Kennisbijeenkomst Agrarisch recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisbijeenkomst Agrarisch recht"

Transcriptie

1 1

2 Kennisbijeenkomst Agrarisch recht Veehouderij & Fosfaat/Mest 26 januari 2016 Door: mr. S. (Stefan) Jansen

3 Programma Waarom is er mestwetgeving? Het systeem van de mestwetgeving ( twee sporen ). De gebruiksnormen. De productienormen. Wanneer bestaat een mestverwerkingsplicht? Wat is mestverwerking? Waartoe verplicht de Melkveewet? Handhaving. Nieuwe wetgeving en toekomstplannen. Grondgebonden groei melkveehouderij. Fosfaatrechten melkveehouderij. Vragen en discussie. 3

4 Waarom is er mestwetgeving? Spanningsveld tussen landbouw <> milieu. Doel: verantwoord gebruik van meststoffen. Regels uit Brussel: EEG Nitraatrichtlijn (1991) en EG Kaderrichtlijn Water (2000). Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn EC derogatiebeschikking fosfaatplafond (172,9 mln kg fosfaat). NL mestwetgeving: Meststoffenwet, Uitvoeringsbesluit, Uitvoeringsregeling en Besluit gebruik meststoffen. Nederland kent een fors mestoverschot dat verder zal toenemen (Ex ante evaluatie mestbeleid 2013). Door verval melkquotum is melkveehouderij aanzienlijk gegroeid. NL fosfaatplafond 2015 overschreden. 4

5 Het systeem van de mestwetgeving ( twee sporen ). Gebruiksnormen : begrenzen hoeveelheid mest die per ha per jaar mag worden uitgereden over de landbouwgrond. Gebruiksvoorschriften: uitrijdperioden, opslagcapaciteit, transport, bemonstering/analyse mest, etc. Productienormen: begrenzen hoeveelheid mest die op een landbouwbedrijf door het vee mag worden geproduceerd. Pluimvee- en varkensrechten (tenminste tot 2018). 1 januari 2014 algemene mestverwerkingsplicht. 1 januari 2015 aanvullende mestverwerkingsplicht melkveehouderij ( de Melkveewet ). Melkquotum is vervallen per 1 april januari 2016 grondgebonden groei melkveehouderij. Fosfaatrechten melkveehouderij vanaf 2017? 5

6 De gebruiksnormen (I) Verbod om in enig kalenderjaar op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen (art. 7 Msw). Ziet op dierlijke en niet-dierlijke meststoffen. Verbod is niet van toepassing indien de gebruiksnormen niet worden overschreden (art. 8 Msw): a. De gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen; b. De stikstofgebruiksnorm voor meststoffen; c. De fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen. Bewijslast niet-overschrijding rust bij de landbouwer. Bewijs is mogelijk door alle middelen (meststoffenadministratie incl. vervoersbewijzen cruciaal). 6

7 De gebruiksnormen (II) a. gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen = max. 170 kg stikstof per hectare per jaar. Bij derogatie: max. 250 kg stikstof (of 230 kg). Financieel aantrekkelijk: minder kosten mestafzet en kunstmest. Voorwaarden derogatie: Bedrijf aanmelden en bemestingsplan voor 1 februari; Dierlijke mest van graasdieren; Van oppervlakte landbouwgrond is 80% grasland, bestemd om te worden gebruikt als ruwvoer; Geen gebruik van fosfaat uit kunstmest; Landbouwgrond is bemonsterd en geanalyseerd; Betaling van een lege. 7

8 De gebruiksnormen (III) b. de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen = de max. hoeveelheid stikstof die per jaar op ha landbouwgrond mag worden gebruikt ( de stikstoftotaalnorm ). Norm geldt voor dierlijke en niet-dierlijke meststoffen. Gedifferentieerd naar gewassoort en grondsoort: Bijlage A, tabel 1 Urm. Stikstofwerkingscoëfficiënt: Bijlage B Urm. 8

9 De gebruiksnormen (IV) c. fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen = de max. hoeveelheid fosfaat in kg die per jaar op een ha landbouwgrond mag worden gebruikt ( de fosfaatruimte ). Norm geldt voor dierlijke en niet-dierlijke meststoffen. Gedifferentieerd naar grondgebruik (grasland of bouwland) en fosfaattoestand van de grond (hoog, laag, neutraal). De fosfaatruimte bepaalt wel of geen mestverwerkingsplicht. 9

10 De gebruiksnormen (V) De (voorlopig) gehanteerde normen van de fosfaatruimte: GRASLAND PAL-waarde Categorie < 27 Laag Neutraal > 50 Hoog BOUWLAND Pw-waarde Categorie < 36 Laag Neutraal > 55 Hoog

11 Productienormen Wanneer mestverwerkingsplicht? (I) Per 1 januari 2014 geldt voor alle landbouwers die met vee mest produceren een algemene mestverwerkingsplicht. Doel = verantwoorde afzet en evenwicht in NL mestmarkt in Geformuleerd als verbod voor de landbouwer om in het kalenderjaar op zijn bedrijf dierlijke meststoffen te produceren (art. 33a lid 1 Msw). Vijf uitzonderingen op verbod (art. 33a lid 2 Msw). 11

12 Productienormen Wanneer mestverwerkingsplicht? (II) Uitzondering 1: De landbouwer heeft op zijn bedrijf geen bedrijfsoverschot, omdat hij alle geproduceerde dierlijke mest binnen de grenzen van de gebruiksnormen kan uitrijden over zijn landbouwgrond of natuurterrein. Bedrijfsoverschot = fosfaatproductie vee fosfaatruimte. Uitzondering 2: Bedrijfsoverschot is in totaal kleiner dan 100 kg fosfaat per jaar. 12

13 Productienormen Wanneer mestverwerkingsplicht? (III) Uitzondering 3: Wanneer landbouwer een percentage van het bedrijfsoverschot: laat verwerken (d.m.v. mestverwerkingsovereenkomsten); overdraagt of laat overdragen aan een afnemer binnen categorie biologische plantaardige productie of champignionsubstraat, indien landbouwer zelf biologisch veehouder is of mest afkomstig is van paarden, pony s of pluimvee; of brengt op of in landbouwgrond die is gelegen in Duitsland of België, binnen een bepaalde afstand van NL grens (België: max 25 km; Duitsland: max 20 km). 13

14 Productienormen Wanneer mestverwerkingsplicht? (IV) De mestverwerkingspercentages: (brief Staatssecretaris Van Dam van 10 december 2015) Oost Zuid Overig Totale verplichte mestverwerking mln. kg. fosfaat % 30% 5% 17, % 50% 10% 28,0-29, % 55% 10% 32, % 60% 10% 38,5 14

15 Productienormen Wanneer mestverwerkingsplicht? (V) Uitzondering 4: Regionale Mestafzet Overeenkomst (RMO). Het bedrijfsoverschot wordt geheel en rechtstreeks overgedragen aan een hemelsbreed hoogstens 20 km van zijn bedrijf gevestigde landbouwer, indien: vooraf een schriftelijke overeenkomst is gesloten; het overgedragen bedrijfsoverschot max 25% van totale mestproductie op het bedrijf van de landbouwer in dat jaar bedraagt; en de overgedragen dierlijke meststoffen direct en zonder tussenopslag op landbouwgrond worden aangewend. Opmerkingscode 71 op het VDM. 15

16 Productienormen Wanneer mestverwerkingsplicht? (VI) Uitzondering 5: Wanneer mest wordt geproduceerd met dieren, waarvan minimaal 90% is gehuisvest in een leefruimte waarbij minimaal tweederde is ingestrooid met stro (art. 33a lid 2, sub d Msw). Opmerkingscode 73 op het VDM. De effecten van Regionale mestafzet en stalsystemen met strorijke mest op de fosfaatproductie en verwerkings-percentages zijn gering (aldus CDMadvies 2015). 16

17 Productienormen Wat is mestverwerking? Verwerken: verbranden/vergassen of exporteren. Eindproduct heeft max 10% organische stof (art. 70 Urm). Covergisten en scheiden = bewerken en geen verwerken. Mestverwerking stimuleert innovatie en duurzaamheid. Hoe doe ik dit als landbouwer? 1. Afvoeren mest voor verwerking. Intermediair kan soorten mest uitwisselen, veehouders onderling niet. 2. Op grond van een mestverwerkingsovereenkomst. Overeenkomst met VDM-code 61 (MVO). Landbouwer voert mest direct af aan verwerker; Driepartijenovereenkomst (DPO). Landbouwer -> bewerker -> verwerker; Vervangende mestverwerkingsovereenkomst (VVO). Afkopen van verwerkingsplicht. Andere landbouwer verwerkt extra kg fosfaat; Regionale mestafzet overeenkomst (RMO). 17

18 Productienormen Waartoe verplicht de Melkveewet? (I) Per 1 januari 2015 geldt voor alle bedrijven met melkvee een aanvullende mestverwerkingsplicht ( de Melkveewet ). Doel: verantwoorde groei melkveehouderij. Groei fosfaatoverschot ten opzichte van referentiejaar 2013? Verplichting deze groei 100% te verwerken. Keuze uit 100% verwerken, extra grond of combinatie. Geformuleerd als verbod voor de landbouwer om in het kalenderjaar op zijn bedrijf fosfaat met melkvee te produceren (art. 21 lid 1 Msw). 18

19 Productienormen Waartoe verplicht de Melkveewet? (II) Uitzonderingen productieverbod: 1. Er is geen bedrijfsoverschot; 2. Totale productie melkveefosfaat kleiner dan 250 kg fosfaat; 3. Er is geen Melkveefosfaatoverschot (MFO). Melkveefosfaatoverschot (MFO) = productie melkveefosfaat 2016 fosfaatruimte 2016 melkveefosfaatreferentie Melkveefosfaatreferentie = beschikking Minister (lees: RVO.nl). Vaststelling forfaitaire productie en fosfaatruimte 2013 = overschot Overschot 2013 = referentie 2013 = toegestane overschot vanaf Bedrijfsgebonden en beperkt overdraagbaar (bloed- of aanverwantschap tot 3 e graad of door erfopvolging; inbreng in een maatschap of VOF met zo n persoon is mogelijk). 19

20 Productienormen Waartoe verplicht de Melkveewet? (III) Uitzonderingen productieverbod (vervolg): 4. Landbouwer 100% van het MFO laat verwerken. Of extra grond of combinatie mestverwerking/extra grond. Regels algemene mestverwerkingsplicht van toepassing. Aanvullende verwerkingsplicht komt voor melkveehouderij bovenop de algemene mestverwerkingsplicht. Reeds verwerkte kg fosfaat blijven buiten beschouwing (art. 21 lid 4 Msw). 20

21 Handhaving: door wie? (I) Fysieke handhaving door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Administratieve handhaving door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ernstige overtredingen kunnen aan het OM worden voorgelegd (art. 55 Msw). Voorbeeld van overtredingen: Overschrijding gebruiksnormen; Niet voldaan aan mestverwerkingsplicht; Niet kunnen verantwoorden dat mest is afgevoerd; Schending voorschriften opslagcapaciteit of uitrijdperioden. 21

22 Handhaving: sancties? (II) Last onder bestuursdwang (art. 49 Msw). Last onder dwangsom (art. 5:32 Awb). Bestuurlijke boete bij specifieke overtredingen (art. 51 Msw). Niet naleving gebruiksnormen of mestverwerkingsplicht: 7,- per kg stikstof en 11,- per kg fosfaat. Of combinatie bestuursdwang/dwangsom met boete. Hechtenis max 1 jaar, taakstraf of geldboete bij specifieke overtredingen die als Economisch delict worden aangemerkt (art. 1a sub 3 WED). 22

23 Grondgebonden groei melkveehouderij (I) Op 1 januari 2016 in werking getreden (art. 70a Ubm). Doel: Behoud en versterking grondgebonden karakter melkveehouderij. Voorkomen groei zonder grond. Achtergrond: Angst voor intensieve melkveehouderij met volle stallen; Stimulering weidegang ( koe hoort in de wei ); Melkveehouder kan zelfvoorzienend zijn (ruwvoer en mestafzet). Essentie: Beperking mogelijkheid om MFO 100% te verwerken. Een deel van de groei verantwoorden met extra grond. Hoe intensiever het bedrijf, des te meer grond nodig is. 23

24 Grondgebonden groei melkveehouderij (II) Wat is het maximale MFO dat mag worden verwerkt? Stap 1: MFO dat in 2014 is ontstaan, mag tenminste worden verwerkt. Voor MFO 2014 geen eis van extra grond. Berekenen met actuele forfaitaire normen en actuele gebruiksnormen. Stap 2: Productiegroei ten opzichte van 2014 mag slechts voor een percentage worden verwerkt, al naar gelang bedrijf grondgebonden is. De mate van grondgebondenheid is gekoppeld aan fosfaatoverschot per ha. Stap 3: berekenen fosfaatoverschot per ha = kijken naar vorig kalenderjaar. Berekening 2016: productie fosfaatruimte 2015 / aantal ha landbouwgrond

25 Grondgebonden groei melkveehouderij (III) Stap 4: vaststellen percentage groei ten opzichte van 2014 dat mag worden verwerkt, volgens drie staffels: Staffel a: 100% indien fosfaatoverschot per ha lager is dan 20 kg. Staffel b: max. 75% indien fosfaatoverschot per ha kg. Overige 25% compenseren met extra grond. Staffel c: max. 50% indien fosfaatoverschot per ha hoger is dan 50 kg. Overige 50% compenseren met extra grond. Stap 5: berekenen maximale omvang MFO dat mag worden verwerkt. Berekening: MFO vastgesteld aandeel in groei t.o.v Indien MFO dat is verwerkt feitelijk groter is, dan dreigt bestuurlijke boete. 25

26 Grondgebonden groei melkveehouderij (IV) Knelgevallenregeling: 1. voor 1 februari 2016 aantonen dat voor 30 maart 2015 financiële verplichting is aangegaan om MFO te laten verwerken en naleving eis grondgebondenheid leidt tot disproportionele financiële last; en 2. binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar aantonen dat MFO is verwerkt door degene met wie de financiële verplichting is aangegaan. Financiële verplichting moet zien op gehele overschot. Hoe bindend moet financiële verplichting zijn? Is aantonen financiële verplichting voldoende en wordt daaruit disproportionele last aangenomen? Wat als tijdige verwerking niet steeds mogelijk is? Staan de reacties van RVO.nl open voor bezwaar en beroep? 26

27 Fosfaatrechten (I) Wetsvoorstel in voorbereiding. Inwerkingtreding in 2017? Doel: waarborgen dat sectorplafond en NL fosfaatplafond niet worden overschreden en derogatie behouden blijft. Achtergrond: Overschrijding NL fosfaatplafond en sectorplafond melkveehouderij Private maatregelen vooralsnog onvoldoende effectief. Afschaffing melkquotum: groeiverwachting melkproductie (20% 2020) en stuks melkvee (9% in 2020). Extra begrenzing onontkoombaar. Essentie: Voor elk melkveebedrijf wordt de maximaal in een kalenderjaar te produceren hoeveelheid fosfaat vastgesteld ( Bedrijfsfosfaatplafond ). 27

28 Fosfaatrechten (II) Hoeveel fosfaatrechten? Gemiddelde aantal gehouden stuks melkvee in referentiejaar X Fosfaatproductie per koe volgens forfaitaire normen. Peildatum toekenning fosfaatrechten = 2 juli 2015 (brief Staatssecretaris). Wijzigingen tussen 2014 en 2 juli 2015 kunnen meegenomen worden. Dus mogelijk extra fosfaatrechten voor de individuele landbouwer? Jaarlijkse verantwoording aan RVO.nl. Bij onvoldoende rechten t.o.v. forfaitair vastgestelde productie volgt sanctie. Fosfaatrechten zijn verhandelbaar in melkveesector, maar niet uitwisselbaar met varkens- of pluimveerechten. 28

29 Fosfaatrechten (III) Knelgevallenregeling: voor landbouwers die reeds financiële verplichtingen zijn aangegaan na 2014 tot 2 juli Afroomvoorziening: om te voorkomen dat fosfaatplafond (verder) wordt overschreden. Hierdoor uiteindelijk minder fosfaatrechten, dan op basis van 2014 was te verwachten. Staatssecretaris Van Dam (december 2015): afroming noodzakelijk, omdat fosfaatproductie melkveehouderij op 2 juli 2015 waarschijnlijk al boven plafond lag. Generieke afroming of naar rato van bijdrage aan productiegroei, wel grondgebonden/niet grondgebonden? Kan dit zomaar zonder compensatie? Afroming beïnvloedt ruimte binnen knelgevallenregeling. 29

30 Fosfaatrechten (IV) ( - ) Anticiperend gedrag melkveehouder wordt niet beloond. Handel in varkensrechten door melkveehouders. Niet uitwisselbaar met fosfaatrechten. Lease kan uitkomst bieden. Met oog op verval melkquotum geïnvesteerd in (innovatieve) grotere stallen. Fosfaatrechten bedreigen voorgenomen groei. Melkveehouder wordt voor keuze gesteld: 1. aanschaf extra fosfaatrechten (kosten mogelijk duizenden per koe); 2. geen verdere groei, maar wel afbetalen van zware financiering afgestemd op de volledige benutting stalruimte. Beide scenario s zijn verre van ideaal! ( - ) Aantasting concurrentiepositie NL landbouwer? 30

31 Fosfaatrechten (V) (+) Fosfaatrechten leveren nieuw verhandelbaar actief op met een zekere economische waarde. Fiscaal aftrekbaar tot wanneer (vgl. productierechten)? (on)geoorloofde staatssteun? (+) Fosfaatrechten stimuleren fosfaatefficiëncy. Met behulp van gerichte voermaatregelen en de Kringloopwijzer slim omgaan met toegekende hoeveelheid fosfaatrechten, waardoor ontwikkelruimte kan worden verdiend. Dit vereist een bedrijfsspecifieke verantwoording i.p.v. forfaitaire verantwoording. Maakt stelsel complex, waarborgen noodzakelijk. 31

32 Fosfaatrechten (VI) Samenhang met gebruiksnormen? Fosfaatrechten zien niet op gebruik mest op landbouwgrond, maar vormen het bedrijfsfosfaatplafond van de individuele melkveehouder. Samenhang met mestverwerking? Mestverwerking beoogt verantwoorde afzet van mest en stelt geen harde grens aan productie. Fosfaatrechten zijn slot op de deur op bedrijfsniveau. Samenhang met stelsel grondgebonden groei? Fosfaatrechten zijn strikt genomen niet grondgebonden, maar het zou gek zijn als er geen koppeling komt (verantwoord + grondgebonden + grens groei). Direct bij toekenning? Indirect als beloning voor grondgebondenheid bij het afromen of bij de knelgevallenregeling? 32

33 Discussieronde Vragen? mr. S. (Stefan) Jansen (072)

34 Kennisbijeenkomst Agrarisch recht Schenkeveld Advocaten N.V. heeft deze bijeenkomst op zorgvuldige wijze samengesteld. Het is desalniettemin niet uit te sluiten dat de verstrekte informatie onjuistheden of onvolledigheden bevat. Schenkeveld Advocaten N.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 34

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;.

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten Samenvatting Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in Nederland in werking treden. Bedrijven krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten

Nadere informatie

Mestverwerkingspercentages 2016; CDM-advies

Mestverwerkingspercentages 2016; CDM-advies Themamiddag Mestverwerking in Nederland Wageningen, 03-09-2015 Mestverwerkingspercentages 2016; CDM-advies Oene Oenema Wageningen University Alterra Opdracht ministerie EZ aan CDM Wetenschappelijk onderbouwd

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland

Mestbeleid in Nederland Mestbeleid in Nederland Harm Smit Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO Inhoud 1. Mest van Nederland a. Productie b. Gebruik 2. Beleidsontwikkelingen a. Vijfde Actieprogramma

Nadere informatie

Advies stelsel van fosfaatrechten

Advies stelsel van fosfaatrechten stelsel van fosfaatrechten Frits van der Schans 22 maart 2016 Provincie Zuid-Holland heeft eerder gepleit voor een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij dat o.a. grondgebondenheid waardeert

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

AGRO. actueel. Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam

AGRO. actueel. Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam AGRO actueel O K T O B E R 2 0 1 5 Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam Vijf boeren en twee veeartsen uit het hoge Noorden fietsten van 30 augustus t/m 6 september 2015 de indrukwekkende

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Masterclass Mestverwaarding Citaverde college Horst 4 oktober 2017 Erik Mulleneers, Projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn Programma Mest Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Groeiregulering in de melkveehouderij

Groeiregulering in de melkveehouderij Groeiregulering in de melkveehouderij Juridische aspecten Peter Goumans Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs Scherpenzeel 9 maart 2017 Groeiregulering in de melkveehouderij Programma Probleemschets

Nadere informatie

Pagina 1 van 21 NOTA VAN TOELICHTING

Pagina 1 van 21 NOTA VAN TOELICHTING NOTA VAN TOELICHTING Hoofdstuk 1 Doel en aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij van kracht geworden. Dit stelsel geeft bedrijven met melkvee de mogelijkheid

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties

Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u de maatregelen en sancties die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan toepassen voor de Meststoffenwet. In de laatste kolom ziet

Nadere informatie

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem?

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Kennisdag Mest & 1 december

Nadere informatie

1 Kamerstukken I, , 28973, B

1 Kamerstukken I, , 28973, B MEMORIE VAN ANTWOORD De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de memorie van antwoord. De leden van de PvdA-fractie danken de regering voor de beantwoording van de vragen

Nadere informatie

Geconsolideerde versie met wetsvoorstel fosfaatrechten + amendementen

Geconsolideerde versie met wetsvoorstel fosfaatrechten + amendementen Meststoffenwet Geconsolideerde versie met wetsvoorstel fosfaatrechten + amendementen Tekst geldend op 8 december 2016 inclusief: aanpassingen 08-09-2016 (wetsvoorstel) aanpassingen 13-10-2016 & 25-11-2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36002 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14129109,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna W.J. Willems (PBL) & J.J. Schröder (PRI Wageningen UR) november 2013 Sinds 2010 is de gebruiksnorm

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

34532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten MEMORIE VAN TOELICHTING I.

34532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten MEMORIE VAN TOELICHTING I. 34532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten Nr.3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding Onderhavig wetsvoorstel strekt tot invoering

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

SYMPOSIUM 28 maart Welkom!

SYMPOSIUM 28 maart Welkom! Welkom! Programma Ontvangst Opening 1e lezing: Mevr. R. Verbakel - ABAB 2e lezing: Dhr. W. van der Heijden - ABAB 3e lezing: Dhr. H. Griemelink - Subli Behandeling vragen Afsluiting Mestbeleid vanaf 2006

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel kilogram fosfaat jaarlijks geëxporteerd wordt, in een uitsplitsing naar de verschillende sectoren?

Kunt u aangeven hoeveel kilogram fosfaat jaarlijks geëxporteerd wordt, in een uitsplitsing naar de verschillende sectoren? Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie Kunt u aangeven hoeveel kilogram fosfaat jaarlijks geëxporteerd wordt, in een uitsplitsing naar de verschillende sectoren? Uit de registratie van de

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 4

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 4 De staatssecretaris van Economische Zaken Ir. M.H.P. van Dam Postbus 20401 2500 EK Den Haag datum 13 juli 2016 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 088-361 33 17 uw kenmerk WJZ / 16079550

Nadere informatie

De onderstaande fractie(s) hebben enkele vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt. Ik verzoek u in uw brief deze vragen/opmerkingen te beantwoorden.

De onderstaande fractie(s) hebben enkele vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt. Ik verzoek u in uw brief deze vragen/opmerkingen te beantwoorden. Commissie Economische Zaken Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Plaats en datum: Den Haag, 20 januari 2016 Betreft: Vragen over de situatie in de melkveehouderij naar aanleiding van de regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 037 Mestbeleid Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Visie Netwerk GRONDig

Visie Netwerk GRONDig Visie Netwerk GRONDig Binnen de melkveehouderij zijn twee bedrijfstypen te onderscheiden: grondgebonden (extensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van 0 en niet-grondgebonden (intensieve) bedrijven

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische sector

Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische sector Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische sector Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2017 mr. drs. C.C. van Harten, mr. E. Zonderland-Knijn

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: juni 2015

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: juni 2015 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: juni 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Wijziging pachtnormen 2015 3 Fiscaal Afschrijving

Nadere informatie

De colleges van gedeputeerde staten van alle provincies hebben inmiddels formeel met de vaststelling ingestemd.

De colleges van gedeputeerde staten van alle provincies hebben inmiddels formeel met de vaststelling ingestemd. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: juni 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Wijziging pachtnormen 2015 Fiscaal Afschrijving productie- en ammoniakrechten weer mogelijk Geen landbouwvrijstelling voor verkoop

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f Datum: maart 2017 Van: mr. drs. D. Harmsen Aan: dhr. G.J. Klont (gemeente Achtkarspelen) CC: dhr. B. van Dellen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2014 Omschrijving : plomp 2014 feb15 Naam veehouder : Plomp Agro Vof Straat + huisnummer : Geerkade 10 Postcode

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) 34 532 Wijziging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Controle referentie voor fosfaatrechten. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Controle referentie voor fosfaatrechten. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Augustus 2016 Jaargang 17, nummer 4 ALGEMEEN De zomer komt langzaam aan zijn einde. Terwijl wij dit schrijven, is alweer de laatste dag aangebroken dat er mest uitgereden mag

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 # trefwoord Q A 1. Noodzaak Waarom neemt de sector deze maatregelen? De maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 december 2014 Betreft Mestverwerking

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 december 2014 Betreft Mestverwerking > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksopzet (Her)verdelingsmechanismen in het omgevingsrecht

Presentatie onderzoeksopzet (Her)verdelingsmechanismen in het omgevingsrecht Presentatie onderzoeksopzet (Her)verdelingsmechanismen in het omgevingsrecht Den Hollander-special 15 december 2016 Julian Kevelam j.kevelam@uu.nl Programma Onderzoek in het kort (1); Relevantie onderzoek

Nadere informatie

Fosfaatproblematiek en mestverwerking

Fosfaatproblematiek en mestverwerking Fosfaatproblematiek en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello www.dofco.nl 19 januari 2016, Lettele Inhoud presentatie 1. Introductie 2. Binnenlandse mestmarkt 3. Mestverwerkingsplicht 4. Export 5.

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM)

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) 882 Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland Auteurs: Publicatienummer: Carin Rougoor, Frits van der Schans

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel J U L I 2 0 1 6 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag meer

Nadere informatie

Economische verkenning van de alternatieve productiebeperkingen na afschaffing van de melkquotering in 2015

Economische verkenning van de alternatieve productiebeperkingen na afschaffing van de melkquotering in 2015 Economische verkenning van de alternatieve productiebeperkingen na afschaffing van de melkquotering in 2015 Wageningen, maart 2015 Student: J.T. Bouma Registratienummer: 880307111060 Begeleider: dr. Ir.

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

PAS op 1 juli van start

PAS op 1 juli van start juni 2015 Geachte lezers, PAS op 1 juli van start Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u

Nadere informatie

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie!

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie! Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk!? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari 2017 Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Ruwvoerproductie en economie! KLW Actualiteit: Managementinstrument

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

Uitspraak. Algemene wet bestuursrecht. JOM 2017/471 JBO 2017/129 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden. uitspraak

Uitspraak. Algemene wet bestuursrecht. JOM 2017/471 JBO 2017/129 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden. uitspraak ECLI:NL:CBB:2017:134 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 14-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer 16/690 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Natuur en Landschap Pleasure green Milieu Tonnis van Dijk Nutriënten Management Instituut NMI 3 november 2011 Beperkingen in bemesting Europese regelgeving:

Nadere informatie

WIJZIGING VAN DE MESTSTOFFENWET IN VERBAND MET DE INVOERING VAN EEN STELSEL VAN FOSFAATRECHTEN.

WIJZIGING VAN DE MESTSTOFFENWET IN VERBAND MET DE INVOERING VAN EEN STELSEL VAN FOSFAATRECHTEN. WIJZIGING VAN DE MESTSTOFFENWET IN VERBAND MET DE INVOERING VAN EEN STELSEL VAN FOSFAATRECHTEN. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG (04-10-2016) Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Tanja de Koeijer, Pieter Willem Blokland, John Helming en Harry Luesink Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Nadere informatie

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ( ): proces en stand van zaken. Inhoud

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ( ): proces en stand van zaken. Inhoud Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021): proces en stand van zaken Themadag Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen 16 februari 2017 Erik Mulleneers, Projectleider zesde actieprogramma

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 945 Wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 2 juli 2009 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 037 Mestbeleid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

BELANG RUIMTELIJK ASPECT IN MESTPROBLEMATIEK EN DE IMPACT HIERVAN OP VRAAG NAAR MESTVERWERKING

BELANG RUIMTELIJK ASPECT IN MESTPROBLEMATIEK EN DE IMPACT HIERVAN OP VRAAG NAAR MESTVERWERKING BELANG RUIMTELIJK ASPECT IN MESTPROBLEMATIEK EN DE IMPACT HIERVAN OP VRAAG NAAR MESTVERWERKING Bart Van der Straeten Departement Landbouw & Visserij, Afdeling Monitoring en Studie (AMS) Context IWT-landbouwproject

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Nr. 7 NOTA NAAR

Nadere informatie

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

Ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland

Ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland Ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland Achtergronddocument bij de rapportage Ex post evaluatie Meststoffenwet M. Timmerman 1 1 Wageningen Livestock Research Wageningen Livestock Research

Nadere informatie

Ex ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet

Ex ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet Ex ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet Ex-ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet T.J. de Koeijer H.H. Luesink A. van den Ham LEI-nota 12-085 Augustus 2012

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie