BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst d.d. 29 april De besluitenlijst d.d. 29 april 2008 gewijzigd vast te stellen. Bespreekstukken Portefeuille J.P. Tanis Geen onderwerpen Portefeuille J.A. Lavooi 2. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verkoop strook gemeentegrond langs Beyerinckstraat t.b.v. vergroten bedrijfspand Boon Sliedrecht B.V. aan Marisstraat De gemeenteraad voorstellen om, in strijd met het Groenbeleidsplan Sliedrecht, in te stemmen met de verkoop van een strook gemeentegrond langs de Beyerinckstraat met een oppervlak van maximaal circa 1100 m2, één en ander zoals aangegeven op de grondverkooptekening d.d. 14 januari Het raadsvoorstel aan te passen. Geen verslag mee te zenden, maar ter inzage te leggen. In korte bewoordingen de voorgeschiedenis en de essentie van de opiniërende bijeenkomst aangeven in het raadsvoorstel. Portefeuille R.G. van de Ven Geen onderwerpen nr

2 Portefeuille M.C. Boevée 3. Projecten ( ) Zienswijze op conceptbegroting 2009 GR Drechtsteden. 1. De zienswijze is als een eerste bespreking te behandelen. 2. De adviesnota aan te passen op een aantal onderdelen. 3. Volgende week de adviesnota en brief definitief te behandelen. 4. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Kaders voor het softdrugsbeleid. 1. Op basis van het meerderheids- en minderheidsadvies dat tijdens de Opiniërende bijeenkomst is gegeven, de gemeenteraad voor te stellen om overeenkomstig het bijgevoegde conceptraadsvoorstel te kiezen voor een 1-optie voor het softdrugsbeleid. 2. Enige tekstuele en inhoudelijke aanpassingen te verrichten. 3. Wethouder Tanis wenst de aantekening tegen dit voorstel te zijn.

3 GEMEENTE SLIEDRECHT Bijlage bij besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2008 Paraafstukken welke zijn afgedaan d.d. 13 mei 2008 Portefeuille M.C. Boevée 1. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Verzoek van SCD tot mandaatverlening en benoeming tot onbezoldigd ambtenaar. Met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2008 de manager van de Service Eenheid Debiteuren- en crediteurenbeheer van de cluster 1 Administratie en gegevensbeheer in het Service Centrum Drechtsteden (SCD) en de adjunct manager van de Service Eenheid Debiteuren- en crediteurenbeheer van de cluster 1 Administratie en gegevensbeheer in het Service Centrum Drechtsteden (SCD) 1. mandaat te verlenen voor a. Alle handelingen ter zake van de invordering van begraafrechten. b. Alle handelingen ter zake van de invordering van marktgelden. c. Alle handelingen ter zake van de invordering van alle straat-, kade- en havengelden. d. Alle handelingen ter zake van de invordering van alle leges met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 12, 19, 25, 49 en 51 van de Invorderingswet e. Alle handelingen ter zake van de invordering als bedoeld in artikel 25 van de algemene wet inzake de Rijksbelastingen terzake Onroerende Zaakbelasting, Hondenbelasting, Forensenbelasting, Parkeerbelasting, Recognities, Reinigingsrecht en de Afvalstoffenheffing. 2. Te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Sliedrecht. 2. Projecten ( ) Overleg It s en de gemeente Sliedrecht inzake de vestiging op de woonboulevard in relatie met het Burgemeester Winklerplein. Kennis te nemen van het gespreksverslag d.d. 17 april 2008 tussen It s en de gemeente Sliedrecht over de tijdelijke vergunning It s en vestigings- c.q. verplaatsingsmogelijkheden op en naar het Burgemeester Winklerplein. 3. Projecten ( ) Gespreksverslag van overleg tussen gemeente en Vink Diesel op 17 april Het verslag voor kennisgeving aan te nemen. 4. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verlengen gemeentegarantie ten behoeve van een lening van Stichting Waardenburgh bij de Nederlandse Waterschapsbank. 1. Vast te stellen dat St. Waardeburgh op 1 maart 1988 een overeenkomst tot geldlening is aangegaan met de Ned. Waterschapsbank.

4 2. Vast te stellen dat een gemeentegarantie van de gemeente Sliedrecht hiervoor een voorwaarde was. 3. Vast te stellen dat de lening er uit bestaat dat er aan het einde van de looptijd in een keer wordt afgelost, waarna de volgende lening voor 10 jaar wordt afgesloten. 4. Vast te stellen dat de leningsovereenkomst loopt tot en met 1 maart 2038, waarbij iedere 10 jaar een nieuwe lening wordt afgesloten voor de aflossing van de voorgaande lening. 5. Vast te stellen dat reeds in 1988 is geregeld dat de lening van 1 maart 2008 voor een 20% hoger bedrag zal worden afgesloten. 6. Vast te stellen dat dit alles is opgenomen in de leenovereenkomst die als bijlage bij dit document is gevoegd. 7. Vast te stellen dat de lening derhalve kan worden aangemerkt als een doorlopende lening. 8. Vast te stellen dat derhalve ook de gemeentegarantie kan worden aangemerkt als een doorlopende garantie, waarbij geen nieuwe voorwaarden kunnen worden gesteld. 9. Te besluiten in te stemmen met het verlengen van de gemeentegarantie ten behoeve van St. Waardeburgh. Portefeuille J.P. Tanis 5. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Beschikbaar stellen gelden ten laste van schijf 2008 van de voorziening huisvesting onderwijs. 1. De gemeenteraad te verzoeken middels comptabiliteitsbesluit de navolgende kredieten beschikbaar te stellen ten laste van de schijf 2008 van de voorziening huisvesting onderwijs a ,-- tbv voorzieningen openbaar basisonderwijs. b ,-- tbv voorzieningen protestants christelijk basisonderwijs. c ,-- tbv voorzieningen speciaal en speciaal voortgezet onderwijs. 6. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Aanvullende subsidie 2008, subsidie 2009 en subsidievaststelling 2007 Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard. 1. Kennis te nemen van de aanvraag voor aanvullende subsidie voor 2008 voor de Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard;. Op basis van artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht een aanvullende subsidie van te verlenen aan Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard. 2. Kennis te nemen van de begroting 2009 van de Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard; 3. Een bedrag van op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als subsidie voor Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard. 4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2007 van Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard. 5. De subsidie voor Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard 2007 op basis van artikel 4:46 van de Awb vast te stellen op Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidies 2009 in kader Onderwijsachterstandenbeleid (Oab) In te stemmen met het opnemen in de Begroting 2009 van een bedrag van ,-- op basis van art. 13 van de Algemene Subsidieverordening.

5 8. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidie onderwijsbegeleiding In te stemmen met het opnemen van een bedrag van ,-- in de Begroting 2009 voor onderwijsbegeleiding op basis van artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. Portefeuille J.A. Lavooi 9. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Hernieuwde beslissing op bezwaar als gevolg van de vernietiging van de bij besluit van 24 april 2007 aan Reijnders & Caulil Automobielen VOF verleende gedoogbeschikking. 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht van 7 maart 2008, registratienummers AWB 07/196 en AWB 07/ Vast te stellen dat de rechtbank het door Reijnders & Van Caulil Automobielen V.O.F ingestelde beroep tegen de bij het bestreden besluit van 24 april 2007 geweigerde vrijstelling voor de verkoop (detailhandel) van automobielen vanuit het pand gevestigd aan de Sportlaan 125 te Sliedrecht ongegrond heeft verklaard. 3. Vast te stellen dat de rechtbank het door Stainalloy Nederland B.V. ingestelde beroep tegen de bij het bestreden besluit van 24 april 2007 voor onbepaalde tijd aan Reijnders & Van Caulil Automobielen V.O.F verleende gedoogbeschikking gegrond heeft verklaard. 4. Vast te stellen dat de rechtbank de bij het bestreden besluit van 24 april 2007 voor onbepaalde tijd verleende gedoogbeschikking heeft vernietigd. a. Met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank de navolgende nieuwe beslissing op bezwaar te nemen: b. De bij het bestreden besluit van 24 april 2007 geweigerde vrijstelling voor de verkoop (detailhandel) van automobielen vanuit het pand gevestigd aan de Sportlaan 125 te Sliedrecht ongewijzigd te handhaven. c. De bij het bestreden besluit van 24 april 2007 voor onbepaalde tijd verleende gedoogbeschikking in die zin te wijzigen dat tot uiterlijk 1 augustus 2008 wordt gedoogd dat in het pand plaatselijk bekend Sportlaan 125 te Sliedrecht door Reijnders en Van Caulil Automobielen V.O.F. verkoop (detailhandel) van auto s plaatsvindt. Dit onder de voorwaarde dat de bij het pand behorende parkeervoorzieningen bestemd zijn en blijven voor werknemers en bezoekers en hierop geen te verkopen auto s zullen worden aangeboden c.q. geplaatst gehouden. 5. De bij het bestreden besluit van 24 april 2007 voor onbepaalde tijd verleende gedoogbeschikking voorts in die zin te wijzigen dat voor het geval Reijnders en Van Caulil Automobielen V.O.F. haar bedrijfsactiviteiten voor 1 augustus 2008 niet zal hebben beëindigd ter beëindiging hiervan op haar kosten bestuursdwang zal worden toegepast dan wel een dwangsom zal worden opgelegd. 6. Reijnders & Van Caulil Automobielen V.O.F middels de in concept bijgaande brief in kennis te stellen van uw nieuwe beslissing op bezwaar en deze tevens in afschrift ter kennisneming toe te zenden aan Stainalloy Nederland B.V. 10. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Aanvraag om reguliere bouwvergunning van C. Kraaijeveld machine- en lierenfabriek voor het oprichten van een bedrijfsruimte en een overkapping aan de Industrieweg 55.

6 1. Medewerking aan het voornoemde bouwplan te verlenen met toepassing van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 WRO. 2. Vanwege de geringe afwijking van het bestemmingsplan en verandering op de omgeving vooralsnog af te zien van de door de aanvrager in te dienen planschadescan. 3. Met aanvrager een planschadeovereenkomst aangaan waarin hij verklaard minimaal de te lijden planschade zal vergoeden. 4. Bij geen zienswijzen de vrijstelling en de bouwvergunning verlenen conform bijgaand conceptbesluit. 5. De aanvrager in kennis stellen van de te volgen procedure. 11. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Jaarverslag Regionaal Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden. Het jaarverslag van de Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden voor kennisgeving aannemen en mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie van de woonruimteverdeling. 12. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Beslissing op het bezwaarschrift van T. Hoogendijk namens Hoogendijk BV (hierna: bezwaarde) tegen uw besluit van 4 december 2007 tot toekenning van een planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) aan mevrouw J.A. Korporaal- Kros, L. van de Wielstraat 59 (hierna: belanghebbende). Voor kennisgeving aan te nemen: 1. Het advies en het verslag van de hoorzitting van 25 maart 2008 van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna: commissie). 2. Dat de commissie uw college adviseert de bezwaren van bezwaarde ongegrond te verklaren. Te besluiten: 3. In overeenstemming met het advies van de commissie en met overneming van haar overwegingen de bezwaren van bezwaarde ongegrond te verklaren. 13. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Bouwen zonder vergunning, het maken van een overkapping naast de woning Rembrandtlaan 43. Geen medewerking te verlenen aan de zonder vergunning gerealiseerde overkapping en de heer Koppelaar gelasten de zonder vergunning gebouwde overkapping te verwijderen. 14. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de vergadering van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden d.d. 23 april Projecten ( ) Verslag Projectgroep Baanhoek-West d.d. 23 april Het verslag Projectgroep Baanhoek-West van 23 april 2008 voor kennisgeving aannemen. 16. Projecten ( )

7 Verslag van bestuurlijk overleg met ASVZ Zuid-West d.d. 9 april Het verslag voor kennisgeving aan te nemen. 2. De adviezen met betrekking tot de vestiging van C1000 en de bouw van sociale woningen nader af te wachten. 17. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag Stichting Kledingbank. 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag Stichting Kledingbank voor Op grond van het gegeven dat de gemeente Dordrecht heeft besloten om de Stichting Kledingbank subsidie toe te kennen, de aanvraag voor subsidie af te wijzen. 3. De Stichting Kledingbank hiervan met bijgaande conceptbrief te berichten. 18. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Begroting 2009 van de Stichting Slachtofferhulp Nederland regio Rotterdam-Rijnmond ZHZ. 1. Kennis te nemen van de begroting 2009 van de Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Rotterdam-Rijnmond ZHZ. 2. Conform verzoek een bedrag op te nemen in de gemeentebegroting 2009 van 5.008,-- als exploitatiesubsidie voor de reguliere werkzaamheden van de Stichting Slachtofferhulp Nederland. 19. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Werkplan en begroting 2009 Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht. 1. Kennis te nemen van het beleidsplan en de begroting van SOJS Elektra Een bedrag van op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als subsidie voor het jongerenwerk voor Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Uitvoeringsovereenkomst 2008 maatschappelijk werk Rivas Zorggroep AMW. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst maatschappelijk werk 2008 Rivas Zorggroep. 21. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag Nationaal Baggermuseum Een bedrag van ,-- op te nemen in de gemeentebegroting 2009: exploitatiesubsidie voor het Nationaal Baggermuseum op basis van artikel 13 de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. 22. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag Sliedrechts Museum In te stemmen met het opnemen in de Begroting 2009 van een subsidiebedrag voor het Sliedrechts museum van ,-- op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht (artikel 13). 23. Welzijn, Educatie en Zorg ( )

8 Subsidieaanvraag 2009 Stichting Sliedrecht en Cultuur. In te stemmen met het opnemen van een bedrag van in totaal ,-- (te splitsen in ,-- en ,--) in de begroting van 2009 voor de Stichting Sliedrecht en Cultuur op basis van artikel 13 van de ASS. 24. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag 2009 Genealogische vereniging De Stamboom. In te stemmen met het opnemen van een bedrag van 2.300,-- in begroting 2009 (begrotingspost cultuurbeleid) op basis van artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. 25. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Begroting 2009 Rivas Zorggroep Algemeen maatschappelijk Werk. 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het jaar 2009 van Rivas Zorggroep voor het Algemeen Maatschappelijk Werk en 24-uurscrisisdienst. 2. Conform aanvrage een budgetsubsidie van in totaal ,-- op te nemen in de concept gemeentebegroting 2009 ten behoeve van de werkzaamheden van Rivas Zorggroep in het kader van Algemeen Maatschappelijk Werk ( ,--) en 24-uurscrisisdienst. ( 4.861,--). 3. De acceptabele extra verhoging ten opzichte van de toegestane 3% stijging Kadernota, te weten een bedrag van 1.965,--, mede te nemen in de zomernota Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag 2009 Rivas Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag 2009 van Rivas Zorggroep Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. 2. Conform aanvrage een budgetsubsidie van ,-- op te nemen in de concept gemeentebegroting 2009 ten behoeve van de werkzaamheden van Rivas Zorggroep in het kader van het maatwerkdeel Jeugdgezondheidszorg 0 4 jarigen. 3. De acceptabele extra verhoging ten opzichte van de toegestane 3% stijging Kadernota, te weten een bedrag van 120,--, mede te nemen in de zomernota Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag 2009 Diaconaal Maatschappelijk Werk. 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag 2009 van het Diaconaal Maatschappelijk Werk. 2. In afwijking van het verzoek een budgetsubsidie van max ,-- op te nemen in de concept gemeentebegroting 2009 ten behoeve van de werkzaamheden van het Diaconaal Maatschappelijk Werk en in overleg te treden met de Stichting over de uitvoeringsovereenkomst 2008 ev. 3. De acceptabele extra verhoging ten opzichte van de toegestane 3% stijging Kadernota, te weten een bedrag van 207,--, mede te nemen in de zomernota Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidie Stichting Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek Sliedrecht Een bedrag van ,-- op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als subsidie aan Stichting Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland zuidoost voor het bibliotheekwerk in Sliedrecht.

9 29. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag MEE Zuid-Holland Zuid Kennis te nemen van de subsidieaanvraag MEE Zuid-Holland Zuid Een bedrag van ,-- op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als subsidie voor subsidieaanvraag MEE Zuid-Holland Zuid voor Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidievaststelling 2007 en subsidieaanvraag 2009 Humanitas t.b.v. Home Start Sliedrecht. 1. Kennis te nemen van het subsidieverzoek 2009 en de financiële verantwoording over het jaar 2007 van Humanitas t.b.v. Home Start Sliedrecht. 2. Uit te blijven gaan van de meerjarenraming zoals is opgenomen in de gemeentelijke begroting en derhalve een bedrag van op te nemen als budgetsubsidie voor Home Start De budgetsubsidie aan Humanitas t.b.v. Home Start Sliedrecht voor 2007 op basis van artikel 4:46 van de AWB en artikel 47 van de ASS vast te stellen op Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag 2009 van Zorgbelang Zuid-Holland. 1. Kennis te nemen van subsidieaanvraag en het overzicht van activiteiten voor 2009 van Zorgbelang Zuid-Holland in het kader van de Wmo-adviesraad. 2. Een bedrag van 3.000,-- op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als subsidie voor ondersteuning van de Wmo-adviesraad in Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Reguliere subsidie VIOZ Kennis te nemen waarom de subsidie 2008 aan VIOZ nu verleend wordt. 2. Aan VIOZ het bedrag van maximaal ,- als budgetsubsidie te verlenen voor het jaar De begroting 2008 aan te passen conform de aangegeven mutaties onder middelenconsequenties. 33. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag VIOZ voor uitvoering project voor allochtone vrouwen in 2008 en Kennis te nemen van het projectvoorstel van VIOZ voor de uitvoering van activiteiten in 2008 en 2009 voor allochtone vrouwen gericht op participatie in de samenleving. 2. Het hiertoe aangevraagde subsidiebedrag van in totaal ,- voorlopig op te nemen op de lijst van nog te honoreren projecten. 34. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Reguliere subsidie VIOZ Het bedrag van maximaal ,- op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als budgetsubsidie voor VIOZ.

10 2. De financiële gevolgen hiervan mee te wegen met de afwegingen rondom de zomernota. 35. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Ontwerp Structuurvisie Dordrecht Ontwerp Structuurvisie 2020 Dordrecht voor kennisgeving aan te nemen. 2. Burgemeester en wethouders mee te delen dat de inhoud van het ontwerp geen aanleiding heeft gegeven tot een inhoudelijke reactie, behoudens voor zover het de toekomstige inrichting van de Derde Merwedehaven betreft. 3. Burgemeester en wethouders van Dordrecht mee te delen dat het als een gemis wordt ervaren dat in de ontwerp structuurvisie niet dan wel onvoldoende kenbaar wordt gemaakt dat voor de Derde Merwedehaven na de voorziene sluiting hiervan in 2017 een toekomstige inrichting wordt voorgestaan voor recreatieve doeleinden. 36. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Toekomt hoofdpostkantoor van Sliedrecht. Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de brief met bijlage van TNT Post d.d. 5 maart 2008 inzake retailstrategie TNT Post Kennis te nemen van de huidige planning van TNT Post, waarbij de verplaatsing van de werkzaamheden van het Sliedrechtse hoofdpostkantoor voorzien is in de tweede helft van Kennis te nemen van het feit dat uw college hierbij in alle fasen van het proces door TNT Post middels brieven en kaarten zorgvuldig op de hoogte wordt gehouden. Portefeuille R.G. van de Ven 37. Financiën, Planning en Control ( ) Overdracht gemeentelijke eigendommen ICT-infrastructuur aan GR Drechtsteden (SCD) 1. Kennis te nemen van de brief van het Portefeuillehoudersoverleg Middelen Drechtsteden, waarbij een besluit wordt gevraagd om: a. De thans in gebruik zijnde activa op het terrein van I&A met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 in eigendom over te dragen aan de GR Drechtsteden (SCD) en b. De kosten van eigendom en beheer vanaf die datum te voldoen in de vorm van een werkplektarief van op jaarbasis. 2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van de eigendomsoverdracht. 38. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvragen 2009 van de sport- en culturele verenigingen. 1. In te stemmen met het opnemen van een totaalbedrag ad ,16 in de gemeentebegroting voor het jaar 2009 als subsidie voor de sport- en culturele verenigingen. 2. In te stemmen met een stelpost van 2.000,00 ten behoeve eventuele activiteitensubsidies die in 2009 worden aangevraagd. 3. De voorgestelde bedragen voor 2009, zoals opgenomen in bijlage 1, mee te nemen bij de behandeling van de Zomernota 2009.

11 39. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag Stichting Sportraad Sliedrecht Kennis te nemen van de ontvangen begroting 2009 van de Stichting Sportraad Sliedrecht en de achterliggende stukken behorende bij hun subsidieaanvraag In afwachting van het nog ontbrekende werkplan, op basis van artikel 13 ( Exploitatiesubsidie ) van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht, een bedrag van ,- op te nemen in de gemeentebegroting 2009 als exploitatiesubsidie voor de Stichting Sportraad Sliedrecht. 40. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag 2009 Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid. 1. Kennis te nemen van de achtergrondinformatie bij de subsidieaanvraag van de VVV voor het jaar 2005, waarbij het college besloot om de subsidie aan de VVV per 1 januari 2005 te beëindigen. 2. Kennis te nemen van het niet honoreren van de subsidieaanvraag van de VVV voor het jaar 2006, 2007 en De subsidieaanvraag voor het jaar 2009 van VVV niet te honoreren op basis van artikel 6 Algemene criteria lid 1 en 2 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. 41. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieaanvraag Stichting Aquakids Merwebolder. 1. Kennis te nemen van de aangevraagde subsidie door de stichting Aquakids Merwebolder. 2. Deze subsidieaanvraag in behandeling te nemen ondanks het ontbreken van informatie. 3. Te besluiten om in afwijking van het bepaalde in artikel 18 sub 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht, de termijn van besluiten voor het verlenen van de subsidie vast te stellen op 16 weken in plaats van 8 weken. Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 20 mei De burgemeester, De secretaris,

12

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 27 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 OKTOBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 MAART 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 SEPTEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 10 APRIL 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 OKTOBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 1 MEI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 18 AUGUSTUS 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 4 maart 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 4 maart 2008 ongewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 4 maart 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 4 maart 2008 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

3. Onderwerp MT verslag d.d. 8 november Besluit Het MT verslag d.d. 8 november 2007 voor kennisgeving aannemen.

3. Onderwerp MT verslag d.d. 8 november Besluit Het MT verslag d.d. 8 november 2007 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag d.d. 6 december 2007. Besluit Het MT verslag d.d. 6 december 2007 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag d.d. 6 december 2007. Besluit Het MT verslag d.d. 6 december 2007 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 25 NOVEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag 10 januari Besluit Het MT verslag d.d. 10 januari 2008 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag 10 januari Besluit Het MT verslag d.d. 10 januari 2008 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 23 NOVEMBER 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Afwezig: - 2. Onderwerp MT verslag 27 april Besluit Het MT verslag voor kennisgeving aannemen. Portefeuille H. van Kooten

Afwezig: - 2. Onderwerp MT verslag 27 april Besluit Het MT verslag voor kennisgeving aannemen. Portefeuille H. van Kooten Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijsten

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst vergadering d.d. 3 mei 2005. Besluit De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen. Portefeuille H.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst vergadering d.d. 3 mei 2005. Besluit De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen. Portefeuille H. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer K. Blijenberg, wethouder de heer H. van Kooten, loco burgemeester de heer R.G. van de Ven, wethouder mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder de heer M.J.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 AUGUSTUS 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H.W. Langhorst, loco-gemeentesecretaris de heer

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 15 APRIL 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag d.d. 5 oktober 2006 Besluit Het MT verslag d.d. 5 oktober 2006 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag d.d. 5 oktober 2006 Besluit Het MT verslag d.d. 5 oktober 2006 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag 22 december 2005. Besluit Het MT verslag van 22 december 2005 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag 22 december 2005. Besluit Het MT verslag van 22 december 2005 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 29 APRIL 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 3 JULI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 17 JULI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 DECEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 3 JUNI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 1 SEPTEMBER 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester ` Nr. 10A BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART Aanwezig: A. van den Bosch, burgemeester A.J. Verschoor, wethouder A.C. Bragt, wethouder C.A.H. Zondag, wethouder W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2006. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 3.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 juli

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 Onderwerp : Programma : Noflik wenjen Nemen van een voorbereidingsbesluit en delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Onderwerp Bijdrage duurzaamheidsmaatregelen TV Tulp. Herbouw woning in strijd met bestemmingsplan en welstandsnota

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Conform 8 april 2003 vast te stellen 4.2. Wij stemmen in met de intentieovereenkomst en informeren de Raad door middel van toezending van de getekende

Conform 8 april 2003 vast te stellen 4.2. Wij stemmen in met de intentieovereenkomst en informeren de Raad door middel van toezending van de getekende Besluit bespreekstukken B&W-vergadering 15 april 2003 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 4.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 april

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 2 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst Burgemeester SECR int 14.2414 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus 2014 Het vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2005 nummer 36 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010 Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010 Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder K.A.C. de Korte-De With, wethouder W.F. Perlot, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 26 JANUARI 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2005. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 13 oktober 2015

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 13 oktober 2015 9839 Implementatie H3 CAR-UWO 9840 Sociaal Statuut 9841 Regeling Generatiepact Haren 9842 Overlegverordening 9843 9845 Raadsbericht evaluatie AZC Onnen oktober 2015 Advies Raadsvoorstel afgifte Verklaring

Nadere informatie

4. M. Kromwijk ADV Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk participatieverordening

4. M. Kromwijk ADV Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk participatieverordening Besluitenlijst Vergadering College b en w Registratienummer Week 16 18 april 2017 Datum 18 april 2017 Aanvang Aanwezig Afwezig 12:00 uur C. van der Kamp burgemeester M. Kromwijk - wethouder D.J. Knol wethouder

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst vergadering d.d. 18 januari Besluit De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst vergadering d.d. 18 januari Besluit De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris mevrouw A.J. Verboom-Hofman,

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 21 JANUARI 2014. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 21 JANUARI 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 21 JANUARI 2014 besluitenlijst Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid: Besluitnummer: Burgemeester SECR intl4.0088 Betreft: Openbare

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005 No. 03 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: E.R. TRIEMSTRA, VOORZITTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

Van 1 mei 2013 openbaar

Van 1 mei 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2013. Akkoord. BW-004454 2 Onderwerp Pilot oplaadpunten elektrisch rijden. R 1. Instemmen met het plaatsen van 4 laadpalen door Stichting E- laad.nl

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 29/3.03 BW11.0591 29/3.04 BW11.0431 29/3.05 BW11.0584 arverslag/arrekening 2010 Opon begroting 2011 Open Primair Onderwijs Noordenveld meerrenbegroting

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 juni nummer 24

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 juni nummer 24 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 juni 2005 nummer 24 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen J.M. Dekker H.H. de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag d.d. 18 oktober Besluit Het MT verslag d.d. 18 oktober 2007 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag d.d. 18 oktober Besluit Het MT verslag d.d. 18 oktober 2007 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Van 4 november 2014 openbaar

Van 4 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2014. Advies Akkoord. BW-007690 2 Onderwerp Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties

Nadere informatie

Besluitenlijst college burgemeester en wethouders

Besluitenlijst college burgemeester en wethouders enlijst college burgemeester en wets Datum : 4 juli 2006 Week: 27 Aanwezig: dhr. V.J.H. Molkenboer, burgemeester dhr. M.L., wet mw. T., wet mw. P.J., wet mw. E.A.J. Groenenberg, wet mw. Y.C.M. de Rijk,

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

De commissie bezwaarschriften heeft partijen gehoord en aan u advies uitgebracht.

De commissie bezwaarschriften heeft partijen gehoord en aan u advies uitgebracht. College Onderwerp: V200900473 Beslissing op bezwaar van R.M.A.M. van Sluisveld tegen besluit d.d. 19 september 2008 tot weigering van bouwvergunning (eerste fase) voor het vergroten van een kantoorruimte

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1. Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 26 mei 2009. Ongewijzigd vastgesteld. Conform.

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1. Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 26 mei 2009. Ongewijzigd vastgesteld. Conform. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van dinsdag 2 juni 2009 Aanwezig Aanvang : G.A.A.J. Janssen, voorzitter P.A. de Regt, wethouder H.J. Flieringa, wethouder L.P.T. Honders,

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG.

DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG. DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG. RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.1* Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: weigering

Nadere informatie

2.2 Financieringsstatuut ( ) Besloten wordt:

2.2 Financieringsstatuut ( ) Besloten wordt: OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: J. Heijkoop, burgemeester A.J. Flach, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde,

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012

B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012 B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 24 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMvdB05. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMvdB05. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMvdB05 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 31 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 31 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer Vergadering College van Burgemeester en Wethouders Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 31 mei 2016 09.00 uur R.C. van Nunspeet Plaats vergadering Doorkiesnummer B&W-kamer 5229445 Verslag Zeewolde

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 16 juni 2015

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 16 juni 2015 BESLUITENLIJST (22) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 16 juni 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris

Afwezig: de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder de heer J.J. Zonneveld,

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijsten d.d. 17 en 24 oktober 2006. Besluit De besluitenlijsten d.d. 17 en 24 oktober 2006 gewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijsten d.d. 17 en 24 oktober 2006. Besluit De besluitenlijsten d.d. 17 en 24 oktober 2006 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijsten

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 19 september 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 19 september 2006 Nr.: 37 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 19 september 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen ing. A.A.G. van Mierlo

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2001:AB2287

ECLI:NL:RVS:2001:AB2287 ECLI:NL:RVS:2001:AB2287 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-05-2001 Datum publicatie 13-11-2001 Zaaknummer 200003521/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Omgevingsrecht

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum Openbaar 13 mei Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00424/Z.02426 Uitnodigingen B&W 13 mei

Nadere informatie

. B&W BESLUITENLIJST PERS

. B&W BESLUITENLIJST PERS . B&W BESLUITENLIJST PERS Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 juni 2017 No. 2017-22 Aanwezig: burgemeester H. van Kooten en de wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A. Sørensen

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 oktober 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 oktober 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 oktober 2007 Agendapunt Open- 44/3.02 BW07.0962 44/3.06 BW07.0939 44/3.09 BW07.0831 44/3.10 BW07.0963 44/3.11 BW07.0965 baar Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing

Nadere informatie

3. Directie (01.03.2006) Onderwerp Contourenschets SSC. Besluit Conform bijgaande brief reageren aan portefeuillehoudersoverleg P&O Drechtsteden.

3. Directie (01.03.2006) Onderwerp Contourenschets SSC. Besluit Conform bijgaande brief reageren aan portefeuillehoudersoverleg P&O Drechtsteden. Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie