MESTVERWERKING KOMT OP STOOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MESTVERWERKING KOMT OP STOOM"

Transcriptie

1 ondernemen MESTVERWERKING KOMT OP STOOM Plannen genoeg, regie en tijd ontbreken 8 Verwachte verwerkings-capaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo weg te werken. Maar 2015 is niet haalbaar. zoveel is nodig 29 x 1 miljoen kilo fosfaat nog te realiseren al gerealiseerd Te verwerken: 29 miljoen kilo fosfaat in 2015 Al 12 miljoen kilo fosfaat verwerkt; plannen voor 17 miljoen kilo Dit alles is echter niet te realiseren voor 2015 EIND 2013 moet duidelijk zijn of er voldoende mestverwerking is in Nederland. Dat betekent structurele afzet van fosfaat buiten de Nederlandse landbouw. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil ook realiseerbare, kansrijke installaties meenemen. Mestbewerking en vergisters zonder hygiënisatie- of droogcapaciteit, vallen hier niet onder. De laatste tijd klinken zorgelijke geluiden over de voortgang. Als het niet lukt, dreigt onder meer de invoering van melkveerechten. Een inventarisatie leert echter dat er genoeg concrete plannen in de pijplijn zitten om de benodigde hoeveelheid mest te verwerken. Dat is goed nieuws voor de veehouderijsector. Zorgpunt is wel dat de plannen voor de deadline niet klaar zullen zijn. Overschot In 2015 moet de Nederlandse veehouderij minimaal 30 miljoen kilo fosfaat buiten de Nederlandse landbouw afzetten. Het totale fosfaatoverschot op landelijk niveau wordt momenteel opgelost door verbranding, export van producten uit dierlijke mest en export van dierlijke mest. In het nieuwe mestbeleid staat dat bedrijven met een mestoverschot een deel hiervan moeten verwerken. In dit verband wordt export van dierlijke mest ook als verwerken gezien. Ook in het nieuwe mestbeleid blijft mesttransport van overschotbedrijven naar bedrijven met plaatsingsruimte cruciaal. FOTO: MARK PASVEER

2 Meeste fosfaat verwerken in Zuid hoeveelheden te verwerken fosfaat, in % rundveebedrijven* concentratiegebied Oost varkensbedrijven concentratiegebied Zuid pluimveebedrijven niet-concentratiegebieden overige bedrijven inclusief schapen en geiten In 2015 moet 29 miljoen kilo fosfaat verwerkt kunnen worden binnen het nieuwe mestbeleid. Het totaal van bestaand en gepland is ook minimaal 29 miljoen kilo. Varkensbedrijven met een mestoverschot in mestregio Zuid moeten het meest verwerken: minimaal 11 miljoen kilo fosfaat. REST TOTAAL 1,7 MILJOEN KG OOST TOTAAL 6,7 MILJOEN KG 53 9 ZUID TOTAAL 20,4 MILJOEN KG

3 ondernemen Mestoverschot opgelost door export kerncijfers fosfaat, x 1 miljoen kg 250 plaatsingsruimte fosfaat 168, fosfaatproductie , mestexport* 27, ** mestexport tot en met 2005 netto-export CBS, vanaf 2006 exportcijfers DR; * 2012 = voorlopig bron: CBS Statline en Dienst Regelingen Fosfaatproductie van 168,4 miljoen kilo en 140,6 plaatsingruimte leidt tot landelijk overschot van 27,7. In 2015 moet in Nederland ongeveer 29 miljoen kilo fosfaat verwerkt worden. Dat blijkt uit berekeningen op basis van gegevens van het CBS, Kamerbrieven en wetsvoorstellen. Hoeveel fosfaat er precies verwerkt en vervolgens geëxporteerd moet worden, hangt van meerdere factoren af. In de eerste plaats van de fosfaatproductie door de veestapel en de plaatsingsruimte op Nederlandse grond. De productie van fosfaat kan nog enkele miljoenen kilo s dalen door aanpassing van het voer, het zogenoemde voerspoor. De plaatsingsruimte kan nog minder worden door een afname van het areaal bemestbare grond en door aanscherping van de fosfaatgebruiksnorm. In de eerste scenario s van LTO Nederland is voor de plaatsingsruimte gerekend met 125 miljoen kilo fosfaat, in 2012 was dat volgens het CBS nog ongeveer 140 miljoen kilo fosfaat. Andere onzekere factoren zijn de percentages te verwerken mest voor bedrijven met een overschot en De grootste slag in mestverwerking moet worden gemaakt door varkensbedrijven, vooral in regio Zuid. FOTO: HENK RISWICK Duidelijkheid omtrent mestwet komt opnieuw op het nippertje De nieuwe mestwet wordt pas in juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat bleek vorige week tijdens het Kamerdebat over de wijziging van de Meststoffenwet, waarin mestverwerking een cruciaal onderdeel is. Daarmee lijkt het nog maanden te gaan duren voordat er duidelijkheid is over de exacte voorwaarden waaraan de sector moet voldoen om het invoeren van melkveerechten te voorkomen. Daarvoor moet eind dit jaar duidelijk zijn of er voldoende mestverwerking (en bijbehorende export) is. Omdat er diverse wijzigingen in de wet komen ten opzichte van het wetsvoorstel van het vorige kabinet, moet de Raad van State opnieuw advies uitbrengen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil de Raad van State vragen om een spoedprocedure. De behandeling van de mestwet door de Tweede en Eerste Kamer dreigt desondanks te verschuiven naar het najaar. Hiermee wordt de inwerkingtreding van de mestwet, gepland vanaf 1 januari 2014, opnieuw zeer krap. Stok achter deur Een brede Kamermeerderheid steunt het voorstel van staatssecretaris Dijksma ingezet op verplichte mestverwerking, met dierrechten als stok achter de deur al blijven SGP, VVD en CDA fel tegenstander van dierrechten. Dijksma zegde op verzoek van verschillende Kamerfracties toe te gaan kijken naar de gebruiksnormen in het kader van de bodemvruchtbaarheid. Ze wil de normen niet zonder meer verhogen, maar is wel bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De staatssecretaris wil niet afzien van verplichte mestverwerking voor bedrijven die de mest binnen 30 kilometer kunnen afzetten. De basis van deze wet is dat iedereen moet meedoen. Boeren hebben wel speelruimte door de mogelijkheid van overdacht van de mestverwerkingsplicht, zegt Dijksma. Overleg gestart Inmiddels zijn de eerste gesprekken geweest met de Europese Commissie over het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarin wordt de Nederlandse invulling van het mestbeleid voor de komende vier jaar vastgelegd en wordt ook het nieuwe derogatieverzoek opgenomen. De Commissie moet uiteindelijk het Vijfde actieprogramma goedkeuren. Binnen enkele weken wil Dijksma bekendmaken wat de Nederlandse inzet wordt.

4 86 miljoen kilo fosfaat te veel op overschotbedrijven kerncijfers per bedrijfscategorie en per gebied 1 eenheid concentratie- niet- Nederland gebieden concentratie- totaal Zuid Oost gebied alle bedrijven bedrijven aantal fosfaatproductie miljoen kg 52,1 42,0 74,3 168,4 plaatsingsruimte fosfaat miljoen kg 17,4 24,6 98,6 140,6 overschot miljoen kg -34,7-17,4 24,3-27,8 bedrijven met mineralenoverschot ➊ alle bedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 41,0 23,1 22,0 86,1 per bedrijf kg ➋ melkveebedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 3,6 2,6 6,5 12,6 per bedrijf kg ➌ overige graasdierbedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 2,3 4,0 2,4 8,7 per bedrijf kg ➍ varkensbedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 21,7 8,9 4,9 35,4 per bedrijf kg ➎ pluimveebedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 10,47 6,02 7,13 23,6 per bedrijf kg ➏ overige bedrijven aantal in % van totaal 2 % fosfaatoverschot miljoen kg 3,0 1,7 1,2 5,8 per bedrijf kg ) berekening door Boerderij op basis van gegevens uit CBS Statline 2 ) geen percentage, want samengesteld uit meerdere categorieën van overige bedrijven de verwerkingsdrempel. Dat laatste is van belang voor bedrijven met een klein overschot. In de voorstellen is sprake van een drempel van 100 kilo te verwerken fosfaat. Door verschillende verwerkingspercentages ontstaan ook verschillende drempels. In de Boerderij-berekeningen zijn de indicatieve percentages in 2015 en daaruit volgende drempels gebruikt, zoals het vorige kabinet deze heeft voorgesteld. Verwerkingscapaciteit Van de 29 miljoen kilo te verwerken of exporteren fosfaat komt bijna 9 miljoen kilo voor rekening van de pluimveehouderij. De rest, 21 miljoen kilo, moet gerealiseerd zijn door de overige veesectoren, waarvan 14 miljoen kilo door de varkenshouderij en 2,6 miljoen kilo door de melkveehouderij, en de rest door overige sectoren, waaronder de kalverhouderij. De huidige mestverwerkingscapaciteit in Nederland is goed voor 12 miljoen kilo fosfaat. Komende jaren kan dit groeien met ruim 17 miljoen kilo. Plannen genoeg dus. Initiatieven schieten her en der als paddenstoelen uit de grond. LTO Nederland werkt aan een collectief platform voor mestverwerkingsprojecten. Uit gesprekken met ZLTO, LTO Noord, Cumela en verwerkers blijkt verder dat Alleen bedrijven met een mestoverschot moeten mest verwerken. Er komt wel een drempelwaarde en per regio komen er verschillende percentages. Rond 29 miljoen kilo fosfaat te verwerken in 2015 indicatieve hoeveelheid te verwerken mest, in kg fosfaat* eenheid concentratie niet- Nederland gebieden concentratie- Zuid Oost gebied verwerkingspercentage % drempel voor verwerking kg fosfaat melkveebedrijven miljoen kg 1,7 0,6 0,3 2,6 overige graasdierbedrijven miljoen kg 1,1 1,1 0,1 2,3 varkensbedrijven miljoen kg 10,8 2,7 0,5 14,0 pluimveebedrijven miljoen kg 5,2 1,8 0,7 7,8 overige bedrijven miljoen kg 1,5 0,5 0,1 2,1 totaal alle overschotbedrijven miljoen kg 20,4 6,7 1,7 28,8 berekening door Boerderij op basis van gegevens uit CBS Statline, Kamerbrieven over het nieuwe mestbeleid en de wetsvoorstellen voor aanpassing van de Messtoffenwet Pluimveebedrijven moeten op papier slechts 7,8 miljoen kilo verwerken, maar verwerken (inclusief verbranden en export) nu al vrijwel alle mest. 29 miljoen kilo fosfaat verwerken Circa bedrijven met een mineralenoverschot telde het CBS in 2012 met een overschot van in totaal 86,1 miljoen kilo fosfaat. Het effect van het voerspoor is daarin nog niet verwerkt. Boerderij heeft de cijfers verwerkt tot een overzicht per bedrijfscategorie en per mestregio. Het grootste mestoverschot zit in regio Zuid (41 miljoen kilo fosfaat), maar ook buiten de concentratiegebieden is er een totaalmestoverschot op bedrijfsniveau van 22 miljoen kilo fosfaat. Op basis van de indicatieve mestverwerkingspercentages van het vorige kabinet voor 2015 en de overschotsituatie in 2012, komt de totale hoeveelheid te verwerken fosfaat in 2015 uit op circa 29 miljoen kilo. De grootste opdracht ligt er voor de varkensbedrijven in concentratiegebied Zuid. Die bedrijven moeten bijna 11 miljoen kilo fosfaat verwerken. Hoeveel precies, hangt af van hoe het definitieve beleid er uit gaat zien. 11

5 ondernemen Zonder derogatie groter overschot Zonder verlenging van de huidige derogatie zou het mestoverschot fors groter zijn. Bedrijven met 70 procent of meer grasland kunnen onder voorwaarden 250 kilo stikstof uit dierlijke mest van graasdieren aanwenden in plaats van de normale norm van 170 kilo stikstof per hectare. Volgens het recentste rapport over derogatie-effecten van onderzoeksinstituut RIVM hebben ruim bedrijven met gemiddeld 38 hectare derogatie in Dat is de laatste jaren weinig veranderd, volgens Dienst Regelingen. Dat komt neer op 66,9 miljoen kilo extra ruimte voor stikstof in mest. Uitgedrukt in runderdrijfmest (4,2 kilo stikstof en 1,7 kilo fosfaat per ton) gaat het om 15,9 miljoen ton mest; mesthoeveelheid van melkkoeien bij circa 25 ton mest per jaar per koe. Zonder derogatie moeten melkveehouders meer mest afzetten of verdwijnt eventuele aanvoerruimte. Daarmee komt dan in theorie ook een forse hoeveelheid extra fosfaat op de markt voor dierlijke mest. Zonder derogatie voor bedrijven met meer dan 70 procent gras stijgt het mestoverschot. FOTO: FOTOBURO BERT JANSEN 12 er nu nog weinig regie is. Een voorbeeld: om de grote stroom van dikke fractie exportwaardig te maken, wil ZLTO twee drogerijen met elk een verwerkingscapaciteit van 3 miljoen kilo fosfaat opzetten in Noord-Brabant. De belangenorganisatie gaat ervan uit dat diverse mestverwerkers dikke fractie gaan leveren. Uit navraag blijkt echter dat ook mestverwerkers zelf bezig zijn met het opzetten van elk een eigen drooginstallatie. Volgens mestcoöperatie Mestac in Best (N.-Br.) overwegen sommige particuliere mestverwerkers eveneens dikke fractie te leveren aan verbrandingsinstallatie BMC. Provincie Noord-Brabant wil in het buitengebied 15 tot 30 locaties aanwijzen voor middelgrote mestverwerkingsinstallaties. Hoe de routes van de droge, dikke fractie er de komende jaren daadwerkelijk gaat uitzien, is nog onzeker. Dit geldt ook voor de afzetmogelijkheden. Er ontstaat immers een uit nood geboren aanbodgestuurde markt van gedroogde, dikke, fosfaatrijke fractie die in het buitenland zijn weg moet gaan vinden naar akkerbouwers en tuincentra. Als alle plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden, voldoet de landbouw aan de verwerkingsplicht. Zeker als daar de directe mestexport bij opgeteld wordt. Echter niet alle plannen zullen vóór 2015 operationeel kunnen zijn. Want veel initiatieven staan nog in de kinderschoenen en wachten op een vergunning, of er moet zelfs nog een vergunning worden aangevraagd. Grote vraag is dus of het kabinet bereid is de sector meer tijd te geven om zichzelf te verlossen van het juk van het dierrechtenstelsel, en om de invoering van melkveerechten te voorkomen. Wim Esselink en Esther de Snoo 15,7 miljoen kilo naar Duitsland export fosfaat in dierlijke mest naar bestemming in 2012, x 1 miljoen kg* overige landen 0,1 Duitsland Pluimvee goed voor 11,8 miljoen kilo export fosfaat in dierlijke mest naar bestemming in 2012, x 1 miljoen kg* mengmest varkensmest Frankrijk 5,2 15,7 7,6 5,0 0,6 rundveemest België 6,7 paardenmest en overige organische meststoffen 2,7 11,8 pluimveemest o.b.v. vervoersbewijzen dierlijke mest; bron: Dienst Regelingen Bijna 28 miljoen kilo fosfaat is in 2012 geëxporteerd, vooral naar Duitsland, België en Frankrijk. o.b.v. vervoersbewijzen dierlijke mest; bron: Dienst Regelingen Het aandeel pluimveemest is nog steeds het grootst, varkensmest is goed voor 5 miljoen kilo.

6 Meerdere verwerkingsinitiatieven De bestaande verwerkingscapaciteit is minimaal, maar initiatieven zijn er genoeg. Boerderij maakte een inventarisatie van bestaande capaciteit versus het aantal initiatieven. Om op de Boerderijlijst te komen, moest een verwerkingsinitiatief het fosfaat exportwaardig maken. Sec scheiden of vergisten van mest is geen verwerking. De lijst is tot stand gekomen met behulp van gegevens van LTO Noord, ZLTO, Cumela, Mestac en individuele mestverwerkers. Om het fosfaatgehalte te berekenen is een vermenigvuldingsfactor van 1,5 kilo fosfaat/ton kalvergier, 3 kilo fosfaat/ton varkens/ rundveemest en 20 kilo/ton pluimveemest. De bestaande mestverwerkingscapaciteit is mogelijk groter dan opgenomen in het overzicht. Volgens ZLTO zijn er legio lokale initiatieven, goed voor 0,5 miljoen ton mest à 2 miljoen kilo fosfaat. Dit zijn vooral co-vergisters die niet allemaal het digestaat exportwaardig maken. Ook in het LTO Noord-gebied exporteren bedrijven dikke fractie varkens-, rundvee- en pluimveemest. Ruim 11 miljoen kilo exportwaardig maken in rest Nederland inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven voor exportwaardig maken mest bestaande verwerkingscapaciteit van exportwaardige mestproducten naam type mest locatie capaciteit fosfaat in realisatie in ton/jaar miljoen kg mestverwerking alle typen Walterswoude (Fr.) ,27 Fryslân SMG kalvergier Arnhem (Gld.) ,17 totaal ,44 initiatieven voor exportwaardige mestverwerking van ton/jaar Twence/Forfarmers varken Hengelo (Ov.) Electric Energie alle type Drogeham (Fr.) Gelderse Vallei kalvergier Ede (Gld.) ,27 onbekend BVA varken/rund Varsseveld (Gld.) , Kelstein algen- rundvee Hallum (Fr.) , kwekerij Veluwse varken Voorthuizen (Gld.) ,3 onbekend Energiebron BKC kalvergier Heeten (Ov.) ,09 onbekend totaal , totale verwerkingscapaciteit exportwaardige mest rest Nederland 11,15 Noord, Oost en West werken aan capaciteitsuitbreiding van circa 9 miljoen kilo fosfaat. Ruim 18 miljoen kilo fosfaat exportwaardig maken in Noord-Brabant en Limburg inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven voor exportwaardig maken mest bestaande verwerkingscapaciteit van exportwaardige mestproducten naam type mest locatie capaciteit in fosfaat in realisatie ton mest/jaar miljoen kg BMC pluimvee (stapelbaar) Moerdijk (N.-Br.) ,8 Ecoson kalvergier/varken Son (N.-Br.) ,1 (dunne fractie) Aben varken/rund St. Antonis (N.-Br.) ,1 Eco energy divers Oirschot (N.-Br.) ,1 diversen varken/rund ,4 totaal ,37 initiatieven voor exportwaardige mestverwerking van ton/jaar Ecoson vleesvarkensdrijfmest Son (N.-Br.) , Verkooyen varken/rund Langeweg (N.-Br.) , Ecopark varken/rund Waalwijk (N.-Br.) ,6 onbekend MIC varken Odiliapeel (N.-Br.) ,6 onbekend Kumac varken Deurne (N.-Br.) , Houbraken varken Bergeijk (N.-Br.) , Reniers varken Winterlre (N.-Br.) ,3 gereed 25 kton, overige 2014 Willems varken Horst (L.) , Merensteyn varken Ysselsteyn (L.) , Comiva varken Venray (L.) , Hoffmans varken Spoordonk (N.-Br.) ,3 onbekend MACE varken Gemert-Bakel (N.-Br.) ,2 onbekend BRK varkens/rund Bladel (N.-Br.) ,5 onbekend Eco energy divers Oirschot (N.-Br.) ,2 36 kton is gereed totaal ,78 totale verwerkingscapaciteit in regio Zuid 18,15 Pluimvee: op orde De pluimveehouderij produceert 28 miljoen kilo fosfaat die al voor 90 à 95 procent wordt verwerkt en geexporteerd, inclusief 8,8 miljoen kilo fosfaat die wordt verbrand in BMC Moerdijk. Daarmee is de sector op orde, stellen de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders (NOP) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Voldoende reden om te eisen dat de pluimveerechten worden afgeschaft in Er komt vrijwel zeker een schot tussen de pluimveehouderij en overige sectoren. De overcapaciteit van de pluimveesector (meer verwerkingscapaciteit dan nodig volgens de nieuwe Meststoffenwet) kan zo niet worden overgedragen aan andere veehouders. 13 initiatieven drogerijen om dikke fractie exportwaardig te maken BBE varken/rund Cuijk (N.-Br.) medio 2015 Sita varken/rund Roosendaal (N.-Br.) medio 2015 In Noord-Brabant en Limburg is de huidige capaciteit nog beperkt, maar de initiatieven zijn talrijk.

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2014 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze inventarisatie... 4 3. Resultaten inventarisatie... 5 Algemene

Nadere informatie

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de toegepaste mestverwerkingstechnieken van de geïnventariseerde initiatieven die operationeel zijn.

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de toegepaste mestverwerkingstechnieken van de geïnventariseerde initiatieven die operationeel zijn. Bijlage notitie 6. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Review mestverwerkingsinitiatieven M. Timmerman, F. de Buisonjé en N. Verdoes (LR Wageningen UR) November 2013 Algemeen In overleg met de sector (LTO,

Nadere informatie

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland De business case: Mest verwaarden Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland Hengelo 28 maart 2014 mln. kg fosfaat Export van fosfaat moet met 50% stijgen 200 175 150 125 100 75 50

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Fosfaatproblematiek en mestverwerking

Fosfaatproblematiek en mestverwerking Fosfaatproblematiek en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello www.dofco.nl 19 januari 2016, Lettele Inhoud presentatie 1. Introductie 2. Binnenlandse mestmarkt 3. Mestverwerkingsplicht 4. Export 5.

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave Blz. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Werkwijze... 6 3. Resultaten inventarisatie...

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2011 Juli 2012 i ii Inhoudsopgave SAMENVATTING... 1 INLEIDING... 2 1. RESPONS... 3 2. OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN (PERIODE VAN 1 JANUARI

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 037 Mestbeleid Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2014 Juni 2015 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 322 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) Nr. 18 HERDRUK 1 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

5-3-2012. Mestverwerking in Nederland. Wat doet de afdeling Milieu: Kunstmestvervanging door stikstof uit mest. Waarom mestverwerken?

5-3-2012. Mestverwerking in Nederland. Wat doet de afdeling Milieu: Kunstmestvervanging door stikstof uit mest. Waarom mestverwerken? Mestverwerking in Nederland Wat doet de afdeling Milieu: Wageningen, 6 maart 2012 Fridtjof de Buisonjé, Afdeling Milieu gasvormige emissies, fijnstof, emissiearme huisvestingssystemen; bodemkwaliteit,

Nadere informatie

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 GroenLinks Bronckhorst Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 Waarom co-vergisten Omdat de meststoffenwet veehouders verplicht de overtollige (mineralen in de) mest te ver(be)werken

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

van wedloop naar kringloop

van wedloop naar kringloop Trajecten Mineralen: van wedloop naar kringloop Uitwerking stelsel verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking & Invulling 5 e AP Nitraatrichtlijn LTO April 2012 Mark Heijmans Concept Opzet Aftrap

Nadere informatie

Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen

Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen MTS vd Lageweg Hendrikus van de Lageweg 1 Inhoud MTS vd Lageweg Mestplaatsing veehouderij sectoren / sector belang Doelen Wat

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM)

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) 882 Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland Auteurs: Publicatienummer: Carin Rougoor, Frits van der Schans

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Kansen voor de zuivelketen na 2015. Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden

Kansen voor de zuivelketen na 2015. Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden Kansen voor de zuivelketen na 2015 Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden Plan van aanpak voor de zuivelsector d.d. 1 juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het plan van aanpak

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2013 Juli 2014 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd

Nadere informatie

Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij

Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij juli 2008 rapport 1211.06 Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij D.J. den Boer T.A. van Dijk H. van der Draai nutriënten management instituut nmi bv postbus

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM

QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM Achtergronddocument bij nieuwsbericht 1 april 2015 Hans van Grinsven 1 april 2015 Inhoud 1 Achtergrond 4 2 Gevolgen voor economie 4 3 Gevolgen voor mestproblematiek

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Koersvast richting 2020: voortvarend in verantwoordelijkheid. Plan Bedrijfsleven Agroketen Veehouderij en Milieu

Koersvast richting 2020: voortvarend in verantwoordelijkheid. Plan Bedrijfsleven Agroketen Veehouderij en Milieu Koersvast richting 2020: voortvarend in verantwoordelijkheid Plan Bedrijfsleven Agroketen Veehouderij en Milieu Voorwoord Voor u ligt het plan rondom veehouderij en milieu van het bedrijfsleven in de agroketen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet

Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet Themadag mestverwerking en afzet Brugge, 29 november 2013 Bert Bohnen BB - Studiedienst Inleiding Situatie mestgebruik Situatie mestverwerking Balans Vlaanderen

Nadere informatie

Dierlijke mest. Inleiding

Dierlijke mest. Inleiding 054 1 Dierlijke mest Inleiding Dierlijke mest is afkomstig van de veehouderij, waar met name runderen, varkens en kippen worden gehouden voor menselijke consumptie in binnen- en buitenland. Door de sterke

Nadere informatie

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Tanja de Koeijer, Pieter Willem Blokland, John Helming en Harry Luesink Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Nadere informatie

Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen. Oene Oenema Wageningen University, Alterra

Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen. Oene Oenema Wageningen University, Alterra Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen Oene Oenema Wageningen University, Alterra Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen Oene Oenema Wageningen University Alterra Nationaal Mestcongres

Nadere informatie

Afschaffen van productierechten in de veehouderij in 2015: gevolgen voor veehouderij en leefomgeving

Afschaffen van productierechten in de veehouderij in 2015: gevolgen voor veehouderij en leefomgeving Afschaffen van productierechten in de veehouderij in 2015: gevolgen voor veehouderij en leefomgeving achtergrondstudie bij de evaluatie meststoffenwet 2012 Achtergrondstudies Afschaffen van productierechten

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 322 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN 1 Vastgesteld

Nadere informatie

Visie toekomstig mestbeleid

Visie toekomstig mestbeleid Visie toekomstig mestbeleid Mei 2011 Inhoudsopgave Blz. Samenvatting...3 1 Inleiding...5 2 Uitgangspunten...6 3 Analyse mestprobleem...8 3.1 Mestsituatie per sector... 8 3.2 Regionale meststromen... 8

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 29 september 2006 06-LNV-B-92 DL. 2006/2608 24 oktober

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

De onderstaande fractie(s) hebben enkele vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt. Ik verzoek u in uw brief deze vragen/opmerkingen te beantwoorden.

De onderstaande fractie(s) hebben enkele vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt. Ik verzoek u in uw brief deze vragen/opmerkingen te beantwoorden. Commissie Economische Zaken Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Plaats en datum: Den Haag, 20 januari 2016 Betreft: Vragen over de situatie in de melkveehouderij naar aanleiding van de regeling

Nadere informatie

Innoveren doe je Samen

Innoveren doe je Samen Innoveren doe je Samen Deep in the shit Ervaringen van een innovatieve ondernemer in een hooggereguleerde sector Ir Roger A.B.C. Rammers CMC 1 Agenda 1. Introductie AquaPurga 2. Mestmarkt: mestproblematiek

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN juli 2006 juni 2007 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 December 2007 INHOUDSTAFEL Samenvatting... 1 Inleiding... 2 1. Respons... 4 2. Realisaties

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Mestverwerking in De Peel

Mestverwerking in De Peel Mestverwerking in De Peel Mestverwerking Jan van Hoof, Jeanne Stoks, Wim Verbruggen Maart 2012 Agenda Doel van de avond Wat is mest? Wat is het mestprobleem? Waar komt mest vandaan? Hoeveel mest is er?

Nadere informatie

FOSFAATRECHTEN VOOR MELKVEE

FOSFAATRECHTEN VOOR MELKVEE FOSFAATRECHTEN VOOR MELKVEE Een quickscan naar hun effecten op de leefomgeving en de sector PBL-publicatienummer 1882 Carin Rougoor, Hans van Grinsven en Jan van Dam 30 september 2015 Colofon FOSFAATRECHTEN

Nadere informatie

SPECIALIST MESTBEWERKING. capaciteit duurzaamheid

SPECIALIST MESTBEWERKING. capaciteit duurzaamheid SPECIALIST MESTBEWERKING capaciteit duurzaamheid MEST DUURZAAMHE VEENHUIS Veenhuis gaat verder in mesttechniek. De productlijn mestbewerking kent de kwaliteit en degelijkheid waar Veenhuis al jarenlang

Nadere informatie

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Transport van ruwe en verwerkte mest Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Inhoud Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Productie, afzet en verwerking van mest in VL Export mest uit VL: bestemmingen

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

BEANTWOORDING VRAGEN BURGERPLATFORM MINDER BEESTEN

BEANTWOORDING VRAGEN BURGERPLATFORM MINDER BEESTEN BEANTWOORDING VRAGEN BURGERPLATFORM MINDER BEESTEN Inhoud Inleiding... 2 Hoe kijkt de provincie Noord-Brabant aan tegen mest en mestbewerking?... 3 Effecten op de omgeving... 3 Effecten op de omvang van

Nadere informatie

Visie en activiteiten KUMAC B.V. Even voorstellen: John Van Paassen

Visie en activiteiten KUMAC B.V. Even voorstellen: John Van Paassen 3/24/ CONFERENTIE Een nieuwe markt voor mest. Woensdag 16 maart Prov. Admin. Centrum, Gent Van drijfmest naar kunstmest door John van Paassen, Kumac 1 Kumac B.V. Lupinenweg 8a 5753 SC Deurne T: 0493-312721

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 1 JULI 2005-30 JUNI 2006

ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 Oktober 2006 INHOUDSTAFEL Samenvatting Inleiding 1. Respons pg. 4 2. Stand van zaken (periode van 1 juli 2005

Nadere informatie

S ch ng Groen Gas Nederland. De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking

S ch ng Groen Gas Nederland. De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking S ch ng Groen Gas Nederland De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking S ch ng Groen Gas Nederland De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

2013-2014 SPECIALIST MESTBEWERKING. capaciteit duurzaamheid

2013-2014 SPECIALIST MESTBEWERKING. capaciteit duurzaamheid 2013-2014 SPECIALIST capaciteit duurzaamheid MEST DUURZAAMHEID VEENHUIS Denkt u aan mest? Dan denkt u aan Veenhuis! Veenhuis Machines heeft 75 jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van landbouwmachines

Nadere informatie

Perspectieven mest verwerken

Perspectieven mest verwerken Perspectieven mest verwerken Jan Pijnenburg DLV Intensief Advies BV 06 26 54 87 88 j.pijnenburg@dlv.nl Wetsvoorstel Mogelijke uitwerkingen Het gaat om het overschot op bedrijfsnivo Rekeneenheid is fosfaat.

Nadere informatie

Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij Effecten van maatregelen 2020 Carin Rougoor, Emiel Elferink & Lien Terryn (CLM) m.m.v. Co Daatselaar en Alfons Beldman (LEI) (Hoofdstuk 1) Fosfaat,

Nadere informatie

VCM studiedag innovatie in mestverwerking en vermarkting Bert Lemmens, project manager renewabele chemicals

VCM studiedag innovatie in mestverwerking en vermarkting Bert Lemmens, project manager renewabele chemicals 27/03/2012 Productie van hoogwaardige algen uit concentraten van mestverwerking VCM studiedag innovatie in mestverwerking en vermarkting Bert Lemmens, project manager renewabele chemicals Inhoud» Wat zijn

Nadere informatie

Reststromen zuivelketen

Reststromen zuivelketen Reststromen zuivelketen Januari 2016 M.A. Dolman Samenvattende conclusies De meeste reststromen in de zuivelketen worden hoogwaardig benut. De grootste uitdaging zit in de verwerking van meststoffen. Er

Nadere informatie

Checklist Mestverwerking

Checklist Mestverwerking Checklist Mestverwerking Aandachtspunten bij de beoordeling van kosten en risico's van mestverwerkingstechnieken en -initiatieven 1 Aanvoer van mest 1.1 Transportkosten 1.2 Bemonstering & 1.3 Tussenopslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Monomestvergisting een mooie kans: wie (be)grijpt m! De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking

Monomestvergisting een mooie kans: wie (be)grijpt m! De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking December 2013 Position paper Monomestvergisting een mooie kans: wie (begrijpt m! De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking Samenvatting In deze position paper tracht Groen Gas

Nadere informatie

VL AKO B.V. OVERLOON

VL AKO B.V. OVERLOON DUURZAME Duurzame Mestverwerking in invlakoverloon Fam. Alders uit Overloon neemt initiatief tot meest innovatieve en duurzame manier van mestverwerking in Nederland. Capaciteit: 135.000 m3 per jaar. Mestverwerking

Nadere informatie

Mestbeleid Someren. Titel: Mestbeleid Someren Versie: 2 Datum: 16 december 2015 Auteur(s): S. Salemans-Dusch en P. van Mil Zaaknummer: SOM/2015/001878

Mestbeleid Someren. Titel: Mestbeleid Someren Versie: 2 Datum: 16 december 2015 Auteur(s): S. Salemans-Dusch en P. van Mil Zaaknummer: SOM/2015/001878 Mestbeleid Someren Mestbeleid Someren Titel: Mestbeleid Someren Versie: 2 Datum: 16 december 2015 Auteur(s): S. Salemans-Dusch en P. van Mil Zaaknummer: SOM/2015/001878 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem?

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Kennisdag Mest & 1 december

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Biogas: In 2011 startte het samenwerkingsverband. Het doel van het project was Biogas

Biogas: In 2011 startte het samenwerkingsverband. Het doel van het project was Biogas Resultaten: Project Besloten kringloop door kleinschalig mestvergisting in de veehouderij. Biogas: In 2011 startte het samenwerkingsverband. Het doel van het project was Biogas produceren met betaalbare

Nadere informatie

Visie Netwerk GRONDig

Visie Netwerk GRONDig Visie Netwerk GRONDig Binnen de melkveehouderij zijn twee bedrijfstypen te onderscheiden: grondgebonden (extensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van 0 en niet-grondgebonden (intensieve) bedrijven

Nadere informatie

Mest vergisting en bewerking 5-9-2012. Vier routes verminderen N en P overschot. Welkom op Knowledge Transfer Centre De Marke:

Mest vergisting en bewerking 5-9-2012. Vier routes verminderen N en P overschot. Welkom op Knowledge Transfer Centre De Marke: Welkom op Knowledge Transfer Centre De Marke: Wageningen UR Organisatie Supervisory Board Executive Board Wageningen International, WBS, WBG RIKILT CIDC-Lelystad 16 chair groups 10 chair groups 18 chair

Nadere informatie

Rapport 1568.N.14. Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland

Rapport 1568.N.14. Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland Rapport 1568.N.14 Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland rapport 1568.N.14 Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland Auteurs: Dr. ir. G.H. Ros Dr. ir.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Wat kan mestscheiding bijdragen aan optimalisering van mineralen gebruik op het melkveebedrijf? Mark Rougoor Thijs Kampkuiper

Wat kan mestscheiding bijdragen aan optimalisering van mineralen gebruik op het melkveebedrijf? Mark Rougoor Thijs Kampkuiper Wat kan mestscheiding bijdragen aan optimalisering van mineralen gebruik op het melkveebedrijf? Mark Rougoor Thijs Kampkuiper ONDERZOEKSVERSLAG Wat kan mestscheiding bijdragen aan optimalisering van mineralen

Nadere informatie

Presentatie Gist is Groen. Herman Klein Teeselink, HoSt B.V.

Presentatie Gist is Groen. Herman Klein Teeselink, HoSt B.V. Presentatie Gist is Groen Herman Klein Teeselink, HoSt B.V. Sheet 1 of 26 De grootste Nederlandse leverancier van Biogas installaties - en Hout-WKK systemen Boerderij type Biogas Installaties Industrieel

Nadere informatie

Voortgangsrapport Mestbank 2012

Voortgangsrapport Mestbank 2012 Mestbank 2012 Voortgangsrapport Mestbank 2012 over de mestproblematiek in Vlaanderen Voorwoord Beste lezer Naar jaarlijkse traditie willen we u met dit Voortgangsrapport informeren over de stand van zaken

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Nertsenhouderijen verboden vanaf 2024 2 Lagere aardgasprijs voor tuinbouw 4 Fiscaal Verdeling investeringsaftrek bij maatschappen 4

Nadere informatie

RIS.2928. Notitie Rosékalveren

RIS.2928. Notitie Rosékalveren RIS.2928 Notitie Rosékalveren Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling Dienst Beleid December 2007 Notitie Rosékalveren 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Emmense situatie... 4 1.3

Nadere informatie

Afschaffing zuivelquotering

Afschaffing zuivelquotering Afschaffing zuivelquotering Analyse van de milieueffecten Afschaffing zuivelquotering Analyse van de milieueffecten C.W. Rougoor E.A.P. van Well E.V. Elferink F.C. van der Schans CLM Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Nieuwsbrief MMD; nr 1. 2012

Nieuwsbrief MMD; nr 1. 2012 Nieuwsbrief MMD; nr 1. 2012 De Stichting Minerale Meststoffen Distributie (MMD) beheert het register van ondernemers die handelen in minerale meststoffen, zoals dat voor het Security Convenant Kunstmest

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie