Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger"

Transcriptie

1 Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart Noordzijde GN Assen contactpersoon de heer A. Fransen Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete XB Assen Postbus AH Assen telefoon (0592) telefax (0592) Arend Donker Datum 24 mei 2011 Kenmerk 4256/NAA/ad/fw/1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Geluidsbronnen Situatie Activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie Uitgevoerde berekeningen Inleiding Afzonderlijke bronnen Berekening geluidsoverdracht Vastgestelde geluidsniveaus op de omliggende woningen Wet- en regelgeving ter beoordeling resultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximaal geluidsniveau Conclusies Begrippenlijst Bijlagen 1 Overzicht van de situatie 2 Berekende equivalente geluidsniveaus bij woningen 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 2 van 12

3 1 Inleiding In opdracht van BügelHajema Adviseurs in Assen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd r de geluidsuitstraling van de nieuwe skatebaan aan De Drift in Borger. Op de skatebaan worden verschillende toestellen geplaatst: een coping ramp, een spine ramp, een mini pipe en een skateboard rails. De aanleiding voor het onderzoek zijn vragen vanuit de omgeving over de eventuele geluidsoverlast als gevolg van de skatebaan. Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke geluidsniveaus de skatebaan veroorzaakt op de in de buurt gelegen woning, en deze geluidsniveaus te toetsen aan de geldende geluidsgrenswaarden. Voor de skatebaan zijn geluidsgegevens gebruikt van metingen aan een skatebaan elders. De geluidsniveaus zijn vastgesteld conform de procedures van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai d.d. 1999, in het vervolg van dit rapport de Handleiding genoemd. Op bladzijde 10 t/m 12 zijn enkele akoestische begrippen nader toegelicht. 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 3 van 12

4 2 Geluidsbronnen 2.1 Situatie De skatebaan wordt gesitueerd aan De Drift in Borger. Op de skatebaan worden verschillende toestellen geplaatst: een coping ramp, een spine ramp, een mini pipe en een skateboard rails. Bijlage xx geeft een overzicht van de situatie. In westelijke richting aan de overzijde van het Kal Buinen-Schoonoord liggen woningen aan het Hunzedal. De woning op nummer 29 ligt het dichtst bij op een afstand van 116 meter. Voor de gemeten skatebaan is de halfpipe als meest lawaaiige geluidsbron beschouwd; in de halfpipe kunnen continu skaters heen en weer skaten die daarbij sprongen maken, en met het skateboard op de relatief grote metalen baan springen. Op de skatebaan kunnen verschillende skaters actief zijn. De halfpipe wordt in de regel door maar één skater tegelijk gebruikt, omdat het gevaarlijk is om met twee man in de baan te zijn. Met name bij activiteiten zoals sprongen, wordt de baan door één persoon gebruikt. Deze situatie is ook gesimuleerd tijdens de geluidsmetingen; waarbij deze situatie ook als maximaal representatief is beschouwd. 2.2 Activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie Uitgangspunt: representatieve bedrijfssituatie Voor de vaststelling van de geluidssituatie moet primair worden uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie: de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 4 van 12

5 van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie etmaalperioden: - de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur; - de avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur; - de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur. De activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie worden hierna beschreven. Bedrijfstijden Uitgangspunt is dat de activiteiten plaats vinden tussen en uur, dat is in de dag- en avondperiode. Skatebaan Zoals aangegeven in 2.1 is het gemeten gebruik van de halfpipe als maximaal representatief beschouwd. Voor de skatebaan in Borger zijn vier verschillende onderdelen aanwezig. Voor de maximale bedrijfssituatie is aangehouden dat deze gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. Als uitgangspunt is gekozen dat op de verschillende onderdelen gedurende 50% van de tijd geluid wordt geproduceerd. 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 5 van 12

6 3 Uitgevoerde berekeningen 3.1 Inleiding De berekeningen hebben plaatsgevonden conform de Handleiding. Daarbij zijn de geluidsniveaus in de omgeving die ontstaan door de activiteiten in de inrichting vastgesteld in twee stappen: 1) het inventariseren en bepalen van plaats, hoogte, bedrijfsduur en geluidsvermogen van de afzonderlijke geluidsbronnen; 2) het berekenen van de geluidsoverdracht van deze bronnen r de omgeving. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de berekeningen r de woningen nader besproken. 3.2 Afzonderlijke bronnen Zoals aangegeven zijn aan het gebruik van een skatebaan elders geluidsmetingen uitgevoerd. Het geluidsniveau wordt veroorzaakt door het rijden met een skateboard over de halfpipe heen en weer, met pieken door sprongen met het board. Het vastgestelde geluidsvermogen van het gemiddelde gebruik van de halfpipe bedraagt 95.5 db(a). Voor vier geluidsbronnen geeft dat in totaal db(a). Het gemeten maximale geluidsniveau ligt 20.7 db(a) boven het equivalente geluidsniveau. 3.3 Berekening geluidsoverdracht Met de vastgestelde bronsterkten en de terreingegevens is de geluidsoverdracht van de bronnen r de omgeving is berekend. Bij de berekeningen worden de ruimtelijke effecten betrokken zoals geometrische uitbreiding, luchtdemping, bodemdemping en gemiddelde windrichting en windsnelheid. De berekeningen zijn uitgevoerd in een rekenblad, gebaseerd op methode II.8 uit de Handleiding. Het immissiepunt ligt op gevel van de meest nabijgelegen woningen van derden. De niveaus in de dagperiode zijn berekend op een hoogte van 1.5 meter, voor de avondperiode is gerekend op een waarneemhoogte van 4.5 meter. 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 6 van 12

7 4 Vastgestelde geluidsniveaus op de omliggende woningen 4.1 Wet- en regelgeving ter beoordeling resultaten De inrichting kan vallen onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) van 19 oktober 2007, vaak aangeduid als het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 2 van het besluit geeft de algemene regels ten aanzien van alle activiteiten. Afdeling 2.8 (art t/m 2.22) geeft de voorschriften voor het aspect geluidhinder. Deze worden onderstaand geciteerd. Artikel Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laaden losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; Tabel 2.17a 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 db(a) 30 db(a) 25 db(a) LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 db(a) 65 db(a) 60 db(a) LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) Artikel Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, blijft buiten beschouwing: a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 7 van 12

8 a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport en recreatieactiviteiten plaatsvinden; b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Bijlage 2 geeft de berekende equivalente geluidsniveaus op woningen als gevolg van de skatebaan. Daarbij is uitgegaan van de afstand van 116 meter tot de dichtstbijgelegen woonbebouwing. Er is geen sprake van een tol, impulsachtig of muziekkarakter van het geluid. Op de berekende equivalente geluidsniveaus hoeft daarom geen toeslag te worden toegepast. Tabel 2 vat de vastgestelde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij een representatieve bedrijfssituatie samen. Tabel 2: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) Geluidsbron Berekend L Ar,LT in db(a) dagperiode avondperiode Skatebaan op woningen 116 meter Grenswaarde Wanneer op de skatebaan vier skaters gedurende 50% van de tijd van de gehele dag- en avondperiode actief zijn, dan geeft dat een geluidsniveau van 43 à 44 db(a) op de omliggende woningen. Het geluidsniveau in de avondperiode is iets hoger, omdat de beoordeling wordt gedaan op 4.5 meter hoogte in plaats van 1.5 meter hoogte voor de dagperiode. Er wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 4.3 Maximaal geluidsniveau Het maximaal gemeten geluidsniveau voor de skatebaan ligt 20.7 db(a) boven het gemeten equivalente geluidsniveau. Daarbij wordt dan geen rekening gehouden met de correctie voor meerdere skaters van 6 db. Dat geeft de volgende rekenresultaten. Tabel 3: maximaal geluidsniveau L Amax in db(a) Geluidsbron Berekend L Amax in db(a) dagperiode avondperiode Skatebaan op woningen 116 meter Grenswaarde Er wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 8 van 12

9 5 Conclusies In Borger wordt een nieuwe skatebaan gesitueerd aan De Drift. Op de skatebaan worden verschillende toestellen geplaatst: een coping ramp, een spine ramp, een mini pipe en een skateboard rails. De dichtstbijgelegen woningen liggen op een afstand van 116 meter. Op basis van geluidsmetingen elders is een totaal geluidsvermogenniveau vastgesteld op 102 db(a). Met een berekende waarde voor het gemiddelde geluidsniveau op woningen van 43 à 44 db(a) wordt in deze situatie voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit van 50 db(a) overdag en 45 db(a) in de avond. Met een berekende waarde voor het maximale geluidsniveau op woningen van 58 à 59 db(a) wordt voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit van 70 db(a) overdag en 65 db(a) in de avond. 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 9 van 12

10 Begrippenlijst Begrip/terminologie bedrijfsduurcorrectieterm bedrijfsperiode beoordelingshoogte Notatie [eenheid] C b [db] T b [uren] h o [m] Omschrijving [herkomst omschrijving] correctieterm die de bedrijfsperiode T b in rekening brengt dat een bedrijfstoestand duurt tijdens een beoordelingsperiode T o (dag, avond, nacht): C b = -10 log T b /T 0 [Handleiding] tijdsinterval waarin een bepaalde en gespecificeerde bedrijfstoestand binnen een beoordelingsperiode optreedt [Handleiding] de hoogte van het beoordelingspunt boven het plaatselijk maaiveld [Handleiding] beoordelingsperiode T 0 [uren] beoordelingspunt tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid. Met betrekking tot industrielawaai zijn drie beoordelingsperioden gedefinieerd: de dagperiode (07:00 tot 19:00 uur); de avondperiode (19:00 tot 23:00 uur); de nachtperiode (23:00 tot 07:00 uur) [Handleiding] het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald en getoetst aan eventuele richtwaarden en/of grenswaarden bronsterkte equivalent geluidsniveau etmaalwaarde geluid L W [db/db(a)] L eq,t [db] / L Aeq,T [db(a)] geluidsvermogensniveau het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid [Handleiding] met betrekking tot industrielawaai de hoogste van de volgende waarden: de waarde over de dagperiode; de waarde over de avondperiode + 5 db; de waarde over de nachtperiode + 10 db met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen [Wgh] geluidsdruk p [Pa] door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen t.o.v. de atmosferische druk geluids(druk)niveau geluidsbelasting geluidsgevoelig object geluidsoverdracht geluidsvermogensniveau gestandaardiseerd immissieniveau L p [db/db(a)] B i [db(a)] L W [db/db(a)] L i [db(a)] de gemeten of berekende momentane geluidsdruk uitgedrukt in db of db(a) t.o.v. 20 µpa etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [Handleiding] woning, school, ziekenhuis of ander gezondheidszorggebouw wijze waarop het transport van geluid van bron r ontvanger plaatsvindt de door een geluidsbron afgestraalde hoeveelheid geluidsenergie uitgedrukt in db of db(a) t.o.v. 1 pw het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats wordt vastgesteld [Handleiding] 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 10 van 12

11 Begrip/terminologie gevel (uitwendige scheidingsconstructie) gevelreflectie Notatie [eenheid] Omschrijving [herkomst omschrijving] een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak [Handleiding/Handreiking] reflectiebijdrage van het geluid tegen de beschouwde gevel gevelreflectieterm (gevelcorrectieterm) C g [db] correctieterm voor de gevelreflectie grenswaarde immissiepunt immissierelevante bronsterkte impulsachtig geluid incidentele bedrijfssituatie invallend geluidsniveau langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maximaal geluidsniveau meethoogte meteocorrectieterm meteoraam muziekgeluid representatieve bedrijfssituatie L WR [db(a)] L Ari,LT [db(a)] L Ar,LT [db(a)] L Amax [db(a)] h m [m] C m [db] op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht niveau (resultaatverplichting) de plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald het geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluids(druk)- niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron [Handleiding] geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter. De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding] bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt. Daarbij gaat het per keer om één aaneengesloten periode van maximaal een etmaal [Handreiking] het geluidsniveau waarmee een gevel wordt aangestraald zonder dat hierbij de gevelreflectie wordt betrokken equivalent geluidsniveau over een beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig gecorrigeerd voor het impulsachtig, tonale of muziekkarakter van het geluid [Handleiding] energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveaus over een beoordelingsperiode [Handleiding] het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand fast en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C m [Handleiding/ Handreiking]. Indien beoordeeld volgens IL-HR van 1981: het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand fast de hoogte van het immissiepunt boven het plaatselijk maaiveld waarop de microfoon voor de geluidsmetingen zich bevindt [Handleiding] correctieterm voor de gemiddelde meteorologische omstandigheden [Handleiding] de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidsoverdracht plaatsvindt [Handleiding] geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding] toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen beoordelingsperiode [Handleiding/Handreiking] 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 11 van 12

12 Begrip/terminologie tol geluid woning Notatie [eenheid] Omschrijving [herkomst omschrijving] geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tol karakter. De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding] gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is; in ruime zin: geluidsgevoelig object [Wgh] referenties: Handleiding: Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999 Handreiking: Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998 Wgh: Wet geluidhinder Wm: Wet milieubeheer 24 mei /NAA/ad/fw/1 Blad 12 van 12

13

14 Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999 Methode II.8 - Overdrachtsberekening Project : 4259 BHA - Skatebaan De Drift Borger Meet- of rekendatum : dinsdag 24 mei 2011 Bron : Skatebaan dagperiode Bedrijfsconditie : Metingen aan één skater Ontvangerpunt : Woningen op 116 meter A-gewogen immissierelevante bronsterkte; L WR [db(a) t.o.v. 1 pw] Octaafbandmiddenfrequentie [Hz] Totaal 31, k 2k 4k 8k Gemiddeld bronvermogen één skater 55,0 70,6 79,3 89,5 90,1 89,2 87,6 81,8 72,2 95,5 Correctie gebruik vier skaters 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Totale immissierelevante bronsterkte; L WR 61,0 76,6 85,3 95,5 96,1 95,2 93,6 87,8 78,2 101,5 Grootste bronafmeting (d) : 21,4 m Bronhoogte (h b ) : 1,3 m Ontvangerhoogte (h o ) : 1,5 m Afstand tot broncentrum (r i ) : 116,0 m Projectie meetafstand (R proj ) : 116,0 m Meetafstand (R) : 116,0 m Moet voldoen aan meteoraam : Ja Meteocorrectie (C m ) : 3,8 db Bodemfactor B bodem : (0=harde bodem, 1=zachte bodem) B bodem, bron : 0,231 39,0 m R bodem, bron : B bodem, midden : 0,5 32,0 m R bodem, midden : B bodem, ontvanger : 0,1 45,0 m R bodem, ontvanger : Bedrijfsduur : 6,0 uur Aantal uur binnen periode : 12,0 uur Etmaalperiode (D/A/N) D Bedrijfsduurcorrectie (C b ) : 3,0 db Toeslag beoordelingsperiode : db Gevelcorrectie (C g ) : 0,0 db Tol karakter (J/N) : N K 1 = 0,0 db Impuls karakter (J/N) : N K 2 = 0,0 db Muziek karakter (J/N) : N K 3 = 0,0 db K x = 0,0 db Berekening A-gewogen geluidsdrukniveaus [db(a) t.o.v. 20 µpa] Octaafbandmiddenfrequentie [Hz] Totaal 31, k 2k 4k 8k Totaal immissierelevante bronsterkte; L WR 61,0 76,6 85,3 95,5 96,1 95,2 93,6 87,8 78,2 101,5 - Geometrische uitbreiding; D geo 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 - Bodemdemping; D bodem -6,8-6,8-1,8 0,1-0,3-2,1-2,1-2,1-2,1 - Luchtabsorptie; a lu R 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,7 2,2 7,8 Gestandaardiseerd immissieniveau; L Ai 15,6 31,1 34,9 43,0 43,9 44,7 42,7 35,4 20,2 50,0 Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau; L Aeqi,LT = L Ai - C b - C m + C g 43,2 Beoordelingsniveau; L etmaal = L Aeqi,LT + K x 43

15 Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999 Methode II.8 - Overdrachtsberekening Project : 4259 BHA - Skatebaan De Drift Borger Meet- of rekendatum : dinsdag 24 mei 2011 Bron : Skatebaan avondperiode Bedrijfsconditie : Metingen aan één skater Ontvangerpunt : Woningen op 116 meter A-gewogen immissierelevante bronsterkte; L WR [db(a) t.o.v. 1 pw] Octaafbandmiddenfrequentie [Hz] Totaal 31, k 2k 4k 8k Gemiddeld bronvermogen één skater 55,0 70,6 79,3 89,5 90,1 89,2 87,6 81,8 72,2 95,5 Correctie gebruik vier skaters 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Totale immissierelevante bronsterkte; L WR 61,0 76,6 85,3 95,5 96,1 95,2 93,6 87,8 78,2 101,5 Grootste bronafmeting (d) : 21,4 m Bronhoogte (h b ) : 1,3 m Ontvangerhoogte (h o ) : 4,5 m Afstand tot broncentrum (r i ) : 116,0 m Projectie meetafstand (R proj ) : 116,0 m Meetafstand (R) : 116,1 m Moet voldoen aan meteoraam : Ja Meteocorrectie (C m ) : 2,5 db Bodemfactor B bodem : (0=harde bodem, 1=zachte bodem) B bodem, bron : 0,231 39,0 m R bodem, bron : B bodem, midden : 0,5 0,0 m R bodem, midden : B bodem, ontvanger : 0, ,0 m R bodem, ontvanger : Bedrijfsduur : 2,0 uur Aantal uur binnen periode : 4,0 uur Etmaalperiode (D/A/N) A Bedrijfsduurcorrectie (C b ) : 3,0 db Toeslag beoordelingsperiode : db Gevelcorrectie (C g ) : 0,0 db Tol karakter (J/N) : N K 1 = 0,0 db Impuls karakter (J/N) : N K 2 = 0,0 db Muziek karakter (J/N) : N K 3 = 0,0 db K x = 0,0 db Berekening A-gewogen geluidsdrukniveaus [db(a) t.o.v. 20 µpa] Octaafbandmiddenfrequentie [Hz] Totaal 31, k 2k 4k 8k Totaal immissierelevante bronsterkte; L WR 61,0 76,6 85,3 95,5 96,1 95,2 93,6 87,8 78,2 101,5 - Geometrische uitbreiding; D geo 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 - Bodemdemping; D bodem -6,0-6,0-1,1 0,1-0,3-1,6-1,6-1,6-1,6 - Luchtabsorptie; a lu R 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,7 2,2 7,8 Gestandaardiseerd immissieniveau; L Ai 14,7 30,3 34,1 43,0 43,9 44,2 42,2 34,9 19,7 49,7 Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau; L Aeqi,LT = L Ai - C b - C m + C g 44,2 Beoordelingsniveau; L etmaal = L Aeqi,LT + K x 44

Notitie beoordeling geluidssituatie. Art & Design Bed and Breakfast. in Elp. p/a Stadhouderskade 138D 1074 AZ Amsterdam

Notitie beoordeling geluidssituatie. Art & Design Bed and Breakfast. in Elp. p/a Stadhouderskade 138D 1074 AZ Amsterdam Notitie beoordeling geluidssituatie Art & Design Bed and Breakfast in Elp Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Art & Design Bed and Breakfast p/a Stadhouderskade 138D 1074 AZ Amsterdam contactpersoon

Nadere informatie

Notitie geluidsaspecten realisatie woonstudio s achter Club Aces aan de Grote Kerkstraat 15 in Hoogeveen. contactpersoon de heer Willem Hersevoort

Notitie geluidsaspecten realisatie woonstudio s achter Club Aces aan de Grote Kerkstraat 15 in Hoogeveen. contactpersoon de heer Willem Hersevoort Notitie geluidsaspecten realisatie woonstudio s achter Club Aces aan de Grote Kerkstraat 15 in Hoogeveen Architect Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Willem Hersevoort vof Bouwkundig Ontwerp

Nadere informatie

Inhoud. Terreininrichting bestaand (T1) Terreininrichting nieuw (T2) Watertoetsdocument Waterschap Reest en Wieden. Archeologisch onderzoek

Inhoud. Terreininrichting bestaand (T1) Terreininrichting nieuw (T2) Watertoetsdocument Waterschap Reest en Wieden. Archeologisch onderzoek Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 6a Bijlage 6b Bijlage 6c Bijlage 7 Bijlage 8a Terreininrichting bestaand (T1) Terreininrichting nieuw (T2) Geluidonderzoek Bodemonderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Prognose geluidsuitstraling aardappelopslag Erfscheidenweg Nieuw Amsterdam. Maatschap H.R. Haasken

Prognose geluidsuitstraling aardappelopslag Erfscheidenweg Nieuw Amsterdam. Maatschap H.R. Haasken Prognose geluidsuitstraling aardappelopslag Erfscheidenweg Nieuw Amsterdam Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Maatschap H.R. Haasken contactpersoon de heer R. Haasken Erfscheidenweg 74 7833 JW

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KERKDIJK 2, ANSEN GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN

BESTEMMINGSPLAN KERKDIJK 2, ANSEN GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN BESTEMMINGSPLAN KERKDIJK 2, ANSEN GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN 10 bestemmingsplan Kerkdijk 2, Ansen (vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van een Lidl supermarkt aan de Zijtak Westzijde 1 in Nieuw-Amsterdam

Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van een Lidl supermarkt aan de Zijtak Westzijde 1 in Nieuw-Amsterdam Onderzoek geluidsuitstraling r de omgeving van een Lidl supermarkt aan de Zijtak Westzijde 1 in Nieuw-Amsterdam Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Gemeente Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen

Nadere informatie

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein Geluidelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 2, IJsselstein Akoestisch onderzoek ten ehoeve van ruimtelijke onderouwing Opdrachtgever : A.H. Molenaar Kenmerk : R52721aaA.tc Datum :

Nadere informatie

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Uitgevoerd door Behandeld door Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete 26 9402 XB Assen Postbus 339 9400 AH Assen telefoon

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek kinderdagverblijf

Akoestisch onderzoek kinderdagverblijf B i j l a g e 3 : Akoestisch onderzoek kinderdagverblijf Akoestisch onderzoek kinderdagverblijf st nieuw te bouwen appartementen aan de Lauriestraat te Schagen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek

Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek Colofon Opdrachtgever: Opdrachtnemer Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Avenue Adviseurs 1 e energieweg 14c 9301

Nadere informatie

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai Directoraat-Generaal Milieu Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer www.vrom.nl Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai internet uitgave 2004 Colofon Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043-458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Geluidmeetrapport (HMRI, uitgave 1999)

Geluidmeetrapport (HMRI, uitgave 1999) Geluidmeetrapport (HMRI, uitgave 1999) Inrichting: Auteur: Lapjesmarkt Breedstraat Utrecht R. Balkema Gemeente Utrecht StadsOntwikkeling Team Geluid, Lucht, Externe Veiligheid Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek 1 oktober 2012 Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Kenmerk R001-1210454HDI-evp-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep

Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep 1 Aanleiding De Omgevingsdienst Noord-Veluwe doet op verzoek van de gemeente Oldebroek een geluidonderzoek naar de mogelijkheid

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling supermarkten Kerkstraat West te Veendam. BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart NZ GN Assen

Onderzoek geluidsuitstraling supermarkten Kerkstraat West te Veendam. BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart NZ GN Assen Onderzoek geluidsuitstraling supermarkten Kerkstraat West te Veendam Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart NZ 50 9401 GN Assen contactpersoon mevrouw Hermien Kerperien

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3 Akoestisch onderzoek sportpark Jaspers fase 3 te Winterswijk Versie 1 juli 2011 opdrachtnummer 10-302r1 geluid datum 1 juli 2011 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluiduitstraling uitbreiding parkeerterrein café de Zandloper, Zandwerven 29 te Spanbroek

Akoestisch onderzoek. Geluiduitstraling uitbreiding parkeerterrein café de Zandloper, Zandwerven 29 te Spanbroek Akoestisch onderzoek Geluiduitstraling uitbreiding parkeerterrein café de Zandloper, Zandwerven 29 te Spanbroek Projectnummer : 69106.76.R0 Datum : 1 februari 2010 Opdrachtgever: Café de Zandloper Zandwerven

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Notitie akoestisch onderzoek

Notitie akoestisch onderzoek Notitie akoestisch onderzoek Betreft :, Fuikstraat 2 te Vlaardingen Akoestisch onderzoek t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning Uw kenmerk : geen Ons kenmerk : 17-002N1 Datum : 30 januari 2017 Auteur :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek partycentrum Zwembad De Zijl. Paramaribostraat 66, 2315 VK Leiden. (gemeente Leiden)

Akoestisch onderzoek partycentrum Zwembad De Zijl. Paramaribostraat 66, 2315 VK Leiden. (gemeente Leiden) Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk Email: info@aspgeluid.nl Mobiele telefoon: 06-250 317 39 Gironummer: 4600817 K.v.K Alkmaar nr.: 37085677 Akoestisch onderzoek partycentrum Zwembad De Zijl Paramaribostraat

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I R001 Multi-Crane International/Van Rumpt Stad aan t Haringvliet

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I R001 Multi-Crane International/Van Rumpt Stad aan t Haringvliet Rapport I.2010.0513.00.R001 Multi-Crane International/Van Rumpt Stad aan t Haringvliet Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling Hotel De Stobbe in Ruinen na uitbreiding met nieuwbouw naar de omgeving

Onderzoek geluidsuitstraling Hotel De Stobbe in Ruinen na uitbreiding met nieuwbouw naar de omgeving Onderzoek geluidsuitstraling Hotel De Stobbe in Ruinen na uitbreiding met nieuwbouw r de omgeving Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Hotel Restaurant de Stobbe Westerstraat 84 7963 BE Ruinen

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem 5 juni 2015 Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Kenmerk R001-1231035TMM-lhl-V02-NL Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport industrielawaai. Akoestisch onderzoek Jachthaven-Camping t Rietgors te Westmaas

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport industrielawaai. Akoestisch onderzoek Jachthaven-Camping t Rietgors te Westmaas M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport industrielawaai Akoestisch onderzoek Jachthaven-Camping t Rietgors te Westmaas M+P.WISS.14.01.1 4 juni 2014 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Windpark Haatlandhaven te Kampen

Windpark Haatlandhaven te Kampen Windpark Haatlandhaven te Kampen Geluidprognose geluidimmissie vanwege vier klasse 3 MW windturbines Opdrachtgever : Grontmij Nederland Bv, vestiging Houten Kenmerk : R068241aaA1.tk Datum : 19 mei 2009

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger. Rapport 6101217.R01a. Postbus 29 9400 AA ASSEN

Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger. Rapport 6101217.R01a. Postbus 29 9400 AA ASSEN Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger Rapport 6101217.R01a Opdrachtgever: Grontmij Nederland bv Postbus 29 9400 AA ASSEN 15 juni 2011 JD 2 Rapport 6101217.R01a INHOUD BLAD 1. INLEIDING

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Actualisatie akoestisch onderzoek Groenestraat 265 Nijmegen

Actualisatie akoestisch onderzoek Groenestraat 265 Nijmegen Actualisatie akoestisch onderzoek Groenestraat 265 Nijmegen 14 oktober 2013 Actualisatie akoestisch onderzoek Groenestraat 265 Nijmegen Kenmerk R002-1216011HDI-pws-V03-NL Verantwoording Titel Actualisatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling Garagebedrijf Witteveen & Brouwer in Easterein naar de omgeving

Onderzoek geluidsuitstraling Garagebedrijf Witteveen & Brouwer in Easterein naar de omgeving Onderzoek geluidsuitstraling Garagebedrijf Witteveen & Brouwer in Easterein r de omgeving Opdrachtgever BügelHajema Adviseurs B.V. Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE Leeuwarden contactpersoon mw M. Teensma

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport B.2006.1019.20.R001 Meander Medisch Centrum Akoestisch onderzoek Status: DEFINTIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Intern advies. Geluid

Intern advies. Geluid Intern advies Zaaknummer : Registratienummer : Omschrijving project : Moskee Aanvrager : Projectlocatie : Bellavistaterrein Geluid Adviseur : P. Leemreize Datum advies : 20 april maart 2015 Advies aan

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Geluid

Activiteitenbesluit Geluid Activiteitenbesluit Geluid Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit in werking getreden. Bij het Activiteitenbesluit hoort een ministeriële

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Geluid

Activiteitenbesluit: Geluid Activiteitenbesluit: Geluid Januari 2008 De geluidsvoorschriften in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit, komen grotendeels overeen met de geluidsvoorschriften

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prozeeterrein Hoograven te Utrecht

Prozeeterrein Hoograven te Utrecht Prozeeterrein Hoograven te Utrecht Geluidemissie kringloopcentrum de ARM richting Prozeeterrein Opdrachtgever : Lithos Bouw & Ontwikkeling Kenmerk : R073042aaA1.ak Datum : 16 maart 2010 Auteur : dhr. ir.

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. (ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. Locatie: Schaappad 3 te Weiwerd Groningen, maart 2012 Nr. 2012-11624 Zaaknummer:

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling Bakker landbouwbanden in Nieuw Weerdinge naar de omgeving

Onderzoek geluidsuitstraling Bakker landbouwbanden in Nieuw Weerdinge naar de omgeving Onderzoek geluidsuitstraling Bakker landbouwbanden in Nieuw Weerdinge naar de omgeving Opdrachtgever Bakker Landbouwbanden Weerdingerkanaal ZZ 230 7831 AP Nieuw Weerdinge contactpersoon dhr J. Bakker Uitgevoerd

Nadere informatie

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Nadere informatie

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar 14 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 15 2.1. Aanvullende voorschriften

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Dorpscentrum De Blinkerd te Schoorl. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica. www.mp.

AKOESTISCH ONDERZOEK. Dorpscentrum De Blinkerd te Schoorl. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica. www.mp. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 5260

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie