OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF NIBE-SVV Examens,

2 1. Is er een wettelijke leeftijd bepaald waarop het ouderdomspensioen uiterlijk moet ingaan? A. Ja, op 65-jarige leeftijd. B. Ja, op 70-jarige leeftijd. C. Nee. 2. Arthur van Maanen is deelnemer in de pensioenregeling van zijn werkgever. De uitvoering van deze pensioenregeling is ondergebracht bij verzekeraar AllinOne. Arthur heeft een klacht over zijn pensioen. Bij welke instantie moet Arthur zijn klacht indienen? A. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). B. De Ombudsman Pensioenen. C. Het Verbond van Verzekeraars. 3. Sandra en Arjen van Geel hebben al tien jaar een recreatiewoning in Drenthe. Een aantal weken per jaar wordt deze woning verhuurd. Moeten Sandra en Arjen de huurinkomsten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting? A. Nee, de huurinkomsten vallen onder het forfaitaire rendement in box 3. B. Ja, huurinkomsten worden opgegeven in box 1, inkomsten uit werk en woning. C. Ja, huurinkomsten worden opgegeven in box 3, inkomsten uit sparen en beleggen. 4. De Pensioenwet bevat voorschriften over de informatie die pensioenuitvoerders moeten verstrekken. Hieronder volgt een overzicht van personen die bij pensioen betrokken kunnen zijn. I. Slapers. II. Ex-partners. III. Gepensioneerden. IV. Actieve deelnemers. V. Arbeidsongeschikte deelnemers. VI. Partners van actieve deelnemers. Aan welke personen moet op grond van de Pensioenwet periodiek een uniform pensioenoverzicht worden verzonden? A. Alleen IV en V. B. Alleen I, III en IV. C. Alleen aan I, III, IV en V. NIBE-SVV Examens,

3 5. De Wet IB 2001 geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om bepaalde uitgaven van het inkomen af te trekken. Wat vormt GEEN aftrekpost in box 1? A. De betaalde rente voor een consumptief krediet. B. De betaalde premie voor een lijfrenteverzekering. C. De betaalde alimentatie. 6. Wat is, in het kader van de wet- en regelgeving gelijke behandeling, NIET toegestaan? Een pensioenregeling op eindloonbasis voor de A. directieleden en voor medewerkers een pensioenregeling op basis van middelloon. B. werknemers in vaste dienst en voor medewerkers met een tijdelijk contract een pensioenregeling op basis van middelloon. C. werknemers die al in dienst zijn en voor nieuwe deelnemers een pensioenregeling op basis van middelloon. 7. Welke instantie is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op de Nederlandse financiële markten? A. De Autoriteit Financiële Markten (AFM). B. Het Ministerie van Financiën (MinFin). C. De Nederlandsche Bank (DNB). 8. Wie zijn NIET verzekerd voor de Anw? A. Nederlandse ingezetenen die na 1 januari 1950 zijn geboren. B. Nederlands personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad. C. Iraniërs die illegaal in Nederland verblijven. 9. Hoe wordt de f-factor bij WIA-uitkeringen vastgesteld? A. Door het ongemaximeerde oude brutoloon te delen door het maximumdagloon op jaarbasis. B. Door het maximumdagloon op jaarbasis te delen door het ongemaximeerde oude brutoloon. C. Door het maximumdagloon op jaarbasis te delen door 70% van het ongemaximeerde oude brutoloon. NIBE-SVV Examens,

4 10. Het brutoloon van Linda Duijfjes bedraagt EUR ,-. Linda raakt door een ongeval arbeidsongeschikt. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stelt Linda's resterende verdiencapaciteit op 50% vast. Naast haar WGAloongerelateerde uitkering heeft Linda nog een betaalde baan waarmee ze EUR 5.000,- bruto per jaar verdient. Na afloop van haar WGA-loongerelateerde uitkering valt Linda terug op een WGA-vervolguitkering van EUR 6.475,-. Hoeveel bedraagt het WGA-hiaat van Linda? N.B. Ga bij de beantwoording uit van een WGA-loongerelateerde uitkering op jaarbasis vanaf de derde maand. A. EUR 0,-. B. EUR ,-. C. EUR , Fatima Brans (49 jaar) werkt als senior locatiemanager voor een filmproductiebedrijf. Zij is opgenomen in de pensioenregeling (middelloon) van haar werkgever. Fatima wil graag weten wat haar pensioengrondslag zal zijn op basis van de volgende gegevens. - Bruto maandsalaris EUR 4.700,-. - Onregelmatigheidstoeslag EUR 500,- per maand. - Vakantiegeld 8% over 12 maandsalarissen. - Leaseauto met een jaarlijkse fiscale bijtelling van EUR 5.500,-. - Franchise is gebaseerd op een AOW-bedrag van EUR ,-. Hoeveel bedraagt Fatima's pensioengrondslag? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Henry Blum (38 jaar) is sinds kort deelnemer aan de pensioenregeling van zijn werkgever op basis van het middelloonsysteem. Het pensioen gaat in op 65-jarige leeftijd. Het opbouwpercentage is 2. Het partnerpensioen (PP) bedraagt 70% van het ouderdomspensioen (OP). De pensioengrondslag van Henry bedraagt EUR ,-. De pensioenen worden gefinancierd volgens het inkoopsysteem. Het tarief bedraagt o.a.: Tarief per EUR 1.000,- aanspraak Leeftijd OP Inkoopsom PP 37 EUR 4.068,- EUR 5.646,- 38 EUR 4.238,- EUR 5.776,- 39 EUR 4.413,- EUR 5.911,- 40 EUR 4.593,- EUR 6.042,- 41 EUR 4.783,- EUR 6.176,- 42 EUR 4.986,- EUR 6.308,- 43 EUR 5.203,- EUR 6.444,- 44 EUR 5.428,- EUR 6.579,- Hoeveel bedraagt de afgeronde inkoopsom van het eerste jaar voor het pensioen van Henry? A. EUR 3.390,-. B. EUR 5,764,-. C. EUR 6.625,-. NIBE-SVV Examens,

5 13. Welke bewering over indexatie is JUIST? In de eindloonregeling kan A. alleen na-indexatie worden toegepast. B. alleen voor-indexatie worden toegepast. C. zowel voor- als na-indexatie worden toegepast. 14. Wat is voor een werkgever een voordeel van een collectieve beschikbare premie regeling? A. De pensioenlasten zijn van jaar tot jaar gelijkmatiger, dan bij een uitkeringsovereenkomst. B. De werkgever betaalt elk jaar een vaste bijdrage per persoon aan de pensioenuitvoerder. C. Doordat de middelloonformule wordt toegepast, kan de werkgever de werknemer een vaste pensioenaanspraak bieden. 15. Bij welke gezinssamenstelling (peildatum 2008) is op termijn sprake van een AOWgat? A. Angela (61 jaar) en haar partner Ben (66 jaar) B. Arie (62 jaar) en zijn partner Barbara (49 jaar). C. Anton (56 jaar) en zijn partner Becky (54 jaar). 16. Birthe (22 jaar) heeft nog twee jaar te gaan met haar opleiding tot P&Omedewerker. Zij heeft tijd over en gaat 16 uur per week aan de slag bij een groothandel in sanitair. Zij wordt bij haar werkgever opgenomen in de pensioenregeling. Het betreft een middelloonregeling. Daar zij in haar opleiding al wat geleerd heeft over pensioengrondslag, wil zij graag zelf berekenen wat dit voor haar inhoudt. De volgende gegevens zijn van toepassing op Birthe. - Bruto maandsalaris bedraagt EUR 800,- (op basis van 16 uur). - Fulltime is 36 uur per week. - 8% vakantiegeld. - Ploegentoeslag is gemiddeld 10% van het bruto maandsalaris. - AOW-bedrag is EUR 9.100,-, inclusief vakantietoeslag. Hoeveel bedraagt Birthe's pensioengrondslag? Afronden op hele bedragen. A. EUR 4.590,-. B. EUR 5.550,-. C. EUR 7.284,-. NIBE-SVV Examens,

6 17. Froukje van Culemborg (35 jaar) is een nieuwe deelnemer in de collectieve pensioenregeling van haar nieuwe werkgever. Het is een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid. Froukje heeft bij haar vorige werkgever EUR ,- pensioenkapitaal in een beschikbare premie regeling opgebouwd. Welke verplichting op grond van de Pensioenwet heeft de pensioenuitvoerder van Froukje's nieuwe werkgever? De pensioenuitvoerder moet A. een startbrief sturen en hij heeft een zorgplicht voor het beleggingsdeel van de pensioenregeling. B. binnen één maand na indiensttreding van Froukje haar informeren over de nieuwe pensioenregeling. C. binnen drie maanden een startbrief sturen en informatie over de procedure bij waardeoverdracht. 18. Sander van Emmen (45 jaar) is net aan een nieuwe baan begonnen. Sander werkt als chef redacteur bij een uitgeverij. Sander heeft een goed pensioengevend salaris van EUR ,- en een redelijke pensioenregeling. Van de pensioenregeling is het volgende bekend. - Uitkeringsovereenkomst op basis van middelloon. - De franchise is gebaseerd op de AOW voor een alleenstaande (EUR ,-). - Het jaarlijkse opbouwpercentage van het pensioen bedraagt 2. - De pensioenleeftijd is 65 jaar. - Sander heeft bij vorige werkgevers EUR ,- aan pensioen opgebouwd. Welk bedrag aan ouderdomspensioen (exclusief AOW) kan Sander op basis van bovenstaande gegevens tegemoet zien als hij 65 jaar wordt? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Welke bewering over partnerpensioen op risicobasis is bij een ontslagaanspraak JUIST? Het partnerpensioen op risicobasis vervalt A. bij ontslag alleen als de werknemer GEEN recht op WW heeft. B. bij ontslag alleen als de werknemer recht op WW heeft. C. altijd bij ontslag. 20. In welk geval is uitruil van een deel van het ouderdomspensioen in partnerpensioen NIET toegestaan? A. Als een man met een vrouwelijke partner evenveel partnerpensioen krijgt bij de ruil als een vrouwelijke collega met een mannelijke partner. B. Als het resultaat van de uitruil voor mannelijke deelnemers verschilt van het resultaat voor vrouwelijke deelnemers. C. Als het resultaat van de uitruil voor een man die gehuwd is met een man hetzelfde is als voor een man die gehuwd is met een vrouw. NIBE-SVV Examens,

7 21. In sommige pensioenregelingen wordt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Wat wordt hiermee bedoeld? Er hoeven NIET langer A. pensioenpremies te worden betaald als een werknemer een uitkering op grond van de WIA verkrijgt. B. pensioenpremies te worden betaald als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. C. WIA-premies te worden betaald als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. 22. Dorothé Verbruggen treedt op haar 32ste in dienst bij Regio Pers BV. Dorothé kan deelnemen in een pensioenregeling gebaseerd op het middelloonsysteem met maximaal 40 deelnemingsjaren, een pensioenleeftijd van 65 jaar en een jaarlijks opbouwpercentage van 2. De AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Bij aanvang van haar dienstverband bedraagt het brutojaarsalaris van Dorothé EUR ,-. Het brutosalaris wordt na vijf jaar verhoogd naar EUR ,-. Het brutosalaris bedraagt vanaf het 9 de dienstjaar EUR ,-. Na tien jaar stapt Dorothé over naar een andere werkgever. De pensioenregeling bij haar nieuwe werkgever is in alle opzichten gelijk aan die van Regio Pers BV. Het brutojaarsalaris bij de nieuwe werkgever bedraagt EUR ,-. Dit is een jaarlijks vaststaand salaris. Dorothé draagt de waarde van het opgebouwde pensioen over aan de pensioenverzekeraar van haar nieuwe werkgever. Hoe groot is de pensioenbreuk, uitgedrukt in de NIET-gerealiseerde pensioenaanspraak op jaarbasis, die als gevolg van deze overstap is ontstaan? A. EUR 0,-. B. EUR 320,-. C. EUR 1.000, Cindy Teulings (63 jaar) is gehuwd met Rob Corver (62 jaar). Cindy is sinds haar 35ste opgenomen in de middelloonregeling van haar werkgever Stock & Store BV. Het pensioengevend salaris van Cindy bedraagt de laatste tien jaar EUR ,-. In de voorgaande jaren bedroeg het pensioengevend salaris van Cindy EUR ,-. De AOW-franchise wordt bepaald door de enkele gehuwden-aow van EUR 9.100,- te vermenigvuldigen met 10/7. Het opbouwpercentage is 2. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. Cindy en Rob hebben altijd in Nederland gewoond. Het oudedagsinkomen van Cindy en Rob bestaat uit ouderdomspensioen en AOW. Rob is huisman, hij verricht GEEN betaald werk. Hoeveel bedraagt het oudedagsinkomen van Cindy op 65-jarige leeftijd op basis van bovenstaande gegevens? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV Examens,

8 24. Meindert Koller werkt sinds zijn 30ste bij Duplex Plastics BV. Het is zijn eerste baan. Het vaste brutoloon van Meindert bedraagt EUR ,-. Meindert is bij zijn indiensttreding opgenomen in de middelloonregeling van Duplex Plastics BV. De vaste AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Het opbouwpercentage is 2. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. Meindert woont sinds zijn 25ste samen met Carola. Carola staat als partner in de pensioengegevens van Meindert vermeld. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is op risicobasis. Meindert neemt op 37-jarige leeftijd ontslag bij Duplex Plastics BV. Meindert gaat bij Rutron Chemicals BV werken. Rutron Chemicals BV heeft GEEN pensioenregeling. Vlak na zijn indiensttreding bij Rutron Chemicals BV overlijdt Meindert. Hoeveel bedraagt het partnerpensioen van Carola? A. EUR 0,-. B. EUR 4.606,-. C. EUR , Welke uitspraak over pensionering vóór de 65-jarige leeftijd is JUIST? A. Het maximale opbouwpercentage dat bij een middelloonregeling mag worden gehanteerd bij pensionering vóór de 65-jarige leeftijd is 2,25. B. De Pensioenwet verbiedt pensionering vóór de 65-jarige leeftijd. C. Bij pensionering vóór de 65-jarige leeftijd mag uitruil plaatsvinden. 26. Veronique en Leonard van Lidth de Jeude zijn na een huwelijk van 15 jaar gescheiden. Veronique en Leonard waren getrouwd op huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Veronique is op moment van scheiden 15 jaar opgenomen in de pensioenregeling (eindloonregeling) van haar werkgever. Haar pensioengrondslag bedraagt EUR ,-. Het opbouwpercentage is 2. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is op risicobasis. Leonard bouwt zelf GEEN pensioen op. Op welke pensioenaanspraken (pensioenvormen en hoogte aanspraken) heeft Leonard recht? A. Hij kan GEEN aanspraak maken op pensioen. B. Hij komt alleen in aanmerking voor een ouderdomspensioen van EUR ,-. C. Hij komt zowel voor een ouderdomspensioen van EUR ,- als een bijzonder partnerpensioen van EUR 8.400,- in aanmerking. 27. In 2008 gaat Jolanda Tubbergen (42 jaar) sparen op een bancaire lijfrentespaarrekening. Op basis van de jaarruimte wil Jolanda 20 jaar lang geld op de rekening storten. Na haar pensionering zal dit als aanvulling op haar inkomen dienen. Jolanda stort per jaar circa EUR 3.000,-. Het kapitaal bedraagt na 20 jaar circa EUR ,-. Welke bancaire lijfrentevorm kan Jolanda aankopen op haar 62-ste? A. Een oudedagslijfrente. B. Een overbruggingslijfrente. C. Een tijdelijke oudedagslijfrente en/of een oudedagslijfrente. NIBE-SVV Examens,

9 28. Anna is gehuwd met Lex Krijgsman. Anna heeft een lijfrentespaarrekening waarvan de uitkeringsfase nog NIET begonnen is. Anna komt te overlijden. Wat gebeurt er met het spaartegoed? A. Het saldo wordt in één keer uitgekeerd aan Lex. B. Het saldo wordt in minimaal vijf jaar periodiek aan Lex uitgekeerd. C. Het saldo valt vrij ten gunste van de bank. 29. Ronald Smithuysen (56 jaar, gehuwd) vervult een directeursfunctie bij een vennootschap. Zijn brutojaarloon bedroeg het afgelopen jaar EUR ,-. De pensioenaanspraak van Ronald groeide het afgelopen jaar met EUR 2.000,-. De maximale premiegrondslag bedraagt EUR ,-. De AOW-franchise in de jaarruimte is EUR ,-. Welk bedrag kan Ronald, op grond van de jaarruimte, aftrekken als lijfrentepremie? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Jason Braafheid wil gaan deelnemen aan een levensloopregeling. Hij wil genoeg sparen om een jaar lang parttime (50%) te kunnen gaan werken zonder dat hij er bruto in inkomen op achteruit gaat. Mag Jason parttime met verlof? A. Ja, dat is toegestaan, als hij in totaal NIET meer dan 100% van zijn brutoloon ontvangt. B. Nee, tenzij het ouderschapsverlof betreft. C. Nee, alleen voltijds verlof mag worden opgenomen. NIBE-SVV Examens,

10 Antwoorden Pensioenpraktijk collectief 1. B 2. A 3. A 4. A 5. A 6. B 7. A 8. C 9. B 10. B 11. A 12. C 13. A 14. A 15. C 16. B 17. A 18. B 19. A 20. B 21. B 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. A 28. B 29. B 30. A U dient 20 van de 30 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV Examens,

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1. Welke van de onderstaande beweringen over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is JUIST? A. Na één jaar ziekte wordt een werknemer voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 1. Frits is in 2012 65 jaar geworden. Frits is enige tijd geleden getrouwd met Barbara (62 jaar). Voor beiden was dit de tweede keer. Frits ontvangt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden! Uw pensioenoverzicht is een momentopname per 31 december 2013. Op die datum was de pensioenleeftijd nog

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie