Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-"

Transcriptie

1 Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april /3.4 M&O BW /3.9 BW /3.13 BW Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling van het bestemmingsplan voor gedeeltelijke veranderen en vergroten van een kerkgebouw op het perceel Hoofdweg 47 te Roderesch Aanvraag om een bouwvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning (vervangende nieuwbouw) op het perceel Oosterduinen D4 te Norg door W. Koster Evenals in 2005, besluiten om geen activiteiten te organiseren in het kader van de Nederlandse Veteranendag In principe medewerking verlenen aan een procedure ex artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, eerste lid aanhef, sub a aanhef, onder 3, van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985, voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een kerkgebouw op het perceel Hoofdweg 47 te Roderesch. 2. Bijgevoegde conceptbrief verzenden. artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20 BRO, instemmen met het starten van een vrijstellingsprocedure. Het voornemen tot het geven van vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften zal worden gepubliceerd en ligt aansluitend zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen ken maken. Bij zienswijzen intern beoordelen hoe hiermee om te gaan, bij geen zienswijzen bouwvergunning met vrijstelling verlenen., voorwaarde: parkeren eigen terrein, geen bomen kappen.

2 Besluiten conformstukken B&W-vergadering 17 april /3 BW /4 BW /5 BW /9 BW Bezwaarschrift tegen beslissing om aanvraag om bouwvergunning Den en Duin niet te behandelen. Aanvraag om bouwvergunning voor het realiseren van een zorgboerderij aan de Hoofdweg 23 te Peest Subsidieverzoek Zwemclub Aqualero Aanvraag om een bouwvergunning voor J.J. ten Bosch voor het vergroten van een woning op het perceel Zuidenveld 30 te Roden Ter kennisname het advies van de commissie voor de bezwaarschrift waarui blijkt dat de procedure formeel is afgerond door het intrekken van het bezwaarschrift. 1. Vrijstelling verlenen op basis van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met inachtneming van het bepaalde in de ruimtelijke onderbouwing (code / ). 2. De aanvrager in kennis stellen van het vrijstellingsbesluit (zie bijgevoegde concept-brief). 3. Een afschrift van het besluit zenden aan de inspecteur (zie bijgevoegde concept-brief). 4. Binnen twaalf weken na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar de bouwvergunning verlenen. Het besluit op reguliere wijze bekend maken aan de aanvrager. Besluit tevens publiceren in de Krant. Stel 225,00 beschik aan zwemclub Aqualero voor deelname van een vrijwilliger aan de cursus Zwemleider A van de KNZB artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening instemmen met het starten van een zogenoemde vrijstellingsprocedure. Het voornemen tot het geven van een binnenplanse vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften zal worden gepubliceerd en ligt aansluitend twee weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen ken maken. Bij zienswijzen intern beoordelen hoe hiermee om te gaan, bij geen zienswijzen bouwvergunning met vrijstelling verlenen. Besluit genomen op: 11 april 2007 Besluit genomen op: 11 april 2007 Besluit genomen op: 11 april 2007 Besluit genomen op: 16 april 2007

3 Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 april 2007 vast te stellen 17/3.2 Aanpassing Verordening rechtposities wethouders, raads- en commissieleden. M&O BW De onkostenvergoeding voor wethouder smet ingang van 1 juni 2007 verlagen bij vertrekking van een mobiele telefoon. 2. Raadsleden met ingang van 1 nuari 2006 een ziektekostenvoorziening vertrekken van bruto 175,00 per ar. 3. De kosten voor 2006/2007 meenemen in de totale loonkosten. Voor 2008 de fcl Raad en Raadscommissies verhogen met De Raad voorstellen om de voorgestelde wijzigingen conform over te nemen.

4 17/3.12 BW /3.15 BW Vereenvoudiging afhandeling incidentiele subsidieaanvragen ten laste van Reservefonds, Experimentenfonds kunst en cultuur, Fonds ontwikkelingssamenwerking en Sportstimuleringsfonds Aanvraag Culturele Raad Norg voor beschik stellen krediet. 1. In te stemmen met een vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de beoordeling en afhandeling van incidentele subsidieaanvraag in het kader van het Reservefonds, Experimentenfonds kunst en cultuur, Fonds ontwikkelingssamenwerking en het Sportstimuleringsfonds op grond van de subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport. 2. Hiertoe de toetslijsten Reservefonds, Experimentenfonds kunst en cultuur, Fonds ontwikkelingssamenwerking en Sportstimuleringsfonds vast te stellen. 3. De op pagina 4 genoemde artikelen uit de subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport op grond van de onderbouwing buiten beschouwing te laten als beoordelingscriterium voor de incidentele subsidieaanvragen. 4. Ter uitvoering van het bepaalde in de subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport Noordenveld 2002 en de voorgestelde vereenvoudigde procedure incidentele subsidies een mandaat te verstrekken aan het hoofd van de Afdeling Ruimte & Samenleving en een ondermandaat te verstrekken aan de functionele teamleider(s) van de vakgroep. 5. In te stemmen met het verstrekken van een halfarlijks overzicht van de beoordeelde en afgehandelde aanvragen. 1. Geen krediet beschik stellen aan de Culturele Raad Norg voor het realiseren van een theaterzaal in sporthal De Brinkhof. Het gemeentelijk beleid is niet gericht op het creëren van grootschalige culturele voorzieningen. 2. Indien mogelijk, fondsen aanvragen van de CRN ondersteunen. 3. De CRN dient zelf met de beheerder van de Brinkhof afspraken te maken over het gebruik van de Brinkhof.

5 17/3.16 BW /3.19 SCC BW /3.20 SCC BW Voorstel aanpassing verordening leerlingenvervoer Gemeenschappelijke regelingen: nadere afspraken Jaarsstukken 2006 gemeente Noordenveld 1. Bijgaande ontwerp-verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld ter vaststelling voor te overleggen aan de Gemeenteraad met ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp de volgende aanpassingen. 2. Op te nemen dat de afstandsgrens voor het speciaal basisonderwijs wordt vastgesteld op 4 kilometer. 3. Op te nemen dat het College centrale opstapplaatsen kan aanwijzen, waarbij het College kan bepalen voor welke vormen van onderwijs dit geldt en onder welke nadere voorwaarden. 4. In de ontwep-verordening de nieuwste bedragen op te nemen conform de indexeringsregeling voor de eigen bijdrage van ouders. (Voor het schoolar 2007/2008 vastgesteld op 401,00 per leerling) 5. Te besluiten vooruitlopend op de vaststelling van de verordening door de Raad aansluitend op uw besluit de aanvraagformulieren voor het schoolar 2007/2008 reeds te verzenden met bijgaande begeleidende brief. De gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen verzoeken: 1. per omgaande aan te geven wanneer de conceptbegroting naar de Raad worden gezonden, indien dat niet binnen de daarvoor gegeven termijnen is dient de vertraging moet redenen omkleed te zijn; 2. de verslagen van de bestuursvergadering stelselmatig naar de Raad te sturen zodat men van de inhoud kennis kan nemen. 3. dit besluit wordt ter inzage neergelegd voor de Raad. Bijgaande concept-arstukken vast te stellen. Via de secretaris meenemen in VDG-verband Met aanpassingen conform

6 Besluiten conformstukken B&W-vergadering 24 april /3 SCC BW Ja Borgstelling (achtervang) lening ten behoeve van Stichting Woonborg Akkoord gaan met borgstelling door WSW Besluit genomen op: 19 april 2007

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 3.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 juli

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Conform 8 april 2003 vast te stellen 4.2. Wij stemmen in met de intentieovereenkomst en informeren de Raad door middel van toezending van de getekende

Conform 8 april 2003 vast te stellen 4.2. Wij stemmen in met de intentieovereenkomst en informeren de Raad door middel van toezending van de getekende Besluit bespreekstukken B&W-vergadering 15 april 2003 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 4.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 april

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011

1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011 BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011 1 HBO 2011/10150 Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake aanwijzing kinderdagverblijf de Toverfluit.

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 5 april 2005

Besluitenlijst Van 5 april 2005 Besluitenlijst Van 5 april 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 (onderdeel Kunst en Cultuur) en Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005: afwijzen aanvraag.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie