Uitgave van de Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding Bible League. Jaarverslag. Het Woord van God is niet gebonden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van de Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding Bible League. Jaarverslag. Het Woord van God is niet gebonden"

Transcriptie

1 Uitgave van de Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding Bible League Jaarverslag 2012 Het Woord van God is niet gebonden

2 Op de voorpagina: de Bijbel Chip, een sd-kaartje dat een schat aan Bijbels, studiemateriaal en audio en videobestanden bevat. De Bijbel Chip, bij uitstek geschikt voor gebieden waar Bijbelbezit verboden is, nam een centrale plaats in in communicatie en fondsenwerving van Bible League in 2012.

3 Jaarverslag 2012 Het Woord van God is niet gebonden

4 VOORWOORD Drs. Ir. C. Ton, voorzitter bestuur Vorig jaar schreef ik op deze plaats dat de economische crisis niet aan ons is voorbijgegaan. Het is wat dat betreft verleidelijk om in herhaling te vallen. Het tij zat immers ook in 2012 niet mee. Liever echter wijs ik op een andere herhaling: evenals vorig jaar luidt het motto van ons jaarverslag Het Woord van God is niet gebonden. Wij geloven - en daarvan willen we in dit jaarverslag getuigen - dat door alles heen Gods Hand met ons was. Richtinggevend, corrigerend soms, troostend. Er is binnen het team veel gebeurd in het afgelopen jaar. Dat was niet altijd makkelijk. Het Woord van God laat zich er echter niet door binden. Die wetenschap relativeert en geeft rust. Op internationaal niveau is er organisatorisch grote vooruitgang geboekt. U zult dit meer dan eens terugvinden in dit jaarverslag. Het is reden tot dankbaarheid en biedt vertrouwen voor de toekomst. In Nederland konden we op verschillende manieren, onder meer via Project Filippus, invulling geven aan onze missie: mensen aansporen om Gods Woord in hun dagelijkse leven toe te passen. Graag richt ik een woord van dank aan onze medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden, die zich in 2012 met bevlogenheid hebben ingezet voor de bediening van Bible League. Bovenal dank ik God, onze Vader. Aan Hem alle eer. Namens het bestuur, Drs. Ir. C. Ton voorzitter 4

5 GETUIGENIS Pastor Sali (Turkije) Ik moet de liefde van Christus laten zien! Om problemen met de overheid te voorkomen blijven sommige Turkse christenen liever anoniem. Pastor Sali niet. Van mij mag je naam en foto plaatsen. Ik ben toch al beroemd bij de overheid Laatst sprak ik een vriend, die ook christen is. Hij woont ergens op het platteland. De geheime politie had hem op het oog. Weet je wat ze hem vroegen? Wil je ook worden als pastor Sali? Sali komt uit een seculiere moslimfamilie: Allah is er, ergens, maar hij helpt ons niet. Sali zei het geloof vaarwel, vanuit de overtuiging dat de islam de laatste godsdienst is. De andere religies waren sowieso over de gebruiksdatum heen, dus daar hoefde ik het al helemaal niet bij te zoeken. Na het beluisteren van een radioprogramma over het christelijk geloof begint Sali te twijfelen. Wat heeft het leven te betekenen als het eindigt na de dood? Wat gebeurt er met mensen die overlijden? Hij gaat met een vriend naar een kerk, waar ze worden getroffen door de houding van de aanwezige christenen. Die mensen hadden iets, maar wat? Pastor Sali met een exemplaar van het gloednieuwe Turkse Nieuwe Testament in de Easy-to-Readversie, tijdens de ingebruikname op zaterdag 10 november 2012 in Istanbul (zie ook par ). Uiteindelijk wordt Sali stilgezet door de geschiedenis uit Johannes 9, waar de Heere Jezus omziet naar een blindgeborene. Jezus zag hem, een blinde bedelaar. Een bedelaar - een waardeloos mens, net zoals ik! Ineens ervoer ik hoop, een gevoel dat ik niet kende. Het was de doorbraak die zijn bekering inluidde. Inmiddels is Sali al meer dan 20 jaar actief als evangelist en voorganger. Hij heeft aan den lijve ondervonden wat het betekent om christen te zijn in een land als Turkije. Ik ben een keer in elkaar geslagen door een stel islamitische jongeren. Maar vervolging uit zich hier vaker in de vorm van isolering. Mensen willen niet met je gezien worden. Dat is moeilijk, want ik wil juist vriendschap laten zien. Op basis van een relatie het evangelie brengen. Mijn advies voor gelovigen die moslims willen benaderen met het Evangelie luidt dan ook: probeer niet in een woordenstrijd te raken. Een discussie kun je winnen, met het risico dat een ziel verloren gaat Het was Gods Woord dat pastor Sali tot verandering bracht. Gods Woord, waarin hij gewezen werd op Jezus Christus. En dat blijft zijn drijfveer, ongeacht pesterijen en mishandeling: Ik kan niet ophouden, ik moet de liefde van Christus laten zien! Het Woord van God is niet gebonden 5

6 COLOFON Stichting voor wereldwijde Bijbelverspreiding The Bible League Postbus 567, 3800 AN Amersfoort Bezoekadres: Nijverheidsweg Noord 133, 3812 PL Amersfoort T (033) F (033) E I Rekening Rabobank Rek. België Kvk Rijnland Deelnemende organisatie in de Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) - Member of Bible League International Grondslag: De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift, zoals geïnterpreteerd in de Statement of Faith die gevoerd wordt door Bible League International. Doel: De stichting stelt zich ten doel om, uitgaande van haar grondslag, Bijbels, Bijbelgedeeltes, evangelisatiemateriaal en toerustingsmateriaal wereldwijd ter beschikking te stellen van kerken, gemeenten en particulieren en op te roepen tot gebed en financiële steun voor dit werk. Redactie: Ruud Kraan, Anton de Vreugd - Van dit jaarverslag is een digitale versie op te vragen - Dat geldt ook voor de complete jaarrekening Bible League is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en draagt de keurmerken van CBF en RFB Alle foto s in dit jaarverslag zijn gemaakt door medewerkers van Bible League International, tenzij anders vermeld. Het Woord van God is niet gebonden 2 Timotheüs 2: 9 6

7 INHOUDSOPGAVE H1 Bible League 2011 in het kort 8 H2 Bible League: de organisatie Algemeen 2.2 Internationaal 2.3 Nationaal H3 Bestuur, directie en toezicht Bestuur en toezicht 3.2 Directie 3.3 Verantwoordingsverklaring 3.4 Strategische consequenties H4 Communicatie en fondsenwerving Communicatie: de Bijbel staat centraal 4.2 Fondsenwervingsbeleid De programma s van Bible League; speerpunten in communicatie Communicatie met de achterban 4.5 Onderzoek naamsbekendheid en groei 4.6 Overige contactmomenten H5 Projecten Projectadoptie Bijdragen aan de missie H6 Financiën Balans 6.2 Staat van baten en lasten 6.3 Lastenverdeelstaat 6.4 Analyse 6.5 Resultaat 6.6 Toelichting balans 6.7 Toelichting op de staat van baten en lasten H7 Toekomst Begroting Meerjarenbegroting 7.3 Toelichting 7.4 Overige ontwikkelingen Bijlage 1 Controleverklaring accountant 59 Het Woord van God is niet gebonden 7

8 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. (Johannes 1: 1 en 2) 1 Bible League 2012 in het kort Voorkant van het Spaanse geïllustreerde Nieuwe Testament in de Easy-to-Read-vertaling (ERV). De ERV is sinds 2011 de belangrijkste Bijbelvertaling van Bible League.

9 2012 was het eerste volledige jaar waarin het wereldwijde werk van Bible League International (BLI) werd gecoördineerd vanuit drie regiokantoren: de regio Europa/voormalige Sovjet-Unie/Midden-Oosten, met hoofdkantoor in Nederland; de regio Azië/Pacifisch gebied, met hoofdkantoor in Australië; en de regio Amerika/Afrika, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. In alle regio s is gewerkt aan verzelfstandiging van de bestaande lokale Bible League-kantoren. Zij worden als partners van BLI verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering. Dat betekent voor BLI een enorme besparingsslag in overheadkosten, waarmee nog meer middelen beschikbaar komen voor Bijbels en studiemateriaal. Voor Bible League Nederland hebben de wijzigingen in de internationale organisatiestructuur invloed gehad op de manier van fondsenwerven. Oude projectvormen verdwenen, nieuwe programma s deden hun intrede. Daarnaast kende het kantoor in Amersfoort een aantal personele wijzigingen. Ten slotte laat de impact van de financiële crisis zich niet wegredeneren uit de resultaten van In alle wijzigingen is de drijfveer het zelfde gebleven: mensen in aanraking brengen met het Evangelie. Het gaat niet om het uitdelen van Bijbels. Het doel is om mensen, via de bestudering van Gods Woord, tot Jezus Christus te brengen. In 2012 ontvingen 4,6 miljoen mensen een Bijbel, Nieuw Testament of Bijbelgedeelte. Al deze mensen werden benaderd in het kader van zending en evangelisatie, en kregen zo de mogelijkheid tot een ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Kerncijfers 2012 Bible League Nederland Bestedingspercentage 69,8 % 80,8 % Fondsenwervingspercentage 14,7 % 14,8 % Besteding doelstelling Totale inkomsten Klachten 0 6 FTE 5,6 6,2 H1 Bible League 2012 in het kort 9

10 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (Johannes 1: 3) 2 Bible League: de organisatie In het tweede kwartaal van 2012 hebben we fondsen geworven voor het project Alfabetisering India: Leren lezen met Gods Woord. Bovenstaande foto was het gezicht van deze actie. Beeld: ingimage.com.

11 2.1 ALGEMEEN Visie De visie van Bible League Nederland (BLN) stemt overeen met die van Bible League International (BLI), en luidt als volgt: Wij weten ons geroepen om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken, door mensen Bijbels te geven die ze kunnen begrijpen, zodat ze, door de Heilige Geest, in gemeenschap met Jezus Christus en Zijn Kerk worden gebracht. Wij doen dit wereldwijd door het vertalen en verspreiden van Gods Woord en door mensen bij de bestudering daarvan te betrekken Missie BLI geeft haar missie in de volgende bewoordingen weer: Wij voorzien mensen van Bijbels die tot hen spreken in een taal die ze kunnen begrijpen. Wij bieden training en ondersteunende programma s waarmee we mensen aansporen om Gods Woord in hun dagelijkse leven toe te passen. Daarbij is een aantal belangrijke opmerkingen te plaatsen: Wij zijn geen kerk; het is onze missie om de Kerk te dienen. Wij sturen geen zendelingen uit om het Evangelie te brengen, maar ondersteunen de Kerk bij het gebruik van de Bijbel om mensen en gemeenschappen wereldwijd te bereiken en te beïnvloeden. In onze organisatie staat één product centraal: de Bijbel. Wij willen Bijbels en bijbels trainingsmateriaal beschikbaar stellen aan iedereen die bereid is deze effectief te gebruiken om bovenstaande visie te vervullen. 2.2 INTERNATIONAAL Structuur en werkwijze Bible League Nederland is een zelfstandige entiteit, geregistreerd onder Nederlands recht, maar werkt binnen het verband van Bible League International. Samen met Duitsland, Amerika en Australië / Nieuw- Zeeland is zij een funding partner van Bible League International. De Nederlandse stichting is binnen de internationale organisatie op twee niveaus vertegenwoordigd. Sinds 2011 bestaat er een International Committee dat als comité van het Bible League International bestuur functioneert. Hierin hebben twee leden van het Nederlandse bestuur zitting. Het bestuur van Bible League Nederland is vertegenwoordigd binnen het bestuur van Bible League International. In 2012 heeft Nederland een tweede bestuurszetel gekregen. In 2012 heeft Bible League International haar organisatie en werkwijze op verschillende onderdelen aangepast: Projectorganisatie: voorheen werd de uitvoering van het werk, dat vooral via projecten verloopt, centraal georganiseerd. In 2012 is, onder aansturing van de internationale organisatie, het uitvoerende werk in drie regio s opgedeeld. Eén regio betreft Azië en het Pacifisch gebied, de H2 Bible League: de organisatie 11

12 Alfabetiseringsklas in India, waar ongeletterden leren lezen aan de hand van Gods Woord, zoals aangeboden in een lesprogramma van Bible League. tweede regio is Europa, Rusland en het Midden-Oosten en de derde regio omvat Noord- en Zuid- Amerika en Afrika. Uitvoering uitsluitend via partners: voor de uitvoering van het werk had Bible League voorheen in een aantal zogenaamde bedieningslanden een eigen kantoor met betaalde staf. In 2012 is begonnen met het afstoten van al deze kantoren en dat wordt afgerond in Bible League heeft er voor gekozen om wereldwijd te werken met (inter-)nationale organisaties en strategische partners. Bible League kan zich hiermee concentreren op haar hoofdtaak: het maken en verspreiden van Bijbels in een taal die, en taalgebruik dat voor de ontvanger begrijpelijk is. Daarnaast worden trainingen gegeven om wereldwijd het evangelisatiewerk en het stichten van nieuwe gemeenten te bevorderen. In het jaaroverzicht 2012 van Bible League International staat deze verandering als volgt beschreven: We hebben het eerste jaar van ons tweejarenplan om Bible League International te herstructureren afgerond. Onze fusie met het World Bible Translation Center is compleet en onze implementatie van de nieuwe serviceorganisatie is een eind op weg. Het is een enorme onderneming om onze 12

13 afhankelijke lokale kantoren om te vormen tot onafhankelijke Family Partner Organizations, maar de eerste vruchten mogen we al plukken. Bij iedere stap die we in dit proces hebben gezet, hebben we gezien hoe God, de Meester-Bouwer, onze organisatie aan het ombouwen is. Zodat we nog effectiever worden in het tegengaan van de Bijbelhonger onder de armen, de verdrukten en in de moslimwereld. Bible League Nederland sluit zich aan bij het bovenstaande, en stelt zich ten doel om christenen in Nederland op te roepen tot gebed en financiële steun voor dit werk Toezicht De besturen van de verschillende Bible Leagues houden toezicht op de uitvoering van het werk, dat via de internationale organisatie verloopt. De Bible League-organisatie, op internationaal en nationaal niveau, zo ook Nederland, wordt door een onafhankelijke accountant beoordeeld Projectrapportage Bible League streeft naar nauwkeurige rapportage van het wereldwijde werk. Om rekenschap te willen afleggen van de besteding van het beschikbaar gestelde geld, zijn betrouwbare cijfers cruciaal. Stafmedewerkers van Bible League, waar ook ter wereld, ontvangen een intensieve training op het gebied van administratie en boekhouding. Uit een onafhankelijk onderzoek naar de wijze van rapporteren van Bible League, dat eind 2010 gepubliceerd werd, is gebleken dat de gerapporteerde cijfers in grote lijnen betrouwbaar waren. Op basis van de aanbevelingen is Bible League ook in 2012 verder gegaan om kwaliteit van de rapportages te verbeteren. Het standaardiseren van producten en (trainings-)programma s en het aanscherpen van de project-rapportages hebben hiertoe bijgedragen. Naast de harde cijfers is er een andere vorm van rapportage: de verhalen en verslagen uit de projecten van over de hele wereld. De vele getuigenissen van het levensveranderende werk dat door Bible League mag worden gedaan, zijn een tastbaar bewijs van de impact die het brengen van de Bijbel in zoveel landen, steden en dorpen heeft op het (dagelijks) leven van mensen en gemeenschappen. Een vreemd gebed Geschiedenis Bible League In 1936 werd zakenman William Chapman uit Chicago (VS) met een ernstige ziekte opgenomen in het ziekenhuis. Daar kreeg hij bezoek van Douwe Tamminga, een ouderling uit zijn kerk. Deze sprak een gebed uit, dat het leven van Chapman gespaard zou mogen blijven zodat hij in de dienst van Christus ingezet zou kunnen worden. Dat leek me een heel vreemd gebed, schreef Chapman later. Waarom zouden we God met dit doel om gezondheid en kracht moeten vragen? Wat zou ik nu kunnen doen voor Christus? Toch liet ouderling Tamminga s gebed Chapman niet los. Later, toen hij voor verder herstel in een kuuroord in het zuiden van de Verenigde Staten verbleef, werd zijn aandacht getrokken door de Gideonbijbel die op het nachtkastje lag. Chapman pakte de Bijbel en vroeg aan zijn vrouw en zoon: Hoeveel huizen zonder Bijbel zouden er volgens jullie zijn in Amerika? Langzaam werd het de familie duidelijk dat dit misschien was waar God hen voor zou willen gebruiken. Eenmaal terug in Chicago ging Chapman om raad vragen bij een bevriende voorganger. Ik zou graag een organisatie vormen met de doelstelling om een Bijbel te plaatsen in ieder Bijbel-loos huis in Amerika, op de belofte dat hij gelezen zal worden. Dit idee houdt me in de greep, maar ik voel me niet bij machte om er grip op te krijgen. Het antwoord was bemoedigend: God is dat wel. Zie op Hem, en onverwachte wegen en middelen zullen zich voor je openen. Deze woorden zijn niet beschaamd. Die organisatie kwam er en groeide onder de naam Bible League van een lokaal initiatief, begonnen met Bijbels, naar een wijdvertakte internationale organisatie, momenteel werkzaam in ongeveer 60 landen. En hoewel inmiddels volop gebruik wordt gemaakt van alle mogelijke digitale middelen, staat de missie van Chapman nog altijd centraal: een Bijbel geven aan wie er nog geen heeft, en zorgen dat Gods Woord gelezen wordt. In 2013 bestaat Bible League International 75 jaar. H2 Bible League: de organisatie 13

14 Categorie Project Philip - Master Trainers* opgeleid Filippusen opgeleid Gemeentestichting - Master Trainers* opgeleid Gemeentestichters opgeleid Gemeentes gesticht Alfabetisering - Cursus afgerond n.v.t. - Coördinatoren opgeleid 159 n.v.t. Bijbels / NT s / Bijbelgedeeltes - Bijbels Digitale Bijbels n.v.t. - Nieuwe Testamenten Bijbelgedeeltes Tabel 2.1 Resultaten Bible League International FY2012 * Project Philip is de naam van het trainingsprogramma van Bible League, gericht op evangelisatie en discipelschap. Master trainers zijn christenen die door Bible League worden opgeleid om anderen te trainen tot Filippus / Philip (= evangelist). Hetzelfde model van master trainers gebruiken we ook bij het studieprogramma voor gemeentestichting Bijdrage Jaarlijks levert Bible League Nederland een bijdrage aan het wereldwijde budget. Voorafgaand aan het jaar doet Nederland een toezegging. Voor fiscaal jaar 2012 was deze toezegging Er is feitelijk aan projectgelden afgedragen. Hiermee is de doelstelling voor 75 % gehaald Wereldwijde resultaten Bible League International heeft in het fiscaal jaar 2012 (FY2012; 1/9/ /8/2012) de rapportage ingedeeld in vier categorieën: Project Philip, Gemeentestichting, Alfabetisering en Bijbels/Nieuwe Testamenten/Bijbelgedeeltes. Hierin wijkt de rapportage af van 2011; de aangepaste verslaglegging heeft te maken met de hiervoor beschreven reorganisatie. Het belangrijkste verschil komt tot uiting in het gegeven dat Bible League International de impact van het werk (mensen die Bijbelstudie doen, nieuwe bekeerlingen e.d.) niet meer rapporteert. Die ligt namelijk in principe buiten het terrein van de organisatie, en moet gezocht worden bij de partners die ondersteund worden. Voor een goed beeld vergelijkt tabel 2.1 toch zoveel mogelijk de resultaten uit FY2012 met die uit FY

15 Naam Dhr. W. van de Brug Mw. J.C. de Jong Mw. G. Sneep Mw. C. Snip Dhr. A. Veenstra Dhr. A.T. de Vreugd Dhr. K.C. van Waarde Dhr. A. Wietses Functie Communicatietrainer Managementassistente Fondsenwerver Boekhouder Events & Social Media Publiciteitsmedewerker Fondsenwerver Directeur Tabel 2.2: Personeel Bible League per NATIONAAL Bible League Nederland Bible League Nederland is een onafhankelijke stichting die deel uitmaakt van Bible League International. Het Nederlandse bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Nederlandse organisatie. In Nederland wordt geen gebruik gemaakt van steunstichtingen of comités. Bible League Nederland stelt zich ten doel om, uitgaande van haar grondslag: Bijbels, Bijbelgedeeltes, evangelisatiemateriaal en toerustingsmateriaal wereldwijd ter beschikking te stellen van kerken, gemeenten en particulieren en op te roepen tot gebed en financiële steun voor dit werk Strategie en beleid Bible League Nederland heeft in 2012 gewerkt vanuit haar meerjarenplan Een nieuw meerjarenplan is in de maak. In de uitvoering van het werk deden zich de volgende ontwikkelingen voor: Project Filippus In de zomer van 2011 is Bible League een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met IFES Nederland. Het internationale trainingsprogramma waarbij mensen worden getraind in het lezen van de Bijbel met niet- of anders gelovigen kreeg daarmee een Nederlandse variant. De organisaties zijn in 2012 gestart met het gezamenlijk geven van trainingen aan mensen uit kerken en parakerkelijke organisaties. De focus ligt op het train-de-trainer model: het opleiden van mensen die binnen hun eigen organisatie of kerk anderen kunnen trainen in het samen lezen van de Bijbel. Het project is gestart als een pilot voor drie jaar. Major Donor Team In 2011 is besloten om een Major Donor Team binnen de organisatie te starten. Dit team bundelt haar kennis en ervaring in het benaderen van relaties, zowel particulieren als zakelijke vrienden. Dit team is in 2012 niet of nauwelijks uit de startblokken gekomen, omdat er personele wisselingen hebben plaatsgevonden, en omdat in 2012 is besloten om een deel van de bestaande capaciteit in te zetten op de relaties met de kerken. H2 Bible League: de organisatie 15

16 2.3.3 Personeel Het gemiddeld aantal FTE over 2012 bedroeg 5,6. In 2011 was dat 6,2. Personele wijzigingen In 2012 hebben zich verschillende personele wijzigingen voorgedaan. Directeur Jos Snoep is per 1 april toegetreden tot het internationale werk van Bible League. Hij geeft leiding aan het werk in de regio Europa, Rusland en het Midden-Oosten. Hij is opgevolgd door Arjan Wietses als nieuwe directeur. Jan van der Kooij (fondsenwerver / relatiebeheerder) is in 2012 vertrokken. Wilhelm van de Brug is in dienst gekomen als trainer voor het Project Filippus. Personeelscyclus Ieder jaar worden met de personeelsleden afspraken gemaakt over het functioneren en de doelstellingen. De doelstellingen zijn gebaseerd op het strategische plan van het betreffende jaar. Deze planning vindt plaats aan het einde van het jaar. Halverwege het jaar is er een functioneringsgesprek op basis van de planningsafspraken. Aan het eind van het jaar wordt iedereen beoordeeld, tevens wordt dan weer een nieuwe planning besproken. Het organogram van Bible League Nederland ziet er als volgt uit: Bestuur Directeur Management Assistente Financiën Fondsenwerver / Relatiebeheerder Fondsenwerver / Relatiebeheerder Publiciteits- medewerker Events en social media Communicatietrainer Figuur 2.1 Organogram Bible League Vrijwilligers Ook in 2012 kon Bible League veelvuldig een beroep doen op haar vrijwilligers. Ongeveer 35 mensen zijn werkzaam bij voorlichtingsbijeenkomsten, administratieve handelingen en het inpakken van de nieuwsbrief. In totaal hebben de vrijwilligers zich voor ongeveer uur ingezet voor Bible League. Een prachtig aandeel. 16

17 2.3.5 Huisvesting Samen met de stichtingen 3xM en Interserve huurt Bible League een pand aan de Nijverheidsweg Noord 133 in Amersfoort. Om de huurzaken adequaat te behartigen is een huurstichting opgericht, waarin alle drie de organisaties een bestuurder hebben afgevaardigd BHV Conform de Arbeidsomstandighedenwet heeft Bible League, met 3xM en Interserve, een gezamenlijk bedrijfshulpverleningsplan. Dit BHV-plan is gebaseerd op een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Voor elke organisatie is een BHV er aangesteld, die een officieel erkende BHV-cursus heeft afgerond en die bovendien jaarlijks de herhalingscursus volgt. In ieder geval eens per jaar houdt het BHV-team een onaangekondigde ontruimingsoefening. H2 Bible League: de organisatie 17

18 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (Johannes 1: 4) 3 Bestuur, directie en toezicht De Bijbel Chip is een veilige methode om Gods Woord te verspreiden in gesloten landen. In het derde kwartaal van 2012 stond deze digitale Bijbelbibliotheek centraal in de fondsenwerving van Bible League.

19 3.1 Bestuur, directie en toezicht Bible League Nederland werkt volgens een bestuur-directiemodel. Het bestuur van Bible League Nederland heeft gekozen voor besturen op hoofdlijnen, waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn vastgelegd. In de praktijk houdt de directie zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid, begroting, jaarplannen en meerjarenplan, en houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur en de directie onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zoals deze is opgenomen in het reglement Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het bestuur streeft naar een goede uitvoering van de drie principes van het CBF-keurmerk, te weten: 1. Onderscheid in de functies van besturen en toezichthouden 2. Optimale besteding van middelen, effectief en doelmatig werken 3. Optimale omgang met belanghebbenden De uitwerking van hoe deze principes zijn toegepast is in de volgende paragrafen opgenomen Bestuur Het bestuur vergadert ten minste vijf keer per jaar in aanwezigheid van de directeur. Het bestuur legt ieder jaar in het jaarverslag verantwoording af van beleid en uitvoering. Het bestuur heeft een deel van zijn statutaire taken gemandateerd aan de directeur die verantwoording is verschuldigd aan het bestuur. Dit is vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement Directie. Het bestuur zorgt jaarlijks voor een (zelf-) evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie, op de laatste vergadering van elk kalenderjaar. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. In december 2011 heeft de voorzitter evaluatiegesprekken gevoerd met alle bestuursleden. Over het algemeen was men tevreden over de toenemende doelmatigheid van de vergaderingen. Er is een goede bestuurlijke mix, maar de afspiegeling van de achterban is incompleet. Geconstateerd werd dat juridische deskundigheid ontbrak, maar deze is in de persoon van mr. H. Blok ingevuld. Overwogen is om meer met portefeuilles te gaan werken, maar er is ook een behoefte aan generalisatie en een verschuiving naar meer toezicht houden in plaats van sturen. Ontwikkelingen op internationaal niveau binnen Bible League vroegen een tijdlang veel aandacht. Door een tweede deelname in het internationale bestuur en door een internationale reorganisatie zijn de problemen inmiddels opgelost. De core business, namelijk voorlichting en fondswerving in Nederland, heeft hierdoor te weinig bestuurlijke aandacht gekregen. Ook de wisseling van directeur in 2012 vroeg veel aandacht. Het bestuur hecht aan frequente bezinning op de taak van Bible League Nederland, zowel als bestuur als in combinatie met de medewerkers en betrokken leden van de achterban. Er is behoefte aan intensivering van de onderlinge relaties. H3 Bestuur, directie en toezicht 19

20 Naam Einddatum Nevenfuncties Drs. Ir. C. Ton, voorzitter Voorzitter Urco Ing. F.D. van den Dool RE, secretaris Mr. A.H. Blok Dhr. J. Turkenburg Tabel 3.1: Bestuur Bible League per Bestuurslid MRKA Bestuurslid Bible League International Voorzitter CBMC Nunspeet Bestuurslid Bible League International Samenstelling De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 is weergegeven in tabel 3.1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 personen. Aan het eind van 2012 is er sprake van onderbezetting in het bestuur. Er is contact met enkele kandidaat-bestuursleden. De verwachting is, dat die in het najaar van 2013 beschikbaar zullen zijn. Bestuursleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd. De nevenfuncties van bestuurders hebben toegevoegde waarde door de inbreng van kennis en ervaring uit het werkveld. Profielschets bestuursleden Van (potentiële) bestuursleden wordt verwacht dat zij: De statutaire doelstelling en christelijke leerstellige grondslag van Bible League onderschrijven; Gemotiveerd zijn voor de doelen en het beleid van Bible League; Gemakkelijk kunnen communiceren en samenwerken op interkerkelijk gebied; Interesse tonen in en betrokken zijn bij activiteiten van Bible League (bijvoorbeeld bestuursvergaderingen, commissies, kantoor en evenementen, internationale activiteiten van Bible League International). Het bestuur kent een evenwichtige samenstelling met betrekking tot de volgende aspecten: Kennis op het terrein van marketing, communicatie en fondswerving; Kennis van (wereldwijde) Bijbelverspreiding en zending; Bestuurlijke en strategische ervaring, ervaring met netwerking; Financiële, juridische en bedrijfskundige ervaring; Ervaring met kerkelijke en interkerkelijke organisaties; Kennis van theologie, Bijbelwetenschappen en kerkelijke stromingen; Evenwichtige verdeling naar geslacht, leeftijd en kerkelijke achtergrond. Beloning en vergoeding Bestuursleden worden niet beloond en zijn vrijwillig verbonden aan Bible League. Gemaakte kosten voor vergaderingen, juridische en internationale zaken worden op basis van declaratie vergoed. 20

21 In 2012 is gedeclareerd door bestuursleden. Dit betreft voor bestuursvergaderingen van Bible League International. 3.2 Directie De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de plannen en is belast met de dagelijkse leiding. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de directeur zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement Directie. De belangrijkste bevoegdheden die het bestuur aan de directeur heeft gemandateerd, zijn: Het vertegenwoordigen van Bible League; Het aangaan van financiële verplichtingen, het sluiten van overeenkomsten binnen de goedgekeurde begroting; Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten; Het doen van betalingen tot een vastgesteld maximum. Nevenfuncties De directeuren van Bible League hadden in 2012 geen nevenfuncties. Wel is de directeur namens Bible League vertegenwoordiger in overlegorganen van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zending Alliantie. Beide zijn belangenorganisaties voor christelijke instellingen. Er is hier geen sprake van belangenverstrengeling. 3.3 Verantwoordingsverklaring Zoals eerder in dit hoofdstuk geschreven, onderschrijft Bible League Nederland de drie principes van het CBF-keurmerk. De uitvoering van deze principes in 2012 was als volgt: Principe 1: Onderscheid de functies Er zijn drie functies: A. Toezicht houden, B. Besturen, C. Verantwoorden. Bible League Nederland heeft geen toezichthoudend orgaan. Bible League heeft gekozen voor een bestuur met toezichthoudende functie. Dit is gezien de grootte van de organisatie een werkbare structuur. Bible League werkt met een strategisch meerjarenplan en met een jaarplan dat per kwartaal wordt geëvalueerd door het bestuur. Op basis van deze evaluaties wordt waar nodig gestuurd. A. Toezicht houden Toezicht op projecten Het toezicht vanuit Bible League Nederland op de internationale projecten is als volgt: Ieder verslagjaar wordt een vergadering gehouden over de plannen en het budget voor het komende jaar. Bible League Nederland bepaalt ieder jaar haar bijdrage aan deze plannen. Van ieder gefinancierd project H3 Bestuur, directie en toezicht 21

22 Haïti: kinderen zijn blij met de geïllustreerde Bijbel die ze zojuist via Bible League hebben gekregen. In Nederland hebben we met onze mailing van november 2012 aandacht gevraagd voor het Bijbelwerk in Haïti. wordt een tussen- en eindrapportage ontvangen. Eén van de bestuursleden is lid van het internationale controleteam. Dit team, bestaande uit mensen van Bible League en onafhankelijke personen, controleert ieder jaar projecten. De in 2011 in gang gezette reorganisatie, die in 2012 is doorgezet, zal de transparantie en controle van de projecten nog gemakkelijker maken. Vanuit Nederland is in 2012 ook een Europese structuur voor Bible League International opgezet waaronder de aansturing en controle van de projecten in de regio s Europa, Rusland en het Midden-Oosten vallen. Toezicht directie Er vindt jaarlijks een beoordelingsgesprek plaats met de directeur. De basis voor dat gesprek is zijn functieprofiel en het huishoudelijk reglement. In het verslagjaar had Bible League twee directeuren die elkaar zijn opgevolgd. De heer Jos Snoep was het eerste kwartaal van 2012 nog directeur van Bible League Nederland. Hij is opgevolgd door de heer Arjan Wietses. In december heeft het bestuur, in overleg met betrokkenen, besloten om het contract met de directeur niet te verlengen. In januari 2013 is een interim-directeur aangetreden. Op basis van de criteria van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen, de regeling beloning directeuren van goede doelen, vastgesteld op 8 september 2011, zou een directeur bij Bible League een brutoloon mogen ontvangen van Met een beloning van in 2012 voldoet Bible League ruimschoots aan deze criteria. 22

23 De beloning van de directie, evenals van het personeel, is gebaseerd op de loonschalen van zorg en welzijn. Wijzigingen in het loon worden bepaald op basis van het functioneren. Ten behoeve van zijn taken maakt de directeur kosten voor internationale bezoeken. In 2012 is één reis gemaakt. De vliegkosten hiervoor bedroegen 455. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door middel van de kwartaalrapportages en thematische betrokkenheid die zich vooral uit in gesprekken en discussies over de te voeren strategie. Toezicht interne organisatie De processen van Bible League Nederland zijn beschreven. Extern toezicht Extern toezicht wordt uitgevoerd door: - WITh Accountants B.V. - Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) - Raad voor financiële Betrouwbaarheid (RfB) B. Besturen Het bestuur neemt gedurende het jaar beslissingen over het te volgen beleid van de stichting. Beleidszaken zijn besproken op de bestuursvergadering en voorbereid door de directeur. In 2012 is zesmaal vergaderd. De grote onderwerpen in deze vergadering in de loop van het jaar waren jaarevaluatie, organisatie, meerjarenplan, jaarplan en begroting. Door achterblijvende inkomsten in de eerste helft van het jaar heeft het bestuur halverwege het jaar besloten om de begroting 2012 naar beneden bij te stellen, zowel aan de kant van de inkomsten als aan de kant van de uitgaven. C. Verantwoorden Iedere maand ontvangt het bestuur een overzicht van inkomsten en bijzondere kostenposten. Per kwartaal wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. De jaarrapportage wordt door de directeur opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Het bestuur, en daarmee de organisatie, legt verantwoording af voor het gevoerde beleid door middel van het jaarverslag. Principe 2: Optimaliseer effectiviteit en efficiency De doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare financiën ten goede te laten komen aan het doel en de missie van Bible League. In de meerjarenbegroting was vastgelegd dat het kostenpercentage voor fondsenwerving niet boven de 15 % mag uitkomen. Voor 2012 was de bovengrens vastgesteld op 13, 8%, het werkelijke percentage bedraagt 14,7 %. Het hogere fondsenwervingspercentage is resultaat van de lagere inkomsten per 31 december De kosten aan fondsenwerving lagen ,- lager dan in Alle bestedingen naast de projectbesteding, vooral fondsenwerving, worden op basis van verschillende offertes gedaan. Bible League wil een gezonde continuïteitsreserve aanhouden. Deze bedroeg in ,- en zal in de komende 4 jaar oplopen naar ,-. Eind 2012 is ,- aan de reserve toegevoegd. H3 Bestuur, directie en toezicht 23

24 Liquide middelen mogen uitsluitend op rentegevende rekeningen, spaarrekeningen of deposito s bij eersteklas financiële Nederlandse instellingen worden gezet. Bible League heeft in 2012 aan deze norm voldaan. Principe 3: Optimaliseer omgang met belanghebbenden Bible League onderscheidt verscheidene relaties, te weten donateurs, partnerorganisatie in binnen- en buitenland, leveranciers en collega-instellingen. Bible League communiceert hierover met behulp van projectrapportages, nieuwsbrieven, jaarverslag en website. De manier waarop deze rapportagemiddelen worden ingezet en in 2012 zijn uitgevoerd, staat in hoofdstuk 4 beschreven. De relatie met onze belanghebbenden wordt gewaarborgd door een aantal protocollen: Gedragsprotocol Privacyreglement Klachtenreglement Deze stukken zijn alle in te zien op onze website, onder het menu-item downloads: 3.4 Strategische consequenties Op basis van de werking van de drie principes wordt ieder jaar gekeken hoe deze de strategie beïnvloeden. Belangrijkste punten voor 2013: - Er dient een nieuw meerjarenplan te worden opgesteld, rekening houdend met de strategie van de (internationale) organisatie en de maatschappelijke en economische omstandigheden die (in)direct de fondsenwerving raken; - Een verdere groei van de continuïteitsreserve; - Het functioneren van het bestuur zal de komende jaren verschuiven naar meer toezicht houden dan sturen, en zal door middel van de aanstelling van nieuwe bestuursleden een betere afspiegeling vormen van de achterban. Vastgesteld door het bestuur op.. Ir. Drs. C. Ton, voorzitter Dhr. R. Kraan, directeur 24

25 H3 Bestuur, directie en toezicht 25

26 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Johannes 1: 14) 4 Communicatie en fondsenwerving Een Albanese opa leest zijn kleinzoon voor uit de Bijbel. Bible League ondersteunde in 2012 Project Philip (het programma voor evangelisatie, Bijbelstudie en discipelschap) in Albanië.

27 4.1 Communicatie: de Bijbel staat centraal Bij Bible League International staat de Bijbel als product centraal. De Bijbel, dat is Gods onfeilbare Woord, opgetekend door mensen die daartoe geïnspireerd werden door de Heilige Geest van God. In deze formulering klinkt door hoe waardevol en kostbaar de Bijbel is voor de organisatie. Waar mensen zich verdiepen in Gods Woord, daar zullen levens veranderen, zo gelooft Bible League. Niet omdat ze een Bijbel van Bible League ontvangen, maar omdat ze Jezus Christus ontmoeten in het Evangelie. Bible League heeft een viertal programma s ontwikkeld om de Bijbel op een begrijpelijke manier in handen te geven aan verschillende doelgroepen, en om de bestudering van Gods Woord te bevorderen. De vier programma s zijn: 1. Bijbel (-vertaling) 2. Alfabetisering 3. Digitale middelen 4. Project Philip In paragraaf 4.3 volgt een nadere toelichting van de programma s. Daar staat hoe Bible League Nederland ze als speerpunten voor haar communicatie in 2012 heeft overgenomen. 4.2 Fondsenwervingsbeleid 2012 In het Meerjarenplan heeft Bible League drie lijnen voor haar fondsenwerving uitgezet: Ontwikkelen: een voortdurende ontwikkeling van materialen en technieken zodat de achterban eigentijds en transparant wordt geïnformeerd. Herkennen: een eenduidige look & feel zodat de identiteit en naamsbekendheid worden gewaarborgd en versterkt. Reageren: een adequate en transparante communicatie met de donateur en andere belanghebbenden zodat zij het vertrouwen in Bible League krijgen en behouden. Ontwikkelen in 2012 * In 2011 heeft Bible League het concept Struggle4Bibles in de markt gezet: een sponsorevenement waarbij deelnemers zelf in actie komen voor Bijbelverspreiding. In 2012 is Struggle4Bibles verder ontwikkeld, bijvoorbeeld met een aantal pittige hindernissen tijdens de wandeling. Zie voor Struggle4Bibles verder par Bovendien is in het eerste halfjaar van 2012 een nieuwe variant aan het Struggle-concept toegevoegd: Struggle4Bibles zoom!, bedoeld voor middelbare scholen. Een stagiaire van de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht heeft hiervoor een plan geschreven. H4 Communicatie en fondsenwerving 27

28 * Na een geslaagde testactie met een bijsluiter bij het Reformatorisch Dagblad in 2011 (score: 159 giften op een deeloplage van 5.300, met een giftentotaal van bijna 3.600), is in april 2012 een bijsluiter meegestuurd met de hele oplage van deze krant. Het scoringspercentage lag minder hoog dan bij de proef: er kwamen 636 giften binnen (1,2 % respons). In totaal bracht de actie ruim op, ongeveer een derde van de begrote opbrengst van De begroting was gebaseerd op het testresultaat uit Waarom de giftsom zoveel lager uitviel, is niet duidelijk. De actie leverde 284 nieuwe donateurs op. * In 2012 heeft Bible League voor het eerst gewerkt met een major donor-team. Voorheen werden particuliere en zakelijke grote donateurs, scholen en kerken, apart benaderd. In de nieuwe benadering vielen ze in één categorie, met als definitie van major donor: een donateur die op jaarbasis 250 of meer geeft. Om diverse redenen is deze opzet slechts deels geslaagd. Zie daarvoor par Herkennen in 2012 In 2012 is de huisstijl, zoals die in 2009 is ontwikkeld, breed ingezet. Nieuwsbrieven, mailings en advertenties boden hiermee een vertrouwde aanblik. Een onzekere factor is geweest de in 2011 uitgesproken intentie om de huisstijl aan te passen op basis van het logo zoals dat door Bible League International wordt gebruikt. Aanvankelijk zou dat na de zomer van 2012 worden doorgevoerd, maar de definitieve beslissing daarover is in 2012 niet gevallen. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe huisstijl niet voor 2014 zal worden geïntroduceerd. Een en ander heeft wel tot gevolg gehad dat de website van Struggle4Bibles is gebaseerd op het internationale logo, waardoor het uiterlijk van deze site afwijkt van de overige uitingen van Bible League. Punt van aandacht is dat de ontwikkeling en productie van diverse uitingen (website, direct mail, Struggle4Bibles) in 2012 bij drie verschillende mediabureaus lag. Dit vraagt om het consequent bewaken van de huisstijl. Reageren in 2012 In de eerste maanden van 2012 is met een tweetal telefonische campagnes gereageerd op het geefgedrag van groepen donateurs uit de achterban van Bible League. De eerste betrof de afronding van een reeds in 2011 ingezette campagne en richtte zich op een groep van mensen die twee of meer jaar geen gift hadden overgemaakt. In 2012 moesten van deze groep nog mensen gebeld worden, van wie er uiteindelijk 386 bereikt zijn (19%). 8 relaties (2,1%) deden een eenmalige machtiging, 37 (9,6%) een langlopende. De tweede belactie was gericht op donateurs die in 2011 een eenmalige machtiging hadden gedaan. Van de 871 mensen in deze groep gaven er 68 een nieuwe eenmalige machtiging af (8,5%), terwijl 114 relaties een langlopende toezegging deden (14,2%). 4.3 De programma s van Bible League; speerpunten in communicatie Programma 1: Bijbelvertaling Sinds de fusie met World Bible Translation Center, in 2011, heeft Bible League International haar bediening uitgebreid met een vertaaltak. Het gaat om een specifieke Bijbelvertaling, waarbij de tekst 28

29 Twee Turkse voorgangers, aanwezig bij de ingebruikname van het Turks Nieuw Testament in de Easy-to-Readvertaling, tonen dankbaar het exemplaar dat ze zojuist hebben ontvangen. Istanbul, 10 november direct vanuit de grondtalen wordt overgezet in de alledaagse omgangstaal. Deze vertaling is de Easy-to-Read-Bijbel (ERV) genoemd. De doelstelling is om deze beschikbaar te stellen in de 100 meest gesproken talen ter wereld. Momenteel zijn daar ruim 30 talen van gereed. De ERV was als product nieuw voor Bible League, en daarmee ook voor de achterban in Nederland. Daarom is in het eerste kwartaal begonnen met breed aandacht te geven aan deze Bijbelvertaling. Via een weblog (http://waaromerv.blogspot.nl) zijn de achtergronden en vertaalprincipes van de ERV uit de doeken gedaan. Daarnaast waren zowel de eerste donateursmailing van 2012 als de eerste editie van Woordkracht, de nieuwsbrief van Bible League, gewijd aan de ERV. Ook de digitale nieuwsbrief, die in maart uitkwam, ging over de ERV. Een speciale gelegenheid was de ingebruikname van het Turkse Nieuw Testament in de Easy-to-Readversie, op zaterdag 10 november in Istanbul. Een delegatie van Bible League Nederland was, samen met een aantal donateurs, hierbij aanwezig. De laatste editie van Woordkracht in 2012 ging in zijn geheel over deze unieke gebeurtenis. Ook ging er een persbericht uit, dat brede aandacht gekregen heeft in de H4 Communicatie en fondsenwerving 29

30 christelijke pers en zelfs daarbuiten, en resulteerde in een interview voor Groot Nieuws Radio en de uitnodiging voor een talkshow van Family7, een christelijke tv-zender Programma 2: Alfabetisering In veel regio s waar Bible League werkt, vormt analfabetisme een belemmering voor de verspreiding van het Evangelie. Daarvoor is een onderwijsprogramma ontwikkeld, waarbij mensen leren lezen en schrijven aan de hand van het Nieuwe Testament. Hiervoor zijn de ERV en het programma Firm Foundations in gebruik. Ook alfabetisering was een nieuwe tak in de bediening van Bible League. In het tweede kwartaal waren de tweede mailing en de tweede Woordkracht hier allebei aan gewijd. Tevens ging het giftverzoek via FiNBOX (zie par ) in juli over alfabetisering, terwijl het ook in de zakelijke fondsenwerving breed aan bod is gekomen Programma 3: Digitale middelen Bible League volgt de globale ontwikkelingen op de voet, door de Bijbel meer en meer aan te bieden via digitale middelen, zoals dvd s, internet en apps. Het opvallendste product is de Bijbel Chip, een sd-kaartje dat een schat aan Bijbels, studiemateriaal en audio- en video-bestanden bevat. De Bijbel Chip is bij uitstek geschikt voor gebieden waar Bijbelbezit verboden is. In het derde kwartaal van 2012 vormde de Bijbel Chip de hoofdmoot van de communicatie. Het bleek een goede insteek voor fondsenwerving, want de opbrengst uit de derde mailing en de derde Woordkracht, beide over de Bijbel Chip, was zeer bemoedigend. Dit gold ook voor de zakelijke fondsenwerving, waar de Bijbel Chip effectief was. Daarnaast zijn een ing, een FiNBOX-giftverzoek en een bijsluiter bij het Reformatorisch Dagblad aan de Bijbel Chip gewijd Programma 4: Project Philip De missie van Bible League is niet voltooid als mensen een eigen Bijbel hebben. Het is de bedoeling dat mensen die ook gaan lezen en begrijpen. Daarvoor heeft Bible League Project Philip, een tweedelige cursus over evangelisatie en discipelschap, met een handleiding voor groepsleiders. Omdat Project Philip al jaren een prominente plaats inneemt in de communicatie van Bible League, heeft het in 2012 minder aandacht gekregen. De focus lag met name bij de hierboven genoemde nieuwe programma s. Project Philip kreeg aandacht in de vierde mailing, in november 2012, en in een bijsluiter bij het Reformatorisch Dagblad. 4.4 Communicatie met de achterban Beleid en thematiek van communicatie en fondsenwerving die in elkaars verlengde liggen zijn hierboven beschreven. Deze paragraaf somt kort de middelen op waarmee in 2012 fondsenwerving en communicatie gestalte kregen. 30

31 4.4.1 Mediaplan Voorafgaand aan ieder jaar legt Bible League haar media-uitingen vast in een mediaplan met bijbehorende begroting. Per onderdeel laten deze de verwachte uitgaven en inkomsten zien. Het mediaplan is een goed middel om de voortgang van communicatie en fondsenwerving te monitoren, en zo nodig bij te sturen. In onderstaand schema met toelichting vindt u de realisatie van het mediaplan voor De getallen tussen haakjes geven de vergelijking met 2011 weer. ACTIE OPLAGE OPBRENGST AANTAL GIFTEN % ML 1 (jan.) (9.262) (23.759) (1.382) 21 (15) ML 2 (feb.) (16.927) (43.432) (2.166) 12 (13) ML 3 (juli) (10.264) (35.569) (1.732) 15 (17) ML 4 (nov.) (12.536) (33.282) (1.322) 11 (11) WK 1 (mrt.) (15.917) (37.741) (2.061) 10 (13) WK 2 (juni) (15.824) (26.732) (1.471) 9 (9) WK 3 (okt.) (24.955) (29.170) (1.597) 10 (6) WK 4 (dec.) (22.965) (31.187) 602 (1.219) 3 (5) BSL RD (5.320) (3.583) 323 (158) 1 (3) BSL RD Legenda: ML = mailing (giftverzoek in kaartvorm op A5-formaat met losse acceptgiro) WK = Woordkracht (nieuwsbrief met losse acceptgiro) BSL = bijsluiter (brief met acceptgiro) NB. De vergelijking tussen 2011 en 2012 gaat niet helemaal op, omdat in 2011 nog vijf edities van Woordkracht verstuurd werden, tegen vier in Verder is in 2011 een test gedaan met een bijsluiter bij het Reformatorisch Dagblad (RD). In 2012 is het gehele abonneebestand van het RD aangeschreven, met een bijsluiter in twee versies, gelijkelijk verdeeld over het aantal abonnees FiNBOX Al in 2010 is Bible League begonnen te werken met de digitale nota, een mogelijkheid om financiële post digitaal, binnen de eigen internetbankomgeving, te ontvangen. De gedachte was om, met de naderende veranderingen inzake bankieren én de op handen zijnde verdwijning van de papieren acceptgiro, een alternatief donatiemiddel achter de hand te hebben. Tot eind 2011 is aan FiNBOX, zoals de digitale nota in 2012 is gaan heten, weinig aandacht besteed. Daarom heeft Bible League in 2012 een aantal acties gedaan om het gebruik van FiNBOX onder haar H4 Communicatie en fondsenwerving 31

32 Logo en beeld van Struggle4Bibles, het sponsorevenement dat Bible League in 2012 voor de tweede keer hield. achterban te promoten. Met name een telemarketingcampagne is hier belangrijk in geweest. Begin 2012 maakten 55 donateurs gebruik van FiNBOX als giftmedium, na de campagne waren dat er 301. Er zijn in 2012 vier giftverzoeken via FiNBOX verzonden. Het gemiddelde responspercentage bedroeg 15 %, met een gemiddelde gift van een kleine 15. Afgezet tegen de directe kosten per actie ( 0,26 per verzonden giftverzoek) waren de opbrengsten zeer rendabel. Dit positieve beeld is echter slechts een deel van het geheel: een vergelijking van de abonneekosten met de kosten voor het werven van deelnemers te werven laat zien dat FiNBOX niet gerendeerd heeft. Daarbij komt dat het niet eenvoudig bleek om mensen warm te krijgen voor FiNBOX, mede doordat het product nog relatief onbekend was. Een en ander is reden om het werven via FiNBOX in 2013 niet te continueren Facebook Bible League heeft een eigen Facebook-account (www.facebook.com/bibleleague.holland), waarop regelmatig nieuwe gebedspunten, getuigenissen, nieuwsberichten en andere bijdrages worden gepubliceerd. Per 31 december 2012 had Bible League 850 Facebook-vrienden. Het is zaak dit sociale medium ook op het terrein van fondsenwerving doelmatiger te kunnen inzetten Zakelijke vrienden In de achterban van Bible League is er onderscheid tussen particuliere en zakelijke donateurs. Relatiebeheer onder de laatste groep gebeurt via persoonlijke contacten, hetzij telefonisch, hetzij op bezoek. Twee keer per jaar ontvangen de zakelijke vrienden de nieuwsbrief Werkwoord. Daarnaast worden sinds 2009 donateursreizen naar projectlanden van Bible League georganiseerd. In november 2012 heeft een groepje zakelijke vrienden Turkije bezocht, ter gelegenheid van de ingebruikname van de Easy-to-Read-vertaling van het Turkse Nieuw Testament. Een andere vorm van relatiebeheer en werving van nieuwe zakelijke vrienden, zijn ontbijtsessies. In 2012 organiseerde Bible League één ontbijtsessie, 32

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis.

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis. Jaarverslag 2012 Colofon Download of bekijk het verkorte jaarverslag op www.nationaalmsfonds.nl. U kunt een papieren exemplaar van het verkorte of het volledige jaarverslag opvragen via 010 59 19 839 of

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken

Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken copyright 2013 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 3 2014 In een OOG-opslag Eye Care Foundation ondersteunde in vier Aziatische landen en één Afrikaans land projecten ten behoeve van het bestrijden

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening. over het boekjaar 2013. van Kerk in Actie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening. over het boekjaar 2013. van Kerk in Actie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van Kerk in Actie Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12

Nadere informatie

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter Inhoudsopgave 1 Voorwoord...3 2 Profielschets van de school...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Grondslag...4 2.3 Missie...5 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen...5 2.4.1 Levensbeschouwelijk...5 2.4.2 Onderwijskundig...5

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005

GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005 GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening September 2005 2 VOORAF Het document Generaal Beleid voor Zending en Hulpverlening is gemaakt in opdracht van de Generale Synode van 1999 van de Gereformeerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Den Haag, 25 september 2012. Inhoudsopgave 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Den Haag, 25 september 2012. Inhoudsopgave 2 Jaarverslag 211 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Over Stichting ALS Nederland 5 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten 6 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken Jaarverslag 2010 Als je hele leven uit topprestaties bestaat, 1 kun je wel wat sponsors gebruiken Voorwoord In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Dierenbescherming Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Colofon Tekst Verenigingsbureau Dierenbescherming Eindredactie Jan Dobbe, Leiden Vormgeving en lay-out Marcia Maûl, Haarlem Fotografie

Nadere informatie