Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor zoogkoeienpremie campagne 2013 Aanvraag voor zoogkoeienpremie campagne 2013 Vanaf 14 juni 2013 kan de zoogkoeienpremie aangevraagd worden. De indieningsperiode voor de aanvraag loopt tot en met 30 september In dit persbericht wordt een overzicht gegeven van de aanvraagprocedure en de belangrijkste voorwaarden. Alle voorwaarden zijn ook opgenomen in de toelichting bij de premieaanvraag, beschikbaar op de website. De aandacht van de landbouwers wordt speciaal gevestigd op het belang van een correcte naleving van de identificatie en registratievoorwaarden voor runderen in Sanitel en het Veeportaal. De tijdige (binnen 7 dagen) en correcte melding van elke geboorte, aankoop, vertrek en sterfte van een rund is een basisvoorwaarde voor de zoogkoeienpremie. Niet-correcte of laattijdige melding maakt dat het rund niet meer voor de premie in aanmerking komt en er bovendien mogelijk een proportionele verlaging van de premie wordt toegepast voor de andere premiewaardige runderen. De aanvraagprocedure in 2013 Zoals in 2012 hoeft de landbouwer in zijn aanvraag niet het aantal zoogkoeien en vaarzen in te vullen. Er worden geen dieren geselecteerd of weergegeven in het ontvangstbewijs. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij zal na afloop van de aanhoudingsperiode bepalen hoeveel dieren in aanmerking komen voor uitbetaling van de premie. Nieuw in 2013! Vanaf deze campagne kan een premieaanvraag voor zoogkoeien op het e-loket ingediend worden met een memodatum die geldt als indieningsdatum. Concreet betekent dit dat de premieaanvraag vanaf maandag 10 juni 2013 volledig ingevuld en

2 pagina 2 van 8 ingediend kan worden met een memodatum die u vrij kunt kiezen. U kunt als memodatum een datum opgeven die valt in de periode van 14 juni 2013 tot en met 30 september Vanaf de dag volgend op de memodatum start de aanhoudingsperiode van zes maanden. De aanvraag kan uitsluitend via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) ingediend worden. Het e-loket Landbouw en Visserij is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar voor de landbouwers. Om de aanvraag via het e-loket te kunnen indienen heeft de landbouwer de volgende zaken nodig: een computer, een internetverbinding, een kaartlezer, een geldige elektronische identiteitskaart (eid) en de pincode die bij de identiteitskaart hoort. Als de landbouwer niet over dergelijke zaken beschikt of als hij aarzelt om zijn aanvraag via het e-loket in te dienen, heeft hij nog een aantal andere mogelijkheden: De landbouwer kan een volmacht toekennen voor de indiening van zijn aanvraag via het e- loket. Die volmacht kan hij toekennen aan een persoon (bijvoorbeeld partner, buur, familielid) of aan een organisatie (bijvoorbeeld veevoederfirma, landbouwadviesbureau). De toekenning van een volmacht is mogelijk met het daarvoor voorziene formulier dat beschikbaar is in de buitendiensten van het agentschap en op het e-loket. Indien de landbouwer begeleiding wenst bij het indienen van de premieaanvraag kan hij contact opnemen met de infolijn van zijn buitendienst. De nummers van de infolijn zijn terug te vinden op de contactpagina van het e-loket. De medewerkers van de infolijn begeleiden de landbouwer telefonisch bij het invullen van zijn/haar aanvraag. De landbouwer kan ook op de buitendienst terecht tijdens de bezoekuren om ter plaatse zijn aanvraag in te dienen. De medewerkers van de buitendienst helpen de landbouwer graag verder. De landbouwer moet dan zijn eid en de bijbehorende pincode meenemen naar de buitendienst. Op de helppagina van het e-loket wordt stap voor stap uitgelegd hoe de aanvraag ingediend moet worden. Uitgebreide informatie over het indienen van de aanvraag en over de voorwaarden voor de premieaanvraag, is terug te vinden: op de website van Landbouw en Visserij in de toelichting bij de premieaanvraag voor zoogkoeien 2013

3 pagina 3 van 8 Welke gegevens moeten ingevuld worden in de premieaanvraag? Verzamelaanvraag en aanhoudingsplaats van de dieren De landbouwers zijn verplicht om alle landbouwgronden die ze gebruiken aan te geven via de verzamelaanvraag. De dieren mogen in principe alleen worden gehouden op weiden die de landbouwer zelf in zijn verzamelaanvraag heeft aangegeven. Een uitzondering kan worden toegestaan voor weiden die in het kader van inscharing in gebruik genomen zijn. De locatie van deze bijkomende weiden moeten worden vermeld in de aanvraag. Werkelijk melkrendement (alleen voor melkveehouders) De landbouwers met een melkquotum moeten eerst over voldoende melkkoeien beschikken vooraleer ze in aanmerking kunnen komen voor de zoogkoeienpremie. De referentiehoeveelheid melk die bij de berekening van het minimum aantal aan te houden melkkoeien wordt gehanteerd, is het melkquotum (leveringen en/of rechtstreekse verkopen) dat aan de landbouwer is toegekend op 31 maart Voor landbouwers die met ingang van 1 april hun melkquotum geheel of gedeeltelijk vrijgegeven hebben via het quotumfonds of overgedragen hebben aan andere landbouwers, respectievelijk overgenomen hebben van het quotumfonds of van andere landbouwers, wordt het nieuwe melkquotum op 1 april 2013 echter als referentie genomen. Voor landbouwers die niet deelnemen aan de melkcontrole van de VRV wordt een theoretisch melkrendement van 6719 liter (6920 kg) in rekening gebracht. De landbouwer die wenst dat voor de bepaling van de aan te houden melkkoeien rekening wordt gehouden met het gemiddelde werkelijke melkrendement, zoals vastgesteld bij de officiële melkcontrole van zijn melkveestapel ('MPR' of 'MelkProductieRegistratie' genoemd), moet dit werkelijke melkrendement in zijn aanvraag vermelden. Het MPR-JAAROVERZICHT van 2012 kan bij de aanvraag toegevoegd worden op het e-loket. Op die manier is het document elektronisch ingediend en wordt het ook op het e-loket bij de ingediende aanvraag bewaard. Als het document niet bij de aanvraag opgeladen wordt, kan het ook per post of per fax aan de buitendienst bezorgd worden.

4 pagina 4 van 8 Voor landbouwers die pas tijdens het laatste jaar gestart zijn met de melkcontrole en dus nog niet over een volledige jaaruitslag beschikken, of voor landbouwers die zeer recent een belangrijke hoeveelheid melkquotum hebben bijgekocht, kan bij uitzondering een gedeeltelijke uitslag van de melkcontrole worden aanvaard, op voorwaarde dat die gedeeltelijke uitslag minimaal 6 controles of een periode van 6 maanden omvat. In dit geval moeten alle MPR-uitslagen van de laatste 6 controles of laatste 6 maanden aan de aanvraag worden toegevoegd. Het Rollend Jaargemiddelde (per koe) van de meest recente MPR-uitslag kan dan als werkelijk melkrendement worden aanvaard. Wat na de elektronische aanvraag? Kort nadat hij de aanvraag heeft ingediend, krijgt de landbouwer een ontvangstbewijs waarop de aanhoudingsperiode staat vermeld en eventueel het aantal koeien dat noodzakelijk is voor de productie van het melkquotum. Na afloop van de aanhoudingsperiode zal het agentschap bepalen hoeveel dieren aan alle voorwaarden voor de premie hebben voldaan. De sleutelvoorwaarde van de procedure is de informatie van de runderen in Sanitel. Het is dan ook van cruciaal belang dat de premieaanvragers hun Sanitel-verplichtingen strikt naleven, in het bijzonder het CORRECT en TIJDIG melden van alle wijzigingen binnen de veestapel (geboortes, aankopen, verkopen, sterftes, ). Let op! Als een melding niet tijdig binnen de 7 dagen is gebeurd, kan dat als gevolg hebben dat één of meerdere dieren als niet-premiewaardig worden beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat niet alle premies zullen uitbetaald worden en het kan eventueel leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies van premierechten voor zoogkoeien. Als wordt vastgesteld dat, al dan niet opzettelijk, foutieve of laattijdige informatie aan Sanitel wordt gemeld, dan kan de premietoekenning via dit aanvraagsysteem niet worden gegarandeerd en zullen bij vaststelling sancties worden getroffen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de aanvraagprocedure voor de zoogkoeienpremie is weergegeven in een toelichtingnota. Ook bij de medewerkers van de provinciale buitendiensten van de afdeling Markt- en Inkomensbeheer kan men steeds met specifieke vragen of voor meer informatie terecht. Premievoorwaarden De premievoorwaarden zijn dezelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste voorwaarden worden hier opgesomd. Voor een volledig overzicht van de premievoorwaarden en overige verplichtingen wordt naar de toelichting bij de premieaanvraag verwezen.

5 pagina 5 van 8 Aanhoudingsperiode en verhouding zoogkoeien/vaarzen De landbouwer moet op datum van indiening van de premieaanvraag minstens het aantal zoogkoeien en vaarzen waarvoor hij premie wenst te ontvangen, op het bedrijf aanwezig hebben. Dit aantal moet de landbouwer aanhouden op zijn bedrijf gedurende een periode van minstens 6 maanden vanaf de dag volgend op de dag van de indiening van de aanvraag. Het percentage aan te houden zoogkoeien moet steeds ten minste 60% bedragen van het totaal aantal runderen. Er kunnen dus maximum 40% vaarzen voor de premie in aanmerking komen. Tijdens de aanhoudingsperiode is het toegestaan om zoogkoeien en vaarzen die het bedrijf verlaten, te vervangen. De landbouwers moeten er bij deze vervangingen op toezien dat ze steeds aan het minimumpercentage van 60% zoogkoeien blijven voldoen. Iedere vervanging dient binnen de 20 dagen volgend op het vertrek te worden uitgevoerd en vóór het einde van de aanhoudingsperiode. In de tabel achteraan de toelichting wordt weergegeven hoeveel het minimale aantal zoogkoeien en het maximale aantal vaarzen bedraagt voor een bepaald aantal runderen. Die tabel is ook te raadplegen op de website. Aanhoudingsperiode melkkoeien Tijdens de volledige aanhoudingsperiode van 6 maanden moeten steeds voldoende melkkoeien worden gehouden. Dit minimum aantal melkkoeien zal vermeld zijn op het ontvangstbewijs dat na de indiening van de premieaanvraag wordt verstuurd. Een eventueel tekort aan melkkoeien tijdens de aanhoudingsperiode zal opgevuld worden met zoogkoeien die hierdoor niet meer premiewaardig zijn. Bijkomende voorwaarden voor aangekochte runderen Naast de zoogkoeien en vaarzen die op het bedrijf van de premieaanvrager zijn geboren, komen ook aangekochte runderen in aanmerking voor de premie. Deze aangekochte zoogkoeien en vaarzen moeten wel steeds minstens één keer kalven op het bedrijf van de premieaanvrager (kalven = kalf dat werd geoormerkt en geregistreerd in Sanitel). Anders komen deze dieren niet in aanmerking voor de premie. Aanhouden van een bestand dat is bestemd voor het opfokken van kalveren

6 pagina 6 van 8 De landbouwers die de zoogkoeienpremie wensen te genieten, moeten een zoogkoeienbestand aanhouden dat minimaal aan de onderstaande criteria voldoet. Deze criteria zullen bij administratieve controles op basis van de Sanitel-gegevens worden geverifieerd. A) Productiviteit van de zoogkoeien in het zoogkoeienbestand (minimum aantal kalvingen) Tussen 1 oktober 2012 en 30 september 2013 moet het aantal geboren, geoormerkte en in Sanitel geregistreerde kalveren (vleesrastype of gemengd rastype) op het bedrijf van de premieaanvrager ten minste 70% bedragen van het minimum aantal zoogkoeien, na het in rekening brengen van het aantal nodige kalveren voor de melkproductie. Melkveehouders die ook dieren van het gemengde rastype op hun bedrijf hebben, zullen er rekening mee moeten houden dat er een minimum aantal vereiste kalvingen wordt vooropgesteld in het kader van de melkproductie. Met andere woorden, voor 70% van de nodige melkkoeien, moet een kalf geboren zijn tussen 1 oktober 2012 en 30 september Indien onvoldoende kalveren van het melktype geboren zijn om aan deze 70% te voldoen, zullen hiervoor ook kalveren van het gemengde type in aanmerking worden genomen. Die kalveren van het gemengde type komen dan niet langer in aanmerking voor de berekening van het aantal kalvingen in het kader van de vleesproductie. Uitzonderingen: Voor landbouwers met minder dan 14 en meer dan 7 runderen (= zoogkoeien + vaarzen) bedraagt het verplichte percentage 60%; Voor landbouwers met ten hoogste 7 runderen bedraagt het verplichte percentage 50%. B) Aanhouding van de vleeskalveren in het zoogkoeienbestand Ten minste 50 % van het aantal onder punt A berekende kalveren moet gedurende een minimumperiode van 3 maanden op het bedrijf worden aangehouden. C) Uitzonderingen Landbouwers die de minimumnormen betreffende het aantal kalvingen en de aanhouding van kalveren als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden niet halen, moeten dit tijdig, spontaan en schriftelijk aan de afdeling Markt- en Inkomensbeheer melden en naar behoren motiveren. Deze melding moet in elk geval gebeuren vóór dat men van een vastgestelde onregelmatigheid in kennis werd gesteld.

7 pagina 7 van 8 Algemene voorwaarden Randvoorwaarden De premievoorwaarden worden conform de gewijzigde Europese regelgeving vanaf 1 januari 2005 uitgebreid met een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden bestaan uit: De beheerseisen die voortvloeien uit 18 Europese richtlijnen en verordeningen die betrekking hebben op volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn; De normen betreffende de goede landbouw- en milieucondities voor landbouwgrond met betrekking tot de bodemerosie, de organische stof in de bodem, de bodemstructuur en het minimale onderhoud, de waterbescherming en het waterbeheer; De voorwaarde dat de totale oppervlakte blijvend grasland in Vlaanderen behouden moet blijven. Aanvragers van rechtstreekse EU-steun (waaronder ook de zoogkoeienpremie) moeten al deze beheerseisen en normen naleven. Indien bij een controle wordt vastgesteld dat de landbouwer één of meerdere randvoorwaarden niet naleeft, zal er afhankelijk van de ernst van de niet-naleving een korting op zijn totale rechtstreekse inkomenssteun (= bedrijfstoeslag + gekoppelde premies, waaronder ook de zoogkoeienpremie) worden toegepast. Specifieke voorwaarden voor het minimaal gebruik van het zoogkoeienquotum De landbouwer die voor de campagne van het betrokken jaar geen 90% van zijn premierechten gebruikt, zal het niet-gebruikte deel van het zoogkoeienquotum verliezen na de campagne van het betrokken jaar. Uitzondering: De landbouwer die ten hoogste 7 premierechten bezit, moet slechts één jaar op twee 90% van zijn quotum gebruiken. Als hij dit dus niet gedaan heeft in dit jaar, is hij verplicht om in het volgend jaar wel 90% van zijn quotum te gebruiken, anders verliest hij na het volgend jaar het niet-gebruikte deel van zijn quotum. Omgekeerd, wanneer hij dit jaar wel 90% van zijn premierechten heeft gebruikt, mag hij het volgend jaar minder dan 90% gebruiken zonder gevaar zijn quotum te verliezen.

8 pagina 8 van 8 De landbouwer moet er zich bewust van zijn dat de 90% benutting van zijn premierechten voor zoogkoeien moeten gebeuren voor iedere dag van zijn aanhoudingsperiode en niet alleen op datum van indiening van zijn aanvraag. Hoe kan een landbouwer opvolgen of hij voldoende dieren op zijn bedrijf heeft? De landbouwer kan op het Veeportaal raadplegen hoeveel dieren eventueel in aanmerking komen voor de zoogkoeienpremie. Onder het menupunt Extra kan men kiezen voor Overzicht Rapporten. Eén van de beschikbare rapporten is het premierapport. Dit rapport kan op elk moment opgevraagd worden en geeft een opsomming van potentiële zoogkoeien, potentiële vaarzen, overige koeien en overige vaarzen. Deze lijst kan door de landbouwer gebruikt worden om bij indiening en tijdens de aanhoudingsperiode op te volgen hoeveel dieren er op het bedrijf aanwezig zijn. Contact In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector. Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst. Gepubliceerd op 4 juni Laatst gewijzigd op 4 juni 2013

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie