1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen."

Transcriptie

1 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie) 1. enlijst B&W d.d. 8 augustus De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Portefeuille H. van Kooten 2. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Conceptstandpunt Maatwerk voor Middenbestuur. De adviesnota aan te houden tot volgende week. Portefeuille J.A. Lavooi 3. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Regionaal beleidskader Wmo. Kennisnemen van de brief van bestuur Drechtsteden d.d. 12 juli 2006 Beleidskader Wmo Drechtsteden. Kennisnemen van het Beleidskader Wmo Drechtsteden. Kennis nemen van het advies van de Cliëntenraad, PCOB, ANBO, en Nederlandse patiëntenvereniging afdeling Sliedrecht. Te constateren dat ons standpunt in de Drechtraad t.a.v. de inrichting van het lokale WMO-loket geen draagvlak heeft gekregen. De Commissie WZ in kennis te stellen van de startnotities Participatie Wmo en Het lokaal loket Wmo. En om de Raad als volgt voor te stellen: In te stemmen met de kaderuitspraken zoals die in het Beleidskader Wmo- Drechtsteden zijn geformuleerd als basis voor de gezamenlijke verordening Wmo waarin de uitvoering van de individuele voorzieningen verder wordt ingevuld. Gebruik te maken van de overgangsregeling in de Wmo waarbij de verordening individuele voorzieningen Wmo uiterlijk 31 maart 2007 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het beleid van de individuele voorzieningen van de Wmo (artikel 1, lid 1, g.6) zo spoedig als mogelijk is over te dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Portefeuille R.G. van de Ven Geen onderwerpen Portefeuille M.C. Boevée 4. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Nr

2 Leefbaarheid en veiligheid in de Drechtsteden Kennis te nemen van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2005 van de Drechtsteden met bijbehorende Tabellenboek, aangeboden bij brief van de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal, de heer J. de Gruijter van 6 juli De uitkomsten van deze monitor op 22 augustus a.s. nader te bespreken tijdens uw werkconferentie in het bezoekerscentrum in de Hollandse Biesbosch. Paraafstukken welke zijn afgedaan d.d. 15 augustus 2006 Portefeuille M.C. Boevée 1. Projecten ( ) Totaalvisie Woonboulevard Nijverwaard. Invulling locatie LEEF (Isto Groep op de voormalige Van Gend en Looslocatie). Kennis te nemen van de ondernomen acties voor de woonboulevard Nijverwaard. Er mee in te stemmen dat de door Totalbranding en de Heeren van Frieschland gemaakte en te maken kosten (ad ,-- exclusief BTW) en intern gemaakte en te maken kosten ad ,-- exclusief BTW ten laste worden gebracht van de Post Revitalisering Nijverwaard en de gemeenteraad daartoe door middel van een comptabiliteitsbesluit een voorstel te doen. 2. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Evaluatie wijkgerichte handhavingsaanpak Oude Uitbreiding. De evaluatie van de wijkgerichte handhavingsaanpak Oude Uitbreiding vaststellen. naar aanleiding van de evaluatie; Aanleg van een hondenuitrenplaats aan de P.C. Hooftlaan nader te laten onderzoeken. In de wijkplatforms de wensen en mogelijkheden voor een grote hondenuitrenplaats laten inventariseren. Een nieuw wijkgericht project voor een deel van Sliedrecht-West laten opzetten dat vervolgens voor vaststelling aan uw college wordt voorgelegd. De inzet van SVT (Stichting Veiligheid en Toezicht) zo veel mogelijk regelen binnen bestaande afspraken met SVT. 3. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Het bezwaarschrift van de heer Troost namens mevrouw Vos inzake de afwijking van een verzoek om schadevergoeding na een val aan de Elzenhof. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften gemeente Sliedrecht kennelijk niet-ontvankelijk verklaren met overneming van het advies van de commissie. 4. Burgerzaken en Belastingen ( ) Project Stemmen in een willekeurig stemlokaal. Te besluiten om deel te nemen aan dit project voor de komende 2e Kamerverkiezingen. 2

3 Te besluiten om deel te nemen aan dit project voor de provinciale Statenverkiezing, onder voorbehoud van een officiële uitnodiging van de Minister. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad te besluiten tot aanschaf van de diverse bescheiden t.b.v. dit experiment. Te besluiten de extra kosten van dit experiment ad ,-- ten laste te brengen van de post Onvoorzien. Portefeuille H. van Kooten 5. Sociale Zaken ( ) Verantwoording 2005 over de uitvoering Wet werk en bijstand (Wwb), IOAW, IOAZ en Bbz. Kennis te nemen van de verantwoordingsverslagen 2005 van de Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz en deze ter instemming aan te bieden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag Werk, inkomen en zorg 2005 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en de Cliëntenraad Sociale Zaken. Portefeuille J.A. Lavooi 6. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Aanschrijven van huurders van gemeentewoningen, -woonwagens en woonwagenstandplaatsen die niet de juiste huurprijs betalen na de huurverhoging per 1 juli Voor kennisgeving aan te nemen dat op 24 april 2006 besloten is de huurprijs van de meeste gemeentewoningen, -woonwagens en standplaatsen te verhogen met 3%. Vast te stellen dat de huurprijs van woningen met een extreem lage huurprijs dit jaar met 25,-- zal worden verhoogd. Voor kennisgeving aan te nemen dat de wetgeving in die zin gewijzigd is, dat huurders die niet de juiste huurprijs betalen hiervan door middel van een aangetekende brief op de hoogte moeten worden gesteld. Te besluiten huurders die niet de juiste huurprijs betalen aan te schrijven door middel van bijgevoegde conceptbrief. 7. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verzoek om een lichte bouwvergunning van C.W.H. Koppelaar voor het vergroten van de woning, t Orleans 24 (113/2006). Geen medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 3 WRO. De gevraagde vergunning op grond van artikel 44, lid 1 onder c en d Ww te weigeren wegens strijdigheid met het geldende bestemmingsplan en strijdigheid met artikel 12a, lid 1 Ww, het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. 8. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Veiligheidsschermen Viaducten tegen stenengooiers. Kennis te nemen van; Het boekwerk voorstel rijksbouwmeester veiligheidsschermen viaducten. De nieuwsbrief van VROM, dat hekwerken tegen stenengooiers binnen een jaar bouwvergunningvrij gebouwd kunnen worden. 3

4 Het feit dat eind 2006 of begin 2007 op het viaduct in het verlengde van de Zwijnskade genoemde schermen zullen worden aangebracht. 9. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Benoeming voorzitter monumentencommissie en vervanging van een aantal leden. Vast te stellen dat voorheen de functie van voorzitter van de monumentencommissie bekleed werd door de wethouder die monumenten in zijn/haar portefeuille had. Vast te stellen dat dit sinds de invoering van het dualisme niet meer gewenst was, maar ook nog niet wettelijk verboden was. Vast te stellen dat mevrouw Verboom heeft aangegeven graag als onafhankelijk voorzitter aan te blijven. Te besluiten mevrouw Verboom aan de Raad voor te dragen als onafhankelijk voorzitter van de monumentencommissie voor een periode van vier jaar. Vast te stellen dat de overige leden van de commissie deels door organisaties zijn afgevaardigd. Vast te stellen dat zowel de Historische Vereniging als de Bond Heemschut inmiddels een andere afgevaardigde hebben aangewezen. Te besluiten de heer P. Gort als afgevaardigde van de Historische Vereniging Sliedrecht en de heer ir. A.C. van der Meijden b.i. als afgevaardigde van de Bond Heemschut aan de Raad voor te dragen als lid van de monumentencommissie voor een periode van vier jaar. 10. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Aanpassingen Convenant ISV2 Drechtsteden. Vast te stellen dat in de Raadsvergadering van 31 januari 2005 het Convenant ISV2 Drechtsteden is vastgesteld. Vast te stellen dat door diverse redenen het totale budget ca 1 miljoen euro lager is dan waarmee bij het opstellen van het programma rekening is gehouden. Vast te stellen dat het lagere budget leidt tot aangepaste prestaties en aanpassing van het bodemprogramma. Kennis te nemen van het gewijzigde Meerjarenprogramma en cf het Raadsvoorstel te besluiten in te stemmen met de aanpassingen van de verdeling van de ISV2-subsidie en de wijzigingen in het Convenant ISV2-Drechtsteden en vervolgens het geheel ter instemming voor te leggen aan de Commissie Ruimte en Groen en de Raad. 11. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Uitbetaling onderhoudssubsidie ten behoeve van Molendijk 212 te Sliedrecht. Vast te stellen dat het pand Molendijk 212 is aangewezen als gemeentelijk monument. Vast te stellen dat in de vergadering van 9 mei 2006 is besloten de onderhoudssubsidie ten behoeve van het schilderwerk aan het pand toe te wijzen. Vast te stellen dat de werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd en dat een originele nota is overgelegd. Te besluiten de voorlopig toegewezen subsidie ad uit te betalen aan de heer P. van Houwelingen. Portefeuille R.G. van de Ven 12. Weg- enwaterbouw ( ) Het instellen van een laad/losruimte in de Zuiderzeestraat, direct aan de achterzijde van de Rabobank. 4

5 Kennis te nemen van het feit dat de Rabobank er op geattendeerd is dat het zelf reserveren van openbare parkeerruimte, door middel van bordjes Rabobank onder geen voorwaarde getolereerd wordt. Kennis te nemen van het feit dat door middel van onderling overleg aangeboden is om een laad/losruimte achter de bank te creëren, wat inhoudt dat ook andere voertuigen daarvan gebruik kunnen maken. Kennis te nemen van het feit dat deze laad/losruimte alleen hiervoor kan worden gebruikt van maandag-vrijdag van uur. Te besluiten: de laad/los plaats in de Zuiderzeestraat, achter de Rabobank, in te richten door middel van het bord E07 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord waarop aangegeven ma-vr uur. 13. Weg- enwaterbouw ( ) Instellen van een parkeerverbod door middel van een onderbroken gele streep bij de ondergrondse afvalcontainers van de 10-hoogflats Sperwer, Havik en Valkhof. Kennis te nemen van het feit dat via de afdeling PR is het mondelinge verzoek gedaan om een parkeerverbod bij de afvalcontainers bij de 10-hoogflats, zodat het legen van deze containers zonder problemen kan gaan en er geen geparkeerd staande auto s dit belemmeren. Te besluiten zo spoedig mogelijk een onderbroken gele streep (volgens bijlage I van het RVV 1990) aan te brengen bij de afvalcontainers, zoals aangegeven op bijgaande schets. 5

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie