OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF NIBE-SVV Examens,

2 1. Is er een wettelijke leeftijd bepaald waarop het ouderdomspensioen uiterlijk moet ingaan? A. Ja, op 65-jarige leeftijd. B. Ja, op 70-jarige leeftijd. C. Nee. 2. Arthur van Maanen is deelnemer in de pensioenregeling van zijn werkgever. De uitvoering van deze pensioenregeling is ondergebracht bij verzekeraar AllinOne. Arthur heeft een klacht over zijn pensioen. Bij welke instantie moet Arthur zijn klacht indienen? A. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). B. De Ombudsman Pensioenen. C. Het Verbond van Verzekeraars. 3. Sandra en Arjen van Geel hebben al tien jaar een recreatiewoning in Drenthe. Een aantal weken per jaar wordt deze woning verhuurd. Moeten Sandra en Arjen de huurinkomsten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting? A. Nee, de huurinkomsten vallen onder het forfaitaire rendement in box 3. B. Ja, huurinkomsten worden opgegeven in box 1, inkomsten uit werk en woning. C. Ja, huurinkomsten worden opgegeven in box 3, inkomsten uit sparen en beleggen. 4. De Pensioenwet bevat voorschriften over de informatie die pensioenuitvoerders moeten verstrekken. Hieronder volgt een overzicht van personen die bij pensioen betrokken kunnen zijn. I. Slapers. II. Ex-partners. III. Gepensioneerden. IV. Actieve deelnemers. V. Arbeidsongeschikte deelnemers. VI. Partners van actieve deelnemers. Aan welke personen moet op grond van de Pensioenwet periodiek een uniform pensioenoverzicht worden verzonden? A. Alleen IV en V. B. Alleen I, III en IV. C. Alleen aan I, III, IV en V. NIBE-SVV Examens,

3 5. De Wet IB 2001 geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om bepaalde uitgaven van het inkomen af te trekken. Wat vormt GEEN aftrekpost in box 1? A. De betaalde rente voor een consumptief krediet. B. De betaalde premie voor een lijfrenteverzekering. C. De betaalde alimentatie. 6. Wat is, in het kader van de wet- en regelgeving gelijke behandeling, NIET toegestaan? Een pensioenregeling op eindloonbasis voor de A. directieleden en voor medewerkers een pensioenregeling op basis van middelloon. B. werknemers in vaste dienst en voor medewerkers met een tijdelijk contract een pensioenregeling op basis van middelloon. C. werknemers die al in dienst zijn en voor nieuwe deelnemers een pensioenregeling op basis van middelloon. 7. Welke instantie is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op de Nederlandse financiële markten? A. De Autoriteit Financiële Markten (AFM). B. Het Ministerie van Financiën (MinFin). C. De Nederlandsche Bank (DNB). 8. Wie zijn NIET verzekerd voor de Anw? A. Nederlandse ingezetenen die na 1 januari 1950 zijn geboren. B. Nederlands personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad. C. Iraniërs die illegaal in Nederland verblijven. 9. Hoe wordt de f-factor bij WIA-uitkeringen vastgesteld? A. Door het ongemaximeerde oude brutoloon te delen door het maximumdagloon op jaarbasis. B. Door het maximumdagloon op jaarbasis te delen door het ongemaximeerde oude brutoloon. C. Door het maximumdagloon op jaarbasis te delen door 70% van het ongemaximeerde oude brutoloon. NIBE-SVV Examens,

4 10. Het brutoloon van Linda Duijfjes bedraagt EUR ,-. Linda raakt door een ongeval arbeidsongeschikt. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stelt Linda's resterende verdiencapaciteit op 50% vast. Naast haar WGAloongerelateerde uitkering heeft Linda nog een betaalde baan waarmee ze EUR 5.000,- bruto per jaar verdient. Na afloop van haar WGA-loongerelateerde uitkering valt Linda terug op een WGA-vervolguitkering van EUR 6.475,-. Hoeveel bedraagt het WGA-hiaat van Linda? N.B. Ga bij de beantwoording uit van een WGA-loongerelateerde uitkering op jaarbasis vanaf de derde maand. A. EUR 0,-. B. EUR ,-. C. EUR , Fatima Brans (49 jaar) werkt als senior locatiemanager voor een filmproductiebedrijf. Zij is opgenomen in de pensioenregeling (middelloon) van haar werkgever. Fatima wil graag weten wat haar pensioengrondslag zal zijn op basis van de volgende gegevens. - Bruto maandsalaris EUR 4.700,-. - Onregelmatigheidstoeslag EUR 500,- per maand. - Vakantiegeld 8% over 12 maandsalarissen. - Leaseauto met een jaarlijkse fiscale bijtelling van EUR 5.500,-. - Franchise is gebaseerd op een AOW-bedrag van EUR ,-. Hoeveel bedraagt Fatima's pensioengrondslag? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Henry Blum (38 jaar) is sinds kort deelnemer aan de pensioenregeling van zijn werkgever op basis van het middelloonsysteem. Het pensioen gaat in op 65-jarige leeftijd. Het opbouwpercentage is 2. Het partnerpensioen (PP) bedraagt 70% van het ouderdomspensioen (OP). De pensioengrondslag van Henry bedraagt EUR ,-. De pensioenen worden gefinancierd volgens het inkoopsysteem. Het tarief bedraagt o.a.: Tarief per EUR 1.000,- aanspraak Leeftijd OP Inkoopsom PP 37 EUR 4.068,- EUR 5.646,- 38 EUR 4.238,- EUR 5.776,- 39 EUR 4.413,- EUR 5.911,- 40 EUR 4.593,- EUR 6.042,- 41 EUR 4.783,- EUR 6.176,- 42 EUR 4.986,- EUR 6.308,- 43 EUR 5.203,- EUR 6.444,- 44 EUR 5.428,- EUR 6.579,- Hoeveel bedraagt de afgeronde inkoopsom van het eerste jaar voor het pensioen van Henry? A. EUR 3.390,-. B. EUR 5,764,-. C. EUR 6.625,-. NIBE-SVV Examens,

5 13. Welke bewering over indexatie is JUIST? In de eindloonregeling kan A. alleen na-indexatie worden toegepast. B. alleen voor-indexatie worden toegepast. C. zowel voor- als na-indexatie worden toegepast. 14. Wat is voor een werkgever een voordeel van een collectieve beschikbare premie regeling? A. De pensioenlasten zijn van jaar tot jaar gelijkmatiger, dan bij een uitkeringsovereenkomst. B. De werkgever betaalt elk jaar een vaste bijdrage per persoon aan de pensioenuitvoerder. C. Doordat de middelloonformule wordt toegepast, kan de werkgever de werknemer een vaste pensioenaanspraak bieden. 15. Bij welke gezinssamenstelling (peildatum 2008) is op termijn sprake van een AOWgat? A. Angela (61 jaar) en haar partner Ben (66 jaar) B. Arie (62 jaar) en zijn partner Barbara (49 jaar). C. Anton (56 jaar) en zijn partner Becky (54 jaar). 16. Birthe (22 jaar) heeft nog twee jaar te gaan met haar opleiding tot P&Omedewerker. Zij heeft tijd over en gaat 16 uur per week aan de slag bij een groothandel in sanitair. Zij wordt bij haar werkgever opgenomen in de pensioenregeling. Het betreft een middelloonregeling. Daar zij in haar opleiding al wat geleerd heeft over pensioengrondslag, wil zij graag zelf berekenen wat dit voor haar inhoudt. De volgende gegevens zijn van toepassing op Birthe. - Bruto maandsalaris bedraagt EUR 800,- (op basis van 16 uur). - Fulltime is 36 uur per week. - 8% vakantiegeld. - Ploegentoeslag is gemiddeld 10% van het bruto maandsalaris. - AOW-bedrag is EUR 9.100,-, inclusief vakantietoeslag. Hoeveel bedraagt Birthe's pensioengrondslag? Afronden op hele bedragen. A. EUR 4.590,-. B. EUR 5.550,-. C. EUR 7.284,-. NIBE-SVV Examens,

6 17. Froukje van Culemborg (35 jaar) is een nieuwe deelnemer in de collectieve pensioenregeling van haar nieuwe werkgever. Het is een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid. Froukje heeft bij haar vorige werkgever EUR ,- pensioenkapitaal in een beschikbare premie regeling opgebouwd. Welke verplichting op grond van de Pensioenwet heeft de pensioenuitvoerder van Froukje's nieuwe werkgever? De pensioenuitvoerder moet A. een startbrief sturen en hij heeft een zorgplicht voor het beleggingsdeel van de pensioenregeling. B. binnen één maand na indiensttreding van Froukje haar informeren over de nieuwe pensioenregeling. C. binnen drie maanden een startbrief sturen en informatie over de procedure bij waardeoverdracht. 18. Sander van Emmen (45 jaar) is net aan een nieuwe baan begonnen. Sander werkt als chef redacteur bij een uitgeverij. Sander heeft een goed pensioengevend salaris van EUR ,- en een redelijke pensioenregeling. Van de pensioenregeling is het volgende bekend. - Uitkeringsovereenkomst op basis van middelloon. - De franchise is gebaseerd op de AOW voor een alleenstaande (EUR ,-). - Het jaarlijkse opbouwpercentage van het pensioen bedraagt 2. - De pensioenleeftijd is 65 jaar. - Sander heeft bij vorige werkgevers EUR ,- aan pensioen opgebouwd. Welk bedrag aan ouderdomspensioen (exclusief AOW) kan Sander op basis van bovenstaande gegevens tegemoet zien als hij 65 jaar wordt? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Welke bewering over partnerpensioen op risicobasis is bij een ontslagaanspraak JUIST? Het partnerpensioen op risicobasis vervalt A. bij ontslag alleen als de werknemer GEEN recht op WW heeft. B. bij ontslag alleen als de werknemer recht op WW heeft. C. altijd bij ontslag. 20. In welk geval is uitruil van een deel van het ouderdomspensioen in partnerpensioen NIET toegestaan? A. Als een man met een vrouwelijke partner evenveel partnerpensioen krijgt bij de ruil als een vrouwelijke collega met een mannelijke partner. B. Als het resultaat van de uitruil voor mannelijke deelnemers verschilt van het resultaat voor vrouwelijke deelnemers. C. Als het resultaat van de uitruil voor een man die gehuwd is met een man hetzelfde is als voor een man die gehuwd is met een vrouw. NIBE-SVV Examens,

7 21. In sommige pensioenregelingen wordt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Wat wordt hiermee bedoeld? Er hoeven NIET langer A. pensioenpremies te worden betaald als een werknemer een uitkering op grond van de WIA verkrijgt. B. pensioenpremies te worden betaald als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. C. WIA-premies te worden betaald als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. 22. Dorothé Verbruggen treedt op haar 32ste in dienst bij Regio Pers BV. Dorothé kan deelnemen in een pensioenregeling gebaseerd op het middelloonsysteem met maximaal 40 deelnemingsjaren, een pensioenleeftijd van 65 jaar en een jaarlijks opbouwpercentage van 2. De AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Bij aanvang van haar dienstverband bedraagt het brutojaarsalaris van Dorothé EUR ,-. Het brutosalaris wordt na vijf jaar verhoogd naar EUR ,-. Het brutosalaris bedraagt vanaf het 9 de dienstjaar EUR ,-. Na tien jaar stapt Dorothé over naar een andere werkgever. De pensioenregeling bij haar nieuwe werkgever is in alle opzichten gelijk aan die van Regio Pers BV. Het brutojaarsalaris bij de nieuwe werkgever bedraagt EUR ,-. Dit is een jaarlijks vaststaand salaris. Dorothé draagt de waarde van het opgebouwde pensioen over aan de pensioenverzekeraar van haar nieuwe werkgever. Hoe groot is de pensioenbreuk, uitgedrukt in de NIET-gerealiseerde pensioenaanspraak op jaarbasis, die als gevolg van deze overstap is ontstaan? A. EUR 0,-. B. EUR 320,-. C. EUR 1.000, Cindy Teulings (63 jaar) is gehuwd met Rob Corver (62 jaar). Cindy is sinds haar 35ste opgenomen in de middelloonregeling van haar werkgever Stock & Store BV. Het pensioengevend salaris van Cindy bedraagt de laatste tien jaar EUR ,-. In de voorgaande jaren bedroeg het pensioengevend salaris van Cindy EUR ,-. De AOW-franchise wordt bepaald door de enkele gehuwden-aow van EUR 9.100,- te vermenigvuldigen met 10/7. Het opbouwpercentage is 2. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. Cindy en Rob hebben altijd in Nederland gewoond. Het oudedagsinkomen van Cindy en Rob bestaat uit ouderdomspensioen en AOW. Rob is huisman, hij verricht GEEN betaald werk. Hoeveel bedraagt het oudedagsinkomen van Cindy op 65-jarige leeftijd op basis van bovenstaande gegevens? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV Examens,

8 24. Meindert Koller werkt sinds zijn 30ste bij Duplex Plastics BV. Het is zijn eerste baan. Het vaste brutoloon van Meindert bedraagt EUR ,-. Meindert is bij zijn indiensttreding opgenomen in de middelloonregeling van Duplex Plastics BV. De vaste AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Het opbouwpercentage is 2. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. Meindert woont sinds zijn 25ste samen met Carola. Carola staat als partner in de pensioengegevens van Meindert vermeld. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is op risicobasis. Meindert neemt op 37-jarige leeftijd ontslag bij Duplex Plastics BV. Meindert gaat bij Rutron Chemicals BV werken. Rutron Chemicals BV heeft GEEN pensioenregeling. Vlak na zijn indiensttreding bij Rutron Chemicals BV overlijdt Meindert. Hoeveel bedraagt het partnerpensioen van Carola? A. EUR 0,-. B. EUR 4.606,-. C. EUR , Welke uitspraak over pensionering vóór de 65-jarige leeftijd is JUIST? A. Het maximale opbouwpercentage dat bij een middelloonregeling mag worden gehanteerd bij pensionering vóór de 65-jarige leeftijd is 2,25. B. De Pensioenwet verbiedt pensionering vóór de 65-jarige leeftijd. C. Bij pensionering vóór de 65-jarige leeftijd mag uitruil plaatsvinden. 26. Veronique en Leonard van Lidth de Jeude zijn na een huwelijk van 15 jaar gescheiden. Veronique en Leonard waren getrouwd op huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Veronique is op moment van scheiden 15 jaar opgenomen in de pensioenregeling (eindloonregeling) van haar werkgever. Haar pensioengrondslag bedraagt EUR ,-. Het opbouwpercentage is 2. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is op risicobasis. Leonard bouwt zelf GEEN pensioen op. Op welke pensioenaanspraken (pensioenvormen en hoogte aanspraken) heeft Leonard recht? A. Hij kan GEEN aanspraak maken op pensioen. B. Hij komt alleen in aanmerking voor een ouderdomspensioen van EUR ,-. C. Hij komt zowel voor een ouderdomspensioen van EUR ,- als een bijzonder partnerpensioen van EUR 8.400,- in aanmerking. 27. In 2008 gaat Jolanda Tubbergen (42 jaar) sparen op een bancaire lijfrentespaarrekening. Op basis van de jaarruimte wil Jolanda 20 jaar lang geld op de rekening storten. Na haar pensionering zal dit als aanvulling op haar inkomen dienen. Jolanda stort per jaar circa EUR 3.000,-. Het kapitaal bedraagt na 20 jaar circa EUR ,-. Welke bancaire lijfrentevorm kan Jolanda aankopen op haar 62-ste? A. Een oudedagslijfrente. B. Een overbruggingslijfrente. C. Een tijdelijke oudedagslijfrente en/of een oudedagslijfrente. NIBE-SVV Examens,

9 28. Anna is gehuwd met Lex Krijgsman. Anna heeft een lijfrentespaarrekening waarvan de uitkeringsfase nog NIET begonnen is. Anna komt te overlijden. Wat gebeurt er met het spaartegoed? A. Het saldo wordt in één keer uitgekeerd aan Lex. B. Het saldo wordt in minimaal vijf jaar periodiek aan Lex uitgekeerd. C. Het saldo valt vrij ten gunste van de bank. 29. Ronald Smithuysen (56 jaar, gehuwd) vervult een directeursfunctie bij een vennootschap. Zijn brutojaarloon bedroeg het afgelopen jaar EUR ,-. De pensioenaanspraak van Ronald groeide het afgelopen jaar met EUR 2.000,-. De maximale premiegrondslag bedraagt EUR ,-. De AOW-franchise in de jaarruimte is EUR ,-. Welk bedrag kan Ronald, op grond van de jaarruimte, aftrekken als lijfrentepremie? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Jason Braafheid wil gaan deelnemen aan een levensloopregeling. Hij wil genoeg sparen om een jaar lang parttime (50%) te kunnen gaan werken zonder dat hij er bruto in inkomen op achteruit gaat. Mag Jason parttime met verlof? A. Ja, dat is toegestaan, als hij in totaal NIET meer dan 100% van zijn brutoloon ontvangt. B. Nee, tenzij het ouderschapsverlof betreft. C. Nee, alleen voltijds verlof mag worden opgenomen. NIBE-SVV Examens,

10 Antwoorden Pensioenpraktijk collectief 1. B 2. A 3. A 4. A 5. A 6. B 7. A 8. C 9. B 10. B 11. A 12. C 13. A 14. A 15. C 16. B 17. A 18. B 19. A 20. B 21. B 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. A 28. B 29. B 30. A U dient 20 van de 30 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV Examens,

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1. Welke van de onderstaande beweringen over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is JUIST? A. Na één jaar ziekte wordt een werknemer voor

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenvoorzieningen

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenvoorzieningen NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenvoorzieningen De bijlage Pensioenvoorzieningen is op dit examen van toepassing. 1. Anne heeft een belastbaar inkomen van EUR 30.000,- per jaar. Zij betaalt jaarlijks

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie