PTA Algemeen deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA Algemeen deel 2013-2014"

Transcriptie

1 PTA Algemeen deel MAVO/GL Dit boekje is van..uit klas

2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 1. Vooraf 2. Afname van de examens Gedragsregels 3. Onregelmatigheden, verhindering en klachten Onregelmatigheden Beroep Verhindering deelname aan examen Klachtencommissie 4. Schoolexamen en centraal examen. 5 Slagen en zakken Het vaststellen van de examencijfers Vaststelling uitslag examens 6. Herkansen Herkansing centraal examen Herkansing schoolexamen 7. Diploma's, certificaten en cijferlijsten 8. Overige bepalingen Bewaren examenwerk en inzage door de kandidaat Afwijkende wijze van examineren Vak maatschappijleer I B. Belangrijke punten en data C. PTA s van de vakken

3 1. Vooraf In dit deel van het Programma van toetsing en afsluiting worden de belangrijkste onderdelen van het examenreglement van het Atlas College samengevat die betrekking hebben op het VMBO. In het totale examenreglement zelf staat wat je rechten en plichten zijn. Aan deze samenvatting kun je dus geen rechten ontlenen. In de samenvatting wordt daarom regelmatig verwezen naar gedeelten van het echte examenreglement. Als je een probleem hebt met je examen, raden we je dus aan die onderdelen van het echte reglement goed te lezen. Het examenreglement ligt ter inzage op de administratie van de locatie. 2. Afname van de examens: gedragsregels voor het centraal examen (zie artikel 10 van het examenreglement) a. De kandidaat is uiterlijk een kwartier voor de zitting aanwezig op de plaats van het examen. Deze plaats staat op het examenrooster. b. Wie te laat komt levert het gemaakte werk toch in op de normale eindtijd. Als de kandidaat meer dan een half uur te laat verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan dit examenonderdeel. Wie een geldige reden heeft mag dit onderdeel soms inhalen (zie artikel 14 van het examenreglement). c. Het meenemen van tassen, etuis, jassen, consumpties en dergelijke in het examenlokaal is niet toegestaan. Thee / koffie / frisdrank wordt aan de kandidaten verstrekt door de school. Consumpties die door de kandidaten het examenlokaal ingebracht worden, zijn verpakt in doorzichtig materiaal (bijvoorbeeld een plastic zakje, een glazen flesje e.d.). d. Er mogen alleen tabellen of andere hulpmiddelen gebruikt worden die in het 'overzicht van hulpmiddelen' staan dat de locatiedirecteur verstrekt. Toegestane hulpmiddelen worden gecontroleerd door een toezichthouder. e. Het examenwerk wordt gemaakt op papier van de school. Niemand mag papier meenemen naar het examenlokaal. Op elk examenpapier van de school zet de kandidaat zijn naam en examennummer. f. Een kandidaat mag tijdens de zitting de examenzaal alleen verlaten met toestemming en onder begeleiding van een toezichthouder (bijvoorbeeld voor toiletbezoek). Wie tijdens de zitting onwel wordt, kan onder begeleiding de zaal verlaten. Als de kandidaat het werk kan hervatten, mag hij soms (met toestemming van de locatiedirecteur) wat langer doorgaan. g. Wie het werk voor het einde van de zitting af heeft, mag uiterlijk tot een kwartier voor het einde van de zitting het lokaal verlaten, maar pas nadat hij het werk aan de toezichthouders heeft overhandigd.

4 3. Onregelmatigheden, verhindering en klachten Onregelmatigheden (zie artikel 12 van het examenreglement) a. De locatiedirecteur kan de volgende maatregelen nemen tegen een kandidaat die zich aan enige onregelmatigheid schuldig maakt: a. het toekennen van het cijfer 1 voor de toets van het examen b. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan het examen c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde examen d. het overdoen van (onderdelen van) het examen. Deze maatregelen kunnen ook in combinatie met elkaar genomen worden. b. Voordat de locatiedirecteur een maatregel treft, hoort hij samen met de secretaris van het examen de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarig persoon. De locatiedirecteur deelt zijn beslissing binnen 24 uur mee aan de kandidaat en wijst hem daarbij op de beroepsmogelijkheid. c. De kandidaat kan tegen een bovengenoemde maatregelen van de locatiedirecteur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het adres van de Commissie van Beroep is: Commissie van Beroep Eindexamen Voortgezet Onderwijs, p/a Onderwijsraad West-Friesland, Postbus 201, 1620 AE HOORN tel. (0229) d. Wie in beroep gaat heeft daarvoor maximaal drie dagen de tijd; hij dient het beroep schriftelijk in bij de secretaris van de hierboven genoemde commissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en beslist zo mogelijk binnen twee weken of de kandidaat (delen van) het examen mag overdoen. Verhindering deelname aan examen (zie artikel 14 van het examenreglement) a. Een kandidaat die is verhinderd aan een onderdeel van het examen deel te nemen, meldt dit aan de locatiedirecteur voordat het examen begint. Hij bevestigt dit bericht van verhindering binnen 2 dagen schriftelijk. Bij ziekte vraagt de locatiedirecteur meestal een doktersverklaring (ook binnen 2 dagen). b. De locatiedirecteur geeft de kandidaat, als die een geldige reden heeft, toestemming één of meer toetsen van het examen alsnog te doen. c. De kandidaat die een onderdeel van het schoolexamen heeft gemist, maakt op de dag van terugkomst een afspraak met de examinator over het inhalen van het gemiste onderdeel, mits hij daarvoor toestemming heeft van de locatiedirecteur. d. Wie door langdurige ziekte examentoetsen mist, kan soms in overleg met de locatiedirecteur een speciale regeling krijgen (zie ook artikel 19 b. van het examenreglement). e. De locatiedirecteur neemt maatregelen tegen kandidaten die afwezig zijn zonder geldige reden en/of zonder afdoende bericht (zie artikel 12 van het examenreglement).

5 Klachtencommissie (zie artikel 15 van het examenreglement) a. Elke locatie heeft een klachtencommissie schoolexamen. Wie klachten heeft over de uitslag van (een onderdeel van) het schoolexamen kan terecht bij deze commissie, mits hij de klacht binnen één week nadat het werk met hem besproken is schriftelijk indient bij de locatiedirecteur. De commissie adviseert de locatiedirecteur, deze neemt vervolgens een beslissing. Dit kan soms leiden tot een nieuwe beoordeling of tot het overdoen van de toets. b. Klachten over onregelmatigheden tijdens het centraal-examen en schoolexamen kunnen worden ingediend bij de locatiedirecteur en/of de inspectie. 4. Schoolexamen en Centraal examen (zie artikel 3a van het examenreglement) a. In het derde en vierde jaar wordt het schoolexamen afgenomen. Alle rapportcijfers in de 3 e klas tellen mee voor het schoolexamen. In de 4 e klas wordt het eindcijfer voor het schoolexamen van de vakken bepaald door het gewogen gemiddelde van alle rapportcijfers voor dat vak in het 3 e leerjaar en de rapportcijfers van de 4 e klas (afgerond op 1 decimaal) van dat vak. b. Bij alle vakken wordt een centraal examen afgenomen, met uitzondering van de drie volgende, voor alle kandidaten verplichte, vakken: c. Maatschappijleer 1: eindcijfer is het 4 e klas eindrapportcijfer, afgerond op een heel getal (volgens art. 17 lid 2 van het examenreglement). Dit cijfer telt mee bij het bepalen van slagen of zakken. d. LO: aan het eind van de 4 e klas wordt een eindbeoordeling gegeven, uitgedrukt met de term onvoldoende, voldoende of goed. Om te slagen moet de eindbeoordeling minimaal 'voldoende' zijn. e. Kunstvakken1/Culturele en kunstzinnige vorming: aan het eind van de 3 e klas wordt een eindbeoordeling gegeven, uitgedrukt met de term 'voldoende' of 'goed'. Om te slagen moet de eindbeoordeling minimaal 'voldoende' zijn. f. Op elke locatie wordt van iedere kandidaat een examendossier bijgehouden. Hierin staan in ieder geval de resultaten van het schoolexamen: de rapportcijfers en beoordelingen van de 3e klas, de eindcijfers en eindbeoordelingen van de 3 e klas, de rapportcijfers en beoordelingen van de 4 e klas en de schoolexameneindcijfers. Ook de beoordeling van de activiteiten voor het handelingsdeel worden in het examendossier vermeld. g. In de 3 e klas maakt elke kandidaat twee grote praktische opdrachten van bij benadering 10 uur elk. Van de twee grote praktische opdrachten wordt er één gedaan bij een vak behorende bij het sectordeel van de kandidaat en één bij een vak niet behorende bij het sectordeel van de kandidaat óf beide opdrachten worden gedaan bij vakken behorende tot het sectordeel van de kandidaat. De praktische opdracht wordt beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Indien de kandidaat een praktische opdracht zonder geldige reden inlevert na de inleverdatum die met de betreffende docent is afgesproken, kent de docent voor de opdracht een onvoldoende toe. De kandidaat heeft in dat geval de gelegenheid om de praktische opdracht te herkansen (zie 1.A.5 - herkansing schoolexamen, punt 6-5). Om te slagen moet de eindbeoordeling minimaal 'voldoende' zijn. Indien de kandidaat de praktische opdrachten niet naar behoren heeft uitgevoerd, kan geen schoolexameneindcijfer worden vastgesteld en dus geen centraal examen gedaan worden! h. Het handelingsdeel van elke kandidaat bevat de aantekening dat de handelingsopdracht(en) door de kandidaat naar behoren is/zijn uitgevoerd. Elke kandidaat voert minimaal 1 vakoverstijgende handelingsopdracht uit met als thema 'oriëntatie op leren en werken'. Indien de kandidaat het handelingsdeel van een vak

6 niet naar behoren heeft uitgevoerd, kan geen schoolexameneindcijfer worden vastgesteld en dus geen centraal examen gedaan worden! i. In de 4 e klas maken de kandidaten van de gemengde en theoretische leerweg een sectorwerkstuk. De beoordeling wordt uitgedrukt met de term 'voldoende' of 'goed'. Om te slagen moet de eindbeoordeling minimaal 'voldoende' zijn. 5. Slagen en zakken Het vaststellen van examencijfers (zie artikelen 16 en 17 van het examenreglement) a. Als de examinator het schoolexamen mondeling afneemt, kan hij dit doen in aanwezigheid van een andere leerkracht van de school (een bijzitter). Als dit het geval is, houdt de examinator bij het vaststellen van het cijfer rekening met het advies van de bijzitter. b. Het cijfer van het centraal examen en van het schoolexamen wordt uitgedrukt aan de hand van een schaal van 1 tot en met 10, met één cijfer achter de komma. De eindcijfers voor alle vakken van het eindexamen worden uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks van 1 tot en met 10, met uitzondering van de in 1.A.3. genoemde vakken LO en KV1/CKV: de eindbeoordeling van deze vakken wordt uitgedrukt met de term 'voldoende' of 'goed'. c. De cijfers hebben als betekenis: 1 = zeer slecht 6 = voldoende 2 = slecht 7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 8 = goed 4 = onvoldoende 9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 10 = uitmuntend d. Voor het eindcijfer van het eindexamen telt het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen even zwaar mee. e. Hoe de cijfers voor de onderdelen van het schoolexamen meetellen voor het eindcijfer schoolexamen, staat op een andere plaats in dit PTA. f. Uiterlijk 3 dagen voor het Centraal Examen deelt de locatiedirecteur de kandidaat schriftelijk mee welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen. Indien de kandidaat niet akkoord gaat met deze cijfers, neemt hij contact op met de locatiedirecteur voor een bepaalde datum. De precieze data staan op een andere plaats in dit PTA. Als de kandidaat niet tijdig reageert, betekent dit dat hij akkoord gaat met de cijfers. g. Van iedere beoordeling die meetelt voor het eindcijfer van het schoolexamen, stelt de examinator de kandidaat binnen twee werkweken in kennis. De examinator laat de kandidaat het werk inzien en bespreekt het.

7 Vaststelling uitslag eindexamen (zie artikelen 18 en 19 van het examenreglement) a. De kandidaat basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of gemengde leerweg of theoretische leerweg is geslaagd, als hij gemiddeld voor het centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger heeft. Daarnaast geldt dat hij: a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken eindcijfers 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan te minste een 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken het cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan ten minste een 7 of hoger. Het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectoraal programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt hierbij meegerekend als twee eindcijfers! Zo niet dan is de kandidaat afgewezen, tenzij hij in één of meer extra vakken examen heeft afgelegd. d. Bovendien moet voor de vakken lo en voor kv1/ckv de kwalificatie 'goed' of 'voldoende' behaald zijn. e. Bovendien geldt voor een kandidaat van de theoretische en gemengde leerweg, dat voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 'goed' of 'voldoende' is behaald. b. De kandidaat die examen VMBO basisberoepsgericht volgens het leerwerktraject heeft afgelegd is geslaagd als hij voor al zijn examenvakken (Nederlands en het beroepsvak) het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald. c. Bij een leerling die examen heeft afgelegd in één of meer extra vakken telt de examencommissie, zo nodig in overleg met de kandidaat, één of meer onvoldoendes niet mee als hij dat nodig heeft om te slagen, mits er een volledig, geldig examenpakket overblijft. d. De locatiedirecteur deelt de uitslag en de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat mee en vermeldt daarbij zo nodig de herkansingsmogelijkheden. De uitslag is definitief als de kandidaat geen gebruik maakt van de herkansing. 6. Herkansing Herkansing centraal examen (zie artikel 20b van het examenreglement) a. Iedere kandidaat heeft in het algemeen het recht voor één vak waarin hij centraal examen heeft afgelegd, deel te nemen aan de herkansing in hetzelfde examenjaar. b.. Het hoogste cijfer (van de herkansing óf van het eerdere centraal examen) geldt als definitief. c. De kandidaat vraagt schriftelijk herkansing aan bij de locatiedirecteur vóór een bepaalde datum (deze datum is in dit PTA opgenomen). d. Wanneer men bij de eerste herkansingsgelegenheid (het tweede tijdvak van het examen) om een geldige reden is verhinderd, of wanneer een kandidaat niet in het tweede tijdvak kan herkansen omdat hij dan een uitgesteld examen moet afleggen, is herkansing mogelijk in het derde tijdvak. Voor de kandidaat die centraal examen aflegt betekent dit laatste dat het examen buiten de school plaats vindt (staatsexamen). Neem in deze gevallen altijd z.s.m. contact op met de locatiedirecteur.

8 Herkansing en herexamen schoolexamen (zie artikel 20f van het examenreglement) a. Het schoolexamen in het derde leerjaar speelt zich af in drie of meer trimesters of perioden. Het schoolexamen in het vierde leerjaar speelt zich af in twee of meer perioden. De kandidaat mag in het 3 e leerjaar en 4 e leerjaar twee toetsen herkansen. De herkansingen vinden plaats na periode 1 en 2. b. Het hoogste cijfer behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets. c. Een kandidaat die in de 3 e klas voor maatschappijleer een eindrapportcijfer krijgt lager dan een 5,5 kan in de eerste week van het 4 e leerjaar een herexamen afleggen. De eindbeoordeling kan na het herexamen maatschappijleer 1 niet hoger zijn dan een 6. d. Een kandidaat die in de 3 e klas voor kv1/ckv een eindbeoordeling krijgt (zie 1.A.3. punt 2) lager dan 'voldoende' kan in de eerste week van het 4 e leerjaar een herexamen afleggen. De eindbeoordeling kan na het herexamen kv1/ckv niet hoger zijn dan 'voldoende'. e. Een kandidaat die in de 3 e klas voor lo een eindbeoordeling krijgt (zie 1.A.3. punt 2) lager dan 'voldoende' kan een herexamen afleggen. De eindbeoordeling kan na het herexamen lo niet hoger zijn dan 'voldoende'. f. Voor het gestelde in punt 1 gelden de volgende beperkingen: 1. alleen kandidaten die een verzoek hebben ingediend bij de locatie directeur mogen deelnemen aan een herkansing of een herexamen zoals in punt 3, 4 en 5 wordt genoemd. 2. de kandidaat die een toets mist zonder geldige reden, mag die toets niet herkansen 3. bij bepaalde vakken geldt geen recht op herkansing voor bepaalde toetsen. De toetsen die niet in aanmerking komen voor herkansing, worden in het vakgedeelte van het PTA genoemd. 4. de handelingsopdrachten en het sectorwerkstuk komen niet voor herkansing in aanmerking. 5. praktische opdrachten komen niet in aanmerking voor herkansing, behalve bij het niet op tijd inleveren van de praktische opdracht (zie 1.A.3 punt 4). 6. kandidaten die de eerste herkansing in een leerjaar met geldige reden missen, mogen bij de tweede herkansing de betreffende toets alsnog doen (in dat geval mag de kandidaat bij de tweede herkansing dus totaal twee toetsen herkansen). 7. de kandidaat aan wie de locatiedirecteur een maatregel opgelegd heeft wegens onregelmatigheden bij een bepaalde toets, mag die toets niet herkansen (zie ook artikel 12, lid 3 van het examenreglement) g. Bij het inhalen van een gemiste toets verspeelt de kandidaat het recht op herkansing van deze toets, tenzij door lange tijd afwezig zijn door ziekte met de examencommissie en docentexaminatoren een aparte regeling is ontworpen (zie art. 14 lid 4 van het examenreglement).

9 7. Diploma's, certificaten en cijferlijsten (zie artikel 22 van het examenreglement) a. De locatiedirecteur geeft aan elke afgewezen kandidaat een lijst met daarop de schoolexamencijfers, de cijfers van het centraal examen en de eindcijfers. b. De locatiedirecteur geeft iedere geslaagde kandidaat de cijferlijst met daarop: de cijfers van het schoolexamen, de cijfers van het centraal examen, de eindcijfers voor de examenvakken, het thema van het sectorwerkstuk met de beoordeling, de beoordeling van lo en kv1/ckv en de uitslag van het examen. c. De locatiedirecteur geeft iedere geslaagde kandidaat het diploma met daarop: alle vakken die bij het bepalen van de uitslag zijn betrokken en de leerweg die is betrokken bij de uitslag. d. Iedere definitief afgewezen kandidaat die de school verlaat en die voor een of meer vakken een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, krijgt een certificaat en een vermelding van het thema van het sectorwerkstuk indien deze is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'. e. Als een kandidaat examen doet in één of meer extra vakken, kan hij zelf beslissen of de eindcijfers die niet meetellen voor de uitslag op de cijferlijst komen te staan. 8. Overige bepalingen Bewaren examenwerk en inzage door de kandidaat (zie artikel 23 van het examenreglement) a. Werk dat onderdeel is van het centraal examen blijft minstens 6 maanden na de uitslag van het examen op school bewaard. b. Wie het examenwerk en de beoordeling ervan wil inzien, heeft het recht daartoe, mits op afspraak en onder toezicht. c. Als de bewaartermijn van 6 maanden is verstreken kan een kandidaat zijn werk terug krijgen. Wanneer binnen een maand na het verlopen van de bewaartermijn van 6 maanden de kandidaat zijn werkstuk(ken) niet heeft teruggevraagd, vervallen deze aan de school. Afwijkende wijze van examineren (zie artikel 24 van het examenreglement) a. Een kandidaat die bijzondere belemmeringen ondervindt bij het afleggen van het examen, kan soms ontheffing krijgen van bepaalde regels, mits hij een aanvraag indient bij de locatiedirecteur vóór een bepaalde datum (zie deel I.B.). b. Wie, op grond van problemen met de Nederlandse taal, toestemming krijgt, mag in bepaalde gevallen langer over het examenwerk doen en/of een woordenboek gebruiken. c. Voor lichamelijk gehandicapten kan de locatiedirecteur zo nodig zorgen voor aangepaste voorzieningen. In het algemeen moeten de kandidaten overigens onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden schoolexamen en centraal examen afleggen.

10 Vak maatschappijleer SG De Triade. Het vak maatschappijleer I wordt op de SG De Triade in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg geëxamineerd in de derde en vierde klas. Het vak wordt voor de vierde klas kandidaten 4 april 2013 afgesloten. Een kandidaat die een eindcijfer lager dan 5,5 heeft, kan vóór 20 april 2013 een herexamen afleggen. De eindbeoordeling kan na het herexamen niet hoger zijn dan een 6. Het vak maatschappijleer I voor de Theoretische Leerweg wordt afgesloten in de derde klas. Een kandidaat TL derde klas die het einde van het schooljaar een eindcijfer lager dan 5,5 heeft, kan vóór 23 oktober 2014 een herexamen maken voor het vak maatschappijleer I. De eindbeoordeling kan na het herexamen niet hoger zijn dan een 6.

11 B Belangrijke gegevens De samenstelling van de examencommissie luidt als volgt: Dhr. J. Hilbrants Dhr. G. Boontjes Dhr. L. Schaaf Aangevuld met: Mevr. A. Wildöer Mevr. J. van Schendel Voorzitter Adj. directeur Secretaris Kernteamleider Kader/Basis Kernteamleider GL/TL Daarnaast hebben de mentoren van de examenklassen zitting in de examencommissie. 2. De klachtencommissie waarbij de leerlingen in beroep kunnen gaan tegen de uitslag van onderdelen van het schoolexamen bestaat uit de volgende personen: Dhr. J. Hilbrants Dhr. G. Boontjes Locatiedirecteur Adj. directeur Klachten moeten binnen een week na behandeling van het werk schriftelijk ingediend worden bij de locatiedirecteur 3. Het rooster voor het schoolexamen en het centraal en/of landelijk examen vind je in het datumoverzicht. In het datumoverzicht staan ook de data van de schoolexamenperiode.

12 Datumoverzicht S.O. 3.1 leerjaar 3 Start: 26 augustus Eind: 22 november 2013 Rapportuitreiking: 4 december S.O. 3.2 leerjaar 3 Start: 25 november 2013 Eind: 14 maart 2014 Rapportuitreiking: 26 maart 2014 S.O. 3.3 leerjaar 3 Start: 17 maart Eind: 27 juni Rapportuitreiking: 3 juli Het gemiddelde van de rapportcijfers van leerjaar 3 vormt één derde van het schooleindcijfer. De andere twee cijfers worden gevormd door de cijfers die in de twee periodes van leerjaar 4 worden behaald. S.O.4.1 leerjaar 4 Start: 26 augustus 2013 Eind: 13 december 2013 Cijferlijst: 19 december 2013 S.O. 4.2 leerjaar 4 Start: 16 december Eind: 11 april Cijferlijst: 17 april Bepaling diplomacijfer : 1 x gemiddelde SO-cijfer + 1 x onafgerond CE-cijfer 2 Rooster examens 2014 eerste tijdvak

13 BB KB GL en TL havo vwo Vanaf 1 januari Cpe beeldend Vanaf Cpe beeldend 17 maart Vanaf Cspe Cspe Cspe 31 maart beroepsgericht beroepsgericht beroepsgericht Vanaf 1 Digitale examens Digitale examens algemene vakken algemene vakken Week 20 BB KB GL en TL havo vwo Ma 12 mei Beroepsgericht GL 2 Kunst b/d/d/m/a m & o Nederlands di 13 mei beeldende vakken tehatex nask2 Nederlands scheikunde wo 14 mei kunst b/d/d/m/a Nederlands Nederlands wiskunde A,B Biologie do 15 mei m12.00 Duits Duits Duits filosofie biologie biologie economie m & o vr 16 mei dans, drama aardrijkskunde Duits economie economie Engels economie 4 ma 19 mei Nederlands geschiedenis geschiedenis geschiedenis geschiedenis nask1 wiskunde wiskunde Frans natuurkunde di 20 mei economie maatschappijleer 2 maatschappijleer 2 filosofie Grieks geschiedenis, aardrijkskunde Engels Engels scheikunde Wiskunde A, B, C Wo 21 mei Engels aardrijkskunde aardrijkskunde tehatex maatschappijwetenschappen biologie Frans Frans biologie Frans

14 do 22 mei wiskunde muziek maatschappijwetenschappen aardrijkskunde do 22 mei Duits, Frans maatschappijleer 2 nask 1 nask 1 natuurkunde Engels vr 23 mei Fries muziek Latijn Spaans, Turks, Arabisch Spaans, Turks, Arabisch Spaans, Turks, Arabisch ma 26 mei muziek Fries, Russisch Fries, Russisch di 17 mei Spaans, Turks, Arabisch Spaans, Turks, Arabisch 1 Vanaf nader te bepalen datum 2 Gemengde leerweg± beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport en logistiek 3 kunst )beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen 4 economie vwo wordt in 2014 voor het eerst geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma )daarnaast is er een bezemexamen volgens het oude examenprogramma. Tweede tijdvak 2014 centrale examens Het tweede tijdvak begint op 4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (beroepsgerichte programma s) 16 juni in de andere vormen van onderwijs, (schriftelijke examens) De einddatum voor afname cspe beroepsgericht in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg (beroepsgerichte programma s) en de algemene vakken in basisberoepsgerichte leerweg is 18 juni In maart 2014 wordt bekend gemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie zal op 20 juni plaatsvinden. Het besluit welke vakken dit zijn wordt in maart 2014 gepubliceerd.

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Scholengemeenschap De Dijk Programma van toetsing en afsluiting VMBO (Basis) 3 e klas 2015-2016 1 Deel I I.A. Samenvatting Examenreglement 1. Afname van de examens Gedragsregels 2. Onregelmatigheden, verhindering

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26498 23 september 2014 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht Bijlage 1A (Behorend bij Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 van 24 juni 2008, CEVO-08.0941) Eerste tijdvak 2010

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007 CEVO-mededeling Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 eindexamens

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28530 9 oktober 2013 Regeling van het College voor Examens van 18 juni 2012, nummer CvE-13.01729 houdende vaststelling

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert 2015 2016 locatie De Goffert Voorwoord In het tweede leerjaar is een zorgvuldige keuze gemaakt voor een leerweg en een afdeling op basis van interesse, vermogen en affiniteit. Leerjaar drie en vier is

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004 examens van de eindexamens vwo, havo en vmbo in 2004 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; de staatsexamencommissie. Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS. Versie 16.09

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS. Versie 16.09 EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS Inhoud Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Aanmelden 5 Artikel 3 Indeling examen 6 Artikel 4 Vakken staatsexamen 7 Artikel 5 Examendossier, werkstukken

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Examenreglement Examenperiode VMBO

Examenreglement Examenperiode VMBO Examenreglement Examenperiode 2015-2017 VMBO VO INHOUD EXAMENREGLEMENT BLZ 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen. Het schoolexamen.1 Algemeen.2 Beoordeling.3 Mededeling cijfers. Verhindering bij

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES. Versie 16.05

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES. Versie 16.05 EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES Inhoud Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Aanmelden 5 Artikel 3 Indeling examen 6 Artikel 4 Vakken staatsexamen 7 Artikel 5 Examendossier, werkstukken

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort Examenreglement Maris College voor het cohort 2012-2013-2014 en het cohort 2013-2014-2015 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2010 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Klas 4 Vastgesteld september 2016 Publicatie aan de kandidaten september 2016. Verzonden aan de inspectie op 30 september

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16226 7 augustus 2012 Regeling van het College voor Examens van 19 juni 2012, nr. CvE-12.01407, houdende vaststelling

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO-BBL en VMBO-KBL

Examenreglement. VMBO-BBL en VMBO-KBL Examenreglement VMBO-BBL en VMBO-KBL 2016-2017 2 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2014-2015

Examenreglement Marne College 2014-2015 Examenreglement Marne College 2014-2015 VMBO 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie