Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2014-2015"

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak Alle landbouwers die: - melk en/of andere zuivelproducten rechtstreeks aan particulieren, kleinhandelaars, groothandelaars, grootverbruikers verkopen of gratis afstaan - en/of afgeroomde melk of room leveren aan een koper - en/of over een quotum rechtstreekse verkopen beschikken moeten de verplichtingen opgenomen in dit register naleven. Belangrijk Het register moet wekelijks worden ingevuld. Bij controle moet steeds een goed bijgewerkt register kunnen worden voorgelegd. Voor alle afgewerkte producten die rechtstreeks verkocht worden, moet per product de geproduceerde hoeveelheid, de verkoop en gratis afstand, het eigen verbruik en de stock worden opgegeven. Afgeroomde melk en room die geleverd wordt aan een koper moet opgegeven worden als rechtstreekse verkoop. Enkel volle melk geleverd aan de koper wordt als leveringen beschouwd voor de berekening van de heffing op de leveringen. De afgeroomde melk geleverd aan een koper zal in rekening gebracht worden bij de berekening van de heffing op rechtstreekse verkopen als het vet niet verantwoord is door leveringen room of rechtstreekse verkopen van boter, room of andere zuivelproducten. De jaarlijkse verklaring rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten verstuurt u uiterlijk op 30 april aangetekend naar de buitendienst van uw provincie. Kleef op elke briefwisseling bij voorkeur uw identificatievignet. Indien u uw gegevens zelf noteert, gelieve dan uw volledige landbouwernummer en exploitatienummer te vermelden, dus inclusief de checkdigit (of controlegetal). Elke wijziging betreffende uw identificatie moet aan de buitendienst doorgegeven worden via de daarvoor bestemde formulieren. Dit register en de bijhorende formulieren kunt u ook downloaden op de website

2

3 1. Toelichting bij enkele belangrijke definities Rechtstreekse verkoop: is elke verkoop of overdracht van melk of andere zuivelproducten door de landbouwer rechtstreeks aan de eindverbruiker, alsook de leveringen van afgeroomde melk en room aan een koper. Gratis afstand wordt dus ook als rechtstreekse verkoop beschouwd. Eindverbruikers (klanten) zijn bijvoorbeeld particulieren, bezoekers op opendeurdagen, bakkers, groothandelaars, kleinhandelaars en grootverbruikers (bv. restaurants, hospitalen, bejaardentehuizen, scholen ). De eindverbruiker koopt melk of andere zuivelproducten aan om deze zelf te consumeren of zonder tussenkomst van derden in zijn oorspronkelijke vorm door te verkopen aan een andere eindverbruiker. Melk (= volle melk): is het door het melken van één of meer koeien verkregen product. Het is melk waarvan het natuurlijke vetgehalte niet is gewijzigd. De melk mag dus geen afroming hebben ondergaan en er mag ook geen room of afgeroomde melk aan toegevoegd zijn. Andere zuivelproducten: zijn alle andere zuivelproducten dan melk. Het zijn producten die verkregen zijn uitsluitend uit melk, producten op basis van melk of producten die zijn samengesteld uit melk. Andere zuivelproducten zijn onder andere room, afgeroomde melk, boter, verse kaas, kaas, mattentaarten, pannenkoeken, cake, yoghurt, roomrijst, chocopasta, karnemelk Afgeroomde melk: is de melk waarvan het vetgehalte door afroming is verminderd tot 5 gram botervet/liter of minder. Leveringen van afgeroomde melk aan een koper worden als rechtstreekse verkopen geboekt. Melk waarvan het vetgehalte door gedeeltelijke afroming of door toevoeging van afgeroomde melk is verminderd maar waarvan het vetgehalte nog hoger is dan 5 gram botervet/liter mag niet geleverd worden aan kopers (het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk) Room: melk waarvan het vetgehalte op ten minste 20% werd teruggebracht Landbouwer: is een natuurlijke of rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen of van beide, die zijn bedrijf op een autonome wijze beheert en die een landbouwactiviteit uitoefent. Producent: een landbouwer die rechtstreeks melk of andere zuivelproducten aan de eindverbruiker verkoopt of overdraagt of die melk levert aan een koper. (in dit register rechtstreekse verkopen zullen we enkel de algemene term landbouwer gebruiken om de leesbaarheid te vergemakkelijken) Melkveebedrijf: is het geheel van de door de landbouwer beheerde en uitgebate melkexploitaties. Melkexploitatie: is het geheel van de functioneel samenhangende middelen, door de landbouwer uitgebaat voor de productie van melk. Deze middelen omvatten, voor exclusief gebruik van de landbouwer, de melkveestal, de voor de melkproductie gebruikte gronden, de melkplaats, met inbegrip van de melkinstallatie, de melkkoeien, de voedervoorraden en de melkkoeltank of de melkkruiken. Levering: is elke levering van melk, exclusief andere zuivelproducten, door een landbouwer aan een koper ongeacht of de landbouwer, de koper, de onderneming die deze melk behandelt of verwerkt, dan wel een derde de melk vervoert. Koper: is een onderneming of een groepering die melk koopt van een landbouwer: - ofwel om deze (ook in het kader van een loonwerkovereenkomst) in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken - ofwel om deze door te verkopen aan één of meer bedrijven die melk of andere zuivelproducten behandelen of verwerken. Iedere koper met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest moet erkend worden door de afdeling Markt- en Inkomensbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het is de plicht van de landbouwer zich te informeren of de koper aan wie hij levert erkend is. Voorbeelden van kopers zijn zuivelfabrieken, roomijsfabrikanten, kaasfabrikanten, ophaalcentra voor melk, ijssalons, Tijdvak: is een periode van twaalf maanden die van toepassing is op de heffing lopende van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar. 2. Reglementering Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten. Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten. Besluit van de Vlaamse regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd op 24 januari 2014.

4 3. Verplichtingen: algemeen Elke landbouwer betrokken bij de rechtstreekse verkopen moet wekelijks zijn register bijwerken. Ook landbouwers die geen rechtstreekse verkopen doen maar die wel over een quotum rechtstreekse verkopen beschikken, moeten dit register invullen. (zie punt 4) Het register moet steeds ter inzage liggen voor de controleagenten van de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. (zie punt 5) De landbouwer moet het register en alle bijhorende bewijsstukken betreffende de gegevens van dit register gedurende 5 jaar bewaren. (zie punt 5) De landbouwer moet zijn jaarlijkse verklaring uiterlijk op 30 april versturen naar de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. (zie punt 6) Als de landbouwer een tijdelijke overdracht wenst van zijn quotum leveringen naar zijn quotum rechtstreekse verkopen of omgekeerd moet hij dit via de jaarlijkse verklaring aanduiden en zijn verklaring indienen uiterlijk op 30 april. (zie punt 7) Bij niet naleven van de verplichtingen kunnen sancties worden toegepast (zie punt 8) 4. Verplicht wekelijks bijwerken van het register Op het einde van elke maand moet de balans van de productie en de verkoop op uw bedrijf in evenwicht zijn. Dit betekent dat in het register de hoeveelheden die u produceerde, moeten overeenstemmen met de hoeveelheden die u vermeldde onder verkoop inbegrepen gratis afstand, eigen verbruik en stock. Dit kan u met de volgende formule nagaan: Totale productie voor de betrokken maand (zie punt 4.1) = totale verkoop op de hoeve inbegrepen gratis afstand (zie punt 4.2) + eigen verbruik (zie punt 4.3) + stock op de laatste dag van de betrokken maand (zie punt 4.4) - stock op de laatste dag van de vorige maand Hieronder bespreken we hoe u de registerbladen moet invullen. Het blanco blad links van het maandelijkse registerblad gebruikt u om details te noteren die de berekening op het einde van de week vereenvoudigen. Er is een opdeling gemaakt in twee aparte rubrieken: Rubriek 1: verkoop Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse 4.1 Kolom Productie Vul wekelijks in de kolom Productie voor elk product de werkelijk geproduceerde hoeveelheid afgewerkt product bestemd voor de rechtstreekse verkoop in. De eenheden (liter of kilogram) waarin u de producten moet uitdrukken staan voorgedrukt op het registerblad. Opgelet: vul steeds de hoeveelheid afgewerkt product (bv. 20 kg boter) in en niet de hoeveelheid melk of room die u gebruikte om het product te maken. Voor volle en afgeroomde melk vermeldt u geen geproduceerde hoeveelheden. Als u producten vervaardigt die niet in de tabel zijn opgenomen, voeg dan onderaan de tabel de producten, de eenheden en de geproduceerde hoeveelheden toe. De eenheden waarin u de producten uitdrukt, staan onderaan het registerblad vermeld. Maak op het einde van de maand voor elk product de som van de wekelijkse hoeveelheden en vul dit cijfer in in de kolom Totaal.

5 4.2 Kolom Verkoop inbegrepen gratis afstand Vul wekelijks in de kolom Verkoop inbegrepen gratis afstand voor elk product de hoeveelheden afgewerkt product die rechtstreeks verkocht zijn. Het gratis afstaan van melk of zuivelproducten wordt als verkoop beschouwd als het gaat om verkoop: - aan familie en kinderen die niet onder hetzelfde dak wonen - aan buren - aan personen die de hoeve bezoeken tijdens opendeurdagen of die verblijven op de hoeve (bijvoorbeeld plattelandsklassen of hoevetoerisme). Deze hoeveelheden moet u bij de verkochte hoeveelheden tellen die u vermeldt in de kolom Verkoop inbegrepen gratis afstand. Maak op het einde van de maand voor elk product de som van de wekelijkse hoeveelheden en vul dit cijfer in in de kolom Totaal. Opgelet: wanneer melk of andere zuivelproducten worden vernietigd, om welke reden dan ook, kunt u de data waarop dit gebeurde en de hoeveelheid vernietigd product op het blanco blad noteren. Wat vult u niet in in de kolom Verkoop inbegrepen gratis afstand Wat als eigen verbruik beschouwd wordt, registreert u niet als verkoop inbegrepen gratis afstand. Er is hiervoor een aparte kolom voorzien. Meer uitleg vindt u onder punt 4.3. Afgeroomde melk en room die u levert aan een koper mag u niet bij de afgeroomde melk en room (rijen room 20% en room 40%) die u rechtstreeks verkoopt tellen. U noteert ze apart onderaan het registerblad in de rubriek Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers. Volle melk die u levert aan een koper mag u niet bij de volle melk die u rechtstreeks verkoopt tellen. Deze hoeveelheid wordt door de koper zelf aan de administratie meegedeeld. U moet ze dus niet opgeven. Omrekeningscoëfficiënten In onderstaande tabel vindt u de wettelijk bepaalde omrekeningscoëfficiënten waarmee u kunt berekenen hoeveel equivalenten volle melk u in totaal rechtstreeks verkocht. Melkproduct in liter volle melk Melkproduct in liter volle melk 1 kg boter 21,80 1 liter volle yoghurt 1 1 liter room 20% vet 5,10 1 liter halfvolle yoghurt 0,5 1 liter room 40% vet 10,20 1 liter afgeroomde yoghurt 0 1 liter volle (choco)melk 1 1 liter roomijs ( 9% vet) 1,25 1 liter halfvolle (choco)melk 0,50 1 liter melkijs 0,4 1 liter afgeroomde (choco)melk 0 1 kg chocopasta 7,5 1 liter karnemelk 0 1 kg chocomousse 1 1 kg harde of halfharde kaas 10 1 liter volle melkrijst 1 1 kg zachte kaas (Herve-type) 9 1 liter afgeroomde melkrijst 0 1 kg volle verse kaas 5 1 liter roomrijst 2,5 1 kg halfvolle verse kaas 2,5 1 kg volle matten 7 1 kg afgeroomde verse kaas 0 1 kg halfvolle matten 3,5 1 kg verse kaas van karnemelk 0 1 liter pudding of flan 1 Als u echter kan bewijzen dat de hoeveelheid volle melk die u voor de vervaardiging van uw producten gebruikt sterk verschilt van deze omrekeningscoëfficiënten, kunt u een aanvraag indienen bij de buitendienst om deze coëfficiënten te wijzigen. Als u producten vervaardigt waarin melk, room of boter worden verwerkt en waarvoor geen omrekeningscoëfficiënten voorzien zijn (bv. pannenkoeken, cake, ), voegt u deze producten onderaan toe aan het registerblad. U vermeldt tevens de hoeveelheden (in kg, liter of stuks) die u hebt geproduceerd, verkocht en gestockeerd. In dit geval bent u verplicht bij uw jaarlijkse verklaring een recept toe te voegen waarin u vermeldt hoeveel melk, room of boter u in deze producten verwerkte.

6 4.3 Kolom Eigen verbruik Enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mag als eigen verbruik worden beschouwd en dient u niet als verkoop op te geven. Vul per maand in de kolom Eigen verbruik de hoeveelheden in die uw gezin zelf verbruikte. 4.4 Kolom Stock einde maand Alle niet verkochte of overgedragen producten moeten in het register worden ingeschreven. De stock op het einde van de vorige maand vermeerderd met de geproduceerde hoeveelheden en verminderd met de verkochte, geschonken of vernietigde hoeveelheden en het eigen verbruik geeft de stock op het eind van de huidige maand. Maak op het einde van de maand een inventaris op van de stock en vul deze in in de kolom Stock einde maand. Rubriek 2: Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Afgeroomde melk en room die geleverd wordt aan een koper moet opgegeven worden als rechtstreekse verkoop. De hoeveelheden die u verklaart in het register moeten overeenstemmen met de hoeveelheden vermeld op de melkgeldafrekeningen van de koper(s). Vul op het einde van de maand de leveringen van afgeroomde melk en room aan kopers in op het registerblad in de rubriek Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers. 5. Het bewaren van documenten ter controle van de rechtstreekse verkopen gedurende 5 jaar Opdat de administratie de juistheid van de gegevens kan controleren, moet uw register steeds ter inzage liggen op het melkveebedrijf. U moet dus steeds de bewijsstukken kunnen voorleggen die het mogelijk maken het register te controleren. Voorbeelden van zulke bewijsstukken zijn alle facturen aan klanten (groothandelaars, kleinhandelaars, grootverbruikers, bakkers,...), facturen van verpakkingmateriaal en ingrediënten, BTW-bons en leveringsbons. Ook de melkgeldafrekeningen van de kopers met de gegevens van de geleverde room en afgeroomde melk moeten worden bijgehouden. Zowel het register als de bijhorende bewijsstukken moet u gedurende 5 jaar bewaren. 6. Verplicht insturen van de jaarlijkse verklaring ten laatste op 30 april Elke landbouwer die tijdens het betrokken tijdvak rechtstreeks melk en/of andere zuivelproducten heeft verkocht of gratis heeft afgestaan of die afgeroomde melk of room heeft geleverd aan een koper, alsook iedere landbouwer die over een quotum rechtstreekse verkopen beschikt (zelfs als hij geen rechtstreekse verkopen verrichtte), moet zijn jaarlijkse verklaring rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten uiterlijk op 30 april aangetekend versturen naar de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De formulieren Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak bevinden zich achteraan in het register. Er is een originele verklaring en een kopie voor de landbouwer voorzien: knip het origineel formulier uit en verstuur het aangetekend naar de buitendienst kopieer op de kopie voor de landbouwer de gegevens van de originele verklaring en bewaar dit in het register. U kunt ook een kopie nemen van de originele verklaring en deze aan het register toevoegen. Opgelet: in geval van overname van het melkveebedrijf tijdens het tijdvak moet de nieuwe landbouwer (overnemer) het register van verkopen verder blijven invullen. Zowel de overnemer als de overlater moeten elk een jaarlijkse verklaring insturen. Achteraan het register is ook een kopie voorzien voor de overlater.

7 Hoe vult u de jaarlijkse verklaring in? Vul de jaarlijkse verklaring correct en volledig in en onderteken het formulier Vul per product de totale jaarlijks verkochte en gratis afgestane hoeveelheid in onder vraag 2. Dit doet u door voor elk product de som te maken van alle maandtotalen van elk registerblad die vermeld staan in de kolom Verkoop inbegrepen gratis afstand. Schrijf dit jaartotaal over op de jaarlijkse verklaring. U kunt ook gebruik maken van het werkblad dat dit automatisch voor u berekent op de website Opgelet: eigen verbruik en de stock op het einde van de maand mogen hierbij niet opgeteld worden omdat u deze hoeveelheden niet verkocht of vermarkt heeft. Bij plaatsgebrek dient u een bijlage met bijkomende producten toe te voegen. Als producten werden verkocht waarin melk, room of boter werd verwerkt en waarvoor geen omrekeningscoëfficiënten zijn voorzien, voeg dan bij uw formulier als bijlage het recept van deze producten toe. Vermeld de hoeveelheden room en afgeroomde melk verkocht aan kopers apart onder vraag 4. U kunt hiervoor de melkgeldafrekeningen gebruiken die u van uw koper ontving. TIP: Bewaar het bewijs van de aangetekende zending door het aan uw kopie van de jaarlijkse verklaring vast te nieten. 7. Aanvraag tot overdracht van quotum rechtstreekse verkopen naar quotum leveringen of omgekeerd Als u voor het voorbije tijdvak tijdelijk een deel van uw niet gebruikte quotum rechtstreekse verkopen wenst over te dragen naar uw quotum leveringen of omgekeerd, moet u op de jaarlijkse verklaring de gewenste tijdelijke overdracht aankruisen en bent u verplicht een of meerdere redenen op te geven waarom u deze overdracht wenst. 8. Sancties bij het niet naleven van de verplichtingen De landbouwer die zijn jaarlijkse verklaring niet instuurt of instuurt na 14 mei moet een boete betalen. Wanneer de landbouwer zijn jaarlijkse verklaring verstuurt na 14 mei zal een boete worden aangerekend die wordt berekend op basis van de door de landbouwer verkochte hoeveelheden melk en zuivelproducten en het aantal dagen vertraging. De boete bedraagt minimum 100 EUR en maximum EUR. Er kan ook een boete aangerekend worden als de landbouwer zijn rechtstreekse verkopen op een onjuiste manier verklaart. Deze boete staat in verhouding tot de betrokken hoeveelheid melk en de ernst van de onregelmatigheid. De landbouwer kan het recht op franchise verliezen bij de berekening van de heffing rechtstreekse verkopen indien hij: - zijn jaarlijkse verklaring niet instuurt; - zijn jaarlijkse verklaring instuurt na 14 mei; - zijn rechtstreekse verkopen op een onjuiste manier verklaart; - levert aan een niet-erkende koper; - zijn productboekhouding in het register niet wekelijks bijhoudt.

8 9. Wat als de landbouwer ook koper is? Wat als een onderneming die melk of andere zuivelproducten behandelt of verwerkt op dezelfde plaats is gelegen als een exploitatie? Wanneer de naam van de onderneming dezelfde is als die van de landbouwer en deze onderneming koopt nooit melk bij andere landbouwers, moeten de verkopen van die landbouwer aan de onderneming als rechtstreekse verkopen geboekt worden. Wanneer de naam van de onderneming dezelfde is als die van de landbouwer maar deze landbouwer koopt ook melk bij andere landbouwers, moet de onderneming als koper erkend worden. De melk die de landbouwer levert aan zijn onderneming alsook de melk door de andere landbouwers geleverd aan de onderneming, moet als leveringen aan de koper geboekt worden. Wanneer de naam van de onderneming verschillend is van die van de landbouwer, ongeacht of de uitbater van de onderneming al dan niet melk aankoopt bij andere landbouwers, moet de onderneming erkend worden als koper. De melk die de landbouwer levert aan zijn onderneming alsook eventueel de melk van andere landbouwers geleverd aan deze onderneming, moet als leveringen aan de koper geboekt worden (zelfs wanneer het maakloonwerk betreft). 10. Wat als u uw rechtstreekse verkopen stopzet? Als u uw rechtstreekse verkopen stopzet moet u dit melden aan de administratie. U moet dan wel voldoen aan de volgende drie voorwaarden: U beschikt niet meer over een quotum rechtstreekse verkopen; U doet geen rechtstreekse verkopen van melk en/of andere zuivelproducten; U levert geen afgeroomde melk of room aan een koper. Om uw stopzetting van rechtstreekse verkopen te melden, doet u het volgende: vraag een formulier Melding van de stopzetting van rechtstreekse verkopen op bij uw buitendienst van uw provincie of download een exemplaar op vul dit formulier in als u aan alle voorwaarden voldoet en verstuur het naar uw buitendienst. U hoeft dan vanaf de stopzettingsdatum het register niet meer wekelijks in te vullen. U bent dan bij de administratie niet meer gekend als landbouwer met rechtstreekse verkopen. U dient voor het lopende tijdvak echter wel nog een jaarlijkse verklaring in te dienen. Ingeval u terug zou starten met rechtstreekse verkopen dient u dit onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan uw buitendienst. Voor alle inlichtingen kan u zich steeds wenden tot de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer, Buitendienst Antwerpen Vlaams Administratief Centrum Lange Kievitstraat , bus ANTWERPEN Tel Fax Markt- en Inkomensbeheer, Buitendienst Limburg Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2), Koningin Astridlaan 50, bus HASSELT Tel Fax Markt- en Inkomensbeheer, Buitendienst Oost-Vlaanderen Vlaams Administratief Centrum - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus GENT Tel Fax Markt- en Inkomensbeheer, Buitendienst Vlaams-Brabant Vlaams Administratief Centrum Diestsepoort 6, bus LEUVEN Tel Fax Markt- en Inkomensbeheer, Buitendienst West-Vlaanderen Vlaams Administratief Centrum - Jan van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1/2, bus BRUGGE Tel Fax

9

10 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

11 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop april 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 30/4 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

12 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

13 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop mei 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/5 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

14 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

15 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop juni 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 30/6 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

16 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

17 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop juli 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/7 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

18 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

19 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop augustus 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/8 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

20 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

21 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop september 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 30/9 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

22 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

23 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop oktober 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/10 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

24 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

25 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop november 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 30/11 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

26 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

27 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop december 2014 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/12 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

28 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

29 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop januari 2015 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/1 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

30 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

31 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop februari 2015 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 28/2 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

32 Op dit blad kan u details noteren i.v.m. uw productie en/of verkoop. Ook bij vernietiging van producten kan u hier de data en de vernietigde hoeveelheden noteren.

33 Productboekhouding van melk en zuivelproducten voor rechtstreekse verkoop maart 2015 PRODUCT boter kg room 20% liter room 40% liter volle melk liter afgeroomde melk liter (half)harde kaas kg zachte kaas (type Herve) kg volle verse kaas kg afgeroomde verse kaas kg volle yoghurt liter roomijs liter melkijs liter karnemelk liter afgeroomde yoghurt liter flan liter chocopasta kg andere: PRODUCTIE VERKOOP INBEGREPEN GRATIS AFSTAND Eigen week1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 Totaal verbruik * Stock op 31/3 Leveringen afgeroomde melk en room aan kopers Raadpleeg hiervoor de melkgeldafrekeningen afgeroomde melk liter naam koper room liter naam koper * eigen verbruik = enkel het verbruik door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen wordt als eigen verbruik beschouwd in kg: matten van volle melk, matten van halfvolle melk, verse kaas van karnemelk, chocolademousse, (pannenkoeken, cake, enz. : in kg of aantal stuks) in liter: volle melkrijst, afgeroomde melkrijst, roomrijst, pudding, halfvolle yoghurt, volle chocolademelk, chocolademelk van afgeroomde melk, chocolademelk van halfvolle melk,

34

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2007-2008 Alle landbouwers die: - melk en/of

Nadere informatie

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak

Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Register rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten Tijdvak 2005-2006 Alle producenten die: - melk en/of

Nadere informatie

Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak

Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak Jaarlijkse verklaring van rechtstreekse verkopen van melk en zuivelproducten voor het tijdvak 2014-2015 (ALV) Markt- en Inkomensbeheer MIB-REF-084ME-140313 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum

Nadere informatie

Vademecum voor kopers van melk

Vademecum voor kopers van melk Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Referenties Ellipsgebouw (3de verdieping) Koning Albert II-laan 35 bus 41, 1030 Brussel Tel. 02 552.75.18 of 02 552.75.24 Fax 02 552.75.11

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar 2014-2015 (ALV) Markt- en Inkomensbeheer MIB-REF-070SFA-140811 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-0101 Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier meldt u een volledige bedrijfsoverdracht.

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de gegevens om een persoonsvolgend

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen, dan

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

PERSMEDEDELING Dinsdag 3 februari 2015

PERSMEDEDELING Dinsdag 3 februari 2015 PERSMEDEDELING Dinsdag 3 februari 2015 DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Wijziging vereiste aantal analyseresultaten koolstofgehalte en zuurtegraad in de bodem in het kader van de randvoorwaarden In het

Nadere informatie

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Inhoudstafel Wat is een woning? 3 Hoe verloopt de procedure ongeschiktheid/ onbewoonbaarheid?

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Waarom krijgt u dit formulier toegestuurd? In uw dossier is sprake van een schadegeval. Wij hebben meer informatie nodig over dat schadegeval

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE.

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE. Vlaanderen is wonen UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Toelichtingsbrochure ongeschiktheid onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?...

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen

Nadere informatie

Medisch attest voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren

Medisch attest voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren Medisch attest voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier verklaart u dat een kind of

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS NIEUW: DAKISOLATIENORM AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Algemeen De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen

Nadere informatie

Productinformatie: Melk en melkproducten. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Wat is melk?

Productinformatie: Melk en melkproducten. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Wat is melk? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de eigenschappen van melk. We vertellen je waarvoor je melk en melkproducten kunt gebruiken. Ook kom je meer te weten over de verschillende soorten melk

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2008:BF0922

ECLI:NL:CBB:2008:BF0922 ECLI:NL:CBB:2008:BF0922 Instantie Datum uitspraak 29-07-2008 Datum publicatie 17-09-2008 Zaaknummer AWB 06/440 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 81 02 - Fax (02)553 81 05 1 CODE VAN DE AFDELING-001 JJMMDD

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

UW WONING IS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD: WAT NU? AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

UW WONING IS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD: WAT NU? AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE UW WONING IS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD: WAT NU? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?... 3 Hoe verloopt de procedure

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel.

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst

Zorgboerderijovereenkomst Zorgboerderijovereenkomst Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw (6de verdieping) Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 78 75 Fax 02 552

Nadere informatie

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gegevens die noodzakelijk zijn

Nadere informatie

Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4

Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4 Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4 Omzendbrief NCDP/16/2511 Aan de vzw Vlaamse Bedrijfspluimveeen Konijnenhouders Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Afdeling

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER

MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER Verkoopseizoen 2014-2015 naar verkoopseizoen 2015-2016 / 30.06.2015 www.vlaanderen.be Colofon Samenstelling Entiteit: Departement Landbouw

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/71

MEDEDELING ALV/KWA/71 MEDEDELING ALV/KWA/71 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1000 Brussel Tel. 02 552 74 44 - Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/74

MEDEDELING ALV/KWA/74 MEDEDELING ALV/KWA/74 Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1030 Brussel Tel. 02 552 74 44- Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be Mededeling ALV/KWA/74 Onderwerp: Referentie:

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

1 Vul de gegevens van de erflater in alsook het nummer van uw oorspronkelijke attest van vrijstelling van successierechten. voor- en achternaam

1 Vul de gegevens van de erflater in alsook het nummer van uw oorspronkelijke attest van vrijstelling van successierechten. voor- en achternaam Melding na vijf ar van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Medisch attest voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure

Medisch attest voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure Medisch attest voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier verklaart u dat een volwassen patiënt in aanmerking komt om een persoonsvolgend

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf BRUGEL behandelt alleen klachten die betrekking hebben op: - een schending van de wetgeving die van toepassing is in het Brussels

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits

Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits In 2011 schreef het FAVV alle door haar gekendefeitelijke verenigingen aan met de vraag zich administratief in orde te stellen via hun PCE (Provincie-eenheid

Nadere informatie

Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling

Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling Elk vervoer in het kader van een burenregeling van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie naar een verwerkingseenheid en van

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Toelichting bij het autonome beheer. Voorwaarden voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij

Toelichting bij het autonome beheer. Voorwaarden voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij Toelichting bij het autonome beheer Voorwaarden voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij Colofon Deze toelichting is een initiatief van het Agentschap voor

Nadere informatie

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening De datum van de Algemene Vergadering moet bepaald worden in samenspraak met de coördinator van Vlajo (kies een dag

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Maatschappelijke zetel. Naam: Rechtsvorm: Ondernemingsnummer: Adres: Telefoon:

1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Maatschappelijke zetel. Naam: Rechtsvorm: Ondernemingsnummer: Adres: Telefoon: Terugsturen PER AANGETEKENDE ZENDING naar: DG INSPECTIE/Afdeling Vergunningen Team Verdovende Middelen Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten DG INSPECTIE - Afdeling Vergunningen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

VERWAARLOZING VOOR UW PAND WERD VERWAARLOZING VASTGESTELD. WAT NU? AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN

VERWAARLOZING VOOR UW PAND WERD VERWAARLOZING VASTGESTELD. WAT NU? AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN VOOR UW PAND WERD VERWAARLOZING VERWAARLOZING VASTGESTELD. WAT NU? Toelichtingsbrochure verwaarlozing van woningen en gebouwen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?... 3 Wat

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR FOD Binnenlandse Zaken PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persoon een natuurlijke

Nadere informatie

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Om mest met een burenregeling te kunnen vervoeren, moeten de aanbieder en afnemer van de mest een burenregeling sluiten. Een burenregeling is een overeenkomst

Nadere informatie