Programma van Toetsing en Afsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting Vestiging Amersfoort Vierde leerjaar VMBO BB/KB

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Examenreglement vmbo (verkorte versie)... 5 Afkortingen in het PTA PTA beschermde vakken leerjaar 3/ PTA leerjaar Vakoverstijgend PTA leerjaar 3/ Informatie over het centraal examen Digitale Eindexamens BB Centraal Schriftelijk Eindexamen KB; mei Hulpmiddelen Programma Toetsing en Afsluiting

3 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken krijgen met onderdelen die horen bij het schoolexamen. In het vierde leerjaar komt daarbij ook nog eens het centraal examen. Natuurlijk heeft dit alles tot doel om het beste uit jezelf te halen! In een examenjaar is het van groot belang dat je weet wat er allemaal staat te gebeuren. Daarom ontvangt iedere leerling de Examenregeling. De Examenregeling bestaat uit twee delen: 1. een verkorte versie van het Examenreglement van Wellantcollege waarin de regels met betrekking tot het examen staan beschreven; 2. het Programma van Toetsing en Afsluiting met een overzicht van de af te leggen schoolexamens. De vestigingsdirecteur Programma Toetsing en Afsluiting

4 Inleiding De letters PTA staan als afkorting voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA geeft in grote lijnen een beschrijving van de schoolexamens en de concrete afspraken die daarmee samenhangen. Het geeft aan jou en alle overige betrokkenen (ouders, verzorgers, school en inspectie) een totaaloverzicht op de examenperiode. Dat geeft je duidelijkheid en zal bovendien jouw examenbewustzijn sterker maken. In het PTA wordt per vak of verplicht onderdeel aangegeven welke toetsen, werkstukken, opdrachten en andere onderdelen bij de afronding van het schoolexamen worden meegeteld. In het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs), duurt de examenperiode 2 jaar. Alles wat betrekking heeft op de examenperiode, en als zodanig meetelt bij het examencijfer, wordt opgenomen in het PTA. In leerjaar 3 worden schoolexamens afgenomen. De vakken en onderdelen die je in leerjaar 3 afrondt, hoef je in leerjaar 4 niet meer te doen. Dat zijn maatschappijleer 1, CKV en een aantal vakoverstijgende onderdelen. De resultaten van de overige vakken zullen in het schoolexamen voor 25 % meetellen. In leerjaar 4 rond je het PTA af voor je gekozen vakken. De resultaten van dit schooljaar tellen voor 75 % mee in het schoolexamen. Programma Toetsing en Afsluiting

5 Examenreglement vmbo (verkorte versie) Het examenreglement is een officieel document waarin je alle regels met betrekking tot de organisatie en gang van zaken van het examen vindt en overige rechten en plichten met betrekking tot de schoolexamens en de centrale examens staan. Je weet dan precies waar je aan toe bent bij het examen. Lees dit goed door, eventueel samen met je ouders of verzorgers. Bij vragen kan je altijd bij je mentor of bij de examensecretaris van de school terecht. Verkort Examenreglement vmbo Algemeen 1. Het programma van toetsing en afsluiting is in overeenstemming met het eindexamenbesluit v.w.o- h.a.v.o- m.a.v.o- v.b.o. 2. Het examenreglement is verplicht volgens artikel 31 uit het eindexamenbesluit. Dit besluit kun je bij de administratie van de vestiging inkijken. 3. Het examen is geregeld in het examenreglement vmbo van Wellantcollege dat door de directie van Wellantcollege is afgesproken. 4. Hieronder staat een verkort deel van het examenreglement, samen met algemene informatie over de examinering. Dit deel is bedoeld voor leerlingen, ouders en docenten. Het nummer van het artikel in dit deel is gelijk aan het nummer van het artikel in het examenreglement vmbo Wellantcollege. Er ontbreken hierdoor enkele artikelnummers. 5. Deze verkorte versie van het examenreglement is geschreven in begrijpelijke taal. 6. Aan dit verkorte deel kunnen geen rechten worden ontleend. 7. Overal waar hier hij of zijn gebruikt wordt kan ook zij of haar gelezen worden. 1. Begrippenlijst In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak een vak uit de afdelingen landbouw en natuurlijke omgeving; besluit eindexamenbesluit vwo, -havo, -mavo, -vbo; directie (bevoegd gezag) het bestuur van de stichting Wellant; centraal examen landelijk examen met vragen en opdrachten; centraal praktisch examen het praktische onderdeel van het centraal examen beeldende vakken 2 in de gemengde en theoretische leerweg; centraal schriftelijk en de examenvorm voor de beroepsgerichte programma s in de praktisch examen basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg compex (computer examen) deeleindexamen directeur eindexamen examendossier waarbij zowel theorie en praktijk worden getoetst; een computerexamen wat alleen kan worden afgenomen in de gemengde en theoretische leerweg en bestaat voor de helft uit vragen die met gebruik van de computer gemaakt moeten worden en voor de andere helft uit vragen die zonder gebruik van de computer gemaakt moeten worden. Tot nu toe zijn deze computerexamens er voor de vakken: economie, biologie en natuur- en scheikunde 1; een examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken; de directeur van de vestiging; het eindexamen van alle voorgeschreven vakken bestaat uit een schoolexamen en als dat in het examenprogramma staat, ook een centraal examen; een overzicht van alle toetsen en de bijbehorende resultaten van het hele schoolexamen; Programma Toetsing en Afsluiting

6 examinator gecommitteerde herkansing inspectie kandidaat school schoolexamen sectorwerkstuk staatsexamencommissie toets vakken vestiging wet wettelijke vertegenwoordigers een docent die in leerjaar 3 en/of 4 het examen afneemt in een vak en die het (school)examen nakijkt en/of beoordeelt; een gecommitteerde is een docent van een andere school. Hij kijkt ook de examens van de leerlingen van onze school na of beoordeelt mede het praktijkexamen; het opnieuw maken van een toets van het centraal examen of het schoolexamen; de inspectie van het onderwijs; Iedere leerling die van de directie aan het eindexamen of deeleindexamen mag deelnemen; Wellantcollege; examen waarbij de school verantwoordelijk is voor de organisatie en het maken van de opgaven en opdrachten; een werkstuk dat leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg verplicht moeten maken en dat met een voldoende of goed afgesloten moet worden; een landelijke commissie die in het tweede en derde tijdvak de examens afneemt; een toets met mondelinge of schriftelijke vragen en opdrachten, of een praktische opdracht; vakken, deelvakken, intrasectorale programma's en andere programmaonderdelen; jouw school; de Wet op het voortgezet onderwijs; ouders, voogden of verzorgers van de leerling. 2. Toelating tot het examen De directie laat de leerlingen van de vestigingen een eindexamen afleggen om de opleiding af te kunnen sluiten. 3. Afnemen eindexamen 1. De directeur en de examinatoren (docenten die les geven in leerjaar 3 en/of 4) van een vestiging nemen het eindexamen af. 2. De directeur wijst een van de personeelsleden aan tot secretaris van het eindexamen. De secretaris is belast met de organisatie van het eindexamen. 3. De volgende personen zitten in de examencommissie: Voorzitter: vestigingsdirecteur M. Verhulst Secretaris: A. Tinhout Lid: P. Ket Indeling en inrichting eindexamen 4. Indeling eindexamen; sectorwerkstuk; het centraal schriftelijk en praktisch examen en het centraal praktisch examen 1. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen in leerjaar 3 en 4 en voor de meeste vakken een centraal examen in leerjaar Leerlingen van de gemengde leerweg maken een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is een werkstuk met een presentatie, waarin de leerling zijn kennis, inzicht en vaardigheden laat zien die van betekenis zijn voor de sector die de leerling heeft gekozen. Het sectorwerkstuk valt onder het schoolexamen en moet voldoende of goed afgesloten worden. 3. Het centraal examen van de basisberoepsgerichte -, kaderberoepsgerichte leerweg bestaat daarnaast uit een centraal schriftelijk en praktisch examen. Dit is een examenvorm voor de beroepsgerichte vakken, waarbij de vaktheorie en praktijk gezamenlijk worden getoetst. Programma Toetsing en Afsluiting

7 4. Het centraal examen van de gemengde leerweg omvat voor de Beeldende Vakken 2 ook een centraal praktisch examen. Tijdens het uitvoeren van dit examen moet de leerling laten zien hoe het werkstuk tot stand komt Eindexamen basisberoepsgerichte leerweg sector landbouw In het eindexamen basisberoepsgerichte leerweg zitten in elk geval de volgende vakken. a. De vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en CKV b. Twee vakken van het sectordeel: wiskunde en een keuze uit biologie óf natuur/ scheikunde 1. c. In het vrije deel: Landbouwbreed. Op onze vestiging is dat het vak Landbouwbreed.: Daarnaast is het mogelijk een extra vak te kiezen, dat behoort tot het eindexamen van de basisberoepsgerichte leerweg en wat wordt afgesloten met een centraal examen. Op onze vestiging zijn dat de vakken: biologie, natuur/scheikunde 1. d De directie geeft de leerling de kans om één of meer algemene vakken uit de kaderberoepsgerichte leerweg of gemengde leerweg te volgen en af te sluiten, in plaats van het hetzelfde vak uit de eigen leerweg. Daarnaast kan het bestuur de leerling de mogelijkheid geven om het beroepsgerichte programma van de kaderberoepsgerichte leerweg te volgen en af te sluiten Eindexamen basisberoepsgerichte leerweg :variant leerwerktraject In het eindexamen basisberoepsgerichte leerweg Leerwerktraject zitten in elk geval de volgende vakken: a. Nederlands. b. Landbouwbreed. Op onze vestiging is dat het vak landbouwbreed: Daarnaast is het mogelijk een extra vak te kiezen, dat behoort tot het eindexamen van de basisberoepsgerichte leerweg, en wat wordt afgesloten met een centraal examen. Op onze vestiging zijn dat de vakken: Engels, wiskunde, biologie en natuur/scheikunde Eindexamen kaderberoepsgerichte leerweg sector landbouw In het eindexamen kaderberoepsgerichte leerweg zitten in elk geval de volgende vakken: a. De vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en CKV b. Twee vakken van het sectordeel: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur/ scheikunde 1. c. In het vrije deel: Landbouwbreed. Op onze vestiging is dat het vak Landbouwbreed. Daarnaast is het mogelijk een extra vak te kiezen, dat behoort tot het eindexamen van de kaderberoepsgerichte leerweg, en wat wordt afgesloten met een centraal examen. Op onze vestiging zijn dat de vakken: biologie, natuur/scheikunde 1. d. De directie geeft de leerling de kans om één of meer algemene vakken uit de theoretische leerweg te volgen en af te sluiten in plaats van hetzelfde vak uit de eigen leerweg. Programma Toetsing en Afsluiting

8 5. Bezwaar 1. Een kandidaat kan binnen één schoolweek na het bekend maken van de beoordeling van een deel van het schoolexamen bij de directeur per brief bezwaar maken tegen die beoordeling. Is de kandidaat jonger dan 18, dan moet het bezwaar ook ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. 2. Een kandidaat kan binnen één schoolweek na deelname van een deel van het eindexamen bij de directeur per brief bezwaar maken tegen omstandigheden of gang van zaken waardoor de kandidaat zich benadeeld voelt. Is de kandidaat jonger dan 18, dan moet het bezwaar ook ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. 3. De directeur neemt nadat hij alle betrokkenen over deze zaak gesproken heeft, in overleg met het examenbureau vmbo van Wellantcollege, een beslissing waar alle betrokkenen op de school zich aan moeten houden. 4. De directeur deelt binnen 10 dagen de beslissing per brief en met uitleg aan de kandidaat mee. 6. Onregelmatigheden 1. Wanneer een kandidaat zich bij een deel van het eindexamen aan een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden afwezig is (geweest), kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen, die afhankelijk van de soort onregelmatigheid ook tegelijk genomen kunnen worden, zijn: a. het geven van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen. b. het verbieden (verder) deel te nemen aan één of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen. c. het niet geldig verklaren van één of meer toetsen van het al gemaakte deel van het schoolexamen of het centraal examen. d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst alleen kunnen worden uitgereikt na opnieuw examen te maken in de door de directeur aan te wijzen onderdelen. Wanneer dit examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen, of ten overstaan van de staatsexamencommissie. 3. Voordat een beslissing wordt genomen spreekt de directeur alle betrokkenen. De kandidaat kan zich door een bekende volwassene laten helpen. Bij kandidaten die jonger dan 18 jaar zijn informeert de directeur de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers/voogd). 4. Van het besluit waarbij een maatregel wordt genomen, wordt tegelijk een kopie aan de inspectie gestuurd en, wanneer de kandidaat jonger dan 18 jaar is, ook een kopie aan de wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers/voogd) van de kandidaat. 5. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bestuur van de school in te stellen Commissie van Beroep Examens. Van de Commissie van Beroep Examens mag de directeur van Wellantcollege geen deel uitmaken. Voor verdere informatie zie artikel 7 In beroep gaan. 7. In beroep gaan 1. De kandidaat kan tegen een beslissing naar aanleiding van een onregelmatigheid, in beroep gaan bij de Commissie van Beroep Examens. 2. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing per brief bekend is gemaakt aan de kandidaat, schriftelijk ingediend bij de Commissie van Beroep Examens. Programma Toetsing en Afsluiting

9 3. De Commissie van Beroep Examens doet onderzoek en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, behalve wanneer zij deze twee weken met een reden heeft verlengd met nog eens maximaal twee weken. De Commissie besluit als dat nodig is op welke manier de kandidaat toch nog de mogelijkheid krijgt om het eindexamen helemaal of gedeeltelijk te maken. De commissie deelt haar beslissing per brief mee aan de kandidaat, en als de kandidaat jonger dan 18 is, aan de wettelijke vertegenwoordiger (ouders / verzorgers / voogd) van de kandidaat. Daarnaast stuurt de commissie de beslissing aan de directeur en aan het Examenbureau vmbo. Het Examenbureau vmbo stuurt de beslissing aan de inspectie. 4. De regels van de Commissie van Beroep Examens kunnen opgevraagd worden bij de vestigingsexamencommissie (VEC). 5. Het adres van de commissie is: Commissie van Beroep Examens Wellantcollege p/a Postbus DD Houten. 10. Schoolexamen 1. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende soorten toetsen: a. schriftelijke en/of mondelinge toetsen; b. (grote) praktische opdrachten; c. handelingsopdrachten. 2. Leerlingen van de gemengde leerweg moeten ook een sectorwerkstuk maken. Op onze school in leerjaar 4 3. Behalve als het anders wordt aangegeven, worden de toetsen van het schoolexamen voor de 4 e jaars gemaakt in toetsweken. 4. In ieder geval 14 dagen voor de start van elke toets ontvangen de kandidaten informatie over: a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. hoe lang elke toets duurt. 11. Beoordeling schoolexamen 1. Het cijfer van een schoolexamen is een beoordeling in een cijfer van 1 tot en met Als voor een vak ook een centraal examen wordt gemaakt, worden de cijfers afgerond op 1 decimaal (één cijfer achter de komma). 3. Wanneer een schoolexamen voor een vak dat bestaat uit meerdere toetsen en waarvoor geen centraal examen wordt afgenomen, niet uitkomt op een heel getal, wordt het cijfer bepaald door het gemiddelde. Als het eerste cijfer na de komma een 4 of lager is, wordt het cijfer afgerond naar beneden. Als het eerste cijfer na de komma een 5 of hoger is, wordt het cijfer afgerond naar boven. 4. De vakken culturele kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding 1 worden uiteindelijk beoordeeld met "voldoende". 5. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld met "voldoende" of "goed". Het sectorwerkstuk wordt door minimaal twee examinatoren die de kandidaat hebben geholpen bij het maken van het sectorwerkstuk, beoordeeld. 6. Van een werkstuk, opdracht of vak, dat de beoordeling voldoende of goed moet krijgen, maar waarvoor eerst een cijfer is gegeven, wordt het cijfer op de volgende manier omgezet in een resultaat. Een cijfer lager dan een 5,5 is een onvoldoende, een cijfer vanaf 5,5 t/m 7,4 is een voldoende en een cijfer vanaf 7,5 is een goed. 7. Alle handelingsopdrachten uit de vak-pta s moeten voldoende zijn uitgevoerd, voordat een kandidaat mag deelnemen aan het centraal examen. 8. De kandidaat heeft na beoordeling recht op het inkijken en uitleg van het beoordeelde werk. 9. De beoordelingscriteria aan de hand waarvan werkstukken, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en het sectorwerkstuk worden beoordeeld, worden tijdens de lessen aan de kandidaat schriftelijk bekend gemaakt. Programma Toetsing en Afsluiting

10 12. Het houden aan inleverdata 1. Het niet uitvoeren of te laat inleveren van praktische opdrachten, handelingsopdrachten of het sectorwerkstuk wordt gezien als een onregelmatigheid, zoals beschreven in artikel 6 van dit reglement. 2. De kandidaat is nog steeds verplicht dit PTA onderdeel uit te voeren dan wel in te leveren, maar verbruikt bij het alsnog inleveren / uitvoeren een herkansingsmogelijkheid Mededeling beoordeling 1. De beoordeling van iedere toets wordt zo snel mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 2. De resultaten worden door de vakdocent vastgelegd in het StudieLogBoek. 3. De kandidaten en hun ouders ontvangen na iedere periode een cijferlijst met de resultaten van het schoolexamen. 13. Herkansing toetsen schoolexamen 1. In het programma van toetsing en afsluiting mag je alle onderdelen herkansen met uitzondering van spreekvaardigheid (704) en mondeling fictiedossier (705) van het vak Nederlands en gespreksvaardigheid (705) van het vak Engels in het 4 e jaar. 2. Een 3 e jaars leerling mag uit iedere schoolexamenperiode (dat zijn 4 periodes) één onderdeel, waarvoor een cijfer lager dan 6 is behaald, overdoen. Als 4 e jaars leerling mag je twee onderdelen per schoolperiode (dat zijn 3 periodes), waarvoor een cijfer lager dan een 6 is behaald, overdoen. Als je geen gebruik maakt van de herkansingen, vervallen ze voor de volgende periode. 3. Het hoogste cijfer van de cijfers die behaald zijn bij de herkansing en bij de eerder gemaakte toets is het definitieve cijfer voor de toets. 4. Een toets kan ten hoogste één keer herkanst worden. 14. Herexamen schoolexamen maatschappijleer 1. Als een kandidaat het eindcijfer lager dan een 6 heeft gehaald voor het vak maatschappijleer, mag hij het schoolexamen opnieuw maken. De directeur bepaalt welke onderdelen uit het examenprogramma gevraagd worden in het herexamen. 2. De directeur geeft aan hoe het cijfer van het herexamen maatschappijleer wordt bepaald. Het hoogste cijfer van de cijfers die behaald zijn bij het herexamen en bij het eerder afgelegde schoolexamen is het definitieve cijfer. 15. Afsluiting schoolexamen 1. Het schoolexamen moet voor alle vakken, waarin centraal examen gedaan wordt, klaar zijn voor de start van het centraal examen. Een kandidaat die enig deel van het schoolexamen niet heeft afgerond, mag dus voor geen enkel vak deel nemen aan het centraal examen. 2. De directeur kan in afwijking op het vorige lid, een kandidaat die door ziekte of een andere ingrijpende gebeurtenis, het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de start van het eerste tijdvak, de mogelijkheid bieden het schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak, maar na de start van het eerste tijdvak. 3. Voor de vakken, waarin geen centraal examen wordt afgelegd, geldt dat het schoolexamen en voor de GL ook het sectorwerkstuk, moet zijn afgesloten uiterlijk een week voordat de uitslag van het eindexamen wordt vastgesteld. 4. Voor het begin van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat bekend: a. welke cijfers hij heeft gehaald voor het schoolexamen, b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt gegeven, c. de beoordeling van het sectorwerkstuk, d. het rooster van het centraal examen, en e. een overzicht van hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het centraal examen. Programma Toetsing en Afsluiting

11 16. Examendossier 1. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier bestaat uit alle onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door de directie gekozen vorm. In het examendossier staan ook de resultaten die de leerling heeft gehaald waarin de kandidaat in leerjaar 3 wel les heeft gehad, maar waarin geen eindexamen is gemaakt. 2. De school beschrijft: a. De beoordelingen worden in het StudieLogBoek door de vakdocent geregistreerd. Aan het eind van iedere periode worden de cijferlijsten naar de ouder(s), verzorger(s) opgestuurd. b. Het schoolexamenwerk wordt door de vakdocent tot een half jaar na het behalen van het diploma bewaard. 17. Tijdvakken centraal examen 1. Het centraal examen wordt afgenomen in leerjaar 4 en kent drie tijdvakken. Het eerste tijdvak begint op 16 mei 2011 voor het vmbo. Sommige toetsen worden voor de start van het eerste tijdvak afgenomen: a. Het Centraal Schriftelijk en Praktische Examen (CSPE) in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg start vanaf 4 april 2010; b. De digitale examens van de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg starten vanaf 4 april Het tweede tijdvak begint op 8 juni 2011 voor de basisberoepsgerichte -, kaderberoepsgerichte - en gemengde leerweg (beroepsgerichte programma s) en op 20 juni 2011 (schriftelijke examens) voor alle leerwegen van het vmbo. In maart 2011 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie vindt plaats op 24 juni Het derde tijdvak vindt plaats in augustus Regels omtrent het centraal examen 1. De directeur houdt de opgaven voor het centraal examen geheim tot de start van de toets waar deze opgaven aan de kandidaten worden uitgedeeld. 2. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen gedaan over de opgaven, behalve als de CVE aanvullingen op het examen heeft. 3. De directeur is er verantwoordelijk voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen aanwezig is. Hij geeft de toezichthouders een instructie. Er zijn ten minste twee toezichthouders in elk examenlokaal aanwezig. 4. De toezichthouders kijken of de kandidaten zich houden aan de gedragsregels bij het eindexamen. 5. De toezichthouders mogen tijdens het examen geen andere werkzaamheden uitvoeren dan toezicht houden. 6. De toezichthouders vullen bij ieder examen een proces-verbaal in en leveren dit na afloop van het examen in bij de directeur, samen met het gemaakte werk van de kandidaten. In dit proces-verbaal wordt vermeld: a. het vak, de leerweg en de datum; b. de namen van de aanwezige en afwezige kandidaten; c. de namen en handtekeningen van de toezichthouders; d. het tijdstip van vertrek van de kandidaten; e. bijzonderheden zoals geluidsoverlast, ziek worden van kandidaten, namen van kandidaten die te laat zijn; f. het toestaan van bijzondere faciliteiten, zoals vergrotingen, gebruik laptop e.d. Programma Toetsing en Afsluiting

12 7. Al het gemaakte examenwerk, de opgaven en eventueel kladpapier moet worden ingeleverd bij de toezichthouders, voordat de kandidaat het examenlokaal verlaat. Bij een digitaal examen worden de gegevens opgeslagen zoals door de school is aangegeven. 19. Regels voor kandidaten bij het eindexamen 1. Kandidaten moeten beschikbaar zijn tijdens alle tijdvakken van het centraal examen. Dat betekent dat de kandidaten tijdens de tijdvakken niet afwezig kunnen zijn, totdat zij de definitieve uitslag van het examen hebben gekregen. 2. Deelname aan een examenzitting van het centraal examen betekent dat het gemaakte werk geldig blijft. 3. De kandidaat moet in ieder geval 15 minuten voor het begin van een examenzitting aanwezig zijn op de plaats waar het examen plaatsvindt. 4. Het meenemen van jassen, sjaals enz. in het examenlokaal is niet toegestaan. Tassen, etuis e.d. moeten op een door de directeur gekozen plaats worden achtergelaten. Het is niet toegestaan mobiele telefoons of vergelijkbare apparatuur die overlast kunnen geven mee te nemen in het examenlokaal. 5. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na het begin van de examenzitting binnenkomen en starten met het examen. Hij levert het gemaakte werk wel in op het vastgestelde tijdstip. De tijd om het examen te maken is dan dus korter! 6. Als een kandidaat meer dan een half uur na het begin van een examen verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan dit examen. Als de kandidaat een geldige reden heeft is artikel 23 Verhindering centraal examen van het examenreglement van toepassing. De kandidaat moet wel deelnemen aan de overige examens in dat tijdvak. 7. Tijdens het uitdelen van de opgaven is het helemaal stil in het examenlokaal. 8. De aan de kandidaten uitgedeelde opgaven voor een toets van het centraal examen en de aantekeningen van de kandidaten blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 9. Het examenwerk wordt gemaakt op door de school uitgedeeld examenpapier of het examenwerk wordt gemaakt en opgeslagen als computerbestand. Op het papier schrijft de kandidaat zijn examennummer, zijn naam en de leerweg. Naam en/of examennummer worden ook gebruikt om computerbestanden een naam te geven. 10. Het examenwerk wordt niet met potlood gemaakt. Dit geldt niet voor tekeningen, grafieken en de gesloten vragen. Het gebruik van correctielak is niet toegestaan. 11. Als een kandidaat zich bij het centraal examen aan een onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directeur hem verbieden deel te nemen aan (de rest van) het examen of maatregelen nemen zoals beschreven in artikel Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat tijdens een examenzitting het examenlokaal niet verlaten. 13. Een kandidaat die tijdens een examenzitting ziek wordt, kan onder begeleiding van een toezichthouder het examenlokaal verlaten, als de directeur of zijn plaatsvervanger daar toestemming voor geeft. Samen met de kandidaat besluit de directeur of de kandidaat na enige tijd het examen kan afmaken. 14. Als de kandidaat zoals bedoeld in lid 13 na enige tijd verder gaat met het examen kan de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald. 15. Als de kandidaat zoals bedoeld in lid 13 het werk niet kan afmaken kan de directeur beslissen dat het werk ongeldig is. De kandidaat mag in dat geval deelnemen aan de herkansing in een volgend tijdvak. 16. Tijdens de laatste 15 minuten van het examen mag de kandidaat het examenlokaal niet verlaten, behalve als alle kandidaten die nog in het examenlokaal aanwezig zijn hun werk hebben ingeleverd. 17. De kandidaat levert zijn werk in bij een toezichthouder. Deze controleert het werk op naam, nummer en leerweg. 18. Als de kandidaat het examenwerk heeft ingeleverd en het examenlokaal heeft verlaten mag de kandidaat niet opnieuw werken aan het al ingeleverde examen. Programma Toetsing en Afsluiting

13 19. In het programma van toetsing en afsluiting kunnen extra regels worden opgenomen om de gang van zaken tijdens het centraal examen en de regels voor de kandidaten tijdens het centraal examen aan te laten sluiten op de algemene gang van zaken op de school. 23. Verhindering centraal examen 1. Als een kandidaat volgens de directeur om een geldige reden afwezig is bij één of meer toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak, mag hij in het tweede tijdvak van het centraal examen maximaal twee toetsen per dag maken. 2. Als een kandidaat in het tweede tijdvak ook niet aanwezig kan zijn, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan afronden, krijgt hij de mogelijkheid om in het derde tijdvak voor het CvE zijn eindexamen af te ronden. 3. De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk via zijn directeur aan bij de voorzitter van de van het CvE. De directeur meldt aan de commissie of sprake is van een afwijkende wijze van examineren volgens artikel 31 Afwijkende wijze van examineren van de examenregeling. 4. Aan het eind van het derde tijdvak deelt het CvE het resultaat mee aan de directeur. 5. Een kandidaat die door ziekte of door een andere, door de directeur te bepalen, geldige reden niet deel kan nemen aan een toets van het centraal examen, meldt dit aan de directeur uiterlijk op de dag van de toets en vóór de start van de toets. Mondelinge of telefonische berichten van afwezigheid moeten binnen 5 dagen per brief bevestigd worden. Als de kandidaat jonger dan 18 jaar is wordt de afmelding en de bevestiging per brief daarvan gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/ verzorgers/ voogd) van de kandidaat. 6. De directeur kan bij ziekte vragen om een verklaring van een arts, waarmee aangetoond wordt of de afwezigheid rechtmatig is. 7. Wanneer een kandidaat, of als de kandidaat jonger is dan 18 zijn wettelijke vertegenwoordiger, niet handelt zoals in lid 5 is beschreven, is hij onwettig afwezig geweest. De directeur kan nu maatregelen nemen zoals beschreven in artikel 6 Onregelmatigheden van het examenreglement. 26. Uitslag van het examen in leerjaar 4 1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd als hij: a. voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft gehaald van 6 of hoger, of b. voor maximaal één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft gehaald en voor zijn andere examenvakken een 6 of hoger, of c. voor maximaal één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft gehaald en voor zijn andere examenvakken een 6 of hoger, waarvan in ieder geval één 7 of hoger, of d. voor twee van zijn examenvakken, het eindcijfer 5 heeft gehaald en voor zijn andere examenvakken een 6 of hoger waarvan in ieder geval één 7 of hoger. e. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdelen a, b, c en d wordt het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers. 2. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak moet de beoordeling "voldoende" zijn gehaald. In de gemengde leerweg voor het sectorwerkstuk moet de beoordeling "voldoende" of "goed" zijn gehaald. 3. In afwijking van het eerste en tweede lid, is de kandidaat die eindexamen v.m.b.o. leerwerktraject heeft gedaan geslaagd als hij zowel voor het vak Nederlands als voor het beroepsgerichte programma het eindcijfer 6 of hoger heeft gehaald. 4. De weging van het schoolexamen en het centraal examen is als volgt geregeld: a. de basisberoepsgerichte leerweg: het eindcijfer van het schoolexamen telt voor 2/3 deel mee en het cijfer van het centraal examen voor 1/3 deel.(2xse + 1xCE):3 b. de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg: het eindcijfer van het centraal examen telt even zwaar als het eindcijfer van het schoolexamen. (1xSE + 1x CE):2 5. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze op een voorlopige cijferlijst aan iedere kandidaat bekend. Hij wijst de kandidaat op het recht op Programma Toetsing en Afsluiting

14 herkansing. De uitslag van het examen is definitief als de kandidaat geen gebruik maakt van het recht op herkansing. 6. Daarnaast geldt dat een extra vak in de uitslag mag worden betrokken en als extra compensatie mag meetellen. 27. Herkansing centraal examen in leerjaar 4 1. De kandidaat mag voor één vak waarin hij al examen heeft gemaakt en nadat de eindcijfers bekend zijn gemaakt, opnieuw deelnemen aan het centraal examen of aan het schriftelijk gedeelte van het centraal examen, in het beroepsgerichte programma, in het tweede tijdvak. 2. Voor het examen van de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg heeft de kandidaat deze mogelijkheid ook voor het centraal schriftelijk en praktisch examen in een beroepsgericht programma. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen bestaat uit het opnieuw maken van deze toets of van één of meer delen daarvan. 3. Als de kandidaat in het tweede tijdvak verhinderd is mag hij in het derde tijdvak deelnemen aan het centraal examen. Zie artikel 23 Verhindering centraal examen. 4. De kandidaat dient voor een nog te benoemen dag en tijdstip een schriftelijk herkansingsverzoek in bij de directeur. 5. Het hoogste cijfer van de cijfers die gehaald zijn bij de herkansing en bij het eerder gemaakte centraal examen is het definitieve cijfer voor het centraal examen. 6. Aan het einde van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 31. Afwijkende wijze van examineren 1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen helemaal of voor een deel aflegt op een manier die aangepast is aan de mogelijkheden van de kandidaat. 2. Als er geen sprake is van een duidelijk zichtbare lichamelijke handicap, kan de directeur toestaan dat de kandidaat het examen helemaal of voor een deel aflegt op een manier die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. Er moet dan een deskundigenverklaring door een deskundige psycholoog of orthopedagoog zijn geschreven en op school aanwezig zijn. Bij het centraal examen kan besloten worden om 30 minuten extra tijd te geven. Een andere aanpassing mag alleen als deze staat vermeld in de deskundigenverklaring. 3. Voor kandidaten die met inbegrip van het schooljaar waarin het examen wordt gemaakt maximaal 6 jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan de directeur, wanneer zij het Nederlands slecht beheersen, het centraal examen verlengen met 30 minuten extra tijd, en / of het gebruik van een Nederlands woordenboek toestaan. Overige bepalingen 1. Voor elk vak staat per leerjaar in het PTA beschreven hoe het op 1 decimaal afgeronde eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend. 2. Het eindcijfer van het schoolexamen bestaat voor 25 % uit het eindcijfer van leerjaar 3 en voor 75 % uit het eindcijfer van leerjaar De cijfers en beoordelingen van het schoolexamen die de kandidaat gehaald heeft in leerjaar 3, vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd naar het vierde leerjaar. 4. De schoolexamencijfers en beoordelingen, uit het vierde leerjaar, vervallen als de kandidaat zakt voor het examen. 5. Voor de kandidaten die tot het derde of vierde leerjaar worden toegelaten als er in dat leerjaar al toetsen zijn gehouden, stelt de directeur een regeling vast samen met docent(en) en de kandidaat. 6. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de directeur na het examenbureau vmbo te hebben geraadpleegd. De directeur deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokkenen, de directie en via het examenbureau vmbo de inspectie. Programma Toetsing en Afsluiting

15 Afkortingen in het PTA Algemeen SE CE CSPE CSE = schoolexamen = centraal examen = centraal schriftelijk en praktisch examen (alleen KB en BB) = centraal schriftelijk examen Beoordelingsvormen ST KLT MT WS SV BPB PB GPO HO SW PVB = schriftelijke toets inclusief luistertoets = kijk- en/of luistertoets = mondelinge toets inclusief mondelinge presentatie = werkstuk = schriftelijk verslag = beroeps- of praktijkbeoordeling = portfoliobeoordeling = grote praktische opdracht = handelingsopdracht = sectorwerkstuk = proeve van bekwaamheid Weging V = voldoende Programma Toetsing en Afsluiting

16 PTA beschermde vakken leerjaar 3/4 In leerjaar 3 worden twee vakken met alleen een schoolexamen afgerond te weten maatschappijleer I en kunstvakken I (CKV). In leerjaar 4 wordt lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs) afgesloten. Deze vakken zijn de zogenaamde beschermde vakken van het gemeenschappelijke deel. Maatschappijleer I, kunstvakken I en lichamelijke opvoeding kennen geen centraal examen, maar worden geheel binnen het examendossier afgesloten. Maatschappijleer I wordt afgesloten met een cijfer. Dit cijfer telt volwaardig mee voor de zak/slaagregeling. Een onvoldoende voor maatschappijleer I betekent een onvoldoende op de examencijferlijst (en is dus nadelig want je kan er op zakken). Andersom kan met een voldoende cijfer voor maatschappijleer I een tekort bij een ander examenvak worden gecompenseerd. Kunstvakken I en lichamelijke opvoeding worden afgesloten met de kwalificatie v = voldoende. Wanneer deze kwalificatie niet wordt gehaald -en het examendossier dus niet op orde is- kan je niet het diploma behalen. Maatschappijleer 1 BB/KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 SV Filmverslag Pay it forward K ST Hfsdst 2/4 opvoeden en school K keuze opdracht 703 ST Hfdst 7 vrijheid K SV Filmverslag the Wave K MT Hfdst 8 opgepakt K rollenspel 706 ST Hfdst 8 opgepakt K startvragen 707 MT Staatsinrichting K presentatie 708 WS Jongerencultuur K Programma Toetsing en Afsluiting

17 CKV BB/KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 HO Kunstdossier Cultureel zelfportret K1,2,4 V 702 HO Kunstdossier Kunstvaarroute K2,3,4 V 703 HO Filmgeschiedenis + Charlie Chaplin K1,2,3,4 V 704 GPO Project filmset K1,2,3,4 V 705 WS/SV Filmbezoek en recensie Slumdog Miljonair K1,2,3,4 706 HO Muziek workshop K1,2,3,4 V 707 GPO Beeldend: CKV dagen: Kroller Mullerbezoek + verwerking K1,2,3,4 708 HO Palet Methode K1,2,4 V V V Lichamelijke opvoeding 3 BB/KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 BPB Hockey K1,2,3 V 702 BPB Atletiek K1,2,3,7 V 703 BPB Turnen K1,2,5 V 704 BPB Basketbal K1,2,3,4 V 705 BPB Voetbal K1,2,3,4 V 706 BPB Volleybal K1,2,3,4 V 707 BPB Softball K1,2,3,4 V 708 BPB Sportorientatie K9 V Programma Toetsing en Afsluiting

18 Lichamelijke opvoeding 4 BB/KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 BPB Badminton K1,2,3 V 702 BPB Atletiek K1,2,3,7 V 703 BPB Turnen K1,2,5 V 704 BPB Volleybal K1,2,3,4 V Programma Toetsing en Afsluiting

19 PTA leerjaar 4 Nederlands 4 BB/KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST leesvaardigheid K 2,3 en ST Schrijfvaardigheid K 2,3 en ST Kijk en luistervaardigheid K 2,3 en MT Spreekvaardigheid K 2,3 en MT Mondeling fictiedossier K 2,3 en HO Fictiedossier K 2,3 en 8 V Engels 4 BB/KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Schrijfvaardigheid K ST Luister- en kijkvaardigheid K ST Leesvaardigheid K MT Gespreksvaardigheid K HO Leesdossier V 1 V Wiskunde 4 BB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Rekenen en Meetkunde (hfd 1 en K2, 3 en 4 1 2) 702 ST Formules (hfd 1,2 en 3) K2, 3, 4 en ST Statistiek (hfd 1, 2, 3 en 4) K2, 3, 4 en ST Getallen (hfd 1, 2, 3, 4 en 5) K2, 3, 4 en ST Meten en kijken (hfd 1, 2, 3, 4, 5 en K2, 3, 4, 6 en 7 1 6) 706 ST Grafieken (hfd 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) K1, 2, 3, 4, 6 en HO Examenoefening K2, 3 en 8 V 708 HO Praktische opdracht K1 en 2 V Programma Toetsing en Afsluiting

20 Wiskunde 4 KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Grafieken en vergelijken en meten K2, 3 en 4 1 en redeneren (hfd 1 en 2) 702 ST Rekenen (hfd 1,2 en 3) K2, 3, 4 en ST Machtsverbanden (hfd 1, 2, 3 en 4) K2, 3, 4 en ST Goniometrie (hfd 1, 2, 3, 4 en 5) K2, 3, 4 en ST Informatie verwerken (hfd 1, 2, 3, 4, K2, 3, 4, 6 en en 6) 706 ST Exponentiële verbanden (hfd 1, 2, K1, 2, 3, 4, 6 en 7 1 3, 4, 5, 6 en 7) 707 HO Examenoefening K2, 3 en 8 V 708 HO Praktische opdracht K1 en 2 V Programma Toetsing en Afsluiting

21 Nask1 4 BB Nask1 4 KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging Methode: Nu voor straks 4 B(3B(K)) 701 ST Basisvaardigheden: Stencil, K/2/3 1 Geluid: H9 K/8 ST Kracht en Veiligheid: H6 K/9 702 ST Elektrische energie: H8, K/5 1 Basisvaardigheden: Stencil K/2/3 ST Stoffen en Materialen: H1 K/4 703 ST Verbranden en verwarmen: H4, K/6 1 Bouw van de Materie: H10, Basisvaardigheden: Stemcil K/10 K/2/3 ST Licht en Beeld: H2 K/7 704 HO Presentatie K/1 t/m 10 V 705 HO Practicum + verslag K/1 t/m 10 V 706 HO Werkstuk K/1 t/m 10 V 707 HO Onderzoek + verslag K/1 t/m 10 V 708 HO portfoliobeoordeling K/1 t/m 10 V Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging Methode: Nu voor straks 4 KGT (3KGT) 701 ST Basisvaardigheden: Stencil K/2/3 1 Weer: H7 Geluid: H9 K/12 K/8 ST Kracht en Veiligheid: H6 K/9 702 ST Elektrische energie: H8 K/5 1 Basisvaardigheden: Stencil K/2/3 ST Stoffen en Materialen: H1 K/4 703 ST Verbranden en verwarmen: H4 K/6 1 Bouw van de Materie: H10 Straling: Stencil Basisvaardigheden: Stencil K/10 K/11 K/2/3 ST Licht en Beeld: H2 K/7 704 HO Presentatie K/1 t/m 10 V 705 HO Practicum + verslag K/1 t/m 10 V 706 HO Werkstuk K/1 t/m 10 V 707 HO Onderzoek + verslag K/1 t/m 10 V 708 HO portfoliobeoordeling K/1 t/m 10 v Programma Toetsing en Afsluiting

22 Biologie 4 BB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Stofwisseling Planten Ecologie BI/K/1,4,6,9 BI/K/1,2,3,6 BI/K/1, ST Mens en milieu Voeding en vertering Gaswisseling 703 ST Transport Opslag, uitscheiding, bescherming BI/K/1,7 BI/K/1,2,9 BI/K/1,9 BI/K/1,3,9 BI/K/1,9, Biologie 4 KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Stofwisseling Planten Ecologie BI/K/1,4,6,9 BI/K/1,2,3,6 BI/K/1, ST Mens en milieu Voeding en vertering Gaswisseling 703 ST Transport Opslag, uitscheiding, bescherming BI/K/1,7 BI/K/1,2,9 BI/K/1,9 BI/K/1,3,9 BI/K/1,9, Programma Toetsing en Afsluiting

23 Landbouwbreed 4 BB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Theorietoets Groen-, Vap-, LB/K Dier-, Techniek-, Plant-, Bloemen Economie-breed module AOC-Terra methode 702 BPB Praktijktoets LB/K WS/MT/SV Keuzewerkstuk LB/K ST Theorietoets Groen-, Vap-, LB/K Dier-, Techniek-, Plant-, Bloemen Economie-breed module AOC-Terra methode 705 BPB Praktijktoets LB/K WS/MT/SV Keuzewerkstuk LB/K ST Theorietoets Groen-, Vap-, LB/K Dier-, Techniek-, Plant-, Bloemen Economie-breed module AOC-Terra methode 708 BPB Praktijktoets LB/K WS/MT/SV Keuzewerkstuk LB/K Programma Toetsing en Afsluiting

24 Landbouwbreed 4 KB Nr. Vorm Omschrijving Exameneenheid Weging 701 ST Theorietoets Groen-, Vap-, LB/K Dier-, Techniek-, Plant-, Bloemen Economie-breed module AOC-Terra methode 702 BPB Praktijktoets LB/K WS/MT/SV Keuzewerkstuk LB/K ST Theorietoets Groen-, Vap-, LB/K Dier-, Techniek-, Plant-, Bloemen Economie-breed module AOC-Terra methode 705 BPB Praktijktoets LB/K WS/MT/SV Keuzewerkstuk LB/K ST Theorietoets Groen-, Vap-, LB/K Dier-, Techniek-, Plant-, Bloemen Economie-breed module AOC-Terra methode 708 BPB Praktijktoets LB/K WS/MT/SV Keuzewerkstuk LB/K Programma Toetsing en Afsluiting

25 Vakoverstijgend PTA leerjaar 3/4 Dit PTA bevat een vakoverstijgend deel dat bestaat uit: Een handelingsdeel dat bestaat uit drie handelingsopdrachten; één gericht op oriëntatie leren en werken, één gericht op een stage en één gericht op werken aan prestaties (WAP). Alle moeten met een voldoende worden afgesloten. Themadagen; in het derde en vierde jaar worden themadagen georganiseerd en daarvan maak je altijd een schriftelijk verslag. Je moet hiervoor de kwalificatie voldoende behalen. Voor bovenstaande geldt dat wanneer deze kwalificaties niet worden gehaald en het examendossier dus niet op orde is- je geen uitslag krijgt van het centraal examen en het diploma niet kan behalen. Het handelingsdeel oriëntatie leren en werken Nr. Eindtermen Vak(ken) Omschrijving opdracht Klas Weging 1 K1 en K2 Loopbaan oriëntatie 2 K1 en K2 Loopbaan oriëntatie 3 K1 en K2 Loopbaan oriëntatie 4 K1 en K2 Loopbaan oriëntatie 5 K1 en K2 Loopbaan oriëntatie Voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen en verslag maken 3 V MBO meeloopdag + verslag 3 V Presentatie loopbaanplannen 3 V Bezoek open dagen + verslag (HO) 4 V Bezoek onderwijsmarkt +verslag (HO) 4 V Programma Toetsing en Afsluiting

26 Het handelingsdeel stage Nr. Eindtermen Vak(ken) Omschrijving opdracht Klas Weging 1 LB/k/1-17 Lbb Stage 16 uur (groen) 3 V 2 LB/k/1-17 Lbb Stage 16 uur (keuze) 3 V 3 MaS/k/1-3 Lbb Stage 16 uur (MaS) 3 V 4 LB/k/1-17 Lbb Stage 56 uur (groen) 4 BB V 5 LB/k/1-17 Lbb Stage 56 uur (techniek, economie) 4 BB V 6 LB/k/1-17 Lbb Stage 56 uur (keuze) 4 BB V 7 MaS/k/1-3 Lbb Stage 56 uur (MaS) 4 BB V 4 LB/k/1-17 Lbb Stage 40 uur (groen) 4 KB V 5 MaS/k/1-3 Lbb Stage 40 uur (MaS) 4 KB V 4 MaS/k/1-3 LB/k/1-17 Lbb Stage 40 uur (combi MaS en groen) 4 GL V Themadagen 710 SV Dierenparkbezoek Ouwehands LB/K 1-17 v 711 SV Landschappark Keukenhof LB/K 1-17 v 712 SV Bedrijvenbezoek regio Amersfoort LB/K 1-17 v Programma Toetsing en Afsluiting

27 Informatie over het centraal examen Digitale Eindexamens BB 9 t/m 13 mei 2011 Centraal Schriftelijk Eindexamen KB; mei 2011 Woensdag 18 mei Nederlands uur Donderdag19 mei Biologie uur Maandag 23 mei Wiskunde uur Dinsdag 24 mei Engels uur Donderdag 26 mei Nask uur Hulpmiddelen Schrijfmateriaal Tekenpotlood Blauw en rood kleurpotlood Liniaal met millimeterverdeling Passer Geometrische driehoek en/of windroos Vlakgum Electronisch rekenapparaat Woordenboek Nederlands bij alle schriftelijke examens Engels en Duits: woordenboek Nask 1: binas vmbo Programma Toetsing en Afsluiting

Inhoud. Inhoudsopgave

Inhoud. Inhoudsopgave Programmaa van Toetsing en Afsluiting Locatie Amersfoort Vierde leerjaar VMBO BB/ KB/GL/TL 2013 2015 Programma van toetsing en afsluiting cohort 2013 2015 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Vestiging Amersfoort Vierde leerjaar VMBO TL IVO-AFSLUITING 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Examenreglement vmbo 2010-2011 (verkorte versie)...

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING Alle leerwegen Cohort 2014 2016 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2016 2017 Afdeling MAVO 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG Cohort 2013 2015 Schooljaar 2014-2015 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. In dit jaar ga je eindexamen

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING Alle leerwegen Cohort 2016 2018 1 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen

TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT. PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING. Alle leerwegen TRAJECTUM COLLEGE UTRECHT PROGRAMMA VAN TOETSING en AFSLUITING Alle leerwegen Cohort 2017 2019 1 Voorwoord Je start met een bijzonder jaar. Als je in het derde leerjaar zit, zul je voor het eerst te maken

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert 2015 2016 locatie De Goffert Voorwoord In het tweede leerjaar is een zorgvuldige keuze gemaakt voor een leerweg en een afdeling op basis van interesse, vermogen en affiniteit. Leerjaar drie en vier is

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

PTA Algemeen deel 2013-2014

PTA Algemeen deel 2013-2014 PTA Algemeen deel 2013-2014 MAVO/GL Dit boekje is van..uit klas Inhoudsopgave A. Algemeen deel 1. Vooraf 2. Afname van de examens Gedragsregels 3. Onregelmatigheden, verhindering en klachten Onregelmatigheden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2010 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Klas 4 Vastgesteld september 2016 Publicatie aan de kandidaten september 2016. Verzonden aan de inspectie op 30 september

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE: blz. 1

INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE: blz. 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 1 INLEIDING: 1. Voorwoord: blz. 2 2. Examencommissie: blz. 3 3. Commissie van beroep: blz. 3 4. Begrippenverklaring: blz. 4 EXAMENREGLEMENT: blz. 5 1. Algemeen blz. 5

Nadere informatie

Niekée facilitair onderwijs- en activiteitencentrum

Niekée facilitair onderwijs- en activiteitencentrum versie: 01/10/2014 Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, versie

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 EXAMENREGLEMENT 2015 2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 NAAM: KLAS: EXAMENNUMMER: 2014 Examenboek leerling 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen 2 Wat betekenen al die afkortingen? 3 Wat is het eindexamen? 4 Wat is het schoolexamen?

Nadere informatie

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers 4.6 Beroepen tegen

Nadere informatie

Examenreglement Examenperiode VMBO

Examenreglement Examenperiode VMBO Examenreglement Examenperiode 2015-2017 VMBO VO INHOUD EXAMENREGLEMENT BLZ 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen. Het schoolexamen.1 Algemeen.2 Beoordeling.3 Mededeling cijfers. Verhindering bij

Nadere informatie

Examenreglement 2015 / EDU Examenreglement vmbo definitief

Examenreglement 2015 / EDU Examenreglement vmbo definitief 1 Examenreglement 2015 / 2017 Goes Vastgesteld College van Bestuur : 15 september 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Rechtsgrond en Toepassing van

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4 Examenreglement schooljaar 2012-2013 leerjaar 3 en 4 Hanze College is onderdeel van Scholengroep Kwadrant / rk scholengemeenschap voor vmbo, Bouwlingstraat 74, 4902 AK Oosterhout Nb., tel. 0162-453581

Nadere informatie