Inhoud. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Programmaa van Toetsing en Afsluiting Locatie Amersfoort Vierde leerjaar VMBO BB/ KB/GL/TL Programma van toetsing en afsluiting cohort

2 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Verkort Examenreglement vmbo Cohort Schoolexamens Afkortingen in het PTA PTA beschermde vakken leerjaar 3 en Vakoverstijgend PTA leerjaar Het handelingsdeel stage Het handelingsdeel oriëntatie op leren en werken Informatie over het centraal examen Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 3

3 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken krijgen met onderdelen die horen bij het schoolexamen. In het vierde leerjaar komt daarbij ook nog eens het centraal examen. Natuurlijk heeft dit alles tot doel om het beste uit jezelf te halen! In een examenjaar is het van groot belang dat je weet wat er allemaal staat te gebeuren. Daarom ontvangt iedere leerling de Examenregeling. De Examenregeling bestaat uit twee delen: 1. een verkorte versie van het Examenreglement van Wellantcollege waarin de regels met betrekking tot het examen staan beschreven; 2. het Programma van Toetsing en Afsluiting met een overzicht van de af te leggen schoolexamens. Het PTA geeft per vak aan wat je moet doen voor het examen. In het PTA zie je dat niet alle toetsen op dezelfde wijze worden aangeboden. Ik wens je daarbij veel wijsheid en succes. L. v. Baar De regiodirecteur Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 4

4 Inleiding De letters PTA staan als afkorting voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA geeft in grote lijnen een beschrijving van de schoolexamens en de concrete afspraken die daarmee samenhangen. Het geeft aan jou en alle overige betrokkenen (ouders, verzorgers, school en inspectie) een totaaloverzicht op de examenperiode. Dat geeft je duidelijkheid en zal bovendien jouw examenbewustzijn sterker maken. In het PTA wordt per vak of verplicht onderdeel aangegeven welke toetsen, werkstukken, opdrachten en andere onderdelen bij de afronding van het schoolexamen worden meegeteld. In het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs), duurt de examenperiode 2 jaar. Er worden ook in leerjaar 3 al schoolexamens afgenomen. Alles wat betrekking heeft op de examenperiode, en als zodanig meetelt bij het examencijfer, wordt opgenomen in het PTA. In leerjaar 3 worden schoolexamens afgenomen. De vakken en onderdelen die je in leerjaar 3 afrondt, hoef je in leerjaar 4 niet meer te doen. Dat zijn maatschappijleer 1, CKV en een aantal vakoverstijgende onderdelen. De resultaten van de overige vakken zullen in het Schoolexamencijfer voor 25 % meetellen. In leerjaar 4 rond je het PTA af voor je gekozen vakken. De resultaten van dit schooljaar tellen voor 75 % mee in het Schoolexamencijfer. Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 5

5 Verkort Examenreglement vmbo Cohort Algemeen 1. Het programma van toetsing en afsluiting is in overeenstemming met het eindexamenbesluit v.w.o, h.a.v.o, m.a.v.o, v.b.o. 2. Het examenreglement is verplicht volgens artikel 31 uit het eindexamenbesluit. Het examenreglement is te vinden op de website van Wellantcollege. 3. Het examen is geregeld in het examenreglement vmbo cohort van Wellantcollege dat door de directie van Wellantcollege is afgesproken. 4. Hieronder staat een verkort deel van het examenreglement, samen met algemene informatie over de examinering. Dit deel is bedoeld voor leerlingen, ouders en docenten. Het nummer van het artikel in dit deel is gelijk aan het nummer van het artikel in het examenreglement vmbo Wellantcollege. Er ontbreken hierdoor enkele artikelnummers. 5. Deze verkorte versie van het examenreglement is geschreven in begrijpelijke taal. 6. Deze verkorte versie van het examenreglement is geldig voor de kandidaten die in schooljaar in leerjaar 3 starten en in schooljaar examen doen. 7. Aan dit verkorte deel kunnen geen rechten worden ontleend. 8. Overal waar hier hij of zijn gebruikt wordt kan ook zij of haar gelezen worden. 1. Begrippenlijst In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak een vak uit het examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving; besluit eindexamenbesluit vwo, havo, mavo, vbo; directie (bevoegd gezag) het bestuur van de Stichting Wellant; centraal examen landelijk examen met vragen en opdrachten; centraal praktisch examen het praktische onderdeel van het centraal examen beeldende vakken 2 in de gemengde en theoretische leerweg; centraal schriftelijk en de examenvorm voor de beroepsgerichte programma s in de praktisch examen basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg waarbij zowel theorie en praktijk worden getoetst; CvE dit zelfstandig bestuursorgaan is een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede taal (NT2); cohort de groep leerlingen die aan het begin van de genoemde periode, ter afronding van hun opleiding, start met het examen; deeleindexamen een examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken; directeur eindexamen examendossier examinator gecommitteerde de directeur van de school; het eindexamen van alle voorgeschreven vakken bestaat uit een schoolexamen en als dat in het examenprogramma staat, ook een centraal examen; een overzicht van alle toetsen en de bijbehorende resultaten van het hele schoolexamen; een docent die in leerjaar 3 en/of 4 het examen afneemt in een vak en die het (school)examen nakijkt en/of beoordeelt; een gecommitteerde is een docent van een andere school. Hij kijkt ook de examens van de leerlingen van onze school na of beoordeelt mede het praktijkexamen; Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 6

6 herkansing inspectie kandidaat locatie rekentoets school schoolexamen sectorwerkstuk toets vakken wet wettelijke vertegenwoordigers het opnieuw maken van een toets van het centraal examen of het schoolexamen; de Inspectie van het onderwijs; iedere leerling die van de directeur aan het eindexamen of deeleindexamen mag deelnemen; Wellantcollege Amersfoort rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen; Wellantcollege; examen waarbij de school verantwoordelijk is voor de organisatie en het maken van de opgaven en opdrachten; een werkstuk dat leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg verplicht moeten maken en dat met een voldoende afgesloten moet worden; een toets met mondelinge of schriftelijke vragen en opdrachten, of een praktische opdracht; vakken, deelvakken, intrasectorale programma's en andere programmaonderdelen; de Wet op het Voortgezet Onderwijs; ouders, voogden of verzorgers van de leerling. 2. Toelating tot het examen De directie laat de leerlingen van een school een eindexamen afleggen om de opleiding af te kunnen sluiten. 3. Afnemen eindexamen 1. De directeur en de examinatoren (docenten die les geven in leerjaar 3 en/of 4) van een locatie nemen het eindexamen af. 2. De directeur wijst een van de personeelsleden aan tot secretaris van het eindexamen. De secretaris is belast met de organisatie van het eindexamen. 3. De volgende personen zitten in de examencommissie: Voorzitter: L. v. Baar Secretaris: I. Schimmel Lid: P. Ket Indeling en inrichting eindexamen 4. Indeling eindexamen; sectorwerkstuk; rekentoets; het centraal schriftelijk en praktisch examen en het centraal praktisch examen; maatschappelijke stage 1. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen in leerjaar 3 en 4 en voor de meeste vakken een centraal examen in leerjaar Leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg maken een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is een werkstuk met een presentatie, waarin de leerling zijn kennis, inzicht en vaardigheden laat zien die van betekenis zijn voor de sector die de leerling heeft gekozen. Het sectorwerkstuk valt onder het schoolexamen en moet met een voldoende of goed afgesloten worden. 3. Het eindexamen bevat tevens de rekentoets. 4. Het eindexamen bevat tevens een maatschappelijke stage. 5. Het centraal examen van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg bestaat daarnaast uit een centraal schriftelijk en praktisch examen. Dit is een Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 7

7 examenvorm voor de beroepsgerichte vakken, waarbij de vaktheorie en praktijk gezamenlijk worden getoetst. 6. Het centraal examen van de gemengde en theoretische leerweg omvat voor de Beeldende Vakken 2 ook een centraal praktisch examen. Tijdens het uitvoeren van dit examen moet de leerling laten zien hoe het werkstuk tot stand komt Eindexamen basisberoepsgerichte leerweg sector landbouw In het eindexamen basisberoepsgerichte leerweg zitten in elk geval de rekentoets en de volgende vakken. a. De vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en CKV. b. Twee vakken van het sectordeel: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur/ scheikunde 1. c. In het vrije deel: Landbouwbreed. d. De directie geeft de leerling de kans om één of meer algemene vakken uit de kaderberoepsgerichte leerweg of gemengde leerweg te volgen en af te sluiten, in plaats van het hetzelfde vak uit de eigen leerweg. Daarnaast kan de directie de leerling de mogelijkheid geven om het beroepsgerichte programma van de kaderberoepsgerichte leerweg te volgen en af te sluiten. e. Daarnaast heeft de leerling een maatschappelijke stage gelopen van minimaal 30 uur Eindexamen kaderberoepsgerichte leerweg sector landbouw In het eindexamen kaderberoepsgerichte leerweg zitten in elk geval de rekentoets en de volgende vakken: a. De vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en CKV. b. Twee vakken van het sectordeel: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur/ scheikunde 1. c. In het vrije deel: Landbouwbreed. d. De directie geeft de leerling de kans om één of meer algemene vakken uit de theoretische/ gemengde leerweg te volgen en af te sluiten in plaats van hetzelfde vak uit de eigen leerweg e. Daarnaast heeft de leerling een maatschappelijke stage gelopen van minimaal 30 uur Eindexamen gemengde leerweg sector landbouw In het eindexamen gemengde leerweg zitten in elk geval de rekentoets en de volgende vakken: a. De vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en CKV. b. Twee vakken van het sectordeel: wiskunde en natuur/ scheikunde 1 of biologie. c. In het vrije deel twee eindexamenvakken waarvan: één algemeen vak. Op onze locatie zijn dat de vakken: biologie of economie of natuur/ scheikunde 1. één afdelingsvak: Landbouwbreed. d. Daarnaast heeft de leerling een maatschappelijke stage gelopen van minimaal 30 uur. e Eindexamen theoretische leerweg In het eindexamen theoretische leerweg zitten in elk geval de rekentoets en de volgende vakken: a. De vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en CKV. b. Twee vakken van het gekozen sectordeel: Sector techniek: wiskunde en natuur/scheikunde1 Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 8

8 Sector zorg en welzijn: biologie en aardrijkskunde Sector economie: economie en een keuze uit wiskunde of Duits Sector landbouw: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur/ Scheikunde 1 c. In het vrije deel: minimaal twee nog niet in het sectordeel gekozen vakken, wanneer deze vakken worden afgesloten met een centraal examen. Sector techniek: biologie of tekenen of economie Sector zorg en welzijn: maatschappijleer 2 of wiskunde of tekenen of Duits Sector economie: maatschappijleer 2 of wiskunde of tekenen of aardrijkskunde of Duits Sector landbouw: biologie of natuur/scheikunde1 of economie d. Daarnaast heeft de leerling een maatschappelijke stage gelopen van minimaal 30 uur. 5. Bezwaar 1. Een kandidaat kan binnen één schoolweek na het bekend maken van de beoordeling van een deel van het schoolexamen bij de directeur per brief bezwaar maken tegen die beoordeling. Is de kandidaat jonger dan 18, dan moet het bezwaar ook ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. 2. Een kandidaat kan binnen één schoolweek na deelname van een deel van het eindexamen bij de directeur per brief bezwaar maken tegen omstandigheden of gang van zaken waardoor de kandidaat zich benadeeld voelt. Is de kandidaat jonger dan 18, dan moet het bezwaar ook ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. 3. De directeur neemt nadat hij alle betrokkenen over deze zaak gesproken heeft, in overleg met het examenbureau vmbo van Wellantcollege, een beslissing waar alle betrokkenen op de school zich aan moeten houden. 4. De directeur deelt binnen tien schooldagen de beslissing per brief en met uitleg aan de kandidaat mee. 6. Onregelmatigheden 1. Wanneer een kandidaat zich bij een deel van het eindexamen aan een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden afwezig is (geweest), kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen, die afhankelijk van de soort onregelmatigheid ook tegelijk genomen kunnen worden, zijn: a. het geven van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen. b. het verbieden (verder) deel te nemen aan één of meer toetsen van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen. c. het niet geldig verklaren van één of meer toetsen van het al gemaakte deel van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen. d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst alleen kunnen worden uitgereikt na opnieuw examen te maken in de door de directeur aan te wijzen onderdelen. Wanneer dit examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen, of ten overstaan van het CvE. 3. Voordat een beslissing wordt genomen spreekt de directeur alle betrokkenen. De kandidaat kan zich door een bekende volwassene laten helpen. Bij kandidaten die jonger dan 18 jaar zijn informeert de directeur de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd). Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 9

9 4. Van het besluit waarbij een maatregel wordt genomen, wordt tegelijk een kopie aan de inspectie gestuurd en, wanneer de kandidaat jonger dan 18 jaar is, ook een kopie aan de wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. 5. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bestuur van de school in te stellen Commissie van Beroep Examens. Van de Commissie van Beroep Examens mag de directeur van Wellantcollege geen deel uitmaken. 6. Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing per brief bekend is gemaakt aan de kandidaat, schriftelijk ingediend bij de Commissie van Beroep Examens. 7. De Commissie van Beroep Examens doet onderzoek en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, behalve wanneer zij deze twee weken met een reden heeft verlengd met nog eens maximaal twee weken. De Commissie besluit als dat nodig is op welke manier de kandidaat toch nog de mogelijkheid krijgt om het eindexamen helemaal of gedeeltelijk te maken. De commissie deelt haar beslissing per brief mee aan de kandidaat, en als de kandidaat jonger dan 18 is, aan de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. Daarnaast stuurt de commissie de beslissing aan de directeur en aan het Examenbureau vmbo. Het Examenbureau vmbo stuurt de beslissing aan de Inspectie. Voor adresgegevens zie Artikel Commissie van Beroep Examens 1. Het adres van de commissie is: Commissie van Beroep Examens Wellantcollege p/a Postbus DD Houten. 2. De samenstelling en de regels van de Commissie van Beroep Examens kunnen opgevraagd worden bij de vestigingsexamencommissie (VEC). Schoolexamens 10. Schoolexamen 1. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende soorten toetsen / beoordelingsvormen: a. schriftelijke, digitale en/of mondelinge toetsen; b. (grote) praktische opdrachten; c. beroeps praktijkbeoordelingen en proeve van bekwaamheid; d. handelingsopdrachten. 2. Leerlingen van de theoretische of gemengde leerweg moeten ook een sectorwerkstuk maken. Op onze school in leerjaar Behalve als het anders wordt aangegeven, worden de toetsen van het schoolexamen gemaakt in de reguliere lessen. 4. In ieder geval 14 dagen voor de start van elke toets ontvangen de kandidaten informatie over: a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. hoe lang elke toets duurt. 11. Beoordeling schoolexamen 1. Het cijfer van een schoolexamen is een beoordeling in een cijfer van 1 tot en met Als voor een vak ook een centraal examen wordt gemaakt, worden de cijfers afgerond op 1 decimaal (één cijfer achter de komma). 3. Wanneer een schoolexamen voor een vak dat bestaat uit meerdere toetsen en waarvoor geen centraal examen wordt afgenomen, niet uitkomt op een heel getal, wordt het cijfer bepaald door het gemiddelde. Als het eerste cijfer na de komma een 4 of lager is, wordt het Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 10

10 cijfer afgerond naar beneden. Als het eerste cijfer na de komma een 5 of hoger is, wordt het cijfer afgerond naar boven. 4. De vakken culturele kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding 1 worden uiteindelijk beoordeeld met "voldoende". 5. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld met "voldoende" of "goed". Het sectorwerkstuk wordt door minimaal twee examinatoren die de kandidaat hebben geholpen bij het maken van het sectorwerkstuk, beoordeeld. 6. Van een werkstuk, opdracht of vak, dat de beoordeling voldoende of goed moet krijgen, maar waarvoor eerst een cijfer is gegeven, wordt het cijfer op de volgende manier omgezet in een resultaat. Een cijfer lager dan een 5,5 is een onvoldoende, een cijfer vanaf 5,5 t/m 7,4 is een voldoende en een cijfer vanaf 7,5 is een goed. 7. Alle handelingsopdrachten moeten voldoende / goed zijn uitgevoerd, voordat een kandidaat mag deelnemen aan het centraal examen. 8. De kandidaat heeft na beoordeling recht op het inkijken en uitleg van het beoordeelde werk. 9. De beoordelingscriteria aan de hand waarvan werkstukken, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en het sectorwerkstuk worden beoordeeld, worden tijdens de lessen aan de kandidaat schriftelijk bekend gemaakt. 12. Het houden aan inleverdata 1. Het niet uitvoeren of te laat inleveren van praktische opdrachten, handelingsopdrachten of het sectorwerkstuk wordt gezien als een onregelmatigheid, zoals beschreven in artikel 6 van dit reglement. 2. De kandidaat is nog steeds verplicht dit PTA onderdeel uit te voeren dan wel in te leveren, maar verbruikt bij het alsnog inleveren / uitvoeren een herkansingsmogelijkheid Mededeling beoordeling 1. De beoordeling van iedere toets wordt binnen tien schooldagen aan de kandidaat bekend gemaakt. 2. De resultaten worden door de vakdocent vastgelegd in het examendossier. 3. De kandidaten en hun ouders ontvangen na iedere schoolexamenperiode een cijferlijst met de resultaten van het schoolexamen. 13. Herkansing toetsen schoolexamen 1. In het programma van toetsing en afsluiting staat per vak, per toets of er herkansing mogelijk is. 2. Een derdejaars leerling mag uit iedere schoolexamenperiode (dat zijn er 3) één onderdeel, waarvoor een cijfer lager dan een 6 is behaald, overdoen. Aan het einde van het schooljaar mag er nog één uit het gehele 3e jaar overgedaan worden. Als vierdejaars leerling mag je twee onderdelen per schoolperiode (dat zijn er 2), waarvoor een cijfer lager dan een 6 is behaald, overdoen. Aan het einde van het schooljaar mogen er nog twee uit het gehele 4e jaar overgedaan worden. 3. Het hoogste cijfer van de cijfers die behaald zijn bij de herkansing en bij de eerder gemaakte toets is het definitieve cijfer voor de toets. 4. Een toets kan ten hoogste één keer herkanst worden Herexamen schoolexamen maatschappijleer 1. Als een kandidaat het eindcijfer lager dan een 6 heeft gehaald voor het vak maatschappijleer, mag hij het schoolexamen opnieuw maken. De directeur bepaalt welke onderdelen uit het examenprogramma gevraagd worden in het herexamen. Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 11

11 2. De directeur geeft aan hoe het cijfer van het herexamen maatschappijleer wordt bepaald. Het hoogste cijfer van de cijfers die behaald zijn bij het herexamen en bij het eerder afgelegde schoolexamen is het definitieve cijfer. 15. Afsluiting schoolexamen 1. Het schoolexamen moet voor alle vakken, waarin centraal examen gedaan wordt, klaar zijn voor de start van het centraal examen. Een kandidaat die enig deel van het schoolexamen niet heeft afgerond, mag dus voor geen enkel vak deel nemen aan het centraal examen. 2. De directeur kan in afwijking op het vorige lid, een kandidaat die door ziekte of een andere ingrijpende gebeurtenis, het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de start van het eerste tijdvak, de mogelijkheid bieden het schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak, maar na de start van het eerste tijdvak. 3. Voor de vakken, waarin geen centraal examen wordt afgelegd (maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken, en voor de GL / TL ook het sectorwerkstuk), geldt dat de beoordeling van het schoolexamen, moet zijn vastgelegd voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. 4. Voor het begin van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat bekend: a. welke cijfers hij heeft gehaald voor het schoolexamen, b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt gegeven, c. de beoordeling van de rekentoets, d. de beoordeling van het sectorwerkstuk, e. de beoordeling van de maatschappelijke stage, f. het rooster van het centraal examen, en g. een overzicht van hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het centraal examen. 16. Examendossier 1. De cijfers en de resultaten van alle schoolexamentoetsen zoals vermeld in het PTA, de rekentoets en de maatschappelijke stage, worden geregistreerd in het examendossier. In het examendossier van de kandidaten in de gemengde of theoretische leerweg staan ook de resultaten die de leerling heeft gehaald voor de twee of drie vakken waarin de kandidaat in leerjaar 3 wel les heeft gehad, maar waarin geen eindexamen is gemaakt. 2 a. De beoordelingen worden in Trajectplanner door de vakdocent geregistreerd. Aan het eind van iedere periode worden de cijferlijsten naar de ouder(s), verzorger(s) opgestuurd. Op één moment wordt de ouders gevraagd de schoolexamenresultaten te autoriseren: de definitieve schoolexamencijfers na de tweede rapportvergadering in de vierde klas. b. Het schoolexamenwerk wordt door de vakdocent tot een half jaar na het behalen van het diploma bewaard. c. Centraal Examen en rekentoets 17. Tijdvakken centraal examen Aan het begin van leerjaar 4 worden de tijdvakken door de examencommissie bekend gemaakt. 18. Regels omtrent het centraal examen 1. De directeur houdt de opgaven voor het centraal examen geheim tot de start van de toets waar deze opgaven aan de kandidaten worden uitgedeeld. Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 12

12 2. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen gedaan over de opgaven, behalve als het CvE aanvullingen op het examen heeft. 3. De directeur is er verantwoordelijk voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen aanwezig is. Hij geeft de toezichthouders een instructie. Er zijn ten minste twee toezichthouders in elk examenlokaal aanwezig. 4. De toezichthouders kijken of de kandidaten zich houden aan de gedragsregels bij het eindexamen. 5. De toezichthouders mogen tijdens het examen geen andere werkzaamheden uitvoeren dan toezicht houden. 6. De toezichthouders vullen bij ieder examen een proces verbaal in en leveren dit na afloop van het examen in bij de directeur, samen met het gemaakte werk van de kandidaten. In dit proces verbaal wordt vermeld: a. het vak, de leerweg en de datum; b. de namen van de aanwezige en afwezige kandidaten; c. de namen en handtekeningen van de toezichthouders; d. het tijdstip van vertrek van de kandidaten; e. bijzonderheden zoals geluidsoverlast, ziek worden van kandidaten, namen van kandidaten die te laat zijn; f. het toestaan van bijzondere faciliteiten, zoals gebruik laptop, verlengde examenduur e.d. 7. Al het gemaakte examenwerk, de opgaven en eventueel kladpapier moet worden ingeleverd bij de toezichthouders, voordat de kandidaat het examenlokaal verlaat. Bij een digitaal examen worden de gegevens opgeslagen zoals door de school is aangegeven. 19. Regels voor kandidaten bij het eindexamen 1. Kandidaten moeten beschikbaar zijn tijdens alle tijdvakken van het centraal examen. Dat betekent dat de kandidaten tijdens de tijdvakken niet afwezig kunnen zijn, totdat zij de definitieve uitslag van het examen hebben gekregen. 2. Deelname aan een examenzitting van het centraal examen betekent dat het gemaakte werk geldig blijft. 3. De kandidaat moet in ieder geval 15 minuten voor het begin van een examenzitting aanwezig zijn op de plaats waar het examen plaatsvindt. 4. Het meenemen van jassen, sjaals enz. in het examenlokaal is niet toegestaan. Tassen, etuis e.d. moeten op een door de directeur gekozen plaats worden achtergelaten. Het is niet toegestaan mobiele telefoons of vergelijkbare apparatuur mee te nemen in het examenlokaal. 5. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na het begin van de examenzitting binnenkomen en starten met het examen. Hij levert het gemaakte werk wel in op het vastgestelde tijdstip. De tijd om het examen te maken is dan dus korter! 6. Als een kandidaat meer dan een half uur na het begin van een examen verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan dit examen. Als de kandidaat een geldige reden heeft is artikel 24 Verhindering centraal examen van het examenreglement van toepassing. De kandidaat moet wel deelnemen aan de overige examens in dat tijdvak. 7. Tijdens het uitdelen van de opgaven is het helemaal stil in het examenlokaal. 8. De aan de kandidaten uitgedeelde opgaven voor een toets van het centraal examen en de aantekeningen van de kandidaten blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 9. Het examenwerk wordt gemaakt op door de school uitgedeeld examenpapier of het examenwerk wordt gemaakt en opgeslagen als computerbestand. Op het papier schrijft de kandidaat zijn examennummer, zijn naam en de leerweg. Naam en/of examennummer worden ook gebruikt om computerbestanden een naam te geven. 10. Het examenwerk wordt niet met potlood gemaakt. Dit geldt niet voor tekeningen, grafieken en de gesloten vragen. Het gebruik van correctielak is niet toegestaan. Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 13

13 11. Als een kandidaat zich bij het centraal examen aan een onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directeur hem verbieden deel te nemen aan (de rest van) het examen of maatregelen nemen zoals beschreven in artikel Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat tijdens een examenzitting het examenlokaal niet verlaten. 13. Een kandidaat die tijdens een examenzitting ziek wordt, kan onder begeleiding van een toezichthouder het examenlokaal verlaten, als de directeur of zijn plaatsvervanger daar toestemming voor geeft. Samen met de kandidaat besluit de directeur of de kandidaat na enige tijd het examen kan afmaken. 14. Als de kandidaat zoals bedoeld in lid 13 na enige tijd verder gaat met het examen kan de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald. 15. Als de kandidaat zoals bedoeld in lid 13 het werk niet kan afmaken kan de directeur beslissen dat het werk ongeldig is. De kandidaat mag in dat geval deelnemen aan de herkansing in een volgend tijdvak. 16. Tijdens de laatste 15 minuten van het examen mag de kandidaat het examenlokaal niet verlaten, behalve als alle kandidaten die nog in het examenlokaal aanwezig zijn hun werk hebben ingeleverd. 17. De kandidaat levert zijn werk in bij een toezichthouder. Deze controleert het werk op naam, nummer en leerweg. 18. Als de kandidaat het examenwerk heeft ingeleverd en het examenlokaal heeft verlaten mag de kandidaat niet opnieuw werken aan het al ingeleverde examen. 19. In het programma van toetsing en afsluiting kunnen extra regels worden opgenomen om de gang van zaken tijdens het centraal examen en de regels voor de kandidaten tijdens het centraal examen aan te laten sluiten op de algemene gang van zaken op de school. 23. Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen 1. Als het eindexamen volgens de inspectie niet volgens de regels heeft plaatsgevonden kan zij besluiten dat het examen helemaal of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. 2. De inspectie vraagt het CvE nieuwe opgaven te maken en bepaalt op welke manier en door wie het examen zal worden afgenomen. 24. Verhindering centraal examen 1. Als een kandidaat volgens de directeur om een geldige reden afwezig is bij één of meer toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak, mag hij in het tweede tijdvak van het centraal examen maximaal twee toetsen per dag maken. 2. Als een kandidaat in het tweede tijdvak ook niet aanwezig kan zijn, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan afronden, krijgt hij de mogelijkheid om in het derde tijdvak voor het CvE zijn eindexamen af te ronden. 3. De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk via zijn directeur aan bij de voorzitter van het CvE. De directeur meldt aan de commissie of sprake is van een afwijkende wijze van examineren volgens artikel 33 Afwijkende wijze van examineren van de examenregeling. 4. Aan het eind van het derde tijdvak deelt het CvE het resultaat mee aan de directeur. 5. Een kandidaat die door ziekte of door een andere, door de directeur te bepalen, geldige reden niet deel kan nemen aan een toets van het centraal examen, meldt dit aan de directeur uiterlijk op de dag van de toets en vóór de start van de toets. Mondelinge of telefonische berichten van afwezigheid moeten binnen 5 dagen per brief bevestigd worden. Als de kandidaat jonger dan 18 jaar is wordt de afmelding en de bevestiging per brief daarvan gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/ verzorgers/ voogd) van de kandidaat. 6. De directeur kan bij ziekte vragen om een verklaring van een arts, waarmee aangetoond wordt of de afwezigheid rechtmatig is. Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 14

14 7. Wanneer een kandidaat, of als de kandidaat jonger is dan 18 zijn wettelijke vertegenwoordiger, niet handelt zoals in lid 5 is beschreven, is hij onwettig afwezig geweest. De directeur kan nu maatregelen nemen zoals beschreven in artikel 6 Onregelmatigheden van het examenreglement. 25. De rekentoets 1. De rekentoets wordt voor de eerste maal ingevoerd in schooljaar De rekentoets maakt in de examenjaren 2014 en 2015 geen deel uit van de slaag /zakregeling. 2. Het CvE bepaalt regels voor de uitvoering van de rekentoets. Het CvE stelt in ieder geval een regeling vast voor de uitvoering van de correctie voor zover de rekentoets bestaat uit open vragen. 3. De rekentoets van het centraal examen wordt afgenomen in het laatste leerjaar. 4. Indien de rekentoets niet op regelmatige en/of voorgeschreven wijze kan worden afgenomen wordt artikel 23 van kracht. 5. Het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer en wordt vermeld op de cijferlijst. 28. Uitslag van het examen in leerjaar 4 1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is, en b. hij voor het vak Nederlands het eindcijfer 5 of hoger heeft behaald, en de rekentoets heeft afgerond, en c. hij onverminderd onderdeel b: 1) voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of 2) voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of 3) voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of 4) voor twee van zijn examenvakken, het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers. 3. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel, de maatschappelijke stage en in de gemengde en theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie "voldoende" of "goed" is behaald. 4. In aanvulling op het eerste lid onderdeel c geldt dat de weging van het schoolexamen en het centraal examen als volgt is geregeld: (1xSE + 1x CE):2. 5. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze op een voorlopige cijferlijst aan iedere kandidaat bekend. Hij wijst de kandidaat op het recht op herkansing. De uitslag van het examen is definitief als de kandidaat geen gebruik maakt van het recht op herkansing. 6. Daarnaast geldt dat een extra vak in de uitslag mag worden betrokken en als extra compensatie mag meetellen. 7. De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel, zoals beschreven in lid 7 en in de CE eis beschreven in lid Herkansing centraal examen 1. De kandidaat van de gemengde en theoretische leerweg mag voor één vak waarin hij al centraal examen heeft gemaakt en nadat de eindcijfers bekend zijn gemaakt, opnieuw deelnemen aan het centraal examen in het tweede tijdvak. Dit kan voor een algemeen vak Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 15

15 zijn of, voor zover van toepassing, het centraal schriftelijk en praktisch examen in het beroepsgerichte programma. 2. De kandidaat van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg heeft de mogelijkheid om voor één algemeen vak waarin hij al centraal examen heeft gemaakt en nadat de eindcijfers bekend zijn gemaakt, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen in het tweede tijdvak. Daarnaast mag deze kandidaat ook het centraal schriftelijk en praktisch examen in een beroepsgericht programma in het tweede tijdvak herkansen. 3. De herkansing van het centraal schriftelijk en praktisch examen in een beroepsgericht vak bestaat uit het opnieuw maken van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. 4. Als de kandidaat in het tweede tijdvak verhinderd is mag hij in het derde tijdvak deelnemen aan het centraal examen. Zie artikel 24 Verhindering centraal examen. 5. De kandidaat dient voor een nog te benoemen dag en tijdstip een schriftelijk herkansingsverzoek in bij de directeur. 6. Het hoogste cijfer van de cijfers die gehaald zijn bij de herkansing en bij het eerder gemaakte centraal examen is het definitieve cijfer voor het centraal examen. 7. Aan het einde van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 29. a Herkansing rekentoets 1. De kandidaat heeft recht op één herkansing van de rekentoets binnen de periode waarin de rekentoets wordt afgenomen. 2. Artikel 29 Herkansing centraal examen lid 5 t/m 7 zijn van toepassing. 33. Afwijkende wijze van examineren 1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen helemaal of voor een deel aflegt op een manier die aangepast is aan de mogelijkheden van de kandidaat. 2. Als er geen sprake is van een duidelijk zichtbare lichamelijke handicap, kan de directeur toestaan dat de kandidaat het examen helemaal of voor een deel aflegt op een manier die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. Er moet dan een deskundigenverklaring door een deskundige psycholoog of orthopedagoog zijn geschreven en op school aanwezig zijn. Bij het centraal examen kan besloten worden om 30 minuten extra tijd te geven. Een andere aanpassing mag alleen als deze staat vermeld in de deskundigenverklaring. 3. Voor kandidaten die met inbegrip van het schooljaar waarin het examen wordt gemaakt maximaal 6 jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan de directeur, wanneer zij het Nederlands slecht beheersen, het centraal examen verlengen met 30 minuten extra tijd, en / of het gebruik van een Nederlands woordenboek toestaan. Overige bepalingen 1. Voor elk vak staat in het PTA beschreven hoe het op 1 decimaal afgeronde eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend. 2. De weging van ieder PTA onderdeel wordt per vak uitgedrukt in percentages. 3. De cijfers en beoordelingen van het schoolexamen die de kandidaat gehaald heeft in leerjaar 3, vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd naar het vierde leerjaar. 4. De schoolexamencijfers en beoordelingen, uit het vierde leerjaar, vervallen als de kandidaat zakt voor het examen. 5. Voor de kandidaten die tot het derde of vierde leerjaar worden toegelaten als er in dat leerjaar al toetsen zijn gehouden, stelt de directeur een regeling vast samen met docent(en) en de kandidaat. 6. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de directeur na het examenbureau vmbo te hebben geraadpleegd. De Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 16

16 directeur deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokkenen, de directie en via het examenbureau vmbo de inspectie. Afkortingen in het PTA Algemeen SE CE CSPE CPE CSE Beoordelingsvormen ST KLT MT WS SV BPB PB (G)PO HO ICT SW PVB RG = schoolexamen = centraal examen = centraal schriftelijk en praktisch examen (alleen BB, KB en GL) = centraal praktisch examen (alleen GL en TL) = centraal schriftelijk examen = schriftelijke toets = kijk en/of luistertoets = mondelinge toets inclusief mondelinge presentatie = werkstuk = schriftelijk verslag = beroeps of praktijkbeoordeling = portfoliobeoordeling = (grote) praktische opdracht = handelingsopdracht = ICT toets (ppt, film, website) = sectorwerkstuk = proeve van bekwaamheid = reflectiegesprek Weging V = voldoende J = ja N = nee Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 17

17 PTA beschermde vakken leerjaar 3 en 4 In leerjaar 3 worden twee vakken met alleen een schoolexamen afgerond te weten maatschappijleer I en kunstvakken I (CKV). In leerjaar 4 wordt lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs) afgesloten. Deze vakken zijn de zogenaamde beschermde vakken van het gemeenschappelijke deel. Maatschappijleer I, kunstvakken I en lichamelijke opvoeding kennen geen centraal examen, maar worden geheel binnen het examendossier afgesloten. Maatschappijleer I wordt afgesloten met een cijfer. Dit cijfer telt volwaardig mee voor de slaag/zakregeling. Een onvoldoende voor maatschappijleer I betekent een onvoldoende op de examencijferlijst (en is dus nadelig want je kan er op zakken). Andersom kan met een voldoende cijfer (7 of hoger) voor maatschappijleer I een tekort bij een ander examenvak worden gecompenseerd. Kunstvakken I wordt afgesloten met de kwalificatie V = voldoende. Wanneer deze kwalificatie niet wordt gehaald en het examendossier dus niet op orde is kan je niet het diploma behalen. Lichamelijke opvoeding moet met een voldoende cijfer worden afgesloten. Locatie : Amersfoort Vak : Lichamelijke Opvoeding Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : BKGT Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % BPB Atletiek K N BPB Badminton/racketspelen K N BPB Turnen K N BPB Basketbal K N BPB Volleybal K N BPB Alg. sportieve vaardigheden/sportorganisatie K N SE eindcijfer 75 % Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 18

18 Locatie : Amersfoort Vak : Nederlands Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : BB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST Leesvaardigheid 1 K J ST Schrijfvaardigheid 1 K J ST Formuleren & spelling K J MT Spreekvaardigheid K N ST Kijk en luistervaardigheid K J ST Leesvaardigheid 2 K J ST Schrijfvaardigheid 2 K J MT Mondeling fictiedossier K N WS Fictiedossier K N SE eindcijfer 75 % Locatie : Amersfoort Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 19

19 Vak : Nederlands Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : KB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST Leesvaardigheid + samenvatting 1 K J ST Schrijfvaardigheid 1 K J ST Formuleren en spelling K J MT Spreekvaardigheid K N ST Kijk en luistervaardigheid K J ST Leesvaardigheid + samenvatting 2 K J ST Schrijfvaardigheid 2 K J MT Mondeling fictiedossier K N WS Fictiedossier K N SE eindcijfer 75 % Locatie : Amersfoort Vak : Nederlands Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : GL TL Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 20

20 401 1 ST Leesvaardigheid en samenvatting 1 K J ST Schrijfvaardigheid 1 K J ST Formuleren & spelling K J MT Spreekvaardigheid K V 1 5 N ST Kijk en luistervaardigheid K J ST Leesvaardigheid + samenvatting 2 K J ST Schrijfvaardigheid 2 K J MT Mondeling fictiedossier K N V WS Fictiedossier K N V 1 SE eindcijfer 75 % Locatie : Amersfoort Vak : Engels Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : BB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 + H2 K J ST Kijk en luistervaardigheid K 5 13 J ST H3 + H4 K J Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 21

21 404 1 WS Fictiedossier K N Inleverdatum ( ) MT Spreekvaardigheid K 6 13 N ST Leesvaardigheid K 4 13 J ST Schrijfvaardigheid K 7 13 J SE eindcijfer 75% Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 22

22 Locatie : Amersfoort Vak : Engels Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : KB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 + H2 K J ST Kijk en luistervaardigheid K 5 13 J ST H3 + H4 K J WS Fictiedossier K N Inleverdatum ( ) MT Spreekvaardigheid K 6 13 N ST Leesvaardigheid K 4 13 J ST Schrijfvaardigheid K 7 13 J SE eindcijfer 75% Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 23

23 Locatie : Amersfoort Vak : Engels Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : GL TL Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 + H2 K J ST Kijk en luistervaardigheid K 5 13 J ST H3 + H4 K J WS Fictiedossier K N Inleverdatum ( ) V MT Spreekvaardigheid K 6 13 N ST Leesvaardigheid K 4 13 J V ST Schrijfvaardigheid K 7 13 J V 2 5 SE eindcijfer 75% Locatie : Amersfoort Vak : Duits Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : TL Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 24

24 Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST Lies mal K J MT Sprich mal K J ST Wörter K J ST Lies mal K J KLT Hör mal K J ST Wörter K J ST Schreib mal K J ST Lies mal K J WS Leesdossier K N V ST Wörter K N SE eindcijfer 75 % Locatie : Amersfoort Vak : Wiskunde Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : BB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 Maten omrekenen ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie H3 Formules J 9 J 9 J Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 25

25 404 1 ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie H3 Formules H4 Statistiek ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie H3 Formules H4 Statistiek H5 Omtrek, oppervlakte en inhoud ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie H3 Formules H4 Statistiek H5 Omtrek, oppervlakte en inhoud H6 Rekenen ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie H3 Formules H4 Statistiek H5 Omtrek, oppervlakte en inhoud H6 Rekenen H7 Meten en kijken ST H1 Maten omrekenen H2 Hoeken en symmetrie H3 Formules H4 Statistiek H5 Omtrek, oppervlakte en inhoud H6 Rekenen H7 Meten en kijken H8 Grafieken HO Examentraining methode 8 10 J 9 J 9 J 10 J 10 J HO Examentraining 12, 13, 14 V N V N Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 26

26 SE eindcijfer 75% 8 Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 27

27 Locatie : Amersfoort Vak : Wiskunde Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : KB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 Grafieken en vergelijkingen Herhaling leerjaar ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden H5 Kijken en redeneren ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden H5 Kijken en redeneren H6 Goniometrie ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden K J K J K J K J K J K J K J Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 28

28 H5 Kijken en redeneren H6 Goniometrie H7 Exponentiële functies ST H1 Grafieken en vergelijkingen K J H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden H5 Kijken en redeneren H6 Goniometrie H7 Exponentiële functies H8 Ruimtemeetkunde HO Schrift inleveren V N HO Schrift inleveren V N 411 1,2 HO Examenoefening K V N PO Praktische opdracht K 1 2 V N SE eindcijfer 75% Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 29

29 Locatie : Amersfoort Vak : Wiskunde Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : GL TL Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 Grafieken en vergelijkingen Herhaling leerjaar ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden H5 Kijken en redeneren ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden H5 Kijken en redeneren H6 Goniometrie ST H1 Grafieken en vergelijkingen H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden K J K J K J V 3 K J K J K J K J Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 30

30 H5 Kijken en redeneren H6 Goniometrie H7 Exponentiële functies ST H1 Grafieken en vergelijkingen K J H2 Vlakke meetkunde H3 Informatieverwering H4 Machtsverbanden H5 Kijken en redeneren H6 Goniometrie H7 Exponentiële functies H8 Ruimtemeetkunde HO Schrift inleveren V N HO Schrift inleveren V N 411 1,2 HO Examenoefening K V N PO Praktische opdracht K 1 2 V N SE eindcijfer 75% Locatie : Amersfoort Vak : NaSk1 Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg :BB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in% ST H2 Krachten K J ST H3 Elektrische schakelingen K J ST H5 Elektrische energie en Veiligheid K J Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 31

31 404 1 ST H6 Geluid K J ST Grote toets examenonderwerpen K J ST H8 Snelheid verkeer en Veiligheid K J ST H4 Warmte en Energie K J ST H7 Stoffen en Materialen K J SV Krachten K N SV Elektriciteit K N HO - Vaardigheid praktijk - Vaardigheid Omrekenen - Vaardigheid Grafieken - Vaardigheid Krachten - Vaardigheid Geluid - Vaardigheid Bewegen K V N GPO - Praktische toets Elekticiteit K N ST Grote toets examenonderwerpen K SE eindcijfer 75% 8 J Locatie : Amersfoort Vak : NaSk1 Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : KB Toets code Periode Toetsvorm Omschrijving Exameneenheid Weging in % ST H1 Krachten, H6 Werktuigen K J Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 32

32 402 1 ST H4 Elektriciteit K J ST H9 Schakelingen K J SV - Verslag elektriciteit K N GPO - Praktische toets Elektriciteit K N ST H5 Geluid K J ST - Grote toets examenonderwerpen K J ST H10 Bewegingen K J ST H11 Kracht en Beweging K J ST H2 Warmte, H3 Energie K J ST H7 Stoffen, H8 Materialen K J - Vaardigheid praktijk - Vaardigheid Omrekenen - Vaardigheid Grafieken HO - Vaardigheid Krachten - Vaardigheid Geluid - Vaardigheid Bewegen ST - Grote toets examenonderwerpen K V N K SE eindcijfer 75% 8 J Locatie : Amersfoort Vak : NaSk1 Schooljaar : Leerjaar : 4 Leerweg : GL TL Programma van toetsing en afsluiting cohort Pagina 33

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING Alle leerwegen Cohort 2014 2016 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Vestiging Amersfoort Vierde leerjaar VMBO BB/KB 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Examenreglement vmbo 2010-2011 (verkorte versie)... 5 Afkortingen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG Cohort 2013 2015 Schooljaar 2014-2015 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. In dit jaar ga je eindexamen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING Alle leerwegen Cohort 2016 2018 1 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Vestiging Amersfoort Vierde leerjaar VMBO TL IVO-AFSLUITING 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Examenreglement vmbo 2010-2011 (verkorte versie)...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Klas 4 Vastgesteld september 2016 Publicatie aan de kandidaten september 2016. Verzonden aan de inspectie op 30 september

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

PTA Algemeen deel 2013-2014

PTA Algemeen deel 2013-2014 PTA Algemeen deel 2013-2014 MAVO/GL Dit boekje is van..uit klas Inhoudsopgave A. Algemeen deel 1. Vooraf 2. Afname van de examens Gedragsregels 3. Onregelmatigheden, verhindering en klachten Onregelmatigheden

Nadere informatie

Examenreglement Examenperiode VMBO

Examenreglement Examenperiode VMBO Examenreglement Examenperiode 2015-2017 VMBO VO INHOUD EXAMENREGLEMENT BLZ 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen. Het schoolexamen.1 Algemeen.2 Beoordeling.3 Mededeling cijfers. Verhindering bij

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING Alle leerwegen Cohort 2017 2019 1 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder:

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Examenreglement vmbo Cohort 2016-2018 Dit examenreglement is geldig voor de leerlingen die in schooljaar 2016-2017 in leerjaar 3 starten en in schooljaar 2017-2018 examen doen in het nieuwe profiel groen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2016 2017 Afdeling MAVO 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement 2015 / EDU Examenreglement vmbo definitief

Examenreglement 2015 / EDU Examenreglement vmbo definitief 1 Examenreglement 2015 / 2017 Goes Vastgesteld College van Bestuur : 15 september 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Rechtsgrond en Toepassing van

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Stad & Esch

Examenreglement Stad & Esch Examenreglement Stad & Esch Artikel 1 Begripsbepalingen Dit examenreglement verstaat onder: bevoegd gezag centraal examen cspe dag directeur eindexamen eindexamen vmbo examendossier examenstof examinator

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert 2015 2016 locatie De Goffert Voorwoord In het tweede leerjaar is een zorgvuldige keuze gemaakt voor een leerweg en een afdeling op basis van interesse, vermogen en affiniteit. Leerjaar drie en vier is

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers 4.6 Beroepen tegen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 EXAMENREGLEMENT 2015 2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie