DCMR 3100 milieudienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DCMR 3100 milieudienst"

Transcriptie

1 m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus AV Schiedam T Rijnmond F W wwwdcmrnl E BESLUIT van gedeputeerde stalen van Zuid-Holland Ons kenmerk Uw Kenmerk Bijlagen Datum 1 1 DEC Contactpersoon C, Boogerd Doorkiesnr Afdeling Expertisecentrum Onderwerp Ontheffing artikel 8,1a, eerste lid Wel luchtvaart voor starts met een vrije ballon op terreinen binnen de provincie Zuid-Holland in 2015, Geachte heer, mevrouw. Krachtens artikel 8a,51 van de Wet luchtvaart kunnen gedeputeerde staten een ontheffing verienen van de verbodsbepaling in artikel 8,1a, eerste lid van de Wet luchtvaart, voor een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen luchtvaartuig. Deze ontheffing ziet op het tijdelijk en uitzonderiijk gebruik van een terrein, niet zijnde een luchthaven, om er met een luchtvaartuig op te stijgen ofte landen. De Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (hierna: de Regeling) bevat hiervoor aanvullende voorschriften. Verder heeft de Provincie Zuid-Holland beleid ontwikkeld dal is vormgegeven in de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2013 (hierna: Beleidsregel leo). Op 7 oktober 2014 heb ik een verzoek ontvangen van De Luchtreiziger Ballonvaarten voor het verkrijgen van een ontheffing van hel verbod om buiten een luchthaven met een vrije ballon te mogen opstijgen, in de vorm van een generieke ontheffing voor lijdelijk en uitzonderiijk gebruik (tug). Het betreft een verzoek om te mogen opstijgen van terreinen binnen de Provincie Zuid-Holland. Overwegingen De ontheffing wordt aangevraagd voor een vrije ballon. Dit luchtvaartuig wordt genoemd in artikel 21 van het Besluit burgeriuchthavens, een algemene maatregel van bestuur, en past daarom binnen de categorie luchtvaartuigen waarvooreen ontheffing kan worden verieend volgens artikel 8a,51 van de Wel luchtvaart. Verder is in de Beleidsregel leo opgenomen dat een generieke tug-ontheffing kan worden verieend voor commerciële helikoptervluchten en helikoptervluchten met een maatschappelijke functie of nutsfunctie en vrije ballonnen. Blad 1 van 7

2 m Krachtens artikel 34 van de Beleidsregel leo worden er beperkingen opgelegd voor hel gebruik van deze ontheffing. Deze beperkingen betreffen de locaties waarvoor deze ontheffing kan worden gebruikt. De locaties waarvandaan met vrije ballonnen niet mag worden opgestegen zijn de Rijnmond Nalura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten. Verder gelden er voorwaarden voor het opstijgen in de buffergebieden rondom deze natuurgebieden. Deze locaties zijn weergegeven in bijlage A en B van de Beleidsregel leo. Overieg Met de 65 burgemeesters van de Zuid-Hollandse gemeenten heb ik overieg gevoerd. Dit overieg is voorgeschreven in artikel 35, lid 2, van de Regeling. Dit overieg heb ik vorm gegeven middels een schrijven dat op 23 oktober 2014 aan de burgemeesters van alle gemeenten binnen de Provincie Zuid-Holland is verstuurd. In deze brief werd gevraagd of er op het gebied van openbare orde opmerkingen beslaan tegen hel verienen van deze generieke ontheffing. 23 Gemeenten hebben een inhoudelijke reactie gegeven naar aanleiding van dit verzoek om overieg. Daarnaast is levens telefonisch overieg gevoerd met enkele gemeenten. De ingediende reacties zijn meegenomen bij het opstellen van dit besluit 14 Gemeenten hebben geen bezwaren op hel gebied van openbare orde legen hel verienen van deze ontheffingen. Twee gemeenten hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen hel verienen van de generieke ontheffingen. Sommige redenen voor dit bezwaar liggen niet in hel veriengde van de openbare orde en zijn om die reden niet opgenomen in dit besluit Zeven gemeenten hebben wel gereageerd op het overieg, maar hebben geen reactie gegeven met betrekking lot de openbare orde. Reactie 1 Niet landen of opstijgen in dorpskernen, in ieder geval niet zonder toezicht van één of meer hulpverleningsdiensten. Respons GS op reactie 1 In de Beleidsregel leo zijn, ten aanzien van de generieke tug-ontheffing, geen bepalingen opgenomen met betrekking lot de ligging van een terrein ten opzichte van de woonbebouwing. Op grond van artikel 27 van de Regeling is een terrein voor vrije ballonnen zodanig gelegen dat in de richting van de opstijging eventuele obstakels met een hoogteverschil van ten minste 15 meter overvaren kunnen worden. Deze regels zijn gesteld in het kader van hel veilig gebruik van een terrein. De bevoegdheid ten aanzien van de veiligheid ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hel is niet aan mij hierover nadere regels te stellen. Ten aanzien van het toezicht van één of meer hulpverleningsdiensten merk ik het volgende op. Bij verreweg de meeste starts en landingen binnen de provincie Zuid-Holland waarbij gebruik wordt gemaakt van de generieke tugontheffing is geen hulpverieningsdiensl aanwezig. Gelet op de professionaliteit van de ontheffinghouders (en de helikopter- en vrije ballonsector in hel algemeen) en het beperkt aantal starts en landingen is dit naar mijn mening ook niet nodig. Ontheffinghouders zijn zelf verantwoordelijk voor hel naleven van de veiligheidsvoorschriften uit de Regeling, Hel is de Inspectie Leefomgeving en Transport die daarop toezicht houdt en indien nodig sancties oplegt. Blad 2 van 6

3 Reactie 2 Opschrikkend vee en schade voor agrariërs. Respons GS op reactie 2 Tol op heden is hel bij mij niet bekend dal (sinds 2010) schade is ontstaan door het starten en landen van luchtvaartuigen in de provincie Zuid-Holland. Luchtvaartuigen mogen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht niet starten en landen zonder daarbij toestemming te hebben van de grondeigenaar of zakelijk gerechtigde. Indien de vrees bestaat dal schade door het starten en landen zich zal voordoen, of dal vee op hol zal slaan, is hel raadzaam dat de grondeigenaar geen toestemming geeft voor hel starten en landen van luchtvaartuigen op zijn terrein. In die gevallen mag de houder van de generieke tug-ontheffing niet starten vanaf of landen op die terreinen. Schade veroorzaakt door het laag overvliegen dient gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die is het bevoegde gezag voor het luchtzijdige gebruik van de kleine en recreatieve luchtvaart. Reactie 3 Afleiding weggebruikers van smalle wegen leidt tot gevaarlijke situaties. Door bijzondere ligging gemeente zijn aanrijtijden ambulancediensten erg lang. Binnen de gemeente Is onvoldoende capaciteit van de hulpverleningsdiensten. Respons GS op reactie 3 Er kan op voorhand niet gezegd worden vanaf welke terreinen met een generieke tug-ontheffing gevlogen gaat worden. Indien de gemeente acht dat de openbare orde in hel geding is wegens de ligging van hel gekozen terrein in verband met de aanrijtijden van hulpdiensten, kan zij middels haar bevoegdheid hiertegen optreden en het voorgenomen gebruik van de ontheffing voor bepaalde terreinen tegenhouden. Dit dient de gemeente zo spoedig mogelijk aan de houder van de ontheffing aan te geven nadat zij de melding vooraf aan het gebruik van de ontheffing heeft ontvangen. Ten minste 24 uur voor het gebruik van een ontheffing dient de houder van een ontheffing te melden dat er vanaf een bepaald terrein gevlogen gaat worden. Ten aanzien van de aanwezigheid van smalle wegen ben ik van mening dal de Regeling voldoende garanties biedt voor het veilig landen en opstijgen naast een dergelijke weg. Hel is de verantwoordelijkheid van de bestuurder zich niet te laten afleiden. Dit geldt niet alleen voor starts en landingen van een helikopter of starts van een vrije ballon, doch voor alle activiteiten die in de nabijheid van een openbare weg plaatsvinden, alsmede reclameborden en dergelijke. Inzake de vraag of voldoende capaciteit is om hulpdiensten in te zetten, merk ik nog op dat een generieke tug-ontheffing niet meer dan twee starts en twee landingen per dag per terrein toestaat voor helikopters. Blad 3 van 6

4 m Reactie 4 Het verruimen van de meldingentermijn van 24 uur naar 48 uur om de melding in het kader van de openbare orde te kunnen beoordelen. Respons GS op reactie 4 Op grond van artikel 29 van de Beleidsregel leo is opgenomen dat in een generieke tug-ontheffing wordt bepaald dat van het opstijgen en van het landen door de ontheffinghouder ten minste 24 uur van te voren de melding per dient te worden gemaakt Dit is tevens zo bepaald in artikel 35, lid 3 van de Regeling. Reactie 5 Het terrein waar het opstijgen en landen plaatsvindt dient bekend te zijn voor het proces van besluitvorming en dient in de tug-ontheffing gespecificeerd te worden. Respons GS op reactie 5 In de Memorie van Toelichting bij de wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten; houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart (Veegwet), Staatsblad 2010, 149 is opgenomen: 'De terreinen kunnen gelegen zijn in meerdere gemeenten en worden al dan niet aangeduid in de ontheffing' (TK , nr, 3, p, 5), Het is wenselijk dat de burgemeester, gelet op zijn verantwoordelijkheid voor handhaving van de openbare orde, bekend is met het voornemen om een terrein te gebruiken en in de gelegenheid wordt gesteld om aan gedeputeerde staten ( Milieudienst Rijnmond) kenbaar te maken dat vanuit openbare orde perspectief bedenkingen bestaan legen veriening van de ontheffing. Hieraan wordt invulling gegeven op de door artikel 35, tweede lid van de Regeling voorgeschreven wijze. De gemeente onderbouwt niet waarom deze bepaling onvoldoende invulling geeft aan de toets met betrekking lot de openbare orde. Reactie 6 De burgemeester wordt buiten spel gezet voor wat betreft zijn aandeel in het proces op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Respons GS op reactie 6 De burgemeester wordt niet buiten spel gezet ten aanzien van de openbare orde. In feite wordt de rol van de burgemeester in twee fasen geknipt In de eerste fase kan de burgemeester algemene bedenkingen ten aanzien van de openbare orde inbrengen. Hieronder kan worden verstaan dat (delen van) bepaalde terreinen op bepaalde dagen niet kunnen worden gebruikt voor hel starten en landen, in verband met evenementen die daar op die dagen plaatsvinden. Bovendien kan de burgemeester aangeven waar de voormelding door de onlheffinghouder naar toe moet worden gestuurd, bijvoorbeeld rechtstreeks naar de hulpdiensten. Deze gegevens kunnen dan worden opgenomen in de generieke tug-ontheffing, In de tweede fase is een specifiek terrein bekend en kan de burgemeester naar aanleiding van de voormelding de concrete toets uitvoeren. De wetgever heeft er rekening mee gehouden dat in de generieke tug-ontheffing (paraplu-ontheffing) de terreinen al dan niet zijn aangeduid. De gemeente onderbouwt ten aanzien van dit punt niet waarom artikel 35, tweede lid van de Regeling onvoldoende invulling geeft aan de toets met betrekking tot de openbare orde. Blad 4 van 6

5 Melding De melding bedoeld in artikel 29 van de Beleidsregel leo dient per te worden ingediend. Hierbij dienen de volgende adressen te worden gebruikt: De Minister van Infrastructuur en Milieu: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland: De Nationale Politie: Bij hel opstijgen van en landen op terreinen in volgende gemeenten dient de melding specifiek te worden gedaan bij onderstaande adressen: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Gemeente Lisse Gemeente Midden-Delfland Gemeente Nieuwkoop Gemeente Noordwijk Gemeente Papendrechl Gemeente Rolterdam Gemeente Vlaardingen Gemeente Westland of hltp://www.vlaardingen.nl/contactformulier Kaart luchlvaartbeperkingen In de onderstaande voorschriften zijn terreinen opgenomen waarvandaan niet opgestegen mag worden. Als hulpmiddel is een kaart met ondermeer deze terreinen te bekijken via de Atlas Luchlvaartbeperkingen op de website van de Provincie Zuid-Holland. U vindt deze Atlas in hel thema Milieu of via de directe link: zuid-holland, nl/geo-loket/htmi/atlas. html?atlas=luchtvaartbeperking. BESLUIT Gelet op het vorenstaande heb ik besloten, op grond van artikel 8a,51 van de Wet luchtvaart en de Beleidsregel leo: aan De Luchtreiziger Ballonvaarten een generieke tug-ontheffing te verienen van hel verbod om met een luchtvaartuig te mogen opstijgen van terreinen binnen de Provincie Zuid-Holland gedurende hel kalenderjaar 2015; de hierna opgenomen voorschriften te verbinden aan dit besluit. Blad 5 van 6

6 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN RijnmOnd 1, Het aanvraagformulier maakt deel uit van deze ontheffing, 2, Het is niet toegestaan om starts met een vrije ballon uil te voeren op een terrein dat ligt binnen een Natura2000-gebied of Beschermd natuurmonument, zoals aangegeven op de kaarten in de bijlage van de Beleidsregel leo, 3, Van de ontheffing kan alleen gebruik gemaakt worden tijdens de uniforme daglichlperiode, tenzij de uitvoering van een start plaatsvindt op een terrein gelegen buiten de bebouwde kom en bij of krachlens de Wet luchtvaart builen de uniforme daglichtperiode is toegestaan, 4, Het is niet toegestaan om met een vrije ballon op te stijgen in de buffers van Natura2000- gebieden of Beschermde natuurmonumenten zonder een natuurbeschermingswetvergunning of een schriftelijke toezegging van de Omgevingsdienst Haaglanden dal een natuurbeschermingswetvergunning niet nodig is, 5, De Luchtreiziger Ballonvaarten geeft ten minste 24 uur, voor het gebruik van de ontheffing de Minister van Infrastructuur & Milieu, gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de Nationale Politie en de burgemeester van de gemeente waarbinnen hel slartterrein ligt, kennis van het voornemen de ontheffing te gebruiken, In deze melding moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn opgenomen: kenmerk van de ontheffing; informatie over de betreffende locatie; soort en kenmerk luchtvaartuig(en); vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd; en indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van hel evenement Aan de minister van Infrastructuur & Milieu kan deze melding verzonden worden naar Aan gedeputeerde staten kan dit naar worden verzonden. Aan de Nationale Politie kan dit naar worden verzonden, 6, Voor aanvang van de vlucht moet de gezagvoerder van hel luchtvaartuig zich ervan vergewissen dat de onder punt 5 genoemde melding door de houder van de ontheffing is gedaan, 7, Het opstijgen van een bepaald terrein mag alleen plaatsvinden indien de rechthebbende op dat terrein daarmee heeft ingestemd. De gezagvoerder beschikt over een reproduceerbaar en verifieerbaar bewijsstuk daarvan dat kan worden overgelegd bij of na hel landen. Indien omwonenden melden dal zij overiast ondervinden, verzoek ik u om hen mede te delen dal zij contact kunnen opnemen met de meldkamer van de Milieudienst Rijnmond: Het verienen van deze ontheffing houdt niet in dal een start ondanks dal deze overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd, kan plaatsvinden. De burgemeester van de gemeente waarin het terrein ligt, kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking tot de openbare orde de uilvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de uilvoering van starts tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de (vlieg)veiligheid. Deze ontheffing laat onveriet dal u dient te voldoen aan de relevante bepalingen van de Regeling en de Wet luchtvaart, voor zover die in de procedure lol verlening van deze ontheffing niet zijn getoetst. Hel betreft met name de bepalingen inzake de veiligheid, vereisten waaraan een terrein moet voldoen en vlieghoogte. Deze ontheffing laat eveneens onverlet dat u dient te voldoen aan overige wetgeving, zoals de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- & Faunawet, Blad 6 van 6

7 BEZWAAR Rijnmond Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wel bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift Hel bezwaar dient gericht te worden aan: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland l,a,v, het Awb-secretariaat Postbus LP Den Haag Krachlens artikel 6:16 van de Awb schorst hel bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Rechtbank 's-gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek lot het treffen van een vooriopige voorziening worden ingediend. Ik verzoek u een kopie van het verzoek om een vooriopige voorziening te zenden aan: Milieudienst Rijnmond t,a,v, mw. mr, S, Eekhoul Postbus AV Schiedam Hoogachtend, Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland, voor dezen. M, Weber bureauhoofd geluid Milieudienst Rijnmond Kopie verstuurd aan: De burgemeesters van de Zuid-Hollandse gemeenten Inspectie Leefomgeving en Transport, De Nationale Politie, Blad 7 van 6

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3517 11 februari 2015 Circulaire Wapens en Munitie 2015 Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie