SYMPOSIUM 28 maart Welkom!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYMPOSIUM 28 maart Welkom!"

Transcriptie

1 Welkom!

2 Programma Ontvangst Opening 1e lezing: Mevr. R. Verbakel - ABAB 2e lezing: Dhr. W. van der Heijden - ABAB 3e lezing: Dhr. H. Griemelink - Subli Behandeling vragen Afsluiting

3 Mestbeleid vanaf 2006 Gebruiksnormen en Administratieve verplichtingen Mr. Rianne Verbakel-van Bommel Senior Jurist ABAB Accountants

4 Waarom? Uitspraak Europees hof: Nitraatrichtlijn Tot en met 2005: MINAS 2006 e.v.: Stelsel van gebruiksnormen

5 Strekking mestbeleid Stelsel van gebruiksnormen (3 plafonds) Normen: hoeveel stikstof en fosfaat mag er jaarlijks op grond worden aangewend voor bemesting? Verantwoording d.m.v. administratie op het bedrijf / Jaaropgave Voorschriften m.b.t. wijze, waarop bemesting moet plaatsvinden

6 Wanneer van toepassing? 1 e vraag: Is sprake van het houden van dieren voor gebruiks- of winstdoeleinden (bedrijfsmatig)? Dienst Regelingen: moet blijken uit feitelijke omstandigheden. Antwoord: Nee Mestbeleid niet van toepassing Antwoord: Ja Mestbeleid van toepassing

7 Bedrijfsmatig Hobby-dieren kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Kleine bedrijven: vrijstelling administratieve verplichtingen Minder dan 350 kg stikstofproductie (=7 paarden) Minder dan 3 ha grond Overige bedrijven: mestbeleid volledig van toepassing

8 Gebruiksnormen Drie gebruiksnormen (plafonds) Gebruiksnorm dierlijke mest: Bepaalt hoeveel dierlijke mest aangewend mag worden Gebruiksnorm totale stikstofbemesting: Bepaalt hoeveel N uit kunstmest aangevoerd kan worden Gebruiksnorm totale fosfaatbemesting: Bepaalt hoeveel P2O5 uit kunstmest aangevoerd kan worden Vandaag m.n. aandacht voor gebruiksnorm dierlijke mest

9 Werking gebruiksnorm dierlijke mest Mestproductie + Mestaanvoer - Mestafvoer + Beginvoorraad - Eindvoorraad Gebruiksnorm

10 Gebruiksnorm dierlijke mest 170 kg stikstof * ha landbouwgrond Tenzij sprake is van derogatie : 250 kg N/ha Eisen: Voor 1 december aanvragen (2006 voor 1 februari) Minimaal 70% grasland Uitrijverbod bouwland op klei (najaar) Scheuren grasland Bemestingsplan Bemonstering alle percelen Jaaropgave

11 Welke grond telt mee? Opgave gecombineerde Data Inwinning (GDI); tussen 1 april en 15 mei Feitelijk gebruik is doorslaggevend (wel bewijs) Eén partij melding: tussen 15 mei en 1 november nieuwe gebruiker Binnen 30 dagen Natuurterreinen tellen niet mee in kader van berekening gebruiksnormen (hoofdfunctie natuur, SN-gronden en gronden van SBB)

12 Administratieve verplichtingen Vrijstelling kleine bedrijven: 350 kg N productie of aanvoer van mest én 3 ha Hobbydieren: geen administratieve verplichtingen. Let op: aangewende mest telt wél mee voor stikstofgebruiksnorm en fosfaatgebruiksnorm Overige bedrijven: administratie is vormvrij. Op het bedrijf moeten de gegevens inzichtelijk en compleet aanwezig zijn.

13 Administratieve verplichtingen Inzichtelijke administratie op het bedrijf Jaaropgave, als sprake is van een productie van > 170 kg stikstof (gem. 3,5 paarden/ha) en/of derogatie-bedrijf Posten in administratie: Registratie bedrijf Grond Dieren Aan- en afvoer dierlijke mest Aan- en afvoer overige meststoffen Begin- en eindvoorraad dierlijke mest Begin- en eindvoorraad overige meststoffen Derogatie

14 Registratie bedrijf Dienst Regelingen Aanmeldingsformulier (uiterlijk 30 januari 06 als bedrijf nog niet bekend was bij Dienst Regelingen) Wijzigingsformulier (binnen 30 dagen na wijziging) Relatienummer/BRS-nummer Producent Juridische structuur (eenmanszaak, Mts, VOF, BV, etc.) Locatie(s) van het bedrijf

15 Grondregistratie Jaarlijkse opgave richting Dienst Regelingen: Gecombineerde Data Inwinning (tussen 1 april en 15 mei) of melding wijziging (na 15 mei en voor 1 november): Percelen Ligging (kaarten intekenen) Oppervlakte Gewassoort Juridische titel

16 Aantal dieren Aantal dieren per diersoort en categorie 12 teldata: 1 e van de maand - Pony van 6 mnd en ouder; met een gewicht tot ca. 250 kg - Pony van 6 mnd en ouder; met een gewicht van ca 250 tot 450 kg - Paarden van 6 mnd en ouder; met een gewicht van ca 250 tot 450 kg - Paarden van 6 mnd en ouder en zwaarder dan ca 450 kg

17 Aan- en afvoer meststoffen Vervoersbewijs of afleverbewijs (worden door vervoerder naar Dienst Regelingen gestuurd) Eventueel: analyse-gegevens (worden door vervoerder naar Dienst Regelingen gestuurd)

18 Begin- en eindvoorraden meststoffen Totaal gewicht Totaal hoeveelheid fosfaat en stikstof Voorbeelden: Dierlijke mest: volume van opgeslagen mest*soortelijk gewicht. Vervolgens gewicht*gehalten stikstof en fosfaat (analyseresultaten of forfaitaire normen) Bijvoorbeeld: 50 liter vaste mest = 25 kg/soortelijk gewicht = 0,5 kg per liter Kunstmest: gewicht en hoeveelheid stikstof en fosfaat o.b.v. gegevens verpakking, pakbonnen of facturen. Bij bulkopslag: volume*soortelijk gewicht

19 Derogatie Derogatieverklaring Bemestingsplan Bodemanalyses

20 Mestopslag Een bedrijf moet over voldoende mestopslag beschikken voor de periode 1 september tot 1 maart (vóóraf): Aantal dieren (o.b.v. milieuvergunning)* forfaitaire norm (m3) Pony van 6 mnd en ouder; met een gewicht tot ca. 250 kg Pony van 6 mnd en ouder; met een gewicht van ca 250 tot 450 kg Paarden van 6 mnd en ouder; met een gewicht van ca 250 tot 450 kg Paarden van 6 mnd en ouder en zwaarder dan ca 450 kg 2,7 4,7 5,8 7,5

21 Handhaving Boetes 7 per kg N gebruiksnorm dierlijke mest 7 per kg gebruiksnorm stikstof totaal 11 per kg gebruiksnorm fosfaat totaal 3,50 voor gebruiksnorm als ook o.g.v. gebruiksnorm dierlijke mest wordt beboet 5,50 per kg fosfaat als ook o.g.v. gebruiksnorm dierlijke mest wordt beboet 11 per kg fosfaat en 7 per kg stikstof, waarvan de afvoer niet kan worden aangetoond

22 Einde presentatie Dank voor uw aandacht Schrijf uw vragen op!!

23 Mestbeleid 2006 Ing. Wil van der Heijden MBA Bedrijfsadviseur ABAB Accountants

24 Afvoer mest Zeer belangrijk onderscheid: Van bedrijf meerdere paarden, maneges voor gebruiks- of winstdoeleinden Van particulier één of enkele paarden

25 Afvoer bij bedrijf Hoofdregel Per vracht: Door geregistreerd intermediair Bemonsteren en analyseren Wegen (geijkt weegsysteem) Automatische gegevensregistratie (AGR/GPS) Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) Bijladen niet toegestaan

26 Afvoer bedrijf naar bewerker Rechtstreekse afvoer van paardenhouder naar champignonsubstraatproducent Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel VDM per leverancier Wel bijladen Geen tussenopslag

27 Afvoer bij particulier Geen dierlijke mest Geen verplichtingen Bij aanvoer op landbouwbedrijf Gebruiksnorm dierlijke mest: nee Gebruiksnorm stikstof: ja werkingspercentage 40% Gebruiksnorm fosfaat: ja

28 Uitzonderingen (1) bemonsteren en wegen Afvoer op basis van forfaits: Voor paarden, pony s en ezels: 5,0 kg stikstof per ton mest 3,0 kg fosfaat per ton mest Mestcodes resp. 25, 27 en 26 Gewicht bepalen: Volume maal soortelijk gewicht

29 Uitzonderingen (2) Transport binnen landbouwbedrijf Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS, VDM Tijdelijk verhuurd land (Vogelaar) Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel: VDM Voorwaarden: min. 2 jaar in gebruik, max. voor één jaar uit gebruik, binnen 10 km

30 Uitzonderingen (3) Uitzonderingen (3) Boer/boertransport Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel: VDM Voorwaarden: 85% fosfaatproductie op eigen grond, binnen 10 km afzetten Leveren aan particulieren Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel: VDM Voorwaarden: max. 20 kg fosfaat per afnemer, Max. 250 kg fosfaat per leverancier

31 Uitzonderingen (4) Eigen grond in Duitsland en België Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel: VDM Voorwaarden: binnen 25 km in België, binnen 20 km in Duitsland Champignonsubstraat Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel VDM: paardenmest, champost Geen VDM, maar vormvrij: substraat in alle stadia

32 Uitzonderingen (5) Afvoer van klein bedrijf Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel: VDM Voorwaarden: kleiner 3 ha, productie kleiner dan 350 kg stikstof, max. 10 km. Afvoer naar natuurterrein of overige grond Niet: bemonsteren, wegen, AGR/GPS Wel: VDM Voorwaarden: leverancier heeft exclusieve gebruiksrecht, max. 20 km, max. aanwendingsnorm BGM

33 Aanwenden vaste paardenmest 2006 Grasland op Periode Emissiearm Zand/löss 1 feb.- 31 aug. Nee Klei/veen 1 feb.- 15 sept. Nee Bouwland Zand/löss 1 feb.- 31 aug. Ja Klei/veen 1 jan.- 31 dec. Ja Voor derogatiebedrijven geldt een aanwendingsverbod in het najaar en winter.

34 Aanwenden paardenmest (2) Emissiearm aanwenden bouwland Bovengronds verspreiden Direct inwerken Vrijwel steeds twee machines aan het werk

35 Einde presentatie Dank voor uw aandacht Schrijf uw vragen op!!

36 Praktische kijk Ing. Henk Griemelink Adviseur Subli Paardenvoeders Ing. Wil van der Heijden MBA Bedrijfsadviseur ABAB Accountants

37 Voorbeeld: Manegebedrijf Aantal dieren 5 pony s <250 kg 10 pony s > 250 kg 10 manegepaarden > 450 kg 50 pensionpaarden > 450 kg 5 ha grasland Beperkte weidegang Alle mest afgevoerd richting mestverwerker Voorraden Beginvoorraad 25 ton Eindvoorraad 50 ton

38 Forfaits dieren en voorraden Kg P2O5 Kg N Pony < 250 kg 7,5 17,4 Pony > 250 kg 14,2 29,7 Paarden < 450 kg 17,5 36,6 Paarden > 450 kg 22,0 47,6 Vaste mest 3 5

39 Mestproductie Manegebedrijf Kg P2O5 Kg N 5 pony s <250 kg 37, pony s >250 kg paarden > 450 kg TOTAAL Voorraad 1-1; 25 ton Voorraad 31-12; 50 ton TOTAAL -/- 75 -/

40 Gebruiksruimte Manegebedrijf Kg P2O5 Kg N 1 ha grasland ha grasland

41 Balans Manegebedrijf Kg P2O5 Kg N Mestproductie Voorraden -/-75 -/-125 SUBTOTAAL Plaatsingsruimte AF TE VOEREN In tonnen

42 Oplossingen Manegebedrijf Vervoersbewijzen volgen: Wordt er voldoende mest opgehaald? Antwoord nee betekent overbemesting op eigen land door weidegang Bij geconcentreerde mest: wegen en monsteren (extra kosten) Wordt er duidelijk méér mest afgevoerd van het bedrijf, dan onstaat er ruimte voor aanvoer van organische mest Laat dit zorgvuldig bekijken door een specialist Derogatie heeft weinig zin Verantwoordelijkheid ligt op het bedrijf

43 Voorbeeld: Fokkerij/pension Aantal dieren 28 pensionpaarden > 450 kg 5 fokmerries > 450 kg 4 jaarlingen < 450 kg 7 pensionpony s > 250 kg 3 pony s > 250 kg permanent in de wei 10 ha grasland, in eigendom Voorraden Beginvoorraad 20 ton vaste mest Eindvoorraad 10 ton vaste mest

44 Forfaits dieren en voorraden Kg P2O5 Kg N Pony < 250 kg 7,5 17,4 Pony > 250 kg 14,2 29,7 Paarden < 450 kg 17,5 36,6 Paarden > 450 kg 22,0 47,6 Vaste mest 3 5

45 Mestproductie Fokkerij Kg P2O5 Kg N 28 paarden > 450 kg pony s >250 kg fokmerries >450 kg jaarlingen < 450 kg pony s >250 kg TOTAAL

46 Voorraden Fokkerij Kg P2O5 Kg N 20 ton beginvoorraad ton eindvoorraad Verschil voorraad

47 Gebruiksruimte Fokkerij Kg P2O5 Kg N 1 ha grasland ha grasland

48 Balans Fokkerij Kg P2O5 Kg N Mestproductie Voorraden SUBTOTAAL Plaatsingsruimte AAN TE VOEREN AF TE VOEREN - 364

49 Balans Fokkerij 364 kg stikstof is gelijk aan: 364/170 = 2,14 hectare grond extra in gebruik nemen 364/5,0 = 73 ton mest afvoeren Hogere gehaltes leiden tot minder tonnen afvoer!!

50 Oplossingen Fokkerij Voldoen aan derogatie 170 kg wordt 250 kg N gebruiksnorm i.p.v kg gebruiksruimte krijgt dit bedrijf 2500 kg gebruiksruimte Dan kan = 436 kg stikstof worden aangevoerd (=97 m³ rundveedrijfmest) Let op dat aan alle voorwaarden van derogatie voldaan wordt!! Let op dat met graasdierenmest ook fosfaten worden aangevoerd!!

51 Voorbeeld: Trainingsstal Aantal dieren 45 eigen paarden en paarden van derden > 450 kg 4 ha grasland, géén weidegang Alle paarden op vlas Alle mest wordt momenteel afgezet bij veehouders in de buurt Voorraden Beginvoorraad 160 m³ Eindvoorraad 120 m³

52 Forfaits dieren en voorraden Kg P2O5 Kg N Pony < 250 kg 7,5 17,4 Pony > 250 kg 14,2 29,7 Paarden < 450 kg 17,5 36,6 Paarden > 450 kg 22,0 47,6 Vaste mest 3 5

53 Mestproductie Trainingsstal Kg P2O5 Kg N 45 paarden > 450 kg TOTAAL

54 Voorraden Trainingsstal Kg P2O5 Kg N 160 ton beginvoorraad ton eindvoorraad Verschil voorraad

55 Gebruiksruimte Trainingsstal Kg P2O5 Kg N 1 ha grasland ha grasland

56 Balans Trainingsstal Kg P2O5 Kg N Mestproductie Voorraden SUBTOTAAL Plaatsingsruimte AF TE VOEREN Extra land 6,1 9,8

57 Balans Trainingsstal Derogatie Kg P2O5 Kg N Mestproductie Voorraden SUBTOTAAL Plaatsingsruimte AF TE VOEREN t.o.v kg N zónder derogatie Extra grasland zonder derogatie: 7,9 ha Extra grasland met derogatie: 5,4 ha t.o.v. 6,1 ha op basis van fosfaat en 9,8 ha zonder derogatie

58 Oplossingen Trainingsstal (1) Mestafvoer: Derogatie: Met derogatie 1,8 tot 2,7 ha minder nodig, maar let op voorwaarden voor derogatie Mestafzetcontract handelaar/agrariër (GPA/AGR) Grondgebruikovereenkomst Let op: feitelijk gebruik van de grond Zelf transporteren mest mogelijk Uitscharen

59 Oplossingen Trainingsstal (2) Boer-boer-transport Alleen van toepassing indien 85% van de geproduceerde fosfaat op eigen grond te plaatsen is. Dus voldoende grond gehuurd kan worden. Particulieren (burgers) Maximaal 20 kg fosfaat per particulier (forfaitair) via vervoersbewijs!! Maximaal 250 kg fosfaat aan particulieren per jaar (13 particulieren)

60 Aandachtspunten mestopslag Capaciteit van mestopslag Uitrijden toegestaan van februari tot september (m.u.v. vaste mest bouwland kleigrond) Forfaitair 338 m³ Opslagverplichting voor 6 maanden tenzij er een contract onder ligt van de mesttransporteur Vlasmest bedraagt 30-40% van het normale volume Aannemelijk maken door: Mestmonster Uw belangenorganisaties

61 Einde presentatie Dank voor uw aandacht Schrijf uw vragen op!!

62 Schriftelijke vragen

63 Wensen u een behouden thuiskomst. - Einde symposium -

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Vervoeren van dierlijke mest

Vervoeren van dierlijke mest Vervoeren van dierlijke mest U bent vervoerder van dierlijke mest. In deze brochure leest u meer over het vervoeren van dierlijke meststoffen en welke regels er zijn. Ook leest u welke gegevens u over

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Intermediairs 2 Inhoud 1 De Aangifte voor Over de aangifte voor intermediairs pag. 4 intermediairs 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 4 Meer informatie

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Deze notitie is besproken door en geaccordeerd in de CDM-werkgroep Diergebonden Forfaits op 23 mei 2014.

Deze notitie is besproken door en geaccordeerd in de CDM-werkgroep Diergebonden Forfaits op 23 mei 2014. Review mineralengehalten in dierlijke mest Actualisatie bijlage I Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. C. van Bruggen, CBS 1. Inleiding Een van de taken van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Forfaitair 2 Inhoud 1 De forfaitaire aangifte Over de forfaitaire aangifte pag. 5 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 5 MINAS voor akker- en tuinbouwbedrijven

Nadere informatie

Fosfaatproblematiek en mestverwerking

Fosfaatproblematiek en mestverwerking Fosfaatproblematiek en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello www.dofco.nl 19 januari 2016, Lettele Inhoud presentatie 1. Introductie 2. Binnenlandse mestmarkt 3. Mestverwerkingsplicht 4. Export 5.

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 577 Besluit van 30 november 2009, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (tijdelijke overheveling Beleidsregel s Meststoffenwet)

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht 1 Kennisbijeenkomst Agrarisch recht Veehouderij & Fosfaat/Mest 26 januari 2016 Door: mr. S. (Stefan) Jansen Programma Waarom is er mestwetgeving? Het systeem van de mestwetgeving ( twee sporen ). De gebruiksnormen.

Nadere informatie

Mineralen op Maat. Mineralen op Maat. Winterbijeenkomsten 5-11-2012. Doelstelling project:

Mineralen op Maat. Mineralen op Maat. Winterbijeenkomsten 5-11-2012. Doelstelling project: Winterbijeenkomsten Dit project wordt medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ed Boerboom Mineralen op Maat Indeling presentatie:

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Tabel 4 Diergebonden normen

Tabel 4 Diergebonden normen Mestbeleid 20102013: tabellen Tabel 4 Diergebonden normen Waarvoor gebruiken? De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 645 Besluit van 9 november 2005, houdende regels ter uitvoering van de Meststoffenwet (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

3. Analysegegevens digistaat: Vrachten worden gewogen en bemonsterd volgens meststoffenwet en volgens meststoffenwet op de landbouwgrond aangevoerd.

3. Analysegegevens digistaat: Vrachten worden gewogen en bemonsterd volgens meststoffenwet en volgens meststoffenwet op de landbouwgrond aangevoerd. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Nijkerkerveen, 22 april 2015, Betreft: Aanvraag ontheffing, artikel 10.63 Wet milieubeheer, Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV Nutriëntenbalans (N & P) in BRP Wetenschappelijke onderbouwing CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, Juli 2012 Inleiding De nutriëntenbalans brengt de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf in beeld.

Nadere informatie

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem?

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Kennisdag Mest & 1 december

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen In PPL het (Programma PrecisieLandbouw) (PPL) investeren investeren landbouwbedrijfsleven en en ministerie van van LNV LNV in in hulpmiddelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens In het kader van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of

Nadere informatie

2 Bemesting. 2.1 Meststoffen. Oriëntatie. Hoofdvoedingselementen

2 Bemesting. 2.1 Meststoffen. Oriëntatie. Hoofdvoedingselementen 2 Bemesting Oriëntatie Niet alleen de kwaliteit van de grond en de bodemeigenschappen hebben invloed op een goede groei van het gewas. Ook de hoeveelheid beschikbare meststoffen bepaalt de groei en uiteindelijk

Nadere informatie

MESTWETGEVING EN WEIDEVOGELRESERVATEN. Een praktische samenvatting van de regelgeving. voor terreinbeheerders en pachters

MESTWETGEVING EN WEIDEVOGELRESERVATEN. Een praktische samenvatting van de regelgeving. voor terreinbeheerders en pachters MESTWETGEVING EN WEIDEVOGELRESERVATEN Een praktische samenvatting van de regelgeving voor terreinbeheerders en pachters In opdracht van: MESTWETGEVING EN WEIDEVOGELRESERVATEN Een praktische samenvatting

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Bijlage 2 Nitraatrichtlijn

Bijlage 2 Nitraatrichtlijn Bijlage 2 Nitraatrichtlijn 1. DE EU-RICHTLIJN Europees milieubeleid t.a.v. mest en mineralen krijgt gestalte middels de EU-Nitraatrichtlijn (91/676 EEC). De Nitraatrichtlijn is in 1991 in werking getreden.

Nadere informatie

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving (CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen Het speelveld

Nadere informatie

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna W.J. Willems (PBL) & J.J. Schröder (PRI Wageningen UR) november 2013 Sinds 2010 is de gebruiksnorm

Nadere informatie

Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij

Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij juli 2008 rapport 1211.06 Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij D.J. den Boer T.A. van Dijk H. van der Draai nutriënten management instituut nmi bv postbus

Nadere informatie

Precisiebemesting & optimalisatie mineralen kringlopen met NIRS

Precisiebemesting & optimalisatie mineralen kringlopen met NIRS Precisiebemesting & optimalisatie mineralen kringlopen met NIRS Philipp Heck John Deere Intelligent Solutions Group Precisielandbouw Toepassingen 2 Mineralen Management & Bemesting Eisen en grote uitdagingen

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017 01 van 06 Tabel 4 Diergebonden normen 20162017 Waarvoor gebruiken? De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie van

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Stap 1. Ga naar www.koeienenkansen.nl en klik onder het kopje Producten en Tools op Kringloopwijzer.

Stap 1. Ga naar www.koeienenkansen.nl en klik onder het kopje Producten en Tools op Kringloopwijzer. De KringloopWijzer De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat,

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Historie van melkvee en mineralen. aart.vandenham@wur.nl

Historie van melkvee en mineralen. aart.vandenham@wur.nl Historie van melkvee en mineralen Aart van den Ham aart.vandenham@wur.nl Duurzame ontwikkelingsstrategieën Nederland in Europees mineralenperspectief Nederland in Europees mineralenperspectief Nederland

Nadere informatie

worden betaald. Dit is met name veroorzaakt door de aanscherping van de verliesnormen in 2004. INHOUD:

worden betaald. Dit is met name veroorzaakt door de aanscherping van de verliesnormen in 2004. INHOUD: AGRO Actualiteiten INHOUD: Wet- en regelgeving: Ondernemen is vooruitzien Geen standaard voorraadverrekening 2005 Grondregistratie Derogatie: geen automatisme Grondbemonstering bij derogatie Grasland scheuren

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

CUMELA Nederland Sectie Meststoffendistributie december 2005

CUMELA Nederland Sectie Meststoffendistributie december 2005 Voorwoord Voor u ligt een handleiding voor de mestwetgeving 2006 en verder. Deze handleiding behandelt de regelgeving voor het transport van dierlijke mest binnen Nederland. Over de regels rond de export

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Inspectie Rapport. Informatie betrokken partijen: Certificaatgegevens. Afwijkingen historie. F. van Rossem. BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Inspectie Rapport. Informatie betrokken partijen: Certificaatgegevens. Afwijkingen historie. F. van Rossem. BIO - InspectieHercertificering - Landbouw Pagina's: 1 van 6 Informatie betrokken partijen: Bedrijfsinformatie Skalnr.: Bedrijfsnaam: Locatie: F. van Rossem Drostendijk 2 7462 SG RIJSSEN Contactpersoon: Telefoon nr.: E-mail: F. Van Rossem 0031

Nadere informatie

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007 Geld verdienen met slim management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Oktober 2007 Rapport nr. 43 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van 28 november 2003, nr. 03.003216 houdende wijziging van het Besluit voorraden Meststoffenwet

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Aanvang 17.00 uur Welkom!

Aanvang 17.00 uur Welkom! AGR/GPS bij vaste mest Aanvang 17.00 uur Welkom! Mestbeleid transport vaste mest Ermelo, 13 januari 2015 1/19/2015 Workshop Inspiratiedagen Cumela Beleidskaders 16.00 16.15 uur Sandra van Winden senior

Nadere informatie

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)?

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Tongeren, 25 januari 2011 Poperinge, 26 januari 2011 Bocholt, 27 januari 2011 Hoogstraten, 3 februari 2011 Oudenaarde, 8 februari 2011 Waarom? Huidige actieprogramma

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen. Oene Oenema Wageningen University, Alterra

Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen. Oene Oenema Wageningen University, Alterra Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen Oene Oenema Wageningen University, Alterra Over het mestprobleem en mogelijke oplossingen Oene Oenema Wageningen University Alterra Nationaal Mestcongres

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Rapportage vierde peiling Maart 2009 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties van Dienst Regelingen. Dit

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Melkveehouderij Lelystad. Frits van der Schans, Lien Terryn

Melkveehouderij Lelystad. Frits van der Schans, Lien Terryn Frits van der Schans, Lien Terryn Analyse van de gebruiksruimte Bij gemeente Lelystad zijn aanvragen gedaan voor omgevingsvergunningen voor zeer grote melkveebedrijven. Daarop wil de gemeente weten of

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2014 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze inventarisatie... 4 3. Resultaten inventarisatie... 5 Algemene

Nadere informatie

Werken met het nieuwe mestbeleid op Koeien&Kansen-bedrijven

Werken met het nieuwe mestbeleid op Koeien&Kansen-bedrijven Werken met het nieuwe mestbeleid op Koeien&Kansen-bedrijven Augustus 2006 Rapport 34 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320 238 238 Fax 0320 238 050 E-mail :

Nadere informatie

UNIFORM-Grasland Handleiding

UNIFORM-Grasland Handleiding UNIFORM-Grasland Handleiding Inhoud STAPPENPLAN GRASLAND... 3 1. PERCELEN INVOEREN... 3 2. DAGINVOER... 4 3. BEMESTINGSADVIES... 4 4. BEMESTINGSPLAN... 4 1. REGISTRATIE... 5 1.1 DAGINVOER... 5 1.1.1 INVOER

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Digestaat. Voor u en het milieu het beste resultaat SPADE

Digestaat. Voor u en het milieu het beste resultaat SPADE Voor u en het milieu het beste resultaat SPADE Digestaat is een drijfmest die overblijft na het vergisten van mest. Het hoge gehalte aan direct werkzame stikstof en de productie van groene stroom maken

Nadere informatie

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken De voorgestelde equivalente maatregelen open teelten zijn: A. Opbrengstafhankelijke

Nadere informatie

Uitvoering Kringloopwijzer. Tussenrapportage Eindredactie: Barend Meerkerk PPP-Agro Advies

Uitvoering Kringloopwijzer. Tussenrapportage Eindredactie: Barend Meerkerk PPP-Agro Advies 212-213 Uitvoering Kringloopwijzer Tussenrapportage Eindredactie: Barend Meerkerk PPP-Agro Advies 6-5367143 b.meerkerk@ppp-agro.nl 212-213 Uitvoering Kringloopwijzer Tussenrapportage Door: Barend Meerkerk,

Nadere informatie

- Concept voor internetconsultatie -

- Concept voor internetconsultatie - - Concept voor internetconsultatie - Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van, nr. WJZ/15162748, tot wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanpassing van de

Nadere informatie

Vervoeren van zuiveringsslib en compost

Vervoeren van zuiveringsslib en compost Mestbeleid, vervoerder Vervoeren van zuiveringsslib en compost Waarom deze brochure Vanaf 1 januari 2008 gelden nieuwe regels voor het vervoeren van zuiveringsslib en compost. U bent vervoerder van zuiveringsslib

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Synthese monitoring mestmarkt 2006. r a p p o r t e n. M.W. Hoogeveen H.H. Luesink J.N. Bosma. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

Synthese monitoring mestmarkt 2006. r a p p o r t e n. M.W. Hoogeveen H.H. Luesink J.N. Bosma. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 Synthese monitoring mestmarkt 2006 M.W. Hoogeveen H.H. Luesink J.N. Bosma r a p p o r t e n WOt Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Synthese monitoring mestmarkt 2006 Dit rapport is gemaakt

Nadere informatie

Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen

Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen MTS vd Lageweg Hendrikus van de Lageweg 1 Inhoud MTS vd Lageweg Mestplaatsing veehouderij sectoren / sector belang Doelen Wat

Nadere informatie

Onderzoek in kader Pilot Mineralenconcentraten (NL)

Onderzoek in kader Pilot Mineralenconcentraten (NL) Onderzoek in kader Pilot Mineralenconcentraten (NL) Gerard Velthof & Oscar Schoumans Betrokken instellingen: Livestock Research, PPO, LEI, PRI, Alterra & DLV ( > 20 onderzoekers) Launch-event Biorefine

Nadere informatie

Kengetallen E-25 Fokwaarde Ureum

Kengetallen E-25 Fokwaarde Ureum Kengetallen E-2 Fokwaarde Ureum Inleiding Op 1 januari 2006 is het nieuwe mestbeleid van start gegaan met strengere normen. Dit nieuwe beleid was nodig omdat het Europees hof het oude (Minas)beleid onvoldoende

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer,

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, Nieuwsbrief AGRO December 2015 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt u naar aanleiding

Nadere informatie

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Pagina 1/13 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Hackerom BV Adres Hackerom 6 Postcode 5469ES Woonplaats ERP Gemeente Veghel Contactpersoon - Telefoonnummer 0413-213679 Emailadres info@bouwbedrijfkoenen.nl Website

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke MAP5 in 2015 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 349 Beschikking van de Minister van Justitie van 12 juli 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kwaliteit en

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Vrijstelling van de heffingen Meststoffenwet voor kleine bedrijven, tuinbouwbedrijven en tuincentra

Vrijstelling van de heffingen Meststoffenwet voor kleine bedrijven, tuinbouwbedrijven en tuincentra Vrijstelling van de heffingen Meststoffenwet voor kleine bedrijven, tuinbouwbedrijven en tuincentra LNV «Meststoffenwet» Regeling houdende vrijstelling van de heffingen van hoofdstuk IV van de Meststoffenwet

Nadere informatie

NEDERLAND Sectie Meststoffendistributie september 2009

NEDERLAND Sectie Meststoffendistributie september 2009 Mestopslag in het buitengebied Een mestopslagcapaciteit van ten minste negen maanden betekent niet dat die mestopslag fysiek op het erf van de veehouder dient te staan. De mestopslag zou juist bij de mestontvangende

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT AGRO ONDERNEMERS. Woord vooraf

EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT AGRO ONDERNEMERS. Woord vooraf EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT d e c e m b e r 2 0 1 3 AGRO ONDERNEMERS Woord vooraf De politiek blijft in beweging. In 2013 zijn een aantal aanpassingen in de regelgeving doorgevoerd en ook met ingang

Nadere informatie

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Van Gangbaar naar Biologisch Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Even voorstellen Boerderij De Bonte Parels Rutger en Christianne Hennipman Thijs (4) en Tobias (2) Boerderij De Bonte

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2009 WET- EN REGELGEVING. Derogatie 2010

AGRO Actualiteiten. December 2009 WET- EN REGELGEVING. Derogatie 2010 AGRO Actualiteiten December 2009 WET- EN REGELGEVING Derogatie 2010 Nu de nieuwe mestwetgeving zo goed als vaststaat (ze is inmiddels ook door de Eerste Kamer goedgekeurd), hebben we gemeend in deze extra

Nadere informatie