DUIKVERENIGING DELPHINUS STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUIKVERENIGING DELPHINUS STATUTEN"

Transcriptie

1 DUIKVERENIGING DELPHINUS STATUTEN Artikel 1: NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam "DUIKVERENIGING DELPHINUS". 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente EINDHOVEN. 3. Zij wordt in deze statuten verder genoemd: de vereniging. Artikel 2: DOEL 1. De vereniging heeft ten doel de onderwatersport te beoefenen en de veiligheid hiervan te stimuleren. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. Het geven van leiding bij alle clubactiviteiten en bevorderen van de vaardigheid der leden met betrekking tot de onderwatersport. b. Het beschikbaar krijgen van oefengebieden casu quo accommodaties. c. Het verkrijgen van materialen, nodig voor de beoefening van de onderwatersport. d. Het onderhouden van betrekkingen met de overheid en andere instellingen, in binnen- en buitenland, ter behartiging van de belangen van de onderwatersport in het algemeen en van de leden in het bijzonder. e. Het organiseren van evenementen op het gebied van de onderwatersport. f. Alle andere wettige middelen. Artikel 3: OPRICHTING EN DUUR 1. De vereniging werd opgericht op een en twintig november negentienhonderd drie en zeventig, zij is aanvankelijk aangegaan voor de tijd van negen en twintig jaar en elf maanden. 2. De vereniging is thans met inwerkingtreden van de onderhavige statuten aangegaan voor onbepaalde tijd. 3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Artikel 4: LIDMAATSCHAP 1. Leden: a. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden en ereleden en donateurs. b. Waar in de statuten wordt gesproken van leden of lid worden, wordt daaronder verstaan zowel de gewone als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt. c. Alleen natuurlijke personen kunnen zich voor het lidmaatschap aanmelden. 2. Aspirant-leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde. 3. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde. 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd en deze benoeming hebben aangenomen. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. 5. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bepaald wordt in het huishoudelijk reglement en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

2 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. Artikel 5: VAN HET ASPIRANT-LIDMAATSCHAP 1. Als aspirant-lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek om als gewoon lid ingeschreven te worden bij het bestuur heeft ingediend, kosten en procedure worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 2. Het bestuur beslist of en wanneer men tot het aspirant-lidmaatschap wordt toegelaten. Op deze beslissing is geen enkele vorm van beroep mogelijk. 3. Het aspirant-lidmaatschap geldt voor een periode van drie maanden en kan door het bestuur met een zelfde termijn eenmalig verlengd worden. 4. Minderjarige behoeven voor het aspirant-lidmaatschap de schriftelijke goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordiger. 5. Op een aspirant-lid zijn ook de bepalingen als gesteld in artikel 6 lid 4 en lid 5 van toepassing. Artikel 6: VAN HET GEWONE LIDMAATSCHAP 1. Alleen zij die tenminste drie opeenvolgende maanden aspirant-lid zijn geweest en een leeftijd van tenminste zestien jaar bereikt hebben, komen voor het gewone lidmaatschap in aanmerking. 2. Het bestuur beslist of men tot het gewone lidmaatschap wordt toegelaten. Op deze beslissing is geen enkele vorm van beroep mogelijk. 3. Kosten en procedure worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 4. De leden zijn verplicht een geldig medisch keuringsbewijs, gericht op de onderwatersport in het bezit te hebben en op verzoek van het bestuur te tonen. De maximale geldigheidsduur komt overeen met de richtlijnen zoals deze zijn uitgevaardigd door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). 5. Deelname aan activiteiten van welke aard dan ook van de vereniging geschiedt op geheel eigen risico. Artikel 7: SCHORSING Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Degene ten aanzien van wie een besluit tot schorsing is genomen wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. De procedure wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Artikel 8: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 1. Het lidmaatschap eindigt a. door overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging; d. door ontzetting. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan de secretaris. Dit schrijven moet tenminste drie maanden voor de opzeggingsdatum in het bezit van de secretaris zijn, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden de gestelde opzeggingstermijn aan te houden.

3 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur kan geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid: a. na daartoe tenminste tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste van de volgende maand niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan; b. heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten of het huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap gesteld mochten worden; c. handelt in strijd met de doelstellingen van de vereniging; d. na korte of langere tijd niet van opbouwende waarde voor de vereniging blijkt te zijn; of wanneer een schriftelijke, met redenen omklede aanvrage dienaangaande van tenminste een vijfde van het aantal leden (met uitzondering van de bestuursleden) aan het bestuur wordt gericht. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid van het besluit, met opgave van reden(en) en per aangetekend schrijven daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. De betrokkene heeft het recht binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de raad van beroep, welke elk jaar gekozen wordt door de algemene ledenvergadering uit die leden welke meerderjarig en tenminste een jaar lid zijn en niet tevens bestuurslid zijn en zij moet tenminste uit drie personen bestaan. Is de betrokkene lid van de raad van beroep dan wordt deze raad automatisch ontbonden en kiest de algemene vergadering ten spoedigste een nieuwe raad van beroep met uitsluiting van de betrokkene. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de raad van beroep zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Artikel 9: GELDMIDDELEN 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, aspirantleden en de donateurs, uit entreegelden, uit vergoedingen voor bewezen diensten, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit andere legale baten. 2. Ieder gewoon lid en aspirant-lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Tegen een uitzondering kan beroep aangetekend worden bij de raad van beroep als omschreven in artikel 8 lid 4 door tenminste een vijfde van de stemgerechtigde leden. Procedure en betaalbaarstelling wordt geregeld door het huishoudelijk reglement. 3. Aspirant-leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het bestuur. 4. Voor een besluit in de zin van lid 2 van dit artikel is een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist.

4 Artikel 10: VAN HET BESTUUR 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, welke tevens lid van de vereniging en meerderjarig zijn. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 3. De kandidaatstelling wordt door het huishoudelijk reglement geregeld. 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden na schriftelijke kennisgeving aan de leden. 5. Het toekennen van beloning of vergoeding aan een of meerdere bestuurders wordt door het huishoudelijk reglement geregeld. 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht nadat advies is ingewonnen bij de raad van beroep welke naar aanleiding van een vraag om advies een onderzoek instelt. Het advies dient binnen twee maanden na de aanvraag om advies uitgebracht te worden. Gedurende de onderzoekstermijn en hangende de schorsing of het ontslag is de bestuurder, alleen als zodanig, geschorst. 7. Indien het aantal bestuurders beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin als zodanig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen te voorzien. 8. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. 9. De bestuurders worden gekozen voor een periode van een jaar en zijn terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende algemene vergadering. 10. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging neemt alle maatregelen, behoudens de beperkingen in de statuten vermeld, van orde bij alle activiteiten, stelt alle reglementen daarvoor vast en treedt beslissend op in alle gevallen waarin die reglementen of statuten niet voorzien. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van eventuele afdelingen of commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem. 11. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het voltallige bestuur, daarnaast door de voorzitter. 12. Mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering is het bestuur bevoegd tot het aangaan van geldleningen groter dan een totaal bedrag per jaar van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD GULDEN (ƒ 2.500,-), alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 13. Taken en bevoegdheden voorzover niet in strijd met de statuten, van een of meerdere bestuursleden worden in het huishoudelijk reglement geregeld. Artikel 11: VAN DE AFDELINGEN 1. Het bestuur heeft de bevoegdheid afdelingen te stichten en op te heffen. 2. Een afdeling is ondergeschikt aan bet bestuur en daarmee ondergeschikt aan de algemene vergadering. 3. Het reglement van deze afdelingen mag niet in strijd zijn met de statuten en behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. 4. Een lid van bet bestuur moet zitting hebben in het afdelingsbestuur.

5 Artikel 12: ALGEMENE VERGADERINGEN 1. In het eerste kwartaal van elk jaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van bet bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het verstreken jaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De commissieleden zijn niet herkiesbaar. 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden, waaronder een balans en een staat van baten en lasten, der vereniging te geven. 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, doet de raad van beroep een nieuw onderzoek van de rekening en verantwoording. De raad van beroep heeft dan dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kascommissie. Binnen een maand brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. Artikel 13: BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door aankondiging in het verenigingsblad of door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot uitbrengen van een vijfde gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn, alsmede door de raad van beroep indien het een door hen te behandelen onderwerp betreft. 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. Artikel 14: STEMRECHT, RECHT VAN SPREKEN, TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, alle aspirant-leden en diegenen die daartoe schriftelijk zijn uitgenodigd, of door de voorzitter of twee gezamenlijk handelende bestuursleden mitsdien een lijst met hun namen, voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de vergadering is overhandigd.

6 2. Recht van spreken op de algemene vergadering hebben alle leden en aspirant-leden en van de andere aanwezigen, overeenkomstig lid 1, diegenen die het woord wensen te voeren en het van de voorzitter van de vergadering krijgen. 3. Alleen leden hebben stemrecht, per lid een stem. Het stemrecht kan in het geheel niet door een gemachtigde worden uitgeoefend. 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering of de vergadering anders beslist. 5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de vergadering anders beslist. 6. Over alle voorstellen betreffende personen en zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking der stemmen beslist het bestuur. 7. De stemprocedure wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 8. Een ter vergadering door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel dat een besluit genomen is, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 9. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn ontstentenis of afwezigheid zal een der andere bestuursleden, geregeld door het huishoudelijk reglement als voorzitter der vergadering optreden. 10. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door een der bestuursleden notulen gehouden. 11. Is de vergadering bijeengeroepen op een wijze als bedoeld onder artikel 13 lid 3 dan kiest de vergadering uit hun midden iemand die de vergadering zal leiden en iemand die notulen zal houden vermits niet tenminste twee bestuursleden hiertoe bereid zijn. Artikel 15: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie en toelating, het bedrag der contributies en toelatingsgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, de veiligheid bij clubactiviteiten en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door de algemene vergadering waarin tenminste de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn, met tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd om van kracht te zijn. 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. Artikel 16: STATUTENWIJZIGING 1. Wijziging van de statuten kan slecht plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

7 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot wijziging worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch uiterlijk vijf en veertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en bij de door de wet voorschreven instantie gedeponeerd is. 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de door de wet voorgeschreven instantie binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft. 7. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. Artikel 17: ONTBINDING EN VEREFFENING 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is. 2. Ook voor dit artikel geldt de bepaling als vermeldt in artikel 16 lid Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen. 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN 1 STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN Zaaknummer: 2011N9580AN Repertoriumnummer: Vandaag, zeven juni tweeduizendtwaalf verschenen voor mij, meester Alle Jan Nicolai, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN STATUTEN November 2006 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Pag. 5 Art. 4 Art. 5 Pag. 6 Art. 6 Pag. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Pag. 9 Art. 11 Art. 12 Pag. 10 Art. 13 Pag.

Nadere informatie

(oprichting en) statuten van een vereniging

(oprichting en) statuten van een vereniging (oprichting en) statuten van een vereniging - 1 - Q 2010.000543.01 / avc Vandaag, dertien augustus tweeduizend tien (13-08-2010), verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée, notaris te

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

KN/MR/27237 MR/19112014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

KN/MR/27237 MR/19112014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 1 KN/MR/27237 MR/19112014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Vandaag, zestien december tweeduizend veertien verschenen voor mij, Meester MAXIMILIAAN FRANCISCUS GOZEN HOEDEMAN, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING Ref: 2015.009036.01//DVR/DVR OPRICHTING VERENIGING Vandaag, vierentwintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Dieter Ewold van Riel, notaris gevestigd te Nijmegen: 1. mevrouw Maike Dibbits,

Nadere informatie

- 1 - 2008.008901/PN OPRICHTING

- 1 - 2008.008901/PN OPRICHTING - 1-2008.008901/PN OPRICHTING Vandaag, drie februari tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Maatje Helena Aleida Butijn, notaris gevestigd te Wieringermeer: 1. de heer Theodorus Bernardus Johannes

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING 1 OPRICHTING VERENIGING Vandaag, zeventien december tweeduizend vier verschenen voor mij, meester Arnaud Henri Gérard Wilod Versprille, notaris te Veenendaal: 1. de heer Cornelis van der Voet, wonende

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN

Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN 1 Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN Vandaag * tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: 1. de heer ALEXANDER JAN JOHAN STERK, wonende

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Statuten Nederlandse Bouvier Club

Statuten Nederlandse Bouvier Club Statuten Nederlandse Bouvier Club Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur 1. De vereniging draagt de naam Nederlandse Bouvier Club afgekort: N.B.C.. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 3. De vereniging

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

Vereniging Buren van Lage Weide

Vereniging Buren van Lage Weide Vereniging Buren van Lage Weide akte van oprichting ref: gv/svp/2013.002163.01 Vandaag, vrijdag dertien september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Willem Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht:

Nadere informatie

- 1 - 180225/rwi STATUTENWIJZIGING VERENIGING

- 1 - 180225/rwi STATUTENWIJZIGING VERENIGING - 1-180225/rwi STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vandaag, vijf februari tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. RODERIK GEERT DE WILDE, notaris gevestigd te Zutphen: Enzovoort. De comparanten, handelend

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie