NIBE-SVV, november Oefenexamen Pensioenpraktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Pensioenpraktijk

2 1. Welke van de onderstaande beweringen over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is JUIST? A. Na één jaar ziekte wordt een werknemer voor de WIA gekeurd om te bepalen voor welke WIA-uitkering hij/zij in aanmerking komt. B. Werknemers die bij een WIA-uitkering voor 25% arbeidsongeschikt zijn verklaard, komen in aanmerking voor een WIA-uitkering. C. De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten is bestemd voor werknemers die bij een WIA-keuring volledig maar NIET duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard. 2. Welke betrokken partijen moeten volgens de Pensioenwet een pensioenovereenkomst sluiten? A. Werkgever en werknemer. B. Werkgever en pensioenuitvoerder. C. Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. 3. Wat is in het kader van de wet- en regelgeving gelijke behandeling NIET toegestaan? A. Een pensioenregeling op basis van eindloon tot 50 jaar, daarna voortzetting op basis van middelloon. B. Een pensioenregeling op basis van eindloon tot EUR ,-, daarboven voortzetting op basis van middelloon. C. Een pensioenregeling op basis van eindloon voor directieleden, voor medewerkers een pensioenregeling op basis van middelloon. 4. Wat is een belangrijk voordeel van pensioenopbouw bij een bedrijfstakpensioenfonds? A. De pensioenopbouw kan NIET worden onderbroken. B. Het pensioen is gekoppeld aan het laatstgenoten salaris. C. Zolang men in dezelfde branche blijft werken, wordt een pensioenbreuk vermeden. NIBE-SVV, november

3 5. Ronald Klaver is in 2002 gescheiden van zijn vrouw Marieke. Ronald en Marieke hebben samen twee uitwonende kinderen Leon (30 jaar) en Marlous (26 jaar). Sinds drie jaar ontvangt Ronald AOW voor alleenstaanden. In maart 2014 komt Ronald te overlijden. Op de dag van overlijden was de AOWuitkering voor de maand maart nog niet aan Ronald verstrekt. Wie komt er voor de maand maart in aanmerking voor de AOW-vervangende eenmalige overlijdensuitkering? A. Marieke. B. Niemand. C. Leon en Marlous. 6. Waardoor kan een Anw-uitkering gekort worden? A. Vanwege een WW-uitkering. B. Vanwege inkomsten uit vermogen. C. Vanwege een aanvullend partnerpensioen. 7. Welke bewering over het WGA-hiaat is JUIST? A. Het WGA-hiaat is het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering. B. Het WGA-hiaat is het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-loonaanvullingsuitkering. C. Het WGA-hiaat is het verschil tussen de IVA-loongerelateerde uitkering en de WGA-loongerelateerde uitkering. 8. Het brutoloon van Jonas Redeker bedraagt EUR ,-. Jonas wordt na een slopende ziekte volledig maar NIET duurzaam arbeidsongeschikt verklaard. Jonas heeft nog een betaalde baan waarmee hij EUR 5.000,- bruto per jaar verdient. Het maximumdagloon op jaarbasis bedraagt EUR ,-. Hoeveel bedraagt de WIA-uitkering van Jonas? NB: Ga bij de vaststelling van de hoogte van de WIA-uitkering uit van een percentage van 75. A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, november

4 9. Wat wordt bedoeld met het begrip standaardheffingskorting? A. De standaardheffingskorting is het resultaat van de heffingen in box 1, 2 en 3. B. De standaardheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van de heffingskortingen die op de belastingplichtige van toepassing zijn. C. De standaardheffingskorting is de som van gebruikelijke heffingskortingen waar een werknemer over het algemeen voor in aanmerking komt. 10. Welke conclusie is gerechtvaardigd als een pensioenregeling zuiver is? A. Dat de pensioenregeling onderworpen is aan de Pensioenwet. B. Dat de omkeerregel uit de loon- en inkomstenbelasting van toepassing is. C. Dat de pensioenregeling in een collectieve arbeidsovereenkomst is vastgelegd. 11. Met welke pensioenrechten mag een deelnemer op de pensioendatum pensioenshoppen? A. De pensioenrechten uit een kapitaalovereenkomst. B. De pensioenrechten uit een premie-renteovereenkomst. C. De pensioenaanspraken uit een uitkeringsovereenkomst. 12. Wanneer is het NIET gunstig om een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen? A. Als de partner zelf voldoende inkomsten heeft. B. Als het partnerpensioen van de partner op risicobasis is. C. Als een deel van het opgebouwde partnerpensioen aan de ex-partner van de pensioengerechtigde is toebedeeld. 13. Welke aanvulling biedt de WIA-excedentverzekering? A. De WIA-excedentverzekering biedt de verzekerde een aanvulling van 80% van zijn brutoloon voor zover dat hoger is dan het maximumdagloon op jaarbasis. B. De WIA-excedentverzekering biedt de verzekerde een aanvulling van 70% van zijn brutoloon. De hoogte van het brutoloon is hierbij NIET van belang. C. De WIA-excedentverzekering biedt de verzekerde een aanvulling van 70% van zijn gemaximeerde brutoloon ongeacht of hij zijn resterende verdiencapaciteit benut. NIBE-SVV, november

5 14. Wat houdt een waardevaste indexering in? A. Een waardevaste indexering houdt in dat de pensioenen met een vast percentage stijgen. B. Een waardevaste indexering houdt in dat het pensioen de ontwikkeling van het prijsindexcijfer volgt. C. Een waardevaste indexering houdt in dat het pensioen de ontwikkeling van het loonindexcijfer volgt. 15. Wat is een voordeel van een middelloonregeling ten opzichte van een eindloonregeling? A. Er kan over meer inkomensbestanddelen worden opgebouwd. B. Er kan een hoger percentage dan 1,35% per dienstjaar worden opgebouwd. C. Er kan bij forse salarissprongen een hoger pensioen worden opgebouwd. 16. Wat wordt in het kader van beschikbarepremieregelingen onder nettostaffels verstaan? A. Staffels waarbij wordt uitgegaan van de werkelijk betaalde premie. B. Staffels waarbij sprake is van een nettorendement op de ingelegde premies. C. Staffels waarbij bepaalde kosten en premies buiten de percentages zijn gehouden. 17. Filip heeft een pensioenovereenkomst op basis van eindloon. Filip is vanaf zijn 32ste tot zijn 67ste in de pensioenregeling van zijn werkgever opgenomen. Hij begint met een pensioengrondslag (PG) van EUR ,- en krijgt twee keer een PG-verhoging van EUR 5.000,-. De eerste PG-verhoging is op 47-jarige leeftijd en de tweede op 57-jarige leeftijd. Het opbouwpercentage is 1,6 per jaar. Hoe hoog is het pensioen dat Filip op 67-jarige leeftijd heeft opgebouwd? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, november

6 18. Het personeel van Treasury Tracking Systems BV (TTS BV) is opgenomen in een beschikbarepremieregeling. TTS BV heeft op 1 januari 2015 het volgende personeelsbestand: Naam Functie Leeftijd op P. van de Ven Relatiemanag er Geslac ht Burgerlijke staat Salaris 2015 (in euro s) Fulltime-, of parttime percenta ge 54 M Gehuwd ,- 100% J. Drukker Administratie 58 V Samenwon end ,- 100% R.C.J. Post Administratie 36 M Gehuwd % M.N. van Relatiemanag 28 V Alleenstaan % Gils er d De AOW-franchise bedraagt EUR ,-. De pensioenregeling van TTS BV voorziet in de opbouw van ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Hierbij wordt, afhankelijk van de burgerlijke staat, zo veel mogelijk uitgegaan van staffel III (de opbouw van ouderdomspensioen en een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd partnerpensioen) en anders van staffel II. TTS BV maakt gebruik van onderstaand (maximale) staffeloverzicht: Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag: Staffel II Staffel III 15 t/m 19 jaar: 4,1% 4,6% 20 t/m 24 jaar: 4,7% 5,3% 25 t/m 29 jaar: 5,7% 6,4% 30 t/m 34 jaar: 6,9% 7,7% 35 t/m 39 jaar: 8,4% 9,3% 40 t/m 44 jaar: 10,2% 11,3% 45 t/m 49 jaar: 12,5% 13,6% 50 t/m 54 jaar: 15,4% 16,5% 55 t/m 59 jaar: 18,9% 20,0% 60 t/m 64 jaar: 23,6% 24,3% 65 t/m 66 jaar: 27,7% 28,0% Hoeveel bedraagt de totale pensioenpremie die TTS BV in 2015 voor haar personeel betaalt? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, november

7 19. Merel van Dijk werkt twee jaar bij Rijschool Bumper. Zij is opgenomen in de pensioenregeling. Onlangs heeft de pensioenuitvoerder Merel een brief gestuurd met onder andere het te verwachten pensioen op de pensioendatum. Welk document heeft Merel van haar pensioenuitvoerder ontvangen? A. UPO. B. Startbrief. C. Pensioenovereenkomst. 20. Een van de kortingen die verzekeraars bij collectieve contracten verlenen, is de rentestandkorting. Welk van de onderstaande beweringen over de rentestandkorting is ONJUIST? A. De rentestandkorting wordt verleend als vergoeding voor de al behaalde overrente. B. De korting is een percentage van de brutopremie of koopsom na aftrek van de omvangskorting. C. De hoogte van de rentestandkorting is afhankelijk van het rendement op een bepaald pakket staatsleningen. 21. Ruben van der Leij (40 jaar) is opgenomen in de beschikbarepremieregeling van zijn werkgever Digital Zone BV. Ruben neemt ontslag. Hij krijgt een aanspraak op de premievrije waarde van de tot de ontslagdatum belegde premies. Wat is ONJUIST met betrekking tot de tot dan toe belegde premies? A. Ruben kan de pensioenpremies gewoon belegd laten. B. Ruben kan de premievrije waarde omzetten in een direct ingaande lijfrente. C. Ruben kan de premievrije waarde gebruiken als koopsom voor een verzekerd kapitaal dat beschikbaar komt op de pensioendatum. NIBE-SVV, november

8 22. Yfke Nooitgedacht (gehuwd) is bij haar indiensttreding opgenomen in de middelloonregeling van Skaes BV. Yfke bouwt ouderdomspensioen op. Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Het opbouwpercentage is 1,6. Yfke neemt na 11 jaar ontslag en treedt in dienst bij Iron Wings BV. De pensioengrondslag van Yfke heeft zich de afgelopen 11 jaar als volgt ontwikkeld: de eerste vier jaar: EUR ,-; de volgende drie jaar: EUR ,-; de laatste vier jaar: EUR ,-. Hoeveel bedraagt Yfke s premievrije aanspraak op ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP)? A. OP: EUR 3.936,-. PP: EUR 0,-. B. OP: EUR 3.936,-. PP: EUR 2.755,-. C. OP: EUR 4.928,-. PP: EUR 3.450, Welke bewering over individuele waardeoverdracht is JUIST? A. Waardeoverdracht van een geïndexeerde middelloonregeling naar een beschikbarepremieregeling is in beginsel nuttig voor een werknemer. B. Waardeoverdracht van een beschikbarepremieregeling naar een eindloonregeling is in beginsel nuttig voor een werknemer. C. Waardeoverdracht van een eindloonregeling naar een middelloonregeling met een hoger opbouwpercentage en/of een lagere AOW-franchise is in beginsel nuttig voor een werknemer. 24. Op welke groep(en) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) van toepassing? A. Alleen op gehuwden. B. Alleen op gehuwden en geregistreerd partners. C. Op gehuwden, geregistreerd partners en partners met een samenlevingscontract. NIBE-SVV, november

9 25. Ralph Nooitgedacht en Tanja Slikkerveer zijn na tien jaar huwelijk gescheiden. Beide partners waren NIET eerder gehuwd. De echtscheidingsdatum is vastgesteld op 1 januari dit jaar. Ralph en Tanja waren gehuwd in gemeenschap van goederen. Ralph heeft op 1 januari dit jaar een aanspraak op ouderdomspensioen van EUR ,-. Hiervan is EUR 3.200,- opgebouwd vóór het huwelijk met Tanja. Het opgebouwde partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Tanja heeft zelf NOOIT aan een pensioenregeling deelgenomen. Op welk bedrag (I) aan ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen (II) heeft Tanja recht als de wetgeving die hierop betrekking heeft, wordt gevolgd? (I) (II) A. Ouderdomspensioen: EUR 3.400,-; bijzonder partnerpensioen: EUR 3.500,-. B. Ouderdomspensioen: EUR 3.400,-; bijzonder partnerpensioen: EUR 7.000,-. C. Ouderdomspensioen: EUR 5.000,-; bijzonder partnerpensioen: EUR 7.000, Hoe wordt de WIA-aanvullingsverzekering ook wel genoemd? A. De WIA-excedentverzekering. B. De WGA-loonaanvullingsverzekering. C. De bovenwettelijke excedentregeling. 27. Welke van de onderstaande beweringen over de spaarloonregeling zijn (allebei) JUIST? A. Vanaf 1 januari 2012 kan er NIET meer worden ingelegd op de spaarloonrekening. Het gehele spaarloonsaldo wordt dan overgeboekt naar een niet-geblokkeerde renterekening. B. Vanaf 1 januari 2012 kan er NIET meer worden ingelegd op de spaarloonrekening. Het op dat moment aanwezige spaarloontegoed kan tot uiterlijk 1 januari 2016 op de geblokkeerde spaarloonrekening blijven staan. C. Vanaf 1 januari 2016 kan er NIET meer worden ingelegd op de spaarloonrekening. Het op dat moment aanwezige spaarloontegoed kan tot uiterlijk 1 januari 2020 op een geblokkeerde spaarloonrekening blijven staan. NIBE-SVV, november

10 28. Welke bewering over een levenslange overlevingsrente is JUIST? A. Als de medeverzekerde overlijdt vóór de verzekerde volgt een uitkering. B. Als de verzekerde overlijdt vóór de medeverzekerde volgt een uitkering. C. Er wordt een uitkering verstrekt zodra de medeverzekerde of de verzekerde overlijdt. 29. In de berekening van de jaarruimte komt onder meer de zogenoemde factor A voor. Hoe wordt deze factor bij een middelloonregeling berekend? A. Het opbouwpercentage wordt vermenigvuldigd met de pensioengrondslag. B. Het opbouwpercentage wordt vermenigvuldigd met het pensioengevend loon. C. Het opbouwpercentage wordt vermenigvuldigd met het pensioengevend loon. Op het resultaat wordt de AOW-franchise in mindering gebracht. 30. Marlies Alberts (44 jaar) heeft een brutojaarsalaris van EUR ,-. De pensioenaangroei van Marlies bedroeg over het afgelopen jaar EUR 800,-. De AOWfranchise in de jaarruimte bedraagt EUR ,-. Er is GEEN geld van een bedrijfsspaarrekening gedeblokkeerd. Hoeveel bedraagt de jaarruimte van Marlies over 2014? A. EUR 1.680,-. B. EUR 2.160,-. C. EUR 3.540,-. NIBE-SVV, november

11 Antwoorden Pensioenpraktijk 1. C 26. C 2. A 27. B 3. A 28. B 4. C 29. A 5. B 30. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B 11. A 12. A 13. A 14. B 15. A 16. C 17. C 18. B 19. A 20. A 21. B 22. A 23. B 24. B 25. B U moet 21 van de 30 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV, november

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013

Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013 Erkend Hypotheekadviseur Cursusdag 3 Programma Vragen stof vorige week Oefenvragen Kennismeting Bespreken Verzekeren Bespreken Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvraag 1 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 Vader:

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie