Transparantieverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transparantieverslag 2008"

Transcriptie

1 vestiging: Zeist Drachten Hengelo Veldhoven adres: Dalweg 48 postadres: Postbus AK Zeist telefoon: (030) fax: (030) adres: internet: Transparantieverslag 2008 Extendum Audit B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de KvK en Fabrieken voor Utrecht eo onder nummer Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 117/1997. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Btw nummer: NL B01 transparantieverslag-2008.indd :22:47

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Structuur Extendum Audit B.V Juridische structuur Organisatorische structuur Toelichting organisatorische structuur in Nieuwe structuur per 1 juni Extendum Audit en haar netwerk 7 4. Kwaliteitsbeheersing Systeembeschrijving op hoofdlijnen Beleid Verklaring over functioneren van het systeem Evaluatie van het systeem Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen Inspecties van afgeronde dossiers Onderzoek ter plaatse AFM Acties n.a.v. de evaluatie Toezicht AFM 9 5. Wettelijke controle bij Organisaties van Openbaar Belang Overige informatie Onafhankelijkheidsvoorschriften en naleving daarvan Permanente educatie medewerkers Omzet Extendum Audit over Omzet netwerkonderdelen over Beloning externe accountants Functionarissen 12 transparantieverslag-2008.indd :22:47

3 1. Inleiding Dit transparantieverslag van Extendum Audit B.V. is opgesteld om te voldoen aan de verplichting volgens artikel 30 van het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties. Dit artikel stelt dat accountantsorganisaties die een wettelijke controle hebben verricht bij Organisaties van Openbaar Belang (OOB) een transparantieverslag dienen op te stellen. Extendum Audit heeft op 29 september 2008 de vergunning verkregen voor het uitvoeren van wettelijke controles waaronder begrepen het uitvoeren van wettelijke controles bij OOB s. In 2008 heeft Extendum Audit bij een viertal OOB s controles uitgevoerd. Deze controles betreffen zowel de jaarrekening als de verslagstaten voor de toezichthouders. Een overzicht van deze OOB s is opgenomen in dit transparantieverslag. De doelstelling van het transparantieverslag is inzicht te geven in de organisatie en structuur van Extendum Audit en haar netwerk. Wij geven een beschrijving van ons systeem van kwaliteitsbeheersing en de maatregelen die wij hebben getroffen om de werking van dit systeem te waarborgen. Deze maatregelen dienen mede om blijvend te voldoen aan de wettelijke - en beroepseisen op het gebied van beheerste bedrijfsvoering, onafhankelijkheid en integriteit. Extendum Audit voert vrijwel uitsluitend controlewerkzaamheden uit. De opdrachten daartoe zijn in twee hoofdgroepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit werkzaamheden die ertoe leiden dat een aan Extendum Audit verbonden externe accountant een verklaring afgeeft bij de verantwoording, veelal de jaarrekening, van de opdrachtgever. De tweede groep bestaat uit werkzaamheden ter ondersteuning van een andere accountantspraktijk waarbij een aan deze praktijk verbonden (externe) accountant de verklaring afgeeft. De overige werkzaamheden van Extendum Audit bestaan uit het geven van cursussen op het vakgebied van accountants, het geven van advies en consultaties en het waarnemen van accountantspraktijken bij ziekte of andere afwezigheid van de betreffende accountant. De overige werkzaamheden worden veelal uitgevoerd via de netwerkpartners. In juni 2008 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij Extendum Audit opnieuw een onderzoek ter plaatse afgelegd in verband met de vergunningaanvraag. De resultaten van het onderzoek zijn voor de AFM aanleiding geweest om op 29 september 2008 de vergunning af te geven. Op 1 oktober 2008 heeft Dalstaete Accountants haar naam gewijzigd in die van Extendum Audit. transparantieverslag-2008.indd :22:47

4 2. Structuur Extendum Audit B.V. 2.1 Juridische structuur Extendum Audit is een besloten vennootschap. De aandelen zijn gecertificeerd waarbij het stemrecht op de aandelen wordt uitgeoefend door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Extendum Audit. De certificaten van aandelen zijn voor 100% in het beziet van Extendum Holding B.V. Schematisch ziet deze structuur er als volgt uit: De statuten van Stichting Administratiekantoor Extendum Audit voorzien er in dat de meerderheid van het bestuur van de Stichting wordt gevormd door registeraccountants of certificeringsbevoegde accountant-administratieconsulenten. 2.2 Organisatorische structuur In verband met het verkrijgen van de vergunning is op 1 oktober 2008 de naam van Dalstaete Accountants gewijzigd in die van Extendum Audit. In de loop van 2008 is de organisatiestructuur van Extendum Audit aangepast. Deze aanpassing was nodig in het traject tot het krijgen van de vergunning tot het verrichten van wettelijke en OOB-controles. De aanpassing houdt voornamelijk in dat de controleopdrachten uitgevoerd worden door eigen teams en dat geen personeel van de aangesloten kantoren meer wordt ingezet bij de opdrachten. In 2008 is tevens in overleg met het Novaa een opzet gemaakt op accountants in opleiding een stageplaats aan te bieden om zo te kunnen voldoen aan hun verplichting ervaring op te doen bij controleopdrachten. Met ingang van 1 oktober 2008 is de functie van algemeen directeur van Extendum Audit overgenomen door Jan Herman Hop van Gerrit Kroes. Extendum Audit is gevestigd in Zeist. transparantieverslag-2008.indd :22:47

5 Schematisch kan de organisatie zoals die in 2008 functioneerde als volgt worden weergegeven: Toelichting organisatorische structuur in 2008 (zie ook paragraaf Nieuwe structuur per 1 juni 2008) De directeur van Extendum Audit is volledig bevoegd, hij legt verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Extendum Audit. Op grond van de statuten van Extendum Audit B.V. dient de (statutair) directeur een registeraccountant of een tot certificeren bevoegde accountant-administratieconsulent te zijn. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten. De directeur stuurt de externe accountants, controleleiders en stagiaires aan en fungeert tevens als hoofd vaktechniek en als extern accountant. De compliance officer is aan Extendum Audit verbonden. Gezien zijn specifieke en onafhankelijke rol en functie is zijn verbondenheid met een stippellijn aangegeven. Begin 2008 is de bestaande compliance officer teruggetreden en is een nieuwe compliance officer aangesteld. Deze is niet als extern accountant aan Extendum Audit verbonden. De extern accountants zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke en vrijwillige controleopdrachten. Bii de uitvoering van de controles worden de externe accountants ondersteund door controleleiders en stagiaires. De medewerkers, waaronder meerdere registeraccountants en medewerkers die de opleiding tot registeraccountant volgens, worden ingezet bij de controleopdrachten en werken onder verantwoordelijkheid van externe accountants. Afhankelijk van opleiding en ervaring sturen zij in praktische zin de uitvoering van controleopdrachten aan. Daarnaast worden zij ook uitvoerend ingezet bij controleopdrachten. Extendum Audit voert alleen controles uit bij opdrachtgevers die klant zijn bij een bij netwerkpartner Extendum aangesloten accountantskantoor. Dit aangesloten kantoor speelt bij de controles in zoverre een rol dat zij de opdrachtgever ondersteunen bij de voorbereiding op de controle. Extendum Audit voert alleen controleopdrachten uit. Indien de controlecliënten behoefte hebben aan accountantsdiensten op het gebied van (fiscaal) advies, samenstellen van de jaarrekening en administratieve dienstverlening kunnen zij daar andere accountantspraktijken opdracht voor geven. Extendum Audit streeft er transparantieverslag-2008.indd :22:48

6 naar om haar werkzaamheden af te stemmen met deze accountants zodat een effectieve en efficiënte uitvoering van de controleopdracht wordt gewaarborgd. Diensten voor wat betreft administratie, secretariaat, personeelszaken en andere stafdiensten worden betrokken van netwerkpartner Extendum Nieuwe structuur per 1 juni 2008 De uitvoering van het bedrijfsplan van Extendum Audit brengt een gewijzigde structuur met zich mee. Waar in 2007 bij de uitvoering van de controleopdrachten gebruik werd gemaakt van andere accountantspraktijken worden met ingang van 1 juni 2008 controleopdrachten volledig uitgevoerd door (externe) accountants en medewerkers die bij Extendum Audit in dienst zijn of aan haar verbonden zijn. transparantieverslag-2008.indd :22:48

7 3. Extendum Audit en haar netwerk Op grond van de criteria opgenomen in het Besluit Toezicht Accountantsorganisatie maakt Extendum Audit deel uit van een netwerk. De in het netwerk betrokken vennootschappen worden hierna schematisch weergegeven. Extendum Holding B.V. is een houdstermaatschappij. Extendum B.V., Extendum II B.V. en Extendum III B.V. treden naar buiten onder de naam Extendum waarbij Zeist, Drachten, Veldhoven en Hengelo de vestigingsplaatsen zijn. De activiteiten van Extendum betreffen brede dienstverlening aan uitsluitend accountantspraktijken. Om deze reden wordt Extendum gezien als brancheorganisatie. De dienstverlening betreft accountantsvaktechnische ondersteuning, fiscale advisering, juridisch advies, personeel en organisatie waaronder werving en selectie, marketing en communicatie, salarisverwerking en educatie en training. Extendum Pensioen & Zorg B.V. adviseert op het gebied van pensioenen en financiële planning en heeft een vergunning in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening. Extendum Corporate Finance B.V. verricht diensten op het gebied van koop- en verkoop van ondernemingen; ondernemingsfinanciering en herstructurering van ondernemingen. transparantieverslag-2008.indd :22:48

8 4. Kwaliteitsbeheersing 4.1 Systeembeschrijving op hoofdlijnen Beleid Het kwaliteitssysteem van Extendum Audit is zodanig opgezet dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verklaringen die door de externe accountants worden afgegeven bij financiële verantwoordingen in de gegeven omstandigheden juist zijn. Dit systeem is ingebed in het kwaliteitsbeleid zoals dat door de directeur en medewerkers wordt toegepast bij de uitvoering van de opdrachten. Het beleid ligt vast in het handboek van Extendum Audit en wordt verder omschreven in het jaarlijkse beleidsplan dat met ingang van 2007 wordt opgesteld. Voor de medewerkers worden trainingen georganiseerd in het kwaliteitsbeleid en de standaarden van Extendum Audit. In 2008 zijn wijzigingen aangebracht in het handboek om aan te sluiten bij de gewijzigde regelgeving voor accountants (Verordening gedragscode, Controlestandaarden en nadere voorschriften). Ook is het handboek aangepast naar aanleiding van de naamswijziging en de directiewisseling. Het handboek zal in 2009 nog verder worden aangepast naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie zoals die door de compliance officer is uitgevoerd. Extendum Audit is zich er van bewust dat een functie wordt vervuld die verder gaat dan het belang van de organisatie. Om die reden wordt gestreefd naar een kwaliteit die voldoet aan de eisen van onze opdrachtgevers en de eisen van wet- en regelgeving. Acceptatie en continuering van opdrachten Opdrachten worden alleen geaccepteerd en gecontinueerd als duidelijk is dat Extendum Audit de kennis en capaciteit heeft om de opdracht uit te voeren. Voordat tot acceptatie wordt overgegaan wordt vastgesteld dat de organisatie en de medewerkers onafhankelijk zijn van de opdrachtgever. Zonodig worden waarborgen getroffen om deze problemen op te lossen of te voorkomen. Extendum Audit staat voor een uitoefening van het accountantsberoep in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Van onze opdrachtgevers verwachten wij een houding en instelling die hiermee overeenkomt. Om vooraf vast te kunnen stellen dat de integriteit van de opdrachtgever in orde is vragen wij de accountantspraktijk die als adviserend accountant fungeert bij die opdrachtgever, naar hun oordeel over de opdrachtgever. Ook wordt samen met de adviserende accountantspraktijk een bezoek gebracht aan de potentiële opdrachtgever om zo een beeld te vormen of deze past bij Extendum Audit. Mocht in latere instantie, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de opdracht, nadere informatie bekend worden over de opdrachtgever dan wordt het eerder gevormde oordeel heroverwogen. Deze heroverweging kan leiden tot het treffen van waarborgen of tot het beëindigen van de opdracht. Indien de opdracht tussentijds wordt beëindigd wordt de Autoriteit Financiële Markten ingelicht. 4.2 Verklaring over functioneren van het systeem In 2008 hebben alle medewerkers verbonden aan Extendum de controleopdrachten in overeenstemming met het handboek uitgevoerd. Voor zover er nog sprake was van de inbreng van betrokken accountantspraktijken bij de controleopdrachten hebben deze en hun medewerkers ervoor gezorgd de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Extendum Audit. Zowel de eigen evaluatie als de toetsing door het AFM hebben uitgewezen dat het systeem in 2008 voldeed aan de geldende wet- en regelgeving. transparantieverslag-2008.indd :22:48

9 4.3 Evaluatie van het systeem Begin 2009 is het systeem van kwaliteitsbeheersing geëvalueerd. De afronding van de evaluatie heeft in januari 2009 plaatsgevonden. Hiervoor is de volgende input gebruikt: 1. uitgevoerde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen 2. uitgevoerde inspecties van afgeronde dossiers 3. het onderzoek ter plaatse van de AFM 4. klachtenafhandeling voor zover van toepassing 5. gevraagde consultaties voor zover van toepassing 6. verwerking van nieuwe wet- en regelgeving evenals van nieuwe of gewijzigde voorschriften in het kwaliteitssysteem van de accountantsorganisatie 7. onafhankelijkheidsverklaringen 8. permanente educatie en overige vaktechnische ontwikkelingen Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen In 2008 zijn opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen uitgevoerd bij de controle van de jaarrekeningen van de 4 Organisaties van Openbaar Belang (OOB) die wij onder onze cliënten tellen. Deze kwaliteitsbeoordelingen zijn onder grote tijdsdruk uitgevoerd en hebben niet tot opmerkingen geleid. De conclusie hiervan is dat de kwaliteitsbeoordelingen beter ingebed dienen te worden in de planning van de opdrachten zodat deze zonder overdreven tijdsdruk kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is op een aantal andere dossiers eveneens een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd, onder andere naar aanleiding van overnames van de opdrachtgever Inspecties van afgeronde dossiers Van de ultimo 2007 betrokken externe accountants zijn dossiers in de inspectie betrokken Onderzoek ter plaatse AFM Bij het onderzoek ter plaatse heeft de AFM de controledossiers van 2 OOB s en 3 andere opdrachten beoordeeld. Alle betrokken opdrachten waren op dat moment al afgerond Het onderzoek van de AFM heeft geresulteerd in het verstrekken van de vergunning voor het uitvoeren van wettelijke en OOB-controles. Daarbij heeft de AFM gevraagd uitvoering te geven aan het bedrijfsplan en niet meer opdrachten te aanvaarden als passen binnen de capaciteiten en deskundigheid van Extendum Audit Acties n.a.v. de evaluatie Naar aanleiding van de evaluatie zullen in 2009 de volgende acties worden ondernomen: Het handboek zal op een aantal punten worden aangepast waaronder de invoering van de WWFT. Het overleg met de compliance officer zal eens per twee maanden plaatsvinden, waarbij afwisselende de vestigingen worden bezocht van waaruit de controleopdrachten worden uitgevoerd. Gekoppeld aan het bezoek van de compliance officer zal vier keer per jaar een vaktechnisch overleg worden georganiseerd waarbij alle medewerkers van Extendum Audit betrokken zijn. Hoewel de betrokkenheid van de externe accountants bij de controleopdrachten is gewaarborgd omdat zij veelal ook bij de uitvoering zijn betrokken kan dit in de dossiers beter zichtbaar worden gemaakt. 4.4 Toezicht AFM In 2008 heeft de AFM een onderzoek ter plaatse uitgevoerd in het kader van de beoordeling van onze vergunningaanvraag. De resultaten van het onderzoek zijn voor de AFM aanleiding geweest onze aanvraag te honoreren. onze aanvraag te honoreren. transparantieverslag-2008.indd :22:49

10 5. Wettelijke controle bij Organisaties van Openbaar Belang Van onderstaande Organisaties van Openbaar Belang heeft Extendum Audit de controle van de jaarrekening en toezichtrapportages over het boekjaar 2007 uitgevoerd. Naam Vestigingsplaats Branche N.V. Centraal RisicoFonds voor het Midden- en Kleinbedrijf U.A. Amstelveen Levensverzekering Onderling Voorzieningsfonds U.A Amstelveen Schadeverzekering N.V. Verzekeringsmaatschappij Rotterdam Schadeverzekering Securitas van 1898 N.V. Algemene Risico Verzekering Nijkerk Schadeverzekering Maatschappij Mercurius transparantieverslag-2008.indd :22:49

11 6. Overige informatie 6.1 Onafhankelijkheidsvoorschriften en naleving daarvan Extendum Audit hanteert onafhankelijkheidsvoorschriften in overeenstemming met wettelijke - en beroepsregels. Deze voorschriften strekken zich uit tot de aan Extendum Audit verbonden externe accountants en medewerkers, leiding en medewerkers van de netwerkpartners. Bij twijfel wordt de compliance officer ingelicht en wordt in overleg met hem besloten hoe met de situatie dient te worden omgegaan. De onafhankelijkheidsvoorschriften hebben in 2008 gefunctioneerd. Door de directie is hierop toezicht uitgeoefend. 6.2 Permanente educatie medewerkers Voor wat betreft de externe accountants en medewerkers die bij Extendum Audit in dienst zijn of die aan Extendum Audit verbonden zijn geldt dat in overleg opleidingen worden gevolgd die aansluiten bij de (geplande) werkzaamheden en de loopbaan. Vrijwel alle externe accountants en medewerkers worden als docent ingezet bij trainingen en cursussen op het vakgebied van de accountancy die worden aangeboden door netwerkpartner Extendum. In 2008 hebben alle medewerkers, voor zover van toepassing, voldaan aan de verplichting minimaal 40 pe-punten te behalen. Tevens zijn de cursussen voor de door de beroepsorganisatie verplicht gestelde onderwerpen gevolgd. 6.3 Omzet Extendum Audit over 2008 De totale omzet van Extendum Audit over 2008 bedroeg Hiervan heeft betrekking op controle opdrachten bij organisaties van openbaar belang en op wettelijke controleopdrachten en op overige opdrachten. 6.4 Omzet netwerkonderdelen over 2008 De omzet van netwerkonderdelen was Beloning externe accountants De beloning van externe accountants is gebaseerd op vaste salarissen dan wel, bij verbonden externe accountants, vaste tarieven per tijdseenheid. transparantieverslag-2008.indd :22:49

12 6.6 Functionarissen Bestuur Stichting administratiekantoor Extendum Audit P.P.B. Cornielje W. Eelman AA G. Kroes RA Algemeen directeur G. Kroes RA (tot 15 november 2008) J.H. Hop RA (vanaf 15 november 2008) Compliance officer J.A. van der Meijden AA (tot 1 februari 2008) A.B.M. van Kempen CISA (vanaf 1 februari 2008) Externe accountants G.I. de Vries RA G. Kroes RA C. Jonkers RA J.H. Hop RA Medewerkers C.J. Jonkers RA B.A.P. Renard RA (tot 5 augustus 2008) Drs. Y. Hamstra RA (verbonden tot 31 maart 2008) Drs. D.G. Bouma Drs. D. Yilmaz (miv 1 februari 2008) Drs. L.P.P. Pahladsingh RA (1 april tot 1 oktober 2008) Drs. J.A. Abdoel (miv 1 januari 2009) Drs. A.F.G. van der Putten RA (miv 16 maart 2009) Extendum Audit B.V. J.H. Hop RA Algemeen directeur 18 maart 2009 transparantieverslag-2008.indd :22:49

Transparantieverslag 2009

Transparantieverslag 2009 Transparantieverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Structuur Extendum Audit B.V.... 4 2.1 Juridische structuur... 4 2.2 Organisatorische structuur... 4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

Transparantieverslag 2010

Transparantieverslag 2010 Transparantieverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Structuur Extendum Audit B.V...4 2.1 Juridische structuur...4 2.2 Organisatorische structuur...4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2010 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 15 maart 2011 1. Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle 1 2 3 4 Waarborg Vergunningplicht Een accountantsorganisatie dient te beschikken over een specifieke vergunning om een OOBcontrole te kunnen uitvoeren. Kwaliteitsbeoordelaar De accountantsverklaring wordt

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2011 SMA Accountants NV Nieuwegein, 25 maart 2012 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2012 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 26 maart 2013 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Transparantieverslag 2007. Nieuwegein, 18 maart 2008

Transparantieverslag 2007. Nieuwegein, 18 maart 2008 Transparantieverslag 2007 Nieuwegein, 18 maart 2008 Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie die een wettelijke controle heeft verricht

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Transparantieverslag Nieuwegein, maart 2010

Transparantieverslag Nieuwegein, maart 2010 Transparantieverslag 2009 Nieuwegein, maart 2010 Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie die een wettelijke controle heeft verricht

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 31 maart 2009 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Juridische en organisatorische structuur van Berk 3. Juridische en organisatorische structuur nationaal en internationaal netwerk 4. Bestuurs- en beheersstructuur

Nadere informatie

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 1. Inleiding In de periode december 2006 tot eind maart 2007 heeft de AFM 89 onderzoeken ter plaatse

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52 INHOUD Voorwoord / 5 Wet op het accountantsberoep / 17 Hoofdstuk 1 Definities / 27 Hoofdstuk 2 De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants / 27 2.1 Instelling en taken / 27 2.2 De ledenvergadering

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1135 4 maart 2016 NBA-handreiking 1135 NBA-handreiking 1135: Van toepassing op: Accountantsorganisaties met een oob vergunning Onderwerp Toelichten

Nadere informatie

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010 Transparantieverslag 2009 31 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 2 Kwaliteitsbeleid en -beheersing 3 Organisatiestructuur 4 Structuur (inter)nationaal netwerk 5 Bestuurs- en beheersstructuur Berk N.V. 6 Beloning

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk : Mijn accountantspraktijk 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau 8 2.1

Nadere informatie

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Sector in beeld Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER!

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! Kwaliteitsfactoren voor de niet-oob-accountantsorganisaties (Maatregel 5.1) 1 2017 Koninklijke NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012. HLB Van Daal & Partners N.V.

Transparantieverslag 2012. HLB Van Daal & Partners N.V. Transparantieverslag 2012 HLB Van Daal & Partners N.V. 1. Inleiding De basis voor het functioneren van de accountant is vertrouwen, vertrouwen van de maatschappij in de kwaliteit van de accountant. Dit

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk. Versie 2014. Startersbrochure

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk. Versie 2014. Startersbrochure : Mijn accountantspraktijk Versie 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen.

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen. Bijlage G REGLEMENT COMMISSIE PUBLIEK BELANG van de Raad van Commissarissen opgesteld door de Raad van Commissarissen op: 20 mei 2015 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement van de Commissie Publiek Belang is opgesteld

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten ter zake van assuranceopdrachten Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 Nadere voorschriften accountantskantoren Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 Het bestuur

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

accon avm controlepraktijk bv

accon avm controlepraktijk bv controlepraktijk bv Transparantieverslag 2012 Inhoud: I. Inleiding 1 II. Onze kernwaarden 2 III. Juridische en organisatorische structuur 4 IV. Bestuurs- en beheersstructuur 6 V. Stelsel van kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

OFFERTE AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ACCOUNTANTS

OFFERTE AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ACCOUNTANTS OFFERTE AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ACCOUNTANTS Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte

Nadere informatie

6.3 Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking

6.3 Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking 6.3 Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking Doelstelling Op de (middel)lange termijn wil de AFM kunnen vaststellen dat de accountantsorganisatie beschikt over een stelsel van kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 1 van 5 Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 2 van 5 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN

Nadere informatie

Ontwerpverordening op de kosten. kwaliteitsbeoordelingen

Ontwerpverordening op de kosten. kwaliteitsbeoordelingen Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen 18 april 2017 Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Verordening houdende regels voor accountantsorganisaties (Verordening accountantsorganisaties)

Verordening houdende regels voor accountantsorganisaties (Verordening accountantsorganisaties) Ontwerp Verordening houdende regels voor accountantsorganisaties (Verordening accountantsorganisaties) 1 Augustus 2006, reactietermijn tot 31 augustus 2006 Ontwerp Verordening houdende regels voor accountantsorganisaties

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 1. Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67634 13 december 2016 Nadere voorschriften kwaliteitssystemen Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Hellevoetsluis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20544 30 december 2009 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Onderzoek Transparantieverslagen 2011. Juli 2012

Onderzoek Transparantieverslagen 2011. Juli 2012 Onderzoek Transparantieverslagen 2011 Juli 2012 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: doelstelling en reikwijdte van het onderzoek 4 2. Opzet en uitvoering van het

Nadere informatie

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties en enige andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Transparantieverslag. an independent member of INTERNATIONAL

Transparantieverslag. an independent member of INTERNATIONAL Transparantieverslag 2010 an independent member of INTERNATIONAL 2 Baker Tilly Berk Transparantieverslag Inhoud Voorwoord van het bestuur 3 1. Structuur Baker Tilly Berk N.V. 4 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Mijn accountantspraktijk

Mijn accountantspraktijk Startersbrochure: Versie 2018 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau 8

Nadere informatie

Assen, 15 oktober 2015

Assen, 15 oktober 2015 Drs. F. Geertsma RA Drs. M.R. Heins RA Adviseurs Mr. H.C. van den Berg Mr. I. Kunst-Kersting Mr. W. de Vries Accountants Office manager H.C. Davids-Bosklopper N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v.

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Naleving overgangsregeling scheiding controle en advies. 27 maart 2013

Naleving overgangsregeling scheiding controle en advies. 27 maart 2013 Naleving overgangsregeling scheiding controle en advies 27 maart 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie