JAARKATERN Basisschool t Kämpke Ottershagenweg LT Lattrop Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKATERN Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2014-2015. Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail dir.atol@konot.nl www.kampke."

Transcriptie

1 JAARKATERN Basisschool t Kämpke Ottershagenweg LT Lattrop Tel Fax

2 Inhoud Jaarkatern De basisschool t Kämpke in Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Wie zijn wij Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Vakantierooster Vrije dagen/studiedagen Verandering methodes Kwaliteitszorg Resultaten Handelings- en opbrengstgericht werken Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Ouders als partner Samenstelling MR/OR (Ouderraad) en vergaderdata MR jaarverslag Ouderbijdrage/kosten schoolreisje en JDD Communicatie en informatievoorziening; alleen bij veranderingen Praktische zaken BSO, wie wat waar Wijzigingen in de schoolgids

3 1. Wie zijn wij? Op onze school werken directie en leerkrachten samen om het onderwijs te verzorgen aan de ons toevertrouwde leerlingen. Een aantal leerkrachten hebben speciale taken waarvoor ze vrij geroosterd zijn van lesgevende taken en/of niet groepsgebonden taken. Het onderwijsondersteunend personeel is er voor o.a. administratieve ondersteuning, de schoonmaak en onderhoud van het gebouw. Groepsindeling schooljaar Directie Locatiecoördinator Meneer Huub Juf Brigitta Meester Jaap Groep 1-2 Juf Jolanda maandag en dinsdag Juf Corine woensdag t/m vrijdag Juf Krista zij vervangt juf Corine tijdens haar ouderschapsverlof Groep 3-4 Juf Maaike maandag, dinsdag en woensdag één keer in de veertien dagen Juf Leonie woensdag één keer in de veertien dagen, donderdag en vrijdag Groep 6-7 Meester Jaap maandag, donderdag en vrijdag Vacature dinsdag en woensdag Groep 5-8 Vacature Niet-groepsgebonden taken IB-er (Intern begeleider) Juf Nicole ICT-er (Coördinator informatica, communicatie en techniek) Meester Robert SO-er (Schoolopleider) Juf Marita en juf Marian in het kader van het opstarten als opleidingsschool ICC-er (Interne cultuurcoördinator) Nog nader in te vullen. SCP (Schoolcontactpersoon klachtenregeling) Nog nader in te vullen. BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) In het komende schooljaar worden nieuwe BHV-ers opgeleid 3

4 2. Onderwijs 2.1 Schooltijden en cohort Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode t/m aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs gegeven. Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De MedezeggenschapsRaadoudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. Schooltijden Maandag t/m vrijdag Van uur tot uur (alle groepen) Groepen 1 en 2 Vrijdag van uur tot uur! Er is drie kwartier pauze tussen de middag voor de kinderen. Zij eten samen met hun leerkracht. en gaan daarna onder toezicht buiten spelen. Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar cohort groep 8 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep 2 groep totaal Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels deze schoolgids en is aan de MedezeggenschapsRaad (MR) voorgelegd ter instemming. We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken. In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weekmmer vermeld. Schoolweek van Weeknr. Reden 45 Koale Karmis 8 Carnaval 15 Paasweekeinde 3 dagen t.g.v. vrije dagen/vakantie 20 Hemelvaart 22 Studiedag

5 2.2 Gymrooster De gymzaal die tot voor kort in gebruik was is door de verkoop door de gemeente Dinkelland per 1 augustus 2014 niet meer te gebruiken. Bij het aanleveren van deze katern bij de drukker is nog niet betekend hoe het gymrooster er het komende schooljaar zal gaan uitzien. U wordt hiervoor in het nieuwe schooljaar r zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 2.3 Vakantierooster Overzicht van de vakanties van tot en met Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Voorjaarsvakantie Pasen Koningsdag Tulp/Mei Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Vrije dagen/studiedagen Vrijdag 5 september 2014 Donderdag 23 oktober 2014 Dinsdag 25 november 2014 Woensdag 15 april 2015 Dinsdag 26 mei Verandering methodes Naast de rekenmethode WIG voor groep 3-8 is dit jaar voor groep 1-2 gekozen voor de methode Rekenrijk. Tevens zijn de benodigde rekenkist voor groep 1 en 2 en reken materialen voor groep 3-8 aangeschaft. Beide methoden zijn dit jaar geïmplementeerd onder begeleiding van Arlette Buter. 3. Kwaliteitszorg Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder Kwaliteitszorg op t Kämpke een korte beschrijving van de wijze waarop wij aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen wij u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven wij in het kort wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat wij in het komende jaar op dit vlak gaan doen. 3.1 Resultaten Resultaten voor de Cito-eindtoets Onderstaand de gegevens van de Cito Eindtoets Dit is het laatste jaar dat de basisscholen deelnemen aan deze toets. Met ingang van het schooljaar nemen alle basisscholen deel aan de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs dit in april 2015 zal worden afgenomen. 5

6 De Cito Eindtoets ligt dit schooljaar (2013/2014) boven het landelijk gemiddelde. Score: 536,8 terwijl het landelijk gemiddelde 534,6 was. De voorgaande de twee schooljaren lagen de scores 2013: 533,9 onder en 2012: 537,0 boven het landelijk gemiddelde. Eindscore CITO taal: 73,4 Dit is boven het landelijk gemiddelde van 71,6. Eindscore CITO rekenen: 42,9 Dit is boven het landelijk gemiddelde van 40, Sociaal-emotionele ontwikkeling In de afgelopen twee jaar is begonnen met de invoering van een sociaal-emotioneel registratiesysteem, genaamd Zien! Dit systeem is opgenomen in ons Leerlingvolgsysteem (LVS) binnen ParnasSys. Leerkrachten en leerlingen vullen vragenlijsten in die betrekking hebben op het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen. Wij kunnen op dit moment nog geen resultaten op schoolniveau aangeven. Wel wordt het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen besproken in de groepsbesprekingen. Hierop aansluitend zijn er waar nodig actieplannen opgesteld. Vanaf het schooljaar is het mogelijk om inzage te geven over de behaalde resultaten en de verkregen inzichten op schoolniveau Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De uitstroomgegevens zijn weergegeven in A, B, C, D en E(stroom). Praktijkonderwijs PrO A: VMBO Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) (waaronder extra zorgklas) B: VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) C: VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg, Gemengde en Theoretische Leerweg (KGT) D: HAVO/VWO. E: VWO-extra Schooljaar Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Handelings- en opbrengstgericht werken Handelingsgericht werken (HGW) Opzetten van effectieve leerling en zorgstructuur om de cyclus voor handelingsgericht werken te kunnen uitvoeren. Instellen van groepsbespreking met hele team. Verbeteren communicatie met ouders in kader van HGW. Voorwaarde voor het kunnen werken op meerdere niveaus is dat er een effectief klassenmanagement is. Dit jaar hebben wij de afspraken hiervoor opnieuw bekeken en waar nodig aangepast en/of aangevuld. Deze zijn in het borgingsdocument opgenomen. Aandacht voor het directe instructiemodel wordt weggezet in het kader van het werken met kansrijke combinatiegroepen. Wij werken met groepsplannen waarin wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn en waarin school- en groepsdoelen worden gesteld per vakgebied. 6

7 Er is voor elke leerling een dossier opgesteld. Voor die leerlingen waar het werken op een eigen leerlijn nodig is, is er expertise aanwezig bij de ib-er om een OOP op te stellen (onderwijs ontwikkelingsperspectief) Opbrengstgericht werken (OGW) Wij volgen onze leerlingen door in het midden en aan het einde van het schooljaar Citotoetsen af te nemen over 8 jaren basisonderwijs van groep 1 t/m 8. Dit doen wij op basis van de 10 stappen van het FOCUS traject : opbrengstgericht werken op basis van datafeedback. De opbrengsten van de toetsen worden geanalyseerd en besproken. Wij stemmen ons onderwijs af op de behaalde resultaten en stellen onze plannen structureel bij. Wij stellen ambitieuze, reële en haalbare doelen. Wij bespreken de toetsresultaten op teamniveau en maken afspraken en stellen doelen bij, met als doel de opbrengsten, resultaten te verhogen. Terugblik op afgelopen schooljaar In het afgelopen schooljaar hebben wij ingezet op het vak spelling met als doel de resultaten te verhogen en een doorgaande lijn m.b.t. aanpak, instructie en afspraken te verwezenlijken. Wij zijn hierin begeleid door deskundigen van de UT te Enschede (het Focustraject). Wij hebben op schoolniveau afspraken gemaakt op dit vakgebied en werken volgens deze afspraken. Middels flitsbezoeken door de directie is er gekeken of er sprake is van een doorgaande lijn in het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Op een paar kleine zaken na hebben wij met elkaar kunnen vaststellen dat dit zichtbaar is geworden. De punten die ter verbetering zijn worden opgepakt en zullen volgend jaar worden bekeken tijdens nieuwe flitsbezoeken. In de groepsplannen voor rekenen hebben wij dit jaar ook aandacht voor het maken van subgroepen om leerlingen na toets afname nog beter te kunnen begeleiden. Op het gebied van rekenen zijn er klassenboeken geweest om te kijken hoe wij ons professionaliseren op het gebied van de directe instructief (IGDI model). Er begint een doorgaande lijn zichtbaar te worden; aandachtspunten binnen dit model zijn: de verlengde instructie, korte instructie en diagnostische gesprekken met leerlingen. Het werken met een kladbladje en de warming up als start van de rekenles zijn nieuwe toevoegingen die zichtbaar zijn in het handelen van de leerkrachten op onze school.. Rekenen Implementatie van WIG en het groepsplan rekenen, deze aanvullen met normgerichte groeps- en schooldoelen onder begeleiding van Arlette Buter. Centraal staat het directe instructiemodel waarbij dit jaar aandacht was voor doelgericht werken, warming up, korte instructie en het gebruik van het kladblaadje en de vertaalcirkel. Focus was of alle leerlingen in de rekenles ook aan het rekenen zijn. Rekenmaterialen zijn geactualiseerd. Groep 1-2 heeft zich uitgesproken voor het gaan werken met de methode Rekenrijk. De leerlijnen zijn geactualiseerd. Evaluatie van het groepsplan tijdens de groepsbesprekingen onder begeleiding van de iber en directie is structureel opgenomen in de jaarplanning. Leerlingvolgsysteem Studiemiddag over ZIEN onder begeleiding van externe begeleider (Driestar) Bespreken van resultaten ZIEN tijdens groepsbespreking op groepsniveau. Opstellen van actieplan voor groep en/of individuele leerling op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. ICT Start gemaakt met actualiseren van software en hardware. 7

8 Sociaal emotionele ontwikkeling Het team heeft een studiemiddag gehad om meer informatie te verkrijgen over het afnemen en werken met het registratiesysteem ZIEN! Tijdens groepsbesprekingen en is er met de ib-er gekeken naar mogelijke signalen die vragen om het opstellen van een actieplan. Opbrengstgericht werken Dit jaar zijn wij begonnen samen als team de resultaten op groeps - en schoolniveau met elkaar te bespreken, verklaren en daar waar nodig actie te ondernemen. In de groepsplannen wordt één en ander verwerkt, opnieuw doelen gesteld. Naast de doelen voor het leerstofaanbod zijn er dit jaar ook normgerichte doelen op groeps- en schoolniveau in de groepsplannen verwerkt Plannen komende schooljaar Evalueren schoolplan en opstellen van schoolplan Implementatie HGW cyclus en opbrengstgericht werken volgens het FOCUS traject Uitvoeren schoolondersteuningsprofiel Realiseren van een time-outplek op onze school Implementatie Rekenrijk (1-2) en WIG(3-8) Invoeren Onderbouwd in groep 1-2 Implementatie nieuwe Estafette groep 4t/m 7 en plan van aanpak voor leesmotivatie in groep8 Starten met een meerjarig traject Positief pedagogisch klimaat. Dit traject zal deels op atol niveau plaatsvinden en deels op schoolniveau. Wij worden hierbij begeleid door KPC. Voor basisschool t Kämpke zullen de speerpunten liggen op: ouderbetrokkenheid, samenwerkend leren en aandacht voor maatschappelijke en culturele onderwerpen. Binnen het handelings- en opbrengstgericht werken zijn er de volgende specifieke ontwikkelingsgebieden: Implementeren van een doorgaande lijn in de cyclus van de 1-zorgroute (HGW enogw) Ontwikkelen van complexe leerkrachtvaardigheden binnen het werken in combinatiegroepen Groepsplan rekenen verder actualiseren; aandacht voor het werken met subgroepen Groepsplan technisch lezen en begrijpend lezen actualiseren en opzetten Stappen van het FOCUS traject (OGW)verder implementeren: aandacht voor normgerichte doelen en evaluatie binnen alle groepsplannen Aandacht voor het uitvoeren van het schoolondersteuningsprofiel Opzetten van een doorgaande lijn in het coöperatief samenwerken en leren Rekenen Verder implementatie van de twee nieuwe methodes. Aandacht voor het toepassen van de vertaalcirkel, verlegde instructie en diagnostische gesprekken. Inzetten van rekenmateriaal. Verrijkingsmateriaal uitzoeken. Taal Lezen Implementeren Estafette(groep 4-7) Opstellen van een plan van aanpak voor bevorderen van de leesmotivatie in groep 8 Woordenschat 8

9 Werken aan een doorgaande lijn voor groep 1-8 in woordenschatontwikkeling op basis van de didactiek van Verhallen. Hierin specifieke aandacht voor het werken met coöperatieve werkvormen. Begrijpend luisteren en lezen Uitwerken van een doorlopende leerlijn van begrijpend luisteren (groep 1-3) naar begrijpend lezen( groep 4-8). Specifieke aandacht voor pre teaching, begeleide in oefening en aandacht voor de uitdaging voor de betere leerling. Invoeren van het nieuwe rapport en oudervertelavond Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het protocol voor meer en hoogbegaafdheid moet worden uitgewerkt. Aanbod voor deze leerlingen schoolbreed opzetten. Oriënteren op een methode voor sociale emotionele ontwikkeling. 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Terugblik in schooljaar Een aantal leerkrachten hebben deelgenomen aan een workshop uit het professionaliseringsaanbod van Konot. De directies en CvB volgen een posthbo-opleiding om zich verder te bekwamen op het gebied van Onderwijskundig Opbrengstgericht Leiderschap. Als team hebben wij ons dit jaar verder geprofessionaliseerd in het toepassen van het IGDI model, handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken Scholing in Elk teamlid volgt dit jaar opnieuw tenminste 1 workshop of leergang uit het professionaliseringsaanbod van de Stichting Konot. Daarnaast rondt de directie hun posthbo-opleiding dit jaar af. Hierop aansluitend zullen zij samen met de ib-ers van atol deelnemen aan de Leergang Educatief partnerschap. Deze leergang is voor alle directies en ib-ers binnen stichting Konot. Meneer Jaap zal de opleiding voor Basisbekwaam Leidinggeven van Magistrum gaan afronden. Als team bekwamen wij ons verder in het directe instructiemodel en het ontwikkelen van complexe leerkrachtvaardigheden die nodig zijn in het lesgeven aan combinatiegroepen. 4. Ouders als partner 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging Medezeggenschapsraad : Ouders: Voorzitter: Yvonne Brunninkhuis (GMR) Secretaris: Carolien Niehof Personeel: Maaike Mensink vacature Oudervereniging: Het dagelijks bestuur van het oudervereniging bestaat uit: Voorzitter: Merel Roelofs Secretaris: Claudia ter Haar Penningmeester: Joost Oortman 9

10 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op een algemeen toegankelijke plaats op de school ter inzage wordt gelegd, geplaatst wordt op de schoolwebsite en ter informatie digitaal gezonden wordt aan het secretariaat van de GMR en van het College van Bestuur. 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 Het komend schooljaar is de ouderbijdrage als volgt : Groep 1 en 2 : Groep 3,4,5,6 : Groep 7 : Groep 8 : 15 Euro 30 Euro 35 Euro 50 Euro 4.4 Communicatie en informatievoorziening Omdat wij het belangrijk vinden dat alle informatie zo snel en goed mogelijk en ook nog tegelijkertijd bij onze ouders en verzorgers komt communiceren wij zoveel mogelijk digitaal. Dat doen wij o.a. d.m.v. onze Nieuwsbrief dat een keer per maand wordt uitgegeven. Daarnaast wordt groepsgebonden informatie zoveel mogelijk digitaal door de leerkrachten verstuurd. Wij vragen u dringend verzoeken om wijzigingen van telefoonmmers en adressen door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind, of dit door te geven aan de directie. Wilt u de directie een bericht mailen dan kan dat via Tevens kunt u informatie vinden op onze schoolwebsite: waar u de schoolinformatie kunt vinden: schoolplan, schoolgids, protocollen, groeps- en schoolnieuws, agenda, etc. NB. voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de wijze van communiceren verwijzen we naar onze schoolgids Praktische zaken 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO) Pardoes is de buitenschoolse opvang, direct naast de school gelegen. U kunt contact opnemen met K.M. Oude Oosterik. Tel.nr , De toeleverende peuterspeelzaal in Lattrop is KDO Pardoes; met genoemde speelzaal is een goed contact. Wij komen 3 keer per jaar bij elkaar voor overleg. Enkele afspraken zijn: toekomstige leerlingen die in december 4 jaar worden, worden na de kerstvakantie op de basisschool geplaatst; toekomstige leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden, worden door hen nog opgevangen tot de zomervakantie; deze afspraken worden per jaar geëvalueerd en als er evt. veranderingen plaats vinden, zullen de desbetreffende ouders zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Bij plaatsing op onze school vragen we de leiding van de peuterspeelzaal naar het functioneren van het kind op de peuterspeelzaal; zij vullen een overdrachtsformulier in. De ouders leveren dit in op school. Kinderen die bijna 4 jaar zijn, bezoeken met de leidster van Pardoes de school voor een tijd van ca. één uur. Er is een overdracht over de 4-jarigen tussen de leiding van Pardoes en de leerkracht van groep 1. 10

11 5.2 Wijzigingen in de schoolgids 3.8 Klachtenregeling en Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Waar mensen werken, gaat er ook wel eens iets mis en het is goed als we daarover met elkaar in gesprek gaan. Wat kan er zoal mis gaan? U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over de manier waarop zaken op school geregeld zijn, over de manier waarop leiding wordt gegeven, de wijze waarop de leerkracht van uw kind in een bepaalde situatie heeft gehandeld en u wilt daarvan melding maken. Veruit de meeste grieven over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokken partijen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de schoolcontactpersoon. Indien bij de schoolcontactpersoon een melding/klacht wordt ingebracht, kan de directeur hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit is afhankelijk van de aard van de melding/klacht. Als de betrokken partijen er echter onderling niet uitkomen is het goed om over een regeling te beschikken waarin de individuele rechten vastgelegd zijn en waarin zorgvuldig de interne rechtswegen aangegeven worden. Ook Konot beschikt over zo n regeling. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder ziet u een schema waarin de klachtenprocedure wordt samengevat. De complete klachtenregeling van Konot is te vinden op de website van Konot, onder de knop ouders, bij protocollen Uiteraard kunt u er van uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Schema meldingen/klachtenprocedure Klager melding/klacht Aangeklaagde over: 1. algemene of organisatorische zaken (overblijfregeling, schoonmaak, onderhoud, sponsoring, enz) 2. onderwijskundig of pedagogisch handelen (begeleiding van leerlingen strafmaatregelen beoordeling van leerlingen inrichting van de schoolorganisatie enz.) 3. ongewenst gedrag van leerlingen, medewerkers, directie in de schoolcontext (b.v. pesten, agressie/geweld, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, discriminatie /racisme) 4. vermeend zedendelict op school 5. misbruik, mishandeling, verwaarlozing en andere ernstige problemen in de privé-situatie Hierna treft u de route aan die afhankelijk van het type melding/klacht- gevolgd wordt. Een verklaring van de afkortingen leest u onderaan deze paragraaf Algemeen of organisatorisch Onderwijskundig of pedagogisch handelen Gesprek ouder Ongewenst gedrag Zedendelict op school Meldplicht voor personeel bij Huiselijk geweld en kindermishandeli ng (meldcode) Vermoeden bij 11

12 leerkracht bestuur Leerkracht. schooldirectie schooldirectie SCP informeert schooldirectie In kaart brengen van signalen SCP SCP: meldplicht collegiale consultatie en raadplegen AMK Meldplicht school- directie bij CvB Konot oudergesprek zorg uitspreken (eventueel met directie als aandachtsfunctionaris erbij) (externe) VP (externe) VP wegen van aard en ernst CvB Konot CvB Konot CvB Konot CvB Konot spreekt vertrouwens Klachten commissie Klachten commissie. Klachten commissie. inspecteur Aangifte bij politie beslissen. hulp organiseren en effecten volgen of. melden en bespreken Toelichting In de eerste twee kolommen gaat het om meldingen en klachten over zaken die op schoolniveau misgaan, hetzij op organisatorisch gebied (bijvoorbeeld melding met betrekking tot slechte hygiëne) of meer op onderwijskundig of pedagogisch gebied (oneens met keuze van een bepaalde werkwijze). In de derde kolom gaat het om meldingen en klachten over zaken die op groepsniveau of schoolniveau misgaan ten aanzien van ongewenst gedrag als pesten, agressie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten en discriminatie & racisme. In de vierde kolom (melding m.b.t. vermeend zedendelict) is er de plicht hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De vijfde kolom betreft zaken die mis kunnen gaan in de privésituatie van kinderen. Als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij de verplichting de vijf stappen die in deze kolom zijn opgenomen te doorlopen (de meldcode). Doel van de Meldcode is om te helpen bij het herkennen en het er naar handelen bij signalen die op kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen duiden. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De route van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling biedt via een stappenplan ondersteuning aan directie en medewerkers werkzaam binnen de school. Het vijfstappenplan geeft aan wat er het beste kan worden gedaan wanneer er verwaarlozing, mishandeling of misbruik wordt gesignaleerd. 12

13 In de regeling zijn verschillende mensen/functionarissen betrokken. Een aantal hiervan behoeft wellicht toelichting. De schoolcontactpersoon is door de school aangewezen (en is veelal een leerkracht). Hij of zij kan de klager eerste opvang bieden, bijstaan, en advies geven en zo mogelijk helpen of bemiddelen om tot een oplossing te komen. Hij of zij kan de klager zo nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een externe functionaris die de klager bijstaat en van advies dient. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij het vinden van een oplossing, adviseert en ondersteunt eventueel bij het eventueel indienen van een schriftelijke klacht en de verdere procedure bij de klachtencommissie. Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Het College van Bestuur van Konot kan worden benaderd indien er geen oplossing is gevonden en/of het probleem het schoolniveau overstijgt. De klachtencommissie is een externe commissie die ingeschakeld kan worden indien er geen oplossing is bereikt door eerdere stappen. Konot is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen en maakt gebruik van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) die onder deze stichting ressorteert. De LKC onderzoekt de klacht. Dit kan volgens drie routes: Route 1: doorsturen klacht naar schoolbestuur. Mocht de klacht door het bevoegd gezag niet naar de tevredenheid van de klager worden opgelost, dan gaat de Commissie alsnog over tot formele behandeling van de klacht. Route 2: mediation/bemiddeling. De commissie kan ook van mening zijn dat gesprekken tussen beide partijen tot een snellere en betere oplossing van het probleem kunnen leiden. Zij stelt daartoe dan een bemiddelaar (mediator) beschikbaar. Als partijen hier niet voor open staan of als de bemiddeling geen resultaat heeft, start de Commissie alsnog de formele klachtbehandeling op. Route 3 Formele klachtbehandeling door de Commissie: op basis van een openingsbrief aan klager en verweerder met daarin een samenvatting van de klacht, onderzoekt de Commissie de klacht op basis van het principe van hoor en wederhoor en beoordeelt zij, na een hoorzitting, of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. De LKC is multidisciplinair samengesteld: juridische, bestuurlijke, onderwijskundige, medische, orthopedagogische en psychologische kennis en ervaring zijn aanwezig. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt bepaald welke drie commissieleden de klacht behandelen. Uiteraard blijft de weg open om (ook) contact te zoeken met de vertrouwensinspecteur. Gebruikte afkortingen: SCP Schoolcontactpersoon CvB VP KC AMK ZAT College van Bestuur Vertrouwenspersoon Klachtencommissie Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Zorg Advies Team (waarin ook Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) betrokken zijn Als het doorlopen van bovenstaande route niet tot een oplossing leidt, kan een schriftelijke klacht bij de LKC worden ingediend. Eventueel kan ook rechtstreeks een klacht bij de LKC worden ingediend. De vertrouwenspersonen van Konot kunnen u in dit proces begeleiden. 13

14 Belangrijke telefoonmmers/gegevens: Schoolcontactpersoon: <namen en telefoonmmer school> Vertrouwenspersonen: Monica Buijinck, of Maaike de Jong, Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): Externe klachtencommissie: Landelijk Klachtencommissie (LKC) p/a Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, , 14

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk. RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

6. E E N F I J N E, V E I L I G E S C H O O L.

6. E E N F I J N E, V E I L I G E S C H O O L. Verder wordt gebruik gemaakt van Internet en e-mail waar het gaat om verwerven van informatie en het onderhouden van communicatie. In elk lokaal zijn twee computers beschikbaar, die in het netwerk functioneren.

Nadere informatie

1. I N HO U D S O P G A V E

1. I N HO U D S O P G A V E Schoolgids 2012-2013 Basisschool De Leemstee Helmichstraat 44 7574 TX Oldenzaal Tel 0541-532725 www.leemstee.nl Email: dir.leemstee@konot.nl Brinnr.10PS 1. I N HO U D S O P G A V E 1. INHOUDSOPGAVE 2 2.

Nadere informatie

JAARKATERN 2 0 1 4-2 0 1 5. RK Basisschool Bernardus 2013 2014

JAARKATERN 2 0 1 4-2 0 1 5. RK Basisschool Bernardus 2013 2014 JAARKATERN RK Basisschool Bernardus 2013 2014 2 0 1 4-2 0 1 5 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 1 Inhoud Jaarkatern Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl

JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl JAARKATERN Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl 2013-2014 Inhoud De Aloysiusschool in 2013-2014... 3 1. Wie zijn wij?... 3 2. Onderwijs... 3

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuur 2 Waar staat onze school voor 2 De organisatie van ons onderwijs 5 De zorg voor onze leerlingen 7 De effecten van het onderwijs 9 Kwaliteit als prioriteit

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos.

SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos. SCHOOLGIDS SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos.nl 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van SBO De Windroos 3 Inleiding...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Looistraat 4a 6582 BC Heumen T 024-3581176 E directie@jorisheumen.nl I www.jorisheumen.nl

Looistraat 4a 6582 BC Heumen T 024-3581176 E directie@jorisheumen.nl I www.jorisheumen.nl B A S I S S C H O O L S t. J O R I S Looistraat 4a 6582 BC Heumen T 024-3581176 E directie@jorisheumen.nl I www.jorisheumen.nl Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 Wij

Nadere informatie

Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt T 024-6221454 E directie@zilverbergoverasselt.nl I www.zilverbergoverasselt.nl

Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt T 024-6221454 E directie@zilverbergoverasselt.nl I www.zilverbergoverasselt.nl B A S I S S C H O O L D E Z I L V E R B E R G Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt T 024-6221454 E directie@zilverbergoverasselt.nl I www.zilverbergoverasselt.nl Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie