17. DE PROCEDURE VAN DE EFFECTENSTUDIE (GELUIDSASPECTEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17. DE PROCEDURE VAN DE EFFECTENSTUDIE (GELUIDSASPECTEN)"

Transcriptie

1 17. DE PROCEDURE VAN DE EFFECTENSTUDIE (GELUIDSASPECTEN) TOEGELICHT AAN DE HAND VAN HET VOORBEELD VAN HET GEN- PROJECT 1. Effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 1.1. Wettelijke basis Een effectenstudie is een beoordeling van de effecten van bepaalde openbare en particuliere projecten op onder andere het milieu. Het principe maakt het voorwerp uit van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad (27 juni 1985) die werd gewijzigd bij richtlijn 2003/35/EG (26 mei 2003) tot voorziening in inspraak van het publiek. De richtlijn 85/337 is momenteel omgezet in de rechtsorde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna het Brussels Wetboek of BWRO genoemd), door de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, door de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IA bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997, en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni Het BWRO 1, dat verschillende ordonnanties coördineert en codificeert, vormt de juridische basis voor de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BWRO is op 5 juni 2004 in werking getreden. Artikel 127 van het Brussels Wetboek voorziet in een verplichte effectenstudie voor openbare of particuliere projecten die met name door hun omvang, aard of ligging het leefmilieu of het stedelijk milieu ingrijpend kunnen aantasten, of die belangrijke sociale of economische gevolgen kunnen hebben. Met effecten worden bedoeld de rechtstreekse en indirecte, tijdelijke, toevallige en permanente effecten op korte en lange termijn van een project op de mens, de fauna, de flora, de bodem, het water, de lucht, het klimaat, het geluid, het landschap, de stedenbouw, het onroerend erfgoed, de globale mobiliteit, het sociale en economische vlak, en de wisselwerking tussen deze factoren (BWRO, artikel 127, 2). Een effectenstudie bevat, naast een beoordeling van de milieueffecten van een project en de alternatieven, ook voorstellen voor mogelijke oplossingen om eventuele nadelen te beperken. Het geluid is een van de effecten die verplicht moeten worden onderzocht in een effectenstudie. De geanalyseerde potentiële geluidsbronnen zijn het verkeer dat door het project wordt veroorzaakt, de technische installaties (verwarming, verluchting, airconditioning, enz.) en de geluidshinder van het project zelf. Deze studies zijn zeer diepgaand en moeten worden uitgevoerd door erkende gespecialiseerde studiebureaus 2. Effectenstudies zijn verplicht voor alle projecten die worden vermeld in bijlage A van het BWRO en/of die ingedeelde inrichtingen IA bevatten zoals gedefinieerd in de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IA (zie factsheet Interface economische activiteiten en leefmilieu nr.24, Ondernemingen en milieuvergunningen). De effectenstudies hebben betrekking op bestaande projecten (aanvraag tot vernieuwing van de milieuvergunning of het in regel stellen), en nieuwe projecten. 1 Cahier nr. 10 (april 2011) van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschaft nadere informatie over het BWRO en de hiërarchie van de verschillende stedenbouwkundige instrumenten. Voor de URL s, zie achteraan deze fiche bronnen [1] en [2]. 2 De lijst van de erkende ondernemingen op het vlak van effectenstudies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden geraadpleegd op de website van het Brussels Instituut voor Milieubeheer: PAGINA 1 VAN 8 JUNI 2011

2 Sommige projecten, waarvan de potentiële effecten op het milieu beperkt zijn en waarvan de lijst wordt gevormd door bijlage B van het BWRO, zijn enkel onderworpen aan de uitvoering van een effectenverslag dat mag worden opgemaakt door de aanvrager Kwantitatief belang van de effectenstudies In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden tussen 1994 en 2005, 192 procedures voor milieueffectenstudies opgestart. Tussen begin 2006 en medio 2010, werden 70 bijkomende studies uitgevoerd. Volgens het BROH is er sprake van een constante toename (een dertigtal per jaar) 3. Ongeveer een kwart van de uitgevoerde effectenstudies heeft betrekking op nieuwe projecten. Ze gebeuren hoofdzakelijk in het kader van gecombineerde aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen (zogenaamde gemengde projecten). Een kleiner aantal studies wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (spoorwegen, wegen, enz.). De andere effectenstudies houden verband met bestaande installaties en worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van een aflopende vergunning, dan wel in het kader van een procedure voor het in regel stellen van ingedeelde inrichtingen. In dat laatste geval gaat het meestal om parkeerterreinen in openlucht die al bestonden vóór de ordonnantie van 1992 betreffende de milieuvergunningen. 2. Doel van het geluidshoofdstuk van de effectenstudie en referentiewaarden Het geluidshoofdstuk van de effectenstudie heeft tot doel ervoor te zorgen dat de ingedeelde inrichtingen, of de activiteit van het project zelf, slechts een minimale en aanvaardbare hinder voor de omwonenden opleveren en voldoen aan de geldende geluids- en trillingswaarden. De factsheet geluid nr. 37 (editie 2010) verduidelijkt, per type geluidsbron, de status van de vele referentiewaarden die gehanteerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieronder volgt een kort overzicht ter herinnering: Voor het geluid afkomstig van het spoorwegverkeer en het openbaar vervoer (trams, bovengrondse metro en bussen), fungeren de drempelwaarden en de richtwaarden die zijn opgenomen in de milieuovereenkomsten die het Gewest heeft afgesloten met de NMBS en de MIVB als referentiepunt [3] [4]. Voor ingedeelde inrichtingen, buurtlawaai en het lawaai van overvliegende vliegtuigen bestaan daarentegen dwingende referentiewaarden. Deze grenswaarden maken het voorwerp uit van verschillende besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (zie onderstaande lijst). Voor het globale geluidsniveau (alle bronnen door elkaar) heeft het Gewest interventiedrempels vastgelegd waarbij de overheid moet ingrijpen. Langs de wegen zijn de interventiedrempels m.b.t. het globale geluidsniveau van toepassing, omdat de geluidshinder van het wegverkeer over het algemeen overheerst en een relatief stabiel en continu karakter vertoont. Het Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder wordt gevormd door de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving (ordonnantie gewijzigd op 1 april 2004) en door verschillende besluiten: Besluit van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer (zie geluidsfiches 37 en 41); Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen (zie geluidsfiche 41); Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (zie 3 Bron: website van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) van het BHG: PAGINA 2 VAN 8 JUNI 2011

3 geluidsfiches 37 en 41); Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai (zie geluidsfiches 37 en 41). Het besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen maakt een onderscheid tussen het geluid dat buiten (aan de rand van het perceel) wordt waargenomen en binnen een gebouw (rustruimte, woonruimte, dienstruimte). 3. Verloop van een milieueffectenstudie (deel geluidsomgeving ) De grote methodologische stappen van effectenstudies zijn: opmaken van een bestek, organiseren van een openbaar onderzoek over de inhoud van het bestek en later over de inhoud van de effectenstudie, evalueren van de vermoedelijke geluidsimpact, aanbevelingen en alternatieve voorstellen (verbeterde situatie) Bestek en openbare onderzoeken Voor elk project wordt er door Leefmilieu Brussel-BIM of het BROH, naargelang het geval, een specifiek bestek opgesteld dat aan een openbaar onderzoek is onderworpen. Het publiek neemt kennis van het project en formuleert opmerkingen. Er wordt een overlegcommissie ingesteld om het bestek goed te keuren, de opdrachthouder aan te wijzen en de samenstelling van het begeleidingscomité vast te leggen. Dat begeleidingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende administraties (gemeentelijk en gewestelijk) en wordt voorgezeten door het BIM of het BROH. Het bestek bepaalt welke aspecten in verband met geluidshinder bestudeerd moeten worden (geen typemodel), bijvoorbeeld: het geografische gebied of de perimeter van de geluidsimpact; de huidige toestand of de beschrijving van de uitgangssituatie; de toekomstige situatie of de situatie na de uitvoering van het project en de analyse daarvan met betrekking tot de geluidsimpact op de omgeving; de naleving van de referentiewaarden (er kan ook worden gevraagd verschillende scenario s te beoordelen); de soorten lawaai; de werf en het beheer ervan; de bijzondere gevolgen die aan het project verbonden zijn. Het begeleidingscomité is belast met het volgen van de uitvoeringsprocedure van de effectenstudie. Na de uitvoering van de effectenstudie, volgt een tweede openbaar onderzoek om de studie en het project te beoordelen. Dat openbaar onderzoek wordt eveneens gevolgd door een overlegvergadering waarin de buurtbewoners en de diverse administraties hun mening kunnen geven. Bij de afgifte van de milieuvergunning zal in de mate van het mogelijke en tot op redelijke hoogte rekening worden gehouden met de geformuleerde opmerkingen Beoordeling van de vermoedelijke geluidsimpact van het project Een effectenstudie moet idealiter een beoordeling bieden van vier situaties: de huidige situatie ; de referentiesituatie of de normale evolutie van de site zonder het project; de elementaire situatie of de evolutie van de site volgens de basisbeschrijving van het project; de verbeterde situatie of de evolutie van de site rekening houdend met de voorgestelde alternatieven. PAGINA 3 VAN 8 JUNI 2011

4 In de praktijk wordt vooral veel aandacht besteed aan de huidige en elementaire situatie. Het begeleidingscomité dat de effectenstudie volgt, bepaalt of het al dan niet wenselijk is een geluidsmeetcampagne te eisen, en zo ja, volgens welke toepassingsbepalingen dat moet gebeuren Beoordeling van de huidige situatie en de referentiesituatie De meetcampagne die wordt uitgevoerd om de kenmerken van de geluidstoestand van de huidige situatie en de referentiesituatie in kaart te brengen, omvat een frequentiële analyse die meestal s nachts wordt uitgevoerd en dient om eventuele zuivere geluiden op te sporen (geluiden die de geluidshinder verergeren). Een precieze plaatsbepaling van de meetpunten is onontbeerlijk voor elke latere beoordeling. De drie indexen die gewoonlijk worden gebruikt, zijn het continu equivalentieniveau LAeq,T en de statistische geluidsindices LA95,T en LA5,T (zie fiche 2. Akoestische begrippen en hinderindices). In de praktijk lopen de protocollen van de geluidsmeetcampagnes uiteen naargelang het behandelde geval (herkomst van de geluidshinder, betrokken tijdspannes, plaatsgesteldheid, reeds bestaande gegevens, enz.). Door verwerking van de akoestische gegevens kan als het ware een geluidsfoto van de site in zijn huidige staat worden opgemaakt Beoordeling van de elementaire situatie Met een dergelijk geluidsonderzoek wil men een schatting maken van de geluids- en trilllingseffecten op de buitenomgeving veroorzaakt door de verschillende geluidsbronnen die onlosmakelijk verbonden zijn met de uitbating van het project. De meest voorkomende geluidsbronnen zijn: HVAC-installaties (verwarming, verluchting, airconditioning); het verkeer dat door het project wordt gegenereerd (verkeerstoename en parkeren); de activiteiten in verband met het leveren van goederen en de afvalophaling. De effecten van de geluidsbronnen die werden geïdentificeerd voor het aan de effectenstudie onderworpen project, worden beoordeeld of gemeten (dit is het geval voor de regularisatiedossiers of wanneer de vergunning moet vernieuwd worden), waarbij rekening wordt gehouden met de akoestische voorzorgsmaatregelen die de aanvrager neemt. Uit onderzoek van de uitgevoerde studies blijkt dat er in hoofdzaak met drie beoordelingsmethoden wordt gewerkt: raming, metingen en berekening/computermodellering (zie tabel 17.1). De meest complete resultaten worden verkregen met een computermodel. In de praktijk wordt echter omwille van de kosten maar zelden gebruikgemaakt van gedetailleerde modellen die zijn afgestemd op de schaal van het project. Tabel 17.1 Keuze, naargelang de geluidsbron, van de beoordelingsmethoden voor de geluidshinder in de "elementaire" geluidssituatie Bron: BIM - Dep. Risicobeheersing Bron van het geluid Technische installaties Wegverkeer Parkings Spoorwegverkeer berekening (overschrijding) raming Methodologie metingen (na inwerkingstelling, bij vernieuwing van de vergunning) opstellen van een computermodel raming (metingen en tellingen van het verkeer) berekening opstellen van een computermodel geluidsmetingen (bestaande parking) berekening opstellen van een computermodel opstellen van een computermodel + metingen De geraamde of gemeten geluidsniveaus worden daarna vergeleken met de geldende PAGINA 4 VAN 8 JUNI 2011

5 referentiewaarden in dit precieze geval (zie geluidsfiche 37) Beoordeling van de verbeterde situatie Ingeval het project toelaat om alternatieve en redelijke oplossingen in overweging te nemen, wordt er een vergelijkend onderzoek doorgevoerd van de berekende of geraamde effecten op akoestisch vlak Aanbevelingen en alternatieve voorstellen De aanbevelingen bestaan uit een reeks maatregelen en acties die nader worden omschreven in het bestek of die de opdrachthouder van de studie voorstaat om de geluidshinder van het project te verminderen. Die maatregelen beïnvloeden of de emissie, of de voortplanting of de ontvangst van het geluid en worden gekozen in functie van de gewraakte geluidsbron (tabel 17.2). De opdrachthouder kan ook een alternatief voor het project voorstellen. Tabel 17.2 Middelen en maatregelen ter bestrijding van de geluidshinder per geluidsbron Bron: BIM - Dep. Risicobeheersing Bron van het geluid Technische installaties Wegverkeer Parking Spoorwegverkeer Bouwplaatsen Gebouwen Bestrijdingsmiddelen Positionering van de geluidsbronnen Plaatsing van geluidsdempers Controle en onderhoud Aanpassing van de werkingstijden Isolatiemateriaal Geluidsschermen Reductie van het verkeersvolume en/of de snelheid Type wegdek Plaatsen van geluidsschermen Toegangsreglementering Type wegdek Interne geluidsisolatie Infrastructuur- en materiaalkeuze Snelheidsbeperking Plaatsen van geluidsschermen Keuze van machines en werkmethodes Naleven van reglementen en werktijden Algemene organisatie Beheer van het veroorzaakte verkeer Inplanting Keuze van de vorm Materiaalkeuze 4. Voorbeeld: effectenstudies voor het GEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Om de nodige infrastructuur aan te leggen voor het Gewestelijk ExpresNet (GEN), moest Infrabel 4 een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor de betrokken lijnen. De aanpassingen en 4 Sinds de opsplitsing van de NMBS, is Infrabel verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de spoorinfrastructuur in België. Deze onderneming is zodoende belast met de organisatie en de controle van het spoorverkeer. PAGINA 5 VAN 8 JUNI 2011

6 uitbreidingen van het netwerk kunnen bekeken worden op de website van Infrabel 5. De volgende lijnen zijn momenteel in uitvoering: De toekomstige ondergrondse verbinding Schuman-Josaphat; Lijn 161 traject Noord tussen station Schuman en Watermaal; Lijn 161 traject Zuid tussen het station van Watermaal en de gewestgrens; Lijn 124 (tussen de Vleeskersenbrug en de gewestgrens) en de splitsing met lijn 26; Diabolo (de nieuwe spoorlijn naar de luchthaven); De uitbreiding van de vierhoek (wissels ten noorden van het Noordstation); Lijn 50A (in Anderlecht tussen het Zuidstation en de gewestgrens). De procedure voor aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning geeft de aanvrager de mogelijkheid om met een voorbereidende stap te werken via de aanvraag van een stedenbouwkundig attest (zie fiche Interface Onderneming en milieu 24. Ondernemingen en milieuvergunningen). Infrabel heeft voor deze mogelijkheid geopteerd voor bepaalde aanpassingsprojecten aan de infrastructuur verbonden aan het GEN. Er wordt een bestek opgemaakt door het begeleidingscomité en onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het begeleidingscomité wordt voorgezeten door het BROH en telt een vertegenwoordiger van het BIM. De effectenstudie begint wanneer het bestek is vastgelegd en steunt op de elementen die de aanvrager heeft verstrekt in zijn attestaanvraag. Het geluidshoofdstuk van de effectenstudie bevat een analyse van de huidige toestand en een analyse van de geplande toestand. Deze analyse is gebaseerd op geluidsmetingen en leidt tot een kaart (computermodel) van de blootstellingsniveaus in de gebieden waar het project doorheen loopt. De bereikte niveaus worden vergeleken met de referentiewaarden die zijn opgenomen in de milieuovereenkomst (zie fiche 37 - editie 2010). In het hoofdstuk trillingen wordt de bestaande toestand geanalyseerd aan de hand van metingen op verschillende punten langs het tracé. Zo kan, op die meetpunten, de eventuele toename van de hinder als gevolg van de uitvoering van het project worden beoordeeld. Het is daarentegen onmogelijk om een kaart op te stellen van de trillingsblootstelling langs het hele projecttracé, wegens de te grote verscheidenheid van de bodemsamenstelling. De bereikte niveaus worden vergeleken met de waarden gestipuleerd in de milieuovereenkomst. De aanbevelingen van de effectenstudie voor de geluids- en trillingsaspecten lopen sterk uiteen. Mogelijke aanbevelingen zijn bijvoorbeeld het herdimensioneren van sommige geluidwerende muren, de wijziging van hun akoestische kenmerken, de verplaatsing van wissels naar een gebied met minder woningen, onteigeningen, plaatsing van een trillingsdempende mat onder de sporen, enzovoort. In het stedenbouwkundig attest voor de nieuwe aanleg van een specifiek traject worden de uitbatingsvoorwaarden van het project bepaald op basis van de aanbevelingen van de effectenstudie. Infrabel kan deze aanbevelingen al dan niet overnemen en zijn aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in die zin aanpassen. Vooraleer Infrabel een stedenbouwkundige vergunning krijgt, moet ze een specifieke milieuovereenkomst sluiten met het Brussels Gewest inzake de geluids- en trillingshinder die de exploitatie van het betrokken spoorwegtraject met zich mee zal brengen. Het betreft specifieke 5 Website van Infrabel (juli 2011): Presentatie van het GEN: Kaart van het Gen: Presentatie en kaart van het Diabolo-project: PAGINA 6 VAN 8 JUNI 2011

7 overeenkomsten 6 die als bijlage zijn gevoegd bij de hoofdmilieuovereenkomst [3]; hierin worden de controlemodaliteiten 7 vastgelegd. Deze overeenkomsten voorzien ook nieuwe maatregelen ingeval van niet-naleving. Op het ogenblik dat deze fiche werd geschreven (juni 2011), had Infrabel al een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor het traject van lijn 161 tussen Watermaal en Schuman (met inbegrip van de tunnel), lijn 124, de Diabolo en lijn 50A. Met betrekking tot de geluids- en trillingshinder, verwijst elke vergunning hoofdzakelijk naar de inhoud van de specifieke milieuovereenkomst. Deze bevat de volgende voorwaarde: van bij het begin van de werken de geluidwerende schermen installeren die in het project zijn gepland indien hun plaatsing de voortgang van de werken niet schaadt, met als doel de geluidshinder zo snel mogelijk onder de maximaal toegestane waarden te brengen. 5. Conclusies Het doel van het geluidshoofdstuk in de effectenstudies in het kader van de procedures die samenhangen met de milieu- en/of stedenbouwkundige vergunningen is ervoor te zorgen dat de hinder veroorzaakt door ingedeelde inrichtingen of infrastructuurinrichtingen (spoorwegen, wegen ) minimaal blijft en aanvaardbaar voor de omwonenden waarbij zij minstens voldoen aan de geldende referentiewaarden. De ervaring heeft bovendien uitgewezen dat de aandacht voor het geluidsaspect in de effectenstudies vaak heeft kunnen leiden tot een sterke vermindering van de akoestische effecten van de projecten (keuze van de machines en materialen, optimale indeling van de gebouwen en inrichtingen, inrichting van technische lokalen en akoestische behuizingen, trillingvrij opgestelde vloerplaat, enz.). Bronnen 1. ATO, april Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), voorbereidende fase - Stand van zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cahiers van het ATO, nr 10, 328 pp. 2. Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), gecoördineerde versie van 6 oktober ame=wet 3. Overeenkomsten tussen het BIM en de NMBS/Infrabel : 60&detail=tab3 4. Overeenkomsten tussen het BIM en de MIVB : ail=tab3 5. LEEFMILIEU BRUSSEL: rubriek voor Professionelen van de webstek> Gids van milieuvergunningen> Een milieuvergunning aanvragen> Het effectenverslag en de effectenstudie> BRUSSELS AGENTSCHAP VOOR DE ONDERNEMING, «Voorschriften betreffende de strijd tegen de geluidshinder voortgebracht door de bedrijven». 6 Via het documentatiecentrum op de website van Leefmilieu Brussel-BIM, kunt u full text opzoekingen doen in de overeenkomsten die het Gewest heeft afgesloten met de NMBS/Infrabel. 7 De controle gebeurt volgens 3 systemen: de opstelling van een plaatsbeschrijving vóór en na de werken, de continue en permanente opvolging van de kwaliteit van de geluids- en trillingsomgeving en een jaarlijkse meetcampagne. PAGINA 7 VAN 8 JUNI 2011

8 Aanverwante fiches Thema «Lawaai Basisgegevens voor het plan» 2. Akoestische begrippen en hinderindices 29. Lawaai en trillingen te wijten aan het spoorverkeer (versie 2011) 37. De in het Brussels Gewest gebruikte geluids- en trillingswaarden (versie 2010) 41. Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder (versie ) Thema «Economische activiteiten en leefmilieu» 24. Ondernemingen en milieuvergunningen Auteur(s) van de fiche Update : SIMONS Jean-Laurent Update nagelezen door : DEBROCK Katrien, DELLISSE Georges, DUCARME Marie-Françoise, GENON Philippe, LECOINTRE Catherine, POUPE Marie. PAGINA 8 VAN 8 JUNI 2011

46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET

46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET 46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters worden uitgelegd in de geluidsfiche nr 49 samen met de terminologie, de aangewende

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

18. HORECA EN GELUIDSHINDER

18. HORECA EN GELUIDSHINDER 1.Inleiding 18. HORECA EN GELUIDSHINDER Hoewel de horecasector onbetwistbaar een bron van geluidshinder vormt, blijft het moeilijk om een inventaris op te stellen van alle plaatsen waar door hotels, restaurants

Nadere informatie

14. VERWARMING, VERLUCHTING, AIRCONDITIONING EN GELUID

14. VERWARMING, VERLUCHTING, AIRCONDITIONING EN GELUID 14. VERWARMING, VERLUCHTING, AIRCONDITIONING EN GELUID 1.Klachten en HVAC Verwarmings-, verluchtings- en airconditioninginstallaties (aangeduid met de Engelse term Heating Ventilation Air Conditionning,

Nadere informatie

MOBIEL NETWERK VOOR GELUIDSMETINGEN

MOBIEL NETWERK VOOR GELUIDSMETINGEN Voorstelling van de resultaten - Toelichtingsfiche Als gevolg van de gewijzigde vliegroutes in 04 en 05 werden 6 mobiele geluidsmeters in werking gesteld, in aanvulling op de 9 meetstations van het vaste

Nadere informatie

56. TRILLINGEN: NORMEN EN REGELGEVINGSKADER IN HET

56. TRILLINGEN: NORMEN EN REGELGEVINGSKADER IN HET 56. TRILLINGEN: NORMEN EN REGELGEVINGSKADER IN HET BRUSSELS GEWEST 1. Inleiding In de dagelijkse omgevingen zijn trillingen en geluiden nauw met elkaar verbonden verschijnselen. De overlast veroorzaakt

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE

1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE 1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE 1.Inleiding BESCHERMING VAN DE LUCHTKWALITEIT De lucht die wij inademen is in uiteenlopende mate bezoedeld door vervuilende stoffen (gassen, deeltjes,

Nadere informatie

38. ZONDER AUTOMOBIEL IN DE STAD! : METINGEN EN

38. ZONDER AUTOMOBIEL IN DE STAD! : METINGEN EN 38. ZONDER AUTOMOBIEL IN DE STAD! : METINGEN EN VASTSTELLINGEN OP HET VLAK VAN HET GELUID 1. Context en doelstellingen Op 22 september 2000 heeft België voor het eerst deelgenomen aan de dag Zonder auto

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 JULI 1998. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen De Brusselse

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

41. BRUSSELS WETTELIJK KADER INZAKE GELUIDSHINDER

41. BRUSSELS WETTELIJK KADER INZAKE GELUIDSHINDER 41. BRUSSELS WETTELIJK KADER INZAKE GELUIDSHINDER 1.Overzicht van het Europese kader.1.1.richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31363] 3 APRIL 2014. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die

Nadere informatie

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Goedemiddag iedereen, Het kadaster dat ik u op woensdag 14 november 2007 voorstelde, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen

Nadere informatie

29. GELUID EN TRILLINGEN TE WIJTEN AAN HET

29. GELUID EN TRILLINGEN TE WIJTEN AAN HET 29. GELUID EN TRILLINGEN TE WIJTEN AAN HET SPOORWEGVERKEER Voor hetzelfde geluidsniveau veroorzaakt het spoorwegverkeer minder overlast dan het weg- en het luchtverkeer [CE, 2002]. Dit kan worden verklaard

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I. BIM THURN & TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.C KADER

Nadere informatie

7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET

7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET 7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET GELUID AFKOMSTIG VAN DE SPOORWEGEN IN HET JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters en de terminologie, de methodologie en de beperkingen van

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Methodologische fiche

Methodologische fiche Methodologische fiche KAART : OVERSTROMINGSRISICO THEME : WATER 1 INLEIDING Overstromingen kunnen mogelijke risico s voor de voorzieningen en/of personen in het overstroomde gebied voortbrengen. Deze overstromingsrisico

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

16. WERVEN EN GELUIDSHINDER

16. WERVEN EN GELUIDSHINDER 16. WERVEN EN GELUIDSHINDER Een werf kan, beschouwd worden als een "luidruchtige anomalie" die tijdelijk in de geluidsomgeving ingeplant wordt. De geluidsoverlast wordt zowel waargenomen door de omwonenden

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB)

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Administratieve verplichtingen Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Milieuvergunningen en aangiftes o o o o o Om welke activiteiten gaat het?

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen

Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen Leefmilieu Brussel Afd. Energie, Lucht, Klimaat et Geluid Dpt Ecoconstructie Sophie Duterne 21/04/09 Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen

Nadere informatie

6. GELUIDSKADASTER 2006 VAN HET SPOORWEGVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

6. GELUIDSKADASTER 2006 VAN HET SPOORWEGVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6. GELUIDSKADASTER 2006 VAN HET SPOORWEGVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST De doelstellingen van de geluidskadasters, evenals de terminologie, methodologie en de grenzen van de modellering worden

Nadere informatie

42. BEHANDELING EN ANALYSE VAN HET BUURTLAWAAI EN VAN

42. BEHANDELING EN ANALYSE VAN HET BUURTLAWAAI EN VAN 42. BEHANDELING EN ANALYSE VAN HET BUURTLAWAAI EN VAN HET LAWAAI VAN INGEDEELDE INRICHTINGEN Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen structurele geluidsbronnen en situatiegebonden geluidsbronnen

Nadere informatie

2. AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN HINDERINDICES

2. AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN HINDERINDICES 1. Definitie van geluid Fysisch gesproken kan geluid omschreven worden als een drukverandering die door het menselijk oor waargenomen kan worden. De drukveranderingen worden van punt tot punt doorgegeven

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INLEIDING ASBEST Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanaf 1 juli 2008 treedt een nieuw besluit in werking betreffende de werven voor de verwijdering en de inkapseling

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

6. GELUIDSKADASTER 2006 VAN HET SPOORWEGVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

6. GELUIDSKADASTER 2006 VAN HET SPOORWEGVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6. GELUIDSKADASTER 2006 VAN HET SPOORWEGVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST De doelstellingen van de geluidskadasters, evenals de terminologie, methodologie en de grenzen van de modellering worden

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

Regulering muziekactiviteiten

Regulering muziekactiviteiten Regulering muziekactiviteiten Koen Mandonx Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie Aanpak in Vlaanderen Aanpak in Vlaanderen 2 1 Voorbereidingstraject nieuwe norm - 2009: het

Nadere informatie

Séance du 10 juin 2015/ Zitting van 10 juni 2015 ORDRE DU JOUR/DAGORDE

Séance du 10 juin 2015/ Zitting van 10 juni 2015 ORDRE DU JOUR/DAGORDE COMMUNE D UCCLE/GEMEENTE UKKEL URBANISME/STEDENBOUW Séance du 10 juin 2015/ Zitting van 10 juni 2015 ORDRE DU JOUR/DAGORDE 09h00 1) 113/15 Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr16-42.098-2015 (art.177)

Nadere informatie

13. STEDENBOUW EN LAWAAIVERSPREIDING : HET GEVAL VAN BEAULIEU

13. STEDENBOUW EN LAWAAIVERSPREIDING : HET GEVAL VAN BEAULIEU 13. STEDENBOUW EN LAWAAIVERSPREIDING : HET GEVAL VAN BEAULIEU Voor aanvullende informatie verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar het Vademecum van het wegverkeerslawaai, waarvan een deel gewijd is

Nadere informatie

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Periode 2008-2013 Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Alain Licoppe, Frank Huysentruyt, Jim Casaer Dankwoord Het uitvoeren

Nadere informatie

Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen. Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen,

Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen. Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen, Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen, Inhoud Situering stedelijk geluidsactieplan Omgevingslawaai Effecten Geluidskaarten Antwerpen Stedelijk geluidsactieplan

Nadere informatie

Vademecum voor geluidsoverlast in de scholen

Vademecum voor geluidsoverlast in de scholen Vademecum voor geluidsoverlast in de scholen Marie-Noëlle Adnet Afdeling Vergunningen Departement Geluid 4/12/2014 Plan van de uiteenzetting: 1. Vademecum geluid in scholen 2. Aanbevelingen voor schoolgebouwen

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008 inzake het project plan-milieueffectenrapport : omvorming van de

Nadere informatie

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 1.Algemene benadering Het luchthavenbeleid van de Federale Staat geeft sinds vele jaren aanleiding tot klachten en onzekerheid bij de Brusselse bevolking.

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN.

ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN. ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN Gemeente Aalsmeer 22 augustus 2011 INHOUD 1. Inhoud van het plan 2. Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking 1. 1.1 Context Synthese Brussels Airport is de grootste Belgische luchthaven en de 17 de Europese

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL

26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL 1.Inleiding 26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL In het kader van de voorbereiding van het opstellen van een gewestelijk plan voor de bescherming van de luchtkwaliteit, werd in juli 1998

Nadere informatie

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren Deel 3:Algemene principes INHOUDSTAFEL DEEL 3 3 Algemene principes...1 3.1 Afstemming planuitwerking op het doel van het mer...1 3.2 Receptorgerichte effectgroepenbenadering...2 3.2.1 Receptoren...2 3.2.2

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C BETROKKEN GEMEENTE: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C KADER I: VOORBEHOUDEN AAN HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER REFERENTIE VAN HET DOSSIER: ONTVANGSTDATUM:

Nadere informatie

DATUM VAN AANKOMST BIJ DE GEMEENTE OF HET BIM: ...

DATUM VAN AANKOMST BIJ DE GEMEENTE OF HET BIM: ... BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN MILIEUVERGUNNING BETROKKEN GEMEENTE: TIJDELIJKE INRICHTINGEN VAN KLASSE 2 of 1B of 1A KADER I: VOORBEHOUDEN AAN DE GEMEENTE EN/OF HET BRUSSELS

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

27. PUBLIEK BUSSENPARK EN GELUIDSHINDER

27. PUBLIEK BUSSENPARK EN GELUIDSHINDER 27. PUBLIEK BUSSENPARK EN GELUIDSHINDER Deze fiche is voornamelijk gebaseerd op twee studies, de ene in 1998 voor rekening van Leefmilieu Brussel (BIM) met betrekking tot het lawaai van het openbaar vervoer,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2006 2115 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2006/201750] 4 MEI 2006. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150702-207) Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015-2025 en het verslag

Nadere informatie

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Ons kenmerk: Datum aanvraag: 20 oktober 2015 1. Verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder artikel 82a/83/85/100a/100b/106

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Herfst 2015 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader : Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect &

Nadere informatie

DOSSIER PARK SPOOR OOST

DOSSIER PARK SPOOR OOST DOSSIER PARK SPOOR OOST Juridische stand van zaken Marleen RYELANDT, advocaat Procedure in schorsing en nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg van site Spoor Oost, niet alleen

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Lijn 3 Metro Bordet-Albert

Lijn 3 Metro Bordet-Albert Lijn 3 Metro Bordet-Albert Studie uitbreiding Noordstation-Bordet september 201 INHOUD Metro lijn 3 Metro Bordet-Albert : de verschillende projecten Uitbreiding Noordstation-Bordet 1. Geschiedenis 2. Volgende

Nadere informatie

Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën vallen, zijn op basis van de Wet geluidhinder niet beschermd tegen geluidhinder.

Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën vallen, zijn op basis van de Wet geluidhinder niet beschermd tegen geluidhinder. Notitie Project Het Wolfertcollege, Rotterdam Betreft Realisatie schoolbestemming Ons kenmerk B.2012.1011.01.N001 Versie 002 Datum 5 november 2012 Verwerkt door JGE LVE Contactpersoon drs. A.K. (Aneta)

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Lawaai om de Middenvijver

Lawaai om de Middenvijver Lawaai om de Middenvijver 20 juni 2015 Prof. Dirk Avonts, Universiteit Gent. Hoe luid is het hier (kwantitatief)? Geluidssterkte: Intensiteit van de geluidsgolven. Meten is weten: decibels. Pure geluidsterkte:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst Toelichting plan-mer Overzicht van de presentatie Opbouw MER Alternatieven Aanpak per discipline en resultaten 2 Opbouw MER Het plan Doelstelling

Nadere informatie

PREVENTIE VAN EN STRIJD TEGEN GELUIDSHINDER EN TRILLINGEN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

PREVENTIE VAN EN STRIJD TEGEN GELUIDSHINDER EN TRILLINGEN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Geluid PREVENTIE VAN EN STRIJD TEGEN GELUIDSHINDER EN TRILLINGEN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Tussentijds rapport over de uitvoering van het Plan Juli 2012 Versie juli

Nadere informatie

DE STRIJD TEGEN GELUIDSHINDER IN EEN STEDELIJKE OMGEVING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DE STRIJD TEGEN GELUIDSHINDER IN EEN STEDELIJKE OMGEVING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE STRIJD TEGEN GELUIDSHINDER IN EEN STEDELIJKE OMGEVING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST PLAN 2000-2005 Bestuur Uitrusting en Vervoer Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CCN Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De hervorming van het BWRO

De hervorming van het BWRO De hervorming van het BWRO Gedeelte Stedenbouw Stéphanie Hanssens Wijziging van het aantal woningen uitdrukkelijk onderworpen aan stedenbouwkundige vergunning (SV) (artikel 98, 1, nieuw 12 ) De lijst van

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden.

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden. 1996 Brussel, 12 januari 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden. Deze

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie