JAARKATERN Basisschool t Kämpke Ottershagenweg LT Lattrop Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKATERN Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2014-2015. Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail dir.atol@konot.nl www.kampke."

Transcriptie

1 JAARKATERN Basisschool t Kämpke Ottershagenweg LT Lattrop Tel Fax

2 Inhoud Jaarkatern De basisschool t Kämpke in Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Wie zijn wij Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Vakantierooster Vrije dagen/studiedagen Verandering methodes Kwaliteitszorg Resultaten Handelings- en opbrengstgericht werken Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Ouders als partner Samenstelling MR/OR (Ouderraad) en vergaderdata MR jaarverslag Ouderbijdrage/kosten schoolreisje en JDD Communicatie en informatievoorziening; alleen bij veranderingen Praktische zaken BSO, wie wat waar Wijzigingen in de schoolgids

3 1. Wie zijn wij? Op onze school werken directie en leerkrachten samen om het onderwijs te verzorgen aan de ons toevertrouwde leerlingen. Een aantal leerkrachten hebben speciale taken waarvoor ze vrij geroosterd zijn van lesgevende taken en/of niet groepsgebonden taken. Het onderwijsondersteunend personeel is er voor o.a. administratieve ondersteuning, de schoonmaak en onderhoud van het gebouw. Groepsindeling schooljaar Directie Locatiecoördinator Meneer Huub Juf Brigitta Meester Jaap Groep 1-2 Juf Jolanda maandag en dinsdag Juf Corine woensdag t/m vrijdag Juf Krista zij vervangt juf Corine tijdens haar ouderschapsverlof Groep 3-4 Juf Maaike maandag, dinsdag en woensdag één keer in de veertien dagen Juf Leonie woensdag één keer in de veertien dagen, donderdag en vrijdag Groep 6-7 Meester Jaap maandag, donderdag en vrijdag Vacature dinsdag en woensdag Groep 5-8 Vacature Niet-groepsgebonden taken IB-er (Intern begeleider) Juf Nicole ICT-er (Coördinator informatica, communicatie en techniek) Meester Robert SO-er (Schoolopleider) Juf Marita en juf Marian in het kader van het opstarten als opleidingsschool ICC-er (Interne cultuurcoördinator) Nog nader in te vullen. SCP (Schoolcontactpersoon klachtenregeling) Nog nader in te vullen. BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) In het komende schooljaar worden nieuwe BHV-ers opgeleid 3

4 2. Onderwijs 2.1 Schooltijden en cohort Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode t/m aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs gegeven. Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De MedezeggenschapsRaadoudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. Schooltijden Maandag t/m vrijdag Van uur tot uur (alle groepen) Groepen 1 en 2 Vrijdag van uur tot uur! Er is drie kwartier pauze tussen de middag voor de kinderen. Zij eten samen met hun leerkracht. en gaan daarna onder toezicht buiten spelen. Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar cohort groep 8 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep 2 groep totaal Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels deze schoolgids en is aan de MedezeggenschapsRaad (MR) voorgelegd ter instemming. We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken. In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weekmmer vermeld. Schoolweek van Weeknr. Reden 45 Koale Karmis 8 Carnaval 15 Paasweekeinde 3 dagen t.g.v. vrije dagen/vakantie 20 Hemelvaart 22 Studiedag

5 2.2 Gymrooster De gymzaal die tot voor kort in gebruik was is door de verkoop door de gemeente Dinkelland per 1 augustus 2014 niet meer te gebruiken. Bij het aanleveren van deze katern bij de drukker is nog niet betekend hoe het gymrooster er het komende schooljaar zal gaan uitzien. U wordt hiervoor in het nieuwe schooljaar r zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 2.3 Vakantierooster Overzicht van de vakanties van tot en met Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Voorjaarsvakantie Pasen Koningsdag Tulp/Mei Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Vrije dagen/studiedagen Vrijdag 5 september 2014 Donderdag 23 oktober 2014 Dinsdag 25 november 2014 Woensdag 15 april 2015 Dinsdag 26 mei Verandering methodes Naast de rekenmethode WIG voor groep 3-8 is dit jaar voor groep 1-2 gekozen voor de methode Rekenrijk. Tevens zijn de benodigde rekenkist voor groep 1 en 2 en reken materialen voor groep 3-8 aangeschaft. Beide methoden zijn dit jaar geïmplementeerd onder begeleiding van Arlette Buter. 3. Kwaliteitszorg Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder Kwaliteitszorg op t Kämpke een korte beschrijving van de wijze waarop wij aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen wij u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven wij in het kort wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat wij in het komende jaar op dit vlak gaan doen. 3.1 Resultaten Resultaten voor de Cito-eindtoets Onderstaand de gegevens van de Cito Eindtoets Dit is het laatste jaar dat de basisscholen deelnemen aan deze toets. Met ingang van het schooljaar nemen alle basisscholen deel aan de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs dit in april 2015 zal worden afgenomen. 5

6 De Cito Eindtoets ligt dit schooljaar (2013/2014) boven het landelijk gemiddelde. Score: 536,8 terwijl het landelijk gemiddelde 534,6 was. De voorgaande de twee schooljaren lagen de scores 2013: 533,9 onder en 2012: 537,0 boven het landelijk gemiddelde. Eindscore CITO taal: 73,4 Dit is boven het landelijk gemiddelde van 71,6. Eindscore CITO rekenen: 42,9 Dit is boven het landelijk gemiddelde van 40, Sociaal-emotionele ontwikkeling In de afgelopen twee jaar is begonnen met de invoering van een sociaal-emotioneel registratiesysteem, genaamd Zien! Dit systeem is opgenomen in ons Leerlingvolgsysteem (LVS) binnen ParnasSys. Leerkrachten en leerlingen vullen vragenlijsten in die betrekking hebben op het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen. Wij kunnen op dit moment nog geen resultaten op schoolniveau aangeven. Wel wordt het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen besproken in de groepsbesprekingen. Hierop aansluitend zijn er waar nodig actieplannen opgesteld. Vanaf het schooljaar is het mogelijk om inzage te geven over de behaalde resultaten en de verkregen inzichten op schoolniveau Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De uitstroomgegevens zijn weergegeven in A, B, C, D en E(stroom). Praktijkonderwijs PrO A: VMBO Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) (waaronder extra zorgklas) B: VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) C: VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg, Gemengde en Theoretische Leerweg (KGT) D: HAVO/VWO. E: VWO-extra Schooljaar Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Handelings- en opbrengstgericht werken Handelingsgericht werken (HGW) Opzetten van effectieve leerling en zorgstructuur om de cyclus voor handelingsgericht werken te kunnen uitvoeren. Instellen van groepsbespreking met hele team. Verbeteren communicatie met ouders in kader van HGW. Voorwaarde voor het kunnen werken op meerdere niveaus is dat er een effectief klassenmanagement is. Dit jaar hebben wij de afspraken hiervoor opnieuw bekeken en waar nodig aangepast en/of aangevuld. Deze zijn in het borgingsdocument opgenomen. Aandacht voor het directe instructiemodel wordt weggezet in het kader van het werken met kansrijke combinatiegroepen. Wij werken met groepsplannen waarin wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn en waarin school- en groepsdoelen worden gesteld per vakgebied. 6

7 Er is voor elke leerling een dossier opgesteld. Voor die leerlingen waar het werken op een eigen leerlijn nodig is, is er expertise aanwezig bij de ib-er om een OOP op te stellen (onderwijs ontwikkelingsperspectief) Opbrengstgericht werken (OGW) Wij volgen onze leerlingen door in het midden en aan het einde van het schooljaar Citotoetsen af te nemen over 8 jaren basisonderwijs van groep 1 t/m 8. Dit doen wij op basis van de 10 stappen van het FOCUS traject : opbrengstgericht werken op basis van datafeedback. De opbrengsten van de toetsen worden geanalyseerd en besproken. Wij stemmen ons onderwijs af op de behaalde resultaten en stellen onze plannen structureel bij. Wij stellen ambitieuze, reële en haalbare doelen. Wij bespreken de toetsresultaten op teamniveau en maken afspraken en stellen doelen bij, met als doel de opbrengsten, resultaten te verhogen. Terugblik op afgelopen schooljaar In het afgelopen schooljaar hebben wij ingezet op het vak spelling met als doel de resultaten te verhogen en een doorgaande lijn m.b.t. aanpak, instructie en afspraken te verwezenlijken. Wij zijn hierin begeleid door deskundigen van de UT te Enschede (het Focustraject). Wij hebben op schoolniveau afspraken gemaakt op dit vakgebied en werken volgens deze afspraken. Middels flitsbezoeken door de directie is er gekeken of er sprake is van een doorgaande lijn in het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Op een paar kleine zaken na hebben wij met elkaar kunnen vaststellen dat dit zichtbaar is geworden. De punten die ter verbetering zijn worden opgepakt en zullen volgend jaar worden bekeken tijdens nieuwe flitsbezoeken. In de groepsplannen voor rekenen hebben wij dit jaar ook aandacht voor het maken van subgroepen om leerlingen na toets afname nog beter te kunnen begeleiden. Op het gebied van rekenen zijn er klassenboeken geweest om te kijken hoe wij ons professionaliseren op het gebied van de directe instructief (IGDI model). Er begint een doorgaande lijn zichtbaar te worden; aandachtspunten binnen dit model zijn: de verlengde instructie, korte instructie en diagnostische gesprekken met leerlingen. Het werken met een kladbladje en de warming up als start van de rekenles zijn nieuwe toevoegingen die zichtbaar zijn in het handelen van de leerkrachten op onze school.. Rekenen Implementatie van WIG en het groepsplan rekenen, deze aanvullen met normgerichte groeps- en schooldoelen onder begeleiding van Arlette Buter. Centraal staat het directe instructiemodel waarbij dit jaar aandacht was voor doelgericht werken, warming up, korte instructie en het gebruik van het kladblaadje en de vertaalcirkel. Focus was of alle leerlingen in de rekenles ook aan het rekenen zijn. Rekenmaterialen zijn geactualiseerd. Groep 1-2 heeft zich uitgesproken voor het gaan werken met de methode Rekenrijk. De leerlijnen zijn geactualiseerd. Evaluatie van het groepsplan tijdens de groepsbesprekingen onder begeleiding van de iber en directie is structureel opgenomen in de jaarplanning. Leerlingvolgsysteem Studiemiddag over ZIEN onder begeleiding van externe begeleider (Driestar) Bespreken van resultaten ZIEN tijdens groepsbespreking op groepsniveau. Opstellen van actieplan voor groep en/of individuele leerling op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. ICT Start gemaakt met actualiseren van software en hardware. 7

8 Sociaal emotionele ontwikkeling Het team heeft een studiemiddag gehad om meer informatie te verkrijgen over het afnemen en werken met het registratiesysteem ZIEN! Tijdens groepsbesprekingen en is er met de ib-er gekeken naar mogelijke signalen die vragen om het opstellen van een actieplan. Opbrengstgericht werken Dit jaar zijn wij begonnen samen als team de resultaten op groeps - en schoolniveau met elkaar te bespreken, verklaren en daar waar nodig actie te ondernemen. In de groepsplannen wordt één en ander verwerkt, opnieuw doelen gesteld. Naast de doelen voor het leerstofaanbod zijn er dit jaar ook normgerichte doelen op groeps- en schoolniveau in de groepsplannen verwerkt Plannen komende schooljaar Evalueren schoolplan en opstellen van schoolplan Implementatie HGW cyclus en opbrengstgericht werken volgens het FOCUS traject Uitvoeren schoolondersteuningsprofiel Realiseren van een time-outplek op onze school Implementatie Rekenrijk (1-2) en WIG(3-8) Invoeren Onderbouwd in groep 1-2 Implementatie nieuwe Estafette groep 4t/m 7 en plan van aanpak voor leesmotivatie in groep8 Starten met een meerjarig traject Positief pedagogisch klimaat. Dit traject zal deels op atol niveau plaatsvinden en deels op schoolniveau. Wij worden hierbij begeleid door KPC. Voor basisschool t Kämpke zullen de speerpunten liggen op: ouderbetrokkenheid, samenwerkend leren en aandacht voor maatschappelijke en culturele onderwerpen. Binnen het handelings- en opbrengstgericht werken zijn er de volgende specifieke ontwikkelingsgebieden: Implementeren van een doorgaande lijn in de cyclus van de 1-zorgroute (HGW enogw) Ontwikkelen van complexe leerkrachtvaardigheden binnen het werken in combinatiegroepen Groepsplan rekenen verder actualiseren; aandacht voor het werken met subgroepen Groepsplan technisch lezen en begrijpend lezen actualiseren en opzetten Stappen van het FOCUS traject (OGW)verder implementeren: aandacht voor normgerichte doelen en evaluatie binnen alle groepsplannen Aandacht voor het uitvoeren van het schoolondersteuningsprofiel Opzetten van een doorgaande lijn in het coöperatief samenwerken en leren Rekenen Verder implementatie van de twee nieuwe methodes. Aandacht voor het toepassen van de vertaalcirkel, verlegde instructie en diagnostische gesprekken. Inzetten van rekenmateriaal. Verrijkingsmateriaal uitzoeken. Taal Lezen Implementeren Estafette(groep 4-7) Opstellen van een plan van aanpak voor bevorderen van de leesmotivatie in groep 8 Woordenschat 8

9 Werken aan een doorgaande lijn voor groep 1-8 in woordenschatontwikkeling op basis van de didactiek van Verhallen. Hierin specifieke aandacht voor het werken met coöperatieve werkvormen. Begrijpend luisteren en lezen Uitwerken van een doorlopende leerlijn van begrijpend luisteren (groep 1-3) naar begrijpend lezen( groep 4-8). Specifieke aandacht voor pre teaching, begeleide in oefening en aandacht voor de uitdaging voor de betere leerling. Invoeren van het nieuwe rapport en oudervertelavond Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het protocol voor meer en hoogbegaafdheid moet worden uitgewerkt. Aanbod voor deze leerlingen schoolbreed opzetten. Oriënteren op een methode voor sociale emotionele ontwikkeling. 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Terugblik in schooljaar Een aantal leerkrachten hebben deelgenomen aan een workshop uit het professionaliseringsaanbod van Konot. De directies en CvB volgen een posthbo-opleiding om zich verder te bekwamen op het gebied van Onderwijskundig Opbrengstgericht Leiderschap. Als team hebben wij ons dit jaar verder geprofessionaliseerd in het toepassen van het IGDI model, handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken Scholing in Elk teamlid volgt dit jaar opnieuw tenminste 1 workshop of leergang uit het professionaliseringsaanbod van de Stichting Konot. Daarnaast rondt de directie hun posthbo-opleiding dit jaar af. Hierop aansluitend zullen zij samen met de ib-ers van atol deelnemen aan de Leergang Educatief partnerschap. Deze leergang is voor alle directies en ib-ers binnen stichting Konot. Meneer Jaap zal de opleiding voor Basisbekwaam Leidinggeven van Magistrum gaan afronden. Als team bekwamen wij ons verder in het directe instructiemodel en het ontwikkelen van complexe leerkrachtvaardigheden die nodig zijn in het lesgeven aan combinatiegroepen. 4. Ouders als partner 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging Medezeggenschapsraad : Ouders: Voorzitter: Yvonne Brunninkhuis (GMR) Secretaris: Carolien Niehof Personeel: Maaike Mensink vacature Oudervereniging: Het dagelijks bestuur van het oudervereniging bestaat uit: Voorzitter: Merel Roelofs Secretaris: Claudia ter Haar Penningmeester: Joost Oortman 9

10 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op een algemeen toegankelijke plaats op de school ter inzage wordt gelegd, geplaatst wordt op de schoolwebsite en ter informatie digitaal gezonden wordt aan het secretariaat van de GMR en van het College van Bestuur. 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 Het komend schooljaar is de ouderbijdrage als volgt : Groep 1 en 2 : Groep 3,4,5,6 : Groep 7 : Groep 8 : 15 Euro 30 Euro 35 Euro 50 Euro 4.4 Communicatie en informatievoorziening Omdat wij het belangrijk vinden dat alle informatie zo snel en goed mogelijk en ook nog tegelijkertijd bij onze ouders en verzorgers komt communiceren wij zoveel mogelijk digitaal. Dat doen wij o.a. d.m.v. onze Nieuwsbrief dat een keer per maand wordt uitgegeven. Daarnaast wordt groepsgebonden informatie zoveel mogelijk digitaal door de leerkrachten verstuurd. Wij vragen u dringend verzoeken om wijzigingen van telefoonmmers en adressen door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind, of dit door te geven aan de directie. Wilt u de directie een bericht mailen dan kan dat via Tevens kunt u informatie vinden op onze schoolwebsite: waar u de schoolinformatie kunt vinden: schoolplan, schoolgids, protocollen, groeps- en schoolnieuws, agenda, etc. NB. voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de wijze van communiceren verwijzen we naar onze schoolgids Praktische zaken 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO) Pardoes is de buitenschoolse opvang, direct naast de school gelegen. U kunt contact opnemen met K.M. Oude Oosterik. Tel.nr , De toeleverende peuterspeelzaal in Lattrop is KDO Pardoes; met genoemde speelzaal is een goed contact. Wij komen 3 keer per jaar bij elkaar voor overleg. Enkele afspraken zijn: toekomstige leerlingen die in december 4 jaar worden, worden na de kerstvakantie op de basisschool geplaatst; toekomstige leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden, worden door hen nog opgevangen tot de zomervakantie; deze afspraken worden per jaar geëvalueerd en als er evt. veranderingen plaats vinden, zullen de desbetreffende ouders zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Bij plaatsing op onze school vragen we de leiding van de peuterspeelzaal naar het functioneren van het kind op de peuterspeelzaal; zij vullen een overdrachtsformulier in. De ouders leveren dit in op school. Kinderen die bijna 4 jaar zijn, bezoeken met de leidster van Pardoes de school voor een tijd van ca. één uur. Er is een overdracht over de 4-jarigen tussen de leiding van Pardoes en de leerkracht van groep 1. 10

11 5.2 Wijzigingen in de schoolgids 3.8 Klachtenregeling en Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Waar mensen werken, gaat er ook wel eens iets mis en het is goed als we daarover met elkaar in gesprek gaan. Wat kan er zoal mis gaan? U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over de manier waarop zaken op school geregeld zijn, over de manier waarop leiding wordt gegeven, de wijze waarop de leerkracht van uw kind in een bepaalde situatie heeft gehandeld en u wilt daarvan melding maken. Veruit de meeste grieven over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokken partijen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de schoolcontactpersoon. Indien bij de schoolcontactpersoon een melding/klacht wordt ingebracht, kan de directeur hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit is afhankelijk van de aard van de melding/klacht. Als de betrokken partijen er echter onderling niet uitkomen is het goed om over een regeling te beschikken waarin de individuele rechten vastgelegd zijn en waarin zorgvuldig de interne rechtswegen aangegeven worden. Ook Konot beschikt over zo n regeling. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder ziet u een schema waarin de klachtenprocedure wordt samengevat. De complete klachtenregeling van Konot is te vinden op de website van Konot, onder de knop ouders, bij protocollen Uiteraard kunt u er van uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Schema meldingen/klachtenprocedure Klager melding/klacht Aangeklaagde over: 1. algemene of organisatorische zaken (overblijfregeling, schoonmaak, onderhoud, sponsoring, enz) 2. onderwijskundig of pedagogisch handelen (begeleiding van leerlingen strafmaatregelen beoordeling van leerlingen inrichting van de schoolorganisatie enz.) 3. ongewenst gedrag van leerlingen, medewerkers, directie in de schoolcontext (b.v. pesten, agressie/geweld, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, discriminatie /racisme) 4. vermeend zedendelict op school 5. misbruik, mishandeling, verwaarlozing en andere ernstige problemen in de privé-situatie Hierna treft u de route aan die afhankelijk van het type melding/klacht- gevolgd wordt. Een verklaring van de afkortingen leest u onderaan deze paragraaf Algemeen of organisatorisch Onderwijskundig of pedagogisch handelen Gesprek ouder Ongewenst gedrag Zedendelict op school Meldplicht voor personeel bij Huiselijk geweld en kindermishandeli ng (meldcode) Vermoeden bij 11

12 leerkracht bestuur Leerkracht. schooldirectie schooldirectie SCP informeert schooldirectie In kaart brengen van signalen SCP SCP: meldplicht collegiale consultatie en raadplegen AMK Meldplicht school- directie bij CvB Konot oudergesprek zorg uitspreken (eventueel met directie als aandachtsfunctionaris erbij) (externe) VP (externe) VP wegen van aard en ernst CvB Konot CvB Konot CvB Konot CvB Konot spreekt vertrouwens Klachten commissie Klachten commissie. Klachten commissie. inspecteur Aangifte bij politie beslissen. hulp organiseren en effecten volgen of. melden en bespreken Toelichting In de eerste twee kolommen gaat het om meldingen en klachten over zaken die op schoolniveau misgaan, hetzij op organisatorisch gebied (bijvoorbeeld melding met betrekking tot slechte hygiëne) of meer op onderwijskundig of pedagogisch gebied (oneens met keuze van een bepaalde werkwijze). In de derde kolom gaat het om meldingen en klachten over zaken die op groepsniveau of schoolniveau misgaan ten aanzien van ongewenst gedrag als pesten, agressie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten en discriminatie & racisme. In de vierde kolom (melding m.b.t. vermeend zedendelict) is er de plicht hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De vijfde kolom betreft zaken die mis kunnen gaan in de privésituatie van kinderen. Als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij de verplichting de vijf stappen die in deze kolom zijn opgenomen te doorlopen (de meldcode). Doel van de Meldcode is om te helpen bij het herkennen en het er naar handelen bij signalen die op kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen duiden. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De route van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling biedt via een stappenplan ondersteuning aan directie en medewerkers werkzaam binnen de school. Het vijfstappenplan geeft aan wat er het beste kan worden gedaan wanneer er verwaarlozing, mishandeling of misbruik wordt gesignaleerd. 12

13 In de regeling zijn verschillende mensen/functionarissen betrokken. Een aantal hiervan behoeft wellicht toelichting. De schoolcontactpersoon is door de school aangewezen (en is veelal een leerkracht). Hij of zij kan de klager eerste opvang bieden, bijstaan, en advies geven en zo mogelijk helpen of bemiddelen om tot een oplossing te komen. Hij of zij kan de klager zo nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een externe functionaris die de klager bijstaat en van advies dient. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij het vinden van een oplossing, adviseert en ondersteunt eventueel bij het eventueel indienen van een schriftelijke klacht en de verdere procedure bij de klachtencommissie. Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Het College van Bestuur van Konot kan worden benaderd indien er geen oplossing is gevonden en/of het probleem het schoolniveau overstijgt. De klachtencommissie is een externe commissie die ingeschakeld kan worden indien er geen oplossing is bereikt door eerdere stappen. Konot is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen en maakt gebruik van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) die onder deze stichting ressorteert. De LKC onderzoekt de klacht. Dit kan volgens drie routes: Route 1: doorsturen klacht naar schoolbestuur. Mocht de klacht door het bevoegd gezag niet naar de tevredenheid van de klager worden opgelost, dan gaat de Commissie alsnog over tot formele behandeling van de klacht. Route 2: mediation/bemiddeling. De commissie kan ook van mening zijn dat gesprekken tussen beide partijen tot een snellere en betere oplossing van het probleem kunnen leiden. Zij stelt daartoe dan een bemiddelaar (mediator) beschikbaar. Als partijen hier niet voor open staan of als de bemiddeling geen resultaat heeft, start de Commissie alsnog de formele klachtbehandeling op. Route 3 Formele klachtbehandeling door de Commissie: op basis van een openingsbrief aan klager en verweerder met daarin een samenvatting van de klacht, onderzoekt de Commissie de klacht op basis van het principe van hoor en wederhoor en beoordeelt zij, na een hoorzitting, of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. De LKC is multidisciplinair samengesteld: juridische, bestuurlijke, onderwijskundige, medische, orthopedagogische en psychologische kennis en ervaring zijn aanwezig. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt bepaald welke drie commissieleden de klacht behandelen. Uiteraard blijft de weg open om (ook) contact te zoeken met de vertrouwensinspecteur. Gebruikte afkortingen: SCP Schoolcontactpersoon CvB VP KC AMK ZAT College van Bestuur Vertrouwenspersoon Klachtencommissie Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Zorg Advies Team (waarin ook Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) betrokken zijn Als het doorlopen van bovenstaande route niet tot een oplossing leidt, kan een schriftelijke klacht bij de LKC worden ingediend. Eventueel kan ook rechtstreeks een klacht bij de LKC worden ingediend. De vertrouwenspersonen van Konot kunnen u in dit proces begeleiden. 13

14 Belangrijke telefoonmmers/gegevens: Schoolcontactpersoon: <namen en telefoonmmer school> Vertrouwenspersonen: Monica Buijinck, of Maaike de Jong, Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): Externe klachtencommissie: Landelijk Klachtencommissie (LKC) p/a Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, , 14

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Ouders als partner... 7 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 7 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 8 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp 8...

Nadere informatie

JAARKATERN Basisschool n Esch Schoolstraat PS Tilligte

JAARKATERN Basisschool n Esch Schoolstraat PS Tilligte JAARKATERN Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte 2014-2015 Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.atol@konot.nl www.esch-tilligte.nl Inhoud Jaarkatern 1. Wie zijn wij... 3 2. Onderwijs...

Nadere informatie

Conciërge Meneer Patrick. Intern Begeleider Juf Judith. Juf Ilona

Conciërge Meneer Patrick. Intern Begeleider Juf Judith. Juf Ilona Inhoud Jaarkatern Basisschool n Esch 2015-2016... 2 1. Wie zijn wij?... 2 Groepsindeling schooljaar 2015-2016... 2 Niet-sgebonden taken... 2 2. Onderwijs... 3 2.1 Schooltijden en cohort... 3 2.2 Gymrooster...

Nadere informatie

groep 3b juf Inge maandag en dinsdag Basisschool de Meander in 2015-2016

groep 3b juf Inge maandag en dinsdag Basisschool de Meander in 2015-2016 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 8 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 8 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp 8... 9 4.4 Communicatie en informatievoorziening...

Nadere informatie

Basisschool n Baoken in 2015/2016

Basisschool n Baoken in 2015/2016 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik)... 7 4. Ouders als partner... 7 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 7 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Inhoud Jaarkatern

Onderwijsgemeenschap Inhoud Jaarkatern Onderwijsgemeenschap 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 7 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 7 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente Juli 2014 Voorwoord De stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente (Konot) wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Quo Vadis. November 2014

Klachtenregeling. Stichting Quo Vadis. November 2014 Klachtenregeling Stichting Quo Vadis November 2014 Voorwoord Stichting Quo Vadis wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden waarin onze kernwaarden respect,

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

6. E E N F I J N E, V E I L I G E S C H O O L.

6. E E N F I J N E, V E I L I G E S C H O O L. Verder wordt gebruik gemaakt van Internet en e-mail waar het gaat om verwerven van informatie en het onderhouden van communicatie. In elk lokaal zijn twee computers beschikbaar, die in het netwerk functioneren.

Nadere informatie

De Veldkamp in Wie zijn wij? Wie werken er? 2. Onderwijs

De Veldkamp in Wie zijn wij? Wie werken er? 2. Onderwijs 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 5 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 6 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 6 4.4 Communicatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

De Alexander in Onderwijs. 1. Wie zijn wij? Wie werken er?

De Alexander in Onderwijs. 1. Wie zijn wij? Wie werken er? 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 6 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)... 7 5.2 Wijzigingen in de schoolgids...

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP Januari 2014 Nieuwsbrief onderwijsgemeenschap atol Geachte ouder(s), verzorger(s), Zoals u van ons gewend bent ontvangt u van ons algemene informatie

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7 Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Basisschool St. Anna, Vortum-Mullem St. Antonius, Maashees St. Josef, Overloon St. Jozef, Holthees Laurentiushof, Vierlingsbeek Klachtenregeling

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI)

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Congres toezicht en handhaving Kinderopvang 1 oktober 2013 Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang Christa Broeren en Liesbeth Klaver Een houtskoolschets van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Klachtenregeling Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Stichting Quo Vadis. Klachtenregeling

Stichting Quo Vadis. Klachtenregeling Klachtenregeling Voorwoord wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden waarin onze kernwaarden respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen en dynamiek in het

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO Het bevoegd gezag van Stichting Floréo gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie n.v.t Klachtenregeling CvB

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie n.v.t Klachtenregeling CvB werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 09-12-2014 n.v.t. 06-11-2014 Klachtenregeling CvB Inhoudsopgave Paragraaf 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Bijlage klachtenregeling. Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

Bijlage klachtenregeling. Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o. Bijlage klachtenregeling Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o. Inwerktreding: 22 april 2014 Inhoudsopgave: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Algemene toelichting Artikelsgewijze toelichting

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie