BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 25 NOVEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst d.d. 18 november De besluitenlijst d.d. 18 november 2008 gewijzigd vast te stellen. 2. MT-verslag 13 november Het MT-verslag van 13 november 2008 voor kennisgeving aannemen. Bespreekstukken Portefeuille J.P. Tanis Geen onderwerpen Portefeuille J.A. Lavooi 3. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Notitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters. 1. Kennis te nemen van de Notitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters en op hoofdlijnen in te stemmen met de in hoofdstuk 5 gegeven conclusies en aanbevelingen. 2. De notitie aan te vullen met meer informatie over de Koopgarantconstructie inclusief een paar rekenvoorbeelden, een indicatie van de kosten en de bandbreedte (minimale en maximale woningkosten). 3. De notitie te presenteren aan en te bespreken met raadsleden in een informatieve bijeenkomst. Daarna de notitie ter beadvisering aan de opiniërende bijeenkomst en ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. nr

2 4. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag activiteiten Elektra oud en nieuw In afwijking van het gestelde in artikel 14 lid 2, op basis van artikel 9 van de Algemene Subsidie Verordening Sliedrecht een eenmalige subsidie van 2.000,- te verlenen aan Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht ten behoeve van het oud- en nieuwfeest In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking. Portefeuille R.G. van de Ven Geen onderwerpen Portefeuille M.C. Boevée 5. Projecten ( ) Het Plaatje: fysieke inrichting, kenniscentrum en servicecentrum, deelbetaling subsidie Manden Maken. 1. Kennis nemen van: a. De ontwikkelingen rondom de fysieke inrichting van het Plaatje. b. De ontwikkelingen rondom het Kenniscentrum Binnenvaart Drechtsteden en Servicecentrum Het Plaatje. c. De brief van het Drechtstedenbestuur van 22 januari 2008 over de deelbetaling Manden Maken voor een bedrag van ,-- t.b.v. Het Plaatje. 2. De in de begroting opgenomen kosten van de ambtelijk inzet ( ,--) ten laste te brengen van het project Het Plaatje. 3. De gemeenteraad door middel van een inhoudelijk raadsvoorstel in februari de totale opzet van het project inclusief de kostenaspecten voorleggen. 4. Een realisatieovereenkomst met als uitgangspunt een voor de gemeente Sliedrecht sluitende exploitatie op te stellen. 2

3 GEMEENTE SLIEDRECHT Bijlage bij besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2008 Paraafstukken welke zijn afgedaan d.d. 25 november 2008 Portefeuille M.C. Boevée 1. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Huwelijksjubilea en oudste inwoners in De jubilerende echtparen en de inwoners van 100 jaar en ouder in 2009 met een bezoek te vereren. 2. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Processen Opvang en Verzorging en Nazorg onderdeel bijstand gemeentelijke rampenplan. Kennis nemen van de ontwikkeling dat de processen Opvang en Verzorging en Nazorg onderdeel bijstand onder verantwoordelijkheid zijn gekomen van de Sociale Dienst Drechtsteden. 3. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Adviezen AGS Risicobeleid en Rampenbestrijding en Brandweeradvisering. Kennisnemen van de adviezen van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. Portefeuille J.P. Tanis 4. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Financiële administratie en salarisadministratie openbaar basisonderwijs per 1 januari Kennis te nemen dat door het uitstel tot 1 augustus 2009 van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs de administratie, het beheer en bestuur voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 augustus 2009 onder verantwoording van uw college dient te worden gecontinueerd. 2. Dat de financiële administratie tot op heden wordt uitgevoerd binnen de ambtelijke organisatie en dat de salarisadministratie (caso) is uitbesteed bij Groenendijk adm., welk contract eindigt per 1 januari Gelet op de voorgestane verzelfstandiging per 1 augustus 2009 wordt voorgesteld de administratie onder te brengen bij het administratiekantoor OSG te Breda, zijnde het kantoor waar de Stichting openbaar bao Papendrecht haar administratie heeft ondergebracht. Portefeuille J.A. Lavooi 5. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Vergaderstukken van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst op 6 oktober Kennis te nemen van de vergaderstukken van het overleg van de BC SDD d.d. 6 oktober

4 6. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Vergaderstukken van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst op 3 november Kennis te nemen van de vergaderstukken van het overleg van de BC SDD d.d. 3 november Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verzoek om bouwvergunning van de heer J.W. van Vliet voor het vergroten van de woning met een dakopbouw en dakkapel, Lijsterweg 40 ( ). 1. Kennis te nemen: a. Dat het bouwplan in strijd is met artikel 11, lid 3 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Woongebied. b. Dat op grond van artikel 11, lid 5 van de planvoorschriften vrijstelling kan worden verleend. c. Dat door de welstandscommissie een negatief advies is uitgebracht. 2. Te besluiten: a. Geen medewerking aan het bouwplan te verlenen en geen vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 11, 5 van de planvoorschriften behorende bij het bestemmingsplan Woongebied, juncto artikel 3.6 Wro. b. De gevraagde vergunning te weigeren op grond van artikel 44, lid 1 onder c en d van de Woningwet, wegens strijdigheid met het bestemmingsplan en het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. 8. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verzoek om bouwvergunning van de heer E.J. van Dalen voor het vergroten van de woning met een dakopbouw en dakkapel, Lijsterweg 38 ( ). a. Het bouwplan in strijd is met artikel 11, lid 3 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Woongebied. b. Op grond van artikel 11, lid 5 van de planvoorschriften vrijstelling kan worden verleend; c. Door de welstandscommissie een negatief advies is uitgebracht. 2. Te besluiten: a. Geen medewerking aan het bouwplan te verlenen en geen vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 11, 5 van de planvoorschriften behorende bij het bestemmingsplan Woongebied, juncto artikel 3.6 Wro. b. De gevraagde vergunning te weigeren op grond van artikel 44, lid 1 onder c en d van de Woningwet, wegens strijdigheid met het bestemmingsplan en het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. 9. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) B&W-verslag welstandsbeleid Kennis te nemen van het B&W-verslag Welstandsbeleid Het verslag ter kennisgeving/informatie door te sturen aan de gemeenteraad. 10. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verzoek van Waterschap Rivierenland toestemming te verlenen tot het in stand houden van de kantoorunits op het terrein aan de Kweldam 51 tot 1 januari

5 1. Kennis te nemen van de brief van 25 maart 2008 en de van 25 augustus 2008 van het Waterschap Rivierenland. 2. Verzoeker mede te delen geen bezwaar te hebben tot het in stand houden van de bouwkeet tot 1 januari 2011 (gedogen). 11. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Aanwijzing tot gemeentelijk monument van het voormalige GEB-gebouw aan de Kerkstraat te Sliedrecht. a. Het pand aan de Kerkstraat omstreeks 1915 is gebouwd ten behoeve van het gemeentelijk energiebedrijf en voorzien was van een trafo voor de elektriciteitsvoorziening en kantoorruimte. b. Het pand in de jaren 90 in het monumenteninventarisatieproject is opgenomen. c. In 2006 Van Houwelingen Holding B.V. het pand gekocht en het heeft laten restaureren. d. Het pand een belangrijk onderdeel van de recente geschiedenis van Sliedrecht is en tevens kan worden aangemerkt als een industrieel monument. 2. Te besluiten : a. Het pand Kerkstraat 10-12, het voormalige GEB-gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. b. In te stemmen met bijgevoegde redengevende omschrijving, waarin is aangegeven waarom het pand deze aanwijzing verdiend. c. Het besluit ter kennisname aan de raad te zenden door middel van de postmap. d. Het besluit ter kennisname aan de eigenaar en de hypotheekhouder van het pand te zenden. 12. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Instellen Restauratieprijs monumentencommissie Sliedrecht en eerste toewijzing. a. De monumentencommissie al jaren de wens had om een restauratieprijs in te stellen. b. De commissie in haar vergadering van 27 oktober 2008 definitief besloten heeft de restauratieprijs in te stellen. c. De restauratie van Kerkbuurt door de commissie zeer gewaardeerd werd. d. De monumentencommissie besloten heeft haar eerste restauratieprijs uit te reiken aan de architect en opdrachtgevers van dit pand. 13. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Realisatie Nationaal Beleid onder de nieuwe Wro. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid voor kennisgeving aan te nemen. 14. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Voorstel aan de raad vast te stellen een procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in de planschade 2008, als bedoeld in artikel ruimtelijke ordening. a. Op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), en het ruimtelijke ordening ( Bro) met een bijbehorend complex van wet-en regelgeving in werking zijn getreden. b. In artikel Bro is bepaald dat de raad verplicht is een procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 vast te stellen. 5

6 2. Te besluiten de raad via de opiniërende bijeenkomst van 15 december 2008 voor te stellen de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 vast te stellen. 15. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Bestuurlijk overleg met een commissie van de Beth-El kerk (verder: de commissie) op 19 november 2008 over de resultaten van de second opinion door LBP. a. Bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de commissie over de resultaten van de second opinion en de aan de hand daarvan voorgestelde maatregelen. b. De commissie kan instemmen met het voorgestel het hekwerk te vervangen door metselwerk met een hoogte van 1 meter. c. De commissie een en ander terugkoppelt naar de overige leden van de commissie. d. De commissie intern zich beraad over mogelijk het in de arm nemen van een derde deskundige in deze. e. De commissie binnen veertien dagen van dit interne overleg melding doet aan het college. 2. Te besluiten kennis te nemen van dit overleg. Portefeuille R.G. van de Ven Geen onderwerpen 6

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 118 Inboeknummer OOV002807 Beslisdatum BTW 16 mei 2000 Dossiernummer 020.302 RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 1 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Aandachtsgebieden 3 3. Rapportage per aandachtsgebied 4 3.1 Financiën 4 3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 6 3.3 Wet algemene

Nadere informatie