Uitgangspunten en richtinggevende uitspraken voor huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten Zeewolde, augustus 2011 Afdeling Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten en richtinggevende uitspraken voor huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten Zeewolde, augustus 2011 Afdeling Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Tijdelijk werken en wonen in Zeewolde Uitgangspunten en richtinggevende uitspraken voor huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten Zeewolde, augustus 2011 Afdeling Ontwikkeling

2 2 1. Inleiding Er komen de laatste jaren veel buitenlandse werknemers (EU-medewerkers) tijdelijk naar Nederland. Ze gaan werken in de agrarische sector, maar ook in de industriële sector en de bouwwereld. Deze werknemers moeten ergens een (tijdelijk) verblijf hebben. Niet alleen om te slapen en te koken, maar ook om hun vrije tijd door te brengen. Ook in de gemeente Zeewolde zijn buitenlandse werknemers werkzaam die ergens tijdens hun verblijf onderdak moeten hebben. Deze notitie richt zich op de gemeentelijke uitgangspunten en denkrichting van de gemeente voor huisvesting van deze buitenlandse werknemers in Zeewolde In de afgelopen jaar zijn een drietal besluiten genomen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten: Collegebesluit van 24 juni 2008 ten aanzien van het huisvesten van agrarische seizoensarbeiders. Richtinggevende college uitspraak van 12 mei 2009 ten aanzien van een meer structurele vorm van huisvesting van arbeidsmigranten. Collegebesluit van 7 juli 2009 over een verzoek om handhaving inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in een reguliere woning. Hoewel deze besluiten zorgvuldig zijn voorbereid met de nodige interne afstemming, vraagt het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten echter om een integrale aanpak. Hiervoor is in 2009 een plan van aanpak opgesteld waarin: wordt geconstateerd, dat in Zeewolde voor arbeidsmigranten praktisch geen logiesmogelijkheden aanwezig zijn wordt verwacht dat het fenomeen arbeidsmigranten en daarmee de huisvestingsvraag langdurig van aard is, mogelijk zelfs de bereidheid wordt uitgesproken om met initiatiefnemers in gesprek te gaan, die zich richten op het realiseren van (semi-) permanente logiesgebouwen. Inmiddels moet geconstateerd worden, dat: a) op meerdere plaatsen in Zeewolde buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk worden gehuisvest in woningen binnen de bebouwde kom en recreatiewoningen b) deze huisvesting strijdig is met de bestemming van deze (recreatie-) woningen en c) initiatieven die zich aandienen voor legale oplossingen onvoldoende beoordeeld kunnen worden. Ad a. Dit is een uitvloeisel van zowel het ontbreken van alternatieven als een grotere vraag naar huisvesting dan eerder werd gedacht. Een compleet en actueel beeld van het aantal woningen dat gebruikt wordt voor het huisvesten van buitenlandse werknemer bestaat niet en is door het (vaak) tijdelijk karakter van het gebruik ook niet te maken. Op basis van

3 3 verschillende meldingen en eigen constateringen over 2010 en jan/feb betreft het waarschijnlijk een twintigtal woningen. Ad b. Als het gaat om tegen betaling verschaffen van logies, praten we niet over het wonen, maar over het bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf. Dit is in strijd met de bestemming wonen én de bestemming verblijfsrecreatie. Ad c. Hierbij moet gedacht worden aan locatie(s), aard van de oplossing (tijdelijk of niet in combinatie met eventuele vervolgbestemmingen), kwaliteit, voor wie bedoeld (wel/niet werkzaam in Zeewolde) e.d. 2. Situatieschets Onderstaand wordt kort ingegaan op zowel de landelijke als lokale ontwikkelingen. Hierbij is gebruik gemaakt van op internet beschikbare informatie. De lokale situatie is gebaseerd op thans beperkt beschikbare informatie, die later dit jaar mogelijk nog zal worden aangevuld met de uitkomsten van een door de bedrijfskring uitgevoerde enquête onder bedrijven in Zeewolde. Exacte getallen over de omvang van het aantal aanwezige arbeidsmigranten zullen echter nooit meer dan een momentopname zijn en voor de toekomst hooguit een indicatieve waarde hebben Landelijk beeld De uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten heeft tot gevolg, dat een groot arbeidspotentieel binnen het gebied van de open grenzen in Europa is komen te vallen. Omdat Nederland in veel sectoren een tekort aan arbeidskrachten heeft en er economische verschillen bestaan tussen Oost en West Europa, leidt dit de laatste jaren tot een snelle ontwikkeling van een nieuwe arbeidsmigratie naar Nederland. In het Risbo-rapport 1 wordt vastgesteld dat het gaat om personen die per 1 januari 2009 in Nederland zijn, afkomstig uit de MOE-landen 2. De open grenzen gaan uit van een vrij werknemersverkeer, een van de pijlers van de Europese Unie. Met het openstellen van de grenzen met de Midden- en Oost-Europese landen per 1 mei 2007, is het voor Nederlandse werkgevers mogelijk geworden om werknemers uit deze landen aan te trekken en is het voor werknemers mogelijk om bij een Nederlandse werkgever in dienst te treden. Bulgarije en Roemenië, die op 1 januari 2007 tot de EU zijn toegetreden, vormen hierop een uitzondering; voor werknemers uit deze 1 Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen (Risbo in opdracht van het Ministerie van VROM, 2009) 2 MOE: Midden- en Oost Europese landen behorende tot de EU. Vanaf 1 mei 2004: Polen, Hongarije, Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Estlan, Letland en Litouwen. Per eveneens Roemenië en Bulgarije.

4 4 landen zijn werkgevers verplicht een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Om een TWV te verkrijgen moet aantoonbaar worden gemaakt dat er voor de betreffende vacature geen geschikte kandidaat op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is. (Dit is een overgangsregeling die geldt tot uiterlijk 2012.) Zelfstandigen uit Bulgarije en Roemenië zijn wel vrij om in Nederland werkzaam te zijn. Standpunt van de rijksoverheid is (brief aan de Tweede Kamer d.d. 29 nov. 2009), dat de open arbeidsmarkt tussen de lidstaten van de Europese Unie de realiteit is, waar ook Nederland van profiteert. Ten aanzien van verdringing van eigen inwoners op de arbeidsmarkt wordt gesteld, dat: de MOE-landers juist werkzaam zijn in die sectoren waar onvoldoende Nederlandse werkzoekenden te vinden zijn het Nederlanders ook vrij staat om in andere landen binnen de EU te gaan werken. Voor wat betreft het openstellen van de grenzen met Bulgarije en Roemenië zal het kabinet nog een besluit nemen en daarbij ook de economische ontwikkelingen in beschouwing nemen. Het hiervoor genoemde Risbo-rapport gaat met name in op de omvang van de groep en de vraag of de arbeidsmigranten uit MOE-landen tijdelijk of permanent in Nederland zullen verblijven. De vastgestelde omvang van personen in het Risbo-rapport bestaat uit ingeschrevenen bij het GBA, bij UWV ingeschreven werknemers (die niet bij het GBA staan ingeschreven), werknemers met een Pools-Duitse nationaliteit en ondernemers. Naast deze aantallen is er ook nog een aanzienlijke groep waar geen zicht op is omdat ze nergens geregistreerd staan. Landelijk wordt een jaarlijks stijgend beeld gezien, met een piek tussen juli 2007 en juli 2008, na de openstelling van de grenzen met Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen in Het aantal officieel in Nederland gevestigde MOE-landers (ingeschreven in het GBA) is sinds 1996 van ruim verzesvoudigd tot bijna per 1 januari Polen vormen daarbinnen een ruime meerderheid (55%), gevolgd door Bulgaren (16%) en Roemenen (10%). Verdere informatie uit het rapport in het kort: De arbeidsmigranten uit de MOE-landen zijn gemiddeld jong; meer dan de helft van de onderzoeksgroep van het Risbo is onder de 30 jaar, ruim een kwart is in de dertig en een klein kwart is over de veertig. Het zijn meer mannen (57%) dan vrouwen (43%). De meerderheid (72%) heeft een partner die in tweederde van de gevallen met hem of haar samenwoont. Bijna 60% heeft geen kinderen. Wanneer er kinderen zijn, wonen deze in tweederde van de gevallen nog in het herkomstland. Naarmate men langer in Nederland blijft, woont men vaker met een partner en/of kinderen in Nederland. Een deel van de migranten zal in Nederland blijven, tegelijk is voor een groot deel nog onduidelijk hoe lang men blijft. Ongeveer een

5 5 derde (31%) weet niet of en hoe lang ze nog in Nederland willen blijven; ruim een derde (36%) denkt hier korter dan 2 jaar te blijven; bijna 20% denkt langer dan 2 jaar maar korter dan 10 jaar te blijven. De resterende 14% wil tot zijn pensioen in Nederland blijven werken en/ of zich hier permanent vestigen Situatie in Zeewolde De kennis van de situatie in Zeewolde is op dit moment beperkt. Wat we wel weten is het volgende. GBA Immigranten moeten zich bij een gemeente (in de GBA) laten inschrijven als zij van plan zijn in het halfjaar volgend op de vestiging langer dan vier maanden in Nederland te verblijven. Arbeidsmigranten die korter verblijven vallen dus buiten deze registratie. In Zeewolde valt op dat met name het aantal geregistreerden met de Poolse nationaliteit van de eerste generatie in de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld is ( : 27 ingeschrevenen, waarvan 26 >15 jaar); per : 80, waarvan 77 >15 jaar) 3. Agrarische sector In de landbouw worden buitenlandse werknemers meestal ingezet voor seizoenswerk. Het gaat dan met name om de fruittelers (plukseizoen) en de (biologische) groentetelers (plant en oogstseizoen). Omvang van deze groep is niet bekend, verblijfsduur bij een agrariër is meestal beperkt, wat verder niet veel zegt over de verblijfsduur in Nederland of onze gemeente (gaan van het ene naar het andere agrarisch bedrijf). Met gebruikmaking van de afwijkingsregeling voor nevenactiviteiten is het mogelijk voor de categorie agrarische seizoensarbeiders op het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf huisvesting te bieden tot maximaal 50 personen en bij voorkeur in een logiesgebouw. Tot op heden is nog geen beroep gedaan op de afwijkingsregeling. Gemeente Houten hanteert voor seizoen- en piekwerkers (<12 weken) op agrarische bedrijven een meldingsregeling voor huisvesting in kampeermiddelen, omdat het gezien de korte termijn niet reëel wordt geacht om hiervoor een planologische procedure te volgen. De meldingsregeling (voor controle op (brand-)veiligheid en het tegengaan van (sociale) misstanden) is verder bedoeld om te voorkomen dat er illegaal mensen verblijven op de agrarische bedrijven. Bedrijfsleven Waar in de agrarische sector veelal sprake is van seizoensarbeid, gaat het bij bedrijven in andere sectoren om structureel werk, dat met tijdelijk personeel wordt ingevuld. Meerdere bedrijven op de bedrijfsterreinen in Zeewolde maken gebruik van (tijdelijke) buitenlandse arbeidskrachten. Voor 3 Bron: CBS Statline.

6 6 zo ver nu bekend betreft het in ieder geval Bakker, Becker, Van Dijk Foods, Delorange en Koops Hoewel zicht op het totale aantal buitenlandse arbeidskrachten ontbreekt, gaat het om een substantiële omvang. Alleen al via het uitzendbureau Covebo zijn er bij de eerste vier bedrijven meer dan 200 buitenlanders op uitzendbasis werkzaam. 3. Gemeentelijke uitgangspunten Verantwoordelijkheid Werven van extra arbeidskrachten brengt verantwoordelijkheid mee voor de huisvesting van deze mensen naar de maatstaven van de Nederlandse samenleving. Huisvesting is daarom een verantwoordelijkheid van werkgevers c.q. uitzendbureaus. De gemeente heeft haar taken op het gebied van de ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid niet alleen ten aanzien van de eigen burgers maar ook voor degenen die tijdelijk op haar grondgebied verblijven. De gemeente is verantwoordelijk om erop toe te zien, dat huisvesting op een verantwoorde wijze plaatsvindt, zonder verstoring van de openbare orde en veiligheid. Structureel of tijdelijk De demografische ontwikkeling in Nederland leidt tot een duidelijk tekort aan arbeidskrachten in verschillende sectoren Een verandering in deze situatie wordt niet voorzien, waardoor de aanwezigheid van buitenlandse werknemers naar alle waarschijnlijkheid een langdurig karakter heeft en mogelijk van structurele aard is 4. Het zoeken naar/faciliteren van tijdelijke oplossingen c.q. huisvestingsmogelijkheden is daarom alleen zinvol in afwachting van meer structurele voorzieningen en/of de opvang tijdens piekperioden. De gemeente heeft een sterke voorkeur voor kwalitatief goede huisvestingsoplossingen gericht op de lange termijn. 4 Uit schattingen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI, 2010) blijkt dat ook in de toekomst arbeidsmigranten uit de MOE-landen naar Nederland zullen komen. Dit heeft enerzijds te maken met de vraag naar extra handen in onze economie. Anderzijds is arbeidsmigratie een gevolg van het vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Dit betekent dat het nodig is om in beleid en uitvoering structureel rekening te houden met deze groep.

7 7 Omvang van de groep nu en in de toekomst De huidige omvang van de groep buitenlandse werknemers bij de nietagrarische bedrijven in Zeewolde is naar verwachting groter dan 200 personen. Verwacht mag en moet worden, dat deze groep met het aantrekken van de economie en de groei van bedrijven in de toekomst alleen groter wordt. Deze toename is echter niet met een prognose te onderbouwen, maar kan ondervangen worden met de aanname van een bandbreedte. De gemeente houdt rekening met een verdergaande groei van het aantal buitenlandse werknemers en gaat vooralsnog uit van een capaciteitsvraag met een bandbreedte werknemers. Onderscheid groepen De arbeidsmigranten die in Nederland werken, kunnen onderverdeeld naar duur en soort van het arbeidsverband. Duur arbeidsverbanden: 1) kortdurend a) piekwerkers (tot 8 weken) b) seizoenswerkers (tot 12 weken) 2) langdurig tijdelijk (> 12 weken - < 12 maanden) 3) > 12 maanden Soort arbeidsverbanden: a. Medewerkers in dienst van een uitzendbureau. b. Medewerkers in dienst bij een bedrijf in het land van herkomst, dat een contract heeft getekend voor werkzaamheden bij een Nederlands bedrijf. c. Medewerkers die direct in dienst zijn van Nederlandse bedrijven (zonder de assistentie van uitzendbureaus). d. Zelfstandigen zonder personeel (zgn. ZZP ers) die op eigen gelegenheid naar Nederland komen De kortdurende arbeidsverbanden vinden veelal plaats in de agrarische sector. Voor deze categorie wordt in het bestemmingsplan Buitengebied met gebruikmaking van de afwijkingsregeling voor nevenactiviteiten in het bestemmingsplan Buitengebied (Bijlage III, nrs. 15 t/m 17) de huisvesting van seizoensarbeiders voor het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van een logiesgebouw tot maximaal 50 personen. Verwachting is, dat de grootste groep in Zeewolde bestaat uit mensen die hier via een uitzendbureau langdurig tijdelijk (>12 weken - < 12 maanden) werkt. Het overgrote deel van de in ons land verblijvende Polen (en Bulgaren en Roemenen) heeft een contract voor een aantal maanden met een uitzendbureau waarbij vervoer en huisvesting voor hen wordt geregeld. Medewerkers uit groep b. woont veelal in hotels of gehuurde kamers, zeker wanneer het hoger opgeleid personeel betreft.

8 8 Groep c. is naar verwachting aanzienlijk kleiner dan de andere. Dit zijn met name mensen die gericht zijn op een langer of permanent verblijf in Nederland. Groep d is uiterst moeilijk in beeld te krijgen. Mogelijk is het beeld vaag doordat er juist bij deze groep sprake zou kunnen zijn van grijs of zwart werk. Tijdelijke werknemers in de agrarische sector met een kortdurend arbeidsverband worden in beginsel gehuisvest bij ter plaatse gevestigde agrarische bedrijven en bij voorkeur in een logiesgebouw. Voor deze huisvestingsvraag biedt het bestemmingsplan Buitengebied voldoende mogelijkheden. Voor seizoen- en piekwerkers (<12 weken) op agrarische bedrijven voor zover gehuisvest in tijdelijk geplaatste kampeermiddelen, wordt een meldingsregeling getroffen. Voor wat betreft de buitenlandse werknemers in andere sectoren richt de gemeente zich met name op de langdurig tijdelijke werknemers, die via een uitzendbureau werkzaam zijn. De groepen b en c zijn van dien aard, dat het aan de (Ned.) bedrijven is om binnen het reguliere woning-/(hotel)kameraanbod zorg te dragen voor huisvesting. Groep d. is te vaag en te ongrijpbaar. Lokale of regionale opvang Buitenlandse werknemers zijn niet alleen in Zeewolde werkzaam. Bijna iedere gemeente heeft hiermee te maken en is zoekende naar geschikte oplossingen voor huisvesting. In veel gevallen wordt (noodgedwongen) teruggevallen op tijdelijke oplossingen, omdat andere mogelijkheden beperkt of niet aanwezig zijn. Landelijk vallen kleinere plattelands gemeenten vaak terug op de mogelijkheden die een nabij gelegen stad biedt (bijv. tijdelijke opvang in herstructureringsprojecten, leegstand kantoren of daarvoor geschikte bedrijfspanden). Zeewolde kan niet terugvallen op een nabij gelegen stad en zal hoofdzakelijk haar eigen mogelijkheden moeten creëren. Praktisch gezien houdt dit in, dat een oplossing in redelijke mate tegemoet dient te komen aan zowel de huidige als de toekomstige vraag, zonder een overcapaciteit te creëren. Dit veronderstelt een of meerdere flexibele oplossingen. Belangrijk bij alle huisvestingsvormen is het vinden van een optimaal evenwicht tussen aantallen te huisvesten mensen en het draagvlak van de locatie. Een essentieel onderdeel voor draagvlak is de aanwezigheid van adequaat beheer. De omvang van de huisvesting in Zeewolde dient in redelijke mate tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige vraag naar buitenlandse werknemers in de gemeente..

9 9 Huisvesting in woningen De kern Zeewolde bestaat hoofdzakelijk uit de woonwijken. De huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk hier zijn, kan in woonwijken voor de omgeving overlast opleveren. De klachten richten zich op afwijkend woongedrag, geluidsoverlast, verpauperde indruk van woning en tuin, last van mensen die rondhangen en ontbreken van contact door wisseling van bewoners. Ook bestaat de kans dat er parkeerproblemen ontstaan doordat de arbeidsmigranten afzonderlijk over vervoermiddelen (autos en busjes) beschikken of worden gehaald en gebracht met busjes. Huidig uitgangspunt van de gemeente voor een woonbestemming is, dat het gaat om een woning geschikt voor één huishouden. Voor het begrip huishouden wordt hierbij uitgegaan van een continuïteit in de samenstelling van bewoners, waarbij deze onderling relationeel verbonden zijn. Van het laatste kan niet gesproken worden wanneer personen alleen een nationaliteit gemeen hebben, een werkgever, een beroep of studie. Juridisch gezien is het niet mogelijk om uitsluitend voor arbeidsmigranten het begrip huishouden te verbreden. Rekening houdend met een groep van buitenlandse werknemers zijn er dermate veel woningen nodig, dat dit voor de gemeente geen acceptabele oplossing is. Daarnaast wil en kan de gemeente niet voor een bepaalde groep personen een uitzonderingspositie creëren als het gaat om de definitie van woonbestemming. Geconcentreerde of decentrale huisvesting De meningen hierover zijn niet eensluidend. In Limburg en de Bollenstreek is inmiddels een voorkeur ontwikkeld voor clusters van (logies)gebouwen. Het is uiteraard niet helemaal vergelijkbaar, maar het heeft een COA-achtige opzet. Deze keuze heeft bepaalde voordelen, omdat beheer en toezicht door verhuurder, uitzendorganisatie of werkgever een vereiste is en op deze wijze beter te organiseren is. Concentratie van een grote groep heeft ook potentiële nadelen door de gemengde samenstelling (nationaliteiten en geslacht). Gedacht kan worden aan onderlinge spanningen en uitstraling op de omgeving. Om dit te voorkomen, is het nodig om het aantal personen in een gebouw te beperken en bij de gebouwen voldoende buitenruimte te hebben. Met het oog op de noodzaak van beheer en toezicht door verhuurder, uitzendorganisatie of werkgever en omdat: de groep een wisselende samenstelling heeft naar leeftijd, geslacht, gezinsverband (alleenstaand/echtpaar) en herkomst. de verblijfsduur van de individuele groepsleden in principe beperkt is tot enkele maanden.

10 10 terugkeer naar het land van herkomst uitgangspunt is, waardoor integratie in de Nederlandse samenleving op zich niet aan de orde is, lijkt clustering van een aantal kleinere gebouwen aan de rand/net buiten de kern Zeewolde de minst slechte oplossing. De gemeente prefereert (semi-) permanente woonvoorzieningen/logiesgebouwen voor maximaal 15 personen met voldoende buitenruimte clustering van een aantal van deze woonvoorzieningen/logiesgebouwen op een of meer locaties met het oog op toezicht en beheer locaties buiten de kern van Zeewolde Tijdelijke en tijdelijk aanvullende oplossingen De keuze voor een clustering van (semi-) permanente logiesgebouwen wil nog niet zeggen, dat deze op korte termijn beschikbaar zijn of (altijd) voldoende opvangcapaciteit hebben. Het is de vraag of vanuit de gemeente ruimte geboden moet worden voor tijdelijke (overbruggings)oplossingen in beide situaties Legalisering en verruiming van de huidige praktijk (gebruik van woningen) is echter geen prikkel voor realisatie van de gewenste kwalitatieve huisvestingsoplossingen en is ook juridisch niet te binden aan een bepaalde tijdsduur. Voor wat betreft tijdelijk aanvullende oplossingen en/of aanvullende opvangcapaciteit is de duur van deze behoefte naar verwachting een open vraag die niet vooraf beantwoord zal kunnen worden. Met het oog op de gewenste kwaliteit en de mogelijkheid dat tijdelijk zeer lang kan duren, kan beter worden geopteerd voor een ruime(re) schaalgrootte van de (semi-) permanente huisvesting. De gemeente is geen voorstander van tijdelijke overbruggingsoplossingen en/of aanvullende opvangcapaciteit van tijdelijke aard. In afwachting van een oplossing bestaat de bereidheid in principe wel om de bestaande huisvestingssituaties tijdelijk te gedogen, voor zover deze worden aangemeld en tot op heden niet tot klachten en aantoonbare overlast hebben geleid. Alternatieven De oplossingen die in den lande worden bedacht zijn heel divers en hangen ook vaak af van de lokale situatie. In stedelijke gemeenten wordt bijv. nagedacht en soms al concrete invulling gegeven, aan huisvesting in leegstaande (grote) kantoorpanden, woningen in reconstructiegebieden of leegstaande panden op bedrijventerreinen. Waar ook in kleinere gemeenten wel gebruik van wordt gemaakt, zijn gedateerde recreatieparken, die de huidige toerist niet meer aanspreken. Wat opvalt, is dat veel van de oplossingen die elders worden bedacht vaak van tijdelijke aard zijn. Alternatieven zijn in Zeewolde niet aanwezig.

11 11 4. Sociale component De (nu meestal Poolse) EU-medewerkers hebben na werktijd ook behoefte om zich te ontspannen. De gemeente kan zich door middel van bijvoorbeeld informatiemateriaal in de landstaal inspannen om de werknemers te wijzen op diverse mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen. Zo kan er in overleg met de sportbonden bijvoorbeeld een verkort lidmaatschap aangeboden worden bij de diverse sportverenigingen. Ook de geestelijke zorg verdient aandacht. De kerken zijn wellicht bereid om hun gebouwen te benutten voor diensten gericht op de doelgroep. De verenigingen kunnen de doelgroep mogelijkheden tot recreatie bieden. Voor het verlenen van medische zorg is de tijdelijke werknemer afhankelijk van de medewerking van de werkgever/uitzendorganisatie. Hier ligt ook een aandachtspunt van de gemeente. Indien een werkgever/uitzendorganisatie de medewerking van de gemeente wenst, moet er aangetoond worden dat de medische zorg goed geregeld is. Wellicht kan er onderwijs geboden worden aan EU-medewerkers in de vorm van volwasseneneducatie. 5. Kinderen van arbeidsmigranten Hoewel er geen signalen zijn, dat er kinderen meekomen met tijdelijke arbeidsmigranten is het wel nodig om hier alert op te blijven. Het Verdrag op de Rechten van het Kind geeft de overheid en daarmee ook de gemeente de taak om waar mogelijk zorg te dragen voor adequate opvang van het kind, bijvoorbeeld met onderwijs en toepassing van de leerplichtwet. Uitwerken van beleid op dit onderdeel is echter pas mogelijk als er een manier is gevonden voor het tijdig op de hoogte zijn van de komst van kinderen. 6. Toeristenbelasting In de Verordening op de heffing en invordering van een toeristenbelasting wordt het innen van belasting geregeld bij het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, woningen, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding, in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene in de Gemeentelijke Basis Administratie (persoonsgegevens) van de gemeente zijn opgenomen. Op het verblijf van buitenlandse werknemers is de toeristenbelasting dus van toepassing voor zover zij niet in het GBA zijn ingeschreven. De werkgevers/uitzendorganisaties c.q. aanbieders van de onderkomens zijn verantwoordelijk voor het innen en afdragen van de toeristenbelasting. 7. Certificering De laatste jaren is er regelmatig ophef over de wijze waarop tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland behandeld worden door Nederlandse werkgevers. Deze ophef is voor de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) de aanleiding geweest om een keurmerk te

12 12 ontwikkelen. Een keurmerk dat aangeeft dat de werkgever op een menselijke manier met zijn medewerkers omgaat. EUROPEAN LEGAL LABOUR CERTIFICATE (ELLC) Ondernemingen die het ELLC ontvangen worden minimaal 2 maal per jaar gecontroleerd op de wijze waarop zij omgaan met de buitenlandse medewerkers. Deze controle heeft onder andere betrekking op: 1. huisvesting (soort huisvesting, hoeveelheid m2 leefruimte, sanitaire voorzieningen, kookgelegenheid, brandveiligheid) 2. vervoer (verzekering, vervoersvergunningen) 3. medische zorg (afsluiten ziektekostenverzekering) 4. sociale begeleiding (introductieprogramma, informatie in de eigen taal) 5. controle op identiteitspapieren 6. vierentwintiguurs hulpdienst 7. handboek huis en leefregels in de taal van de medewerker Bedrijven die het certificaat ontvangen, leveren aantoonbaar goede zorg aan de werknemers. ORGANISATIE ELLC Het certificaat wordt uitgegeven door de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling, SKIA. Deze stichting geeft een certificaat uit, nadat zij van de externe, onafhankelijke controlerende organisatie, VRO, een signaal heeft gekregen dat de gecontroleerde organisatie voldoet aan de eisen. Evengoed trekt de stichting een certificaat weer in als blijkt dat een organisatie niet (meer) aan de eisen voldoet. Twee maal per jaar worden de eisen geëvalueerd en eventueel aangepast. Recent zijn in de norm de eisen op het gebied van sanitaire voorzieningen en voor kookgelegenheid explicieter en meer meetbaar gemaakt. KOSTEN Alle organisaties in Nederland die huisvesting verzorgen voor hun medewerkers kunnen, als zij aan de eisen voldoen, het ELLC/SKIA certificaat ontvangen. Uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden. Het entreegeld is 1750,- Euro (eenmalig), de jaarlijkse contributie is eveneens 1750,-. Beide bedragen zijn excl. BTW en exclusief de kosten voor de controles door VRO. VIA-leden krijgen op beide genoemde bedragen een korting van 250,- Euro. Ter aanvulling op de SKIA-voorwaarden geldt dat de SKIA een verantwoordelijkheid krijgt ter voorkoming dat gezinnen met jonge kinderen langdurig gehuisvest worden in woonunits. De normen die de Stichting Kwaliteit Waarborg (SKW) hanteert, komen ook in aanmerking. SKW Certificatie BV voert een toelatingscontrole uit. Deze controle bestaat uit een onderzoek naar het pand en een onderzoek naar

13 13 de administratie. SKW Certificatie BV voert eens per twee jaar een herhalingsonderzoek uit om te zien of er nog aan de certificaateisen wordt voldaan. Vanwege de eenduidige expertise op het gebied van huisvesting van EUmedewerkers en de hogere frequentie van de controles kiest de gemeente Zeewolde voor SKIA.

MOE-landers in Eindhoven

MOE-landers in Eindhoven Edhoven Op 1 januari 2011 staan er Edhoven zo n 2.200 geregistreerd het. Het is bekend dat lang niet alle zich het bevolkgsbestand laten registreren Op basis van een onderzoek van het Risbo nemen we aan

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Inleiding In de afgelopen jaren vindt in Nederland een grote instroom van arbeidsmigranten plaats, die voornamelijk te werk gesteld worden in de agrarische sector,

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg 29 januari 2013 Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg Versie Gemeente Venray Inhoudsopgave blz 1. Achtergrond 3 2. Doelgroep van beleid 3 3. Huisvestingsmogelijkheden binnen het

Nadere informatie

NATIONALE INTENTIEVERKLARING

NATIONALE INTENTIEVERKLARING NATIONALE INTENTIEVERKLARING VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN UIT DE EU Versie voor bestuurlijke vaststelling Aanleiding De arbeidsmigratie uit andere EU landen

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten Gemeente Montfoort 2013

g e m e e n t e M O N T F O O R T Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten Gemeente Montfoort 2013 Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten Gemeente Montfoort 2013 Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Montfoort 2013 2 1. Inleiding Europese wetgeving en wetgeving van de afzonderlijke lidstaten

Nadere informatie

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING REGIO RIVIERENLAND JANUARI 2008 2 HOOFDSTUK 1 AANLEIDING Agrarische bedrijven doen steeds vaker tijdelijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 10-9-2013 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse)

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen

Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 en tabel 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 2004 trad een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa, zoals Hongarije en

Nadere informatie

Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert. I. Inleiding

Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert. I. Inleiding Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert I. Inleiding De verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en vrij werknemersverkeer hebben geleid tot een forse groei van het aantal, al dan niet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleidsnotitie. huisvesting arbeidsmigranten gemeente Wierden. een zoektocht naar permanente vormen voor tijdelijke huisvesting

Beleidsnotitie. huisvesting arbeidsmigranten gemeente Wierden. een zoektocht naar permanente vormen voor tijdelijke huisvesting Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Wierden een zoektocht naar permanente vormen voor tijdelijke huisvesting 1. Inleiding De arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europese landen is de laatste

Nadere informatie

Herontwikkeling OUDE MELKFABRIEK Leunen. 2 Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray

Herontwikkeling OUDE MELKFABRIEK Leunen. 2 Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray 2 Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray Vennoten: In nauwe samenwerking met: Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray Programma: Welkom Wat hebben wij vernomen Behoefte en doelgroep Beleid Locatie Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten Voorbereidende raadsvergadering: 22 november 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 20 december 2011 : Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding Ambitie Reikwijdte Doelgroep 2

1. Inleiding Aanleiding Ambitie Reikwijdte Doelgroep 2 Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Ambitie 1 1.3 Reikwijdte 2 1.4 Doelgroep 2 2. Beleidsvisie 4 2.1 Algemene uitgangspunten 4 2.2 Prioritering

Nadere informatie

Structurele oplossing huisvesting MOE-landers

Structurele oplossing huisvesting MOE-landers Structurele oplossing huisvesting MOE-landers Gemeentenetwerk MOE-landers Ing. F.C. (Frans) Suijkerbuijk Adviseur Volkshuisvesting Gemeente Bergen op Zoom 3 november 2010 Inhoud presentatie Visie Ombuigen

Nadere informatie

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn Gelezen het voorstel xxx van XXX 2015, Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie Bed and Breakfast 3 2. Wettelijke kaders 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Leendert Koning. projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regio West-Brabant 1

Leendert Koning. projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regio West-Brabant 1 Leendert Koning projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 28-6-2013 Regio West-Brabant 1 Huisvesting arbeidsmigranten: Trends en voorbeelden Leendert Koning

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Gemeente Deurne. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Gemeenteblad nr. 267, 3 december 2015. 1. Inleiding

Gemeente Deurne. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Gemeenteblad nr. 267, 3 december 2015. 1. Inleiding Gemeenteblad nr. 267, 3 december 2015 Gemeente Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015 1. Inleiding In veel Brabantse gemeenten wordt een deel van de werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers,

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten

Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten 6 december 2012 1. Inleiding Binnen onze gemeente vinden veel arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa tijdelijk huisvesting. De huisvesting vindt plaats

Nadere informatie

Permanente bewoning vakantiehuisjes

Permanente bewoning vakantiehuisjes r gemeente ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Iedere recreant is welkom. Maar wonen in een vakantiehuisje in Ermelo mag niet! a i H 0 2 Gemeente Ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Inhoud

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Roemenie en Bulgarije

Arbeidsmigranten uit Roemenie en Bulgarije Arbeidsmigranten uit Roemenie en Bulgarije Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam) Praktijkcongres Huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Utrecht 9 december

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen.

Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen. Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen. Inleiding Met deze beleidsnotitie willen we duidelijkheid scheppen met betrekking tot de mogelijkheden voor het opstarten van

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN. Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten

GEMEENTE UDEN. Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten GEMEENTE UDEN Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Beleidslijn... 6 3. Algemene uitgangspunten... 7 4. Beleidskader per huisvestingsvorm...

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Samenvatting. I. Inleiding Ten Geleide Onderzoeksvragen & leeswijzer 10

Inhoudsopgave. Voorwoord. Samenvatting. I. Inleiding Ten Geleide Onderzoeksvragen & leeswijzer 10 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting I III V I. Inleiding 1 1.1 Ten Geleide 1 1.2 Onderzoeksvragen & leeswijzer 10 II. Nederland: migratie en sociale zekerheid 13 2.1 Ten Geleide 13 2.2 Immigratie

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Gemeente Oldebroek Gemeente Oldebroek J. de Regt beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Postbus 2 8096 ZG Oldebroek T. 0525 638200

Nadere informatie

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 1. Aanleiding Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende populariteit. De gemeente Valkenburg

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 Bed & Breakfast 1 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 2 Inhoudsopgave pag. 3 Algemeen pag. 4 Hoofdstuk 1 Definitie en voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

NATIONALE VERKLARING

NATIONALE VERKLARING NATIONALE VERKLARING VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN EU-ARBEIDSMIGRANTEN Aanleiding De arbeidsmigratie uit andere EU-landen (en vooral uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen)

Nadere informatie

ONTWERP Paraplubestemmingsplan

ONTWERP Paraplubestemmingsplan ONTWERP Paraplubestemmingsplan Gebruiksregels woningen en Procedureregel gemeente Noordwijkerhout Toelichting en Regels Ontwerp : 14 december 2009 Vaststelling gemeenteraad : Onherroepelijk : Toelichting

Nadere informatie

2 Arbeidsmigratie, definities en juridische aspecten

2 Arbeidsmigratie, definities en juridische aspecten ARBEIDSMIGRATIE, DEFINITIES EN JURIDISCHE ASPECTEN 2 Arbeidsmigratie, definities en juridische aspecten 2.1 Inleiding Arbeidsmigratie staat sterk in de belangstelling, zowel van het publiek als van de

Nadere informatie

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Gemeentenetwerk MOE-landers Ing. F.C. (Frans) Suijkerbuijk Adviseur Volkshuisvesting Gemeente Bergen op Zoom 7 april 2011 Inhoud presentatie

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmigranten. Inventarisatie Regio Noord-Veluwe

Quickscan arbeidsmigranten. Inventarisatie Regio Noord-Veluwe Quickscan arbeidsmigranten Inventarisatie Regio Noord-Veluwe Adviseurs: S.M. (Stephan) Reusken T. 06-338 14 654 E. stephan@necker.nl Datum: 23-1-2013 Quickscan arbeidsmigranten regio Noord-Veluwe / 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ruimte voor tijdelijke werknemers

Ruimte voor tijdelijke werknemers Ruimte voor tijdelijke werknemers 18 december 2012 Over de ruimtelijke mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders 2 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Grensoverschrijdende arbeid...

Nadere informatie

Onderzoeksnotitie: Werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten

Onderzoeksnotitie: Werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten Onderzoeksnotitie: Werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten André Corpeleijn* Meer en meer werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, vooral Polen, werken in Nederland. Sommige werknemers staan

Nadere informatie

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop Project Kompas Noordkop Projectgroep Voorzieningen 26 april 2013/concept 4 1 1. Inleiding Sinds een aantal jaren werken de gemeenten in de regio

Nadere informatie

NBBU Arbeidsmigranten

NBBU Arbeidsmigranten NBBU Arbeidsmigranten 2014-2015 Datum: 18 september 2015 Versie 1.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga NBBU Inhoud 1 2 Inleiding Resultaten 2 1.

Nadere informatie

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer Han Nicolaas Van de Poolse immigranten die in de jaren 9 naar Nederland kwamen, is inmiddels bijna 6 procent weer vertrokken. Dit aandeel is iets kleiner dan

Nadere informatie

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding CONCEPT DATUM 1 november 2007 ONDERWERP Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers Inleiding In het kader van de bestrijding van overlast in woonwijken is het terugdringen van illegale bewoning en

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 1. Aanleiding In Noord-Holland Noord wordt een deel van de huidige werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn

Nadere informatie

Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen.

Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen. AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 105847 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: Onderwerp: Arbeidsmigranten Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop Project Kompas Noordkop Projectgroep Voorzieningen 14 maart 2013/concept 3 1 1. Inleiding In 2009 heeft de regio West-Friesland (met uitzondering

Nadere informatie

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer Vraag vooraf Wat is het belangrijkste dat met de uitvoering van de Wabo de afgelopen 2 jaar is bereikt voor onze gemeenschap? Reflectie eerste uitwerking Raadscommissie

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND

HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND PROJECT ROND HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN ZIT ER OP: HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND Januari 2016 Resultaten Kompas Noord-Kennemerland: Minder excessen, meer legalisatie rond aanvragen voor

Nadere informatie

Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden

Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden Bert Oostdijk BK6U112: Ontwerpstrategieën voorprobleemwijken Overbewoning in Charlois Wijkbewoners ondervinden overlast door overbewoning

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Feesten op het platteland. het hokjesdenken voorbij?

Feesten op het platteland. het hokjesdenken voorbij? Feesten op het platteland het hokjesdenken voorbij? Visie BZK en VROM Oordeel Minister BZK in 2005: Een jongerenkeet moet voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2003 en aan de

Nadere informatie

Notitie Huisvesting Tijdelijk Werknemers uit de MOElanden in Noord-Holland.

Notitie Huisvesting Tijdelijk Werknemers uit de MOElanden in Noord-Holland. Notitie Huisvesting Tijdelijk Werknemers uit de MOElanden in Noord-Holland. Inhoud I. Inleiding II. Aard en Omvang. III. Ervaringen met huisvesting van tijdelijke werknemers. IV. Gewenste situatie en rol

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Beleidsadvies Midden- en Oost- Europeanen en Middelengebruik (Mainline)

Beleidsadvies Midden- en Oost- Europeanen en Middelengebruik (Mainline) Beleidsadvies Midden- en Oost- Europeanen en Middelengebruik (Mainline) Evaluatie van inhoud en bruikbaarheid Op 16 december 2010 bracht Mainline het beleidsadvies Alcohol en druggebruikers uit Midden-

Nadere informatie

Beleidsnota huisvesting seizoenarbeiders

Beleidsnota huisvesting seizoenarbeiders Beleidsnota huisvesting seizoenarbeiders Inleiding. In de agrarische sector is de vraag naar seizoenarbeiders groot. Omdat er in Nederland geen personeel is te vinden dat dit werk wil verrichten, komen

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten In 2015 heeft het Verwey-Jonker Instituut binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving twee onderzoeken uitgevoerd met als onderwerp recente

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Offerte aanvraag Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten De Kop Van Noord- Holland/regio Noord-Holland Noord (21juli 2017)

Offerte aanvraag Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten De Kop Van Noord- Holland/regio Noord-Holland Noord (21juli 2017) Offerte aanvraag Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten De Kop Van Noord- Holland/regio Noord-Holland Noord (21juli 2017) 1. Inleiding De bouw, agribusiness, toerisme en logistiek zijn belangrijke sectoren

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen

Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen Beleidsregels permanente bewoning van Recreatieverblijven Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 11 februari 2015 Nota van Zienswijzen, Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

gemeente Tilburg Midden en Oost Europeanen: Last of gast? Polen.

gemeente Tilburg Midden en Oost Europeanen: Last of gast? Polen. Midden en Oost Europeanen: Last of gast? 0. Inleiding Van oudsher vangen arbeidsmigranten de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt op. Ook in Tilburg. In Tilburg wonen en werken er naar schatting tussen

Nadere informatie

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden overwegende, dat het in het kader van de handhaving van permanente bewoning

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

ZLTO Ondernemerscafé. - Huisvesting arbeidsmigranten - Asbestsanering en Zonnepanelen. Donderdag 24 januari 2013

ZLTO Ondernemerscafé. - Huisvesting arbeidsmigranten - Asbestsanering en Zonnepanelen. Donderdag 24 januari 2013 ZLTO Ondernemerscafé - Huisvesting arbeidsmigranten - Asbestsanering en Zonnepanelen Donderdag 24 januari 2013 Agenda 1. Opening en welkom Huisvesting arbeidsmigranten 2. Korte toelichting op de visie

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Actieplan. Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer

Actieplan. Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer Actieplan Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn tienduizenden

Nadere informatie

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Aanleiding Op 11 november 2008 is door de toenmalige gemeente Bodegraven beleid vastgesteld voor kamerbewoning. De aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Welkom bij het Symposium Arbeidsmigranten. Eindhoven, 30 november 2017

Welkom bij het Symposium Arbeidsmigranten. Eindhoven, 30 november 2017 Welkom bij het Symposium Arbeidsmigranten Eindhoven, 30 november 2017 Onderzoek naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk de Metropoolregio Eindhov Dr. Marleen van der Haar Projectleider m.vanderhaar@hetpon.nl

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie