Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Opdrachtenboek kandidaat

2 Inleiding In dit opdrachtenboek wordt elke opdracht die u gaat doen voor het Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen stap voor stap uitgelegd. Voordat u aan het examen begint, worden u de volgende zaken overhandigd: een opdrachtenboek een reader met bijlagen een plattegrond van de woning een woningrapport van het Kadaster kladpapier, pen en rekenmachine Bij elke opdracht staat beschreven wat er van u verwacht wordt en het tijdpad waarin deze opdracht afgerond dient te worden. Aan het einde van het examen dient u alle overhandigde zaken bij de assessor in te leveren. Wij wensen u een goed examen toe!

3 Opdracht 1 Een pand in de verkoop nemen Tijdpad: 90 minuten In deze opdracht gaat u een pand in de verkoop nemen. Bij deze opdracht vindt u achtergrondinformatie over het soort makelaarskantoor waarvoor u werkt en de benodigde informatie over de in verkoop te nemen woning. Wat te doen? U inspecteert de woning bouwkundig in simulatie. U doet aan de hand van een virtuele tour. Ook controleert u aan de hand van de beschikbare informatie (het woningrapport en de plattegrond) of de woning volgens de NEN 2580 is opgemeten. Na de opname van de woning schrijft u een verkoopvoorstel (marketingplan). In dit marketingplan staan in ieder geval de volgende zaken: locatie object doelgroepbepaling verkoopstrategie samenvatting van de bouwkundige inspectie plus inmeting van de woning complete prijsbepaling argumentatie voor deze prijsbepaling andere belangrijke zaken Ook schrijft u de bijbehorende verkoopteksten (brochure). Uit beide producten moet blijken hoe u bij de wensen van de opdrachtgever aansluit. Daarnaast handelt u de correspondentie met de verkopende partij in correct Nederlands af. De producten slaat u op de USB-stick op onder het mapje Uitwerkingen kandidaat en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel Het doel is de verkoper ervan te overtuigen dat u de aangewezen makelaar bent voor verkoop. Benodigdheden U treft voor deze opdracht in dit opdrachtenboek: de achtergrondinformatie over het makelaarskantoor waarvoor u werkt de casus over de woning en de bewoners plus eventuele bijzonderheden een link naar de virtuele tour door de woning een verwijzing naar het woningrapport van het Kadaster een link naar het Bodemloket een link naar Google Maps een link naar Funda een ingevulde vragenlijst een ingevulde lijst van zaken de correspondentie van de verkopende partij de eisen voor de brochure

4 Inleveren Aan het einde van deze opdracht levert u het volgende bij de assessor in: het marketingplan voor de te verkopen woning de brochure voor de te verkopen woning de correspondentieafhandeling met de verkopende partij ACHTERGRONDINFORMATIE MAKELAARSKANTOOR Ondanks de huidige crisis heeft het makelaarskantoor waarvoor u als makelaar werkt in het afgelopen jaar 3,5% meer woningen verkocht dan het jaar daarvoor. Dat is bijzonder in een markt waar een duidelijke daling in het aantal transacties te zien is. Belangrijk is dat uw kantoor inspeelt op het zoekgedrag en de wensen van de kopers. Dit neemt u mee in uw adviezen naar uw verkopers zodat u altijd op de markt vooruit loopt. Uw makelaarskantoor heeft een zeer uitgebreid zoekersbestand waar u iedere serieuze woningzoeker in opneemt. Op dit moment kunt u zo'n 1000 zoekers informeren over uw woningaanbod. Daarnaast heeft uw makelaarskantoor ook nog de volgende voordelen: een bekende en vertrouwde naam één van de grootste makelaarskantoren van de regio met 2 vestigingen voor zowel makelaardij als hypotheek advies degelijkheid en een lange bestaansduur (1920) Juist in deze tijd wordt van de makelaar het beste resultaat verwacht. Op basis van het grote aantal verkooptransacties, de snelle verkooptijden en de kleine onderhandelingsmarges behoort uw makelaarskantoor tot één van de best presterende makelaars in de regio. In de stad Tiel verkoopt u al 5 jaar de meeste woningen.

5 CASUS De bewoners van de woning te Tiel hebben hun woning in 2004 gekocht. Direct na de overdracht hebben zij de woning aangepast naar hun eigen smaak. De badkamer en het toilet op de begane vloer zijn vernieuwd en het hele huis is gestuukt en geverfd. In 2006 hebben zij een nieuwe keuken laten plaatsen. Afgelopen jaar is het dak van de woning vervangen. De bewoners hebben de woning keurig onderhouden. Een paar dagen geleden is er een kavel aan het water vrijgekomen. De bewoners willen al heel lang een eigen woning laten bouwen en hebben hun zinnen op deze kavel gezet. Voordat zij een bod gaan doen op de kavel willen zij echter eerst hun eigen woning verkocht hebben. Daarom willen zij hun woning graag op korte termijn verkocht hebben. Op de woning rust nog een hypotheek van De beide bewoners werken al jaren fulltime en hebben geen overige schulden. De bewoners hebben de vragenlijst voor de verkoop van hun woning plus de lijst van onroerende zaken volledig ingevuld. Het huis is te zien op: De USB-stick onder het mapje demo Tiel. Om de tour door het huis te kunnen doen, klikt u op het Firefox HTML-document tour (2 e van boven). Om foto s te gebruiken voor de brochure, klikt u op tourdata. U kunt de geschikte foto s hieruit selecteren. Daarna kopiëren en plakken. Meer informatie op de USB-stick: Woningrapport TIEL D 7424 Overige links: https://maps.google.nl/

6 FOTO S BIJZONDERHEDEN Foto kruipruimte van de woning te Tiel Foto meterkast van de woning te Tiel

7 VRAGENLIJST DEEL A 1. Persoonlijke gegevens Naam: Cornelissen Voornamen: Mark Hendrik Geboorteplaats: Den Haag Geboortedatum: Beroep: timmerman Straat: Postcode: Woonplaats: Tiel adres: Telefoon thuis: Naam: Mariaburcht Voornamen: Johanna Catharina Geboorteplaats: IJsselmuiden Geboortedatum: Beroep: verpleegkundige Straat: Postcode: Woonplaats: Tiel adres: Telefoon thuis: Gehuwd/geregistreerd partnerschap Bent u getrouwd? Is er sprake van geregistreerd partnerschap? Wordt of werd het te verkopen pand door u beiden bewoond? Zo ja, hebt u de toestemming van uw echtgeno( o)t(e)/partner om het pand te verkopen? 3. Samenwonend Bent u ongehuwd samenwonend? Bestaat er tussen u en uw partner een samenlevingscontract waarin bepalingen zijn opgenomen over de verkoop of bewoning van het pand? 4. Eigendomsverkrijging Wanneer hebt u het pand in eigendom gekregen? 5. Financiën Is het pand thans met hypotheek belast? Zo ja: 1e hypotheek: Naam bank: ING Bedrag schuldrest: Heeft een bank aangekondigd tot executieveiling te willen overgaan? Is er beslag gelegd op het pand? Is er sprake van faillissement, of surseance

8 van betaling van u, uw echtgeno(o)t(e) of partner? 6. Boedel bij overlijden Is één van de eigenaren, nadat het pand destijds is gekocht, overleden? 7. Boedel bij echtscheiding Is er sprake van echtscheiding, nadat het pand destijds is gekocht? 8. Ondertekening Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats: Tiel Datum: 2 december 2013 Handtekening: M.H. Cornelissen J.C..Mariaburcht DEEL B 1. Persoonlijke gegevens Naam: M.H. Cornelissen en J.C. Mariaburcht Adres: Postcode en plaats: Telefoon: Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand? Zijn er voorzover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen) 3. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten, verplichtingen Rusten er voorzover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? 4. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van

9 toepassing? Is er sprake van ruilverkaveling? Is er sprake van onteigening? 5. Kadastrale grenzen Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.) Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom? 6. Verhuur Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? 7. Procedures Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere instantie (bijvoorbeeld onteigening)? 8. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand? a. als beschermd monument b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht c. gemeentelijk monument d. beeldbepalend pand 9. Onderhoudscontracten, garanties Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht worden? 10. Premies Valt uw woning onder een premie- of subsidieregeling? 11. Terug te vorderen subsidies Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (Denk aan subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden vooral bij monumentenpanden.) 12. Aanschrijvingen

10 Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd? 13. Onbewoonbaarverklaring Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? 14. Verbouwingen Is er een verbouwing uitgevoerd of iets aan- of bijgebouwd waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld bouwvergunning)? 15. Installaties Is de elektrische installatie vernieuwd? Hoe oud is de c.v.-ketel? Omzetbelasting Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? (Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfs-onroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 17. Gebruik Hoe gebruikt u het huis nu? Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? 18. Gebreken, bezwaren Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties? (Denk daarbij aan de leidingen voor gas, water en electriciteit, geiser, c.v., mechanische ventilatie, apparatuur zoals deurbel, telefoon/intercom, keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, kachels etc.) Is er voorzover u bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen bijv. balkons kunnen aangetast zijn.) Is het pand voorzover u bekend aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? woning

11 Zijn u nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor een koper van belang kunnen zijn bij het nemen van een koopbeslissing? Kruipruimte staat onder water, maar daar hebben wij zelf nooit last van gehad. 19. Verontreinigingen Is voorzover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden om te vermoeden dat de bodem verontreinigd is? Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Is er voozover u bekend een olietank in de grond aanwezig? Zo ja, is deze geleegd of geschoond? Is voorzover u bekend de gevel ooit gereinigd? Zo ja, volgens welk methode? _ droog (met grit) _ nat (chemisch, met water nagespoeld). Zijn er voorzover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging, garage etc.) eternietplaten, asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht? (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn.) Blijft er in het pand zeil achter, al of niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982? 20. Riolering Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool? Zo ja, hoe? Geen idee wat u met deze vraag bedoelt! 21. Septictank Is er voorzover u bekend een septictank in het perceel aanwezig? 22. Huur, lease Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de c.v.-ketel)? 23. Gemeente- en waterschapsbelastingen Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen: - onroerend-zaakbelasting: gebruik: 431 zakelijk recht: 299 belastingjaar: waterschapslasten: 142,90 belastingjaar: baat-/bouwgrondbelasting/verontreinigingsheffing/rioolrecht: 181,80 belastingjaar: 2013

12 24. Energienota Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas & elektriciteit 106 Water Achterstallige betalingen Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? 26. Ondertekening Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats: Tiel Datum: 2 december 2013 Handtekening: M.H. Cornelissen J.C..Mariaburcht

13 LIJST VAN ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ: perceel D 7424 ZAKEN blijft achter gaat mee kan worden/is*overgenomen n.v.t. - tuinaanleg/(sier-)bestrating/ beplanting/erfafscheiding x - buitenverlichting x - tuinhuisje/buitenberging x - broeikas x - vlaggenmast x - voet droogmolen x - antenne x - brievenbus x - (voordeur)bel x - veiligheidssloten x - alarminstallatie x - rolluiken/zonwering buiten x - zonwering binnen x - gordijnrails x - gordijnen x - vitrages x - losse horren/rolhorren x - rolgordijnen x - vloerbedekking/linoleum x - parketvloer/kurkvloer x - warmwatervoorziening, te weten: - c.v. met toebehoren x - klokthermostaat x - (voorzet) openhaard met toebehoren, te weten: - kachels x - isolatievoorzieningen (voorzetramen, radiatorfolie etc.) te weten: - x - keukenblok met bovenkasten keuken (inbouw)apparatuur, te weten: x - keuken (inbouw)apparatuur, te weten: - koelkast x - oven x - vaatwasser x - afzuigkap x Paraaf koper: Paraaf verkoper:

14 ZAKEN blijft achter gaat mee kan worden/is* overgenomen n.v.t. - inbouwverlichting/dimmers, te weten: - x - opbouwverlichting x - kasten x - spiegelwanden x - losse kasten, boeken-, legplanken x - wastafels met accessoires x - toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.) - badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen, douchescherm etc.) x - sauna met toebehoren, te weten: x - veiligheidsschakelaar wasautomaat x - (huis)telefoontoestellen x - Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, openhaarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): - x - bijzondere opmerkingen: Voor akkoord, De opdrachtgever/verkoper (en echtgeno(o)t(e)), De koper (en echtgeno(o)t(e)), plaats en datum:

15 CORRESPONDENTIE Wikkel onderstaande correspondentie in correct Nederlands af. Mail 1 Van: Mark Cornelissen Verzonden: 15 december 14:44 Aan: makelaar Onderwerp: NVM vragenlijst voor de verkoop van mijn woning Beste makelaar, Op de vragenlijst voor de verkoop van mijn woning heb ik aangegeven dat alle horren overgenomen kunnen worden. Moeten we daar geen prijs bij zetten? Met vriendelijke groet, M.H.Cornelissen Mail 2 Van: Mark Cornelissen Verzonden: 30 december 21:10 Aan: makelaar Onderwerp: status Beste makelaar, Ik heb al twee weken niets van je gehoord. Hoe staat het met de belangstelling voor mijn huis? Met vriendelijke groet, M.H.Cornelissen Mail 3 Van: Mark Cornelissen Verzonden: 14 januari 22:15 Aan: makelaar Onderwerp: bezichtiging Beste makelaar, Hoe was de bezichtiging deze morgen van mijn huis? Met vriendelijke groet, M.H.Cornelissen

16 VERKOOPBROCHURE Maak een verkoopbrochure die bestaat uit minimaal 4 pagina s (exclusief bijlagen) zoals hieronder weergegeven. Voorblad: Overzichtsfoto object* Korte omschrijving object Contactgegevens Makelaardij (waar u thans werkt of gaat werken of fictief) Vraagprijs Pagina 2 en 3: Foto s binnenruimte* Beschrijving indeling e.d. Foto s buitenruimte (indien van toepassing)* Beschrijving buitenruimte en omgeving Alle overige relevante gegevens over de woning zoals tenminste: o Inhoud o Woonoppervlakte o Bouwjaar o Aantal kamers o Warmtevoorziening / warmwater o Bijzonderheden Pagina 4: Plattegrond* (indelingstekening) van de woning waaruit blijkt wat de indeling van de woning is en hoeveel ruimte er is in de verschillende vertrekken. De verschillende vertrekken zijn van een naam voorzien, vaste elementen in de woning zijn opgenomen in de plattegrond. Eventuele bijlagen * De foto s en plattegronden van de woning staan in het bestand demo Tiel op de USB-stick.

17 Opdracht 2 Onderhandelingen voeren en rapporteren Deel A: Onderhandelingen voeren Tijdpad: 10 minuten Met een potentiële koper voor de woning te Tiel gaat u onderhandelingen voeren. In opdracht 1 hebt u alle benodigde informatie hiervoor verzameld. Wat te doen? Deze onderhandelingen vinden mondeling plaats in aanwezigheid van een assessor. Tijdens deze onderhandelingen mag u notities maken op het aan u overhandigde kladpapier. Doel Aan het eind van de onderhandelingen hebt u op een integere manier een zo optimaal mogelijk resultaat behaald voor de partij waarvoor u optreedt. De relatie met zowel uw opdrachtgever als uw tegenpartij is behouden. Benodigdheden Kladpapier en pen Inleveren Bij dit gedeelte van de opdracht hoeft u niets in te leveren. Deel B: Onderhandelingen rapporteren Tijdpad: 10 minuten Zojuist hebt u met een potentiële koper onderhandeld over de woning te Tiel. Deze onderhandelingen gaat u rapporteren. Wat te doen? U maakt voor de verkopers, en uiteraard ook voor uw klantendossier, een volledig verslag van deze onderhandeling in correct Nederlands. Dit verslag slaat u op de USB-stick op en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel Het doel is dat u het proces en het resultaat correct kan rapporteren. Benodigdheden Voor deze opdracht hebt u geen extra informatie nodig. Inleveren Een onderhandelingsverslag

18 Opdracht 3 Een koopovereenkomst opstellen en uitleggen Deel A: Een koopovereenkomst opstellen Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u een koopovereenkomst opstellen van de woning te Tiel, dat u inmiddels met succes verkocht hebt. Wat te doen? Op basis van de gegevens die u in de voorgaande opdracht hebt opgedaan, maakt u deze koopovereenkomst volledig en in correct Nederlands op. De koopovereenkomst slaat u op de USB-stick op en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel De opdrachtgever heeft een correct en volledig ingevulde koopovereenkomst in correct Nederlands overhandigd gekregen. Benodigdheden U treft voor deze opdracht in de bijlage: een model koopovereenkomst en een clausule met bijzondere bepalingen Inleveren Een koopovereenkomst Deel B: Een koopovereenkomst uitleggen Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u de door u opgestelde koopovereenkomst uitleggen aan de kopers van de woning te Tiel. Wat te doen? Dit gedeelte van het examen vindt mondeling plaats. U legt de koopovereenkomst op een heldere manier volledig uit en beantwoordt alle vragen van de aankopende partij adequaat. Tevens kan de koper u vragen stellen over de komende tijd (financiering en overdracht). U beantwoordt ook die vragen van de koper. Doel De aankopende partij heeft een correct en volledig ingevulde koopovereenkomst foutloos uitgelegd gekregen en begrepen. Benodigdheden U hebt voor deze opdracht geen extra informatie nodig. Inleveren Bij dit gedeelte van de opdracht hoeft u niets in te leveren.

19 Opdracht 4 Een intakegesprek voor aankoop voeren en rapporteren Deel A: Een intakegesprek voor aankoop voeren Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u een intakegesprek voor de aankoop van een woning voeren met een potentiële opdrachtgever. Wat te doen? Deze opdracht vindt mondeling plaats in aanwezigheid van een assessor. Tijdens deze opdracht bespreekt u met een potentiële opdrachtgever wat zijn wensen zijn voor de aankoop van een woning om zo een compleet beeld van de klantbehoefte te krijgen. Ook licht u uw vak en functie aan de opdrachtgever toe en hoe u van dienst kunt zijn bij de aankoop van een woning. Daarnaast beantwoordt u de vragen van de opdrachtgever. Doel Het doel van deze opdracht is dat u een volledig beeld van de wensen van de opdrachtgever krijgt en dat u de opdrachtgever volledig kunt informeren over uw diensten zodat de opdrachtgever aan het einde van het gesprek met een tevreden indruk van u en uw diensten weer vertrekt. Benodigdheden Kladpapier en pen Inleveren Bij dit gedeelte van de opdracht hoeft u niets in te leveren. Deel B: Een intakegesprek rapporteren Tijdpad: 20 minuten In deze opdracht gaat u een verslag schrijven van het intakegesprek dat u zojuist hebt gevoerd. Wat te doen? U maakt voor de opdrachtgever een volledig verslag van het intakegesprek in correct Nederlands. Dit verslag slaat u op de USB-stick op en overhandigt u aan het einde van de opdracht aan de assessor. Doel Het doel is dat u goed inzicht hebt in de klantbehoefte door dit weer te geven in een heldere rapportage van het gesprek voor in het klantdossier. Benodigdheden Voor deze opdracht hebt u geen extra informatie nodig. Inleveren Een intakerapportage

20 Opdracht 5 Een visiestuk verdedigen Tijdpad: 30 minuten In deze laatste opdracht gaat u uw visiestuk mondeling verdedigen. Wat te doen? Voor deze opdracht hebt u een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt geschreven. In uw stuk hebt u laten zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens deze opdracht presenteert u uw betoog aan de assessor en beantwoordt u vragen van de assessor. Doel Het doel van deze opdracht is dat u uw persoonlijke invalshoek op het onderwerp kunt laten zien en laat blijken dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Benodigdheden Uw visiestuk en eventuele andere middelen die u wilt gebruiken bij de presentatie. Inleveren Bij deze opdracht hoeft u niets in te leveren.

21 Tot slot Na het verdedigen van uw visiestuk levert u de volgende zaken in bij de assessor: dit opdrachtenboek de bijlagen de USB-stick met een klantendossier dat bestaat uit: Het marketingplan voor de woning te Tiel De brochure voor de woning te Tiel De correspondentieafhandeling met de verkopende partij Het onderhandelingsverslag over de woning te Tiel De koopovereenkomst voor de woning te Tiel De intakerapportage voor de aankoop van een woning Kladpapier, pen en rekenmachine Hierna ondertekent u samen met de assessor het proces-verbaal. Hebt u op/aanmerkingen over (het verloop van) het examen, dan kunt u dit kwijt op het proces-verbaal. De assessor maakt een rapportage van het mondelinge examen en de door u ingeleverde stukken. Deze rapportage gaat naar de examencommissie. De examencommissie maakt de uitslag van uw examen binnen zes weken bekend. Een goede thuisreis!

HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT)

HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT) HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT) Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl HAMSEWEG 61 HOOGLAND (AMERSFOORT) VRAAGPRIJS 412.500,-- k.k. Bent

Nadere informatie

SALAMANDER 48 LEUSDEN

SALAMANDER 48 LEUSDEN SALAMANDER 48 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, SALAMANDER 48 VRAAGPRIJS 1.200.000,00 k.k. STIJLVOLLE VILLA MET DE ALURE

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE Corlaerstraat 54, Nijkerk

VERKOOPBROCHURE Corlaerstraat 54, Nijkerk - VOOR U EEN ZORG MINDER - VERKOOPBROCHURE Van de Ridder Makelaars Oosterstraat 15 3862 BH NIJKERK Tel.: 033 245 34 78 Fax: 033 246 02 25 vdridder@vdridder.nl www.vdridder.nl Prachtig gelegen VRIJSTAANDE

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE Esdoornlaan 17, Nijkerk

VERKOOPBROCHURE Esdoornlaan 17, Nijkerk - VOOR U EEN ZORG MINDER - VERKOOPBROCHURE Van de Ridder Makelaars Oosterstraat 15 3862 BH NIJKERK Tel.: 033 245 34 78 Fax: 033 246 02 25 vdridder@vdridder.nl www.vdridder.nl Op korte afstand van het centrum,

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE Havikstraat 58, Putten

VERKOOPBROCHURE Havikstraat 58, Putten - VOOR U EEN ZORG MINDER - VERKOOPBROCHURE www.vdridder.nl Van de Ridder Makelaars Nijkerk b.v. Oosterstraat 15 3862 BH NIJKERK Tel.: 033 245 34 78 Fax: 033 246 02 25 vdridder@vdridder.nl Van de Ridder

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE Kotter 24, Nijkerk

VERKOOPBROCHURE Kotter 24, Nijkerk - VOOR U EEN ZORG MINDER - VERKOOPBROCHURE www.vdridder.nl Van de Ridder Makelaars Nijkerk b.v. Oosterstraat 15 3862 BH NIJKERK Tel.: 033 245 34 78 Fax: 033 246 02 25 vdridder@vdridder.nl Van de Ridder

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie MH Trompstraat 46 bis Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie MH Trompstraat 46 bis Utrecht Objectinformatie MH Trompstraat 46 bis Utrecht MH Trompstraat 46 bis Utrecht BIJZONDERE SFEERVOLLE RUIME JAREN 40 BOVENWONING MET 4 KAMERS EN BALKON IN POPULAIRE ZEEHELDENBUURT DE WONING Goed onderhouden

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE Vermeerhof 14, Nijkerk

VERKOOPBROCHURE Vermeerhof 14, Nijkerk - VOOR U EEN ZORG MINDER - VERKOOPBROCHURE www.vdridder.nl Van de Ridder Makelaars Nijkerk b.v. Oosterstraat 15 3862 BH NIJKERK Tel.: 033 245 34 78 Fax: 033 246 02 25 vdridder@vdridder.nl Van de Ridder

Nadere informatie

VAN DER LAENSTRAAT 7 TE ZWOLLE

VAN DER LAENSTRAAT 7 TE ZWOLLE VAN DER LAENSTRAAT 7 TE ZWOLLE Fotopresentatie Van der Laenstraat 7 8012 TA ZWOLLE Fotopresentatie Van der Laenstraat 7 8012 TA ZWOLLE Fotopresentatie Van der Laenstraat 7 8012 TA ZWOLLE Omschrijving Van

Nadere informatie

Voorwoord. Buiten deze brochure doen wij nog veel meer om een woning te verkopen. Ook hierover informeren wij u graag. Jogchum van der Pal

Voorwoord. Buiten deze brochure doen wij nog veel meer om een woning te verkopen. Ook hierover informeren wij u graag. Jogchum van der Pal Houtvester Jansenweg 20 te Gasselte Voorwoord Namens de verkoper bedanken wij u voor uw getoonde belangstelling voor hun woning. Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend en zij zijn uiteraard

Nadere informatie

Stouweweg 5-190 te Ommen

Stouweweg 5-190 te Ommen Stouweweg 5-190 te Ommen Voorwoord Namens de verkoper bedanken wij u voor uw getoonde belangstelling voor hun woning. Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend en zij zijn uiteraard zeer benieuwd

Nadere informatie

Hansenkamp 12. Roden

Hansenkamp 12. Roden Roden Omschrijving Algemene informatie Fraai gelegen verbouwde woonboerderij aan de rand van. Rondom de boerderij is een parkachtige tuin aangelegd met onder andere een grote vijverpartij. De totale oppervlakte

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

Omschrijving. Stinsenweg 2a Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 2a 9301 WK RODEN

Omschrijving. Stinsenweg 2a Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 2a 9301 WK RODEN Omschrijving Algemene informatie 9301 WK RODEN Op zoek naar een woning waar je zo in kunt? Dan hoef je niet verder te zoeken, deze leuke tussenwoning is de laatste jaren volledig gemoderniseerd. Licht

Nadere informatie

Verkoopbrochure Grootegast Groot Hoefblad 14

Verkoopbrochure Grootegast Groot Hoefblad 14 Verkoopbrochure Grootegast Groot Hoefblad 14 - Geachte heer/mevrouw, Deze brochure bevat informatie over de woning aan de Groot Hoefblad 14, Grootegast. Wij hopen u hiermee een goed beeld over de woning

Nadere informatie

Bouwhuishorst 6, Enschede

Bouwhuishorst 6, Enschede Bouwhuishorst 6, Enschede ETRA Makelaars Uw Makelaar Michel Hollink Kuipersdijk 3c 7512 CA Enschede Tel : 053-4303075 Fax : 053-4303085 Mob : 06-42467060 E-mail: m.hollink@extramakelaars.nl www.extramakelaars.nl

Nadere informatie

Presentatie Dravik 9 te Kampen

Presentatie Dravik 9 te Kampen Presentatie Dravik 9 te Kampen Geachte belangstellende Namens de eigenaar van de woning aan de Dravik 9 te Kampen danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure treft u nadere informatie

Nadere informatie

Oranjetip 17 te HOOGEVEEN TE KOOP

Oranjetip 17 te HOOGEVEEN TE KOOP Oranjetip 17 te HOOGEVEEN TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

RIJKSWEG 122 GRONINGEN. Vraagprijs 179.000,= k.k.

RIJKSWEG 122 GRONINGEN. Vraagprijs 179.000,= k.k. RIJKSWEG 122 GRONINGEN Vraagprijs 179.000,= k.k. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Rijksweg 122, Groningen. Vrijstaand betaalbaar wonen op de grens van Stad en Ommeland. Een vrijstaande gedeeltelijk gerenoveerde

Nadere informatie

Wolterbeekweg 18 te Oosterbeek

Wolterbeekweg 18 te Oosterbeek Wolterbeekweg 18 te Oosterbeek Fotopresentatie Wolterbeekweg 18 te Oosterbeek Entree Woonkamer Fotopresentatie Wolterbeekweg 18 te Oosterbeek Keuken Entree via binnentuin Fotopresentatie Wolterbeekweg

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 225.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Achterste Molenweg 14 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 225.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Achterste Molenweg 14 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Achterste Molenweg 14 te Epe Vraagprijs 225.000, k.k. Aanvaarding: in overleg WWW.DEHAANMAKELAARS.NL EPE, ACHTERSTE MOLENWEG 14 Algemeen Aan een rustige straat in een bosrijke omgeving gelegen

Nadere informatie

Molenaarshoek 44 te Bunnik

Molenaarshoek 44 te Bunnik Molenaarshoek 44 te Bunnik Objectinformatie Molenaarshoek 44 te Bunnik Een goed onderhouden en ruim uitgebouwde hoekwoning met fietsenberging en houten tuinhuis op een perceel van 372 m2! Aan 3 zijden

Nadere informatie

BOERSTERWEG 21 TEN BOER. Vraagprijs 219.500,= k.k.

BOERSTERWEG 21 TEN BOER. Vraagprijs 219.500,= k.k. BOERSTERWEG 21 TEN BOER Vraagprijs 219.500,= k.k. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Boersterweg 21 Ten Boer. Op een mooie open locatie met aan de voorkant een kilometers ver vrij landelijk uitzicht, staat

Nadere informatie

Kallenbroekerweg 15. Vraagprijs 298.000,- K.K. Barneveld

Kallenbroekerweg 15. Vraagprijs 298.000,- K.K. Barneveld Kallenbroekerweg 15 Vraagprijs 298.000, K.K. Barneveld Barneveld, Kallenbroekerweg 15 Vraagprijs 298.000, K.K. OMSCHRIJVING LIGGING BEGANE GROND 1 e VERDIEPING 2 e VERDIEPING ALGEMEEN Wij bieden u aan,

Nadere informatie

Molenmakerslaan 11. Vraagprijs 339.000,- K.K. Voorthuizen

Molenmakerslaan 11. Vraagprijs 339.000,- K.K. Voorthuizen Molenmakerslaan 11 Vraagprijs 339.000,- K.K. Voorthuizen Voorthuizen, Molenmakerslaan 11 Vraagprijs 339.000,- K.K. Op een rustige woonlocatie gelegen, ruime TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP WONING met OMSCHRIJVING praktische,

Nadere informatie

STROKEL 23 A18 ERMELO. Vraagprijs 85.000,- k.k. Voor de snelle beslisser wil de verkoper de canon over 2015 en 2016 vergoeden!!

STROKEL 23 A18 ERMELO. Vraagprijs 85.000,- k.k. Voor de snelle beslisser wil de verkoper de canon over 2015 en 2016 vergoeden!! STROKEL 23 A18 ERMELO Voor de snelle beslisser wil de verkoper de canon over 2015 en 2016 vergoeden!! Compleet geïsoleerde vrijstaande stenen recreatiebungalow gelegen op een royaal aangelegd park. De

Nadere informatie

Rootselaar 10. Vraagprijs 595.000,- K.K. Barneveld

Rootselaar 10. Vraagprijs 595.000,- K.K. Barneveld Rootselaar 10 Vraagprijs 595.000,- K.K. Barneveld Barneveld, Rootselaar 10 Vraagprijs 595.000,- K.K. OMSCHRIJVING LIGGING BEGANE GROND 1 e VERDIEPING 2 e VERDIEPING ALGEMEEN Zeer royale vrijstaande woning

Nadere informatie

Vellerselaan 57. Vraagprijs 375.000,- K.K. Barneveld

Vellerselaan 57. Vraagprijs 375.000,- K.K. Barneveld Vellerselaan 57 Vraagprijs 375.000,- K.K. Barneveld Barneveld, Vellerselaan 57 Vraagprijs 375.000,- K.K. OMSCHRIJVING LIGGING BEGANE GROND 1 e VERDIEPING Stijlvol, royaal en luxe afgewerkt uitgebouwd half

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 499.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Zuppeldseweg 37 te Heerde WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 499.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Zuppeldseweg 37 te Heerde WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Zuppeldseweg 37 te Heerde Vraagprijs 499.000, k.k. Aanvaarding: in overleg WWW.DEHAANMAKELAARS.NL HEERDE, ZUPPELDSEWEG 37 Moderne woning gelegen aan de rand van de bebouwde kom met aan de voorzijde

Nadere informatie

LICHTENVOORDSESTRAATWEG 102 AALTEN

LICHTENVOORDSESTRAATWEG 102 AALTEN VERKOOP BROCHURE LICHTENVOORDSESTRAATWEG 102 AALTEN INRUIL kleinere WONING BESPREEKBAAR!!! Op zeer ruim perceel gelegen karakteristiek VRIJSTAAND landhuis (HEIDEZOOM) met diverse aaneengesloten bijgebouwen.

Nadere informatie