538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen"

Transcriptie

1 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum ( 538 ). De spelvoorwaarden zijn eveneens te raadplegen op ( Website ). De actie heeft tot doel het promoten van de nieuwe ochtend openingstijden van McDonald s. Deelname 1. Medewerkers van 538 alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs. 2. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden stelt aan minderjarigen tot 18 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie. 5. Deelname geschiedt via de website 538.nl/eversstaatop en beantwoording van 2 vragen bij een McDrive ergens in Nederland. Actieopzet en prijzen 6. De actieperiode loopt van 30 maart 2015 tot en met 24 april Prijswinnaars krijgen voor 15 april 2015 per mail een bericht. 7. Om deel te nemen aan deze Actie dient de deelnemer tussen 7 april 2015 en 10 april 2015 voor een McDrive te staan welke Edwin Evers overneemt. Edwin Evers zal 2 vragen door de praatpaal van McDonald s stellen die door de deelnemer correct dienen te worden beantwoord. Naast correcte beantwoording van deze twee vragen, is ondertekening van de separate Deelnemersverklaring noodzakelijk. Bij gebreke aan een door de Deelnemer ondertekende Deelnemersverklaring, wordt de Deelnemer van deelname aan de Actie uitgesloten en kan hij/zij geen enkele aanspraak maken op enige prijs. 8. Indien de deelnemer middels ondertekening van voornoemde Deelnemersverklaring toestemming heeft gegeven voor uitzending van zijn/haar opgenomen gesprek en wordt zijn/haar opgenomen gesprek uitgezonden op Radio 538 dan wint hij/zij een gratis ontbijt van McDonald s, aanwezigheid bij een uniek optreden van Miss Montreal in de 538LIVE studio en 538 euro. 9. Om deel te nemen aan deze actie via de website van radio538.nl/eversstaatop dient de deelnemer tussen 7 april 2015 en 24 april 2015 via Twitter of Instagram een foto te maken van zijn/haar ochtendritueel met #ochtendritueel. Tussen alle inzendingen zullen er 7 winnaars worden geselecteerd aan de hand van een trekking. Let op: We zien je inzending alleen als je een open profiel hebt. 10. Tijdens deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven: Tijdens de uitzending van Evers Staat Op: 4 x gratis ontbijt bij McDonald s, 538 euro en een live optreden van Miss Montreal in de 538 studio. Via de actiepagina: 7 x gratis ontbijt bij McDonald s en een live optreden van Miss Montreal in de 538 studio. 11. Deelnemers kunnen tot uiterlijk 28 april 2015 na het bekendmaken van de prijswinnaars aanspraak maken op de prijs. 538 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen. 12. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

2 13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 14. Na het winnen van een prijs is het gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van 538 opnieuw prijzen te winnen. Privacy 15. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 538 kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. 16. De (persoons- )gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door 538 met inachtneming van de Privacy Policy 538, zoals deze is te vinden op de Website. 17. De door de deelnemer in verband met de Actie aan 538 verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft 538 toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e- mail en/of sms informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van 538, alsmede van derden die in en rond de programma s en digitale extensies van 538 adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien deelnemer daarvoor voorafgaand zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Ingezonden Materiaal en Publiciteit 18. Indien deelname aan de Actie met zich meebrengt dat de deelnemer een foto, afbeelding, video- en geluidsfragmenten en dergelijke materialen (hierna: Ingezonden Materiaal ) dient in te zenden, verklaart de deelnemer dat hetgeen aan 538 ter beschikking wordt gesteld geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn. 538 heeft het recht Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (zij vermoedt dat) deze dit wel is. De deelnemer vrijwaart 538 voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Door het insturen, plaatsen of uploaden van het Ingezonden Materiaal worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de deelnemer berusten - overgedragen aan 538, zonder dat 538 daarvoor aan de deelnemer een vergoeding verschuldigd is. De deelnemer erkent dat de overdracht mede inhoudt dat 538 het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium en wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. De deelnemer garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, geeft de deelnemer door de terbeschikkingstelling van het Ingezonden Materiaal aan 538 een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie met het recht op sub licentie om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder websites, social media, radio en televisie. De deelnemer doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand mede inhoudt dat 538 het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen. 19. Winnaars worden wellicht verzocht deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of instemming. Je stemt er bij voorbaat mee in dat 538 in dat kader foto s en/of audiovisuele opnamen met jouw beeltenis en/of geluidsopnamen met jouw stem mag vervaardigen, en zonder jouw voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding

3 openbaar mag (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen in alle media, waaronder - maar niet limitatief - op internet, radio, televisie, in tijdschriften, kranten en sociale media waaronder Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, weblogs, fora etc. In het geval de foto s en/of audio(visuele) opnamen worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zal daartoe vooraf contact met je worden gezocht op het door jou opgegeven (e- mail)adres. Aansprakelijkheid en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. 538 draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. 538 is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. 538 is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. Slotbepalingen behoudt zich het recht voor om de Actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat 538 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 24. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Website zijn eigendom van 538. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. 538 handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 26. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van 538, dit wil zeggen dat deelnemer als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen. 27. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 28. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Annemarie van Dam. Laatste update: 25 maart 2015

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de diensten op het gebied van het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie