2. AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN HINDERINDICES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN HINDERINDICES"

Transcriptie

1 1. Definitie van geluid Fysisch gesproken kan geluid omschreven worden als een drukverandering die door het menselijk oor waargenomen kan worden. De drukveranderingen worden van punt tot punt doorgegeven in het medium (bijvoorbeeld in de lucht). Deze drukschommeling, die we akoestische druk noemen, wordt uitgedrukt in Pascal (1 Pa = 1N/m²). 2. Fysieke kenmerken van geluid 2.1. Frequentie Het aantal drukveranderingen per seconde noemen we de frequentie. Die wordt in Hertz (Hz) uitgedrukt. De frequentie bepaalt de "klank" van een geluid, ook wel de "hoogte" genoemd. Naarmate de frequentie hoger is, zal een geluid dus scherper klinken (gefluit), terwijl een geluid met een erg lage frequentie zwaarder klinkt (gebrom). Een geluid met slechts één frequentie noemen we "zuiver". Over het algemeen is een geluid het resultaat van verschillende zuivere geluiden met verschillende frequenties en amplitudes. Het menselijk oor vangt geluiden op met frequenties tussen de 20 en Hz Amplitude De maximale drukverandering die wordt bereikt ten opzichte van de referentiedruk, wordt de amplitude van het geluid genoemd, en komt overeen met wat we in gewone taal het geluidsvolume noemen. Zij wordt berekend als de verhouding tussen het gemeten akoestisch drukniveau (P) en het referentiedrukniveau (Po). Het referentiedrukniveau komt ongeveer overeen met de waarnemingsdrempel van het menselijk oor, dit is een akoestische druk van Pa of 20µPa. De pijndrempel daarentegen komt overeen met ongeveer 20 Pa, d.w.z. een akoestische druk die een miljoen keer sterker is De duur Als laatste parameter die een geluid kenmerkt, is er de duur gedurende dewelke het geluid zich voordoet. We onderscheiden drie types van geluid op basis van de duur: continue geluiden (vb.: fontein, waterval); onregelmatige geluiden (vb.: opeenvolgende voorbijkomende treinen); impulsgeluiden (vb.: geweerschot). 3. Kenmerking en meting van het geluid 3.1. Decibels en het menselijk oor Hoewel het menselijk oor drukveranderingen van 20µPa tot 20Pa aankan, ervaart het een verdubbeling van de akoestische druk niet als een verdubbeling van het geluidsniveau. Om makkelijker te kunnen werken met de waarden die de amplitude van een geluid weergeven, werd deze brede waaier van mogelijke drukwaarden omgezet met behulp van een logaritmische functie die ervoor zorgt dat de zwakste waarden "uitgezet" worden terwijl de hoogste waarden "samengedrukt" worden. De resultaten van deze functie worden uitgedrukt in decibel. De op die manier verkregen schaal gaat van 0 db, de waarnemingsdrempel (20 µpa), tot 120 db, de pijndrempel (20 Pa). PAGINA 1 VAN 7 - DECEMBER 2010

2 Figuur 2.1: Illustratie van de decibelschaal GELUIDSERVARING GELUIDSNIVEAU GELUIDSOMGEVING GESPREK Zeer luid 80 db(a) Langs autoweg Schreeuwen 75 db(a) Luid Weg met druk verkeer Zeer luide stem 65 db(a) Relatief luid 60 db(a) 55 db(a) Stadcentrum Luide stem Relatief rustg Rustg 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Residentiële wijk Binnen plaats Normaale stem Zeer rustig 30 db(a) Nachtgeluid in een landelijke omgeving Fluisteren Stilte 20 db(a) Woestijn Het menselijk oor kan echter niet alleen een brede waaier van amplitudes waarnemen, maar is ook in staat om zeer uiteenlopende frequenties op te vangen (van 20 tot Hz). De gevoeligheid van het oor varieert in functie van deze twee grootheden. Ons gehoor is relatief gevoeliger voor frequenties tussen de 800 en de Hz. Om rekening te houden met het feit dat de gevoeligheid van het menselijk oor varieert in functie van de frequenties, moeten de meetinstrumenten het geluid filteren en een gegeven verstrekken dat deze fysiologische verschillen in perceptie weerspiegelt. Hiervoor werden filters voor frequentiële weging opgesteld. Deze filters bestaan hierin dat voor elke frequentieband een correctiefactor wordt toegepast op de geluidsdruk (uitgedrukt in decibel) teneinde een frequentiespectrum te krijgen dat overeenkomt met de reële gevoeligheid van het oor. Er bestaan verschillende wegingsfilters, waaronder deze die worden aangeduid met de benaming A, B, en C. De metingen uitgevoerd met deze filters worden naargelang het geval uitgedrukt in db(a), db(b), of db(c). PAGINA 2 VAN 7 - DECEMBER 2010

3 Figure 2.2 : Frequentiële wegingen A, B, C 10 Frequentiële wegingen A, B en C 0 C Demping (in db) B A , , Frequentie (in Hz) De meest gebruikte eenheid voor het meten van geluid in de natuur en in industriële omgevingen is db(a). Deze eenheid biedt over het algemeen een goede correlatie tussen het fysieke fenomeen van het geluid en de gewaarwording die het bij de mens teweegbrengt De optelling van geluiden Een eenvoudige regel voor de optelling van de geluidsniveaus bestaat erin aan het geluidsniveau dat wordt veroorzaakt door de lawaaierigste geluidsbron een waarde toe te kennen tussen 0 en 3 db, waarbij deze waarde afhangt van het verschil tussen de twee geluidsniveaus in kwestie. Wanneer twee geluidsbronnen hetzelfde geluidsniveau voortbrengen op één plaats, volstaat het 3 decibels toe te voegen aan het geluidsniveau van een van de geluidsbronnen om zo het totale resulterende geluidsniveau te verkrijgen. Bijvoorbeeld, het totale geluidsniveau van twee identieke geluidsbronnen die elk 60 decibel produceren is 63 decibel (60dB + 60dB = 63dB). Wanneer het verschil tussen de geluidsniveaus van de twee geluidsbronnen ter hoogte van de toehoorder groter is dan of gelijk aan 10 db, spreekt men daarentegen over een maskerend effect. In dit geval is het totale geluidsniveau dat resulteert uit de blootstelling aan de twee geluiden, gelijk aan het geluidsniveau dat wordt voortgebracht door de meest lawaaierige geluidsbron Meting van het geluid De eenvoudigste fysische manier om geluid te meten, bestaat erin het akoestische drukniveau te meten met behulp van een sonometer. De akoestische druk wordt op die manier omgezet in een elektrisch signaal dat qua amplitude en frequentie met het akoestisch fenomeen vergelijkbaar is. Dat elektrisch signaal kan dan geconditioneerd worden, er kan een staal van genomen worden en men kan er bewerkingen op uitvoeren teneinde het gemeten geluid te definiëren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de akoestische waarde uit te drukken in db(a), om frequentie-analyses en statistische analyses uit te voeren, het signaal te integreren over een bepaalde duur, enz. 4. De hinderindices 4.1. Inleiding PAGINA 3 VAN 7 - DECEMBER 2010

4 Aan de hand van geluidsmetingen kunnen we de kenmerken van een geluid omschrijven. Er bestaan hiervoor heel wat wetenschappelijke analysemethoden, parameters en indicatoren. De grote verscheidenheid op dit vlak is toe te schrijven aan de complexiteit van het fysische fenomeen en aan de moeilijkheid om de door individuen ondervonden hinder in objectieve cijfers uit te drukken (zie fiche 3. Impact van lawaai op overlast, leefkwaliteit en gezondheid). Zoals hierboven al werd toegelicht, is een geluid een natuurkundig fenomeen dat wordt gekenmerkt door zijn akoestisch drukniveau en zijn frequentiële samenstelling. Deze parameters vormen de objectieve componenten van het geluid. Om rekening te houden met de gevoeligheid van het menselijk oor, worden deze fysische parameters gewogen door een "frequentiële filter", wat een eerste manier is om de "door het individu ondervonden hinder" te benaderen (zie punt 3.1). Een degelijke indicator mag zich echter niet beperken tot een omschrijving van de hinder op basis van het akoestisch drukniveau en een spectrum van frequenties. Er zijn nl nog andere kenmerken die essentiële parameters vormen waarmee een indicator rekening dient te houden. Een individu dat gedurende een zekere tijd aan een geluidsbron blootgesteld wordt, "absorbeert" bijvoorbeeld een "dosis" geluid die gekenmerkt wordt door een blootstellingstijd. Het is dan ook nuttig dat een indicator met dit aspect rekening houdt. Een indicator wordt steeds uitgedrukt in verhouding tot de overlastdrempels. Elke drempel komt overeen met een specifiek niveau van overlast: hinderlijk, zeer hinderlijk, onverdraaglijk, enz. Hinderindices dienen niet alleen rekening te houden met de objectieve componenten, maar dienen tevens te beantwoorden aan drie belangrijke criteria: een correcte evaluatie van de invloed van het geluid op de gezondheid. Er dient een statistische studie uitgevoerd te worden naar de correlatie tussen de dosis opgevangen geluid en de gevolgen voor de gezondheid (zie fiche 3); het gemak voor het gebruik en de verwerking; voldoende eenvoudig om toegankelijk te zijn voor het publiek. We onderscheiden twee grote categorieën van geluidsindicatoren, namelijk: - de globale indicatoren waarin een notie van gemiddelde blootstelling over een gegeven tijdsperiode vervat zit; - de evenement -indicatoren die zijn aangepast aan akoestische evenementen met punctueel karakter Indices voor de globale geluidshinder De equivalente geluidsniveaus L eq,t Het equivalente geluidsniveau (L eq,t uitgedrukt in db) van een stabiel of fluctuerend geluid is, wat energie betreft, equivalent met een permanent en continu geluid dat op hetzelfde meetpunt en gedurende dezelfde periode werd waargenomen. Het equivalent geluidsniveau komt dus overeen met een geluidsdosis die wordt ontvangen gedurende een welbepaalde tijdsduur. Het is het resultaat van de berekening van de integraal van de geluidsniveaus die worden opgemeten met regelmatige intervallen (staalneming van 1,2, n keer per seconde) en voor een gegeven periode, t (10 min, 1 uur, 24 uur,...). Indien het staal genomen werd met een frequentiële weging (A bijvoorbeeld), wordt het equivalente niveau uitgedrukt in db(a) en weergegeven met L Aeq,t. Dit niveau wordt zeer vaak gebruikt als indicator voor geluidsoverlast. In de praktijk wordt namelijk een zeer goede correlatie vastgesteld tussen deze waarde en de geluidsoverlast die ervaren wordt door personen die aan het lawaai blootgesteld worden (zie fiche 3). De indicator L Aeq,t vlakt de in de beschouwde periode waargenomen amplitudepieken van korte duur uit. Om die reden worden ook andere indicatoren van het evenementgebonden type gebruikt (zie punt 4.3) De geluidspercentielen L x De fractiele geluidsniveaus worden uitgedrukt in db en wordt weergegeven door de parameter L x waarbij x een cijfer tussen 0 en 100 is (bijvoorbeeld: L 10,, L 90, L 95, ). Het geeft het geluidsniveau PAGINA 4 VAN 7 - DECEMBER 2010

5 weer dat overschreden werd gedurende x procent van de tijd (10 %,..., 90 %, 95 %,...) ten opzichte van de totale duur van de meting. Net als de equivalente niveaus worden de fractiele niveaus bepaald op basis van geluidsniveaus die met regelmatige intervallen (staalneming) en gedurende een bepaalde periode opgemeten worden. De statistische analyse bestaat dan in het rangschikken van alle aldus verzamelde stalen in functie van hun geluidsniveau en het berekenen van de duur, uitgedrukt in %, gedurende dewelke een bepaald geluidsniveau overschreden werd. De waarden L 1 en L 5 staan in het algemeen voor de hoogste niveaus en maken het mogelijk rekening te houden met bepaalde geluiden die sterk op de voorgrond treden, terwijl de waarden L 90 en L 95 de achtergrondgeluiden kenmerken. Indien het staal genomen werd met een weging (A bijvoorbeeld), worden de fractiele niveaus uitgedrukt in db(a) en weergegeven met L Ax Indicatoren voor globale hinder zoals gedefinieerd door de geluidsrichtlijn Op Europees niveau heeft de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (zie fiche 41. Het Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder) verschillende globale indicatoren gedefinieerd, in het bijzonder: L day L day komt overeen met het gemiddeld geluidsniveau dat representatief is voor overdag (L Aeq (7-19 uur)), zoals vastgesteld over een jaar. Deze geluidsindicator is geassocieerd met de hinder gedurende de dagperiode. L evening L evening komt overeen met het gemiddeld geluidsniveau dat representatief is voor de avonden (L Aeq (19-23 uur)), zoals vastgesteld over een jaar. Deze geluidsindicator is geassocieerd met de hinder gedurende de avondperiode. L night L night komt overeen met het jaarlijks gemiddeld geluidsniveau dat representatief is voor de nachten (L Aeq (23-7 uur)). Deze geluidsindicator is geassocieerd met een verstoring van de slaap en wordt gebruikt voor de opstelling van strategische geluidskaarten. L den De gewogen indicator L d(ay)e(vening)n(ight) vertegenwoordigt het gemiddeld jaarlijks geluidsniveau over 24 uur beoordeeld op basis van de gemiddelde niveaus tijdens de dag ( uur), s avonds ( uur) en s nachts ( uur). Voor zijn berekening worden de gemiddelde avonden nachtniveaus verhoogd met respectievelijk 5 en 10 db(a). Met andere woorden, deze geluidsindicator is geassocieerd aan de globale geluidshinder die gepaard gaat met een langdurige blootstelling aan geluid en houdt rekening met het feit dat het geluid waaraan men 's avonds en s nachts wordt blootgesteld, als hinderlijker wordt ervaren. Deze indicator wordt gebruikt voor de opstelling van strategische geluidskaarten. Hij wordt berekend aan de hand van de formule: L DEN = 10*log *10 LAeq, *10 ( LAeq,19 23 ) 5 ( LAeq,23 7 ) * Deze indicatoren lenen zich meer bepaald voor continue geluidsbronnen, zoals het geluid van het wegverkeer. Voor onregelmatige (onderbroken) geluidsbronnen zoals het geluid van het spoorverkeer of het geluid van het luchtverkeer daarentegen, is het gebruik van bijkomende indicatoren onmisbaar willen ze representatief zijn voor geluidsevenementen (voorbijkomende treinen, overvliegende vliegtuigen, ) De evenement-indicatoren Van de evenementgebonden indicatoren vermelden we de volgende: L Amax (of maximum momentgebonden niveau ) PAGINA 5 VAN 7 - DECEMBER 2010

6 L Amax is het maximum geluidsniveau (gewogen met een frequentiefilter A) gedurende een bepaalde periode. Het komt overeen met een geluidsniveau dat nooit wordt overschreden en dat dus gelijk is aan het fractiele niveau L A0 SEL (Sound Exposure Level) Het SEL (of L EA ) is het akoestisch blootstellingsniveau. Het integreert zowel het geluidsniveau als de duur gedurende dewelke het geluid aanwezig is. Het SEL wordt gedefinieerd als het constante niveau tijdens een seconde dat over dezelfde geluidsenergie beschikt als het originele geluid dat gedurende een bepaalde duur werd gehoord. Deze geluidsindicator wordt vaak gebruikt om de geluidsenergie van een eenvoudig evenement in cijfers uit te drukken (voorbijkomend voertuig) en om de geluidsevenementen van eenzelfde geluidsbron onderling te vergelijken. SEL wordt berekend volgens de formule: SEL= L Aeq,t + 10 * log(t) waarbij t = duur van het evenement uitgedrukt in seconden De onderstaande grafiek is een voorbeeld van hoe geluidsniveaus worden gemeten en geregistreerd. In de grafiek worden ook de niveaus L Amin en L Amax weergegeven, de percentielen L A90 en L A5 en het equivalente geluidsniveau voor de meetperiode. Figuur 2.3: Voorbeeld van een geluid met aanduiding van de geluidspercentielen en het equivalent niveau (L Amax, L A5, L A90, L Amin en L Aeq,t ) LAmax (=LA0) 65 Geluidsniveau in db(a) LA5 LAeq LA90 35 LAmin (=LA100) 30 0:30 0:31 0:32 0:33 0:34 0:35 0:36 0:37 0:38 0:39 0:40 0:41 0:42 0:43 0:44 Uur De indicatoren L A5 en L A90 komen overeen met de geluidsniveaus die worden bereikt of overschreden gedurende respectievelijk 5 en 90 % van de meettijd (15 minuten in het voorbeeld van de grafiek). L AO (of L Amax ) komt overeen met het maximale geluidsniveau en L A100 (of L Amin ) komt overeen met het minimale geluidsniveau. De indexen L A1 en L A5 worden vaak gebruikt om de kortstondige en onderbroken niveaus weer te geven (industriële geluiden, geluid van treinen, geluid van vliegtuigen, enz.). Omgekeerd zijn de indexen L A90 en L A99 kenmerkend voor de stilste momenten van de meetperiode en representatief voor het achtergrondgeluid. Op dit ogenblik bestaat er op internationaal vlak nog geen consensus omtrent de keuze en het gebruik van de hinderindices. Elk land legt zijn hinderdrempels vast, en wel op een uitermate verschillende manier. De geluidsindicatoren en de normen en richtwaarden die worden gehanteerd in het Brussels Gewest worden beschreven in fiche 37. Bronnen 1. BRUEL & KJAER Mesures acoustiques. PAGINA 6 VAN 7 - DECEMBER 2010

7 2. BRUEL & KJAER Bruit de l environnement. 3. EUROPESE RICHTLIJN 2002/49/CE van 25 juni 2002, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai 4. MIGNERON J.G Acoustique urbaine, ed. Masson, 427pp. Andere fiches in verband hiermee Thema Geluid basisgegevens voor het plan 3. Impact van lawaai op overlast, levenskwaliteit en gezondheid 37. De in het Brussels Gewest gebruikte geluids- en trillingswaarden (versie 2010) 41. Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder Auteur(s) van de fiche BOULAND Catherine, DELLISSE Georges, DE VILLERS Juliette Herlezen van de update: LECOINTRE Catherine, DEBROCK Katrien. Datum van update: december PAGINA 7 VAN 7 - DECEMBER 2010

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Definities en grootheden Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie Evalueren en Definiëren

Nadere informatie

46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET

46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET 46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters worden uitgelegd in de geluidsfiche nr 49 samen met de terminologie, de aangewende

Nadere informatie

MOBIEL NETWERK VOOR GELUIDSMETINGEN

MOBIEL NETWERK VOOR GELUIDSMETINGEN Voorstelling van de resultaten - Toelichtingsfiche Als gevolg van de gewijzigde vliegroutes in 04 en 05 werden 6 mobiele geluidsmeters in werking gesteld, in aanvulling op de 9 meetstations van het vaste

Nadere informatie

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN HET STADSLAWAAI IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN HET STADSLAWAAI IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Geluid PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN HET STADSLAWAAI IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Factsheets ter ondersteuning van het plan 2008-2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be 02 775 75 75 Verantwoordelijke

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire METEN VAN HET LAWAAI 1. Welke kenmerken heeft een geluidsmeter?...1 2. Welk meetapparaat moet worden gekozen?...2 3. Hoe moeten de metingen worden uitgevoerd?...3 4. Hoe wordt

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire BASISPRINCIPES 1. Wat is een risico?...1 2. Wanneer is er sprake van hinder ten gevolge van lawaai?...1 3. Welke risico s worden voornamelijk met lawaai geassocieerd?...1

Nadere informatie

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen Geluid Algemeen Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich voortplanten in de lucht, een vloeistof of vaste materie zoals een muur. Het gaat om minieme veranderingen in de luchtdruk die

Nadere informatie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie 9 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 9.5 GELUID IN DE VLEESWARENINDUSTRIE Auteur : Ir. S.P. van Duin februari 1998 blad 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS GELUID................................................... 3 2 HOE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 JULI 1998. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen De Brusselse

Nadere informatie

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur.

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur. Figuur 1A: De A-weging om de geluidsterkte te corrigeren voor het menselijk oor. Bij 1000 Hz wordt geen correctie uitgevoerd: de weging is daar 0 db. Bij 100 Hz bedraagt de weging -20 db. Een mens hoort

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 10/6/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

40. GELUIDSMETINGEN VAN DE MEETSTATIONS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : ENKELE VOORBEELDEN VAN ANALYSES

40. GELUIDSMETINGEN VAN DE MEETSTATIONS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : ENKELE VOORBEELDEN VAN ANALYSES 40. GELUIDSMETINGEN VAN DE MEETSTATIONS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : ENKELE VOORBEELDEN VAN ANALYSES Leefmilieu Brussel - BIM beheert op dit moment zeventien geluidsmeetstations. Kaart 40.1

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende:

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende: Over db s gesproken Inleiding Geluid is een trilling, die ontstaat doordat een geluidsbron trilt in een akoestisch midden. Onder akoestisch midden verstaan we een stof in gasvormige, vaste of vloeibare

Nadere informatie

Deel 21:Geluid en Normen

Deel 21:Geluid en Normen Deel 21:Geluid en Normen MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 Inleiding Onlangs kreeg ik van een vriend de vraag: Hoeveel vermogen heb ik nodig om in een zaal of café te spelen? Hierover vind je

Nadere informatie

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van Wat is GELUID Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van een auto, een overweg, een brandalarm)

Nadere informatie

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Uitgevoerd door Behandeld door Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete 26 9402 XB Assen Postbus 339 9400 AH Assen telefoon

Nadere informatie

16 maart Geluidskaarten R. Maat

16 maart Geluidskaarten R. Maat Notitie Aan Gemeente Lansingerland Kopie aan - Datum Documentnummer Project Auteur 16 maart 2012 21339767 Geluidskaarten R. Maat Onderwerp Notitie piekgeluiden Inleiding De geluidskaarten op de website

Nadere informatie

VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD. Basisbegrippen van de akoestiek

VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD. Basisbegrippen van de akoestiek 1 VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD Basisbegrippen van de akoestiek RICHTLIJN VOOR DE LEZER Op de rechter pagina vindt de lezer een geordende en doorlopende tekst. Op de linker pagina

Nadere informatie

38. ZONDER AUTOMOBIEL IN DE STAD! : METINGEN EN

38. ZONDER AUTOMOBIEL IN DE STAD! : METINGEN EN 38. ZONDER AUTOMOBIEL IN DE STAD! : METINGEN EN VASTSTELLINGEN OP HET VLAK VAN HET GELUID 1. Context en doelstellingen Op 22 september 2000 heeft België voor het eerst deelgenomen aan de dag Zonder auto

Nadere informatie

Geluidsmetingen Westergouwe te Gouda

Geluidsmetingen Westergouwe te Gouda Geluidsmetingen Westergouwe te Gouda Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Gouda Rapport nummer: 2013092480 Gouda, 29 oktober 2013 Inhoud

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

Lawaai & occasionele blootstelling

Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling - Versie: 01/08/2012 Pagina 1 / 8 LAWAAI & OCCASIONELE BLOOTSTELLING Inleiding : In de wereld van de luchtvaart worden heel wat werknemers

Nadere informatie

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 2008

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 2008 DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK EN THERMISCHE FYSICA CELESTIJNENLAAN 2 D B-31 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven

Nadere informatie

16. WERVEN EN GELUIDSHINDER

16. WERVEN EN GELUIDSHINDER 16. WERVEN EN GELUIDSHINDER Een werf kan, beschouwd worden als een "luidruchtige anomalie" die tijdelijk in de geluidsomgeving ingeplant wordt. De geluidsoverlast wordt zowel waargenomen door de omwonenden

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: BLOOTSTELLING VAN DE BEVOLKING AAN HET GELUID VAN TRANSPORT THEMA: GELUID 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator: Welk percentage

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: L DEN VERBONDEN MET HET LUCHTVERKEER THEMA: LAWAAI 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Vraag achter de indicator: Hoe is de ruimtelijke verdeling

Nadere informatie

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 2011

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 2011 DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK EN THERMISCHE FYSICA CELESTIJNENLAAN 2 D BUS 2416 B-31 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Jaarrapportering van het geluidsmeetnet

Nadere informatie

18. HORECA EN GELUIDSHINDER

18. HORECA EN GELUIDSHINDER 1.Inleiding 18. HORECA EN GELUIDSHINDER Hoewel de horecasector onbetwistbaar een bron van geluidshinder vormt, blijft het moeilijk om een inventaris op te stellen van alle plaatsen waar door hotels, restaurants

Nadere informatie

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Acoustics The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Onderwerpen: Wat is geluid? Een stukje theorie. Acoustics. Toepassingen. Vragen? Bedankt. Wat is geluid? Geluid is een verstoring van de atmosfeer

Nadere informatie

Resultaten van de geluidsmeetcampagnes met betrekking tot de actie "zonder auto mobiel in de stad"

Resultaten van de geluidsmeetcampagnes met betrekking tot de actie zonder auto mobiel in de stad Resultaten van de geluidsmeetcampagnes met betrekking tot de actie "zonder auto mobiel in de stad" die plaatsvond op 22 september 2001 B.I.M. Afdeling Geluid Oktober 2001 1 2 SAMENVATTING Om de geluidseffecten

Nadere informatie

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste NORMEN GEHOORBESCHERMING Gehoor bescherming Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving,

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: L DEN VERBONDEN MET HET LUCHTVERKEER THEMA: LAWAAI 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Vraag achter de indicator: Hoe is de ruimtelijke verdeling

Nadere informatie

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 1.Algemene benadering Het luchthavenbeleid van de Federale Staat geeft sinds vele jaren aanleiding tot klachten en onzekerheid bij de Brusselse bevolking.

Nadere informatie

1 Impact van spreiding van vliegtuigroutes op geluidshinder

1 Impact van spreiding van vliegtuigroutes op geluidshinder 1 Impact van spreiding van vliegtuigroutes op geluidshinder 1.1 Inleiding Het federaal regeerakkoord van 10 juli 2003 vereist het toepassen van het principe van billijke spreiding en een meer gediversifieerd

Nadere informatie

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Gestelde vragen Wat zijn de normen die in Vlaanderen gelden langs gewestwegen? Wat is de methode van de metingen? Wat zijn de resultaten

Nadere informatie

Deel 22: db. Wat zijn db s? Maes Frank

Deel 22: db. Wat zijn db s? Maes Frank Deel 22: db Wat zijn db s? Maes Frank 0476501034 frank.maes6@telenet.be MAES Frank inleiding db 's 1 1. Waarom rekenen met db s? Er wordt heel veel over db gesproken en iedereen denkt dat dit een eenheid

Nadere informatie

QUIETPRO QP100Ex. Communiceer en bescherm bij lawaai.

QUIETPRO QP100Ex. Communiceer en bescherm bij lawaai. QUIETPRO QP100Ex Intelligent systeem voor gehoorbescherming en communicatie Communiceer en bescherm bij lawaai. De duidelijkste communicatie en controleerbare bescherming om het gehoor aan te passen aan

Nadere informatie

Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten Milieuwetgeving voor gevorderden 22 oktober 2012 Michel Schellens Willy Verbruggen Departement Leefmilieu Provinciaal Instituut voor Hygiëne INHOUD

Nadere informatie

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 2013

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 2013 Jaarrapportering van het geluidsmeetnet Luchthaven Oostende-Brugge voor het jaar 213 Door : O.l.v. : Dr. M. Rychtarikova G. Dierckx W. Bruyninckx Prof. Dr. C. Glorieux P.V. 5818 zondag 27 juli 214 TEL.

Nadere informatie

Toepassingen van logaritmen

Toepassingen van logaritmen Toepassingen van logaritmen In de techniek krijgen we vaak met logaritmen te maken. We gebruiken in diagrammen een logaritmische schaal wanneer een grootheid kan variëren van heel klein tot heel groot

Nadere informatie

4.2 Hinderbeleving en gezondheidseffecten

4.2 Hinderbeleving en gezondheidseffecten 4.2 Hinderbeleving en gezondheidseffecten Algemeen De individuele beleving van geluid speelt een belangrijke rol of het als hinder wordt ervaren. Naast geluidssterkte zijn elementen als attitude en geluidsgevoeligheid

Nadere informatie

M R001 Nota geluidsbeleid. Bijlage 1. Verklarende woordenlijst

M R001 Nota geluidsbeleid. Bijlage 1. Verklarende woordenlijst Bijlage 1 Verklarende woordenlijst GEBRUIKTE BEGRIPPEN akoestische compensatie ambitie AMvB APV bandbreedte cumulatie db db(a) dosismaat etmaalwaarde geluidsbelasting geluidhinder geluidsklasse geluidsprofiel

Nadere informatie

De keuze van de windturbines

De keuze van de windturbines De keuze van de windturbines Windparken Er is gekeken naar grote, moderne windturbines in windparken. Kleine windturbines produceren meestal minder geluid en worden minder beïnvloed door veranderingen

Nadere informatie

Fiche 1 (Observatie): Definities, orde van grootte

Fiche 1 (Observatie): Definities, orde van grootte Fiche 1 (Observatie): Definities, orde van grootte Definitie als de lucht trilt, wordt dit waargenomen door het oor: men noemt dit geluid wanneer een zetel, een machine, een materiaal trilt, wordt dit

Nadere informatie

korte analyse geluid openlucht dance festival vliegveld Twenthe, Enschede

korte analyse geluid openlucht dance festival vliegveld Twenthe, Enschede korte analyse geluid openlucht dance festival vliegveld Twenthe, Enschede 2 Colofon: Datum rapport : 13 juli 2016 Opgesteld door : dbcontrol Marcel Kok De Corantijn 27-J 1689 AN ZWAAG (NL) Aanvrager :

Nadere informatie

INHOUD. MEETPUNT 1 Bormansstraat 58 Walshoutem. MEETPUNT 2 Bertreestraat 12 Walshoutem. MEETPUNT 3 Bormansstraat 32 Walshoutem

INHOUD. MEETPUNT 1 Bormansstraat 58 Walshoutem. MEETPUNT 2 Bertreestraat 12 Walshoutem. MEETPUNT 3 Bormansstraat 32 Walshoutem dienst Leefmilieu & Landbouw INHOUD situering en opzet historiek wetgevend kader omgevingsgeluid randvoorwaarden vanwege de meetopstelling 3 5 5 5 meetresultaten Milieudienst Landen 15-16 maart 12 19-

Nadere informatie

Locatieprofielen, meten is weten. Weten is mede verantwoordelijk zijn.

Locatieprofielen, meten is weten. Weten is mede verantwoordelijk zijn. Baas in eigen THUIS? Leefbaarheid stopt niet bij de buitengevel. Als de gemeente vergunningen verleend om bij bewoners in huis te komen, dan ben je als vergunningverlener verantwoordelijk en moet je weten

Nadere informatie

33. BLOOTSTELLING AAN LAWAAI IN KINDERDAGVERBLIJVEN VAN

33. BLOOTSTELLING AAN LAWAAI IN KINDERDAGVERBLIJVEN VAN 33. BLOOTSTELLING AAN LAWAAI IN KINDERDAGVERBLIJVEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. Inleiding Het kinderdagverblijf of crèche is een collectieve onthaalruimte waar kinderen kennis kunnen maken

Nadere informatie

7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET

7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET 7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET GELUID AFKOMSTIG VAN DE SPOORWEGEN IN HET JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters en de terminologie, de methodologie en de beperkingen van

Nadere informatie

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet van de Internationale Luchthaven Antwerpen voor het jaar 2006

Jaarrapportering van het geluidsmeetnet van de Internationale Luchthaven Antwerpen voor het jaar 2006 DEPARTEMENT NATUURKUNDE LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK EN THERMISCHE FYSICA CELESTIJNENLAAN 2 D B-31 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Jaarrapportering van het geluidsmeetnet van de Internationale Luchthaven

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd:

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd: Notitie Project Referentieniveaumetingen A4 Midden-Delfland Betreft geluidsmetingen stiltegebied in situatie vóór opening rijksweg A4 Ons kenmerk M.2013.1022.01.N001 Versie 001 Datum 24 oktober 2014 Verwerkt

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

F u i v e n 2 0 1 3 L a n d e n

F u i v e n 2 0 1 3 L a n d e n F u i v e n 2 0 1 3 L a n d e n dienst Leefmilieu en Landbouw hoe luidde het in Landen? 1 Inhoud I. Opzet metingen reglementering - decibel 3 II. Meetresultaten van enkele fuiven en concerten in Landen

Nadere informatie

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk.

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk. Audio Introductie Geluid is een trilling van deeltjes, die zich voortplant in lucht of in een ander medium, zoals water. Een andere definitie: geluid is een voortschrijdende verandering van luchtdruk.

Nadere informatie

Beleid wegverkeerslawaai AWV

Beleid wegverkeerslawaai AWV Beleid wegverkeerslawaai AWV Door Barbara Vanhooreweder Inhoud Woonzone Vijvermeerspark 1 Wegverkeerslawaai Totale geluid = motorgeluid + rolgeluid Afhankelijk van: Aantal voertuigen Percentage zwaar verkeer

Nadere informatie

Golven. 4.1 Lopende golven

Golven. 4.1 Lopende golven Golven 4.1 Lopende golven Samenvatting bladzijde 158: Lopende golf Transversale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/transversale_golfsimulation.html Longitudinale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/longitudinale_golfsimulation.html

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT GLAS EN AKOESTIEK Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE Het SILENCE-gamma : het summum van akoestisch comfort! Hoe? Bovendien : SGG STADIP SILENCE is een akoestische beglazing

Nadere informatie

Als we bv 2 db-waardes hebben: -31db en -52db dan kunnen we zeggen dat het verschil 21dB is. Maar klopt dit wel? Daarom controleren we even:

Als we bv 2 db-waardes hebben: -31db en -52db dan kunnen we zeggen dat het verschil 21dB is. Maar klopt dit wel? Daarom controleren we even: Db en afgeleiden 1 Inleiding Door de jaren heen zijn er veel verschillende Decibel afgeleiden ontstaan en ook veel verwarring. Volgend artikel is gebaseerd op een artikel door Lionel dumond en is vertaald

Nadere informatie

VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE. Gids Voor De Akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek

VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE. Gids Voor De Akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE Gids Voor De Akoestiek De rol van plafonds in de actieve akoestiek Waarom wordt actieve akoestiek aanbevolen? In een volledig absorberende omgeving (geen

Nadere informatie

Videoclub Bedum. Geluid in video

Videoclub Bedum. Geluid in video Videoclub Bedum Geluid in video Videoclub Bedum Geluid in video Wat is geluid en hoe versterkt geluid het beeld. Voorbeeldfilmpje Let op de microfoon. Vragen: 1. Wat vind je van het geluid? 2. Hoe zou

Nadere informatie

1. Aanleiding Conclusie... 7

1. Aanleiding Conclusie... 7 F 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten... 4 Wettelijk kader...4 Akoestische situatie uitgaangsgebied...5 Uitwerking Achtergrondniveaus...5 3. Geluidsuitbreiding horeca inrichtingen... 6 4. Conclusie...

Nadere informatie

GIDS VOOR DE AKOESTIEK. De rol van plafonds in de actieve akoestiek PLAFOND SYSTEMEN. [Samen van idee tot werkelijkheid.

GIDS VOOR DE AKOESTIEK. De rol van plafonds in de actieve akoestiek PLAFOND SYSTEMEN. [Samen van idee tot werkelijkheid. PLAFOND SYSTEMEN [Samen van idee tot werkelijkheid.] CI/SfB (35) Xy Septembre 2006 GIDS VOOR DE AKOESTIEK De rol van plafonds in de actieve akoestiek AKOESTISCH COMFORT VEILIG & GEZOND VISUEEL COMFORT

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

Ronde geluiddempers. Brandweerstandsklassen E30, E60, EI30 en/of EI60. comfort.

Ronde geluiddempers. Brandweerstandsklassen E30, E60, EI30 en/of EI60. comfort. Ronde geluiddempers Brandweerstandsklassen E, E, EI en/of EI Omschrijving Geluiddemping of de volledige eliminatie van geluid is vaak gewenst of zelfs verplicht. De geluiddempers van Inatherm zijn speciaal

Nadere informatie

Wettelijke grenswaarden voor piekniveaus ten gevolge van industriële activiteiten. Jan H. Granneman

Wettelijke grenswaarden voor piekniveaus ten gevolge van industriële activiteiten. Jan H. Granneman Wettelijke grenswaarden voor piekniveaus ten gevolge van industriële activiteiten Jan H. Granneman Introductie Achtergrond: Omgevingswet Heroverweging grenswaarden voor piekgeluidniveaus ten gevolge van

Nadere informatie

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie a. In het akoestisch laboratorium: de grootheden R & Rw Tussen de zendruimte en de ontvangstruimte zit een opening van 12 m² waartussen de te testen wanden opgebouwd

Nadere informatie

hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Effecten van geluid op een mens:

hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Effecten van geluid op een mens: Geluid; functies Positief: hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Negatief: als geen verband met of storing eigen activiteiten bevat ongewenste informatie Geluid;

Nadere informatie

Toelichting akoestisch

Toelichting akoestisch Toelichting akoestisch onderzoek Mega Windy 18 oktober 2013 Willy Verbruggen Departement Leefmilieu Meetpunten MP1 MP2 MP3 MP6 MP7 Venetië 3 Bosweg 22 Maalderijstraat 87 Nieuwmoersesteenweg 121 Postbaan

Nadere informatie

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters worden uitgelegd in de geluidsfiche nr.49 samen met de terminologie, de aangewende methodes en daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

serie RVV Variabel debietsregelaar

serie RVV Variabel debietsregelaar serie RVV Variabel debietsregelaar www.koolair.com 3 Inhoud Page Variabel debietsregelaar, type RVV Omschrijving 4 Afmetingen en productcode 5 6 Variabel debietsregelaar, type RVV-D Omschrijving 17 18

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger

Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart Noordzijde 48-50 9401 GN Assen contactpersoon de heer A. Fransen

Nadere informatie

Lawaai om de Middenvijver

Lawaai om de Middenvijver Lawaai om de Middenvijver 20 juni 2015 Prof. Dirk Avonts, Universiteit Gent. Hoe luid is het hier (kwantitatief)? Geluidssterkte: Intensiteit van de geluidsgolven. Meten is weten: decibels. Pure geluidsterkte:

Nadere informatie

Geluid en wind. Erik Salomons TNO TPD Delft. Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt.

Geluid en wind. Erik Salomons TNO TPD Delft. Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt. Geluid en wind Erik Salomons TNO TPD Delft Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt. 1. Modellen Als je geluid wilt begrijpen en berekenen, dan kun je niet

Nadere informatie

3M Occupational Health & Environmental Safety HHEF. Basis training. Gehoorbescherming

3M Occupational Health & Environmental Safety HHEF. Basis training. Gehoorbescherming HHEF Basis training Gehoorbescherming 1 Identificeer de gevaren 2 Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Het 3M 4-stappen plan 3 Kies de juiste gehoorbescherming 4 Train en motiveer Identificeer de gevaren

Nadere informatie

Akoestiek in gebouwen

Akoestiek in gebouwen Akoestiek in gebouwen Het begrip goede akoestiek kan op een aantal verschillende manieren worden gebruikt, met verschillende bedoelingen. In het algemeen verwijst het begrip naar een balans tussen nagalmtijd,

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De perimeter van het zwarte punt betreft het stuk van de spoorlijnen in het station van Schaarbeek, gelegen bij de Lambermontlaan tussen de Teichmannbrug en de Albertbrug

Nadere informatie

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur.

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur. Figuur 1A: De A-weging om de geluidsterkte te corrigeren voor het menselijk oor. Bij 1000 Hz wordt geen correctie uitgevoerd: de weging is daar 0 db. Bij 100 Hz bedraagt de weging -20 db. Een mens hoort

Nadere informatie

HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS

HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS Een pink noise -bestand is te vinden op de bijgeleverde USB-stick, en is te downloaden via: www.waasmunster.be Milieu en Natuur Vergunningen Muziekvergunning

Nadere informatie

Kernvraag: Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen te veel lawaai?

Kernvraag: Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen te veel lawaai? Kernvraag: Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen te veel lawaai? Naam: Groep: http://www.cma-science.nl Activiteit 1 Gevaarlijke decibellen 1. Geef voorbeelden van harde geluiden waar je zelf mee te maken

Nadere informatie

WETGEVING & NORMERING

WETGEVING & NORMERING ONGEHOORD DUIDELIJK Lawaai maakt deel uit van ons leven. Of we nu een lawaaierige machine bedienen, thuis de stereo hard zetten of een popconcert bijwonen, aan lawaai ontsnappen we nooit helemaal. In elk

Nadere informatie

NSG dag, 28 maart 2017, Utrecht. Evenementen en db(c)

NSG dag, 28 maart 2017, Utrecht. Evenementen en db(c) NSG dag, 28 maart 2017, Utrecht Evenementen en db(c) ir. M.A. Kok MBA www.dbcontrol.nl Introductie: - dbcontrol actief in NL, B, N, - Ph.D. student @ University Gent, Belgie, over db(c) - Vlarem erkend

Nadere informatie

Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas.

Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas. Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas. 1. Inleiding. H.J. Velo http://home.kpn.nl/velo68 Van een salonvleugel waarvan de lengte van de langste bassnaar 1249 mm. bedraagt is de besnaring geoptimaliseerd.

Nadere informatie

StAB GERECHTELIJKE OMGEVINGSDESKUNDIGEN. Verslag ex artikel 8:47 Algemene wet bestuursrecht

StAB GERECHTELIJKE OMGEVINGSDESKUNDIGEN. Verslag ex artikel 8:47 Algemene wet bestuursrecht Verslag ex artikel 8:7 Algemene wet bestuursrecht Opdrachtgever Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publieksrecht teams bestuursrecht. Kenmerk opdrachtgever AMS 13 / 2152 WABOA Datum opdracht 8 januari 2015

Nadere informatie

GELUIDSSTUDIE PERMANENT MOTORCROSSCIRCUIT HONDAPARK TE BALEN. dba-plan bvba, Piannesbergstraat 24, 3590 Diepenbeek GSM Fax 011/334194

GELUIDSSTUDIE PERMANENT MOTORCROSSCIRCUIT HONDAPARK TE BALEN. dba-plan bvba, Piannesbergstraat 24, 3590 Diepenbeek GSM Fax 011/334194 (((LiI: '1~Plan noise & vibrations GELUIDSSTUDIE PERMANENT MOTORCROSSCIRCUIT HONDAPARK TE BALEN Opdrachtnemer Naam Projectcode Projectverantwoordel Email Datum Erkend deskundige Erkend laboratorium Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitoring van bouwlawaai

Monitoring van bouwlawaai Monitoring van bouwlawaai geluidhindermiddag 10 maart 2009 Carel Ostendorf www.chri.nl Cauberg-Huygen 5 vestigingen in Nederland 170 medewerkers Adviezen op het gebied van milieu en bouwfysica waaronder

Nadere informatie

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013 Notitie b e t r e f t : Centrale Gelderland laagfrequent geluid d a t u m : 20 december 2013 r e f e r e n t i e : GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO 1 I n l e i d i n g In opdracht van GDF SUEZ Energie Nederland

Nadere informatie

Gids voor de akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek

Gids voor de akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek Verstaanbaarheid privacy concentratie Gids voor de akoestiek De rol van plafonds in de actieve akoestiek Essentiële criteria voor actieve akoestische systemen Frequentie- karakteristiek van een luidspreker

Nadere informatie

1.28 Omgevingslawaai door bouwmachines

1.28 Omgevingslawaai door bouwmachines 1.28 Omgevingslawaai door bouwmachines Bouwmachines produceren geluid. Zij bepalen voor een belangrijk deel de geluidsbelasting voor de mensen op het werk en voor de omgeving. Van een aantal bouwmachines

Nadere informatie

Mag de muziek wat zachter? : Onderzoek gehoorschade. Ongeveer hoeveel jonge muziekfeestbezoekers ervaren het geluidsniveau als hard?

Mag de muziek wat zachter? : Onderzoek gehoorschade. Ongeveer hoeveel jonge muziekfeestbezoekers ervaren het geluidsniveau als hard? Mag de muziek wat zachter? : Onderzoek gehoorschade In Nederland zijn ongeveer 2,6 miljoen jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Ongeveer 7 op de 10 jongeren bezoeken regelmatig een muziekfeest. Ongeveer de

Nadere informatie

Evenementen met luide muziek. Erik Roelofsen. Directeur / adviseur Nederlandse Stichting Geluidshinder

Evenementen met luide muziek. Erik Roelofsen. Directeur / adviseur Nederlandse Stichting Geluidshinder Evenementen met luide muziek Erik Roelofsen Directeur / adviseur Nederlandse Stichting Geluidshinder Inhoud Waar wil ik het met u over hebben? - Waarom? - Wat willen wij erin opnemen? - Hoe gaan we dat

Nadere informatie

TESTMETHODE NAGALMTIJD EN ACHTERGRONDGELUIDNIVEAU. Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties.

TESTMETHODE NAGALMTIJD EN ACHTERGRONDGELUIDNIVEAU. Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties. Normblad: 1 / 8 Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties. Kenmerk: Deze norm geeft weer de testmethode voor het bepalen van de nagalmtijd en het achtergrondgeluidniveau

Nadere informatie

Sensornet. 13 februari 2012 / R.L.Q. Maas. Mediation Normhandhaving 2.0. Monitoren. Meten

Sensornet. 13 februari 2012 / R.L.Q. Maas. Mediation Normhandhaving 2.0. Monitoren. Meten Sensornet Mediation Normhandhaving 2.0 Monitoren Meten 13 februari 2012 / R.L.Q. Maas Sensornet Opgericht om vliegtuiggeluid transparant inzichtelijk te maken. Naast geluidmetingen ook andere meetsensoren

Nadere informatie