Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder"

Transcriptie

1 Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder 1. enlijst B&W d.d. 29 november De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Portefeuille H. van Kooten 2. Projecten ( ) Baanhoek-West-afspraken aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. De brieven van aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. d.d. 3 november 2005 over gemaakte afspraken in het kader van de afwikkeling van de raamovereenkomst tussen de gemeente en Van Erk te bevestigen, nadat de overeenkomst tussen Van Erk, Blokland en Buronco is ondertekend en aan de gemeente is verstrekt. Portefeuille K. Blijenberg Portefeuille A.J. Verboom-Hofman Portefeuille R.G. van de Ven 3. Projecten ( ) Eindrapportage door MKB Reva over de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein. Kennis te nemen van: Het door MKB Reva op 14 november 2005 uitgebrachte rapport over de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein. De vervolgprocedure wat inhoudt dat de Stuurgroep Centrum Ontwikkeling op 14 december aan de hand van de eindrapportage en mondelinge toelichting door MKB Reva uw college adviseert over het advies en de vervolgaanpak. 4. Weg- en Waterbouw ( ) Voortgang werkzaamheden Leen van der Wielstraat. Nr

2 De bereidheid uit te spreken de planologische procedure ex artikel 17 WRO aan te vangen t.b.v. een vrijstelling voor een ontsluiting aan de noordzijde van de Leen van der Wielstraat voor maximaal 5 jaar. De heer Verheij te uitnodigen voor een gesprek en de resultaten daarvan volgende week te bespreken in BenW. Portefeuille M.C. Boevée Paraafstukken welke zijn afgedaan d.d. 6 december 2005 Portefeuille M.C. Boevée 1. Directie ( ) Aanpassing raadsvoorstel gemeentemonitor. Kennis te nemen van het advies van de commissie Burger en Bestuur. Dit advies over te nemen en toe te voegen aan het raadsvoorstel tot behandeling gemeentemonitor - De staat van de gemeente. Het gewijzigde raadsvoorstel op te laten nemen in de agenda gemeenteraad 12 december Directie ( ) Regionale bestuurskrachtmeting Drechtsteden. Kennis te nemen van de regionale bestuurskrachtmeting Drechtsteden. Deze rapportage toe te voegen aan het raadsvoorstel tot vaststelling en uitwerking bestuurskrachtmonitor Sliedrecht. Het gewijzigde raadsvoorstel, inclusief de toevoegingen naar aanleiding van het regionaal aanvullend onderzoek, op te laten nemen in de agenda gemeenteraad 12 december Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Verzoek om gebruiksvergunning voor de werkplaats van het metaalbewerkingsbedrijf Versluis Industrial Products B.V. aan de Lelystraat 51a. De gevraagde gebruiksvergunning onder voorwaarden te verlenen. 4. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Verzoek om gebruiksvergunning voor de winkel en magazijn van Murid Automateriaal B.V. aan de Conradstraat 10. De gevraagde gebruiksvergunning onder voorwaarden te verlenen. 5. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Autorisatie gegevens risicokaart. 2

3 De brandweer mandaat verlenen voor het autoriseren van alle Sliedrechtse informatie op de provinciale risicokaart. De gemeente Alblasserdam mandaat te verlenen voor het autoriseren van de overstromingsgebieden van de dijkkring Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Portefeuille H. van Kooten 6. Financiën, Personeelszaken en Control ( ) Nieuwe zorgverzekering per 1 januari 2006 voor politieke ambtsdragers. Kennis te nemen van de brief van de VNG d.d. 4 november 2005 inzake de nieuwe zorgverzekering per 1 januari 2006 voor politieke ambtsdragers. 7. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Bevriezen gelden Gemeentelijk Fondsdeel Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten. Het Gemeentelijk Fondsdeel te bevriezen in afwachting van de nieuwe plannen m.b.t. de stimuleringsreserve en het Gemeentelijk Fondsdeel bij de SVn. Portefeuille K. Blijenberg 8. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieverlening 2006 Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In te stemmen met het verlenen van een budgetsubsidie van maximaal ,-- op basis van artikel 10 van de ASS voor 2006 aan de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 9. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieverlening 2006 Rivas Zorggroep Algemeen Maatschappelijk Werk. In te stemmen met het verlenen van een budgetsubsidie van maximaal ,-- op basis van artikel 10 van de ASS voor 2006 aan Rivas Zorggroep AMW. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieverlening 2006 Stichting Slachtofferhulp. In te stemmen met het verlenen van een exploitatiesubsidie van maximaal 6.040,-- op basis van artikel 13 van de ASS voor 2006 aan de Stichting Slachtofferhulp. 11. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Jaarverslag 2004 huurdersvereniging Huurders Samen Sterk Sliedrecht. Het jaarverslag van H3S voor kennisgeving aannemen. 12. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) 3

4 Jaarvergadering Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT). Bijgaande stukken voor kennisgeving aan te nemen. 13. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Rapportage voorjaar 2005 Taskforce Drechtsteden inzake de voortgang woningbouwproductie Vast te stellen dat de Taskforce Drechtsteden de voortgang va de woningbouw monitort. Vast te stellen dat het er naar uitziet dat de (regionale) productie van 9000 niet wordt gehaald. Vast te stellen dat aangegeven moet worden hoe de gemeente Sliedrecht de achterstand zal inlopen. Vast te stellen dat van achterstand naar het oordeel van de projectleider niet of nauwelijks sprake is. Bijgaande rapportage voor kennisgeving aan te nemen en bijgaande conceptbrief toe te zenden aan de Drechtsteden. 14. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieverlening 2006 Stichting Sportraad Sliedrecht. Op grond van artikel 13, lid 1 van de ASS en artikel 4 van de deelverordening exploitatiesubsidies een exploitatiesubsidie van maximaal ,-- te verlenen aan de Stichting Sportraad Sliedrecht voor het boekjaar In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking. 15. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Uitstel subsidieverlening 2006 Rivas Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. In te stemmen om in afwijking van het bepaalde in artikel 18 sub 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht de termijn van besluiten voor het verlenen van de budgetsubsidie 2006 aan Rivas JGZ 0-4 jarigen voor het maatwerk vast te stellen op 16 weken in plaats van 8 weken, om zodoende met Rivas Zorggroep overeenstemming te kunnen bereiken over een uitvoeringsovereenkomst voor 2006 e.v. 16. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Financiële dekking suswachters Elektra 2005 en Middels een comptabiliteitsbesluit een bedrag van 2.600,-- van het krediet personele knelpunten SOJS over te hevelen naar het budget voor suswachters Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Begroting en subsidieverlening Home Start Kennis te nemen van de brieven van Rivas (consultatiebureau), Rivas (schoolmaatschappelijk werk en de Home Start vrijwilligers inzake het belang van Home Start in Sliedrecht. 4

5 Kennis te nemen van de door Humanitas ingediende begroting voor Home Start ten behoeve van het subsidiejaar Op basis van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht een budgetsubsidie van te verlenen aan Humanitas voor 2006 ten behoeve van de uitvoering van Home Start met de volgende uitgangspunten: Home Start ondersteunt minimaal 16 gezinnen in Sliedrecht; Er worden (minimaal) 4 gezinnen van allochtone afkomst bereikt; Humanitas werft en traint 12 tot 15 vrijwilligers ten behoeve van Home Start in Sliedrecht; Home Start participeert aan de relevante netwerken rond opvoedondersteuning en levert een actieve bijdrage hieraan; In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking. De begrotingswijziging voor 2006 te regelen door middel van een comptabiliteitsbesluit en het voordeel van ten gunste te brengen van de post voor Onvoorziene uitgaven (zie middelenconsequenties). Kennis te nemen van de subsidieramingen voor Home Start voor de jaren 2007 en De meerjarenraming mee te nemen bij de behandeling van de zomernota Portefeuille A.J. Verboom-Hofman 18. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Afronding zienswijzenprocedure in het kader van toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO) en bouwvergunningverlening ten behoeve van het verbouwen van het kantoorgebouw tot woonzorggebouw aan de Oranjestraat 1. Kennis te nemen van het eindverslag d.d. 31 oktober 2005 en de hierin gegeven weerlegging van de ingebrachte zienswijzen en het geheel ongewijzigd vast te stellen. Overeenkomstig het in het eindverslag gegeven advies de ingebrachte zienswijze ongegrond te verklaren. Met toepassing van artikel 19, lid 2 WRO vrijstelling te verlenen. De bouwvergunning te verlenen. Portefeuille R.G. van de Ven 19. Financiën, Personeelszaken en Control ( ) Diverse informatie inzake privatisering en splitsing van energiebedrijven. Kennis te nemen van de diverse informatie van het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven, de drie vakcentrales en bereidverklaring van de voorzitters van de Raden van Bestuur van vier energiebedrijven. 5

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig:

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig: Openbare lijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris (waarnemend) Communicatie Notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. Velthuis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015 enlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 februari 2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Een onderdeel van de zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot een wijziging van de bestemmingsplanregels.

Een onderdeel van de zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot een wijziging van de bestemmingsplanregels. Leusden Raadsvoorstel Nummer: 178341 Datum : 03 januari 2012 Hoort bij collegeadviesnr. : 178336 Datum raadsvergadering : 16 februari 2012 Portefeuillehouder: Jansma/Oskam - van Beek Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:

COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: ONDERWERP: Plan van aanpak VenZO DOEL VAN DE BEHANDELING: Initiatief Raad GEVRAAGD

Nadere informatie