Nieuwsbrief Dialogic maart 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Dialogic maart 2006"

Transcriptie

1 Geachte relatie, Met deze nieuwsbrief wil Dialogic innovatie & interactie opdrachtgevers, samenwerkingspartners en belangstellenden op de hoogte brengen van ontwikkelingen in ons bedrijf. U leest onder andere over de nieuwe onderneming voor ons advieswerk: Dialogic Next Step. Verder vindt u in de Dialoog opnieuw informatie over de laatste projecten en rapporten. De Dialoog verschijnt vier keer per jaar; de volgende nieuwsbrief (juni 2006) is een themanummer over gebruikersondezoek. Aan de orde komen de gehanteerde meetinstrumenten en (interactieve) methoden en een aantal recente projecten. Dialogic Next Step Dialogic Next Step is de werktitel voor een nieuw op te richten adviespoot van Dialogic. Omdat uit de omgeving van het onderzoekswerk van Dialogic regelmatig vragen opkomen naar advisering, implementatie van aanbevelingen uit onderzoek, programmamanagement en business development, hebben we ervoor gekozen dit type werkzaamheden in een nieuwe onderneming onder te brengen. verlieten Dialogic en tegelijkertijd mochten we weer een aantal nieuwe onderzoekers/adviseurs begroeten: Ronald Batenburg, Corine Zijderveld, Reg Brennenraedts en Harry Bouwman. Dialogic Next Step zal zeer nauw samenwerken met de 'onderzoekspoot' Dialogic innovatie & interactie. Juist in een dergelijke onderzoeksgebonden advisering ligt immers onze kracht. Een eerste business partner in dit nieuwe traject is het bedrijf Two Minds van Ton van Mil - tevens associé van Dialogic. Binnenkort zullen we over deze nieuwe onderneming uitgebreider communiceren. Direct betrokkenen vanuit Dialogic zijn Christiaan Holland en Sven Maltha. Ronald Batenburg (midden) is voor twee dagen in de week verbonden aan Dialogic. Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent Organisatie en Informatie bij het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Universiteit van Utrecht. Tot zijn aandachtsgebieden behoren (o.a.): ICT en arbeid, ICT in de zorgsector, implementatie van bedrijfsbrede informatiesystemen, Business-IT alignment, telewerken, e-procurement en CRM- en ERP-systemen. Medewerkers In de eerste maanden van het nieuwe jaar vonden diverse veranderingen plaats in de personele bezetting. Menno Smidts, Bart Nieuwenhuis en Marieke Fijnvandraat Corine Zijderveld (rechts) heeft als onderzoeker gewerkt bij de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO). Voor Dialogic is ze op het moment actief op de werkvelden onderwijs en breedband. Voor SEO publiceerde Corine Zijderveld (o.a.) op de terreinen gezondheidszorg, cultuur en kennisbescherming. Reg Brennenraedts (links) studeerde aan de TU Eindhoven (Technische Innovatiewetenschappen) en aan de HTS

2 Eindhoven (Elektrotechniek). Zijn expertise ligt op het gebied van innovatie en breedband, telecom en media. Tot slot is Harry Bouwman, universitair hoofddocent Informatie- en Communicatietechnologie aan de TU Delft, voor een dag per week aangetrokken als onderzoeker/adviseur bij Dialogic. Via het werkveld van uw keuze brengen we u op de hoogte van de projecten die Dialogic op verschillende terreinen (innovatie, breedband, telecommunicatie & media, elektronische overheid, onderwijs) en volgens uiteenlopende (interactieve) methoden uitvoert. OECD-conferentie in Sydney In 2006 namen we ook afscheid van drie van onze medewerkers. Marieke Fijnvandraat werkt sinds maart voor Cap Gemini als consultant op het gebied van telecom & media. Menno Smidts en Bart Nieuwenhuis begonnen een eigen consultancy: Menno Smidts houdt zich met Envolve public entrepreneurship voornamelijk bezig met het opzetten van innovatieve breedbandprojecten (infrastructuur en diensten). Lopende projecten (zoals BreedNet Amersfoort) worden in samenwerking met Dialogic afgerond en in de toekomst worden ook gezamenlijk projecten uitgevoerd. Bart Nieuwenhuis startte het managementsadviesbureau Knowledge for Business Innovation. Hij adviseert op het gebied van innovatie en strategieontwikkeling, vaak bij ICT-gerelateerde projecten. Bart Nieuwenhuis blijft als associé verbonden aan Dialogic. We wensen Marieke, Menno en Bart veel succes op hun nieuwe werkplek. Van 21 tot 24 maart vindt in Sydney de OECD-conferentie KISA (Knowledge Intensive Service Activities) plaats. Pim den Hertog van Dialogic is als deskundige op het gebied van innovatie en diensten gevraagd om op 22 maart de keynote presentation te verzorgen. Het centrale onderwerp die dag is de rol van kennisintensieve diensten in innovatie. Op het seminar Innovation in Services op 23 maart in Caberra spreekt Pim den Hertog over innovatiebeleid in de dienstensector. Andere sprekers op de conferentie zijn (o.a.) Ian Macfarlane en Mark Paterson, resp. minister en secretaris-generaal van het Australische departement van Industrie, toerisme en recreatie. Via de site van de OECD is meer informatie verkrijgbaar over het KISA-project. Website in een nieuw jasje Onderwijsprojecten Onze website is inmiddels ook qua uiterlijk en structuur verfraaid en verbeterd. Voor iedereen die interesse heeft in ons bedrijf, is het de moeite waard een kijkje te nemen op In het onderwijsveld is voor Dialogic de laatste tijd veel werk aan de winkel. Zo verleenden we ondersteuning aan het Platform Bèta Techniek dat scholen wil stimuleren zich als bètaschool te profileren (Universum Programma). Ook is Dialogic betrokken bij het project Samen Snel op Glas van SURFnet/Kennisnet om scholen te begeleiden bij de overstap naar een snelle internetverbinding. In april gaat de nieuwe Breedbandmonitor Onderwijs van start. Ondersteuning Universum Programma Het Platform Bèta Techniek (PBT) streeft naar goede beschikbaarheid van bèta-

3 technici. Doel is om vóór 2010 te zorgen voor structureel 15% meer instroom van havo/vwo-leerlingen in NT/NG-profielen of voor 15% meer doorstroom van studenten in bètatechnisch onderwijs. Om dit doel te bereiken hanteert het platform een brede aanpak: van primair tot voortgezet onderwijs en van beroepsonderwijs tot arbeidsmarkt. Lees meer Eén van de speerpunten van het platform is het Universum programma (UP). Met het UP wil het PBT scholen stimuleren om zich als bètaschool te profileren en extra aandacht te besteden aan de exacte vakken. Veel scholen profileren zich al op een thema, domein of profiel (denk aan sport, cultuur of tweetalig onderwijs). Slechts weinig scholen kiezen voor profilering op het bètaonderwijs. Kenmerkend voor het UP is de brede insteek. Universum staat dan ook voorhet omvattend karakter van bètatechniek: het PBT beoogt te stimuleren dat de exacte vakken breed van opzet en overal voor te gebruiken zijn en een veelomvattende voorbereiding vormen voor de universiteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Bilderbeek. Samen snel op glas Sinds 2005 is Dialogic betrokken bij de ontwikkeling van het Servicecentrum van het door OCW-gefinancierde SURFnet/Kennisnet-project Samen Snel op Glas. Dialogic geeft advies en biedt procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bij het realiseren van dit Servicecentrum. Het meest recente product is het zogenaamde SSOG-Cookbook. Dit Cookbook is speciaal opgesteld voor schoolbesturen en directies, ICT-coördinatoren en ICTbeheerders en biedt een uitgebreide receptuur voor scholen en onderwijsgerelateerde instellingen die de overstap willen maken naar de volgende generatie infrastructuur via glasvezel. Aan de orde komen: de meerwaarde van glasvezel, vraagbundeling, het aanbestedingsproces, implementatie en beheer, samenwerking en outsourcing. Op dit moment organiseert Dialogic in samenwerking met SURFnet workshops om gebruikers bekend en vertrouwd te maken met de nieuwe mogelijkheden die een hoogwaardige internetverbinding biedt. Meer informatie over het project Samen Snel op Glas, het Cookbook, de workshops en de ontwikkelingen, vindt u op: Dialogic ondersteunt het PBT in zijn initiatieven om 15% meer bètatechnici te realiseren op uiteenlopende manieren. Zo hebben we de intake van de eerste tranche van 34 VO-scholen begeleid. Parallel daaraan hebben we een systematiek ontwikkeld voor de monitoring van het programma. Voor de tweede tranche heeft Dialogic het PBT ondersteund met het ontwerp van een selectieprocedure en bij de intakegesprekken met scholen in deze tweede tranche. Breedbandmonitor Onderwijs 2006 Net als in 2005 voert Dialogic ook dit jaar de Breedbandmonitor Onderwijs uit in opdracht van NederlandBreedbandLand, SURFnet, Kennisnet en ICTopSchool. In de monitor wordt de stand van zaken met betrekking tot breedband in het onderwijs in kaart gebracht. Schoolleidingen, docenten en ICT-coördinatoren van PO, VO en het BVE-veld worden benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Nieuw is dat we in deze meting ook ervaringen van leerlingen betrekken. De dataverzameling vindt in april plaats, de resultaten volgen in juni.

4 Breedband en telecom Breedband staat hoog op de agenda bij diverse gemeenten en provincies. Dialogic verzorgt inventarisaties van breedbandbeleid en - infrastructuur (provincie Utrecht en Noord-Brabant) en helpt bij het vormgeven van breedbandplannen (grootschalige leeromgeving voor Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant; glasvezel voor Amersfoort). Op het terrein van de telecommunicatie ondersteunt Dialogic de OPTA bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de jaren 2010 tot Breedband in Utrecht In de tweede helft van april verschijnt naar verwachting de rapportage Breedband in Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht. Dialogic presenteert daarin een inventarisatie van het breedbandbeleid in de 29 Utrechtse gemeenten en de beschikbaarheid van open (glasvezel)infrastructuren in de provincie. Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal breedbandprojecten in de sectoren onderwijs, veiligheid, zorg, wonen en welzijn. De inventarisatie biedt tot slot een aantal aandachtspunten voor het breedbandbeleid van de provincie. zogenaamde open marktplaatsen in de drie provincies kunnen de breedbandtoepassingen van morgen worden opgeschaald, de businessmodellen worden verfijnd en de economische en maatschappelijke effecten worden gemonitord. De breedbanddiensten zullen zich vooral richten op de publieke domeinen zorg, onderwijs, veiligheid, mobiliteit, openbaar bestuur en MKB en sluiten daarmee grotendeels aan bij het nationale actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT van het ministerie van Economische Zaken. Het model van de drie initiërende provincies staat open voor aansluiting door de andere provincies. BreedNet Amersfoort Dialogic heeft een aantal gemeenten begeleid bij het opzetten van innovatieve breedbandprojecten. In Amersfoort is de aanleg van een glasvezelnetwerk inmiddels officieel: op 15 februari werd het contract met kabelexploitant Casema getekend. Dialogic stelde met de gemeente een businessplan en een plan van aanpak op en bundelde vraag en aanbod, waardoor een glasvezelnet voor afnemers en aanbieders interessant kon worden. Op de website van BreedNet Amersfoort bieden nu al tientallen bedrijven hun diensten en producten aan; veel grote en kleine bedrijven, instellingen en scholen hebben zich aangemeld voor een aansluiting op het netwerk. Samenwerkende provincies De verhoogde aandacht van provincies voor het thema breedband heeft geleid tot verdere samenwerking onderling. Zo heeft Dialogic in opdracht van de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland een programmaplan opgesteld voor het vormgeven van een grootschalige leeromgeving voor breedbanddiensten en -toepassingen. Door het koppelen van twaalf grotere gemeenten via Strategie OPTA Dialogic ondersteunt OPTA met het ontwikkelen van de strategie voor de periode Met behulp van een scenarioexercitie wordt een toekomstvisie ontwikkeld. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke prioriteiten en aandachtspunten in de komende jaren centraal moeten komen te staan. Deze opdracht volgt op een aantal eerdere studies die Dialogic voor OPTA uitvoerde, onder meer op het gebied de zich ontwikkelende markt voor nieuwe vormen van televisiedistributie (waaronder IPTV) en de business modellen bij xdsl-netwerken en van carrierselect en carrier-preselect telefonieaanbieders.

5 Evaluaties,gebruikersonderzoek Dialogic voerde een grootschalig gebruikersonderzoek uit onder klanten van Casema. Ook in de evaluaties van de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) en de programma's Nederland Gaat Digitaal en CICuitstraling voor het MKB is een belangrijke rol weggelegd voor de gebruikers. Het gebruikersonderzoek van Dialogic, de gehanteerde meetinstrumenten en (interactieve) methoden en de meest recente projecten, staan centraal in de Dialoog van juni. Evaluatie Nederland Gaat Digitaal (NGD) / Concurreren met ICT- Competenties (CIC-) uitstraling In opdracht van het ministerie van Economische Zaken evalueert Dialogic de programma's Nederland gaat Digitaal en CIC-uitstraling voor de periode 2001 tot Doel van de programma's is de bekendheid met en toepassing van IC- T/e-business in het MKB te bevorderen. De activiteiten binnen de programma's richten zich op advies en ondersteuning van ondernemers en brancheorganisaties, onder andere via handboeken, websites, workshops, seminars en adviezien. Gebruikersonderzoek Casema Digitale tv Dialogic voert voor Casema een online onderzoek uit naar het kijkgedrag, de ervaringen en de wensen van hun klanten. Centraal staan de voorkeuren voor kanalen en thema s en de motivatie om over te stappen op digitale tv. Op basis van de resultaten zal Casema bekijken of er aanleiding is de zenders of pakketten aan te passen aan de behoeften van hun klanten. Maar liefst Casemaklanten hebben hun mening gegeven en hun wensen kenbaar gemaakt. De resultaten worden half maart opgeleverd. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen: webenquête onder gebruikers van de programma's en onder branchorganisaties; interviews met beleidsmedewerkers en uitvoerende instanties (Syntens, Media Plaza, SenterNovem) en desk research (naar de beschikbare gegevens en (voortgangs)rapportages m.b.t. organisatie, vormgeving en monitoring van de programma's). De evaluatie beoogt inzicht te verschaffen in de mate waarin de programma's effect hebben op het gebruik van ICT/e-business door het MKB. De uitkomsten worden gebruikt voor eventuele bijstelling van het betreffende ICT/e-business beleid. Evaluatie STW Dialogic en Technopolis voeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een evaluatie uit naar de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). De evaluatie heeft betrekking op de periode 2001 tot STW stimuleert jaarlijks voor zo'n vijftig miljoen euro aan technisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Toepasbaarheid van onderzoeksresultaten is daarbij een belangrijk criterium. Jaarlijks financiert STW meer dan vijfhonderd AIO's en Post-docs. De onderzoeksvragen hebben betrekking op de doelmatigheid, effectiviteit en toekomstgerichtheid van de organisatie. Half april moeten de resultaten van de evaluatie bekend zijn. Dialogic is hoofdaannemer; Christiaan Holland is de projectleider. Pas verschenen Op 23 januari jl. presenteerde minister Pechtold de jaarlijkse Overheid.nl Monitor die Dialogic in opdracht van het programmabureau Advies Overheid.nl heeft uitgevoerd. De monitor beschrijft de voortgang van de digitalisering de overheidsdienstverlening. (De monitor staat op de website van Dialogic). Een overzicht van de rapporten die Dialogic eind 2005, begin 2006 uitbracht volgt hierna.

6 Breedband, telecommunicatie en media On the right track with broadband. Guide for municipalities, provinces and associations. Vertaling van de handreiking die eind 2005 verscheen: Goed op weg met Breedband. Handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Gebruikersonderzoek Monitoring Universumprogramma. De intake van de eerste tranche UP-scholen, een aanzet tot een monitoringinstrument. In opdracht van Platform Bèta Techniek. Vacature junior onderzoeker Dialogic zoekt per direct een jonge, talentvolle, recent afgestudeerde die interesse heeft om in teamverband te werken aan onderzoeks- en adviestrajecten in de werkvelden van Dialogic. Gebruikersonderzoek politie.nl (werktitel). In opdracht van het Nederlandse Politie Instituut en Concern Informatiemanagement Politie. Verschijnt eind maart, begin april. Digitale tv van Casema: interesse voor en waardering van zenders (werktitel). I.s.m. Universiteit Utrecht. In opdracht van Casema. Verschijnt eind maart, begin april. Elektronische overheid Onderwijs Overheid.nl Monitor Prestaties van de e-overheid gemeten. In opdracht van Advies Overheid.nl. Een overheid van glas Zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet. In opdracht van Advies Overheid.nl. Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van DigiD. Een onderzoek naar de bevindingen en ervaringen in het 1e jaar van DigiD. In opdracht van Programmabureau DigiD. (Vertrouwelijk) Computer Based Testing. Strategische omgevingsverkenning. In opdracht van Informatie Beheer Groep. (Vertrouwelijk) Als junior onderzoeker/adviseur ben je in eerste instantie inzetbaar bij het gebruikersonderzoek van Dialogic en meer algemeen op het gebied van innovatie, breedband, telecom & media. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een achtergrond informatiekunde, technischbestuurskunde, economie of bedrijfskunde. Affiniteit met en ervaring op genoemde werkterreinen strekken tot aanbeveling (gebruikersonderzoek en met name de uitvoering van statistische analyses, breedbandonderzoek en implementatie; vraagstukken op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie). Heb je relevante (werk)ervaring, ben je recent afgestudeerd of bijna afgestudeerd, heb je bovengemiddelde studieresultaten en zoek je een jonge, dynamische en collegiale omgeving waarin je de basis legt voor een carrière in onderzoek en (beleids-)advisering, dan willen we graag met je in contact komen. Heb je interesse, dan kun je je cv sturen naar Sven Maltha of Christiaan Holland.

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n Deelnemen aan of samenwerken met Stedenlink? Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provincies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. Neem een bezoekje aan de website, meld u aan voor de nieuwsbrief

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN OPZET ACTIEONDERZOEK SCHOOLVERZUIM AANLEIDING Het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden heeft tot augustus 2013 de tijd om zich voor te bereiden op de uitvoering van de wet op de zorgplicht.

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dialogic oktober 2007

Nieuwsbrief Dialogic oktober 2007 Geachte relatie, Voor u ziet u het herfstnummer van de nieuwsbrief van Dialogic. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen dat Dialogic een afzonderlijk bedrijfsonderdeel in het leven heeft geroepen:

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dialogic juni 2006

Nieuwsbrief Dialogic juni 2006 Geachte relatie, Het succes van innovatie staat of valt vaak met betrokkenheid van gebruikers. Een speerpunt van het werk van Dialogic richt zich op het zichtbaar maken van de gebruiker van innovatie.

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Onderzoek onder VGCt leden en in de markt bij klanten voor /aanbieders van gedragstrainingen Onderzoeksrapport : 18 mei 2012 door Maaike Leistra,

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013 In deze nieuwsbrief 1 Woord van de Teamleider 2 Masterclasses 3 Het front-office van TA 4 Lego Solar Race 5 Provincie Overijssel Woord van de Teamleider Beste lezer, Grote veranderingen doorvoeren in een

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media Ton van Mil immovator Cross Media Network Inhoud: Zweven over de mediasector Rol van immovator Relevantie van media en breedband: Nationale markt Globale

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Opdracht Hoe kan ik mijn organisatie verder professionaliseren? Resultaat Geven van adequate training van de vrijwilligers op diverse gebieden.

Opdracht Hoe kan ik mijn organisatie verder professionaliseren? Resultaat Geven van adequate training van de vrijwilligers op diverse gebieden. Training & Coaching Op het gebied van Training & Coaching kunt u met verschillende vraagstukken bij laluz terecht. en lopen uiteen van het begeleiden van brainstormsessies tot het geven van workshops en

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

De Exergetische Gebouwschil

De Exergetische Gebouwschil De Exergetische Gebouwschil Promotieonderzoek Michiel Ritzen NWO presentatie Michiel Ritzen - afgestudeerd aan de TU Delft, 2004 - architectuur, specialisatie Technologie in Duurzame Ontwikkeling - docent

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Manager. Vader. Fervent belegger. Koken Fotograferen. Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel. Dit is Jeroen.

Manager. Vader. Fervent belegger. Koken Fotograferen. Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel. Dit is Jeroen. Dit is Jeroen. Hij leest De Ingenieur voor zijn plezier. Manager Fervent belegger Vader Ingenieur Koken Fotograferen Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel Onderzoekend

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl Instrumenten TNO voor MKB-Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Challenge Technologisch consult in samenwerking

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

De Ingenieur. Passie voor techniek. Hét tweewekelijkse lijfblad van de Nederlandse ingenieurs. Oplage ruim 30.480 (HOI derde kwartaal 2008)

De Ingenieur. Passie voor techniek. Hét tweewekelijkse lijfblad van de Nederlandse ingenieurs. Oplage ruim 30.480 (HOI derde kwartaal 2008) De Ingenieur Passie voor techniek Hét tweewekelijkse lijfblad van de Nederlandse ingenieurs Oplage ruim 30.480 (HOI derde kwartaal 2008) 1x per jaar Werkgevers voor Ingenieurs, oplage 60.000 Onmisbaar

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Versterking dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de cultuur.

1. Versterking dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de cultuur. Werkprogramma 1998 De Ministers van EZ en OCenW hebben, blijkens de Voortgangsrapportage Wetenschapsbeleid (bijlage in het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998) met instemming kennis genomen

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Beleidskader Lissabon doelstelling Doelstelling Vlaanderen i2010 Stimuleren van onderzoek & innovatie was al ingezet in 2002 Samenwerking

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Groeien naar lean & meaningful management support

Groeien naar lean & meaningful management support Groeien naar lean & meaningful management support LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 1 25-08-14 17:47 LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 2 25-08-14 17:47 Groeien naar lean & meaningful management support Annemarie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren de Wat s 1.Wat is regioleren? 2.Wat levert regioleren op? 3.Wat vraagt de implementatie van regioleren? 2 Regioleren in

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Open diensteninnovatie. Waarom en hoe dan?

Open diensteninnovatie. Waarom en hoe dan? Open diensteninnovatie. Waarom en hoe dan? NVRD Themadag Verbinden in de openbare Ruimte, Ede, 6/02/2013 Dr. Pim den Hertog 1 # 1 Heb oog voor de niet-technologische dimensies van innovatie # 2 Kijk over

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Zoek geen beren, zoek de weg

Zoek geen beren, zoek de weg KIEN Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland Wanda Kruijt wandakruijt@stichtingkien.nl Zoek geen beren, zoek de weg Programma 9:00 9:30 Ontvangst met koffie of thee 9:30 9:40 Welkom (Adrie van Duijne)

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie