Versie Datum Wijziging H1, 3.6, 3.10, 3.13, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.18 en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie Datum Wijziging 1 26-03-2004-2 01-04-2009 H1, 3.6, 3.10, 3.13, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.18 en 4.19 3 01-11-2010"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP HET PRODUCTION ORGANISATION EXPOSITION (POE) VOLGENS Part 21 SUBPART G (AMC 21A.143(a)) Versie 5, Versie Datum Wijziging H1, 3.6, 3.10, 3.13, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.18 en Invoering Commission Regulation (EC) Nr. 1194/2009 en ED Decision 2010/001/R, begrip sub-tier en tekstuele verbeteringen/-aanvullingen H 4.18 Occurrence reporting, H3.9, 3.10, 3.11 Scope of Work van de goedgekeurde productie en idirect approval tekst IVW verandert in ILT (EU) No.748/2012, ED Decisions 2012/020/R, 2013/001/R, 2014 /007/R, H Directie verklaring, EASA FAQ link. COMMISSION REGULATION (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 Amended by: 69/2014 ED Decision 2012/020/R of 30 October 2012 (Issue 2), 2013/001/R, 2014/007/R EASA FAQ link: Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 TREFWOORDENLIJST 2 INLEIDING 3 PRODUCTION ORGANISATION EXPOSITION 3.1 Algemeen 3.2 Directieverklaring (21A.143.a.1) 3.3 Leidinggevend personeel (21A.143.a.2) 3.4 Functieomschrijvingen (21A.143.a.3) 3.5 Interne organisatie (21A.143.a.4) 3.6 Lijst van Gemachtigden (21A.143.a.5) 3.7 Beschrijving van de Personeelsbezetting (21A.143.a.6) 3.8 Beschrijving van de Productiefaciliteiten (21A.143.a.7) 3.9 Beschrijving van de werkzaamheden (21A143.a.8) 3.10 Meldingsprocedure t.b.v. wijzigingen in het erkende bedrijf (21A.143.a.9) 3.11 Wijzigingsprocedure t.b.v. het POE (21A.143.a.10) 3.12 Beschrijving van het kwaliteitssysteem (21A.143.a.11) 3.13 Overzicht van leveranciers en subcontractors (21A.143.a.12) 4 KWALITEITSSYSTEEM 4.1 Algemeen 4.2 Documentatie (21A.139.b.1.i) 4.3 Evaluatie, borging en toezicht bij subcontractors en leveranciers (21A.139.b.1.ii) 4.4 Verificatie van toeleveringen (21A.139.b.1.iii) 4.5 Identificatie en terugvindbaarheid (21A.139.b.1.iv) 4.6 Productieprocessen (21A.139.b.1.v) 4.7 Inspecties en testen, incl flight testing (21A.139.b.1.vi) 4.8 Kalibratie/Periodieke gereedschapscontroles (21A.139.b.1.vii) 4.9 Behandeling afwijkend materiaal (21A.139.b.1.viii) 4.10 Coördinatie van luchtwaardigheidsaspecten tussen POA-holder en DOA/TC-holder (21A.139.b.1.ix) 4.11 Afhandeling en archivering van productiedocumenten (21A.139.b.1.x, 21A.165 d, h) 4.12 Bekwaamheden en bevoegdheden van personeel (21A.139.b.1.xi) 4.13 Afgifte van BvL CRS en ARC (21A.139.b.1.xii) 4.14 Opslag, verpakking, hanteren en vervoer van producten (21A.139.b.1.xiii) 4.15 Auditing en te nemen correctieve- en preventieve maatregelen (21A.139.b.1.xiv) 4.16 Erkende werkzaamheden buiten locaties die t.b.v. de erkenning beschreven zijn (21A.139.b.1.xv) 4.17 Werk dat wordt uitgevoerd na de productie maar voor de levering, om het luchtvaartuig in een gebruiksveilige toestand te houden. (21A.139.b.1.xvi) 4.18 Occurrence reporting (21A.165.e, f) 4.19 Permit to fly en goedkeuring betreffende flight condities (21A.139.b.1.xvii) Pagina 2

3 1 TREFWOORDENLIJST AOC ARC BFE CRS EASA PART-21 PART-145 NKO POA POE PPB STC TC SIB Aircraft Operator Certificate (vergunning tot vluchtuitvoering) Authorised Release Certificate Door de klant aangeleverd materiaal (Buyer Furnished Equipment) Certificate of Release to Service European Aviation Safety Agency (http://easa.europa.eu) EASA; Certificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, en van ontwerp- en productieorganisaties (bijlage bij VERORDENING (EU) Nr. 748/2013 VAN DE COMMISSIE van 3 Augustus 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties) EASA Approved Maintenance Organisations Nederlandse Kalibratie Organisatie Production Organisation Approval in accordance with PART-21, Subpart G Production Organisation Exposition Principal Place of Business Supplemental Type Certificate Type Certificate Safety Information Bulletin 2 INLEIDING PART-21 Subpart G beschrijft de regelgeving voor het verkrijgen en onderhouden van een erkenning (POA) voor productieorganisaties, die luchtvaartuigen of onderdelen t.b.v. luchtvaartuigen produceren. Het hier voorliggende document beoogt een hulpmiddel te zijn voor de beoordeling of voldaan wordt aan de eisen die PART-21 Subpart G (Artikel 143) stelt aan het Production Organisation Exposition (POE) en PART-21 Subpart G (Artikel 139) stelt aan het Kwaliteitssysteem. Het POE wordt op zich niet goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport maar maakt wel een essentieel deel uit van de POA. Het POE wordt geacht te zijn goedgekeurd bij de afgifte van de erkenning. Een zorgvuldige beschouwing van het POE tijdens het erkenningtraject is derhalve noodzakelijk. Dit document vervangt op generlei wijze genoemde EASA-documenten, maar geeft een korte uiteenzetting/beschrijving van de gestelde eisen in de Nederlandse taal. Het document zal naar behoefte door middel van versieverhogingen aangepast worden. Pagina 3

4 3. PRODUCTION ORGANISATION EXPOSITION De volgende onderwerpen dienen tenminste behandeld te worden in het POE. 3.1 Algemeen Inhoudsopgave De inhoudsopgave dient volledig en correct te zijn. Er kan gekozen worden voor een inhoudsopgave aan het begin van het POE, of een verdeling naar hoofdstukken waarin verder de paragrafen van het hoofdstuk zijn verwerkt. In ieder geval moet de structuur van het handboek duidelijk zijn, zodat de bruikbaarheid van het handboek gewaarborgd is. Om het één en ander overzichtelijker te maken gaat de voorkeur uit naar één inhoudsopgave voor het hele handboek. Om het opzoeken te vergemakkelijken is de aanwezigheid van een index gewenst Wijzigingsoverzicht In het POE moet aangegeven zijn hoe het POE gewijzigd wordt. Een hulpmiddel t.b.v. de leesbaarheid van het POE kan zijn een wijzigingsmededeling die bij iedere wijziging van het POE naar de houders wordt opgestuurd. De laatst ingewerkte wijziging kan dan vòòr in het POE worden opgenomen. Zie ook punt Lijst met geldige pagina's Het is van belang dat de gebruikers van het POE weten of kunnen nagaan of de juiste inhoud aanwezig is. Een hulpmiddel kan zijn een volledige en bijgehouden lijst met alle pagina nummers die van kracht zijn met het revisie nummer en de datum van het van kracht worden Distributie De distributie moet zodanig zijn dat zeker gesteld is dat medewerkers die uit hoofde van hun functie het POE en/of daarin gerefereerde documenten nodig kunnen hebben, altijd en tijdig van bedoelde informatie voorzien worden. Het verdient aanbeveling voor papieren exemplaren (hardcopy) met een uniek registratienummer te werken, opdat de distributie beheerst kan worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor procedures die in andere handboeken zijn ondergebracht. In geval van digitale distributie dient op andere wijze te worden zeker gesteld dat alleen de van kracht zijnde versie beschikbaar is Kruisverwijzingen Er moet een kruisverwijzing zijn die de relatie vastlegt tussen de PART-21 artikelen en de hoofdstukken van het POE. Deze dient als leidraad voor bedrijf en Inspectie Leefomgeving en Transport om zeker te stellen dat alle aspecten van de regelgeving gedekt zijn in het POE. Indien relevante informatie in andere handboeken, procedures, of instructies is opgenomen, dan dient hierover in het POE een samenvatting opgenomen te zijn en dient in het POE ook een duidelijke kruisverwijzing incl. revisie en datum naar de betreffende documenten opgenomen te zijn Trefwoordenlijst Om te voorkomen dat er in het POE onbekende woorden en/of afkortingen staan, is het wenselijk om een lijst met deze woorden en afkortingen te maken. Een lijst is vaak overzichtelijker dan het eenmalig verklaren van de betekenis de eerste keer dat het voorkomt in het POE. De navolgende POE onderwerpen zijn ontleend aan 21A Directieverklaring (21A.143.a.1) In de directieverklaring is vastgelegd dat het bedrijf altijd volgens de richtlijnen, procedures en voorschriften van het POE en de documenten waar het POE naar verwijst, werkt. En dat de inhoud van het POE alleen van toepassing is op EASA approved designs. Zie voor toelichting EASA FAQ, link pagina 1. De erkenningaanvrager (de accountable manager) moet deze verklaring ondertekend hebben. Deze ondertekening bevestigt dat de accountable manager de autoriteit heeft om bovenstaande te realiseren. Pagina 4

5 3.3 Leidinggevend personeel (21A.143.a.2 en GM 21A.145) Het kaderpersoneel, dat mede verantwoordelijk is voor het naleven van het gestelde in PART-21 Subpart G, is verplicht een curriculum vitae op te stellen. Hiervoor dient EASA Form 4. Dit houdt in dat de naam, positie, relevante kwalificaties en relevante werkervaring van die personen bekend gesteld moeten worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Inspectie Leefomgeving en Transport beoordeelt of genoemde managers voldoende relevante kennis en ervaring (in soortgelijke functies en achtergrond m.b.t. de uit te oefenen functie) hebben. Gedacht dient te worden aan de hoofden van afdelingen zoals chef productie, hoofd kwaliteitszorg, hoofd bedrijfsbureau, etc. en zij die direct aan de accountable manager rapporteren. Indien voornoemd kaderpersoneel niet direct aan de accountable manager rapporteert, dan dient formeel geregeld te zijn dat bedoeld personeel een directe toegang heeft tot de accountable manager. Bovengenoemd personeel moet in het POE vermeld zijn. 3.4 Functieomschrijvingen (21A.143.a.3) Van de onder 3.3 genoemde functionarissen moet de plaats in de organisatie, zoals weergegeven in punt 3.5, het doel van de functie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vastgelegd zijn. Tevens dient aangegeven te zijn onder welke omstandigheden managers,als vertegenwoordigers van het bedrijf, direct contact mogen opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport. 3.5 Interne organisatie (21A.143.a.4) De structuur van de verantwoordelijkheidsketen voor de accountable manager en de in punt 3.3 genoemde functionarissen moet vastgelegd zijn in een organisatieschema. In het schema dient de algemene hiërarchische structuur (wie is verantwoordelijk) opgenomen te zijn, alsmede de namen van de betrokkenen. 3.6 Lijst van gemachtigden (21A.143.a.5) In het POE moet vastgelegd zijn, of het POE moet verwijzen naar een document waarin aangegeven, welke medewerkers van de productieorganisatie gemachtigd zijn tot het aftekenen van: een Statement of Conformity en/of een Authorised Release Certificate (EASA Form 1) of indien van toepassing een: Aircraft Statement of Conformity (EASA Form 52), Certificate of Release to Service (EASA Form 53), Permit to Fly (EASA Form 20a, 20b), Approval form for Flight conditions for Permit to Fly- (EASA Form 18B) Application to Permit to Fly (EASA Form 21) De persoonlijke gegevens van de gemachtigden, inclusief opleiding, speciale training, ervaring, identificatie, werkgebied, etc. dienen, als deel van het kwaliteitssysteem, vastgelegd te zijn volgens een vastgestelde procedure. De vastlegging moet zodanig zijn dat duidelijk blijkt waar de verleende machtiging betrekking op heeft. 3.7 Beschrijving van de personeelsbezetting (21A.143.a.6) In grote lijnen moet aangegeven zijn de grootte van de personeelsbezetting, de verdeling van het personeel over de verschillende afdelingen, alsmede de aanwezigheid van voldoende en opgeleid personeel per vakgebied en functie. Veelal kan verwezen worden naar andere documenten. 3.8 Beschrijving van de productiefaciliteiten (21A.143.a.7) Per vestigingsplaats moet aangegeven zijn een samengevatte beschrijving van de behuizing, de locatie van de verschillende gebouwen met het gebruiksdoel, alsmede de noodzakelijke voorzieningen t.b.v. bijvoorbeeld energie, klimaatbeheersing, relatieve vochtigheidsbeheersing, milieu aspecten, etc. De beschreven faciliteiten dienen afgestemd te zijn op de aard van de werkzaamheden die door de erkende organisatie worden uitgevoerd. Pagina 5

6 3.9 Beschrijving van de werkzaamheden (21A.143.a.8) In het POE moet een beschrijving van de productieactiviteiten opgenomen zijn. Voor Parts: - Design Holder - familie type (bijv. Fokker 70/100) o Product categorie (generic type, bijv. landing gears, tyres) o Vereiste productie methode (general area, showing the expertise) o Voor de detaillering (part nrs. /tek. nrs) moet er een link zijn met het Productie Organisatie en de Design Organisatie arrangement (POA-DOA arrangement) o Production location / subcontracted werkpakketten Voor Appliances: - Type Appliance o Product categorie (generic type, bijv ) o Vereiste productie methode (general area, showing the expertise) o Voor de detaillering (part nrs. /tek. nrs) moet er een link zijn met het Productie Organisatie en de Design Organisatie arrangement (POA-DOA arrangement) o Production location / subcontracted werkpakketten Voorbeeld SoW-Matrix Type Products/ Production method/ - capability POA-DOA Location categories Arrangement A/C Type Doors Machining, surface treatment X1 Subcontractor X Landing gears Airbus A340 AFT pressure 600 bulkhead Galley inserts Steam ovens Sheet metal, electronics, surface treatment X2 Y Z Afhankelijk van de productiewerkzaamheden die het bedrijf uitvoert, is een verbijzondering in de vorm van een "capability list" mogelijk. Op basis van een dergelijke "capability list" en een bijbehorende procedure in het POE met een verwijzing naar deze list, is het dan mogelijk dat het bedrijf zelf wijzigingen in deze capability list aanbrengt. Voor de indirect approval / indirecte goedkeuring van de capabilty list dient een procedure in het POE te worden opgenomen. Indirect approval is toegestaan voor toevoegingen binnen de goedgekeurde Scope of Work, alsmede inperkingen ervan. De procedure dient aan te geven wie, hoe en wat gecontroleerd wordt voor uitbreiding van de capability list (zoals bijv. data, tools, equipement, kwalificaties en interne bevoegdheden personeel) zowel intern als extern bij uitbesteding van de werkzaamheden). Tijdens een audit op dit onderdeel wordt steekproefsgewijs gecontroleerd in hoeverre wijzigingen beheerst verlopen - actie Inspecteur Meldingsprocedure t.b.v. wijzigingen in het erkende bedrijf (21A.143.a.9) In het POE moet een meldingsprocedure zijn opgenomen (of verwezen worden naar), waarin tot uitdrukking komt hoe en wanneer de Inspectie Leefomgeving en Transport op de hoogte wordt gesteld van belangrijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de POA. Wat onder belangrijke wijzigingen wordt verstaan, staat beschreven in PART-21A.147 en PART-21A.148 samen met het bijbehorende AMC/GM materiaal. De volgende aspecten worden onder andere genoemd: Belangrijke wijzigingen in producttype (bijv. vliegtuigtype), nieuwe categorie producten, productie methode /capabiliteit, POA-DOA Arrangement, productiecapaciteit, toegepaste werkwijzen en productielocaties. NB. Bij relocatie van de productieorganisatie dient een verhuisplan voor goedkeuring ingediend te worden, alvorens de verhuizing plaats gaat vinden. (zie AMC 21A.148) Wijzigingen in de organisatiestructuur, speciaal die delen van de organisatie die zich met kwaliteit bezighouden. Pagina 6

7 Wijzigingen bij de in het POE genoemde management, inclusief de erkenningaanvrager (accountable manager). Wijzigingen in het productieproces of het kwaliteitssysteem die zodanig zijn dat de luchtwaardigheid en/of het voldoen aan de specificaties belangrijk beïnvloed kunnen worden. Wijzigingen in het plaatsen van, of toezicht op, belangrijk uitbesteed werk of toegeleverde delen, daar waar de luchtwaardigheid of het aantonen van luchtwaardigheid aanzienlijk beïnvloed kan worden. N.B. Voor alle significante wijzigingen dient een formele aanvraag met een EASA Form 51 (en eventueel een EASA Form 4) bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ingediend te worden. Voor minor changes volstaat een / brief Wijzigingsprocedure t.b.v. het POE (21A.143.a.10) Het POE moet een procedure bevatten die aangeeft hoe het POE op beheerste wijze gewijzigd kan worden. Hierin moet opgenomen zijn dat de wijzigingen zoals aangegeven in punt 3.10 en die aanpassing van de POE tot gevolg zullen hebben, vooraf door de Inspectie Leefomgeving en Transport goedgekeurd moeten zijn. Minor changes in het POE mogen zonder goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en worden gewijzigd. Hiervoor dient een goedkeurprocedure / indirect approval in het POE te worden opgenomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport bepaald of de organisatie deze indirect approval aankan. Onder minor changes wordt verstaan: - herstel van drukfouten, zolang de inhoud maar niet wijzigt - beperken SoW - wijzigingen van procedures anders dan de hierboven aangegeven, die de kwaliteitsborging niet beïnvloeden (dus die geen invloed hebben op de kwaliteit van de output) Wat mag niet: - Uitbreiden SoW - Wijzigen AM of van personeel waarvoor een Form 4 benodigd is - Wijzigen van deze minor change goedkeurprocedure - Significante wijzingen zie 21A.147, GM 21A.147, 21A.148, deze nader benoemen, zie punt Wijzigingen in overige procedures, contracten en/of formulieren die volgens de wet/regelgeving specifieke goedkeuring door de autoriteit behoeven (bijv. EASA Form 1) Wijzingen die gedaan worden onder de minor change procedure dienen aan IVW voor kennisgeving te worden aangeboden Beschrijving van het kwaliteitssysteem (21A.143.a.11) In het POE moet het kwaliteitssysteem met de daarbij behorende procedures zijn beschreven. De elementen die in de procedures moeten zijn vastgelegd staan beschreven in hoofdstuk Overzicht toeleveranciers (21A.143.a.12) Het POE moet verwijzen naar, of een overzicht bevatten van alle toeleveranciers (partners, subcontractors, suppliers). 4 KWALITEITSSYSTEEM De hierna vermelde paragrafen (punten) bestaan steeds uit twee delen, te weten: Een samenvatting van de in PART-21 Subpart G gestelde voorwaarden waaraan genoemd onderwerp moet voldoen, getiteld:. Een samenvatting van hetgeen over die voorwaarden volgens 21A.139 vastgelegd moet zijn, getiteld:. Pagina 7

8 4.1 Algemeen De productieorganisatie moet kunnen aantonen dat het een kwaliteitssysteem heeft ingericht dat voldoet aan PART-21 Subpart G en dat systeem adequaat onderhoudt. Het systeem moet vastgelegd zijn en de organisatie in staat stellen luchtvaartuigen, producten, of diensten te produceren die aan de gestelde ontwerpgegevens en vliegveilige condities voldoen. Dit geldt evenzo voor de partners, subcontractors en leveranciers van de productieorganisatie. Om dit te bewerkstelligen moet de organisatie procedures, instructies, etc. voor de gebieden waarvoor de erkenning van toepassing is, vastleggen en in stand houden. Deze procedures,instructies, etc. moeten normen aangeven waaraan voldaan moet worden. (Dit zijn de zogenaamde "control procedures"). In algemene zin zijn genoemde gebieden vastgelegd in 21A.139 en worden deze toegelicht in de navolgende paragrafen. 4.2 Documentatie (21A.139.b.1.i) De productieorganisatie moet zeker gesteld hebben dat het documentenbeheer zodanig is dat de gebruiker voorzien is van de juiste informatie die behoort bij de door hem uit te voeren activiteiten. Dit geldt ook voor Inspectie Leefomgeving en Transport/EASA (luchtwaardigheids)informatie. Daarom moet vastgelegd zijn hoe de organisatie omgaat met het goedkeuren, uitgeven en wijzigen van de door de organisatie geproduceerde documenten die enige relevantie hebben met de activiteiten waarop de erkenning betrekking heeft. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld organisatie procedures, standaard bewerkingsbladen, (product)handboeken, formulieren, etc. Dit geldt ook voor de relevante documenten (ontwerpgegevens) die verkregen worden van de Type Certificate (TC) en/of de Supplemental Type Certificate (STC) Holder Evaluatie, borging en toezicht bij leveranciers en subcontractors (21A.139.b.1.ii) Voordat derden producten mogen leveren aan de productieorganisatie, moet nagegaan zijn of het kwaliteitssysteem van de leverancier en/of subcontractor aansluit en voldoet aan die van de productieorganisatie (leverancier- en subcontractor evaluatie). Tevens moet bepaald worden of de te leveren producten voldoen aan de vastgelegde specificaties. (Bijvoorbeeld door eerste product controles, proces en capability evaluaties, etc.) Vervolgens zal periodiek zeker gesteld moeten worden (bijvoorbeeld door auditing) dat nog aan genoemd kwaliteitssysteem wordt voldaan. N.B. 1) Indien leverancier en/of subcontractor ook een POA hebben, dan kan volstaan worden met het aantonen dat de kwaliteitssystemen van beide organisaties voldoende op elkaar aansluiten. Het nagaan of de door die leverancier geleverde delen voldoen aan de specificaties, kan beperkt blijven tot een documentatie controle. Zie GM Nr.2 21A.139(a). 2) De autoriteit (Inspectie Leefomgeving en Transport) moet in staat worden gesteld om bij de leveranciers en/of subcontractors resp. sub-subcontractors (sub-tiers) onderzoeken uit te voeren. De wijze waarop bovenstaande op beheerste wijze gerealiseerd wordt, moet in procedures zijn vastgelegd. Gedacht kan worden aan een vendor-rating systeem, hoe om te gaan met erkende bedrijven en de niet erkende, selectie criteria, extern auditplan met planning, wijze van handelen bij geconstateerde afwijkingen aan systeem c.q. toelevering, etc. De uitbestede werkzaamheden (inclusief die bij sub-tiers) vallen volledig onder de verantwoording van de erkende productieorganisatie. De productieorganisatie dient daarom aan te tonen hoe de subcontractor voldoet aan het, door de Inspectie Leefomgeving en Transport goedgekeurde, kwaliteitsysteem beschreven in het POE. M.a.w. hoe borgt de erkende productieorganisatie de werkzaamheden uitgevoerd bij de subcontractor (inclusief die bij sub-tiers). De wijze waarop de borging plaatsvindt dient in het POE beschreven te worden. Pagina 8

9 Indien evaluatie-, borgende-, of toezichthoudende activiteiten door derden worden uitgevoerd, dan moet dit beschreven zijn. De productieorganisatie blijft er echter uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de toelevering bij gebruik of inbouw in een product/vliegtuig voldoet aan de normen. 4.4 Verificatie van toeleveringen (21A.139.b.1.iii) De productieorganisatie moet zekerstellen dat toeleveringen, inclusief BFE, voldoen aan de gestelde specificaties. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld verificaties bij de leverancier, ontvangstcontroles (visueel, testen, ontvangstdocumenten verificatie, etc.), inspecties tijdens het verdere productieproces, etc. De te volgen werkmethoden, inspectiecriteria (goed en afkeur normen), om bovenstaande te bereiken moet voor alle categorieën toeleveringen vastgelegd zijn. 4.5 Identificatie en terugvindbaarheid (21A.139.b.1.iv) identificatie In elk stadium van het voortbrengingsproces (van ontvangst tot en met aflevering) moeten delen herkenbaar zijn en de status moet zichtbaar zijn of gemaakt kunnen worden. identificatie Vastgelegd moet zijn welk systeem of systemen van identificatie worden toegepast. Gedacht kan worden aan soorten labels, goedkeur/afkeur stickers, begeleidende documentatie, wijze van het vastleggen van partnummers/serienummers, etc. Aangegeven moet zijn op welke wijzen de status van delen zichtbaar gemaakt wordt. Gedacht kan hier worden aan goedkeur/quarantaine/afkeur, opslagtermijn registratie t.b.v. aan veroudering onderhevige delen/materialen, fase in het productieproces, testfase, etc. terugvindbaarheid Belangrijke delen (waaronder "critical parts", zie punt 4.18) en materialen moeten op systematische wijze worden gemerkt, opdat deze tijdens het voortbrengingsproces, alsmede na aflevering, te identificeren zijn en de herkomst daarvan is na te gaan. Dit met het doel om achteraf m.b.v. bewaarde documenten te kunnen vaststellen dat producten overeenkomstig vastgelegde eisen, waaronder de modificatie status, zijn geproduceerd. Deze categorie delen of materialen wordt vastgesteld door de ontwerporganisatie. terugvindbaarheid Vastgelegd moet zijn op welke wijze bedoelde delen worden geïdentificeerd, welke begeleidende documenten en afleveringspapieren bij de delen worden toegepast, hoe lang terugvindbaarheidsgegevens bewaard moeten worden, etc. Tevens moeten de criteria vastgelegd zijn die worden gehanteerd om vast te stellen welke delen en materialen terugvindbaar moeten zijn. 4.6 Productieprocessen (21A.139.b.1.v) De toegepaste productieprocessen moeten op beheerste wijze leiden tot producten die aan de gestelde specificaties voldoen. De toegepaste productieprocessen vanaf voorbereiding tot en met aflevering moeten beschreven zijn. Het betreft hier, indien van toepassing: - de voorbereiding van de productiedocumentatie, de ontwerpgegevens die omgezet worden in werkinstructies t.b.v. het productieproces - de selectie en evaluatie van leveranciers en subcontractors - de ontvangst van materialen en onderdelen en equipment - de kwalificatie van productie processen - de borging van continue competentie en kwalificatie van personeel - het vaststellen of de gereedschappen, equipment gebruikt in de productie voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde design data Pagina 9

10 - de monitoring en uitvoering van het gereedschap- en equipement onderhoud in productie - de monitoring van parameters bij gekwalificeerde productie processen - In proces- en eindinspecties - Indien van toepassing, moet de wijze van onderhoud vòòr aflevering vastgelegd zijn 4.7 Inspecties en testen, incl flight testing (21A.139.b.1.vi) Van zowel toegeleverde- als geproduceerde delen moet vastgesteld worden of deze delen voldoen aan de van toepassing zijnde ontwerpgegevens. Hiertoe moeten op bepaalde momenten inspecties en/of testen uitgevoerd worden. Dit betreft delen, samenstellingen, componenten, alsmede complete vliegtuigen (productietestvluchten). Vermeld moet zijn wanneer welke inspecties en testen uitgevoerd moeten worden, welke criteria aangehouden moeten worden en hoe te handelen bij geconstateerde afwijkingen (zie punt 4.9). Speciale inspectie- en testmethoden moeten in instructies zijn vastgelegd en worden opgeroepen indien uitvoering noodzakelijk is. Dit geldt ook voor situaties waarbij onderhoud vóór aflevering dient plaats te vinden. 4.8 Kalibratie /Periodieke gereedschapscontroles (21A.139.b.1.vii) De organisatie moet de beschikking hebben over voldoende en geschikte meet- en beproevingsmiddelen (ook pasmallen) opdat voldaan wordt aan het gestelde in punten 4.6 en 4.7. Deze middelen moeten bij gebruik in een deugdelijke staat verkeren en tot betrouwbare informatie leiden. Daarom moet de organisatie beschikken over een systeem om deze meet- en beproevingsmiddelen regelmatig op kwaliteit te beoordelen en te kalibreren/afstellen indien van toepassing. Procedures moeten beschrijven op welke wijze kalibratie /periodieke controles plaatsvinden, welke criteria ter bepaling van tijdsintervallen worden gehanteerd, hoe omgegaan wordt met situaties waarbij geconstateerd is dat acceptatiegrenzen overschreden zijn. Beschreven moet zijn op welke wijze aangetoond wordt dat uitsluitend met deugdelijk (lees gekalibreerde/gecontroleerde) meet- en beproevingsmiddelen wordt gewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beschrijving over de wijze van zichtbaar maken van toegestane gebruiksduur. Procedureel moet vastgelegd zijn wat wel/niet gekalibreerd moet worden. Vastgelegd moet zijn op welke wijze zeker gesteld is dat de metingen (kalibratie) naar de nationale standaarden herleidbaar zijn. Indien kalibratie, ijkingen en/of periodieke controles van meet- en beproevingsmiddelen door derden uitgevoerd worden, dan zal een procedure beschrijven hoe voldaan wordt aan het voorgaande. De betreffende uitvoerende instanties zullen moeten voldoen aan het gestelde van punt 4. 3 (Evaluatie, borging en toezicht bij subcontractors en leveranciers). Zie verder AIC-B 06/ Behandeling afwijkend materiaal (21A.139.b.1.viii) Zoals in punt 4.5 staat aangegeven moet in elk stadium van het voortbrengingsproces de status van delen herkenbaar zijn, dan wel zichtbaar gemaakt kunnen worden. Delen waarop afwijkingen zijn geconstateerd, moeten derhalve herkenbaar zijn. Essentieel hierbij is dat deze delen niet ongecontroleerd in het proces teruggebracht kunnen worden. Indien t.o.v. de ontwerpgegevens afwijkingen worden geconstateerd die betrekking hebben op eerder door de productieorganisatie vrijgegeven producten, dan moet met de ontwerporganisatie onderzocht worden wat de invloed op reeds afgeleverde producten kan zijn m.b.t. veilige vliegoperaties. Als dit aan de orde is dan moet de Inspectie Leefomgeving en Transport daarvan in kennis gesteld worden. Procedures moeten aangeven hoe de herkenbaarheid van afwijkend materiaal/producten gewaarborgd is (bijvoorbeeld door gebruik van labels, stickers, quarantaine ruimten, begeleidende documentatie, etc.). Pagina 10

11 Vastgelegd moet zijn op welke wijze delen, waarbij een afwijking is geconstateerd en als zodanig geïdentificeerd zijn, verder behandeld worden. Hierbij moet gedacht worden aan de wijze van beoordeling van de afwijking door bevoegde personen, wijze van vastlegging van beoordelingsresultaat, de methodiek bij het beoordelen van het resultaat van eventuele reparaties en wie daarbij bevoegd is tot oordelen, alsmede de wijze waarop herstelde delen weer in het productieproces worden opgenomen. Zie ook punt 4.10 m.b.t. afwijkingen. Een procedure moet beschrijven hoe gehandeld moet worden indien er afgeweken is van productieprocessen, zoals die door de ontwerporganisatie zijn vastgesteld. Een procedure moet beschrijven hoe gehandeld wordt bij geconstateerde afwijkingen die betrekking kunnen hebben op reeds vrijgegeven en/of afgeleverde producten, hoe de ontwerporganisatie dan wordt aangehaakt en hoe, indien van toepassing, de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt geïnformeerd. Voorgaande moet ook vastgelegd zijn voor toegeleverde delen Coördinatie van luchtwaardigheidsaspecten tussen POA-holder en DOA/TC-holder (21A.139.b.1.ix) Zekergesteld moet zijn dat de communicatie tussen de erkende productieorganisatie en de DOA/TC- holder (ontwerporganisatie) zodanig is dat af te leveren producten aan alle luchtwaardigheidsaspecten voldoen. Tevens moeten bij problemen m.b.t.. deze luchtwaardigheidsaspecten beide organisaties elkaar direct op de hoogte stellen, opdat adequate maatregelen genomen kunnen worden. Bovenstaande staat los van het feit of beide organisaties wel of niet een juridische eenheid vormen. De afspraken om voorgaande te realiseren moeten vastgelegd zijn en tot uitdrukking komen in overeenkomsten/arrangements en/of procedures voor zowel de DOA/TC-holder als de productieorganisatie. Deze documentatie moet onder andere de volgende aspecten bevatten: De personen c.q. afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van onderstaande punten. De verantwoordelijkheid van de ontwerporganisatie m.b.t. het zekerstellen dat luchtwaardigheidsinformatie (tekeningen, materiaal specificaties, processen, oppervlaktebehandelingen, etc.) goed en tijdig aan de productieorganisatie worden overgedragen. De verantwoordelijkheden en de wijze waarop, indien van toepassing, de erkende organisatie productie gegevens ontwikkelt die in overeenstemming zijn met luchtwaardigheidsspecificaties. Adequate afhandeling van productie non-conformances resp. afwijkingen De verantwoordelijkheden van de erkende productieorganisatie voor het ondersteunen van de ontwerporganisatie ten aanzien van zaken die betrekking hebben op luchtwaardigheidsaspecten en het uitvoeren van noodzakelijke acties. Aspecten zijn onder andere terugvindbaarheid na aflevering, uitvoering van modificaties, terugvindbaarheid van procesresultaten, technische informatie, assistentie en dergelijke. Tevens betreft het hier situaties waarbij het type certificaat nog verkregen moet worden. Indien van toepassing, het verstrekken van informatie door de productieorganisatie aan de ontwerporganisatie betreffende de vaststelling in welke mate prototypen en/of teststukken voldoen aan de gestelde ontwerpeisen. De regeling voor autorisatie door de ontwerporganisatie van geïntroduceerde afwijkingen t.o.v. de ontwerpgegevens veroorzaakt tijdens het voortbrengingsproces of voortkomend uit klanteneisen. Zie hiervoor ook punt 4.9 De methodieken en verantwoordelijkheden die er op gericht zijn een adequate configuratiebeheersing uit te voeren, opdat de productieorganisatie vast kan stellen dat voldaan is aan de ontwerpgegevens c.q. de luchtwaardigheidseisen. De wijze van melding van afwijkingen zoals beschreven in punt 4.9. Zie ook AMC No.1 en 2; 21A.133(b) en (c), incl. arrangement sample form. Pagina 11

12 4.11 Afhandeling en archivering van productiedocumenten (21A.139.b.1.x, 21A.165 d, h) Productiedocumenten zijn onder andere benodigd om tijdens het productieproces vast te stellen en vast te leggen wat de status van de producten is. Zie hiervoor ook punt 4.5. Tevens dienen deze voor het aantonen dat de producten alle stappen van het productieproces met goed gevolg hebben doorlopen en dat zij voldoen aan de gestelde ontwerpeisen. Terugvindbaarheid van procesgegevens wordt hiermede gediend. Zie hiervoor ook punt 4.5. Om dit te bewerkstelligen moet de organisatie een systeem hebben voor het verzamelen en archiveren van bedoelde documenten tijdens en na het productieproces. De voorwaarden gesteld aan de productieorganisatie zijn ook van toepassing op de toeleveranciers De volgende aspecten dienen tenminste in procedures vastgelegd te worden: De type documenten die gearchiveerd moeten worden en de tijdsduur van de archivering per type document. Bijvoorbeeld: Documentatie die gerelateerd is aan conformity van het artikel, tenminste twee jaar na afgifte van het Statement of Conformity of ARC., tenzij andere wetgeving van toepassing is. Documentatie gerelateerd aan "continue luchtwaardigheid" gedurende de operationele levensduur van het artikel. Beschrijving van het archiveringssysteem en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan geschikte locatie, wijze van verzamelen, toegepaste archiveringsmedia, toegangsregeling t.b.v. bedoelde documentatie, wijze van leesbaar houden bij toepassing van bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen, e.d.. De wijze van toezicht op toeleveranciers / subcontractors m.b.t. deze materie. Dit kan in samenhang met punt 4.3 uitgewerkt zijn Bekwaamheden en bevoegdheden van personeel (21A.139.b.1.xi) Er moet voldoende personeel zijn met voldoende opleiding en ervaring/bekwaamheden om de werkzaamheden waarvoor de erkenning van toepassing is, naar behoren uit te voeren. Tevens moet er voldoende bevoegd personeel zijn om na te gaan of de handelingen en/of producten voldoen aan de gestelde eisen, alsmede moeten er voldoende gemachtigden zijn. Zie hiervoor ook de punten 3.6 en 3.7. De voorwaarden m.b.t. gemachtigden (certifying staff) zijn expliciet vastgelegd in AMC21A (d)(1t/m9) Vastgelegd moeten zijn de kwalificaties waaraan productiepersoneel, bevoegd personeel voor toezicht en beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden, alsmede gemachtigden moeten voldoen. Dit geldt tevens voor personeel dat speciale processen uitvoert, waarvoor speciale kwalificaties vereist zijn. Denk hierbij aan speciale lastechnieken, Niet Destructief Onderzoek technieken, moeilijk of niet te controleren handelingen of werkzaamheden achteraf, etc. Ook moet beschreven zijn hoe periodiek wordt nagegaan of de vereiste kwalificaties nog voldoen en in voldoende mate aanwezig zijn en wat voor maatregelen eventueel getroffen zullen worden, indien zulks nodig mocht blijken. (Opleidingsplannen, trainingen, e.d.) Afgifte van BvL, CRS en ARC (21A.139.b.1.xii) Op basis van de erkenning (POA) is de productieorganisatie, na het aanbieden van een Statement of Conformity aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, geautoriseerd tot het verkrijgen van een BvL. Na onderhoud van een nieuw vliegtuig door de POA organisatie (zie punt 4.17) kan de POA organisatie het vliegtuig weer vrijgeven met een Certificate of Release to Service (EASA Form 53). Tevens is de organisatie geautoriseerd tot het vrijgeven van nieuwe luchtwaardige delen, waarvoor de erkenning van toepassing is, met het ARC. Voldoen aan de erkenningeisen volgens PART-21 Subpart G. Vastgesteld moet zijn dat elk voltooid vliegtuig en/of product overeenkomstig het Type Design c.q. goedgekeurde ontwerpgegevens is en in een toestand verkeert voor veilige vliegoperaties. Pagina 12

13 De documenten mogen alleen geautoriseerd worden door daartoe bevoegde personen (certifying staff). Het Aircraft Statement of Conformity moet van het type EASA Form 52 zijn en als zodanig geïdentificeerd zijn. Vóór het uitgeven van een Statement of Conformity moet een onderzoek uitgevoerd zijn, waarbij nagegaan en geregistreerd wordt of aan een aantal luchtwaardigheidsaspecten voldaan is. Deze aspecten staan vermeld in GM No. 3 to 21A.165(c). Het ARC moet van het type EASA Form 1 zijn, Per 28 september 2010 is het gebruik van het EASA Form 1 Issue 2 verplicht, waarbij de invulling moet plaatsvinden volgens Appendix I bij PART-21 en het nieuwe geïntroduceerde AMC No. 2 to 21A,163(c) Completion of the EASA Form 1. Tevens is AMC No. 1 to 21A,163(c) Computer generated signature and electronic exchange of the EASA Form 1 aangepast. Zie ook ED Decision 2010/002/R. Beheerste vastlegging van de Statement of Conformity- en de ARC- gegevens en de archivering daarvan volgens punt De vastlegging betreffende genoemde voorwaarden is voor een groot gedeelte al in deze toelichting aangegeven. Daarnaast is het noodzakelijk dat vastgelegd is de wijze waarop genoemde documenten ingevuld worden, wie waarvoor is geautoriseerd en welke criteria daarbij gehanteerd worden en hoe deze autorisatie zichtbaar gemaakt wordt Opslag, verpakking, hanteren en vervoer van producten (21A.139.b.1.xiii) De opslag en verpakking, alsmede het hanteren en vervoer van producten moeten zodanig zijn, dat zeker gesteld is dat geen vermindering van kwaliteit van die producten plaats vindt. Dit geldt ook voor producten waarvoor maximaal toelaatbare opslag en/of gebruikstermijnen van toepassing zijn (life time items),met dien verstande dat daarbij de gestelde opslag c.q. gebruikscondities gevolgd moeten worden. In procedures moet vastgelegd zijn welke methoden gevolgd worden en welke voorzieningen getroffen zijn om zeker te stellen dat aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan opslag/omgevingscondities, wijze van verpakken en verpakkingscriteria, e.d., indien e.e.a. van toepassing Auditing en te nemen correctieve- en preventieve maatregelen (21A.139.b.1.xiv) Stelselmatig moet door het uitvoeren van audits geverifieerd worden of de vastgelegde procedures van het kwaliteitssysteem, volgens de aangegeven normen gevolgd worden. Daarmee wordt dan tevens bepaald of voldaan wordt aan de regelgeving van PART-21 Subpart G en of de procedures voldoen aan het doel waarvoor ze opgezet zijn. Deze audit functie (borgingsactiviteit) moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke functie (onafhankelijk van de functies die geaudit worden) van de betreffende de organisatie. Opmerking: 1) Bij de term onafhankelijk wordt ook bedoeld voldoende gezag, toegang tot de hele productieorganisatie en mogelijkheden om het werk zonder noodzakelijke ondersteuning van de te auditen functies uit te voeren. 2) Naast auditing zijn er nog andere activiteiten die een borgende werking hebben. Deze worden hier in dit punt niet toegelicht. De resultaten van de audits moeten aan het leidinggevend personeel, zoals aangegeven in punt 3.3 en de accountable manager gerapporteerd worden Tevens moet overzicht gehouden worden t.a.v. het tijdig oplossen van geconstateerde afwijkingen. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) oplossen zelf ligt bij genoemd leidinggevend personeel en uiteindelijk bij de accountable manager. Het systeem van auditen moet in procedures vastgelegd worden, waarbij tot uitdrukking komt dat alle elementen van het kwaliteitssysteem periodiek geschouwd worden en dat in geval van geconstateerde tekortkomingen een methodiek gevolgd wordt, die zeker stelt dat die tekortkomingen met de juiste prioriteit worden opgelost. Pagina 13

14 Gedacht kan hierbij worden aan onder andere een auditplan (wie, wat, hoe en waar), een auditplanning (wanneer), bewakingsoverzichten t.b.v. tekortkomingen en effectiviteitmetingen van de genomen maatregelen. N.B. Het auditplan moet direct of indirect de artikelen van PART-21 subpart G afdekken Erkende werkzaamheden uitgevoerd buiten locaties die t.b.v. de erkenning beschreven zijn (21A.139.b.1.xv) Erkende werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden op de locaties zoals die aangegeven zijn op de erkenning en beschreven zijn in de POE. (Zie hiervoor 3.8.) Gaat hiervan afgeweken worden, dan moet de Inspectie Leefomgeving en Transport vooraf geïnformeerd worden en akkoord gaan met de nieuwe productielocatie, dan wel met het reallocatieplan. De erkenning kan dan vervolgens, indien noodzakelijk, aangepast worden. Opmerking: Indien werkzaamheden, zonder goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport, door de productieorganisatie uitgevoerd worden op locaties die niet deel uitmaken van de erkenning, dan kunnen die werkzaamheden beschouwd worden als niet vallende onder de erkenning. Indien voornoemde reallocatie aan de orde mocht komen, dan moet vastgelegd zijn de wijze waarop zeker gesteld is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport tijdig geïnformeerd wordt over de plannen om van een andere, nog niet erkende, locatie gebruik te gaan maken, alsmede hoe het autorisatieproces werkt. Indien werkzaamheden buiten de erkende locaties tijdelijk door z.g. working parties worden uitgevoerd, dan dient hiervoor een procedure te zijn.(bijvoorbeeld op locatie van de afnemer) Onderhoudswerkzaamheden binnen de scope of work (21A.139.b.1.xvi) Indien de productieorganisatie vliegtuigen produceert, dan is die organisatie onder bepaalde voorwaarden gemachtigd tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan die vliegtuigen en het vrijgeven van die werkzaamheden door middel van een CRS. De productieorganisatie moet een kwaliteitssysteem en onderhoudsprocedures hebben die zekerstellen dat de betreffende vliegtuigen in een luchtwaardige conditie blijven. De onderhoudswerkzaamheden moeten beperkt blijven tot die vliegtuigen die niet onder een AOC en daarmee onder PART-145 vallen. Het toestaan van onderhoud moet in de erkenning zijn opgenomen. De toe te passen werkwijzen en te hanteren instructies moeten vastgelegd zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inwerken van AD's en service bulletins, het uitvoeren van reparaties, conservering en periodieke inspecties, het uitvoeren van onderhoud na vluchten en dergelijke. In een systeem moet zijn vastgelegd hoe en wanneer die werkwijzen en instructies gevolgd moeten worden. Tevens moet, in geval van onderhoud aan een luchtvaartuig, aangegeven zijn hoe om te gaan met het Aircraft Log Book of EASA Form 53, Certificate of Release to Service en de release procedure. Uiteraard mag gebruik gemaakt worden van de nieuwbouw procedures voor zover van toepassing Occurrence reporting (21A.165, e, f) De productieorganisatie zal procedures dienen te hebben voor de behandelen en onderhouden van een interne en externe occurrence reporting systeem voor het verzamelen, analyseren en identificeren van rapporteerbare technische occurences. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen in het occurence systeem van de productieorganisatie duidelijk aangegeven te worden. De technische occurrences dienen na de identificatie van een unsafe condition binnen 72 uur door de verantwoordelijke productie-organisatie management naar de DOA/TC holder en naar EASA Pagina 14

15 (zie ook EASA website )en naar de Inspectie Leefomgeving en Transport adres: gestuurd te worden. Op de websites zijn invulformulieren beschikbaar. Vermeld voor zover mogelijk ook de preventieve acties genomen om soortgelijke voorvallen te voorkomen. Controleer of deze actie volgens 4.15 worden uitgevoerd en afgehandeld. In de onderzoeksprocedure met de DOA/TC holder dient aan te geven worden welke positie(s) binnen de productieorganisatie hierin participeert (of participeren). Tevens wordt assistentie geboden in continuing airworthiness acties welke gerelateerd zijn aan delen die geproduceerd zijn.. Indien de productieorganisatie een toeleverancier is van een andere productieorganisatie dan dient deze ook op de hoogte gesteld te worden Permit to fly en goedkeuring betreffende flight condities (21A.139.b.1.xvii) Indien de productieorganisatie vliegtuigen produceert, dan zal die organisatie een permit to fly nodig hebben voor het uitvoeren van vluchten onder bepaalde omstandigheden (zie 21A.701). De productieorganisatie zal procedures dienen te hebben voor het identificeren van de noodzaak tot een permit to fly, het aanvragen van de goedkeuring van de flight conditions (21A.708) en de goedkeuring van de permit to fly, e.e.a. volgens Part21 SubpartP Permit to fly. Dit is een publicatie van Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart Postbus BD Den Haag T Pagina 15

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport

Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport Inspectie Leefomgeving en Transport Luchtvaart Afdeling Vergunningverlening Uitgave 9 januari 2012 INLEIDING

Nadere informatie

Appendix op het CAME voor Annex II. vliegtuigen. van. KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Erkenningnummer NL-65

Appendix op het CAME voor Annex II. vliegtuigen. van. KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Erkenningnummer NL-65 Appendix op het CAME voor Annex II vliegtuigen van KNVvL Afdeling Zweefvliegen Erkenningnummer NL-65 ALGEMEEN INHOUDSOPGAVE 0.1. BEHEER APPENDIX... 2 0.2. ALGEMEEN... 3 1. ORGANISATIE... 4 1.1. BELEIDSVERKLARING

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Annex II appendix op het CAME

Annex II appendix op het CAME Annex II appendix op het CAME Frank Beemster Technici Conferentie Papendal, 26 november 2016 Aanleiding: Aanleiding: een EASA Standardisation audit bij de ILT op sommige EASA- erkenningen (Part M subpart

Nadere informatie

Datum 28 december 2015 Betreft Besluit inzake aanvraag tot wijzging vestigingsplaats

Datum 28 december 2015 Betreft Besluit inzake aanvraag tot wijzging vestigingsplaats Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie v an Inft astructuur en Milieu il r ':'i' i'1illi > Retouradres Postbus 575 2130 AN Hoofddorp KNVvL Afdeli ng Zweefvliegen T.a.v: l. Vis Postbus 618 6800

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11508 1 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/66162,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Acceptatierapport Luchtwaardigheid

Acceptatierapport Luchtwaardigheid Acceptatierapport Luchtwaardigheid Naast dit acceptatierapport dient er ook een aanvraagformulier Bewijs van Luchtwaardigheid en indien van toepassing een Airworthiness Review Rapport ingediend te worden.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

KNVvL ARC supervisie. Wat is een airworthiness review en waarom moet deze worden uitgevoerd.

KNVvL ARC supervisie. Wat is een airworthiness review en waarom moet deze worden uitgevoerd. KNVvL ARC supervisie Wat is een airworthiness review en waarom moet deze worden uitgevoerd. Introductie Airworthiness Review Certificaat Type ontwerp BvL ARC en oneindig BvL AR doel en inhoud Onderhoudsprogramma

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-145. (AMC 145.A.70(a)).

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-145. (AMC 145.A.70(a)). NEDERLAND INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT DIVISIE LUCHTVAART Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp TOELICHTING OP HET MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION VOLGENS Part-145 (AMC 145.A.70(a)). Uitgave 1 d.d. 01-04-2004

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijfserkenning Part - M.A.F. en M.A.G. (EASA Form 2)

Aanvraag Bedrijfserkenning Part - M.A.F. en M.A.G. (EASA Form 2) Aanvraag Bedrijfserkenning Part - M.A.F. en M.A.G. (EASA Form 2) Met dit formulier kunt u een eerste afgifte of wijziging van een bedrijfserkenning Part - M.A.F. of M.A.G. aanvragen. Aanvragen voor wijzigingen

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2)

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2) Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) Met dit formulier kunt u een certificaat "luchtvaartgeneeskundig instantie (AeMC) " aanvragen. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-145. (AMC 145.A.70(a)).

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-145. (AMC 145.A.70(a)). TOELICHTING OP HET MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION VOLGENS Part-145 (AMC 145.A.70(a)). Versie Datum Wijziging 1 01-03-2004-2 01-03-2009 H1, 3, 3.2, 3.4, 3.13, Annex 3 3 01-06-2010 Alle hoofdstukken

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

minuut Ministerie van Infrastructuur en Milieu B737NG GOJ 2015-42392 J. Kerkhoff Fokker Services BV. T.a.v: P. Somers Postbus 1357 2130 EL Hoofddorp

minuut Ministerie van Infrastructuur en Milieu B737NG GOJ 2015-42392 J. Kerkhoff Fokker Services BV. T.a.v: P. Somers Postbus 1357 2130 EL Hoofddorp Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Fokker Services BV. T.a.v: P. Somers Postbus 1357 2130 EL minuut Getypt door / paraaf Besluit inzake aanvraag B737NG Vervolg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30238 16 juni 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/113127,

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE Voorstel voor een VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van[ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING (EG) NR. /.. VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING (EG) NR. /.. VAN DE COMMISSIE Voorstel voor een VERORDENING (EG) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 NPEX BV is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen.

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Datum : 11/05/01 Editie : 1 Betreft : Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken PROCEDURES Registratie bij onderhoud (koppeling met paragraaf 2.3 REOB:2008) Voor aanvang onderhoud documenten aanwezig: o Onderhoudsdocumentatie van specifieke blusmiddel (art. 2.2) o checklist / onderhoudsrapport

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht VW Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer door de lucht Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Versiebeheer. Datum 1 juli 1995

Versiebeheer. Datum 1 juli 1995 Versiebeheer Datum 1 juli 1995 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is Versiebeheer en waar is het geregeld? 4 3 Hoe werkt versiebeheer in de praktijk? 6 3.1 Wijziging in programmatuur 6 3.2 Wijziging in

Nadere informatie

Titel van het document

Titel van het document Titel van het document Gebruik deze template om een nieuwe procedure te schrijven. De blauwe en rode tekst dient ter ondersteuning bij het invullen. Deze tekst moet verwijderd worden na het invullen. Doel

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Slide 1. De Koele Keten. Tijdens bereiding, transport & opslag

Slide 1. De Koele Keten. Tijdens bereiding, transport & opslag Slide 1 De Koele Keten Tijdens bereiding, transport & opslag De Koele Keten Tijdens bereiding, transport & opslag Slide 2 Introductie Koele keten van bereiden tot en met transport, door Bas Guijs, werkzaam

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

Klachtenprocedure 2017

Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 1. Doel van de procedure. Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen FUEGO BV. Deze klachtenprocedure is

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012

INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012 INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012 De verordeningen nr. 1178/2011 en nr. 290/2012 laten een lidstaat toe om de toepassing ervan uit te stellen. In België

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht; Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie