Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Opdrachtenboek kandidaat

2 Inleiding In dit opdrachtenboek wordt elke opdracht die u gaat doen voor het Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen stap voor stap uitgelegd. Voordat u aan het examen begint, worden u de volgende zaken overhandigd: een opdrachtenboek een reader met bijlagen een plattegrond van de woning een woningrapport van het Kadaster kladpapier, pen en rekenmachine Bij elke opdracht staat beschreven wat er van u verwacht wordt en het tijdpad waarin deze opdracht afgerond dient te worden. Aan het einde van het examen dient u alle overhandigde zaken bij de assessor in te leveren. Wij wensen u een goed examen toe!

3 Opdracht 1 Een pand in de verkoop nemen Tijdpad: 90 minuten In deze opdracht gaat u een pand in de verkoop nemen. Bij deze opdracht vindt u achtergrondinformatie over het soort makelaarskantoor waarvoor u werkt en de benodigde informatie over de in verkoop te nemen woning. Wat te doen? U inspecteert de woning bouwkundig in simulatie. U doet aan de hand van een virtuele tour. Ook controleert u aan de hand van de beschikbare informatie (het woningrapport en de plattegrond) of de woning volgens de NEN 2580 is opgemeten. Na de opname van de woning schrijft u een verkoopvoorstel (marketingplan). In dit marketingplan staan in ieder geval de volgende zaken: locatie object doelgroepbepaling verkoopstrategie samenvatting van de bouwkundige inspectie plus inmeting van de woning complete prijsbepaling argumentatie voor deze prijsbepaling andere belangrijke zaken Ook schrijft u de bijbehorende verkoopteksten (brochure). Uit beide producten moet blijken hoe u bij de wensen van de opdrachtgever aansluit. Daarnaast handelt u de correspondentie met de verkopende partij in correct Nederlands af. De producten slaat u op de USB-stick op onder het mapje Uitwerkingen kandidaat en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel Het doel is de verkoper ervan te overtuigen dat u de aangewezen makelaar bent voor verkoop. Benodigdheden U treft voor deze opdracht in dit opdrachtenboek: de achtergrondinformatie over het makelaarskantoor waarvoor u werkt de casus over de woning en de bewoners plus eventuele bijzonderheden een link naar de virtuele tour door de woning een verwijzing naar het woningrapport van het Kadaster een link naar het Bodemloket een link naar Google Maps een link naar Funda een ingevulde vragenlijst een ingevulde lijst van zaken de correspondentie van de verkopende partij de eisen voor de brochure

4 Inleveren Aan het einde van deze opdracht levert u het volgende bij de assessor in: het marketingplan voor de te verkopen woning de brochure voor de te verkopen woning de correspondentieafhandeling met de verkopende partij ACHTERGRONDINFORMATIE MAKELAARSKANTOOR Ondanks de huidige crisis heeft het makelaarskantoor waarvoor u als makelaar werkt in het afgelopen jaar 3,5% meer woningen verkocht dan het jaar daarvoor. Dat is bijzonder in een markt waar een duidelijke daling in het aantal transacties te zien is. Belangrijk is dat uw kantoor inspeelt op het zoekgedrag en de wensen van de kopers. Dit neemt u mee in uw adviezen naar uw verkopers zodat u altijd op de markt vooruit loopt. Uw makelaarskantoor heeft een zeer uitgebreid zoekersbestand waar u iedere serieuze woningzoeker in opneemt. Op dit moment kunt u zo'n 1000 zoekers informeren over uw woningaanbod. Daarnaast heeft uw makelaarskantoor ook nog de volgende voordelen: een bekende en vertrouwde naam één van de grootste makelaarskantoren van de regio met 2 vestigingen voor zowel makelaardij als hypotheek advies degelijkheid en een lange bestaansduur (1920) Juist in deze tijd wordt van de makelaar het beste resultaat verwacht. Op basis van het grote aantal verkooptransacties, de snelle verkooptijden en de kleine onderhandelingsmarges behoort uw makelaarskantoor tot één van de best presterende makelaars in de regio. In de stad Tiel verkoopt u al 5 jaar de meeste woningen.

5 CASUS De bewoners van de woning te Tiel hebben hun woning in 2004 gekocht. Direct na de overdracht hebben zij de woning aangepast naar hun eigen smaak. De badkamer en het toilet op de begane vloer zijn vernieuwd en het hele huis is gestuukt en geverfd. In 2006 hebben zij een nieuwe keuken laten plaatsen. Afgelopen jaar is het dak van de woning vervangen. De bewoners hebben de woning keurig onderhouden. Een paar dagen geleden is er een kavel aan het water vrijgekomen. De bewoners willen al heel lang een eigen woning laten bouwen en hebben hun zinnen op deze kavel gezet. Voordat zij een bod gaan doen op de kavel willen zij echter eerst hun eigen woning verkocht hebben. Daarom willen zij hun woning graag op korte termijn verkocht hebben. Op de woning rust nog een hypotheek van De beide bewoners werken al jaren fulltime en hebben geen overige schulden. De bewoners hebben de vragenlijst voor de verkoop van hun woning plus de lijst van onroerende zaken volledig ingevuld. Het huis is te zien op: De USB-stick onder het mapje demo Tiel. Om de tour door het huis te kunnen doen, klikt u op het Firefox HTML-document tour (2 e van boven). Om foto s te gebruiken voor de brochure, klikt u op tourdata. U kunt de geschikte foto s hieruit selecteren. Daarna kopiëren en plakken. Meer informatie op de USB-stick: Woningrapport TIEL D 7424 Overige links: https://maps.google.nl/

6 FOTO S BIJZONDERHEDEN Foto kruipruimte van de woning te Tiel Foto meterkast van de woning te Tiel

7 VRAGENLIJST DEEL A 1. Persoonlijke gegevens Naam: Cornelissen Voornamen: Mark Hendrik Geboorteplaats: Den Haag Geboortedatum: Beroep: timmerman Straat: Postcode: Woonplaats: Tiel adres: Telefoon thuis: Naam: Mariaburcht Voornamen: Johanna Catharina Geboorteplaats: IJsselmuiden Geboortedatum: Beroep: verpleegkundige Straat: Postcode: Woonplaats: Tiel adres: Telefoon thuis: Gehuwd/geregistreerd partnerschap Bent u getrouwd? Is er sprake van geregistreerd partnerschap? Wordt of werd het te verkopen pand door u beiden bewoond? Zo ja, hebt u de toestemming van uw echtgeno( o)t(e)/partner om het pand te verkopen? 3. Samenwonend Bent u ongehuwd samenwonend? Bestaat er tussen u en uw partner een samenlevingscontract waarin bepalingen zijn opgenomen over de verkoop of bewoning van het pand? 4. Eigendomsverkrijging Wanneer hebt u het pand in eigendom gekregen? 5. Financiën Is het pand thans met hypotheek belast? Zo ja: 1e hypotheek: Naam bank: ING Bedrag schuldrest: Heeft een bank aangekondigd tot executieveiling te willen overgaan? Is er beslag gelegd op het pand? Is er sprake van faillissement, of surseance

8 van betaling van u, uw echtgeno(o)t(e) of partner? 6. Boedel bij overlijden Is één van de eigenaren, nadat het pand destijds is gekocht, overleden? 7. Boedel bij echtscheiding Is er sprake van echtscheiding, nadat het pand destijds is gekocht? 8. Ondertekening Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats: Tiel Datum: 2 december 2013 Handtekening: M.H. Cornelissen J.C..Mariaburcht DEEL B 1. Persoonlijke gegevens Naam: M.H. Cornelissen en J.C. Mariaburcht Adres: Postcode en plaats: Telefoon: Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand? Zijn er voorzover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen) 3. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten, verplichtingen Rusten er voorzover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? 4. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van

9 toepassing? Is er sprake van ruilverkaveling? Is er sprake van onteigening? 5. Kadastrale grenzen Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.) Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom? 6. Verhuur Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? 7. Procedures Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere instantie (bijvoorbeeld onteigening)? 8. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand? a. als beschermd monument b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht c. gemeentelijk monument d. beeldbepalend pand 9. Onderhoudscontracten, garanties Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht worden? 10. Premies Valt uw woning onder een premie- of subsidieregeling? 11. Terug te vorderen subsidies Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (Denk aan subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden vooral bij monumentenpanden.) 12. Aanschrijvingen

10 Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd? 13. Onbewoonbaarverklaring Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? 14. Verbouwingen Is er een verbouwing uitgevoerd of iets aan- of bijgebouwd waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld bouwvergunning)? 15. Installaties Is de elektrische installatie vernieuwd? Hoe oud is de c.v.-ketel? Omzetbelasting Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? (Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfs-onroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 17. Gebruik Hoe gebruikt u het huis nu? Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? 18. Gebreken, bezwaren Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties? (Denk daarbij aan de leidingen voor gas, water en electriciteit, geiser, c.v., mechanische ventilatie, apparatuur zoals deurbel, telefoon/intercom, keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, kachels etc.) Is er voorzover u bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen bijv. balkons kunnen aangetast zijn.) Is het pand voorzover u bekend aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? woning

11 Zijn u nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor een koper van belang kunnen zijn bij het nemen van een koopbeslissing? Kruipruimte staat onder water, maar daar hebben wij zelf nooit last van gehad. 19. Verontreinigingen Is voorzover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden om te vermoeden dat de bodem verontreinigd is? Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Is er voozover u bekend een olietank in de grond aanwezig? Zo ja, is deze geleegd of geschoond? Is voorzover u bekend de gevel ooit gereinigd? Zo ja, volgens welk methode? _ droog (met grit) _ nat (chemisch, met water nagespoeld). Zijn er voorzover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging, garage etc.) eternietplaten, asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht? (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn.) Blijft er in het pand zeil achter, al of niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982? 20. Riolering Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool? Zo ja, hoe? Geen idee wat u met deze vraag bedoelt! 21. Septictank Is er voorzover u bekend een septictank in het perceel aanwezig? 22. Huur, lease Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de c.v.-ketel)? 23. Gemeente- en waterschapsbelastingen Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen: - onroerend-zaakbelasting: gebruik: 431 zakelijk recht: 299 belastingjaar: waterschapslasten: 142,90 belastingjaar: baat-/bouwgrondbelasting/verontreinigingsheffing/rioolrecht: 181,80 belastingjaar: 2013

12 24. Energienota Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas & elektriciteit 106 Water Achterstallige betalingen Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? 26. Ondertekening Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats: Tiel Datum: 2 december 2013 Handtekening: M.H. Cornelissen J.C..Mariaburcht

13 LIJST VAN ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ: perceel D 7424 ZAKEN blijft achter gaat mee kan worden/is*overgenomen n.v.t. - tuinaanleg/(sier-)bestrating/ beplanting/erfafscheiding x - buitenverlichting x - tuinhuisje/buitenberging x - broeikas x - vlaggenmast x - voet droogmolen x - antenne x - brievenbus x - (voordeur)bel x - veiligheidssloten x - alarminstallatie x - rolluiken/zonwering buiten x - zonwering binnen x - gordijnrails x - gordijnen x - vitrages x - losse horren/rolhorren x - rolgordijnen x - vloerbedekking/linoleum x - parketvloer/kurkvloer x - warmwatervoorziening, te weten: - c.v. met toebehoren x - klokthermostaat x - (voorzet) openhaard met toebehoren, te weten: - kachels x - isolatievoorzieningen (voorzetramen, radiatorfolie etc.) te weten: - x - keukenblok met bovenkasten keuken (inbouw)apparatuur, te weten: x - keuken (inbouw)apparatuur, te weten: - koelkast x - oven x - vaatwasser x - afzuigkap x Paraaf koper: Paraaf verkoper:

14 ZAKEN blijft achter gaat mee kan worden/is* overgenomen n.v.t. - inbouwverlichting/dimmers, te weten: - x - opbouwverlichting x - kasten x - spiegelwanden x - losse kasten, boeken-, legplanken x - wastafels met accessoires x - toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.) - badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen, douchescherm etc.) x - sauna met toebehoren, te weten: x - veiligheidsschakelaar wasautomaat x - (huis)telefoontoestellen x - Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, openhaarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): - x - bijzondere opmerkingen: Voor akkoord, De opdrachtgever/verkoper (en echtgeno(o)t(e)), De koper (en echtgeno(o)t(e)), plaats en datum:

15 CORRESPONDENTIE Wikkel onderstaande correspondentie in correct Nederlands af. Mail 1 Van: Mark Cornelissen Verzonden: 15 december 14:44 Aan: makelaar Onderwerp: NVM vragenlijst voor de verkoop van mijn woning Beste makelaar, Op de vragenlijst voor de verkoop van mijn woning heb ik aangegeven dat alle horren overgenomen kunnen worden. Moeten we daar geen prijs bij zetten? Met vriendelijke groet, M.H.Cornelissen Mail 2 Van: Mark Cornelissen Verzonden: 30 december 21:10 Aan: makelaar Onderwerp: status Beste makelaar, Ik heb al twee weken niets van je gehoord. Hoe staat het met de belangstelling voor mijn huis? Met vriendelijke groet, M.H.Cornelissen Mail 3 Van: Mark Cornelissen Verzonden: 14 januari 22:15 Aan: makelaar Onderwerp: bezichtiging Beste makelaar, Hoe was de bezichtiging deze morgen van mijn huis? Met vriendelijke groet, M.H.Cornelissen

16 VERKOOPBROCHURE Maak een verkoopbrochure die bestaat uit minimaal 4 pagina s (exclusief bijlagen) zoals hieronder weergegeven. Voorblad: Overzichtsfoto object* Korte omschrijving object Contactgegevens Makelaardij (waar u thans werkt of gaat werken of fictief) Vraagprijs Pagina 2 en 3: Foto s binnenruimte* Beschrijving indeling e.d. Foto s buitenruimte (indien van toepassing)* Beschrijving buitenruimte en omgeving Alle overige relevante gegevens over de woning zoals tenminste: o Inhoud o Woonoppervlakte o Bouwjaar o Aantal kamers o Warmtevoorziening / warmwater o Bijzonderheden Pagina 4: Plattegrond* (indelingstekening) van de woning waaruit blijkt wat de indeling van de woning is en hoeveel ruimte er is in de verschillende vertrekken. De verschillende vertrekken zijn van een naam voorzien, vaste elementen in de woning zijn opgenomen in de plattegrond. Eventuele bijlagen * De foto s en plattegronden van de woning staan in het bestand demo Tiel op de USB-stick.

17 Opdracht 2 Onderhandelingen voeren en rapporteren Deel A: Onderhandelingen voeren Tijdpad: 10 minuten Met een potentiële koper voor de woning te Tiel gaat u onderhandelingen voeren. In opdracht 1 hebt u alle benodigde informatie hiervoor verzameld. Wat te doen? Deze onderhandelingen vinden mondeling plaats in aanwezigheid van een assessor. Tijdens deze onderhandelingen mag u notities maken op het aan u overhandigde kladpapier. Doel Aan het eind van de onderhandelingen hebt u op een integere manier een zo optimaal mogelijk resultaat behaald voor de partij waarvoor u optreedt. De relatie met zowel uw opdrachtgever als uw tegenpartij is behouden. Benodigdheden Kladpapier en pen Inleveren Bij dit gedeelte van de opdracht hoeft u niets in te leveren. Deel B: Onderhandelingen rapporteren Tijdpad: 10 minuten Zojuist hebt u met een potentiële koper onderhandeld over de woning te Tiel. Deze onderhandelingen gaat u rapporteren. Wat te doen? U maakt voor de verkopers, en uiteraard ook voor uw klantendossier, een volledig verslag van deze onderhandeling in correct Nederlands. Dit verslag slaat u op de USB-stick op en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel Het doel is dat u het proces en het resultaat correct kan rapporteren. Benodigdheden Voor deze opdracht hebt u geen extra informatie nodig. Inleveren Een onderhandelingsverslag

18 Opdracht 3 Een koopovereenkomst opstellen en uitleggen Deel A: Een koopovereenkomst opstellen Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u een koopovereenkomst opstellen van de woning te Tiel, dat u inmiddels met succes verkocht hebt. Wat te doen? Op basis van de gegevens die u in de voorgaande opdracht hebt opgedaan, maakt u deze koopovereenkomst volledig en in correct Nederlands op. De koopovereenkomst slaat u op de USB-stick op en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel De opdrachtgever heeft een correct en volledig ingevulde koopovereenkomst in correct Nederlands overhandigd gekregen. Benodigdheden U treft voor deze opdracht in de bijlage: een model koopovereenkomst en een clausule met bijzondere bepalingen Inleveren Een koopovereenkomst Deel B: Een koopovereenkomst uitleggen Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u de door u opgestelde koopovereenkomst uitleggen aan de kopers van de woning te Tiel. Wat te doen? Dit gedeelte van het examen vindt mondeling plaats. U legt de koopovereenkomst op een heldere manier volledig uit en beantwoordt alle vragen van de aankopende partij adequaat. Tevens kan de koper u vragen stellen over de komende tijd (financiering en overdracht). U beantwoordt ook die vragen van de koper. Doel De aankopende partij heeft een correct en volledig ingevulde koopovereenkomst foutloos uitgelegd gekregen en begrepen. Benodigdheden U hebt voor deze opdracht geen extra informatie nodig. Inleveren Bij dit gedeelte van de opdracht hoeft u niets in te leveren.

19 Opdracht 4 Een intakegesprek voor aankoop voeren en rapporteren Deel A: Een intakegesprek voor aankoop voeren Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u een intakegesprek voor de aankoop van een woning voeren met een potentiële opdrachtgever. Wat te doen? Deze opdracht vindt mondeling plaats in aanwezigheid van een assessor. Tijdens deze opdracht bespreekt u met een potentiële opdrachtgever wat zijn wensen zijn voor de aankoop van een woning om zo een compleet beeld van de klantbehoefte te krijgen. Ook licht u uw vak en functie aan de opdrachtgever toe en hoe u van dienst kunt zijn bij de aankoop van een woning. Daarnaast beantwoordt u de vragen van de opdrachtgever. Doel Het doel van deze opdracht is dat u een volledig beeld van de wensen van de opdrachtgever krijgt en dat u de opdrachtgever volledig kunt informeren over uw diensten zodat de opdrachtgever aan het einde van het gesprek met een tevreden indruk van u en uw diensten weer vertrekt. Benodigdheden Kladpapier en pen Inleveren Bij dit gedeelte van de opdracht hoeft u niets in te leveren. Deel B: Een intakegesprek rapporteren Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u een verslag schrijven van het intakegesprek dat u zojuist hebt gevoerd. Wat te doen? U maakt voor de opdrachtgever een volledig verslag van het intakegesprek in correct Nederlands. Dit verslag slaat u op de USB-stick op en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel Het doel is dat u goed inzicht hebt in de klantbehoefte door dit weer te geven in een heldere rapportage van het gesprek voor in het klantdossier. Benodigdheden Voor deze opdracht hebt u geen extra informatie nodig. Inleveren Een intakerapportage

20 Opdracht 5 Een visiestuk verdedigen Tijdpad: 30 minuten In deze laatste opdracht gaat u uw visiestuk mondeling verdedigen. Wat te doen? Voor deze opdracht hebt u een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt geschreven. In uw stuk hebt u laten zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens deze opdracht presenteert u uw betoog aan de assessor en beantwoordt u vragen van de assessor. Doel Het doel van deze opdracht is dat u uw persoonlijke invalshoek op het onderwerp kunt laten zien en laat blijken dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Benodigdheden Uw visiestuk en eventuele andere middelen die u wilt gebruiken bij de presentatie. Inleveren Bij deze opdracht hoeft u niets in te leveren.

21 Tot slot Na het verdedigen van uw visiestuk levert u de volgende zaken in bij de assessor: dit opdrachtenboek de bijlagen de USB-stick met een klantendossier dat bestaat uit: Het marketingplan voor de woning te Tiel De brochure voor de woning te Tiel De correspondentieafhandeling met de verkopende partij Het onderhandelingsverslag over de woning te Tiel De koopovereenkomst voor de woning te Tiel De intakerapportage voor de aankoop van een woning Kladpapier, pen en rekenmachine Hierna ondertekent u samen met de assessor het proces-verbaal. Hebt u op/aanmerkingen over (het verloop van) het examen, dan kunt u dit kwijt op het proces-verbaal. De assessor maakt een rapportage van het mondelinge examen en de door u ingeleverde stukken. Deze rapportage gaat naar de examencommissie. De examencommissie maakt de uitslag van uw examen binnen zes weken bekend. Een goede thuisreis!

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Opdrachtenboek kandidaat Inleiding In dit opdrachtenboek wordt elke opdracht die u gaat doen voor

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verhuur van een woning

Vragenlijst voor de verhuur van een woning Vragenlijst voor de verhuur van een woning Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verhuurder verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw huis, ook als die informatie minder gunstig lijkt

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Nic. Stellingwerf 36, 4254EV Sleeuwijk Postbus 30, 4254 ZG Sleeuwijk Tel. 0183-310412 Fax 0183-310051 Mob.06-10405478 Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak

Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld

Nadere informatie

VAN DER WEIJPAD 6 AMERSFOORT

VAN DER WEIJPAD 6 AMERSFOORT VAN DER WEIJPAD 6 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, VAN DER WEIJPAD 6 VRAAGPRIJS 249.000,00 k.k. RUIME EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning NVM Makelaarskantoor G. Kok B.V. Burg. F.H. van Kempensingel 12 3055 BJ Rotterdam telefoon : 010 418 11 08 fax : 010 422 71 31 e-mail : info@gkok.nl www.gkok.nl

Nadere informatie

ASSCHATTERWEG 135 LEUSDEN

ASSCHATTERWEG 135 LEUSDEN ASSCHATTERWEG 135 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, ASSCHATTERWEG 135 VRAAGPRIJS 189.000,00

Nadere informatie

HERTENHOEVE 12 LEUSDEN

HERTENHOEVE 12 LEUSDEN HERTENHOEVE 12 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, HERTENHOEVE 12 VRAAGPRIJS 275.000,-- k.k. UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

STRAAT VAN CORSICA 109 AMERSFOORT

STRAAT VAN CORSICA 109 AMERSFOORT STRAAT VAN CORSICA 109 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, STRAAT VAN CORSICA 109 VRAAGPRIJS

Nadere informatie

Zuiderweg 13 - Groningen Koopsom 189.500,= k.k.

Zuiderweg 13 - Groningen Koopsom 189.500,= k.k. - Koopsom 189.500,= k.k. Koopsom 205.000,= k.k. Omschrijving - te Royaal appartement met 3 slaapkamers, berging, ruim dakterras, en eigen parkeerplaats gelegen in het dorpshart van Hoogkerk. Gesloten entree

Nadere informatie

GRIENDEN 31 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.

GRIENDEN 31 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij. GRIENDEN 31 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, GRIENDEN 31 VRAAGPRIJS 289.000,00 k.k. SCHITTEREND

Nadere informatie

PALMSTRAAT 262 AMERSFOORT

PALMSTRAAT 262 AMERSFOORT PALMSTRAAT 262 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, PALMSTRAAT 262 VRAAGPRIJS 218.500,00

Nadere informatie

Asterlaan!18!! Aerdenhout!

Asterlaan!18!! Aerdenhout! Asterlaan18 Aerdenhout Vraagprijs 700.000,=kostenkoper Huurprijs 2.250,=permaand GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Asterlaan18HAerdenhout DezeSFEERVOLLE30HERJARENWONINGmetZONNIGEVOORHenACHTERTUINophetWESTENligtineen

Nadere informatie

VLASLAND 39 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl

VLASLAND 39 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl VLASLAND 39 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, VLASLAND 39. VRAAGPRIJS 175.000,00 k.k. Goed onderhouden BENEDENWONING

Nadere informatie

SPAKENBURG, HOEKSTRAAT 88

SPAKENBURG, HOEKSTRAAT 88 SPAKENBURG, HOEKSTRAAT 88 Bunschoten-Spakenburg, Hoekstraat 88 Vraagprijs 238.000,00 k.k. Met trots bieden wij u deze bijzondere en authentieke geschakelde woning aan welke een rijke historie heeft als

Nadere informatie

De Stuw 14 - Sauwerd

De Stuw 14 - Sauwerd - Vraagprijs 329.500,= k.k. Vraagprijs 329.500,= k.k. Omschrijving - Modern en riant vrijstaand herenhuis met vrijstaande garage, gelegen op een hoeklocatie in de kindvriendelijke, jonge wijk 'De Groenlanden'.

Nadere informatie

Magnusstraat 6 - Groningen

Magnusstraat 6 - Groningen - Vraagprijs 289.000,= k.k. Vraagprijs 289.000,= k.k. Omschrijving - In de moderne woonwijk Gravenburg gelegen, zeer goed onderhouden royale (425m3/170m2) helft van een dubbel woonhuis (bj. 2003) met een

Nadere informatie

Noordstar 51 - Briltil

Noordstar 51 - Briltil - Vraagprijs 379.000,= k.k. Vraagprijs 379.000,= k.k. Huur prijs Omschrijving - Fraai, vrijstaand landhuis gelegen aan het water, voorzien van 5 kamers en een inpandige garage. De indeling is als volgt:

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Bergstraat 5 te Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Bergstraat 5 te Utrecht Objectinformatie Bergstraat 5 te Utrecht LEUKE WONING UIT 1904 MET BINNENPLAATSJE, IDEAAL VOOR STARTERS! In het centrum van Utrecht (wijk C) is deze woning gelegen. Door de ligging in het centrum zijn

Nadere informatie

PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG VRAAGRIJS

Nadere informatie

Hoge Voetpad 8 - Niekerk Grootegast

Hoge Voetpad 8 - Niekerk Grootegast - Vraagprijs 249.500,= k.k. Vraagprijs 249.500,= k.k. Omschrijving - Op rustige hoeklocatie gelegen goed onderhouden vrijstaand woonhuis met vrijstaande stenen garage, vrijstaande stenen berging, extra

Nadere informatie

LEUSDEN PRUNUSLAAN 20

LEUSDEN PRUNUSLAAN 20 LEUSDEN PRUNUSLAAN 20 Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, PRUNUSLAAN 20 VRAAGPRIJS 259.500,00 kosten

Nadere informatie

BARBEEL 27 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.

BARBEEL 27 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij. BARBEEL 27 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, BARBEEL 27 VRAAGPRIJS 224.000,00 k.k. NETTE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT

CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT KOOPPRIJS 150.000,-- k.k. Dit

Nadere informatie

KORENSCHOOF 3 LEUSDEN

KORENSCHOOF 3 LEUSDEN KORENSCHOOF 3 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, KORENSCHOOF 3 VRAAGPRIJS 269.000,00 k.k. Goed onderhouden EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Hovenstraat 23 - Groningen

Hovenstraat 23 - Groningen - Vraagprijs 175.000,= k.k. Omschrijving - Wonen in een zeldzaam uniek appartement 'type Lighthouse' op een schitterende locatie nabij het centrum van, op loopafstand van het Centraal Station. De eerste

Nadere informatie

WATERSCHEERLING 47 AMERSFOORT

WATERSCHEERLING 47 AMERSFOORT WATERSCHEERLING 47 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, WATERSCHEERLING 47 VRAAGPRIJS 219.000,00 k.k. MODERNE DRIVE-IN

Nadere informatie

De Vries Lamstraat 6 - Groningen

De Vries Lamstraat 6 - Groningen - Vraagprijs 149.500,= k.k. Vraagprijs 149.500,= k.k. Omschrijving - Goed onderhouden eengezinstussenwoning met aangebouwde bijkeuken, berging en voor-en achtertuin, gelegen in een kindvriendelijke en

Nadere informatie

Floresplein 20 - Groningen

Floresplein 20 - Groningen - Vraagprijs 209.000,= k.k. Vraagprijs 209.000,= k.k. Omschrijving - Ruime, met smaak gerenoveerde dertiger jaren benedenwoning met schitterend vrij uitzicht op de Floresvijver en perfect op de zon gelegen

Nadere informatie

Waldeck Pyrmontplein 10 A - Groningen

Waldeck Pyrmontplein 10 A - Groningen - Vraagprijs 129.500,= k.k. Vraagprijs 129.500,= k.k. Omschrijving - Deze gezellige en knusse woonetage is gelegen aan een mooi plein in de wijk Helpman. Gelegen op loopafstand van het winkelcentrum aan

Nadere informatie

PIET MONDRIAANLAAN 129 G AMERSFOORT

PIET MONDRIAANLAAN 129 G AMERSFOORT PIET MONDRIAANLAAN 129 G AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, PIET MONDRIAANLAAN 129 G VRAAGPRIJS 225.000,00 k.k.

Nadere informatie

BORNBERG 11 AMERSFOORT

BORNBERG 11 AMERSFOORT BORNBERG 11 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, BORNBERG 11 VRAAGPRIJS 249.000,00 k.k.

Nadere informatie

MARTERHOEVE 16 LEUSDEN

MARTERHOEVE 16 LEUSDEN MARTERHOEVE 16 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, MARTERHOEVE 16 VRAAGPRIJS 232.500,00 k.k.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)...

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)... Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel voor u als verkoper bij het verzamelen van informatie over uw woning. Als verkoper bent u namelijk verplicht om de koper zo volledig mogelijk de juiste informatie

Nadere informatie

LANDJONKER 62 LEUSDEN

LANDJONKER 62 LEUSDEN LANDJONKER 62 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, LANDJONKER 62 VRAAGPRIJS 237.500,00 k.k. GOED ONDERHOUDEN EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A Deze vragenlijst is ter informatie van de makelaar en wordt niet aan derden verstrekt. Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het

Nadere informatie

DE PIRKEN 8 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl

DE PIRKEN 8 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl DE PIRKEN 8 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, DE PIRKEN 8 VRAAGPRIJS 315.000,-- k.k. DEZE WONING IS VERRASSEND QUA RUIMTE!!

Nadere informatie

ROZENHAAG 39 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl

ROZENHAAG 39 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl ROZENHAAG 39 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, ROZENHAAG 39 VRAAGPRIJS 694.500,00 k.k. VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW GELEGEN

Nadere informatie

De ingrediënten voor uw nieuwe woontoekomst! Oosteinde 39 Berkhout Vraagprijs 398.000,- k.k.

De ingrediënten voor uw nieuwe woontoekomst! Oosteinde 39 Berkhout Vraagprijs 398.000,- k.k. De ingrediënten voor uw nieuwe woontoekomst! Oosteinde 39 Berkhout Vraagprijs 398.000,- k.k. Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de Oosteinde 39 in Berkhout Alstublieft!

Nadere informatie

ABEL TASMANSTRAAT 13 BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

ABEL TASMANSTRAAT 13 BUNSCHOTEN-SPAKENBURG ABEL TASMANSTRAAT 13 BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl ABEL TASMANSTRAAT 13 BUNSCHOTEN-SPAKENBURG VRAAGRIJS 267.500,--k.k.

Nadere informatie

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, HUURDERMANSKAMP 12

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, HUURDERMANSKAMP 12 BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, HUURDERMANSKAMP 12 Bunschoten-Spakenburg, Huurdermanskamp 12 Vraagprijs 155.000,00 k.k. Dit appartement is bij uitstek één van de mooiere (starters)appartementen in de nieuwbouwwijk

Nadere informatie

NS-station/winkelcentrum op loopafstand

NS-station/winkelcentrum op loopafstand NS-station/winkelcentrum op loopafstand Acacialaan 24 Grootebroek Vraagprijs 145.000,- Bezichtiging? Bel 0228-521052 of mail westfriesland@vanoverbeek.nl Welkom op de Acacialaan 24 in Grootebroek Alstublieft!

Nadere informatie

WALSTRO 45 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.

WALSTRO 45 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij. WALSTRO 45 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, WALSTRO 45 VRAAGPRIJS 209.000,00 kosten koper

Nadere informatie

Hoofdstraat 185 - Lettelbert

Hoofdstraat 185 - Lettelbert - Vraagprijs 295.000,= k.k. Vraagprijs 295.000,= k.k. Omschrijving -, 9827 PB te Karakteristieke vrijstaande jaren 30 woning voorzien van 3 slaapkamers, een tuin gerichte woonkamer en vrijstaande garage

Nadere informatie

J A de Bree-Meijerstraat 6 - Groningen

J A de Bree-Meijerstraat 6 - Groningen - Vraagprijs 149.500,= k.k. Vraagprijs 149.500,= k.k. Omschrijving - Goed onderhouden eengezinstussenwoning met berging en tuin, in een rustige straat gelegen te Hoogkerk. In de directe omgeving bevinden

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL. objectinformatie Rijnlaan 21A Utrecht M A K E L A A R S

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL. objectinformatie Rijnlaan 21A Utrecht M A K E L A A R S objectinformatie Rijnlaan 21A Utrecht Rijnlaan 21A Utrecht SFEERVOL RIANT GOED ONDERHOUDEN 4KAMER HOEKAPPARTEMENT IN DE GELIEFDE RIVIERENWIJK. DE WONING Gelegen op de bovenste etage van een modern en kleinschalig

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Heerstraat 2 huis naast korenmolen Jan van Cuijk

VERKOOPBROCHURE. Heerstraat 2 huis naast korenmolen Jan van Cuijk VERKOOPBROCHURE Heerstraat 2 huis naast korenmolen Jan van Cuijk Aan de rand van Cuijk naast de historische molen Jan van Cuijk staat dit vrijstaande woonhuis met garage. Deze comfortabele woning ligt

Nadere informatie

3-kamerappartement in de binnenstad!

3-kamerappartement in de binnenstad! 3-kamerappartement in de binnenstad! Grote Noord 4 C Hoorn Huurprijs 815,- p/m Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de Grote Noord 4 C in Hoorn Alstublieft! Deze brochure

Nadere informatie

Woonvisie Verkoopopdracht

Woonvisie Verkoopopdracht Woonvisie Verkoopopdracht Verkoopopdracht Adres van de onroerende zaak: Uw gegevens Voornamen (voluit): Achternaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Beroep: Huidig adres: Postcode en plaats: Toekomstig adres:

Nadere informatie

HARDERWIJKKADE 10 AMERSFOORT

HARDERWIJKKADE 10 AMERSFOORT HARDERWIJKKADE 10 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, HARDERWIJKKADE 10 VRAAGPRIJS 349.500,00

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Steijnstraat 2 Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Steijnstraat 2 Utrecht Objectinformatie Steijnstraat 2 Utrecht SFEERVOLLE EN LICHTE BENEDENWONING UIT 1919 MET 3 KAMERS EN TUIN IN POPULAIRE MUNTKWARTIER DE WONING Goed onderhouden woning uit ca. 1919 met 3 kamers en woonoppervlak

Nadere informatie

PEEK&POMPE. Catharijnesingel 90 bis A te Utrecht. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL

PEEK&POMPE. Catharijnesingel 90 bis A te Utrecht. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL PEEK&POMPE M A K E L A A R S Objectinformatie Catharijnesingel 90 bis A te Utrecht CROESELAAN 393 3521 BZ UTRECHT T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL KVK 30228652 NVM/VASTGOEDCERT

Nadere informatie

CLAVERENBLADSTRAAT 106 LEUSDEN

CLAVERENBLADSTRAAT 106 LEUSDEN CLAVERENBLADSTRAAT 106 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, CLAVERENBLADSTRAAT 106 VRAAGPRIJS 225.000,00 k.k. IDEALE ÉÉNGEZINSWONING

Nadere informatie

Galerij 66. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop

Galerij 66. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop Galerij 66 te Boskoop Zijde 28, 2771 EN Boskoop T (0172) 21 07 47 F (0172) 21 16 69 E info@makelaardijdehuizenbeurs.nl I www.makelaardijdehuizenbeurs.nl Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten

Nadere informatie

Ommen - Tuinstraat 15

Ommen - Tuinstraat 15 Kopen Verkopen Verhuur Taxaties Ommen - Tuinstraat 15 Informatie Luxe 3 kmr WOON APPARTEMENT met parkeerplaats en grote berging. Toonaangevend nieuw gebouw (bwjr 2004) aan plein in het centrum van Ommen.

Nadere informatie

Wethouder Buningstraat 4 - Assen

Wethouder Buningstraat 4 - Assen - Vraagprijs 214.500,= k.k. Vraagprijs 214.500,= k.k. Omschrijving - Wethouder Bunningstraat 4 te Nabij centrum van gelegen karakteristieke helft van een dubbel woonhuis met 3 slaapkamers, een aangebouwde

Nadere informatie

Historisch herenhuis op een mooie plek!

Historisch herenhuis op een mooie plek! Historisch herenhuis op een mooie plek! Koepoortsweg 43 Hoorn Bieden vanaf 500.000,- k.k. Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de Koepoortsweg 43 in Hoorn Alstublieft! Deze

Nadere informatie

HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT)

HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT) HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT) Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT) VRAAGPRIJS 412.500,-- k.k. Bent

Nadere informatie

Valckeslotlaan 103 - Goes

Valckeslotlaan 103 - Goes q Valckeslotlaan 103 Goes Vraagprijs 139.000, v.o.n. 'sgravenpolderseweg 2 Omschrijving Valckeslotlaan 103 Goes 0 % ACTIE. DEZE WONING WORDT VRIJ OP NAAM VERKOCHT. Wat wil dit zeggen..vrij op naam wil

Nadere informatie

PEEK&POMPE. Blauwkapelseweg 93 Utrecht. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL T 030 752 33 33 F 030 752 33 30

PEEK&POMPE. Blauwkapelseweg 93 Utrecht. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 PEEK&POMPE M A K E L A A R S Objectinformatie Blauwkapelseweg 93 Utrecht CROESELAAN 393 3521 BZ UTRECHT T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL KVK 30228652 NVM/VASTGOEDCERT

Nadere informatie

Zijde 45. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop

Zijde 45. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop Zijde 45 te Boskoop Zijde 30, 2771 EN Boskoop T (0172) 21 07 47 F (0172) 21 16 69 E info@makelaardijdehuizenbeurs.nl I www.makelaardijdehuizenbeurs.nl Overige voorwaarden: Brochure: Deze brochure mag beschouwd

Nadere informatie

Midslandstraat 70 te TILBURG Vraagprijs 224.500,-- k.k.

Midslandstraat 70 te TILBURG Vraagprijs 224.500,-- k.k. Midslandstraat 70 te TILBURG Vraagprijs 224.500,-- k.k. Midslandstraat 70 te TILBURG Je wilt thuiskomen in je eigen huis, lekker in de tuin gaan zitten en je nergens meer zorgen over hoeven maken. En het

Nadere informatie

Vrijstaande jaren 30 woning op een grote kavel! Dorpsstraat 253 Zwaag Vraagprijs 395.000,- k.k.

Vrijstaande jaren 30 woning op een grote kavel! Dorpsstraat 253 Zwaag Vraagprijs 395.000,- k.k. Vrijstaande jaren 30 woning op een grote kavel! Dorpsstraat 253 Zwaag Vraagprijs 395.000,- k.k. Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de Dorpsstraat 253 in Zwaag Alstublieft!

Nadere informatie

Grote Appelstraat 1 - Groningen

Grote Appelstraat 1 - Groningen - Vraagprijs 149.500,= k.k. Vraagprijs 149.500,= k.k. Omschrijving - /Nieuwe Kijk in t Jatstraat 94 te Markant op hoek van de Grote Appelstraat en de Nieuwe Kijk in t Jatstraat gelegen woonhuis uit het

Nadere informatie

BARNEVELD, SCHERPENZEELSEWEG 176

BARNEVELD, SCHERPENZEELSEWEG 176 BARNEVELD, SCHERPENZEELSEWEG 176 VRIJSTAANDE SEMIBUNGALOW MET INPANDIGE GARAGE, GELEGEN OP MOOIE LOCATIE IN HET BUITENGEBIED EN MET SCHITTEREND UIZICHT OVER DE LANDERIJEN. DE WONING IS GOED GEBOUWD, VOORZIEN

Nadere informatie

MEIDOORNHOF 11 LEUSDEN

MEIDOORNHOF 11 LEUSDEN MEIDOORNHOF 11 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, MEIDOORNHOF 11 VRAAGPRIJS 190.000,00 kosten

Nadere informatie

DRIENERSTRAAT 16-20 HENGELO

DRIENERSTRAAT 16-20 HENGELO Vraagprijs 150.000, k.k. Te koop: In kleinschalig complex in het centrum van Hengelo gelegen luxe afgewerkt driekamerappartement met 2 balkons (!), vrij uitzicht en berging op de begane grond. Het appartement

Nadere informatie

Kopen. Verkopen. Verhuur. Taxaties. Ommen - Jhr. van Nahuysstraat 75. Informatie

Kopen. Verkopen. Verhuur. Taxaties. Ommen - Jhr. van Nahuysstraat 75. Informatie Kopen Verkopen Verhuur Taxaties Ommen - Jhr. van Nahuysstraat 75 Informatie Leuke EENGEZINSWONING met grote berging en aangelegde tuin op zuidwest (bwjr 1968/perceel 153 m2). Gunstig en centraal gelegen

Nadere informatie

Den Ham - Slingerweg 9

Den Ham - Slingerweg 9 Kopen Verkopen Verhuur Taxaties Den Ham - Slingerweg 9 Informatie Unieke combinatie: Centraal, vrij uitzicht, klein vee hobby, comfort en ruimte. Royaal VRIJSTAAND WOONHUIS met garage, carport, klassiek

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Broeder Alarmstraat 15 Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Broeder Alarmstraat 15 Utrecht Objectinformatie Broeder Alarmstraat 15 Utrecht IDEAAL 3 KAMER APPARTEMENT MET ZONNIGE BINNENTUIN IN HET POPULAIRE HOOGRAVEN MET BALKON EN BERGING DE WONING Goed onderhouden woning uit 2012 met 3 kamers

Nadere informatie

Laag Boskoop 86. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop

Laag Boskoop 86. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop Laag Boskoop 86 te Boskoop Zijde 30, 2771 EN Boskoop T (0172) 21 07 47 F (0172) 21 16 69 E info@makelaardijdehuizenbeurs.nl I www.makelaardijdehuizenbeurs.nl Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Den Haag Wormerveerstraat 53

Den Haag Wormerveerstraat 53 Den Haag Wormerveerstraat 53 In rustige straat gelegen eengezinswoning met voor- en leuke achtertuin met berging en achteruitgang. Deze woning is gunstig gelegen ten opzichte van het Zuiderpark, het vernieuwde

Nadere informatie

Leuke starterswoning!

Leuke starterswoning! Leuke starterswoning! Lisdoddestraat 33 Purmerend Vraagprijs 175.000,- k.k. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Lisdoddestraat 33 in Purmerend Alstublieft! Deze

Nadere informatie

Mastwijkstraat 12 te TILBURG Vraagprijs 450.000,--

Mastwijkstraat 12 te TILBURG Vraagprijs 450.000,-- Mastwijkstraat 12 te TILBURG Vraagprijs 450.000,-- Op magnifieke locatie gelegen vrijstaande villa met inpandige garage en prachtig aangelegde en privacybiedende tuin. De woning is gesitueerd aan de rand

Nadere informatie

Burgemeester Timansweg 4 - 'S-Heerenhoek

Burgemeester Timansweg 4 - 'S-Heerenhoek q Burgemeester Timansweg 4 'SHeerenhoek Vraagprijs 169.500, k.k. 'sgravenpolderseweg 2 Omschrijving Burgemeester Timansweg 4 'SHeerenhoek Indien u op zoek bent naar een bijzonder pand met veel praktische

Nadere informatie

Grubbenvorststraat 67 te TILBURG Koopprijs 199.900,-- k.k.

Grubbenvorststraat 67 te TILBURG Koopprijs 199.900,-- k.k. Grubbenvorststraat 67 te TILBURG Koopprijs 199.900,-- k.k. Grubbenvorststraat 67 te TILBURG Deze sfeervolle, verrassende en instapklare woning is nabij winkelcentrum Heijhoef gelegen en beschikt o.a. over

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Bilderdijkstraat 69 Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Bilderdijkstraat 69 Utrecht Objectinformatie Bilderdijkstraat 69 Utrecht KARAKTERISTIEKE SFEERVOLLE TUSSENWONING UIT 1906 MET 4 KAMERS EN TUIN IN DE WIJK NIEUW ENGELAND DE WONING Inde gezellige wijk Nieuw Engeland bieden wij een

Nadere informatie

HOEKWONING met AANBOUW, GARAGE én vrijstaande BERGING Hertog Albrechtstraat 85 Bovenkarspel Vraagprijs 189.000,- k.k.

HOEKWONING met AANBOUW, GARAGE én vrijstaande BERGING Hertog Albrechtstraat 85 Bovenkarspel Vraagprijs 189.000,- k.k. HOEKWONING met AANBOUW, GARAGE én vrijstaande BERGING Hertog Albrechtstraat 85 Bovenkarspel Vraagprijs 189.000,- k.k. Bezichtiging? Bel 0228-521052 of mail westfriesland@vanoverbeek.nl Welkom op de Hertog

Nadere informatie

Brochure. Ganeshastraat 9 te Almere Poort

Brochure. Ganeshastraat 9 te Almere Poort Brochure Ganeshastraat 9 te Almere Poort Op zoek naar een prachtig appartement in Almere Poort? Lees dan snel verder! Dit kant-en-klare 2-kamer appartement met KUNSTSTOF KOZIJNEN en een EIGEN PARKEERPLAATS

Nadere informatie

AGNIETENHOVE 48 LEUSDEN

AGNIETENHOVE 48 LEUSDEN AGNIETENHOVE 48 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl snel@snel-makelaardij.nl LEUSDEN, AGNIETENHOVE 48 VRAAGPRIJS 205.000,00 kosten

Nadere informatie

Lingestraat 21 - Groningen

Lingestraat 21 - Groningen - Vraagprijs 159.000,= k.k. Vraagprijs 159.000,= k.k. Omschrijving -, 9725 GM. Goed onderhouden gelijkvloerse benedenwoning uit de jaren 30 met royale, zonnige tuin met achterom en een vrijstaande stenen

Nadere informatie

FLANKEMENT 14 LEUSDEN

FLANKEMENT 14 LEUSDEN FLANKEMENT 14 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, FLANKEMENT 14 VRAAGPRIJS 650.000,00 k.k. VRIJSTAANDE WONING met GARAGE,

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie MH Trompstraat 46 bis Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie MH Trompstraat 46 bis Utrecht Objectinformatie MH Trompstraat 46 bis Utrecht MH Trompstraat 46 bis Utrecht BIJZONDERE SFEERVOLLE RUIME JAREN 40 BOVENWONING MET 4 KAMERS EN BALKON IN POPULAIRE ZEEHELDENBUURT DE WONING Goed onderhouden

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Julianaweg 415 Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Julianaweg 415 Utrecht Objectinformatie Julianaweg 415 Utrecht Julianaweg 415 Utrecht RUIME EN SFEERVOLLE JAREN 30 TUSSEN WONING MET 6 KAMERS EN ZONNIGE TUIN MET SCHUUR IN HET POPULAIRE HOOGRAVEN DE WONING Goed onderhouden woning

Nadere informatie

Bokkekamp 22 - Harderwijk

Bokkekamp 22 - Harderwijk Vraagprijs 194.500,-- kosten koper Omschrijving Royale TERRASWONING met fantastische buitenruimte (zuiden) op de 1e verdieping en met berging op de begane grond. Dit 3-kamerappartement is fraai gelegen

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Huis ten Boschlaan 1 Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Huis ten Boschlaan 1 Utrecht Objectinformatie Huis ten Boschlaan 1 Utrecht SFEERVOL EN RUIM 3 KAMER APPARTEMENT MET GROEN UITZICHT, TWEE BALKONS EN BERGING IN POPULAIRE WIJK TOLSTEEG DE WONING Modern, goed onderhouden 3kamerappartement

Nadere informatie

Roemer 20. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop

Roemer 20. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop Roemer 20 te Boskoop Zijde 30, 2771 EN Boskoop T (0172) 21 07 47 F (0172) 21 16 69 E info@makelaardijdehuizenbeurs.nl I www.makelaardijdehuizenbeurs.nl Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten

Nadere informatie

PEEK&POMPE. Kromme Rijnwerf 9 Nieuwegein. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL T 030 752 33 33 F 030 752 33 30

PEEK&POMPE. Kromme Rijnwerf 9 Nieuwegein. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 PEEK&POMPE M A K E L A A R S Objectinformatie Kromme Rijnwerf 9 Nieuwegein CROESELAAN 393 3521 BZ UTRECHT T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL KVK 30228652 NVM/VASTGOEDCERT

Nadere informatie

Prunusstraat 37 - 'S-Gravenpolder

Prunusstraat 37 - 'S-Gravenpolder q Prunusstraat 37 'SGravenpolder Vraagprijs 439.000, k.k. 'sgravenpolderseweg 2 Omschrijving Prunusstraat 37 'SGravenpolder Aan de rand van het dorp gelegen grote vrijstaande woning, gebouwd in landhuisstijl,

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Krugerstraat 14 Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Krugerstraat 14 Utrecht Objectinformatie Krugerstraat 14 Utrecht BIJZONDERE SFEERVOLLE JAREN 20 GEZINSWONING MET 3 KAMERS EN FRAAIE DIEPE TUIN MET BERGING IN POPULAIRE WIJK DE WONING Goed onderhouden woning uit ca. 1920 met 3

Nadere informatie

3. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe? Is er sprake van ruilverkaveling?

3. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe? Is er sprake van ruilverkaveling? Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht, ondermeer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning en verdere aanhorigheden, staande en gelegen Binnenweg 155 A te

Nadere informatie

Bootstraat 10. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop

Bootstraat 10. n Steengoede bemiddelaar. n Steengoede bemiddelaar. te Boskoop Bootstraat 10 te Boskoop Zijde 30, 2771 EN Boskoop T (0172) 21 07 47 F (0172) 21 16 69 E info@makelaardijdehuizenbeurs.nl I www.makelaardijdehuizenbeurs.nl Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

PEEK&POMPE. Objectinformatie. Bolksbeekstraat 67 bis te Utrecht M A K E L A A R S INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL

PEEK&POMPE. Objectinformatie. Bolksbeekstraat 67 bis te Utrecht M A K E L A A R S INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL PEEK&POMPE M A K E L A A R S Objectinformatie Bolksbeekstraat 67 bis te Utrecht CROESELAAN 393 3521 BZ UTRECHT T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL KVK 30228652 NVM/VASTGOEDCERT

Nadere informatie

Delft Charlotte De Bourbonstraat 17

Delft Charlotte De Bourbonstraat 17 Delft Charlotte De Bourbonstraat 17 Nabij de binnenstad van Delft en TU-campus gelegen uitstekend onderhouden twee kamerappartement met eigen parkeerplaats en gezamenlijke fietsenberging. Dit kleinschalige

Nadere informatie

Delfgauwstraat 39 te TILBURG Vraagprijs 375.000,-- k.k.

Delfgauwstraat 39 te TILBURG Vraagprijs 375.000,-- k.k. Delfgauwstraat 39 te TILBURG Vraagprijs 375.000,-- k.k. Delfgauwstraat 39 te TILBURG In een straat met normale woningen verwacht u waarschijnlijk geen vrijstaand Finhouse. Wél wanneer deze aan de rand

Nadere informatie

Holtenstraat 26 te TILBURG Vraagprijs 269.500,-- k.k.

Holtenstraat 26 te TILBURG Vraagprijs 269.500,-- k.k. Holtenstraat 26 te TILBURG Vraagprijs 269.500,-- k.k. Holtenstraat 26 te TILBURG Sfeervolle twee-onder-één kap hoekwoning met garage en eigen oprit gesitueerd in de rustige, centraal gelegen woonwijk Heerevelden

Nadere informatie

Vragenlijst bij verkoop onroerende zaak

Vragenlijst bij verkoop onroerende zaak Vragenlijst bij verkoop onroerende zaak DEEL I 1. Gehuwd/geregisteerd partnerschap Bent u getrouwd? Ja Nee Is er sprake van geregisteerd partnerschap? Ja Nee Wordt of werd het te verkopen pand door u beiden

Nadere informatie

Peizerweg 68 33 - Groningen

Peizerweg 68 33 - Groningen - Vraagprijs 124.900,= k.k. Vraagprijs 124.900,= k.k. Omschrijving - Ruim appartement met 2 slaapkamers en mogelijkheid tot het creeren van een 3e slaapkamer, balkon en inpandige berging gelegen op de

Nadere informatie

DINANT DIJKHUISSTRAAT 238 HENGELO

DINANT DIJKHUISSTRAAT 238 HENGELO Vraagprijs 169.000, k.k. Te koop: In de wijk Hasseler Es gelegen hoekwoning met berging aan de voorzijde en fraaie, privacy biedende tuin aan de achterzijde. Deze keurig onderhouden eengezinswoning kent

Nadere informatie