Transparantieverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transparantieverslag 2010"

Transcriptie

1 Transparantieverslag 2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Structuur Extendum Audit B.V Juridische structuur Organisatorische structuur Toelichting organisatorische structuur in Extendum Audit en haar netwerk Kwaliteitsbeheersing Kwaliteitsbeheersing Systeembeschrijving op hoofdlijnen Beleid Verklaring over functioneren van het systeem Evaluatie van het systeem Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen Inspecties van afgeronde dossiers Schendingen en incidenten Acties n.a.v. de evaluatie Toezicht AFM Wettelijke controle bij Organisaties van Openbaar Belang Overige informatie Onafhankelijkheidsvoorschriften en naleving daarvan Permanente educatie medewerkers Omzet Extendum Audit over Omzet netwerkonderdelen over Beloning externe accountants Functionarissen

3 1. Inleiding Dit transparantieverslag van Extendum Audit B.V. is opgesteld om te voldoen aan de verplichting volgens artikel 30 van het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties. Dit artikel stelt dat accountantsorganisaties die een wettelijke controle hebben verricht bij Organisaties van Openbaar Belang (OOB) een transparantieverslag dienen op te stellen. Extendum Audit heeft op 29 september 2008 de vergunning verkregen voor het uitvoeren van wettelijke controles waaronder begrepen het uitvoeren van wettelijke controles bij OOB s. In 2010 heeft Extendum Audit bij één OOB een controle van de jaarrekening en de verslagstaten voor De Nederlandsche Bank uitgevoerd. Een overzicht is opgenomen in dit transparantieverslag. De doelstelling van het transparantieverslag is inzicht te geven in de organisatie en structuur van Extendum Audit en haar netwerk. Wij geven een beschrijving van ons systeem van kwaliteitsbeheersing en de maatregelen die wij hebben getroffen om de werking van dit systeem te waarborgen. Deze maatregelen dienen mede om blijvend te voldoen aan de wettelijke - en beroepseisen op het gebied van beheerste bedrijfsvoering, onafhankelijkheid en integriteit. Extendum Audit voert vrijwel uitsluitend controlewerkzaamheden uit. De opdrachten daartoe zijn in twee hoofdgroepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit werkzaamheden die ertoe leiden dat een aan Extendum Audit verbonden externe accountant een verklaring afgeeft bij de verantwoording, veelal de jaarrekening, van de opdrachtgever. De tweede groep bestaat uit werkzaamheden ter ondersteuning van een andere accountantspraktijk waarbij een aan deze praktijk verbonden (externe) accountant de verklaring afgeeft. De overige werkzaamheden van Extendum Audit bestaan uit het geven van cursussen op het vakgebied van accountants, het geven van advies en consultaties en het waarnemen van accountantspraktijken bij ziekte of andere afwezigheid van de betreffende accountant. De ondersteunende en overige werkzaamheden worden veelal uitgevoerd via de netwerkpartners. In 2010 heeft er geen onderzoek ter plaatse door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Wel is er overleg geweest tussen Extendum Audit en de AFM 3

4 2. Structuur Extendum Audit B.V. 2.1 Juridische structuur Extendum Audit is een besloten vennootschap. De aandelen zijn gecertificeerd waarbij het stemrecht op de aandelen wordt uitgeoefend door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Extendum Audit. De certificaten van aandelen zijn voor 100% in het beziet van Extendum Holding B.V. Schematisch ziet deze structuur er als volgt uit: Extendum Holding B.V. 100% certificaten Stichting Administratiekantoor Extendum Audit Extendum Audit B.V. 100% aandelen De statuten van Stichting Administratiekantoor Extendum Audit voorzien er in dat de meerderheid van het bestuur van de Stichting wordt gevormd door registeraccountants of certificeringsbevoegde accountant-administratieconsulenten. 2.2 Organisatorische structuur In 2010 zijn er geen wijzigingen geweest in de organisatiestructuur van Extendum Audit. Vrijwel alle controles waar Extendum Audit opdracht voor krijgt worden uitgevoerd met medewerkers in dienst van of verbonden aan de vennootschap. Incidenteel wordt voor een andere structuur gekozen. Extendum Audit is gevestigd in Soesterberg. In 2010 is de directie van Extendum Audit uitgebreid. Op 1 juli 2010 werd de directie gevormd door J.H. Hop RA, G. Kroes RA en P.P.B. Cornielje. De heer Hop is met ingang van 1 januari 2011 uit dienst getreden bij Extendum Audit en zal niet worden vervangen. 4

5 Schematisch kan de organisatie zoals die in 2010 functioneerde als volgt worden weergegeven: Bestuur Stichting Adm.kantoor Extendum Audit Directie Extendum Audit Administratie Compliance officer Secretariaat Personeelsz. Externe accountants verbonden aan Extendum Audit Medewerkers verbonden aan Extendum Audit Toelichting organisatorische structuur in 2010 De directie van Extendum Audit legt verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Extendum Audit. Op grond van de statuten van Extendum Audit B.V. dient de directie in meerderheid te bestaan uit registeraccountants of tot certificeren bevoegde accountant-administratieconsulent te zijn. Bij twee directeuren dient één van de twee certificeringsbevoegd accountant te zijn. De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten. De directeur RA stuurt de externe accountants, controleleiders en stagiaires aan en fungeert tevens als hoofd vaktechniek en als extern accountant. De compliance officer is aan Extendum Audit verbonden. Gezien zijn specifieke en onafhankelijke rol en functie is zijn verbondenheid met een stippellijn aangegeven. De compliance officer is niet als extern accountant aan Extendum Audit verbonden. Hetzelfde geldt voor de plaatsvervanger van de compliance officer. De extern accountants zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke en vrijwillige controleopdrachten. Bij de uitvoering van de controles worden de externe accountants ondersteund door controleleiders, assistenten en stagiaires. De medewerkers, waaronder meerdere registeraccountants en medewerkers die de opleiding tot registeraccountant volgen, worden ingezet bij de controleopdrachten en werken onder verantwoordelijkheid van externe accountants. Afhankelijk van opleiding en ervaring sturen zij in praktische zin de uitvoering van controleopdrachten aan. Daarnaast worden zij ook uitvoerend ingezet bij controleopdrachten. Extendum Audit voert alleen assurance opdrachten uit bij opdrachtgevers die klant zijn bij een bij netwerkpartner Extendum aangesloten accountantskantoor. Dit aangesloten kantoor speelt bij de opdrachten in zoverre een rol dat zij de opdrachtgever ondersteunen bij de voorbereiding op de 5

6 controle. In incidentele gevallen worden medewerkers van deze kantoren betrokken bij de uitvoering van de Assurance opdrachten. In zo n geval worden waarborgen getroffen om kwaliteit en onafhankelijkheid te waarborgen. Extendum Audit voert alleen assurance opdrachten uit. Indien de opdrachtgevers behoefte hebben aan accountantsdiensten op het gebied van (fiscaal) advies, samenstellen van de jaarrekening en administratieve dienstverlening kunnen zij daar de betrokken accountantspraktijken opdracht voor geven. Extendum Audit streeft er naar om haar werkzaamheden af te stemmen met deze accountants zodat een effectieve en efficiënte uitvoering van de controleopdracht wordt gewaarborgd. Diensten voor wat betreft administratie, secretariaat, personeelszaken en andere stafdiensten worden betrokken van netwerkpartner Extendum. Daarbij wordt uiteraard de onafhankelijke positie van Extendum Audit bewaakt. 6

7 3. Extendum Audit en haar netwerk Op grond van de criteria opgenomen in het Besluit Toezicht Accountantsorganisatie maakt Extendum Audit deel uit van een netwerk. De in het netwerk betrokken vennootschappen worden hierna schematisch weergegeven. Extendum Holding BV Stichting Adm.Knt. Extendum Audit Extendum Audit BV Extendum BV (Zeist,Drachten, Veldhoven en Hengelo) APactueel BV Extendum Pensioen & Zorg BV Extendum Corporate Finance BV Extendum Holding B.V. is een houdstermaatschappij. Extendum B.V. is gevestigd in Soesterberg (m.i.v. 1 januari 2011), Drachten en Veldhoven. De activiteiten van Extendum betreffen brede dienstverlening aan uitsluitend accountantspraktijken. Om deze reden wordt Extendum gezien als brancheorganisatie. De dienstverlening betreft accountantsvaktechnische ondersteuning, fiscale advisering, juridisch advies, personeel en organisatie waaronder werving en selectie, marketing en communicatie, salarisverwerking en opleidingen. Extendum Pensioen & Zorg B.V. adviseert op het gebied van pensioenen en financiële planning en heeft een vergunning in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening. Extendum Corporate Finance B.V. verricht diensten op het gebied van koop- en verkoop van ondernemingen; ondernemingsfinanciering en herstructurering van ondernemingen. 7

8 4. Kwaliteitsbeheersing 4.1 Systeembeschrijving op hoofdlijnen Beleid Het kwaliteitssysteem van Extendum Audit is zodanig opgezet dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verklaringen die door de externe accountants worden afgegeven bij financiële verantwoordingen in de gegeven omstandigheden juist zijn. Dit systeem is ingebed in het kwaliteitsbeleid zoals dat door de directeur en medewerkers wordt toegepast bij de uitvoering van de opdrachten. Het beleid ligt vast in het handboek van Extendum Audit en wordt verder omschreven in een periodiek op te stellen beleidsplan dat met ingang van 2007 wordt opgesteld. Voor de medewerkers worden trainingen georganiseerd in het kwaliteitsbeleid en de standaarden van Extendum Audit. In 2010 zijn wijzigingen aangebracht in het handboek om aan te sluiten bij de gewijzigde regelgeving voor accountants; de zogenaamde clarity standaarden. Extendum Audit is zich er van bewust dat een functie wordt vervuld die verder gaat dan het belang van de organisatie. Om die reden wordt gestreefd naar een kwaliteit die voldoet aan de eisen van onze opdrachtgevers en de eisen van wet- en regelgeving. Acceptatie en continuering van opdrachten Opdrachten worden alleen geaccepteerd en gecontinueerd als duidelijk is dat Extendum Audit de kennis en capaciteit heeft om de opdracht uit te voeren. Voordat tot acceptatie wordt overgegaan wordt vastgesteld dat de organisatie en de medewerkers onafhankelijk zijn van de opdrachtgever. Zo nodig worden waarborgen getroffen om deze problemen op te lossen of te voorkomen. Extendum Audit staat voor een uitoefening van het accountantsberoep in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Van onze opdrachtgevers verwachten wij een houding en instelling die hiermee overeenkomt. Samen met de adviserende accountantspraktijk wordt een bezoek gebracht aan de potentiële opdrachtgever om zo een beeld te vormen of deze past bij Extendum Audit. Mocht in latere instantie, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de opdracht, nadere informatie bekend worden over de opdrachtgever dan wordt het eerder gevormde oordeel heroverwogen. Deze heroverweging kan leiden tot het treffen van waarborgen of tot het beëindigen van de opdracht. Indien de opdracht tussentijds wordt beëindigd wordt de Autoriteit Financiële Markten ingelicht. 8

9 4.2 Verklaring over functioneren van het systeem In 2010 hebben alle medewerkers verbonden aan Extendum de controleopdrachten in overeenstemming met het handboek uitgevoerd. Voor zover er sprake is van de inbreng van betrokken accountantspraktijken bij de controleopdrachten hebben deze en hun medewerkers ervoor gezorgd de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Extendum Audit. 4.3 Evaluatie van het systeem Eind 2010 is het systeem van kwaliteitsbeheersing geëvalueerd. De afronding van de evaluatie heeft in het eerste kwartaal van 2011 plaatsgevonden. Hiervoor is de volgende input gebruikt: 1. uitgevoerde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen 2. uitgevoerde inspecties van afgeronde dossiers 3. klachtenafhandeling voor zover van toepassing 4. gevraagde consultaties voor zover van toepassing 5. verwerking van nieuwe wet- en regelgeving evenals van nieuwe of gewijzigde voorschriften in het kwaliteitssysteem van de accountantsorganisatie 6. onafhankelijkheidsverklaringen 7. permanente educatie en overige vaktechnische ontwikkelingen 8. schendingen en incidenten Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen In 2009 zijn opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen uitgevoerd bij de controle van de jaarrekeningen van de Organisatie van Openbaar Belang (OOB) die wij onder onze cliënten tellen. Deze kwaliteitsbeoordelingen zijn op tijd uitgevoerd door een tijdige planning van deze onderzoeken. Daarnaast is op een aantal andere dossiers eveneens een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd, onder andere naar aanleiding van overnames van de opdrachtgever. In 2011 zal van meer controles de kwaliteit worden vastgesteld voor het afgeven van de controleverklaring Inspecties van afgeronde dossiers Van een aantal van de ultimo 2010 betrokken externe accountants zijn dossiers in de inspectie betrokken. Voor het jaar 2011 zullen de inspecties geïntensiveerd worden zodat de kwaliteit van de afgeronde dossiers vaker gemeten wordt. In 2010 is vastgesteld dat de kwaliteit van de controles in overeenstemming is met wat wet- en regelgeving op dat gebied eisen. Het is echter de wens van de directie de kwaliteit van de uitvoering verder te verhogen. De kwaliteit van Extendum Audit als onderdeel van de brancheorganisatie Extendum dient een voorbeeld te zijn. 9

10 4.3.3 Schendingen en incidenten In 2010 hebben zich schendingen van het kwaliteitssysteem voorgedaan. Naar aanleiding van deze schendingen zijn maatregelen op organisatorisch niveau getroffen en is het kwaliteitssysteem aangepast. De schendingen hebben in één geval geleid tot een sancties. Een aan Extendum Audit verbonden externe accountant is met ingang van 1 januari 2011 uitgeschreven uit het betreffende register van de AFM. Deze accountant blijft verbonden aan brancheorganisatie Extendum maar zal geen assurance-activiteiten meer verrichten Acties n.a.v. de evaluatie Naar aanleiding van de evaluatie zullen in 2011 de volgende acties worden ondernomen: De complianceactiviteiten zullen worden geïntensiveerd, de directie overlegt maandelijks met de compliance officer. De vrije toegang tot de compliance officer voor medewerkers is een communicatiekanaal waar wederzijds gebruik van kan worden gemaakt. De medewerkers is hier duidelijk op gewezen waarna in het eerste kwartaal van 2011 duidelijk gebruik van is gemaakt. In 2011 zal het aantal OKB s en inspecties worden uitgebreid ten opzichte van Extendum als brancheorganisatie is betrokken bij de ontwikkeling van een systeem voor elektronische dossiervoering en procesbewaking. Twee controleopdrachten van Extendum Audit voor de controle van de jaarrekening 2010 lopen mee in een pilotproject. Bij goede resultaten zal in 2011 het aantal opdrachten in het systeem worden uitgebreid waarna in 2012 algehele invoering zal plaatsvinden. Wij denken dat invoering de kwaliteit van de dossiervoering en uiteindelijk de kwaliteit van de uitgevoerde controles zal verhogen. 4.4 Toezicht AFM In 2010 is er overleg geweest met de AFM op het gebied van kwaliteitshandhaving en uitvoering van controles. Tevens is deelgenomen aan het OOB-overleg. De AFM heeft in 2010 geen onderzoek ter plaatse uitgevoerd. 10

11 5. Wettelijke controle bij Organisaties van Openbaar Belang Van onderstaande Organisaties van Openbaar Belang heeft Extendum Audit de controle van de jaarrekening en toezichtrapportages over het boekjaar 2009 uitgevoerd. Naam Vestigingsplaats Branche N.V. Algemene Risico Verzekering Maatschappij "Mercurius" Nijkerk Schadeverzekering 11

12 6. Overige informatie 6.1 Onafhankelijkheidsvoorschriften en naleving daarvan Extendum Audit hanteert onafhankelijkheidsvoorschriften in overeenstemming met wettelijke - en beroepsregels. Deze voorschriften strekken zich uit tot de aan Extendum Audit verbonden externe accountants en medewerkers, leiding en medewerkers van de netwerkpartners. Bij twijfel wordt de compliance officer ingelicht en wordt in overleg met hem besloten hoe met de situatie dient te worden omgegaan. De onafhankelijkheidsvoorschriften hebben in 2010 gefunctioneerd. Door de directie is hierop toezicht uitgeoefend. 6.2 Permanente educatie medewerkers Voor wat betreft de externe accountants en medewerkers die bij Extendum Audit in dienst zijn of die aan Extendum Audit verbonden zijn geldt dat in overleg opleidingen worden gevolgd die aansluiten bij de (geplande) werkzaamheden en de loopbaan. Vrijwel alle externe accountants en medewerkers worden als docent ingezet bij trainingen en cursussen op het vakgebied van de accountancy die worden aangeboden door netwerkpartner Extendum. In 2010 hebben alle medewerkers, voor zover van toepassing, voldaan aan de verplichting minimaal 20 pe-punten te behalen. 6.3 Omzet Extendum Audit over 2010 De totale omzet van Extendum Audit over 2010 bedroeg Hiervan heeft betrekking op controle opdrachten bij organisaties van openbaar belang en op wettelijke controleopdrachten en op overige opdrachten. 6.4 Omzet netwerkonderdelen over 2010 De omzet van netwerkonderdelen was ( ) 6.5 Beloning externe accountants De beloning van externe accountants is gebaseerd op vaste salarissen dan wel, bij verbonden externe accountants, vaste tarieven per tijdseenheid. 12

13 6.6 Functionarissen Bestuur Stichting administratiekantoor Extendum Audit P.P.B. Cornielje W. Eelman AA G. Kroes RA Directie (1 januari 2011) G. Kroes RA P.P.B. Cornielje Compliance officer A.B.M. van Kempen CISA Externe accountants (1 januari 2011) G. Kroes RA C. Jonkers RA C. Vink RA Drs. H.M. de Jong RA Medewerkers (1 januari 2011) Drs. D.G. Bouma Drs. D. Yilmaz Drs. J.A. Abdoel RA S.H. van Essen R. Streedel Extendum Audit B.V. G. Kroes RA Directeur 28 maart

Transparantieverslag 2009

Transparantieverslag 2009 Transparantieverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Structuur Extendum Audit B.V.... 4 2.1 Juridische structuur... 4 2.2 Organisatorische structuur... 4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 vestiging: Zeist Drachten Hengelo Veldhoven adres: Dalweg 48 postadres: Postbus 441 3700 AK Zeist telefoon: (030) 691 70 15 fax: (030) 691 58 29 e-mailadres: info@extendumaudit.nl internet: www.extendumaudit.nl

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2010 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 15 maart 2011 1. Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2012 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 26 maart 2013 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle 1 2 3 4 Waarborg Vergunningplicht Een accountantsorganisatie dient te beschikken over een specifieke vergunning om een OOBcontrole te kunnen uitvoeren. Kwaliteitsbeoordelaar De accountantsverklaring wordt

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2011 SMA Accountants NV Nieuwegein, 25 maart 2012 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Transparantieverslag Nieuwegein, maart 2010

Transparantieverslag Nieuwegein, maart 2010 Transparantieverslag 2009 Nieuwegein, maart 2010 Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie die een wettelijke controle heeft verricht

Nadere informatie

Transparantieverslag 2007. Nieuwegein, 18 maart 2008

Transparantieverslag 2007. Nieuwegein, 18 maart 2008 Transparantieverslag 2007 Nieuwegein, 18 maart 2008 Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie die een wettelijke controle heeft verricht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1135 4 maart 2016 NBA-handreiking 1135 NBA-handreiking 1135: Van toepassing op: Accountantsorganisaties met een oob vergunning Onderwerp Toelichten

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER!

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! Kwaliteitsfactoren voor de niet-oob-accountantsorganisaties (Maatregel 5.1) 1 2017 Koninklijke NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 31 maart 2009 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Juridische en organisatorische structuur van Berk 3. Juridische en organisatorische structuur nationaal en internationaal netwerk 4. Bestuurs- en beheersstructuur

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010 Transparantieverslag 2009 31 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 2 Kwaliteitsbeleid en -beheersing 3 Organisatiestructuur 4 Structuur (inter)nationaal netwerk 5 Bestuurs- en beheersstructuur Berk N.V. 6 Beloning

Nadere informatie

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Sector in beeld Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52 INHOUD Voorwoord / 5 Wet op het accountantsberoep / 17 Hoofdstuk 1 Definities / 27 Hoofdstuk 2 De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants / 27 2.1 Instelling en taken / 27 2.2 De ledenvergadering

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012. HLB Van Daal & Partners N.V.

Transparantieverslag 2012. HLB Van Daal & Partners N.V. Transparantieverslag 2012 HLB Van Daal & Partners N.V. 1. Inleiding De basis voor het functioneren van de accountant is vertrouwen, vertrouwen van de maatschappij in de kwaliteit van de accountant. Dit

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

6.3 Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking

6.3 Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking 6.3 Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking Doelstelling Op de (middel)lange termijn wil de AFM kunnen vaststellen dat de accountantsorganisatie beschikt over een stelsel van kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen.

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen. Bijlage G REGLEMENT COMMISSIE PUBLIEK BELANG van de Raad van Commissarissen opgesteld door de Raad van Commissarissen op: 20 mei 2015 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement van de Commissie Publiek Belang is opgesteld

Nadere informatie

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 1. Inleiding In de periode december 2006 tot eind maart 2007 heeft de AFM 89 onderzoeken ter plaatse

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk. Versie 2014. Startersbrochure

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk. Versie 2014. Startersbrochure : Mijn accountantspraktijk Versie 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE Distributie Audit- en Compliancecommissie leden Raad van Commissarissen Kempen & Co N.V. Directie Kempen & Co N.V. Directeur Group Audit Van Lanschot N.V. Datum

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

accon avm controlepraktijk bv

accon avm controlepraktijk bv controlepraktijk bv Transparantieverslag 2012 Inhoud: I. Inleiding 1 II. Onze kernwaarden 2 III. Juridische en organisatorische structuur 4 IV. Bestuurs- en beheersstructuur 6 V. Stelsel van kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

NBA Alert 35 Het overleg met de AFM bij een juridische procedure aangespannen door de verantwoordelijke partij Juni 2014

NBA Alert 35 Het overleg met de AFM bij een juridische procedure aangespannen door de verantwoordelijke partij Juni 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 35 Het overleg met de AFM bij een juridische procedure aangespannen door de verantwoordelijke partij Juni 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderzoek Transparantieverslagen 2013. Verkorte versie

Onderzoek Transparantieverslagen 2013. Verkorte versie Onderzoek Transparantieverslagen 2013 Verkorte versie September 2014 2 01 Inleiding De NBA heeft dit jaar wederom onderzoek gedaan naar de inhoud van transparantieverslagen van accountantsorganisatie met

Nadere informatie

Bijlagen. Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht

Bijlagen. Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht Bijlagen Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht Inhoudsopgave Bijlage 1 Verwachtingen en kwalificaties implementatie en borging van het verandertraject 3 Bijlage 2 (Middel)langetermijndoelstellingen

Nadere informatie

Naleving overgangsregeling scheiding controle en advies. 27 maart 2013

Naleving overgangsregeling scheiding controle en advies. 27 maart 2013 Naleving overgangsregeling scheiding controle en advies 27 maart 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten ter zake van assuranceopdrachten Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 Nadere voorschriften accountantskantoren Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 Het bestuur

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk : Mijn accountantspraktijk 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau 8 2.1

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen. NeeV.J.M.MVtDr-17111938 - Aandacht voor integriteitsrisico's Datum 7 november 2017 Pagina 1 van 5 Email AOintegriteit@afm.nl Aandacht voor integriteitsrisico's Betreft Geacht bestuur, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

Ontwerpverordening op de kosten. kwaliteitsbeoordelingen

Ontwerpverordening op de kosten. kwaliteitsbeoordelingen Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen 18 april 2017 Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Onderzoek Transparantieverslagen 2011. Juli 2012

Onderzoek Transparantieverslagen 2011. Juli 2012 Onderzoek Transparantieverslagen 2011 Juli 2012 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: doelstelling en reikwijdte van het onderzoek 4 2. Opzet en uitvoering van het

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67634 13 december 2016 Nadere voorschriften kwaliteitssystemen Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Mijn accountantspraktijk

Mijn accountantspraktijk Startersbrochure: Versie 2018 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau 8

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Inventarisatie Transparantieverslagen 2008/2009

Inventarisatie Transparantieverslagen 2008/2009 Inventarisatie Transparantieverslagen 2008/2009 NIVRA 1 Inhoud 1. Inleiding: doelstelling en reikwijdte van de inventarisatie 3 2. Algemene bevindingen 5 3. Juridische en organisatorische structuur 6 4.

Nadere informatie

Transparantieverslag. an independent member of INTERNATIONAL

Transparantieverslag. an independent member of INTERNATIONAL Transparantieverslag 2010 an independent member of INTERNATIONAL 2 Baker Tilly Berk Transparantieverslag Inhoud Voorwoord van het bestuur 3 1. Structuur Baker Tilly Berk N.V. 4 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

accon avm controlepraktijk B.V. Transparantieverslag 2014 accon avm controlepraktijk B.V. 1

accon avm controlepraktijk B.V. Transparantieverslag 2014 accon avm controlepraktijk B.V. 1 accon avm controlepraktijk B.V. Transparantieverslag 2014 accon avm controlepraktijk B.V. 1 Voorwoord De afgelopen tijd is de controlepraktijk van accountantsorganisaties vanuit verschillende kanten onder

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ 26 Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ ESJ Audits met ESJ VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE BETER Als eigenaar of directie van een winkelketen wilt u natuurlijk zo veel mogelijk grip op uw bedrijf

Nadere informatie

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantseenheid.

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantseenheid. Algemene toelichting op de NVKS 1 Inleiding 1.1 Wat regelen de NVKS en waarom De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantseenheid.

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 1 van 5 Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 2 van 5 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie