Nieuwsbrief Dialogic maart 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Dialogic maart 2006"

Transcriptie

1 Geachte relatie, Met deze nieuwsbrief wil Dialogic innovatie & interactie opdrachtgevers, samenwerkingspartners en belangstellenden op de hoogte brengen van ontwikkelingen in ons bedrijf. U leest onder andere over de nieuwe onderneming voor ons advieswerk: Dialogic Next Step. Verder vindt u in de Dialoog opnieuw informatie over de laatste projecten en rapporten. De Dialoog verschijnt vier keer per jaar; de volgende nieuwsbrief (juni 2006) is een themanummer over gebruikersondezoek. Aan de orde komen de gehanteerde meetinstrumenten en (interactieve) methoden en een aantal recente projecten. Dialogic Next Step Dialogic Next Step is de werktitel voor een nieuw op te richten adviespoot van Dialogic. Omdat uit de omgeving van het onderzoekswerk van Dialogic regelmatig vragen opkomen naar advisering, implementatie van aanbevelingen uit onderzoek, programmamanagement en business development, hebben we ervoor gekozen dit type werkzaamheden in een nieuwe onderneming onder te brengen. verlieten Dialogic en tegelijkertijd mochten we weer een aantal nieuwe onderzoekers/adviseurs begroeten: Ronald Batenburg, Corine Zijderveld, Reg Brennenraedts en Harry Bouwman. Dialogic Next Step zal zeer nauw samenwerken met de 'onderzoekspoot' Dialogic innovatie & interactie. Juist in een dergelijke onderzoeksgebonden advisering ligt immers onze kracht. Een eerste business partner in dit nieuwe traject is het bedrijf Two Minds van Ton van Mil - tevens associé van Dialogic. Binnenkort zullen we over deze nieuwe onderneming uitgebreider communiceren. Direct betrokkenen vanuit Dialogic zijn Christiaan Holland en Sven Maltha. Ronald Batenburg (midden) is voor twee dagen in de week verbonden aan Dialogic. Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent Organisatie en Informatie bij het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Universiteit van Utrecht. Tot zijn aandachtsgebieden behoren (o.a.): ICT en arbeid, ICT in de zorgsector, implementatie van bedrijfsbrede informatiesystemen, Business-IT alignment, telewerken, e-procurement en CRM- en ERP-systemen. Medewerkers In de eerste maanden van het nieuwe jaar vonden diverse veranderingen plaats in de personele bezetting. Menno Smidts, Bart Nieuwenhuis en Marieke Fijnvandraat Corine Zijderveld (rechts) heeft als onderzoeker gewerkt bij de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO). Voor Dialogic is ze op het moment actief op de werkvelden onderwijs en breedband. Voor SEO publiceerde Corine Zijderveld (o.a.) op de terreinen gezondheidszorg, cultuur en kennisbescherming. Reg Brennenraedts (links) studeerde aan de TU Eindhoven (Technische Innovatiewetenschappen) en aan de HTS

2 Eindhoven (Elektrotechniek). Zijn expertise ligt op het gebied van innovatie en breedband, telecom en media. Tot slot is Harry Bouwman, universitair hoofddocent Informatie- en Communicatietechnologie aan de TU Delft, voor een dag per week aangetrokken als onderzoeker/adviseur bij Dialogic. Via het werkveld van uw keuze brengen we u op de hoogte van de projecten die Dialogic op verschillende terreinen (innovatie, breedband, telecommunicatie & media, elektronische overheid, onderwijs) en volgens uiteenlopende (interactieve) methoden uitvoert. OECD-conferentie in Sydney In 2006 namen we ook afscheid van drie van onze medewerkers. Marieke Fijnvandraat werkt sinds maart voor Cap Gemini als consultant op het gebied van telecom & media. Menno Smidts en Bart Nieuwenhuis begonnen een eigen consultancy: Menno Smidts houdt zich met Envolve public entrepreneurship voornamelijk bezig met het opzetten van innovatieve breedbandprojecten (infrastructuur en diensten). Lopende projecten (zoals BreedNet Amersfoort) worden in samenwerking met Dialogic afgerond en in de toekomst worden ook gezamenlijk projecten uitgevoerd. Bart Nieuwenhuis startte het managementsadviesbureau Knowledge for Business Innovation. Hij adviseert op het gebied van innovatie en strategieontwikkeling, vaak bij ICT-gerelateerde projecten. Bart Nieuwenhuis blijft als associé verbonden aan Dialogic. We wensen Marieke, Menno en Bart veel succes op hun nieuwe werkplek. Van 21 tot 24 maart vindt in Sydney de OECD-conferentie KISA (Knowledge Intensive Service Activities) plaats. Pim den Hertog van Dialogic is als deskundige op het gebied van innovatie en diensten gevraagd om op 22 maart de keynote presentation te verzorgen. Het centrale onderwerp die dag is de rol van kennisintensieve diensten in innovatie. Op het seminar Innovation in Services op 23 maart in Caberra spreekt Pim den Hertog over innovatiebeleid in de dienstensector. Andere sprekers op de conferentie zijn (o.a.) Ian Macfarlane en Mark Paterson, resp. minister en secretaris-generaal van het Australische departement van Industrie, toerisme en recreatie. Via de site van de OECD is meer informatie verkrijgbaar over het KISA-project. Website in een nieuw jasje Onderwijsprojecten Onze website is inmiddels ook qua uiterlijk en structuur verfraaid en verbeterd. Voor iedereen die interesse heeft in ons bedrijf, is het de moeite waard een kijkje te nemen op In het onderwijsveld is voor Dialogic de laatste tijd veel werk aan de winkel. Zo verleenden we ondersteuning aan het Platform Bèta Techniek dat scholen wil stimuleren zich als bètaschool te profileren (Universum Programma). Ook is Dialogic betrokken bij het project Samen Snel op Glas van SURFnet/Kennisnet om scholen te begeleiden bij de overstap naar een snelle internetverbinding. In april gaat de nieuwe Breedbandmonitor Onderwijs van start. Ondersteuning Universum Programma Het Platform Bèta Techniek (PBT) streeft naar goede beschikbaarheid van bèta-

3 technici. Doel is om vóór 2010 te zorgen voor structureel 15% meer instroom van havo/vwo-leerlingen in NT/NG-profielen of voor 15% meer doorstroom van studenten in bètatechnisch onderwijs. Om dit doel te bereiken hanteert het platform een brede aanpak: van primair tot voortgezet onderwijs en van beroepsonderwijs tot arbeidsmarkt. Lees meer Eén van de speerpunten van het platform is het Universum programma (UP). Met het UP wil het PBT scholen stimuleren om zich als bètaschool te profileren en extra aandacht te besteden aan de exacte vakken. Veel scholen profileren zich al op een thema, domein of profiel (denk aan sport, cultuur of tweetalig onderwijs). Slechts weinig scholen kiezen voor profilering op het bètaonderwijs. Kenmerkend voor het UP is de brede insteek. Universum staat dan ook voorhet omvattend karakter van bètatechniek: het PBT beoogt te stimuleren dat de exacte vakken breed van opzet en overal voor te gebruiken zijn en een veelomvattende voorbereiding vormen voor de universiteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Bilderbeek. Samen snel op glas Sinds 2005 is Dialogic betrokken bij de ontwikkeling van het Servicecentrum van het door OCW-gefinancierde SURFnet/Kennisnet-project Samen Snel op Glas. Dialogic geeft advies en biedt procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bij het realiseren van dit Servicecentrum. Het meest recente product is het zogenaamde SSOG-Cookbook. Dit Cookbook is speciaal opgesteld voor schoolbesturen en directies, ICT-coördinatoren en ICTbeheerders en biedt een uitgebreide receptuur voor scholen en onderwijsgerelateerde instellingen die de overstap willen maken naar de volgende generatie infrastructuur via glasvezel. Aan de orde komen: de meerwaarde van glasvezel, vraagbundeling, het aanbestedingsproces, implementatie en beheer, samenwerking en outsourcing. Op dit moment organiseert Dialogic in samenwerking met SURFnet workshops om gebruikers bekend en vertrouwd te maken met de nieuwe mogelijkheden die een hoogwaardige internetverbinding biedt. Meer informatie over het project Samen Snel op Glas, het Cookbook, de workshops en de ontwikkelingen, vindt u op: Dialogic ondersteunt het PBT in zijn initiatieven om 15% meer bètatechnici te realiseren op uiteenlopende manieren. Zo hebben we de intake van de eerste tranche van 34 VO-scholen begeleid. Parallel daaraan hebben we een systematiek ontwikkeld voor de monitoring van het programma. Voor de tweede tranche heeft Dialogic het PBT ondersteund met het ontwerp van een selectieprocedure en bij de intakegesprekken met scholen in deze tweede tranche. Breedbandmonitor Onderwijs 2006 Net als in 2005 voert Dialogic ook dit jaar de Breedbandmonitor Onderwijs uit in opdracht van NederlandBreedbandLand, SURFnet, Kennisnet en ICTopSchool. In de monitor wordt de stand van zaken met betrekking tot breedband in het onderwijs in kaart gebracht. Schoolleidingen, docenten en ICT-coördinatoren van PO, VO en het BVE-veld worden benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Nieuw is dat we in deze meting ook ervaringen van leerlingen betrekken. De dataverzameling vindt in april plaats, de resultaten volgen in juni.

4 Breedband en telecom Breedband staat hoog op de agenda bij diverse gemeenten en provincies. Dialogic verzorgt inventarisaties van breedbandbeleid en - infrastructuur (provincie Utrecht en Noord-Brabant) en helpt bij het vormgeven van breedbandplannen (grootschalige leeromgeving voor Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant; glasvezel voor Amersfoort). Op het terrein van de telecommunicatie ondersteunt Dialogic de OPTA bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de jaren 2010 tot Breedband in Utrecht In de tweede helft van april verschijnt naar verwachting de rapportage Breedband in Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht. Dialogic presenteert daarin een inventarisatie van het breedbandbeleid in de 29 Utrechtse gemeenten en de beschikbaarheid van open (glasvezel)infrastructuren in de provincie. Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal breedbandprojecten in de sectoren onderwijs, veiligheid, zorg, wonen en welzijn. De inventarisatie biedt tot slot een aantal aandachtspunten voor het breedbandbeleid van de provincie. zogenaamde open marktplaatsen in de drie provincies kunnen de breedbandtoepassingen van morgen worden opgeschaald, de businessmodellen worden verfijnd en de economische en maatschappelijke effecten worden gemonitord. De breedbanddiensten zullen zich vooral richten op de publieke domeinen zorg, onderwijs, veiligheid, mobiliteit, openbaar bestuur en MKB en sluiten daarmee grotendeels aan bij het nationale actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT van het ministerie van Economische Zaken. Het model van de drie initiërende provincies staat open voor aansluiting door de andere provincies. BreedNet Amersfoort Dialogic heeft een aantal gemeenten begeleid bij het opzetten van innovatieve breedbandprojecten. In Amersfoort is de aanleg van een glasvezelnetwerk inmiddels officieel: op 15 februari werd het contract met kabelexploitant Casema getekend. Dialogic stelde met de gemeente een businessplan en een plan van aanpak op en bundelde vraag en aanbod, waardoor een glasvezelnet voor afnemers en aanbieders interessant kon worden. Op de website van BreedNet Amersfoort bieden nu al tientallen bedrijven hun diensten en producten aan; veel grote en kleine bedrijven, instellingen en scholen hebben zich aangemeld voor een aansluiting op het netwerk. Samenwerkende provincies De verhoogde aandacht van provincies voor het thema breedband heeft geleid tot verdere samenwerking onderling. Zo heeft Dialogic in opdracht van de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland een programmaplan opgesteld voor het vormgeven van een grootschalige leeromgeving voor breedbanddiensten en -toepassingen. Door het koppelen van twaalf grotere gemeenten via Strategie OPTA Dialogic ondersteunt OPTA met het ontwikkelen van de strategie voor de periode Met behulp van een scenarioexercitie wordt een toekomstvisie ontwikkeld. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke prioriteiten en aandachtspunten in de komende jaren centraal moeten komen te staan. Deze opdracht volgt op een aantal eerdere studies die Dialogic voor OPTA uitvoerde, onder meer op het gebied de zich ontwikkelende markt voor nieuwe vormen van televisiedistributie (waaronder IPTV) en de business modellen bij xdsl-netwerken en van carrierselect en carrier-preselect telefonieaanbieders.

5 Evaluaties,gebruikersonderzoek Dialogic voerde een grootschalig gebruikersonderzoek uit onder klanten van Casema. Ook in de evaluaties van de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) en de programma's Nederland Gaat Digitaal en CICuitstraling voor het MKB is een belangrijke rol weggelegd voor de gebruikers. Het gebruikersonderzoek van Dialogic, de gehanteerde meetinstrumenten en (interactieve) methoden en de meest recente projecten, staan centraal in de Dialoog van juni. Evaluatie Nederland Gaat Digitaal (NGD) / Concurreren met ICT- Competenties (CIC-) uitstraling In opdracht van het ministerie van Economische Zaken evalueert Dialogic de programma's Nederland gaat Digitaal en CIC-uitstraling voor de periode 2001 tot Doel van de programma's is de bekendheid met en toepassing van IC- T/e-business in het MKB te bevorderen. De activiteiten binnen de programma's richten zich op advies en ondersteuning van ondernemers en brancheorganisaties, onder andere via handboeken, websites, workshops, seminars en adviezien. Gebruikersonderzoek Casema Digitale tv Dialogic voert voor Casema een online onderzoek uit naar het kijkgedrag, de ervaringen en de wensen van hun klanten. Centraal staan de voorkeuren voor kanalen en thema s en de motivatie om over te stappen op digitale tv. Op basis van de resultaten zal Casema bekijken of er aanleiding is de zenders of pakketten aan te passen aan de behoeften van hun klanten. Maar liefst Casemaklanten hebben hun mening gegeven en hun wensen kenbaar gemaakt. De resultaten worden half maart opgeleverd. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen: webenquête onder gebruikers van de programma's en onder branchorganisaties; interviews met beleidsmedewerkers en uitvoerende instanties (Syntens, Media Plaza, SenterNovem) en desk research (naar de beschikbare gegevens en (voortgangs)rapportages m.b.t. organisatie, vormgeving en monitoring van de programma's). De evaluatie beoogt inzicht te verschaffen in de mate waarin de programma's effect hebben op het gebruik van ICT/e-business door het MKB. De uitkomsten worden gebruikt voor eventuele bijstelling van het betreffende ICT/e-business beleid. Evaluatie STW Dialogic en Technopolis voeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een evaluatie uit naar de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). De evaluatie heeft betrekking op de periode 2001 tot STW stimuleert jaarlijks voor zo'n vijftig miljoen euro aan technisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Toepasbaarheid van onderzoeksresultaten is daarbij een belangrijk criterium. Jaarlijks financiert STW meer dan vijfhonderd AIO's en Post-docs. De onderzoeksvragen hebben betrekking op de doelmatigheid, effectiviteit en toekomstgerichtheid van de organisatie. Half april moeten de resultaten van de evaluatie bekend zijn. Dialogic is hoofdaannemer; Christiaan Holland is de projectleider. Pas verschenen Op 23 januari jl. presenteerde minister Pechtold de jaarlijkse Overheid.nl Monitor die Dialogic in opdracht van het programmabureau Advies Overheid.nl heeft uitgevoerd. De monitor beschrijft de voortgang van de digitalisering de overheidsdienstverlening. (De monitor staat op de website van Dialogic). Een overzicht van de rapporten die Dialogic eind 2005, begin 2006 uitbracht volgt hierna.

6 Breedband, telecommunicatie en media On the right track with broadband. Guide for municipalities, provinces and associations. Vertaling van de handreiking die eind 2005 verscheen: Goed op weg met Breedband. Handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Gebruikersonderzoek Monitoring Universumprogramma. De intake van de eerste tranche UP-scholen, een aanzet tot een monitoringinstrument. In opdracht van Platform Bèta Techniek. Vacature junior onderzoeker Dialogic zoekt per direct een jonge, talentvolle, recent afgestudeerde die interesse heeft om in teamverband te werken aan onderzoeks- en adviestrajecten in de werkvelden van Dialogic. Gebruikersonderzoek politie.nl (werktitel). In opdracht van het Nederlandse Politie Instituut en Concern Informatiemanagement Politie. Verschijnt eind maart, begin april. Digitale tv van Casema: interesse voor en waardering van zenders (werktitel). I.s.m. Universiteit Utrecht. In opdracht van Casema. Verschijnt eind maart, begin april. Elektronische overheid Onderwijs Overheid.nl Monitor Prestaties van de e-overheid gemeten. In opdracht van Advies Overheid.nl. Een overheid van glas Zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet. In opdracht van Advies Overheid.nl. Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van DigiD. Een onderzoek naar de bevindingen en ervaringen in het 1e jaar van DigiD. In opdracht van Programmabureau DigiD. (Vertrouwelijk) Computer Based Testing. Strategische omgevingsverkenning. In opdracht van Informatie Beheer Groep. (Vertrouwelijk) Als junior onderzoeker/adviseur ben je in eerste instantie inzetbaar bij het gebruikersonderzoek van Dialogic en meer algemeen op het gebied van innovatie, breedband, telecom & media. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een achtergrond informatiekunde, technischbestuurskunde, economie of bedrijfskunde. Affiniteit met en ervaring op genoemde werkterreinen strekken tot aanbeveling (gebruikersonderzoek en met name de uitvoering van statistische analyses, breedbandonderzoek en implementatie; vraagstukken op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie). Heb je relevante (werk)ervaring, ben je recent afgestudeerd of bijna afgestudeerd, heb je bovengemiddelde studieresultaten en zoek je een jonge, dynamische en collegiale omgeving waarin je de basis legt voor een carrière in onderzoek en (beleids-)advisering, dan willen we graag met je in contact komen. Heb je interesse, dan kun je je cv sturen naar Sven Maltha of Christiaan Holland.

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809

Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809 31 Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809 RANDVOORWAARDEN Randvoorwaarden Het realiseren van een aantal essentiële randvoorwaarden is van zeer groot belang voor de verdere ontwikkeling van enederland.

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat.

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat. innovatie Europa digitale vaardigheden mensen netwerk standaardisatie privacy duurzaamheid veiligheid mobiliteit e-skills social media digitalisering e-factureren security keten cloud Nederland mobiliteit

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Speciaal voor brancheorganisaties hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onderstaand overzicht opgesteld van mogelijkheden voor brancheorganisaties om

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013

Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013 Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013 Ontzorgen MKB/gecoördineerde werkgeversbenadering/sociale Innovatie Regio West Brabant De regio heeft een regisseur aangesteld die een inventarisatie heeft

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Serious gaming Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

Serious gaming Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming TNO-rapport 33866 Serious gaming Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming BIM Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T 015 285 70 00 F 015 285 70 57 info@telecom.tno.nl

Nadere informatie

Jaarverslag studiejaar 2012-2013

Jaarverslag studiejaar 2012-2013 Jaarverslag studiejaar 2012-2013 Studiejaar 2012-2013 / 1 Inhoudsopgave 0 Management Summary - Verslag College van Bestuur 03 1 Zuyd - Strategisch Beleid 05 2 Kwaliteit 14 3 Onderwijs en Onderzoek 20 4

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever Human Capital Chemie de chemie als werkgever De behaalde resultaten van de Roadmap Human Capital Chemie 2008 2012 2 Colofon Uitgave: Mei 2013 Tekst: Werkgroep Regiegroep Chemie o.l.v. Eveline van Hoppe,

Nadere informatie

De draad opgepakt* Eindrapport 2010-0395/JHS/tj/nh

De draad opgepakt* Eindrapport 2010-0395/JHS/tj/nh Eindrapport 2010-0395/JHS/tj/nh De draad opgepakt* Hoe bestuurders verantwoordelijkheid moeten nemen bij het aanjagen van de uitrol van breedbanddiensten in de gemeente en de regio 19 februari 2010 *connectedthinking

Nadere informatie

Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan

Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan Fabian Dekker (Verwey-Jonker Instituut) Arko Veefkind (Stichting Jong Ondernemen) 1 Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan Fabian Dekker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie