INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR"

Transcriptie

1 INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor... 6 De door de groepsauditor uit te voeren werkzaamheden Samenwerking tussen de auditoren Gevolgen voor de rapportering Het delen van verantwoordelijkheden Internationale Controlestandaard (International Standaard on Auditing, ISA) 600 Gebruikmaken van de werkzaamheden van een andere auditor dient te worden gelezen in de context van het Voorwoord tot de internationale standaarden voor kwaliteitsbeheersing, controle-, assurance-opdrachten en verwante diensten waarin het toepassen en de autoriteit van de ISA s worden bepaald. 600 NIVRA-IBR/HV-DSCH-RK/acs/Versie 29 april /6

2 Inleiding 1. Deze Internationale Controlestandaard (International Standard on Auditing, ISA) heeft ten doel grondbeginselen en essentiële werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven voor een auditor, die een verklaring afgeeft over de financiële overzichten van een entiteit en daarbij gebruik maakt van de werkzaamheden van een andere auditor met betrekking tot de financiële gegevens van een of meer groepsonderdelen die in de financiële overzichten van de entiteit zijn verwerkt. Deze ISA heeft noch betrekking op de gevallen waarin twee of meer auditoren gezamenlijk belast zijn met de controleopdracht bij eenzelfde entiteit, noch op de relatie tussen de auditor en de voorgaande auditor. De grondbeginselen en essentiële werkzaamheden in deze ISA zijn evenmin van toepassing indien de groepsauditor tot het besluit komt dat de financiële overzichten van een groepsonderdeel niet van materieel belang is. Deze ISA is echter wel van toepassing, indien enkele groepsonderdelen op zich niet, maar tezamen wel van materieel belang zijn. 2. In het geval de groepsauditor gebruik maakt van de werkzaamheden van een andere auditor, dient hij te bepalen in welke mate de werkzaamheden van de andere auditor van invloed zijn op de controle. 3. Onder groepsauditor wordt verstaan de auditor die verantwoordelijk is voor het afgeven van de controleverklaring bij de financiële overzichten van een entiteit die financiële gegevens van een of meer groepsonderdelen omvatten die door een andere auditor zijn gecontroleerd. 4. Onder andere auditor wordt verstaan een auditor, niet zijnde de groepsauditor, die verantwoordelijk is voor het afgeven van een controleverklaring bij financiële gegevens van een groepsonderdeel, die zijn opgenomen in de financiële overzichten die door de groepsauditor wordt gecontroleerd. Onder andere auditoren zijn begrepen gelieerde kantoren, al of niet gebruikmakend van dezelfde naam, en correspondenten, alsmede niet verbonden auditoren. 5. Onder groepsonderdeel wordt verstaan een divisie, nevenvestiging, dochtermaatschappij, joint venture, verbonden onderneming of een andere entiteit waarvan de 600 NIVRA-IBR/HV-DSCH-RK/acs/Versie 29 april /6

3 financiële gegevens zijn verwerkt in de financiële overzichten die door de groepsauditor wordt gecontroleerd. Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor 6. De auditor dient te bepalen of zijn eigen aandeel in de controlewerkzaamheden voldoende is om te kunnen fungeren als groepsauditor. Hiertoe overweegt de groepsauditor: (a) het materieël belang van het gedeelte van de financiële overzichten dat hij zelf controleert; (b) de mate waarin hij kennis heeft verkregen van de bedrijfsactiviteiten van de groepsonderdelen; (c) het risico van afwijkingen van materieel belang in de financiële overzichten en van de door de andere auditor gecontroleerde groepsonderdelen; en (d) de uitvoering van aanvullende werkzaamheden zoals in deze ISA uiteengezet, met betrekking tot de door de andere auditor gecontroleerde groepsonderdelen, op een zodanige wijze dat de groepsauditor een significante bijdrage in de controle levert. De door de groepsauditor te verrichten werkzaamheden 7. Indien de groepsauditor voornemens is gebruik te maken van de werkzaamheden van de andere auditor dient hij de vakbekwaamheid van de andere auditor in het kader van de specifieke opdracht te beoordelen. Bronnen van informatie voor deze beoordeling kunnen zijn het lidmaatschap van dezelfde of een vergelijkbare beroepsorganisatie, het lidmaatschap van of de aansluiting bij een ander auditkantoor, dan wel referenties van de beroepsorganisatie waartoe de andere auditor behoort. Deze bronnen kunnen zonodig aangevuld worden met inlichtingen van andere auditoren, bankiers, enz. en door overleg met de andere auditor. 600 NIVRA-IBR/HV-DSCH-RK/acs/Versie 29 april /6

4 8. De groepsauditor dient de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere auditor uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de specifieke opdracht adequaat zijn voor de doelstellingen van de groepsauditor, in het kader van zijn specifieke opdracht. 9. De groepsauditor informeert de andere auditor over: (a) de onafhankelijkheidsvoorschriften zowel ten opzichte van de entiteit als van de groepsonderdelen en het opvragen van een schriftelijke bevestiging over de naleving ervan; (b) het gebruik dat gemaakt zal worden van de werkzaamheden en de rapportering van de andere auditor en maakt in het beginstadium van de planning van de controle voldoende afspraken voor de coördinatie van de werkzaamheden. De groepsauditor informeert de andere auditor over de aangelegenheden die speciale aandacht vragen, de werkzaamheden voor het identificeren van de onderlinge groepstransacties die mogelijk vermeld moeten worden, en de tijdsplanning voor de afronding van de controle; en (c) de verslaggevings-, controle- en rapporteringsvoorschriften en bekomt een schriftelijke bevestiging over de naleving daarvan. 10. De groepsauditor zal in beginsel met de andere auditor ook de uitgevoerde controlewerkzaamheden bespreken, een schriftelijke samenvatting van de werkzaamheden van de andere auditor (bijvoorbeeld in de vorm van een vragenlijst of checklist) beoordelen of de werkdocumenten van de andere auditor beoordelen. De groepsauditor kan het gewenst achten deze werkzaamheden tijdens een bezoek bij de andere auditor uit te voeren. De aard, tijdsfasering en omvang van de werkzaamheden zullen afhangen van de opdrachtspecifieke omstandigheden en de kennis van de groepsauditor van de vakbekwaamheid van de andere auditor. Deze kennis kan zijn verkregen bij de beoordeling van eerder door de andere auditor uitgevoerde controlewerkzaamheden. 11. De groepsauditor kan besluiten dat het niet nodig is werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 10 uit te voeren, omdat hij tijdens voorgaande perioden reeds voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen over het feit dat aanvaardbare beleidslijnen en NIVRA-IBR/HV-DSCH-RK/acs/Versie 29 april /6

5 procedures inzake kwaliteitsbeheersing door de andere auditor worden toegepast bij het uitoefenen van zijn opdrachten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de groepsauditor en de andere auditor, indien zij tot gelieerde kantoren behoren, een blijvende formele relatie hebben, die voorziet in de werkzaamheden ter verkrijgen van deze controle-informatie, zoals periodieke beoordeling tussen de betrokken kantoren, het testen van de beleidslijnen en - procedures met betrekking tot de werking van deze kantoren, en het beoordelen van werkdocumenten van een aantal geselecteerde controles. 12. De groepsauditor dient de significante controlebevindingen van de andere auditor in aanmerking te nemen. 13. De groepsauditor kan het nodig achten om de controlebevindingen of andere aangelegenheden met betrekking tot de financiële informatie van het groepsonderdeel met de andere auditor en de leiding van het groepsonderdeel te bespreken. Voorts kan hij besluiten dat aanvullende werkzaamheden op de administratieve documenten of op de financiële informatie van het groepsonderdeel nodig zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze door de groepsauditor of de andere auditor worden uitgevoerd. 14. De groepsauditor documenteert van welke groepsonderdelen de gegevens door andere auditorenen zijn gecontroleerd, het belang daarvan in relatie tot de financiële overzichten van de entiteit als geheel, de namen van de andere auditoren en, voor zover van toepassing, de bereikte conclusies inzake het niet van materieel belang zijn van bepaalde groepsonderdelen. De groepsauditor documenteert ook de uitgevoerde werkzaamheden en de bereikte conclusies. Zo zal bijvoorbeeld worden gedocumenteerd welke dossiers van de andere auditor zijn beoordeeld en de resultaten van de besprekingen met de andere auditor. De groepsauditor behoeft evenwel de redenen voor het beperken van zijn werkzaamheden in de omstandigheden zoals genoemd in paragraaf 11 niet te documenteren, voor zover deze redenen elders in de documentatie van het kantoor waarvan de groepsauditor deel uitmaakt zijn vermeld. Samenwerking tussen auditoren 15. De andere auditor, bekend met de wijze waarop de groepsauditor van zijn werkzaamheden gebruik zal maken, dient met de groepsauditor samen te werken. De 600 NIVRA-IBR/HV-DSCH-RK/acs/Versie 29 april /6

6 andere auditor zal bijvoorbeeld de aspecten van zijn werkzaamheden die hij niet volgens de afgesloten overeenkomst kan uitvoeren onder de aandacht van de groepsauditor moeten brengen. Evenzo zal de andere auditor ingelicht worden over aangelegenheden die onder de aandacht van de groepsauditor komen en die een belangrijke invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van de andere auditor. Gevolgen voor de rapportering 16. Indien de groepsauditor tot het besluit komt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de werkzaamheden van de andere auditor en hij niet in staat is geweest voldoende aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten met betrekking tot de financiële informatie van het groepsonderdeel dat door de andere auditor is gecontroleerd, dient hij een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking te brengen of een oordeelonthouding te formuleren omdat er een beperking bestaat in de uitvoering van zijn controle. 17. Indien de andere auditor een aangepaste controleverklaring verstrekt of van plan is te verstrekken, bepaalt de groepsauditor of de reden voor de aanpassing van zodanige aard is en een zodanige betekenis heeft in relatie tot de financiële overzichten van de entiteit als geheel waarover de groepsauditor verslag uitbrengt, dat een aanpassing van de inhoud van zijn eigen verklaring vereist is. Verantwoordelijkheid 18. Hoewel het naleven van de aanwijzingen in de voorgaande paragrafen als wenselijk wordt beschouwd, laat de locale regelgeving van bepaalde landen toe dat een groepsauditor zijn oordeel over de financiële overzichten als geheel enkel en alleen baseert op de verklaring van een andere auditor met betrekking tot een of meerdere groepsonderdelen. In dat geval dient de verklaring van de groepsauditor dit feit duidelijk te vermelden en dient deze verklaring de grootte van dat deel van de financiële overzichten dat door de andere auditor wordt gecontroleerd, aan te geven. In het geval de groepsauditor in zijn verklaring verwijst naar deze situatie, worden de controlewerkzaamheden gewoonlijk beperkt tot de werkzaamheden die in de paragrafen 7 en 9 zijn beschreven. 600 NIVRA-IBR/HV-DSCH-RK/acs/Versie 29 april /6

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

12. UITWISSELBARE FUNCTIES

12. UITWISSELBARE FUNCTIES 12. UITWISSELBARE FUNCTIES Inleiding In geval van een ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen vindt de selectie van voor ontslag voor te dragen werknemers plaats op grond van het afspiegelingsbeginsel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie