MESTVERWERKING KOMT OP STOOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MESTVERWERKING KOMT OP STOOM"

Transcriptie

1 ondernemen MESTVERWERKING KOMT OP STOOM Plannen genoeg, regie en tijd ontbreken 8 Verwachte verwerkings-capaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo weg te werken. Maar 2015 is niet haalbaar. zoveel is nodig 29 x 1 miljoen kilo fosfaat nog te realiseren al gerealiseerd Te verwerken: 29 miljoen kilo fosfaat in 2015 Al 12 miljoen kilo fosfaat verwerkt; plannen voor 17 miljoen kilo Dit alles is echter niet te realiseren voor 2015 EIND 2013 moet duidelijk zijn of er voldoende mestverwerking is in Nederland. Dat betekent structurele afzet van fosfaat buiten de Nederlandse landbouw. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil ook realiseerbare, kansrijke installaties meenemen. Mestbewerking en vergisters zonder hygiënisatie- of droogcapaciteit, vallen hier niet onder. De laatste tijd klinken zorgelijke geluiden over de voortgang. Als het niet lukt, dreigt onder meer de invoering van melkveerechten. Een inventarisatie leert echter dat er genoeg concrete plannen in de pijplijn zitten om de benodigde hoeveelheid mest te verwerken. Dat is goed nieuws voor de veehouderijsector. Zorgpunt is wel dat de plannen voor de deadline niet klaar zullen zijn. Overschot In 2015 moet de Nederlandse veehouderij minimaal 30 miljoen kilo fosfaat buiten de Nederlandse landbouw afzetten. Het totale fosfaatoverschot op landelijk niveau wordt momenteel opgelost door verbranding, export van producten uit dierlijke mest en export van dierlijke mest. In het nieuwe mestbeleid staat dat bedrijven met een mestoverschot een deel hiervan moeten verwerken. In dit verband wordt export van dierlijke mest ook als verwerken gezien. Ook in het nieuwe mestbeleid blijft mesttransport van overschotbedrijven naar bedrijven met plaatsingsruimte cruciaal. FOTO: MARK PASVEER

2 Meeste fosfaat verwerken in Zuid hoeveelheden te verwerken fosfaat, in % rundveebedrijven* concentratiegebied Oost varkensbedrijven concentratiegebied Zuid pluimveebedrijven niet-concentratiegebieden overige bedrijven inclusief schapen en geiten In 2015 moet 29 miljoen kilo fosfaat verwerkt kunnen worden binnen het nieuwe mestbeleid. Het totaal van bestaand en gepland is ook minimaal 29 miljoen kilo. Varkensbedrijven met een mestoverschot in mestregio Zuid moeten het meest verwerken: minimaal 11 miljoen kilo fosfaat. REST TOTAAL 1,7 MILJOEN KG OOST TOTAAL 6,7 MILJOEN KG 53 9 ZUID TOTAAL 20,4 MILJOEN KG

3 ondernemen Mestoverschot opgelost door export kerncijfers fosfaat, x 1 miljoen kg 250 plaatsingsruimte fosfaat 168, fosfaatproductie , mestexport* 27, ** mestexport tot en met 2005 netto-export CBS, vanaf 2006 exportcijfers DR; * 2012 = voorlopig bron: CBS Statline en Dienst Regelingen Fosfaatproductie van 168,4 miljoen kilo en 140,6 plaatsingruimte leidt tot landelijk overschot van 27,7. In 2015 moet in Nederland ongeveer 29 miljoen kilo fosfaat verwerkt worden. Dat blijkt uit berekeningen op basis van gegevens van het CBS, Kamerbrieven en wetsvoorstellen. Hoeveel fosfaat er precies verwerkt en vervolgens geëxporteerd moet worden, hangt van meerdere factoren af. In de eerste plaats van de fosfaatproductie door de veestapel en de plaatsingsruimte op Nederlandse grond. De productie van fosfaat kan nog enkele miljoenen kilo s dalen door aanpassing van het voer, het zogenoemde voerspoor. De plaatsingsruimte kan nog minder worden door een afname van het areaal bemestbare grond en door aanscherping van de fosfaatgebruiksnorm. In de eerste scenario s van LTO Nederland is voor de plaatsingsruimte gerekend met 125 miljoen kilo fosfaat, in 2012 was dat volgens het CBS nog ongeveer 140 miljoen kilo fosfaat. Andere onzekere factoren zijn de percentages te verwerken mest voor bedrijven met een overschot en De grootste slag in mestverwerking moet worden gemaakt door varkensbedrijven, vooral in regio Zuid. FOTO: HENK RISWICK Duidelijkheid omtrent mestwet komt opnieuw op het nippertje De nieuwe mestwet wordt pas in juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat bleek vorige week tijdens het Kamerdebat over de wijziging van de Meststoffenwet, waarin mestverwerking een cruciaal onderdeel is. Daarmee lijkt het nog maanden te gaan duren voordat er duidelijkheid is over de exacte voorwaarden waaraan de sector moet voldoen om het invoeren van melkveerechten te voorkomen. Daarvoor moet eind dit jaar duidelijk zijn of er voldoende mestverwerking (en bijbehorende export) is. Omdat er diverse wijzigingen in de wet komen ten opzichte van het wetsvoorstel van het vorige kabinet, moet de Raad van State opnieuw advies uitbrengen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil de Raad van State vragen om een spoedprocedure. De behandeling van de mestwet door de Tweede en Eerste Kamer dreigt desondanks te verschuiven naar het najaar. Hiermee wordt de inwerkingtreding van de mestwet, gepland vanaf 1 januari 2014, opnieuw zeer krap. Stok achter deur Een brede Kamermeerderheid steunt het voorstel van staatssecretaris Dijksma ingezet op verplichte mestverwerking, met dierrechten als stok achter de deur al blijven SGP, VVD en CDA fel tegenstander van dierrechten. Dijksma zegde op verzoek van verschillende Kamerfracties toe te gaan kijken naar de gebruiksnormen in het kader van de bodemvruchtbaarheid. Ze wil de normen niet zonder meer verhogen, maar is wel bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De staatssecretaris wil niet afzien van verplichte mestverwerking voor bedrijven die de mest binnen 30 kilometer kunnen afzetten. De basis van deze wet is dat iedereen moet meedoen. Boeren hebben wel speelruimte door de mogelijkheid van overdacht van de mestverwerkingsplicht, zegt Dijksma. Overleg gestart Inmiddels zijn de eerste gesprekken geweest met de Europese Commissie over het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarin wordt de Nederlandse invulling van het mestbeleid voor de komende vier jaar vastgelegd en wordt ook het nieuwe derogatieverzoek opgenomen. De Commissie moet uiteindelijk het Vijfde actieprogramma goedkeuren. Binnen enkele weken wil Dijksma bekendmaken wat de Nederlandse inzet wordt.

4 86 miljoen kilo fosfaat te veel op overschotbedrijven kerncijfers per bedrijfscategorie en per gebied 1 eenheid concentratie- niet- Nederland gebieden concentratie- totaal Zuid Oost gebied alle bedrijven bedrijven aantal fosfaatproductie miljoen kg 52,1 42,0 74,3 168,4 plaatsingsruimte fosfaat miljoen kg 17,4 24,6 98,6 140,6 overschot miljoen kg -34,7-17,4 24,3-27,8 bedrijven met mineralenoverschot ➊ alle bedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 41,0 23,1 22,0 86,1 per bedrijf kg ➋ melkveebedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 3,6 2,6 6,5 12,6 per bedrijf kg ➌ overige graasdierbedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 2,3 4,0 2,4 8,7 per bedrijf kg ➍ varkensbedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 21,7 8,9 4,9 35,4 per bedrijf kg ➎ pluimveebedrijven aantal in % van totaal % fosfaatoverschot miljoen kg 10,47 6,02 7,13 23,6 per bedrijf kg ➏ overige bedrijven aantal in % van totaal 2 % fosfaatoverschot miljoen kg 3,0 1,7 1,2 5,8 per bedrijf kg ) berekening door Boerderij op basis van gegevens uit CBS Statline 2 ) geen percentage, want samengesteld uit meerdere categorieën van overige bedrijven de verwerkingsdrempel. Dat laatste is van belang voor bedrijven met een klein overschot. In de voorstellen is sprake van een drempel van 100 kilo te verwerken fosfaat. Door verschillende verwerkingspercentages ontstaan ook verschillende drempels. In de Boerderij-berekeningen zijn de indicatieve percentages in 2015 en daaruit volgende drempels gebruikt, zoals het vorige kabinet deze heeft voorgesteld. Verwerkingscapaciteit Van de 29 miljoen kilo te verwerken of exporteren fosfaat komt bijna 9 miljoen kilo voor rekening van de pluimveehouderij. De rest, 21 miljoen kilo, moet gerealiseerd zijn door de overige veesectoren, waarvan 14 miljoen kilo door de varkenshouderij en 2,6 miljoen kilo door de melkveehouderij, en de rest door overige sectoren, waaronder de kalverhouderij. De huidige mestverwerkingscapaciteit in Nederland is goed voor 12 miljoen kilo fosfaat. Komende jaren kan dit groeien met ruim 17 miljoen kilo. Plannen genoeg dus. Initiatieven schieten her en der als paddenstoelen uit de grond. LTO Nederland werkt aan een collectief platform voor mestverwerkingsprojecten. Uit gesprekken met ZLTO, LTO Noord, Cumela en verwerkers blijkt verder dat Alleen bedrijven met een mestoverschot moeten mest verwerken. Er komt wel een drempelwaarde en per regio komen er verschillende percentages. Rond 29 miljoen kilo fosfaat te verwerken in 2015 indicatieve hoeveelheid te verwerken mest, in kg fosfaat* eenheid concentratie niet- Nederland gebieden concentratie- Zuid Oost gebied verwerkingspercentage % drempel voor verwerking kg fosfaat melkveebedrijven miljoen kg 1,7 0,6 0,3 2,6 overige graasdierbedrijven miljoen kg 1,1 1,1 0,1 2,3 varkensbedrijven miljoen kg 10,8 2,7 0,5 14,0 pluimveebedrijven miljoen kg 5,2 1,8 0,7 7,8 overige bedrijven miljoen kg 1,5 0,5 0,1 2,1 totaal alle overschotbedrijven miljoen kg 20,4 6,7 1,7 28,8 berekening door Boerderij op basis van gegevens uit CBS Statline, Kamerbrieven over het nieuwe mestbeleid en de wetsvoorstellen voor aanpassing van de Messtoffenwet Pluimveebedrijven moeten op papier slechts 7,8 miljoen kilo verwerken, maar verwerken (inclusief verbranden en export) nu al vrijwel alle mest. 29 miljoen kilo fosfaat verwerken Circa bedrijven met een mineralenoverschot telde het CBS in 2012 met een overschot van in totaal 86,1 miljoen kilo fosfaat. Het effect van het voerspoor is daarin nog niet verwerkt. Boerderij heeft de cijfers verwerkt tot een overzicht per bedrijfscategorie en per mestregio. Het grootste mestoverschot zit in regio Zuid (41 miljoen kilo fosfaat), maar ook buiten de concentratiegebieden is er een totaalmestoverschot op bedrijfsniveau van 22 miljoen kilo fosfaat. Op basis van de indicatieve mestverwerkingspercentages van het vorige kabinet voor 2015 en de overschotsituatie in 2012, komt de totale hoeveelheid te verwerken fosfaat in 2015 uit op circa 29 miljoen kilo. De grootste opdracht ligt er voor de varkensbedrijven in concentratiegebied Zuid. Die bedrijven moeten bijna 11 miljoen kilo fosfaat verwerken. Hoeveel precies, hangt af van hoe het definitieve beleid er uit gaat zien. 11

5 ondernemen Zonder derogatie groter overschot Zonder verlenging van de huidige derogatie zou het mestoverschot fors groter zijn. Bedrijven met 70 procent of meer grasland kunnen onder voorwaarden 250 kilo stikstof uit dierlijke mest van graasdieren aanwenden in plaats van de normale norm van 170 kilo stikstof per hectare. Volgens het recentste rapport over derogatie-effecten van onderzoeksinstituut RIVM hebben ruim bedrijven met gemiddeld 38 hectare derogatie in Dat is de laatste jaren weinig veranderd, volgens Dienst Regelingen. Dat komt neer op 66,9 miljoen kilo extra ruimte voor stikstof in mest. Uitgedrukt in runderdrijfmest (4,2 kilo stikstof en 1,7 kilo fosfaat per ton) gaat het om 15,9 miljoen ton mest; mesthoeveelheid van melkkoeien bij circa 25 ton mest per jaar per koe. Zonder derogatie moeten melkveehouders meer mest afzetten of verdwijnt eventuele aanvoerruimte. Daarmee komt dan in theorie ook een forse hoeveelheid extra fosfaat op de markt voor dierlijke mest. Zonder derogatie voor bedrijven met meer dan 70 procent gras stijgt het mestoverschot. FOTO: FOTOBURO BERT JANSEN 12 er nu nog weinig regie is. Een voorbeeld: om de grote stroom van dikke fractie exportwaardig te maken, wil ZLTO twee drogerijen met elk een verwerkingscapaciteit van 3 miljoen kilo fosfaat opzetten in Noord-Brabant. De belangenorganisatie gaat ervan uit dat diverse mestverwerkers dikke fractie gaan leveren. Uit navraag blijkt echter dat ook mestverwerkers zelf bezig zijn met het opzetten van elk een eigen drooginstallatie. Volgens mestcoöperatie Mestac in Best (N.-Br.) overwegen sommige particuliere mestverwerkers eveneens dikke fractie te leveren aan verbrandingsinstallatie BMC. Provincie Noord-Brabant wil in het buitengebied 15 tot 30 locaties aanwijzen voor middelgrote mestverwerkingsinstallaties. Hoe de routes van de droge, dikke fractie er de komende jaren daadwerkelijk gaat uitzien, is nog onzeker. Dit geldt ook voor de afzetmogelijkheden. Er ontstaat immers een uit nood geboren aanbodgestuurde markt van gedroogde, dikke, fosfaatrijke fractie die in het buitenland zijn weg moet gaan vinden naar akkerbouwers en tuincentra. Als alle plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden, voldoet de landbouw aan de verwerkingsplicht. Zeker als daar de directe mestexport bij opgeteld wordt. Echter niet alle plannen zullen vóór 2015 operationeel kunnen zijn. Want veel initiatieven staan nog in de kinderschoenen en wachten op een vergunning, of er moet zelfs nog een vergunning worden aangevraagd. Grote vraag is dus of het kabinet bereid is de sector meer tijd te geven om zichzelf te verlossen van het juk van het dierrechtenstelsel, en om de invoering van melkveerechten te voorkomen. Wim Esselink en Esther de Snoo 15,7 miljoen kilo naar Duitsland export fosfaat in dierlijke mest naar bestemming in 2012, x 1 miljoen kg* overige landen 0,1 Duitsland Pluimvee goed voor 11,8 miljoen kilo export fosfaat in dierlijke mest naar bestemming in 2012, x 1 miljoen kg* mengmest varkensmest Frankrijk 5,2 15,7 7,6 5,0 0,6 rundveemest België 6,7 paardenmest en overige organische meststoffen 2,7 11,8 pluimveemest o.b.v. vervoersbewijzen dierlijke mest; bron: Dienst Regelingen Bijna 28 miljoen kilo fosfaat is in 2012 geëxporteerd, vooral naar Duitsland, België en Frankrijk. o.b.v. vervoersbewijzen dierlijke mest; bron: Dienst Regelingen Het aandeel pluimveemest is nog steeds het grootst, varkensmest is goed voor 5 miljoen kilo.

6 Meerdere verwerkingsinitiatieven De bestaande verwerkingscapaciteit is minimaal, maar initiatieven zijn er genoeg. Boerderij maakte een inventarisatie van bestaande capaciteit versus het aantal initiatieven. Om op de Boerderijlijst te komen, moest een verwerkingsinitiatief het fosfaat exportwaardig maken. Sec scheiden of vergisten van mest is geen verwerking. De lijst is tot stand gekomen met behulp van gegevens van LTO Noord, ZLTO, Cumela, Mestac en individuele mestverwerkers. Om het fosfaatgehalte te berekenen is een vermenigvuldingsfactor van 1,5 kilo fosfaat/ton kalvergier, 3 kilo fosfaat/ton varkens/ rundveemest en 20 kilo/ton pluimveemest. De bestaande mestverwerkingscapaciteit is mogelijk groter dan opgenomen in het overzicht. Volgens ZLTO zijn er legio lokale initiatieven, goed voor 0,5 miljoen ton mest à 2 miljoen kilo fosfaat. Dit zijn vooral co-vergisters die niet allemaal het digestaat exportwaardig maken. Ook in het LTO Noord-gebied exporteren bedrijven dikke fractie varkens-, rundvee- en pluimveemest. Ruim 11 miljoen kilo exportwaardig maken in rest Nederland inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven voor exportwaardig maken mest bestaande verwerkingscapaciteit van exportwaardige mestproducten naam type mest locatie capaciteit fosfaat in realisatie in ton/jaar miljoen kg mestverwerking alle typen Walterswoude (Fr.) ,27 Fryslân SMG kalvergier Arnhem (Gld.) ,17 totaal ,44 initiatieven voor exportwaardige mestverwerking van ton/jaar Twence/Forfarmers varken Hengelo (Ov.) Electric Energie alle type Drogeham (Fr.) Gelderse Vallei kalvergier Ede (Gld.) ,27 onbekend BVA varken/rund Varsseveld (Gld.) , Kelstein algen- rundvee Hallum (Fr.) , kwekerij Veluwse varken Voorthuizen (Gld.) ,3 onbekend Energiebron BKC kalvergier Heeten (Ov.) ,09 onbekend totaal , totale verwerkingscapaciteit exportwaardige mest rest Nederland 11,15 Noord, Oost en West werken aan capaciteitsuitbreiding van circa 9 miljoen kilo fosfaat. Ruim 18 miljoen kilo fosfaat exportwaardig maken in Noord-Brabant en Limburg inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven voor exportwaardig maken mest bestaande verwerkingscapaciteit van exportwaardige mestproducten naam type mest locatie capaciteit in fosfaat in realisatie ton mest/jaar miljoen kg BMC pluimvee (stapelbaar) Moerdijk (N.-Br.) ,8 Ecoson kalvergier/varken Son (N.-Br.) ,1 (dunne fractie) Aben varken/rund St. Antonis (N.-Br.) ,1 Eco energy divers Oirschot (N.-Br.) ,1 diversen varken/rund ,4 totaal ,37 initiatieven voor exportwaardige mestverwerking van ton/jaar Ecoson vleesvarkensdrijfmest Son (N.-Br.) , Verkooyen varken/rund Langeweg (N.-Br.) , Ecopark varken/rund Waalwijk (N.-Br.) ,6 onbekend MIC varken Odiliapeel (N.-Br.) ,6 onbekend Kumac varken Deurne (N.-Br.) , Houbraken varken Bergeijk (N.-Br.) , Reniers varken Winterlre (N.-Br.) ,3 gereed 25 kton, overige 2014 Willems varken Horst (L.) , Merensteyn varken Ysselsteyn (L.) , Comiva varken Venray (L.) , Hoffmans varken Spoordonk (N.-Br.) ,3 onbekend MACE varken Gemert-Bakel (N.-Br.) ,2 onbekend BRK varkens/rund Bladel (N.-Br.) ,5 onbekend Eco energy divers Oirschot (N.-Br.) ,2 36 kton is gereed totaal ,78 totale verwerkingscapaciteit in regio Zuid 18,15 Pluimvee: op orde De pluimveehouderij produceert 28 miljoen kilo fosfaat die al voor 90 à 95 procent wordt verwerkt en geexporteerd, inclusief 8,8 miljoen kilo fosfaat die wordt verbrand in BMC Moerdijk. Daarmee is de sector op orde, stellen de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders (NOP) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Voldoende reden om te eisen dat de pluimveerechten worden afgeschaft in Er komt vrijwel zeker een schot tussen de pluimveehouderij en overige sectoren. De overcapaciteit van de pluimveesector (meer verwerkingscapaciteit dan nodig volgens de nieuwe Meststoffenwet) kan zo niet worden overgedragen aan andere veehouders. 13 initiatieven drogerijen om dikke fractie exportwaardig te maken BBE varken/rund Cuijk (N.-Br.) medio 2015 Sita varken/rund Roosendaal (N.-Br.) medio 2015 In Noord-Brabant en Limburg is de huidige capaciteit nog beperkt, maar de initiatieven zijn talrijk.

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Energie en klimaat in de Agrosectoren

Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 212 1 Auteurs Albert Moerkerken (RVO.nl, projectleider) Timo Gerlagh (RVO.nl) Gryt de Jong (RVO.nl) David Verhoog (LEI-WUR).

Nadere informatie

Megastallen in beeld. Alterra-rapport 1581 ISSN 1566-7197. Edo Gies Jaap van Os Tia Hermans Rik Olde Loohuis

Megastallen in beeld. Alterra-rapport 1581 ISSN 1566-7197. Edo Gies Jaap van Os Tia Hermans Rik Olde Loohuis Megastallen in beeld Alterra-rapport 1581 ISSN 1566-7197 Edo Gies Jaap van Os Tia Hermans Rik Olde Loohuis Colofon Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ministerie van VROM, DG Ruimte. Contactpersonen:

Nadere informatie

Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas

Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas Discussiestuk Grondmobiliteit - 2011 Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas Discussiestuk Schaalvergroting onder maatschappelijk ve rg rootglas NAJK September 2011 Tom de Jong Meer informatie?

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Biomassa als grondstof of als brandstof Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Colofon Biomassa als grondstof of als brandstof - praktijkvoorbeelden van ongewenste

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen Melkveehouders, zuivelondernemingen, NZO en LTO zijn al vele jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Vergroening WKK via Mestvergisting. Praktijkverkennlng door ZLTO

Vergroening WKK via Mestvergisting. Praktijkverkennlng door ZLTO Vergroening WKK via Mestvergisting Praktijkverkennlng door ZLTO 2013 Projectcode AGRO130005 Den Bosch, februari 2014 1 Inhoudsopgave biz Inhoud Aanleiding ' 3 Realisatie van de aanpak..^ 4 Limburg 4 Noord-Brabant.4

Nadere informatie

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis Eindrapport De crisis tussen mens en dier Evaluatie bestrijding AI-crisis EINDRAPPORT DE CRISIS TUSSEN MENS EN DIER EVALUATIE BESTRIJDING AI-CRISIS Utrecht, maart 2004 Marja den Boer Lars Canté Annelies

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 C vd Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam kern van het betoog KERN VAN HET BETOOG

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden?

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? 16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? M. Hekkenberg S.M. Lensink Januari 2013 ECN-E--13-006 Verantwoording Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en de vereniging

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren Groene GROEI met gft als grondstof UiTGave Vereniging Afvalbedrijven Gft-inzameling in de lift succesverhalen van gemeenten Gft-verwerking in transitie Meer gft vergist 16 maatregelen om gemeentelijke

Nadere informatie

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013 Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen juni 2014 Autoriteit Diergeneesmiddelenautoriteit Voorwoord Voor u ligt het SDa-rapport Het gebruik

Nadere informatie

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs

Nadere informatie

Mestvergisting, voor iedereen zit er wel een ander luchtje aan

Mestvergisting, voor iedereen zit er wel een ander luchtje aan Mestvergisting, voor iedereen zit er wel een ander luchtje aan Dr. Josette Jacobs, Centrum voor Methodische Ethiek en Technologie Assessment Drs. Paul van Haperen, Centrum voor Methodische Ethiek en Technologie

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau'

Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau' Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau' handvatten voor gemeenten Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het Programma Flexwonen voor Arbeidsmigranten (van het Ministerie

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie