BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst d.d. 4 december De besluitenlijst d.d. 4 december 2007 gewijzigd vast te stellen. 2. MT verslag d.d. 29 november Het MT verslag d.d. 29 november 2007 voor kennisgeving aannemen. Portefeuille H. van Kooten Portefeuille J.A. Lavooi Portefeuille R.G. van de Ven Portefeuille M.C. Boevée 3. Directie ( ) Draaiboek Naar een andere manier van vergaderen. Kennis te nemen van het draaiboek en onderwerpen aan te dragen voor de informatieve bijeenkomsten. Nr

2 GEMEENTE SLIEDRECHT Bijlage bij besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2007 Paraafstukken welke zijn afgedaan d.d. 11 december 2007 Portefeuille M.C. Boevée 1. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Definitieve gedoogbeschikking Bioderij. 1. Kennis te nemen van het feit dat de Bioderij een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpgedoogbeschikking voor de ammoniakkoeling, met betrekking op de gedoogtermijn (tot 31 oktober) en op het feit dat er slechts één installatie in is opgenomen. 2. Kennis te nemen van het feit dat VROM Inspectie tijdens een bestuurlijk overleg heeft gezegd dat het niet realistisch meer is om te gedogen tot 31 oktober 2007 maar wel de termijn zo kort mogelijk te houden maar maximaal zes maanden. 3. Kennis te nemen van het feit dat het in werking hebben van een ammoniakinstallatie op zich geen milieubelastende activiteit is en het in werking hebben van beide installaties niet per definitie een productie-, geur- en geluidstoename betekent. 4. Akkoord te gaan met het gedogen van beide ammoniakinstallaties en een gedoogtermijn aan te houden tot 1 april Wanneer dit niet voldoende blijkt, aan de hand van de medewerking van het bedrijf, in de revisieprocedure, te besluiten om de gedoogbeschikking eventueel te verlengen. Portefeuille H. van Kooten Portefeuille J.A. Lavooi 2. Bestuurszaken en Veiligheid ( ) Verzoek van het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) tot handhaving van de restaurantactiviteiten in Overslydrecht. 1. Overslydrecht zal op korte termijn een vergunning aanvragen op grond van de Drank- en Horecawet. Tot die tijd wordt de verstrekking van alcohol gestaakt. 2. Door Overslydrecht wordt een zogenaamd pasjessysteem ingevoerd waardoor er geen sprake is van een openbaar toegankelijk restaurant en er geen strijd is met het bestemmingsplan. 3. Overslydrecht is uitgezonderd van de verplichting om een exploitatievergunning aan te vragen. 4. Op basis van het bovenstaande is er op dit moment geen reden om over te gaan tot handhaving. 3. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Activiteitenoverzicht 2008 Vestia. 1. Vast te stellen dat Vestia op basis van het BBSH de gemeente jaarlijks op de hoogte dient te stellen van zijn voorgenomen activiteiten. 2

3 2. Het activiteitenoverzicht voor kennisgeving aan te nemen. 4. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Verzoek om bouwvergunning van Aannemingsbedrijf Gebr. Blokland voor het oprichten van een bandencentrum en een automobielbedrijf aan de Parabool (81/2007). 1. Geen medewerking te verlenen aan de te realiseren reclamemast wegens het overschrijden van de toegestane hoogte en de behandeling hiervan voor de vrijstelling buiten het plan te laten. 2. Af te wijken van de richtlijnen uit de nota reclamebeleid met betrekking tot de aan te brengen gevelreclames op gevels van het autobedrijf. 3. In te stemmen met het bouwplan. 4. Toepassing te geven aan de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 WRO en indien er geen zienswijze inkomen de bedoelde vrijstelling te verlenen. 5. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Midtermreview ISV2-convenant. 1. Vast te stellen dat de midtermreview van het ISV-2-convenant heeft plaatsgevonden. 2. Vast te stellen dat bij de midtermreview de toegezegde prestaties worden gecontroleerd. 3. Vast te stellen dat Sliedrecht door het niet (tijdig) leveren van prestaties met betrekking tot een aantal projecten een bedrag van heeft moeten inleveren. 4. Vast te stellen dat het op die manier vrijgekomen geld opnieuw verdeeld is over projecten die door de deelnemers zijn ingediend. 5. Vast te stellen dat Sliedrecht bij de midtermreview 11 nieuwe projecten heeft aangeleverd waar van het Griendencollege is geselecteerd. 6. Vast te stellen dat Sliedrecht na instemming met dit voorstel een bedrag van zal ontvangen ten behoeve van de buitenruimte van het Griendencollege. 7. Te besluiten bijgaand concept-raadsvoorstel inhoudende de nieuwe verdeling van het ISV2- budget ter instemming aan te bieden aan de Raadscommissie en de Raad. 6. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Aanvraag om reguliere bouwvergunning van het Bestuur Vereniging voor Christelijk Onderwijs voor het vergroten van het schoolgebouw, Merwestraat Ontheffing te verlenen van artikel van de Bouwverordening voor het aanleggen van parkeerplaatsen op eigen terrein. 2. Medewerking verlenen aan genoemd bouwplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 3. Het bouwplan gedurende 6 weken ter inzage leggen, indien geen bedenkingen worden ingediend, de vrijstelling en bouwvergunning te verlenen conform conceptbesluit. 4. De aanvrager in kennis stellen van de procedure door middel van de bijgevoegde conceptbrief. 7. Projecten ( ) Notitie sociale woningbouw Baanhoek-west. De notitie over de sociale woningbouw in Baanhoek-west voor kennisgeving aannemen. 8. Projecten ( ) Verslag Projectgroep Baanhoek-west 28 november

4 Het verslag Projectgroep Baanhoek-west van 28 november 2007 voor kennisgeving aannemen. 9. Projecten ( ) Verzoek mevrouw Van Beest-Wit voor toewijzing van een bouwkavel (particulier opdrachtgeverschap) in Baanhoek-west. 1. Kennis te nemen van het verzoek van mevrouw Van Beest om in aanmerking te mogen komen voor een kavel grond in Baanhoek-West voor de bouw van een woning afgestemd op haar ziekte. Te besluiten: 2. De kavels grond op het moment dat die voor uitgifte in aanmerking komen door middel van een advertentie aan te bieden en te verloten. 3. Geen uitzonderingsposities te creëren bij uitgifte van kavels en daardoor iedere burger die geïnteresseerd is in de koop van een vrije sectorkavel op dezelfde wijze te behandelen. 4. Een uitzondering te maken voor mevrouw Van Beest als het gaat om de uitgifte van koopwoningen in de eerste uitwerking van Baanhoek-West, waarbij zij in de gelegenheid wordt gesteld een woning te kopen die naar wens kan worden aangepast. 10. Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu ( ) Vergroten bedrijfspand Boon Sliedrecht BV aan Marisstraat Voor kennisgeving aan te nemen dat: a. Boon Sliedrecht BV de behoefte heeft aan extra opslagruimte en dit wil verwezenlijken door het bestaande bedrijfspand op het perceel Marisstraat 2 te vergroten middels een uitbreiding aan de oost- en de zuidzijde. b. De gedoogtermijn voor de Romneyloodsen langs de Blankenstraat inmiddels verstreken is en dat deze gronden benodigd zijn voor de gewenste uitbreiding. c. De gewenste uitbreiding ten kosten gaat van een deel van de groenstrook langs de Beyerinckstraat en dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de uitstraling en de groenbeleving van de Nijverwaard. d. Door de versmalling van de groenstrook het in de toekomst onmogelijk wordt om ter plaatse langs de Beyerinckstraat alsnog een vrachtwagenparkeervoorziening te kunnen realiseren. e. De afdelingen Weg- en Waterbouw èn Plantsoenen en Reiniging bij het voorstel enige kanttekeningen plaatsen, waarmee rekening gehouden zal worden bij de verdere ontwikkeling van het bouwplan. 2. Te besluiten in principe in te stemmen met: a. De vergroting van het bedrijfspand met circa 5000 m², waarvan circa 1000 m² op gemeentegrond zal worden gebouwd. b. De verkoop van een strook gemeentegrond aan de oostzijde van het perceel Marisstraat 2 voor te leggen aan de raad, omdat de betreffende grond deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur uit het door de raad vastgestelde Groenbeleidsplan Sliedrecht. c. Het hiervoor volgen van de benodigde vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO. d. De aanvrager in kennis te stellen van uw besluit. Portefeuille J.A. Lavooi/R.G. van de Ven/Van Kooten 11. Welzijn, Educatie en Zorg ( ) Subsidieverleningen 2008 door de afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. 1. In te stemmen met de daadwerkelijke verlening van de subsidies voor 2008 zoals die zijn opgenomen in bijgevoegd overzicht. 4

5 2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikkingen. 3. Kennis te nemen van het overzicht met de gemeenschappelijke regelingen. Portefeuille R.G. van de Ven 12. Projecten ( ) Algemene Vergadering van Aandeelhouders OASEN 27 november De stukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders OASEN van 27 november 2007 voor kennisgeving aannemen. 13. Weg- en Waterbouw ( ) Europese aanbesteding onderhoud openbare verlichting in samenwerking met 13 regiogemeenten voor een periode van 3 jaar met optionele verleningen van 2 maal 1 jaar. 1. Voor kennisgeving aan te nemen dat, op basis van de gunningscriteria, Citytec de laagste is gebleken. 2. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan budgethouder J. Jongeneel. 14. Plantsoenen en Reiniging ( ) Verlenen vergunning standplaats op de markt. Verstrekken vergunning vaste standplaats aan de heer M. Gadjanjan per 1 november

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen April 2012 3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Inhoud van deze nota 4 1.2 Procedure 4 1.3 Leeswijzer 5 2 Zienswijzen 6 2.1 Reclamant 2.1 6 Bijlage 1 Tekening behorende bij zienswijze reclamant 2.1 10 4

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen Toelichting op de nota straathandel Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen Uitwerking van de beleidsregels Uitwerking nota straathandel augustus 2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie