Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak"

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak Alle landbouwers die: - melk en/of andere zuivelproducten rechtstreeks aan particulieren, kleinhandelaars, groothandelaars, grootverbruikers verkopen of gratis afstaan - en/of afgeroomde melk of room leveren aan een koper - en/of over een quotum rechtstreekse verkopen beschikken moeten de verplichtingen opgenomen in dit register naleven. Gelieve de instructies vooraan in dit register aandachtig te lezen. Belangrijk - Het register moet wekelijks worden ingevuld. Bij controle moet steeds een goed bijgewerkt register kunnen worden voorgelegd. - Voor alle afgewerkte producten die rechtstreeks verkocht worden moet per product de geproduceerde hoeveelheid, de verkoop, en de stock worden opgegeven. - Afgeroomde melk en room die geleverd wordt aan een koper moet opgegeven worden als rechtstreekse verkoop. Enkel volle melk geleverd aan de koper wordt als leveringen beschouwd voor de berekening van de heffing op de leveringen. De afgeroomde melk geleverd aan een koper zal in rekening gebracht worden bij de berekening van de heffing op rechtstreekse verkopen als het vet niet verantwoord is door leveringen room of rechtstreekse verkopen van boter, room of andere zuivelproducten. - In het kader van de Eenmalige Perceelsregistratie worden vanaf 1 januari 2007 nieuwe begrippen gebruikt. Volgende begrippen worden vervangen door: Producent -> Landbouwer Producentnummer -> Landbouwernummer Productie-eenheid -> Exploitatie Productie-eenheidsnummer -> Exploitatienummer Gelieve in elke briefwisseling uw exploitatienummer en landbouwernummer te vermelden. Elke wijziging betreffende uw identificatie moet aan de buitendienst doorgegeven worden via de identificatiekaart van de exploitatie.

2

3 1. Toelichting bij enkele belangrijke definities Rechtstreekse verkoop: is elke verkoop of overdracht van melk of andere zuivelproducten door de landbouwer rechtstreeks aan de eindverbruiker, alsook de leveringen van afgeroomde melk en room aan een koper. Gratis afstand wordt dus ook als rechtstreekse verkoop beschouwd. Eindverbruikers (klanten) zijn bijvoorbeeld particulieren, bezoekers op opendeurdagen, bakkers, groothandelaars, kleinhandelaars en grootverbruikers (bv. restaurants, hospitalen, bejaardentehuizen, scholen ). De eindverbruiker koopt melk of andere zuivelproducten aan om deze zelf te consumeren of zonder tussenkomst van derden in zijn oorspronkelijke vorm door te verkopen aan een andere eindverbruiker. Melk (volle melk): is het door het melken van één of meer koeien verkregen product. Het is melk waarvan het natuurlijke vetgehalte niet is gewijzigd. De melk mag dus geen afroming hebben ondergaan en er mag ook geen room of afgeroomde melk aan toegevoegd zijn. Andere zuivelproducten: zijn alle andere zuivelproducten dan melk. Het zijn producten die verkregen zijn uitsluitend uit melk, producten op basis van melk of producten die zijn samengesteld uit melk. Andere zuivelproducten zijn onder andere room, afgeroomde melk, boter, verse kaas, kaas, mattentaarten, pannenkoeken, cake, yoghurt, roomrijst, chocopasta, karnemelk Afgeroomde melk: is de melk waarvan het vetgehalte door afroming is verminderd tot 5 gram botervet/liter of minder. Afgeroomde melk geleverd aan een koper moet als rechtstreekse verkopen worden geboekt. Wij willen er u tevens aan herinneren dat het verboden is om melk waarvan het vetgehalte door gedeeltelijke afroming of door toevoeging van afgeroomde melk is verminderd maar waarvan het vetgehalte nog hoger is dan 5 gram botervet/liter, te leveren aan kopers. (Ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de samenstelling van melk geleverd aan kopers) Landbouwer: is een natuurlijke of rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen of van beide, die zijn bedrijf op een autonome wijze beheert en die uit dien hoofde rechtstreeks melk of andere zuivelproducten aan de eindverbruiker verkoopt of overdraagt of die melk levert aan een koper. Melkveebedrijf: is het geheel van de door de landbouwer beheerde en uitgebate melkexploitaties. Melkexploitatie: is het geheel van de functioneel samenhangende middelen, door de landbouwer uitgebaat voor de productie van melk. Deze middelen omvatten, voor exclusief gebruik van de landbouwer, de melkveestal, de voor de melkproductie gebruikte gronden, de melkplaats, met inbegrip van de melkinstallatie, de melkkoeien, de voedervoorraden en de melkkoeltank of de melkkruiken. Levering: is elke levering van melk, exclusief andere zuivelproducten, door een landbouwer aan een koper ongeacht of de landbouwer, de koper, de onderneming die deze melk behandelt of verwerkt, dan wel een derde de melk vervoert. Koper: is een onderneming of een groepering die melk koopt van een landbouwer: - ofwel om deze, ook in het kader van een loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken - ofwel om deze door te verkopen aan één of meer ondernemingen die melk of andere zuivelproducten behandelen of verwerken. Iedere koper moet volgens de bepalingen in de melkquotareglementering worden erkend. Het is de plicht van de landbouwer er zich van te vergewissen dat de koper aan wie hij levert erkend is. Voorbeelden van kopers zijn zuivelfabrieken, roomijsfabrikanten, kaasfabrikanten, ophaalcentra voor melk, ijssalons, Wettelijke basis: - Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten. - Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten. - Besluit van de Vlaamse regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006.

4 2. Verplichtingen: algemeen - Elke landbouwer betrokken bij de rechtstreekse verkopen moet wekelijks zijn register bijwerken. Ook landbouwers die geen rechtstreekse verkopen doen maar die wel over een quotum rechtstreekse verkopen beschikken, moeten dit register invullen. (zie punt 3) - Het register moet steeds ter inzage liggen voor de controleagenten van de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. (zie punt 4) - De landbouwer moet alle bewijsstukken betreffende de gegevens van dit register gedurende 5 jaar bewaren. (zie punt 4) - De landbouwer moet zijn jaarlijkse verklaring uiterlijk op 30 april opsturen naar de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. (zie punt 5) - Indien de landbouwer een tijdelijke overdracht wenst van zijn quotum leveringen naar zijn quotum rechtstreekse verkopen of omgekeerd moet hij een aanvraag indienen uiterlijk op 30 april. (zie punt 6) - Bij niet naleven van de verplichtingen worden er strafmaatregelen getroffen. (zie punt 7) 3. Verplicht wekelijks bijwerken van het register 3.1 Gegevens i.v.m. de productie De werkelijk gefabriceerde hoeveelheden aan afgewerkte producten bestemd voor de rechtstreekse verkoop moeten per week en per product worden ingeschreven in de kolom hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop. Vermeld steeds de geproduceerde hoeveelheid van het afgewerkt product en niet de hoeveelheid melk, afgeroomde melk of room die voor het vervaardigen van het zuivelproduct gebruikt werd. In de tabel is plaats vrijgelaten om indien nodig zelf producten aan te vullen. De eenheden (liter of kilogram) waarin de hoeveelheden moeten worden uitgedrukt staan onderaan het registerblad vermeld. Enkel voor volle en afgeroomde melk moet de productie niet ingevuld worden. De rechtstreekse verkopen van volle en afgeroomde melk moeten natuurlijk wel ingevuld worden in het register (zie 3.2). Op het einde van de maand moet in de kolom totaal de som van de wekelijkse productie worden ingeschreven. Het blanco blad links van het maandelijkse registerblad kan gebruikt worden om details te noteren die de berekening op het einde van de week vereenvoudigen. 3.2 Gegevens i.v.m. de rechtstreekse verkopen en gratis afstand Alle rechtstreekse verkopen (inclusief de gratis afstand) van melk en/of andere zuivelproducten moeten wekelijks worden ingevuld in het register in de kolom hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht. In de tabel is plaats vrijgelaten om indien nodig zelf producten aan te vullen. Op het einde van de maand moet in de kolom totaal de som van de wekelijkse verkoop worden ingeschreven. Hoeveelheden room en afgeroomde melk verkocht aan kopers mogen niet meegeteld worden in de rijen verkoop afgeroomde melk en de rijen verkoop room 20% en room 40% vet. Zij worden apart genoteerd onderaan de tabel. Ook de volle melk die u aan een koper levert, mag niet meegeteld worden in de rij verkoop volle melk. Deze hoeveelheid wordt door de koper zelf aan de administratie meegedeeld. Opgelet: De gratis afstand van melk of zuivelproducten aan familie, getrouwde kinderen, buren, particulieren die de hoeve bezoeken tijdens opendeurdagen of die verblijven op de hoeve enz. wordt beschouwd als verkoop in de zin van de melkquotareglementering. Ook deze hoeveelheden moeten worden vermeld in de kolom van de rechtstreekse verkopen. Enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mag als eigen verbruik worden beschouwd en dient niet als rechtstreekse verkopen te worden opgegeven. Het eigen verbruik dient wel apart vermeld te worden onderaan de tabel.

5 Het blanco blad links van het maandelijkse registerblad kan gebruikt worden om details te noteren die de berekening op het einde van de week vereenvoudigen. Wanneer melk of andere zuivelproducten worden vernietigd, om welke reden dan ook, kan u de data waarop dit gebeurt en de hoeveelheid vernietigd product ook op dit blad noteren. Om te bepalen hoeveel equivalenten volle melk er in totaal rechtstreeks verkocht werden, geeft de tabel hieronder de wettelijk bepaalde omrekeningscoëfficiënten weer: Tabel 1: De omrekeningscoëfficiënten van zuivelproducten naar volle melk Melkproduct in liter volle melk Melkproduct in liter volle melk 1 liter volle (choco)melk 1 1 liter volle yoghurt 1 1 liter halfvolle (choco)melk 0,50 1 liter halfvolle yoghurt 0,5 1 liter afgeroomde (choco)melk 0 1 liter afgeroomde yoghurt 0 1 liter karnemelk 0 1 liter roomijs ( 9% vet) 1,25 1 kg boter 21,80 1 liter melkijs 0,4 1 liter room 20% vet 5,10 1 kg chocopasta 7,5 1 liter room 40% vet 10,20 1 kg chocomousse 1 1 kg volle verse kaas 5 1 liter volle melkrijst 1 1 kg halfvolle verse kaas 2,5 1 liter afgeroomde melkrijst 0 1 kg afgeroomde verse kaas 0 1 liter roomrijst 2,5 1 kg verse kaas van karnemelk 0 1 kg volle matten 7 1 kg harde of halfharde kaas 10 1 kg halfvolle matten 3,5 1 kg zachte kaas (Herve-type) 9 1 liter pudding of flan 1 Indien de landbouwer echter kan bewijzen dat de hoeveelheden melk die voor de vervaardiging van zijn producten worden gebruikt, sterk verschillen van de door de administratie opgegeven equivalentiecoëfficiënten, kan een aanvraag worden ingediend om deze coëfficiënten te wijzigen. Er zijn producten waarin melk, room of boter wordt verwerkt en waarvoor geen omrekeningscoëfficiënten zijn voorzien in bovenstaande tabel; voorbeelden hiervan zijn pannenkoeken en cake. Voor deze producten vermeldt u naast de benaming van het product (die u zelf toevoegt op het maandelijkse registerblad), het aantal kg of het aantal stuks die u van het product heeft geproduceerd, verkocht en gestockeerd. U bent in dit geval verplicht om bij de jaarlijkse verklaring een recept toe te voegen waarin wordt vermeld hoeveel melk, room of boter in deze producten werd verwerkt. 3.3 Gegevens i.v.m. leveringen van afgeroomde melk en room aan een koper De leveringen van afgeroomde melk en room aan kopers moeten op het einde van de maand ingevuld worden in het register. Deze hoeveelheden dienen overeen te stemmen met de hoeveelheden vermeld op de melkgeldafrekening(en) van de koper(s). 3.4 Gegevens i.v.m. de stock Op het einde van de maand wordt een inventaris opgemaakt van de stock. Alle niet verkochte of overgedragen producten moeten in het register worden ingeschreven. De stock op het einde van de vorige maand vermeerderd met de geproduceerde hoeveelheden en verminderd met de verkochte, geschonken of vernietigde hoeveelheden en het eigen verbruik geeft de stock op het eind van de huidige maand. 4. Het bewaren van documenten ter controle van de rechtstreekse verkopen Opdat de administratie de juistheid van de gegevens kan controleren moet het register steeds ter inzage liggen op het melkveebedrijf. Aan de controleagenten moeten ook bewijsstukken kunnen worden voorgelegd die het mogelijk maken het register te controleren. Voorbeelden van zulke bewijsstukken zijn alle facturen aan klanten (groothandelaars, kleinhandelaars, grootverbruikers, bakkers,... ), facturen van verpakkingmateriaal en ingrediënten, BTW-bons en leveringsbons. Ook de melkgeldafrekeningen van de kopers met de gegevens van de geleverde room en afgeroomde melk moeten worden bijgehouden. Zowel het register als de bewijsstukken moeten gedurende 5 jaar worden bewaard.

6 5. Verplicht insturen van de jaarlijkse verklaring ten laatste op 30 april Elke landbouwer die tijdens het betrokken tijdvak rechtstreeks melk en/of andere zuivelproducten heeft verkocht of gratis heeft afgestaan of die afgeroomde melk of room heeft geleverd aan een koper, alsook iedere landbouwer die over een quotum rechtstreekse verkopen beschikt (zelfs indien geen rechtstreekse verkopen werden verricht), moet zijn jaarlijkse verklaring ten laatste op 30 april aangetekend versturen naar de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De jaarlijkse verklaring moet correct en volledig worden ingevuld. Per product dient de totale jaarlijks verkochte en afgestane hoeveelheid te worden ingevuld. Bij plaatsgebrek mag steeds een bijlage met bijkomende producten toegevoegd worden. De hoeveelheden room en afgeroomde melk verkocht aan kopers moeten in een apart vak vermeld worden. Indien producten werden verkocht waarin melk, room of boter werd verwerkt en waarvoor geen omrekeningsfactoren zijn voorzien (zie tabel 1), moet u als bijlage het recept van deze producten bijvoegen. Ook het aantal melkkoeien zoals aangegeven in de 15 mei telling en het ras moet worden vermeld. In geval van overname van het melkveebedrijf tijdens het tijdvak moet de nieuwe landbouwer het register van verkopen verder blijven invullen. Zowel de overnemer als overlater moeten elk een jaarlijkse verklaring insturen. Achteraan het register is een bijkomende jaarlijkse verklaring voorzien voor de overlater. 6. Aanvraag tot overdracht van quotum rechtstreekse verkopen naar quotum leveringen of omgekeerd Als de landbouwer voor het lopende tijdvak tijdelijk een deel van zijn niet gebruikt quotum rechtstreekse verkopen wenst over te dragen naar zijn quotum leveringen of omgekeerd, dient hij op de jaarlijkse verklaring de gewenste overdracht aan te kruisen en moet hij verplicht een reden opgeven waarom hij deze overdracht wenst. 7. Strafmaatregelen bij het niet naleven van de verplichtingen De landbouwer die zijn jaarlijkse verklaring niet instuurt of instuurt na 14 mei moet een financiële boete betalen. Deze boete wordt als volgt berekend: het aantal dagen vertraging wordt vermenigvuldigd met een bedrag dat gelijk is aan de heffing die de landbouwer verschuldigd zou zijn indien hij zijn quotum rechtstreekse verkopen met 0,01% zou overschrijden. De boete bedraagt minimaal 100 EUR en maximaal EUR. Als de landbouwer zijn jaarlijkse verklaring niet heeft ingediend vóór 15 juni, start de administratie een procedure op die kan leiden tot het verlies van het quotum rechtstreekse verkopen. Het quotum rechtstreekse verkopen van de betrokken landbouwer wordt immers definitief toegevoegd aan de nationale reserve waardoor hij niet meer over dit quotum kan beschikken. Er kan ook een boete aangerekend worden als de landbouwer zijn rechtstreekse verkopen op een onjuiste manier verklaart. Deze boete staat in verhouding tot de betrokken hoeveelheid melk en de ernst van de onregelmatigheid. De landbouwer verliest het recht op franchise bij de berekening van de heffing rechtstreekse verkopen indien hij: - zijn jaarlijkse verklaring niet instuurt; - zijn jaarlijkse verklaring instuurt na 14 mei; - zijn rechtstreekse verkopen op een onjuiste manier verklaart; - levert aan een niet-erkende koper; - zijn productboekhouding in het register niet wekelijks bijhoudt.

7 8. Wat als de landbouwer ook koper is? Wat als een onderneming die melk of andere zuivelproducten behandelt of verwerkt op dezelfde plaats is gelegen als een melkexploitatie? - Wanneer de firmanaam van de onderneming dezelfde is als die van de landbouwer en deze onderneming koopt nooit melk bij andere landbouwers, moeten de verkopen van de melkproducent aan de firma als rechtstreekse verkopen geboekt worden. - Wanneer de firmanaam van de onderneming dezelfde is als die van de landbouwer maar de onderneming koopt ook melk aan bij andere landbouwers, moet de onderneming als koper erkend worden. De melk die de melkproducent levert aan zijn onderneming alsook de melk door de andere landbouwers geleverd aan de onderneming moet als leveringen aan de koper geboekt worden. - Wanneer de firmanaam van de onderneming verschillend is van die van de landbouwer, ongeacht of de uitbater van de onderneming al dan niet melk aankoopt bij andere landbouwers, moet de onderneming erkend worden als koper. De melk die de landbouwer levert aan zijn onderneming alsook eventueel de melk van andere landbouwers geleverd aan deze onderneming, moet als leveringen aan de koper geboekt worden (zelfs wanneer het maakloonwerk betreft). Voor alle inlichtingen kan u zich steeds wenden tot de buitendienst van uw provincie: Vlaamse Overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij, Markt- en Inkomensbeheer Buitendienst Antwerpen: Tot 7 mei 2007: Verlatstraat 10 (3de verdieping) 2000 ANTWERPEN Tel. 03/ Nieuw adres vanaf 7 mei 2007: Anna Bijns Gebouw Lange Kievitstraat , bus 72 (3 de verd.) ANTWERPEN Tel. 03/ Buitendienst Limburg: Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2), Koningin Astridlaan 50, bus HASSELT Tel. 011/ Buitendienst Oost-Vlaanderen: Burgemeester Van Gansberghelaan MERELBEKE Tel. 09/ Buitendienst Vlaams-Brabant (nieuw adres vanaf 15 maart 2007): Ellipsgebouw, blok B bus 43 Koning Albertlaan II-laan BRUSSEL Tel. 02/ Buitendienst West-Vlaanderen: Baron Ruzettelaan BRUGGE Tel. 050/

8 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

9 Productboekhouding van melk en zuivelproducten april 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 30/4 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

10 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

11 Productboekhouding van melk en zuivelproducten mei 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/5 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg chocomousse kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

12 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

13 Productboekhouding van melk en zuivelproducten juni 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 30/6 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

14 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

15 Productboekhouding van melk en zuivelproducten juli 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/7 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

16 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

17 Productboekhouding van melk en zuivelproducten augustus 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/8 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

18 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

19 Productboekhouding van melk en zuivelproducten september 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 30/9 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

20 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

21 Productboekhouding van melk en zuivelproducten oktober 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/10 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

22 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

23 Productboekhouding van melk en zuivelproducten november 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 30/11 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

24 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

25 Productboekhouding van melk en zuivelproducten december 2007 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/12 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

26 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

27 Productboekhouding van melk en zuivelproducten januari 2008 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/1 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

28 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

29 Productboekhouding van melk en zuivelproducten februari 2008 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 28/2 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

30 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

31 Productboekhouding van melk en zuivelproducten maart 2008 Product boter kg Hoeveelheden afgewerkt product geproduceerd voor rechtstreekse verkoop Hoeveelheden afgewerkt product rechtstreeks verkocht (inbegrepen gratis afstand) week1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 totaal Stock afgewerkte producten op 31/3 room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers: Eigen verbruik: afgeroomde melk liter aan kopernr. melk liter room liter aan kopernr. boter kg liter aan kopernr. in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: melkrijst, roomrijst, pudding, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

32

33 Jaarlijkse verklaring rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Formulier JVRV Vak voorbehouden voor de administratie Aan wie bezorgt u deze verklaring? Deze verklaring dient u volledig in te vullen en stuurt u uiterlijk op 30 april 2008 aangetekend naar de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Vul hier in DRUKLETTERS uw persoonlijke gegevens in zoals vermeld op uw identificatiekaart. Exploitatienr... _ Landbouwernr.:.. Naam en voornaam:... Adres:... Postnummer en gemeente:... Ik, ondergetekende, verklaar rechtstreeks te hebben verkocht of gratis te hebben afgestaan aan de eindverbruiker: product jaarlijks totaal product jaarlijks totaal boter kg volle yoghurt liter room 20% liter roomijs liter room 40% liter melkijs liter volle melk liter karnemelk liter afgeroomde melk liter afgeroomde yoghurt liter (half)harde kaas kg flan liter _ zachte kaas (type Herve) volle verse kaas afgeroomde verse kaas kg kg kg afgeroomde melk en room verkocht te hebben aan koper(s): afgeroomde melk liter aan kopernr.... room. liter aan kopernr.... op 15 mei 2007 melkkoeien te hebben gehouden. Veeras(sen):... Aanvraag tot tijdelijke overdracht van quotum rechtstreekse verkopen naar quotum leveringen Ik verzoek om tijdelijk de beschikbare hoeveelheid van mijn quotum rechtstreekse verkopen over te dragen naar mijn quotum leveringen voor het tijdvak , met als reden (verplicht minstens één reden aan te kruisen): daling van mijn rechtstreekse verkopen wegens gedeeltelijk verlies aan klandizie; economische redenen: daling rentabiliteit of tekort aan mankracht; andere: (verduidelijken, a.u.b.)... Aanvraag tot tijdelijke overdracht van quotum leveringen naar quotum rechtstreekse verkopen Ik verzoek om tijdelijk de beschikbare hoeveelheid van mijn quotum leveringen over te dragen naar mijn quotum rechtstreekse verkopen voor het tijdvak ( omgekeerde overdracht ), met als reden (verplicht aan te kruisen): verhoging van mijn klandizie en mijn quotum rechtstreekse verkopen is onvoldoende geworden; andere: (verduidelijken, a.u.b.)... Als u een tijdelijke overdracht aanvraagt, dient u minstens één reden aan te kruisen en zonodig te verduidelijken. Ik bevestig op mijn erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is en verbind mij ertoe, mij aan alle controles te onderwerpen en alle documenten en inlichtingen te verstrekken die de bevoegde overheid noodzakelijk acht. Te..., op / / 2008 Handtekening:...

34

35 Jaarlijkse verklaring rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Formulier JVRV Kopie landbouwer KOPIE VOOR DE LANDBOUWER De kopie van deze verklaring moet u ondertekenen en zelf bewaren. Vul hier in DRUKLETTERS uw persoonlijke gegevens in zoals vermeld op uw identificatiekaart. Exploitatienr... _ Landbouwernr.:.. _ Naam en voornaam:... Adres:... Postnummer en gemeente:... Ik, ondergetekende, verklaar rechtstreeks te hebben verkocht of gratis te hebben afgestaan aan de eindverbruiker: product jaarlijks totaal product jaarlijks totaal boter kg volle yoghurt liter room 20% liter roomijs liter room 40% liter melkijs liter volle melk liter karnemelk liter afgeroomde melk liter afgeroomde yoghurt liter (half)harde kaas kg flan liter zachte kaas (type Herve) volle verse kaas afgeroomde verse kaas kg kg kg afgeroomde melk en room verkocht te hebben aan koper(s): afgeroomde melk liter aan kopernr.... room. liter aan kopernr.... op 15 mei 2007 melkkoeien te hebben gehouden. Veeras(sen):... Aanvraag tot tijdelijke overdracht van quotum rechtstreekse verkopen naar quotum leveringen Ik verzoek om tijdelijk de beschikbare hoeveelheid van mijn quotum rechtstreekse verkopen over te dragen naar mijn quotum leveringen voor het tijdvak , met als reden (verplicht minstens één reden aan te kruisen): daling van mijn rechtstreekse verkopen wegens gedeeltelijk verlies aan klandizie; economische redenen: daling rentabiliteit of tekort aan mankracht; andere: (verduidelijken, a.u.b.)... Aanvraag tot tijdelijke overdracht van quotum leveringen naar quotum rechtstreekse verkopen Ik verzoek om tijdelijk de beschikbare hoeveelheid van mijn quotum leveringen over te dragen naar mijn quotum rechtstreekse verkopen voor het tijdvak ( omgekeerde overdracht ), met als reden (verplicht aan te kruisen): verhoging van mijn klandizie en mijn quotum rechtstreekse verkopen is onvoldoende geworden; andere: (verduidelijken, a.u.b.)... Als u een tijdelijke overdracht aanvraagt, dient u minstens één reden aan te kruisen en zonodig te verduidelijken. Ik bevestig op mijn erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is en verbind mij ertoe, mij aan alle controles te onderwerpen en alle documenten en inlichtingen te verstrekken die de bevoegde overheid noodzakelijk acht. Te..., op / / 2008 Handtekening:...

36

37 Bij overname van het melkveebedrijf dient dit formulier te worden ingevuld en opgestuurd door de OVERLATER! Jaarlijkse verklaring rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Formulier JVRV OVERLATER Vak voorbehouden voor de administratie Aan wie bezorgt u deze verklaring? Deze verklaring dient u volledig in te vullen en stuurt u uiterlijk op 30 april 2008 aangetekend naar de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Vul hier in DRUKLETTERS uw persoonlijke gegevens in zoals vermeld op uw identificatiekaart. Exploitatienr... _ Landbouwernr.:.. Naam en voornaam:... Adres:... Postnummer en gemeente:... Ik, ondergetekende, verklaar rechtstreeks te hebben verkocht of gratis te hebben afgestaan aan de eindverbruiker: product jaarlijks totaal product jaarlijks totaal boter kg volle yoghurt liter room 20% liter roomijs liter room 40% liter melkijs liter volle melk liter karnemelk liter afgeroomde melk liter afgeroomde yoghurt liter (half)harde kaas kg flan liter _ zachte kaas (type Herve) volle verse kaas afgeroomde verse kaas kg kg kg afgeroomde melk en room verkocht te hebben aan koper(s): afgeroomde melk liter aan kopernr.... room. liter aan kopernr.... op 15 mei 2007 melkkoeien te hebben gehouden. Veeras(sen):... Aanvraag tot tijdelijke overdracht van quotum rechtstreekse verkopen naar quotum leveringen Ik verzoek om tijdelijk de beschikbare hoeveelheid van mijn quotum rechtstreekse verkopen over te dragen naar mijn quotum leveringen voor het tijdvak , met als reden (verplicht minstens één reden aan te kruisen): daling van mijn rechtstreekse verkopen wegens gedeeltelijk verlies aan klandizie; economische redenen: daling rentabiliteit of tekort aan mankracht; andere: (verduidelijken, a.u.b.)... Aanvraag tot tijdelijke overdracht van quotum leveringen naar quotum rechtstreekse verkopen Ik verzoek om tijdelijk de beschikbare hoeveelheid van mijn quotum leveringen over te dragen naar mijn quotum rechtstreekse verkopen voor het tijdvak ( omgekeerde overdracht ), met als reden (verplicht aan te kruisen): verhoging van mijn klandizie en mijn quotum rechtstreekse verkopen is onvoldoende geworden; andere: (verduidelijken, a.u.b.)... Als u een tijdelijke overdracht aanvraagt, dient u minstens één reden aan te kruisen en zonodig te verduidelijken. Ik bevestig op mijn erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is en verbind mij ertoe, mij aan alle controles te onderwerpen en alle documenten en inlichtingen te verstrekken die de bevoegde overheid noodzakelijk acht. Te..., op / / 2008 Handtekening:...

38

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2005-2006 Alle producenten die: - melk en/of

Nadere informatie

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2014-2015

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2014-2015 VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2014-2015 Alle landbouwers die: - melk en/of andere zuivelproducten

Nadere informatie

Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak

Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak 2014-2015 (ALV) Markt- en Inkomensbeheer MIB-REF-084ME-140313 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum

Nadere informatie

Vademecum voor kopers van melk

Vademecum voor kopers van melk Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Ellipsgebouw (3de verdieping) Koning Albert II-laan 35 bus 41, 1030 Brussel Tel. 02 552.75.18 of 02 552.75.24 Fax 02 552.75.11

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar 2014-2015 (ALV) Markt- en Inkomensbeheer MIB-REF-070SFA-140811 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-0101 Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier meldt u een volledige bedrijfsoverdracht.

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/71

MEDEDELING ALV/KWA/71 MEDEDELING ALV/KWA/71 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1000 Brussel Tel. 02 552 74 44 - Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de gegevens om een persoonsvolgend

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen, dan

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2008:BF0922

ECLI:NL:CBB:2008:BF0922 ECLI:NL:CBB:2008:BF0922 Instantie Datum uitspraak 29-07-2008 Datum publicatie 17-09-2008 Zaaknummer AWB 06/440 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst

Zorgboerderijovereenkomst Zorgboerderijovereenkomst Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw (6de verdieping) Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 78 75 Fax 02 552

Nadere informatie

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel.

Nadere informatie

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE.

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE. Vlaanderen is wonen UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Toelichtingsbrochure ongeschiktheid onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?...

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

1 Vul de gegevens van de erflater in alsook het nummer van uw oorspronkelijke attest van vrijstelling van successierechten. voor- en achternaam

1 Vul de gegevens van de erflater in alsook het nummer van uw oorspronkelijke attest van vrijstelling van successierechten. voor- en achternaam Melding na vijf ar van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Toelichting bij het autonome beheer. Voorwaarden voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij

Toelichting bij het autonome beheer. Voorwaarden voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij Toelichting bij het autonome beheer Voorwaarden voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij Colofon Deze toelichting is een initiatief van het Agentschap voor

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4

Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4 Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4 Omzendbrief NCDP/16/2511 Aan de vzw Vlaamse Bedrijfspluimveeen Konijnenhouders Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Afdeling

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Inhoudstafel Wat is een woning? 3 Hoe verloopt de procedure ongeschiktheid/ onbewoonbaarheid?

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING 1 INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. Een gezin mag slechts één enkel formulier indienen. Gelieve alle nodige

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Waarom krijgt u dit formulier toegestuurd? In uw dossier is sprake van een schadegeval. Wij hebben meer informatie nodig over dat schadegeval

Nadere informatie

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN 1. het formulier, behoorlijk ingevuld, tezamen met de nodige bijlagen;

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Gemeentebestuur Nevele Sportdienst Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? Om in aanmerking te komen voor een beleidssubsidie, moet de aanvragende

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of

Nadere informatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie Vragenlijst wettelijke subrogatie 1 Duid de oorzaak van uw handicap aan. Kruis het juiste vakje aan en volg de instructies. Een verkeersongeval. Ga naar vraag 2. Een arbeidsongeval. Ga naar vraag 8. Een

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/03/2013

Gearchiveerd op 01/03/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek TRA 2258 Zuivel - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2258] v C : conform

Nadere informatie

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH alle gegevens in verband met uw schadegeval,

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/74

MEDEDELING ALV/KWA/74 MEDEDELING ALV/KWA/74 Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1030 Brussel Tel. 02 552 74 44- Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be Mededeling ALV/KWA/74 Onderwerp: Referentie:

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Projectoproep onderzoek biologische land-en tuinbouw 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-REF-101ID-150326 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 81 02 - Fax (02)553 81 05 1 CODE VAN DE AFDELING-001 JJMMDD

Nadere informatie

MEDEDELING CERTIFICERING

MEDEDELING CERTIFICERING MEDEDELING CERTIFICERING MAGEREMELKPOEDER DOOR DE VLAAMSE OVERHEID CIR/INT/MMP/2014-02 Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling: Staf Auteurs(s): Wim Rutten Datum: 16/10/2014 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen Vak voor de administratie Naam van de dossierbeheerder: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening De datum van de Algemene Vergadering moet bepaald worden in samenspraak met de coördinator van Vlajo (kies een dag

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Verkoop inboedel WZC Yserheem

Verkoop inboedel WZC Yserheem OCMW Diksmuide Bezoekadres : Administratief Centrum, Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide Tel. 051/55.01.40 E-mail anniek.durnez@ocmw.diksmuide.be Internet www.ocmw-diksmuide.be Correspondentieadres : AC,

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Regionale Conventie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor toegang tot de reserve

Aanvraagformulier voor toegang tot de reserve FD41 DPU10.2012N SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle de l Agriculture, des Ressources naturelles et de l Environnement (DGARNE) Département des Aides Direction des Droits et des

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als adviesdienst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS; besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006)

Aanvraag tot erkenning als adviesdienst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS; besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006) Vak voorbehouden voor de administratie Vlaamse overheid Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Aanvraag tot erkenning als adviesdienst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS; besluit van de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. WAT IS PRODCOM?... 5 1.1. Ontstaan... 5 1.2. Inhoud... 5 1.3. Juridisch kader... 5 1.4. Welke ondernemingen moeten antwoorden?... 5 1.5. Welke producten?... 5 1.6. Timing...

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg

Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg Rubriek 6 Overzicht van de steunaanvragen - 1e pijler 1ste PIJLER 6.1.1 Totaal van de oppervlaktes ha, are) aangegeven in rubriek 5 - kolom 6 6.1.2 Ik vraag de betaling voor jonge landbouwers. Groene betaling

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: 02 553 35 11 - Fax: 02

Nadere informatie