Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru."

Transcriptie

1 Actievoorwaarden Rabo Battle 2014 Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru. Wedstrijdreglement Rabo Battle De Race naar Peru 1. Door aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement. Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van deelname van de betreffende deelnemer dan wel van het gehele deelnemende team, tenzij het team ook zonder deze deelnemer voldoende teamleden heeft om door te gaan. 2. Deelname aan de wedstrijd staat open voor studenten aan het eind van hun universitaire bachelor of in hun masteropleiding, van 18 jaar of ouder, die woonachtig zijn in Nederland en die zowel de Nederlandse als de Engelse taal beheersen. De wedstrijd staat nadrukkelijk ook open voor internationale studenten die aan deze voorwaarden voldoen. 3. Deelname vindt plaats in teams van 4 of 5 personen. Teams van meer of minder leden zijn niet toegestaan. Alle leden van een team dienen zich individueel aan te melden. Ieder team wijst één teamlid aan als teamcaptain. De teamcaptain is de contactpersoon voor Rabobank. Naast aanmelding door alle individuele teamleden dient alleen de team captain één gezamenlijke teammotivatie en (facultatief) een elevator pitch in te leveren. Pas na ontvangst door Rabobank van alle individuele aanmeldingen en de teammotivatie is de teaminschrijving definitief. Als het team een elevator pitch inlevert geldt daarvoor het volgende: - De elevator pitch dient qua vorm en inhoud binnen de grenzen van het maatschappelijk toelaatbare te blijven (dus niet aanstootgevend te zijn of anderszins onplaatsbaar). Rabobank Nederland zal dit voorafgaand aan plaatsing controleren; - De elevator pitch wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst geplaatst op het openbare gedeelte van de teampagina op onder de voorwaarde dat de inschrijving van het betreffende team definitief is (dus na ontvangst van alle individuele teamlid aanmeldingen en de ontvangst van de teammotivatie). Vervanging van een teamlid is mogelijk in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met Rabobank. Per team staat slechts één inschrijving, één teammotivatie en (facultatief) één elevator pitch inzending open. Ieder individueel teamlid mag zich slechts als teamlid van één team aanmelden.

2 4. Aanmelding voor deelname aan de wedstrijd is mogelijk van 1 maart 2014, uur, en sluit op 2 april 2014, uur. Aanmeldingen en inzendingen die na deze datum en dit tijdstip worden ontvangen of die niet volledig zijn, zullen niet in de selectie worden meegenomen. Het tijdstip van ontvangst door Rabobank Nederland is beslissend. Rabobank Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de digitale verzending van een aanmelding of inzending door een deelnemer. 5. De Rabobank behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren bij een te gering aantal aanmeldingen. 6. De taal die tijdens de Rabo Battle wordt gebruikt is afwisselend Nederlands en Engels. Wanneer welke taal moet worden gebruikt zal bijtijds kenbaar worden gemaakt. 7. De selectie van de teams voor de Rabo Battle 2014 vindt plaats van 3 april t/m 7 april Er zijn 15 teams die zullen doorgaan. Van die 15 teams zal 1 team meedoen op basis van een Wildcard. De Wildcard wordt gegeven aan het team dat op 2 april 2014, uur s middags, de meeste publieke stemmen heeft gekregen op hun elevator pitch. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de selectiecommissie. De resterende 14 teams zullen uit alle andere aanmeldingen worden geselecteerd door een selectiecommissie aan de hand van de selectiecriteria. Uiterlijk 8 april 2014 ontvangen de individuele teamleden van de geselecteerde teams bericht van de selectie voor deelname aan de Rabo Battle 2014 op het door hen opgegeven mailadres. De niet geselecteerde teams zullen via hun teamcaptains bericht ontvangen. 8. Als jouw team is geselecteerd voor deelname aan de Rabo Battle 2014 ben je verplicht om aanwezig te zijn bij de kick- off op 16 april 2014 bij Rabobank Nederland in Utrecht, om de drie deelopdrachten uit te voeren (tenzij jouw team na ronde 1 of 2 afvalt) en om aanwezig te zijn aan de finaledag met de presentatie- pitch op 28 mei 2014 bij Rabobank Nederland in Utrecht (tenzij jouw team na ronde 3 is afgevallen). Reiskosten naar en van Utrecht worden niet vergoed. Voor de uitvoering van de deelopdrachten hoeft het team niet naar Utrecht te komen. 9. De Rabobank stelt voor de geselecteerde teams een Rabo Battlefield website beschikbaar. Binnen deze Rabo Battlefield website krijgt ieder team een eigen besloten gedeelte dat alleen voor teamleden toegankelijk is. Hiervoor krijgt ieder teamlid een inlogcode. Het besloten gedeelte geeft het teamlid toegang tot alle voor de (opdrachten binnen de) Rabo Battle 2014 benodigde gegevens. Op dit besloten gedeelte dienen ook de resultaten van de drie deelopdrachten te worden geüpload. 10. Een door Rabobank samengestelde jury zal de gemaakte drie deelopdrachten en de pitch- presentatie in de finale beoordelen en daar een cijfer aan toekennen. Een behaald cijfer wordt uiterlijk drie werkdagen na de sluitingsdatum van een

3 deelopdracht bekend gemaakt via het openbare gedeelte van de Rabo Battlefield website. Het cijfer voor de pitch- presentatie in de finale wordt op de finaledag zelf bekendgemaakt. De cijfers voor de drie deelopdrachten zullen bij elkaar worden opgeteld en het gemiddelde van deze cijfers zal voor 60% meetellen in de eindscore. Het cijfer voor de pitch- presentatie in de finale zal voor 40% meetellen in de eindscore. Het winnende team is het team met de hoogste eindscore na de drie deelopdrachten en de presentatie pitch in de finale. Bekendmaking van het winnende team vindt plaats op de dag van de finale, te weten 28 mei De prijs, die de teams bij de Rabo Battle kunnen winnen is een werkreis met vooraf vastgesteld programma voor het winnende team naar de Mantaro- vallei, Peru. Deze werkreis zal minimaal 8 en maximaal 10 dagen duren. De werkreis zal plaatsvinden in augustus De precieze data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Vervoer vindt plaats per vliegtuig of lokaal vervoer (auto). Het verblijf is bij het AgroMantaro- project in de Mantaro- vallei in Peru. Tijdens het verblijf bij het AgroMantaro- project wordt het winnende team geacht (binnen redelijke grenzen) als tegenprestatie werkzaamheden te verrichten die samenhangen met het winnende businessplan. De winnaars zullen tijdens de voorbereidende bijeenkomst meer informatie ontvangen, o.a. over het programma van de werkreis. In de prijs is inbegrepen: Voorbereidende bijeenkomst op een nader af te spreken datum in juni of juli 2014; Retour per lijndienst naar de Mantaro- vallei, Peru, in de economy class; Luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, eventuele vergunningen, toeristenbelasting; Transfer vliegveld hotel/lodge vice versa inclusief reisbegeleiding door Rabobank Foundation of het Rabo Rural Fund; Verblijfskosten in een hotel/lodge in de nabijheid van het AgroMantaro project inclusief drie maaltijden per dag (ontbijt, lunch, avondeten). Niet inbegrepen zijn: Een reisverzekering en/of aanvullende reisverzekering; Een ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering (of eventuele andere verzekeringen); Geldig paspoort (tot 6 maanden na vertrek uit het land); Eventuele inentingen en/of vaccinaties (niet verplicht, wel geadviseerd); Uitgaven van persoonlijke aard zoals drankjes, fooien, telefoon en niet genoemde maaltijden; Reiskosten naar en van het vliegveld. Alle andere bijkomende kosten en uitgaven die niet onder de prijs vallen.

4 De zaken die niet in de prijs zijn inbegrepen, dienen door de winnaar zelf afgesloten dan wel geregeld te worden en zijn voor kosten van de winnaar. 12. De winnaars dienen gedurende de hele periode van de werkreis beschikbaar te zijn. Indien een winnend teamlid om welke reden dan ook niet in staat is deel te nemen aan de werkreis, dan wel niet aanwezig is op de geplande vertrekdatum of het geplande vertrektijdstip, vervalt voor wat betreft die winnaar de prijs in het geheel. 13. Deelname aan de werkreis (indien gewonnen) geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer. In dit verband wijzen wij erop dat de vermelde bestemming mogelijk niet geheel risicoloos is. 14. Rabobank Nederland is in geen geval aansprakelijk voor materiële schade aan bezittingen van de deelnemer of voor ziekte, lichamelijk letsel of dood van een deelnemer gedurende de reis dan wel als gevolg daarvan, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van Rabobank Nederland. 15. Alle deelnemers van de geselecteerde teams moeten een geheimhoudings- verklaring ondertekenen tijdens de kick- off meeting van de Rabo Battle De deelnemer is verplicht de aan hem of haar tijdens de Rabo Battle verstrekte gegevens of andere informatie die de deelnemer in het kader van de Rabo Battle heeft ontvangen geheim te houden en deze niet openbaar te maken en/of te delen met anderen dan de eigen teamleden. Het niet of onvoldoende voldoen aan de geheimhoudingsplicht kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname. 16. De gegevens die je verstrekt bij de aanmelding worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Rabo Battle 2014 (de wedstrijd, de jurering en als je wint - bij de uitvoering van de prijs). Als je bij de aanmelding hebt aangegeven in te stemmen met het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor campus- recruitmentactiviteiten van de Rabobank, dan zullen jouw gegevens ook daarvoor worden gebruikt. 17. Iedere winnaar doet nu voor alsdan onherroepelijk afstand van een eventueel beroep op diens portretrecht en geeft Rabobank Nederland belangeloos toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van de foto s en/of filmpjes, waarop zijn/haar portret of beeltenis voorkomt en die door Rabobank Nederland tijdens de Rabo Battle wedstrijdbijeenkomsten, de prijsuitreiking en/of de werkreis zijn gemaakt, e.e.a. voor gebruik als (al dan niet promotionele) communicatie- uiting van de Rabobank aangaande deze of een volgende Rabo Battle. Dit geldt voor gebruik zowel in gedrukte als in digitale vorm (b.v. gebruik op internet) en zowel in oorspronkelijke alsook in eventueel bewerkte versie. Rabobank Nederland kan de winnaars verzoeken belangeloos mee te werken aan een eventuele (komende) publiciteitscampagne van Rabobank Nederland rondom de Rabo Battle of bij een onderdeel van de Rabo Battle zelf.

5 18. Gebruik businessplan. Indien en voor zover er met betrekking tot het businessplan van het winnende team sprake is van een intellectueel eigendomsrecht op dat businessplan verklaren alle teamleden nu voor alsdan op dit intellectueel eigendomsrecht een gebruiksrecht, dat onbeperkt qua omvang, gebruik, tijdsduur of anderszins is, toe te kennen aan Rabobank Nederland, het Rabo Rural Fund BV en Agroindustrias del Mantaro SAC in Peru ten behoeve van Rabobank Nederland, Rabo Rural Fund BV en Agroindustrias del Mantaro SAC in Peru Dit gebruiksrecht zal ook het recht van Rabobank Nederland, het Rabo Rural Fund en Agroindustrias del Mantaro SAC in Peru omvatten om het businessplan zelfstandig door te ontwikkelen of nader uit te werken en hiermee te blijven werken, ook na het einde van de aanwezigheid van de winnaars van de Rabo Battle 2014 in Peru. In het geval van een dergelijke doorontwikkeling zal het winnende team hun eventuele auteursrecht jegens Rabobank Nederland, het Rabo Rural Fund BV en Agroindustrias del Mantaro SAC in Peru niet uitoefenen. Ook gaan alle winnende teamleden ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten (als die er zijn) van een eventueel doorontwikkeld businessplan bij Rabobank Nederland, het Rabo Rural Fund BV en Agroindustrias del Mantaro SAC in Peru komen te liggen. De winnende teamleden zullen bovenstaande op eerste verzoek van Rabobank Nederland apart schriftelijk bevestigen. 19. Bij verschuldigde kansspelbelasting zal Rabobank Nederland de kosten voor haar rekening nemen. 20. Tot slot: - Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. - De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn en in staat zelfstandig aan de reis deel te nemen. - De gewonnen prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs van gelijke of andere waarde. - Dit wedstrijdreglement is te raadplegen op - In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist Rabobank Nederland; - Deze wedstrijd wordt beheerst door Nederlands recht. - De Rabobank is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde- partijen.

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie

Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie 1 Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie Definities Spirit Coach Academie Activiteit Pakket Opleidingskosten Opleiding Consult Student Website de eenmanszaak een door Spirit Coach Academie te leveren

Nadere informatie

e) Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan LOGAVAK een opdracht verstrekt.

e) Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan LOGAVAK een opdracht verstrekt. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) LOGAVAK: LOGAVAK Opleidingsgroep B.V. gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Navigate North

Algemene Voorwaarden Navigate North Algemene Voorwaarden Navigate North Op het evenement Navigate North zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Met inschrijving voor bovengenoemd evenement verklaart de inschrijver kennis te hebben

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden COMBALEE B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Arrangementskosten: de kosten voor de catering

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MTB Xperience

Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden van MTB Xperience Gevestigd en kantoorhoudende CM te Paterswolde Hierna te noemen: MTB Xperience ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Bestuursacademie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Bestuursacademie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN BESTUURSACADEMIE NEDERLAND Deze algemene voorwaarden dateren van 1 april 2015 artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015

Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015 Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015 Bevat: Verkoopvoorwaarden voor opdrachten gericht op training, coaching, consultancy, interimmanagement of persoonlijke

Nadere informatie

Drive Nutrition 2015 Spelregels

Drive Nutrition 2015 Spelregels Drive Nutrition 2015 Spelregels Dit zijn de spelregels die gelden voor het 'Drive Nutrition 2015'-programma en wedstrijd (verder te noemen: 'wedstrijd'), georganiseerd door Hill s Pet Nutrition. De wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Outbound Media B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Outbound Media B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Outbound Media B.V. 1. Definities 1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Outbound Media een Overeenkomst aangaat. 1.2. Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijscholingen en adviestrajecten Radboudumc Health Academy

Algemene Voorwaarden Bijscholingen en adviestrajecten Radboudumc Health Academy Algemene Voorwaarden Bijscholingen en adviestrajecten Radboudumc Health Academy Versie augustus 2014 Artikel 1. Basis voorwaarden 1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1.1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (Algemene) Voorwaarden: Deze Algemene leveringsvoorwaarden. Cursusgeld: Het

Nadere informatie