Nieuwsbrief VNG-project De Kanteling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief VNG-project De Kanteling"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief VNG-project De Kanteling Nummer 18, december 2011 Inhoud De Kanteling eindigt, althans in de huidige vorm... 1 Succesverhalen over Kantelen... 3 Enschede: Kantelen is leuk, nuttig en noodzakelijk... 3 Aalsmeer en Uithoorn: Loketten Wonen, Welzijn en Zorg werken gekanteld!... 4 Beuningen: De interne organisatie... 5 Helmond: Persoonlijke ondersteuning en MAATwerk... 6 Breda: De wijkzuster als spil... 8 Etten-Leur: Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een gekantelde werkwijze... 8 IJsselmonde: Vlechtwerkers en vitaliteitscheck Nieuwegein: Maatwerk, ook bij algemene voorzieningen De Kanteling eindigt, althans in de huidige vorm Wel het project, niet de beweging Eind 2011 eindigt De Kanteling in de huidige vorm. Dat wil zeggen, het VNG-project loopt af, het project dat in 2009 in het leven is geroepen om gemeenten te ondersteunen bij een nieuwe manier van werken in de Wmo. De beweging die het project in gang heeft gezet in gemeenten gaat natuurlijk gewoon door. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen twee jaar en vertellen we iets over het vervolg van het project. En we laten gemeenten aan het woord over hoe zij de Kanteling hebben opgepakt. Wat hebben we bereikt? De afgelopen twee jaar hebben we op uitnodiging van bijna 100 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een bijdrage geleverd aan het informeren van de gemeenteraad, Wmoraad en gemeentelijke partners. In al die gemeenten hebben we geholpen om de vernieuwing en de cultuuromslag op gang te brengen. Daarnaast hebben we aan individuele gemeenten maatwerk geleverd in de vorm van kortdurende consultatie en advies. We hebben een gekantelde modelverordening en het bijbehorende ondersteuningsaanbod voor gemeenten ontwikkeld. En we hebben congressen georganiseerd waarop gemeenten ervaringen met gekanteld werken konden uitwisselen. Steeds weer kwam naar voren dat gemeenten grote behoefte hebben aan praktische handvatten bij het kantelen. Onze Kanteling boekjes voorzien in die behoefte, zo blijkt uit de hoge waardering en de vele herdrukken. De boekjes worden nog steeds veel opgevraagd. (Zie op: bij te bestellen via 1

2 Inmiddels zijn vrijwel alle gemeenten bezig met kantelen, zo blijkt uit een enquête die de VNG onlangs heeft gehouden. Kantelen is een ingeburgerd begrip. Het is een synoniem geworden voor de omslag van kies uw voorziening naar: wat kunt u nog zelf. De omslag van zorgen voor naar eigen regie, van standaardoplossing naar maatwerk, en ook de omslag van eenrichtingsverkeer naar tweegesprek tussen gemeente en burger. In veel nieuwe beleidsplannen maatschappelijke ondersteuning komt kantelen terug. Hoe gaan we verder? Uit dezelfde enquête blijkt echter ook dat veel gemeenten eind 2011 de Kanteling nog niet voltooid hebben en graag de eerstkomende jaren gebruik willen blijven maken van het praktische ondersteuningsprogramma van de VNG. Daarom hebben we besloten om De Kanteling in 2012 en 2013 voort te zetten. Het project krijgt wel een ander karakter. De Kanteling tweede tranche wat kunt u verwachten? De focus van De Kanteling tweede tranche wordt anders. Inhoudelijk spitsen we ons toe op de nieuwe doelgroepen en andere opgaven die op gemeenten afkomen als gevolg van de decentralisatie begeleiding en de transitie jeugdzorg. Er zal dan ook intensieve afstemming plaatsvinden met het transitiebureau begeleiding, waarin VNG en VWS samenwerken (www.vng.nl/begeleiding) De wetswijziging die samenhangt met de decentralisatie begeleiding vereist de ontwikkeling van een nieuwe modelverordening maatschappelijke ondersteuning. Deze is driekwart jaar voordat de wetswijziging ingaat beschikbaar voor gemeenten. De huidige modelverordening is door VNG en belangenorganisaties gezamenlijk ontwikkeld en geïntroduceerd, om zo het draagvlak in gemeenten te vergroten en de lokale besluitvorming te vergemakkelijken. Bij de nieuwe modelverordening gaan we net zo te werk. Ondersteuningsaanbod Op verzoek van gemeenten zullen we veel aandacht besteden aan juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij de gekantelde verordening en de mogelijkheden voor eigen bijdragen. Verder focussen we op de organisatie van het contact met de burger (het gesprek), en, meer in het algemeen, de toegang tot alle vormen van maatschappelijke ondersteuning. In de komende jaren zullen we daarvoor weer een aantal praktische instrumenten aanreiken. 2

3 Succesverhalen over Kantelen Enschede: Kantelen is leuk, nuttig en noodzakelijk Door Anouk Platvoet-Neef (teamleider Zorgloket), Hermien Oude Munnink (teamleider Staf Zorg) en Rob van Straaten (Clustermanager Zorg), allen van de gemeente Enschede. In Enschede zetten we in op kwaliteit. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het zeker niet voor ons. Vraagverheldering Vanaf de start van de Wmo werkt het gemeentelijk Zorgloket Enschede actief aan de Kanteling. In de eerste paar jaar kreeg dit vooral vorm door het anders omgaan met de cliënt door middel van het stellen van andere en bredere vragen. Die zogeheten vraagverheldering kreeg vorm in een geautomatiseerd ondersteuningsinstrument voor de consulenten. Sinds medio 2010 hebben we er in het Zorgloket voor gekozen om deze instrumentele lijn los te laten. We zetten nu vooral in op de kwaliteit van onze consulenten en daarmee op de kwaliteit van het gesprek. Onze overtuiging is namelijk dat als je meer vertrouwt op de professional, de consulent, deze beter kan inspelen op de klant. Daardoor komt de Kanteling beter tot zijn recht. Deskundigheidsbevordering In 2010 zijn we daarom gestart met een intensief deskundigheidsbevorderingstraject waarbij alle consulenten zijn getraind in het voeren van een gekanteld gesprek. Op papier klinkt het namelijk heel mooi, een gekanteld gesprek. Maar juist daar, in het gesprek met de cliënt waar de daadwerkelijke Kanteling moet plaatsvinden, krijg je te maken met de weerbarstige werkelijkheid, namelijk de burger die gewend is dat de overheid het probleem oplost. Inmiddels zijn de consulenten in Enschede getraind in het stellen van confronterende vragen die cliënten uitdagen om de eigen kracht op te zoeken. De resultaten hiervan zien we nu terug in de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen. Nieuwe verordening Sinds mei 2011 worden de consulenten daarbij ondersteund door een gekantelde verordening. Deze sluit -beter dan voorheen- aan op het karakter en begrippenkader van de Wmo. De nieuwe verordening noodzaakt de consulenten om resultaatgericht te werken en maatwerk te leveren. Ook nodigt zij uit om bij het zoeken naar oplossingen te kijken naar mogelijkheden binnen de sociale kring. Bij de ontwikkeling van de Enschedese verordening is gebruik gemaakt naar de VNGmodelverordening zoals deze toen in conceptvorm beschikbaar was. Tegelijk met het invoeren van de nieuwe verordening hebben de consulenten een voorlichtingsgroep opgericht. Deze groep geeft met behulp van een presentatie en een Enschedese film over de Kanteling voorlichting aan huisartsen en hun assistentes, ouderenwerkers, bijstandsconsulenten et cetera. Indicaties De afgelopen maanden zijn de consulenten getraind om indicaties te stellen over het hele brede gebied van de Wmo (Voeren huishouden, Lokaal vervoer en Verplaatsen in en om de woning). 3

4 Daardoor is het aantal indicaties dat we extern hebben moeten inkopen fors gedaald. We hebben wel gezien dat een zekere specialisatie bij consulenten nodig is, omdat alles weten van alle resultaatgebieden, niet mogelijk is voor de consulenten. Daarvoor is het te omvangrijk en te complex. Aanbieders In de Kanteling trekt het Zorgloket Enschede nauw op met onze Enschedese zorgaanbieders. Daaruit zijn mooie initiatieven ontstaan. Zo is éen van de aanbieders gekomen met het voorstel om een gezamenlijke cursus voor HH1-hulpen te ontwikkelen. Doel van de cursus is de deskundigheid te vergroten waar het gaat om signalering en om het oplossen van problemen zonder uitbreiding van de indicatie. Als gemeente hebben we dit idee van harte ondersteund door alle zorgaanbieders bij elkaar te brengen, hun informatie te laten delen, door de externe deskundigheid in te huren voor het ontwikkelen van de cursus en voor het uitvoeren van een pilot met 28 hulpen. Die groep bestaande uit hulpen van al onze aanbieders heeft inmiddels de training afgesloten met een certificaat. Na evaluatie zal deze cursus verder door de zorgaanbieders worden opgepakt. Scootmobielpool Op dit moment zijn we bezig om met dank aan de kennis van onze gemeentelijke collegae uit Almere een scootmobielpool op te zetten rond een instelling. Doel daarvan is om mensen gebruik te laten maken van de pool in plaats van een individuele scootmobiel te verstrekken. Ook zijn we bezig om te kijken wat we via de bouwvergunningen kunnen doen aan de bewustwording van levensloop bestendig bouwen door particulieren. Draagvlak We timmeren dus flink aan de weg in Enschede, maar de belangrijkste succesfactor blijft de motivatie van de medewerkers, zowel de consulenten als de administratie die hen ondersteunt, en het politieke draagvlak voor de Kanteling. Want Kantelen is leuk, nuttig en noodzakelijk, maar de cultuurverandering die het betekent voor de burgers, levert ook weerstand, klachten en bezwaren op. En daar moet je mee om kunnen én willen gaan. En dat willen we in Enschede. We gaan immers voor kwaliteit! Aalsmeer en Uithoorn: Loketten Wonen, Welzijn en Zorg werken gekanteld! Door Marjorie Bulthuis (communicatieadvieseur G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn). Voor meer info: Judith Ottenheym, (beleidsmedewerker Wmo-voorzieningen). Gekanteld werken is voor de medewerkers van de Loketten Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn inmiddels een begrip. Sinds 1 januari 2011 werken de medewerkers gekanteld en met groot succes. Problemen van inwoners die zich melden bij het loket komen nu goed aan het licht en de oplossingen zijn vaak binnen de eigen sociale kring bereikbaar. In het begin was het wennen, maar nu weten de medewerkers wat gekanteld werken inhoudt. De voorbereidingen Om de Kanteling in te voeren zijn veel voorbereidingen gedaan en ook nu nog wordt de werkwijze steeds verder ontwikkeld. De verordeningen en het beleid voor de nieuwe werkwijze zijn als eerste 4

5 geschreven. In januari 2011 zijn de medewerkers van het Loket WWZ gestart met een cursus over gekanteld werken. Om de Kanteling tot een succes te maken, is het van groot belang dat iedereen weet wat dit is. Immers, het gaat om de vraag wat burgers écht nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving. De cursus begon met algemene informatie, wat de Kanteling nu precies inhoudt. Vervolgens kregen de medewerkers van het loket een training in gesprekstechnieken. Deze gesprekstechnieken zijn de basis voor het gekanteld werken. Met behulp van de geleerde technieken zijn de medewerkers aan de slag gegaan en inmiddels is iedereen er aan gewend om de problemen van de inwoners gekanteld aan te pakken. Kreten als melding, keukentafelgesprek en warme overdracht worden nu dagelijks gebruikt door de medewerkers van het loket. Het informeren van de inwoners Ook de inwoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn moesten op de hoogte worden gebracht van de gekantelde werkwijze van het Loket WWZ. Via de website van beide gemeenten, een informatiemarkt en een aantal berichten in de plaatselijke kranten zijn inwoners geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Verder heeft het loket een Wmo-krant gepubliceerd. In deze Wmo-krant staat onder andere: Wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is en waarom de Wmo vraagt om verandering (de Kanteling). De krant is in de gemeente Aalsmeer en Uithoorn huis aan huis verspreid, zodat alle inwoners de mogelijkheid hebben om te lezen over de veranderingen. Het informeren van de samenwerkende partners Ook de samenwerkende partners hebben de Wmo-krant ontvangen en hebben de berichten op de websites en in de plaatselijke kranten kunnen lezen. Het Loket WWZ is momenteel nog druk bezig om de samenwerkende partijen extra te informeren. Deze partijen verwijzen inwoners vaak door naar het loket. In 2012 zullen daarom een aantal presentaties georganiseerd worden. Hierin wordt uitgelegd aan partners wat de Kanteling inhoudt. Tot slot De medewerkers hebben al veel bereikt. Zij hebben zich het gekanteld werken eigen gemaakt. Zo komt een medewerker binnen vijf dagen na een melding op huisbezoek om het keukentafelgesprek te voeren. Natuurlijk is het niet niks om ineens volgens een andere methode te moeten werken, terwijl je jarenlang anders hebt gedaan. Om de puntjes verder op de i te zetten, volgen de medewerkers momenteel een training oplossingsgericht werken. Deze training leert de medewerkers om inwoners tijdens het gesprek te motiveren om zelf met oplossingen te komen. Ook de websites van Aalsmeer en Uithoorn zijn ingericht op de gekantelde manier van werken en worden voortdurend bijgewerkt. Beuningen: De interne organisatie Gemeente Beuningen is vooral trots op de manier waarop de interne Kanteling gelukt is. Gemeentelijke afdelingen moesten hiervoor meer gaan samenwerken. Daarnaast moest een mentaliteitsverandering op gang worden gebracht. Beuningen is eind 2010 met de Kanteling gestart. Het Wmo-beleid is op dat moment op twee afdelingen belegd. Dat geldt ook voor de voorzieningen. Voor een individuele of collectieve voorziening kan de burger terecht bij de afdeling Sociale Zaken, aan de balie Zorg, Werk en Inkomen. 5

6 De afdeling Inwoners is verantwoordelijk voor de algemene voorzieningen zoals het vrijwilligerswerkbeleid en dagopvang voor ouderen. Voor een gekantelde aanpak is deze tweedeling niet ideaal. Immers, één van de uitgangspunten bij gekanteld werken is een samenhangend voorzieningenaanbod. Als het aanbod van algemene voorzieningen goed georganiseerd is, hoeft minder aanspraak te worden gemaakt op individuele voorzieningen. Met de bestaande samenwerkings- en overlegstructuur was die samenhang niet automatisch geborgd. Daarbij kwam, dat het principe dat compenseren op verschillende manieren kan en dus niet per se met een individuele voorziening, nog niet in de hele organisatie bekend was. Dat gold zowel ambtelijk als politiek-bestuurlijk. Bij de gemeenteraad bleek er onduidelijkheid te bestaan over het verschil tussen recht op en compensatieplicht. De angst bestond dat kantelen eigenlijk betekende dat de burger met beperkingen overgeleverd zou worden aan willekeur. Inmiddels weten alle interne betrokkenen (uitvoering, beleid, management, bestuur, politiek) wat kantelen betekent en zijn overtuigd van de meerwaarde ervan. De samenwerking tussen de afdelingen en de wederzijdse informatievoorziening verloopt op een heel natuurlijke manier. De decentralisaties van de begeleiding, Wet Werken naar Vermogen en jeugdzorg worden gekanteld opgepakt. Deze interne Kanteling vormt een goede basis om de samenwerking met externe partijen verder uit te werken. Helmond: Persoonlijke ondersteuning en MAATwerk Door Irma Galama, senior Communicatieadviseur gemeente Helmond Ook Helmond zag een aantal jaren geleden De Kanteling op zich afkomen. Budgetten kwamen onder druk te staan, het aantal cliënten steeg, de druk op de arbeidsmarkt nam toe en de pakketmaatregel AWBZ werd geïntroduceerd. De opdracht: stop met AWBZ-je spelen, zet cliënten voorop en laat kwaliteit leidend zijn. In Helmond heeft dat geresulteerd in Persoonlijke Ondersteuning en uitgebreide MAATwerk trajecten. Een aanpak waarbij we samen, gemeenten en cliënten, verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning. Met als achterliggende gedachte dat inwoners soms veel meer zelf kunnen dan ze in eerste instantie misschien denken. Het inschakelen van professionele hulp is niet altijd de enige oplossing. Het model In een simpel voorbeeld werkt het Helmondse model als volgt. Een inwoner van Helmond belt voor hulp in de huishouding. Na dit telefoontje gaat een MAATwerker (MAAT= maatschappelijk advies traject) op huisbezoek. Tijdens dat bezoek kijken de MAATwerker en de inwoner samen naar de hele leefsituatie. Waarom heeft de inwoner deze vraag gesteld? Hoe is het met zijn vervoerssituatie? Van welke verenigingen is hij lid? Enzovoorts. In maximaal 12 huisbezoeken bespreken de inwoner en de MAATwerker wat de problemen precies zijn en wat de oplossing zou kunnen zijn. Centraal staan de vragen wat de inwoner zelf nog kan, wat zijn familie, vrienden en buren kunnen doen (zijn zogenaamde maatschappelijke steunsystemen), of collectieve voorzieningen (denk hierbij boodschappenhulpdienst en warme maaltijden) een rol kunnen spelen en vervolgens wat we echt aan 6

7 professionals moeten overlaten. Na de gesprekken zet de MAATwerker de afspraken op papier. Deze afspraken ondertekent de cliënt. En dan gaan we aan de slag met de afspraken. Aandacht Dit jaar hebben we Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk geëvalueerd. We hebben zowel naar de inhoudelijke kant als naar de financiële kant van de verandering gekeken. Wat blijkt? Onze cliënten waarderen ons met een 8,5. Ze zijn bijvoorbeeld erg tevreden over de hoeveelheid aandacht en informatie. Tegelijkertijd zie je ook dat de kantelingboodschap nog niet beklijft. Deze cultuurverandering van hulpbehoevend naar zelfredzaam vraagt een lange adem. En wat zeggen onze partners over Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk? We laten mevrouw Van der Neut aan het woord, voorzitter van de Seniorenraad, die de gemeente ook advies geeft bij Wmo-beleid. De Seniorenraad heeft de wijze waarop de Persoonlijke Ondersteuning ontwikkeld is zeer gewaardeerd. Alle relevante organisaties zijn daarbij betrokken geweest. Dat zorgt nog steeds voor breed draagvlak. De Seniorenraad onderschrijft van harte de Persoonlijke Ondersteuning en Maatwerk. De opgave voor de toekomst zal zijn hoe je als gemeente dit in stand kunt houden. Ook als het aantal hulpvragers toeneemt, onder meer door de transitie van de AWBZ en bezuinigingen ingevoerd moeten worden. De gemeente is ambitieus, daarom verwacht de Seniorenraad dat ook dit vraagstuk, in samenwerking met alle partners, succesvol aangepakt zal worden. Tenslotte Wethouder De Leeuw Jongejans (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs): Hier in Helmond zijn we met Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk gestart onder een gelukkig gesternte. Wij hebben kunnen investeren in de aanpak. De gemeenten die we nu vaak ontvangen, starten vanuit een bezuinigingsperspectief. Dat maakt creatief denken soms lastiger. Bovendien denk ik dat de Helmondse aanpak ook niet zal werken bij alle gemeenten. Door de schaal van Helmond, de nauwe samenwerking met de partners in de stad, ons vrijwilligerspotentieel en onze mentaliteit is Persoonlijke Ondersteuning een succes. Financieel Uit de financiële evaluatie blijkt dat de totale kosten van Persoonlijke Ondersteuning in 2010 niet voldoende omlaag zijn gegaan. De successen van de MAATwerkers worden deels teniet gedaan door een grotere stijging in het aantal cliënten dan verwacht en door een stijging van het tarief vanwege de aanbesteding. Hoe verder? Onze visie op Persoonlijke Ondersteuning blijft onverkort van kracht. In de komende jaren gaan we die visie verbreden naar alle cliënten met een voorzieningsvraag. Daarnaast vormt deze manier van werken de basis voor de decentralisatie van de functie Begeleiding uit de AWBZ. De uitgebreide MAATwerktrajecten gaan we selectiever inzetten. Verder zetten we in op een Kanteling van het welzijnswerk en onze contractpartners. Het gekantelde denken wordt onderdeel van de contracten die we met hen afsluiten via ons subsidieprogramma. Tot slot gaan we diensten verder collectiveren. Dit kunnen we door uitkeringsgerechtigden in te zetten 7

8 voor Zorg- en Gemaksdiensten waardoor het mes aan twee kanten snijdt: een hoger volume aan ZeGdiensten én uitstroom naar werk in de zorgsector. Breda: De wijkzuster als spil Door Juan Seleky, beleidsadviseur zorg en ouderen gemeente Breda Thuiszorg Breda is, dankzij financiële steun van ZonMW, het programma 'zichtbare schakel' gestart. Dit programma biedt Careyn Thuiszorg Breda de mogelijkheid om de wijkzuster als spil te laten functioneren in de wijk. In een gezondheidszorg die steeds meer kan, steeds meer functies kent en steeds meer aan veranderingen onderhevig is, dreigt het overzicht voor met name de meest kwetsbare doelgroepen gemakkelijk verloren te raken. De zichtbare schakel kent de sociale kaart van de wijk en kan hiermee de bewoners ondersteunen de weg te vinden op zijn of haar vraag. In dit project wordt onderzocht of de extra inzet van wijkverpleegkundigen naast een zorginhoudelijke verbetering ook leidt tot een hogere klant- en medewerkertevredenheid. De activiteiten van de wijkverpleegkundige zijn gericht op het tijdig signaleren van problemen, samenwerken en integreren van zorg. Zij zorgt voor een efficiënte inzet of doorverwijzing naar de juiste zorg of dienstverlening. De wijkverpleegkundige kan ingezet worden zonder indicatie, bijvoorbeeld na een doorverwijzing van de huisarts, en is er voor iedere bewoner van de wijk. Het plan sluit naadloos aan op het GWI-beleid (geschikt wonen voor iedereen) van de gemeente Breda en de visie van Careyn ons dorp, de integrale wijkgerichte zorg. De zichtbare schakels (wijkverpleegkundigen) zijn actief in de wijken Haagse Beemden (Noord West en Zuid Oost), Doornbos Linie en Geeren Zuid en Noord (onderdeel van GWI-gebied Hoge Vucht). Meer informatie Website gemeente Breda over GWI: Etten-Leur: Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een gekantelde werkwijze Door wethouder Theo Vaes van gemeente Etten-Leur Met de introductie van de Wmo in 2007 heeft onze gemeente ervoor gekozen om gelijk goed te beginnen. Op dit moment wordt landelijk veel aandacht besteed aan de Kanteling, een werkwijze die binnen onze gemeenten eigenlijk al toegepast wordt. Wij hebben Wmo-loket Elz, het startpunt voor welzijn, zorg en wonen (Elz is de afkorting van Etten-Leur en Zundert). In Zundert is de inlooplocatie in het gezondheidscentrum te vinden en in Etten-Leur heeft Elz een eigen vleugel in het gemeentehuis met een laagdrempelige ingang. Levensdomeinen Direct in het eerste contact met de burger gaan we het gesprek aan over de situatie waarin hij zich bevindt en de knelpunten die hij ervaart. In dit gesprek komen alle levensdomeinen ter sprake. 8

9 Gemeente en burger stellen samen vast wat het probleem is en wat het gewenste resultaat, bijvoorbeeld een schoon huis of zelfstandig kinderen kunnen bezoeken. Het uitgangspunt is dat we in het eerste contact zover gaan als mogelijk is op basis van de beschikbare informatie. Er is een goede mix van huisbezoeken, loketspreekuur en telefonische indicatiestelling, afhankelijk van de situatie van de burger. Overdrachtsmomenten zijn in het werkproces tot een minimum gereduceerd, zodat de burger niet het verhaal twee keer moet doen. Oplossingen Als het probleem is vastgesteld, zoeken gemeente en burger samen naar passende oplossingen, waarbij we aansluiten op wat de burger zelf kan of kan regelen. Individuele voorzieningen zijn steeds meer het sluitstuk geworden, terwijl deze onder de Wvg juist centraal stonden. Regelmatig blijken er goede andere en goedkopere mogelijkheden te zijn die tot het gewenste resultaat leiden. Natuurlijk heeft niet iedere vrager zo n uitgebreid gesprek nodig. Dat wordt bij de aanmelding (dus niet de aanvraag ) bepaald. Iedere klant heeft een vaste contactpersoon. Het ict systeem zorgt ervoor dat de nodige informatie beschikbaar is, zodat de vrager niet het hele verhaal nog eens moet vertellen. Complexe vragen worden in teamverband behandeld. Samenwerking Het Wmo-loket opereert in de keten van welzijn, zorg en wonen. De samenwerking tussen de diverse instanties is een belangrijke voorwaarde voor een gekantelde werkwijze. Bij het klantgericht zoeken naar passende oplossingen is het prettig dat een beroep gedaan kan worden op de expertise in de keten zoals bijvoorbeeld van MEE en van de GGZ-gebiedsgebonden consultatie (MEE heeft spreekuur op de loketlocaties). Met regelmaat worden zorgvragers overgedragen in de keten omdat dienstverlening overgaat in hulpverlening. Jaarlijks worden ongeveer vier ketenoverleggen georganiseerd. Klanttevredenheid Deze werkwijze leidt tot goede resultaten. Uit onderzoek blijkt dat vragers zeer tevreden waren met de aanpak binnen ELz, vooral omdat er de tijd voor ze is genomen en er geluisterd is en zorgvuldig met de situatie van dat moment is omgegaan. Ook wanneer er op een aanvraag geen individuele voorziening wordt verstrekt, maar wel naar tevredenheid een oplossing is gevonden voor het participatieprobleem. Dat dit zo goed lukt is vooral te danken aan de professionele aanpak van de medewerkers van Wmo-loket Elz. Tenslotte Zijn we nu uitgekanteld? Zeker niet. Er valt nog een hoop te doen en te verbeteren voordat een ieder meedoet. Het staat en valt echter met de aandacht die je voor individuele situaties hebt en de tijd die je bereid bent daarvoor uit te trekken. De samenwerking met partners is vaak essentieel. Wij zijn verheugd dat er met name op uitvoerend niveau zulke goede resultaten zijn bereikt. 9

10 IJsselmonde: Vlechtwerkers en vitaliteitscheck Door Karel Haga, algemeen projectleider Wmo-IJsselmonde Gezamenlijk zijn welzijn- en zorgorganisaties in 2009 gestart met de Wmo-pilot IJsselmonde. Alle voordeuren van de deelnemende organisaties staan open voor burgers met wat meer complexe vragen op het gebied van welzijn en zorg. Vlechtwerk Daar staat een uitvoerende professional als onderdeel van het vlechtwerk van professionals gereed om voor burgers met meer complexe vragen op dezelfde wijze het gesprek te voeren via een in IJsselmonde ontwikkeld gespreksmodel. Met dit welzijnsgesprek wordt de vraag van de burger verhelderd en geanalyseerd. Via dit gesprek worden de problemen vertaald in resultaten die de klant wil behalen. In dit gesprek wordt ook systematisch verkend wat de mogelijkheden van de klant en diens sociale netwerk zijn. Het vlechtwerk van professionals stelt samen met de klant een actieplan ( oplossingen ) op, dat wordt uitgevoerd door dat deel van het Vlechtwerk van professionals, dat voor deze klant noodzakelijk is (maatwerk). Dit Vlechtwerk bestaat dus uit een hoofdvlechtwerker met één of meerdere subvlechtwerkers. De feitelijke arrangementen worden door hem in overleg met de sub-vlechtwerkers en de klant geformuleerd. Daarbij worden ook de mogelijkheden van de buurt benut bij voor het vinden van oplossingen, die aansluiten bij de beoogde resultaten van de klant. Alle gesprekken worden vastgelegd en bijgehouden via een gezamenlijk dossier, dat alle vlechtwerkers kunnen bijwerken en raadplegen. Vitaliteitswijzer Daarnaast is sinds 2009 in IJsselmonde de VitaliteitsWijzer waar - met name oudere - wijkbewoners terecht kunnen voor een preventief gezondheids- en welzijnsonderzoek; de zogenaamde Vitaliteitscheck, die ongeveer een uur duurt. Met specifieke aandacht voor (overbelaste) mantelzorgers en sociaal geïsoleerde ouderen. Op basis van deze check kan de klant gerustgesteld worden (niets aan de hand), doorgeleid worden naar de reguliere VraagWijzer of huisarts (problemen oplossen) of een leefstijlplan aangeboden krijgen. Voor een bezoek aan of contact met de VitaliteitsWijzer is geen enkele (medische of andere) indicatie vereist en daarmee is de VitaliteitsWijzer een laagdrempelig aanbod. Leefstijlplan Met behulp van dit 'Leefstijlplan' wordt de cliënt geholpen bij het vinden van (nieuw) evenwicht en bevordering van de vitaliteit. Dit kan bestaan uit het compenseren of herstellen van uit evenwicht geraakte domeinen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van vrijwilligerswerk of deelname aan (nieuwe) sociale netwerken (bijvoorbeeld ter vervanging van een zinvolle dagbesteding na pensionering), begeleiden en motiveren van deelname aan beweegactiviteiten (ter bevordering van lichaam en geest) en/of in contact brengen met een 1e lijnszorgvoorziening (bijv. huisarts, fysiotherapeut, voedingsdeskundige). 10

11 VraagWijzer De Vitaliteitswijzer is als product geïntegreerd in de bestaande VraagWijzer IJsselmonde. Dit heeft als groot voordeel dat het loket VraagWijzer dezelfde ingang blijft. Bovendien kan bij de werkwijze en organisatie van de VraagWijzer worden aangesloten, zoals het gebruik maken van de systematiek van 'vraagverheldering' (via de 4 levensdomeinen met sociale netwerken als verbindende schakel). De Vitaliteitswijzer zal het specifieke netwerk op basis van vragen van klanten verder ontwikkelen om de volgende groep klanten nog beter te kunnen ondersteunen. Rand 36 De behaalde resultaten van de VitaliteitsWijzer zijn goed. Via de zogenaamde Rand 36 is aangetoond dat klanten die voorheen ver onder het gemiddelde scoorden na ondersteuning zich blijvend beter voelen. Dit is gemeten op drie momenten: bij aanvang, na de interventie en een half jaar na interventie. Uit een onderzoek door het bureau PCkwadraat blijkt bovendien dat dit instrument ook een economische winst oplevert, maar deze winst komt wel grotendeels bij de zorgverzekeraar terecht. Nieuwegein: Maatwerk, ook bij algemene voorzieningen Door Arthur Kocken, projectleider Wmo gemeente Nieuwegein Gemeente Nieuwegein heeft in de pilot voor De Kanteling vooral geïnvesteerd in: - Het gesprek met de inwoners over De Kanteling/ de compensatieplicht. - Maatwerk in het aanbod van algemene voorzieningen. - Samenwerking tussen Wmo-consulenten en professionals om individueel maatwerk mogelijk te maken. Het gesprek Individueel is al geoefend met verbreding van het indicatiegesprek, de Kanteling naar het keukentafelgesprek. Of zoals we het in Nieuwegein op verzoek van de Wmo-raad noemen: het huiskamergesprek. Maar er is meer nodig om te kantelen. Het is ook noodzakelijk om te weten wat inwoners belangrijk vinden in een gesprek. En daarmee samenhangend de dialoog over wat de gemeente en inwoners van elkaar kunnen verwachten. Dat gesprek voeren we met zoveel mogelijk inwoners, en op verschillende manieren. Sinds 2006 heeft de gemeente een jaarlijkse bijeenkomst waarvoor alle inwoners worden uitgenodigd. Die worden goed bezocht: ca. 200 deelnemers per keer. Dit jaar werd de bijeenkomst voor de derde keer onder regie van de Wmo-raad georganiseerd. Gespreksonderwerpen waren onder meer de compensatieplicht, maatwerk, eigen kracht. Inspirerende bijeenkomsten waarin inwoners aan het woord komen en waar bestuur en ambtenaren het gesprek met hen aan kunnen gaan. Na afloop is er iedere keer een informatiemarkt met aanbieders van individuele en algemene voorzieningen en andere organisaties. 11

12 Maatwerk in algemene voorzieningen Maatwerk in individuele voorzieningen is belangrijk, maar wat levert het op als algemene voorzieningen geen maatwerk kunnen bieden? Als de netwerken van inwoners niet worden versterkt? In de pilot hebben we gebruik gemaakt van de lokale vernieuwingsdrang bij instellingen en de mogelijkheden die andere projecten boden. Zo hebben we sinds 2007 gebiedsgerichte samenwerking met aanbieders van wonen, welzijn, gezondsheidszorg, zorg en onderwijs. Daarbinnen hebben we met hulp van externe financiering vernieuwingen doorgevoerd. Zoals welzijn op recept, signalering op sociaal isolement, generalisme bij professionals (spinners, welzijn nieuwe stijl, zichtbare schakel) en betrokkenheid van de eerstelijns gezondheidszorg in de gebiedsgerichte ketensamenwerking. We zijn er nog niet, maar wel stevig op weg naar algemene voorzieningen die daardwerkelijk een alternatief kunnen bieden voor individuele voorzieningen. De volgende stap is de vorming van een lokale uitvoeringsorganisatie voor zorg en welzijn die goed samenwerkt met de eerste lijn, met consulenten van de gemeente (Wmo maar ook bijvoorbeeld WWB en schuldhulpverlening) en waarin de decentralisatie AWBZ en jeugdzorg kan landen. Samenwerking tussen Wmo-consulenten en professionals Hoe brengen we het aanbod bij elkaar vanuit de leefwereld van inwoners? Daarover vindt het overleg plaats in de samenwerking met de partners. In het kader van De Kanteling hebben we vooral gekeken naar de samenwerking met aanbieders AMW en welzijn. Het Verweij Jonker instituut doet onderzoek naar de Kanteling in Nieuwegein. Wanneer vindt overdracht plaats? Hoe zorgen we dat we vrijwilligers inzetten met eerbiediging van hun motivatie en niet als verlengstuk van 'beleid'? Hoe kunnen we een beroep doen op de kracht van inwoners en ze vragen iets voor een ander te doen, ook al krijgen ze op andere onderdelen weer ondersteuning? Meer informatie over VNG-project De Kanteling? Vragen of lid worden van de nieuwsbrief? 12

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Samenwerkingsverband voortgezet (speciaal) onderwijs Noord-Kennemerland juni 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal. Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014. Zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal. Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014. Zo doen wij dat in Horst aan de Maas Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014 Zo doen wij dat in Horst aan de Maas Doel presentatie: Informeren en enthousiasmeren over werkwijze

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht

Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht Praktijkbeschrijving Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht De zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers verbeteren. Dat is de opdracht die de gemeente Dordrecht mee geeft aan de nieuwe

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 Geachte lezer, De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden "ontschot". Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen.

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden ontschot. Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen. Bijlage 2 Waar wilt u naartoe? Een oplossingsgerichte methodiek voor"het gesprek". Deze notitie begint bij de uitgangspunten van de WMO. En sluit aan bij de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Een vertaling van

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010. Gemeente Waterland juni 2011

Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010. Gemeente Waterland juni 2011 Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010 Gemeente Waterland juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 CLIENTTEVREDENHEID...3 2. HET WMO-LOKET...3 2.1 AANVRAGEN...3 2.2 INDICATIES...4 2.3 POPULATIE

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Delft 2011

Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Delft 2011 Het college van B&W van de gemeente Delft t.a.v. de wethouder Zorg en Wijken, de heer R. de Prez Postbus 111 2600 AC Delft Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG Datum 8 augustus 2013 Onderwerp Wetsvoorstel versterking eigen kracht Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Congres Kantelen in de Wmo

Congres Kantelen in de Wmo Congres Kantelen in de Wmo 'Kantelen in de Wmo' staat voor een nieuwe manier van werken, waarbij gemeente en burger met elkaar in gesprek gaan, de vraag van de burger breed benaderd wordt en de eigen kracht

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding pagina 2

Inhoudsopgave. Inleiding pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten Transformatie pagina 3 1.1 Mogelijkheden burger centraal pagina 3 1.2 Inclusief beleid pagina 3 1.3 De kracht zit in de nulde lijn pagina 3 1.4

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie