 % opleidingen per cluster in 2013 n=31 3,7 4,2 17,1 27,3 17,1 ROC-RIJN IJSSEL ROC-A12 HAN HUA ROC-LEIJGRAAF ROC-GRAAFSCHAP ROC-NIJMEGEN ROC-UTRECHT VMBO CAPABEL OVERIG 3.3 Begeleiding studenten Omdat de ROC s minder uren ter beschikking hebben om stagiaires goed te kunnen begeleiden, legde dat in 2013 een extra beslag op de begeleiding vanuit Diagonaal. Daarom zijn er meer HBO stagiaires aangetrokken, die een tussenrol kunnen verrichten bij het uitvoeren van taken. Diagonaal heeft een succesvolle aanpak waarbij oudere en meer ervaren leerwerknemers nieuwe instromers begeleiden, een vorm van peercoaching. Dit is echter niet voldoende om een succesvolle begeleiding in stand te houden. Oudere en goed opgeleide coaches zullen zorg moeten blijven dragen voor individuele begeleiding en het continuëren van de begeleidingsstructuur. 3.4 BOOT Met de HAN, projectbureau BOOT, heeft het bestuur van Diagonaal een gesprek gehad. BOOT werkt vakgebied overstijgend en zoekt naar zinvolle projecten voor stagiaires, waarin informele en meer formele organisaties samenwerken. BOOT is ook betrokken bij de deskundigheidsbevordering van de gebiedsteams in Arnhem. Er is afgesproken dat Diagonaal een aantal projecten voordraagt aan het projectbureau en dat we deze gezamenlijk bespreken. 12

13 4. Veranderingen in de taken Diagonaal heeft vooral naam als medeorganisator van sociaal culturele en sportieve activiteiten, met name in Presikhaaf Oost. Omdat in Presikhaaf Oost weinig voorzieningen en ondersteuningsuren aanwezig zijn, heeft Diagonaal op het gebied van bewegen en activiteiten voor de jeugd een initiërende rol in dit gedeelte van de wijk. Ze doet dit door organisaties samen te brengen en door de werknemers van Diagonaal op buurttaken in te zetten. Medewerkers van Diagonaal worden ingezet bij evenementen van de scholen, het sociaal cultureel werk en bij de sportverenigingen, zoals sportdagen van de scholen, het bouwspeeldorp van Jeugdland, de buurtactiviteiten van de SIK (stichting initiatiefgroep Kinderkamp) en straatspeeldagen. Zie hiervoor de jaarkalender in de bijlage. Diagonaal levert ook stagiaires voor wekelijks terugkerende activiteiten als de kinderinstuif op de woensdagmiddag en het kindercircus Prikko op de vrijdagmiddag. Vanuit haar filosofie als lerende organisatie voert Diagonaal ook gezamenlijk praktische activiteiten uit. Het opknappen van de buitenruimte rond de Oosthof is zo n traject waar alle medewerkers van Diagonaal gezamenlijk de schouders onder zetten. De rol van Diagonaal in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod zal in 2014 groter worden. Het gaat dan niet alleen om de inzet van medewerkers of vrijwilligers bij individuele vragen, maar ook om bepaalde vragen te bundelen en met een effectieve begeleidingsvorm op een hoger plan te brengen. Ibrahim, stagiaire ICT ROC RijnIjssel Ik heb geleerd te communiceren. Bij ICT ben je vaak alleen op je scherm gericht. Nu geef ik ook uitleg. Je ziet aan de sparkels in iemands ogen dat ze iets geleerd hebben. Audry, is nu twee jaar bij Diagonaal werkzaam, is begeleider van de groep bedrijfsadministratie. Diagonaal is een bedrijf waar je fouten mag maken, daar leer je van, dan voel je minder druk. Gerrit staat open voor ideeën, daar wordt ook wat mee gedaan. 13

14 5. Samenwerkingsrelaties Diagonaal heeft de samenwerking met andere organisaties in de wijk verder verstevigd. Samenwerking zit hem nu nog vooral in het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten. In het kader van de nieuwe ontwikkelingen, bv op het gebied van zorg, is het verstevigen en meer structureel maken van de samenwerking met andere instellingen, zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties, belangrijk. Het verstevigen van de contacten met samenwerkingsrelaties en gemeente is dan ook een taak die het bestuur zich voor de komende jaren heeft gesteld. Vaak wordt Diagonaal door veel organisaties in de wijk nog te veel gezien als een instelling waar extra handjes voor de uitvoering van wijkactiviteiten gevonden kunnen worden. De aansluiting op het netwerk van professionele werkers en - werktaken is niet altijd optimaal. Het is een aantal keren voorgekomen dat Diagonaal pas in een heel laat stadium bij de organisatie van evenementen is betrokken, waardoor het moeilijk was om de eigen expertise van Diagonaal goed te benutten. Voor het bestuur is het zaak om zichtbaar te maken hoe Diagonaal kan aanhaken bij buurtontwikkelingen, niet alleen als uitvoerder, maar ook in de rol van meedenker en projectcoördinator. Dit is gezien de groei van haar netwerk noodzakelijk en voor de hand liggend. Marian Wensink, Budosport Arnhem: Diagonaal verbroedert, verbreedt, verbindt. Diagonaal en Partners 2013 Sportbedrijf Arnhem Rijnstad AVS SWOA Larenstein ROC Graafschap Budo Sport Arnhem DIAGONAAL ROC Leijgraaf Kunstbedrijf Arnhem ROC RijnIJssel Regenboog SIK Basisscholen Resto van Harte Locatie Spatie Poeha a ROC A12 HAN samenwerking: doorlopend samenwerking: regelmatig samenwerking: bij gelegenheid 14

15 6. Activiteiten in 2013 In 2012 is er ingezet op de ontwikkeling van het park Kinderkamp. Stukje bij beetje wordt er gewerkt aan de verbetering van het Park Kinderkamp, Dat gebeurt in overleg met de afdeling beheer van de gemeente, in samenwerking met buurtvrijwilligers en met inzet van studenten van bv het Groenhorstcollege. De samenwerking van de twee basisscholen en organisaties in en om het park op het gebied van Brede School ontwikkeling heeft zich verdiept. Naam waaronder gezamenlijk geopereerd wordt is Brede School Park Kinderkamp. Vanuit een gezamenlijke visie zijn er verschillende activiteiten tot stand gekomen en is er een logo ontwikkeld. De activiteiten op het gebied van zorg zijn verder uitgebouwd onder de noemer Goede buur. Voorloper was het buurtproject Buur en Buur. Diagonaal heeft voor dit wijkproject interviews gehouden. Conclusie: het idee om vraag en aanbod aan zorg samen te brengen moet worden verbreed en meer mensen moeten hierbij worden betrokken. Nu heeft een groot aantal mensen zich aangeboden als vrijwilliger, maar de aansluiting bij de hulpvragers is nog gebrekkig. De verwachting is dat de vraag naar zorg in 2014 zal toenemen. Het is belangrijk voor Diagonaal om op de nieuwe rijks- en gemeentelijke ontwikkelingen in de zorg aan te sluiten. Eind 2013 is de Buurtsportvereniging opgericht, na onderzoek naar behoefte aan open sportactiviteiten in de wijk. De financiering is mogelijk door de regeling sportimpuls. In 2014 zal de buurtsportvereniging zich verder ontwikkelen. Haar activiteiten zullen een aanvulling zijn op het aanbod van de bestaande sportverenigingen in de buurt. In 2013 is JAM een zelfstandige stichting geworden. Daarvoor was JAM, opgezet voor hulp aan Jonge Alleenstaande Moeders, een project vanuit Diagonaal. Deze opvang- en zelfhulpgroep is opgericht door een voormalig Diagonaalmedewerker die vanuit haar stage hierbij betrokken is geraakt. Er is een begin gemaakt met de inrichting van het erf rond de Oosthof. Dit is onderdeel van totaalplan park Kinderkamp. De gemeente heeft nu het beleid dat bewoners zelf meer invulling geven aan de inrichting van hun eigen buurt en staat daarom positief tegenover de ingezette veranderingen. Maandag is in 2013 bij Diagonaal groendag geworden. Dit in samenwerking met het Groenhorstcollege en een deskundige 15

16 op tuingebied uit de wijk die als werkmeester optreedt. 7. Financiën Rijnstad, Sportbedrijf en ROC-RijnIJssel zijn nog steeds de structurele financiers van Diagonaal. Rijnstad en ROC dragen gedeeltelijk bij aan de huur van het gebouw, het Sportbedrijf financiert met name de projectleider van Diagonaal. Voor de uitvoering van activiteiten is Diagonaal afhankelijk van tijdelijke projectsubsidies als Sportimpuls, het restant van het wijkuitvoeringsplan (WUB) en bijdragen uit fondsen. Voor individuele leerbaan-werknemers wordt een bijdrage gegeven vanuit Inwonerszaken gemeente Arnhem. In 2012 waren er bij Diagonaal twee tijdelijk banen waarin jonge werknemers werkervaring konden opdoen, vanuit een combinatie van verschillende geldstromen. Deze jonge werknemers zorgden mede voor de professionele begeleiding binnen Diagonaal. Helaas kon deze constructie in 2013 niet worden voortgezet. Wel is in 2013 voor het eerst geld beschikbaar gesteld door de gemeente vanuit de ID regeling (instroom- doorstroombanen) voor twee beheersfuncties. De reserves van Diagonaal zijn in 2013 afgenomen. Dit maakt de positie van Diagonaal kwetsbaar en vraagt om actie. Op dit moment brengt Diagonaal nog geen kosten in rekening voor de organisatie en uitvoering van wijkevenementen en andere ondersteuning. Het is de vraag of het in de toekomst nog mogelijk is als de financiële druk op Diagonaal zal toenemen. Akthar, vrijwilliger, afkomstig uit Afghanistan, was werkzaam bij de gemeente, Ik ontvangt nu mensen en regel de uitleen van materiaal. Ik ben blij dat ik iets voor de mensen kan doen. Clemens, stagiaire HAN CMV Ik ben zekerder geworden, ben af en toe in het diepe gegooid en dan leer je wel zwemmen. Ik durf nu beslissingen te nemen en mensen te begeleiden. Ik heb ook andere dingen geleerd, buiten mijn beroepstaken om, zoals tuinieren 16

17 8. Vooruitblik op 2014 en later Zoals al gezegd, zal de nadruk voor Diagonaal in 2014 en volgende jaren liggen op het behouden van de basis ( nu de Oosthof), het versterken van de interne begeleidingsstructuur en het uitbreiden en verdiepen van taken in samenwerking met andere wijkorganisaties. Patrick, vrijwilliger, sinds twee jaar bij Diagonaal, Diagonaal is een rijke ervaring. Een diversiteit aan mensen met verschillende rugzakjes. Ik begon met administratie, maar ontdekte dat zorg en willen helpen in me zit. Nu ben ik me verder aan het ontwikkelen als coach en begeleider. Aandachtspunten: De Oosthof als uitvalsbasis behouden. Leerwerktrajecten versterken in samenwerking met wijkorganisaties en gebiedsteam, meer koersen op het in beeld brengen van de resultaten. Versterken van de professionaliteit van de organisatie en de begeleidingsstructuur: meer opleiders/ coaches intern. Betere kwaliteitszorg van product en proces. Het beeld van Diagonaal naar buiten toe versterken: de mogelijkheden van Diagonaal onder de aandacht brengen van wijkorganisaties. Diagonaal toerusten voor een goede aansluiting bij wijkontwikkelingen, bv via gebiedsteam. Contact met de opleidingen continueren en waar wenselijk uitbouwen. Voorbeeld: BOOT. Marieke Ham, adjunct-directeur Dr. Willem Dreesschool Naast het bieden van een breed aanbod aan activiteiten voor de kinderen na school, staat Diagonaal ook altijd klaar om hulp te bieden bij (sportieve) activiteiten voor de kinderen tijdens schooltijd. Heel fijn! Zo kunnen we met elkaar net dat beetje meer bieden. Isabella van Dam, ouder Dreesschool Diagonaal is een paarse lijn in ontwikkeling voor de groei en samenkomst van Presikhaaf Oost 17

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Niveau 5 competenties in de gehandicaptenzorg

Niveau 5 competenties in de gehandicaptenzorg Niveau 5 competenties in de gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Oktober 2008 Projectleider/onderzoeker: Carla van Slagmaat Docent/onderzoekers: Jacquie Buijs Ellen Grootoonk Student/onderzoekers: Eveline

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 maart 2015

Jaarverslag 2014 maart 2015 maart 2015 Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stimenz, de fusieorganisatie van MD Veluwe en Wisselwerk over het jaar 2014. Op 1 mei 2014 fuseerden Wisselwerk en Maatschappelijke

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

OPMAAT. Beleidsplan De Haardstee 2014-2018. 13 januari 2015. Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie.

OPMAAT. Beleidsplan De Haardstee 2014-2018. 13 januari 2015. Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie. OPMAAT Beleidsplan De Haardstee 2014-2018 13 januari 2015 Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie.docx Inhoudsopgave: pagina: Vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Missie,

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie