ehealth in de achterhoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ehealth in de achterhoek"

Transcriptie

1 ehealth in de achterhoek Constateringen en aanbevelingen uit de praktijk Auteur: Desirée van Dijk Projectleider ehealth in de Achterhoek 1

2 Inleiding Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland. Dit wil zij bereiken door bijvoorbeeld ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen of knelpunten in het zorgaanbod te signaleren. In opdracht van de provincie Gelderland, voert Zorgbelang Gelderland een aantal projecten uit, o.a. op het gebied van ehealth. Onder ehealth wordt het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën verstaan en met name internet- technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (definitie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2002). De opstellers van de Nationale Implementatie Agenda ehealth (NIA) gaan uit van vrijwel dezelfde definitie, namelijk 'het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Zorgbelang Gelderland wil zich inzetten voor de betrokkenheid van patiënten, cliënten en zorgvragers bij de ontwikkeling en implementatie van ICT toepassingen in de zorg; ehealth. De opdracht die Zorgbelang Gelderland heeft uitgevoerd op het gebied van ehealth, betreft het ophalen van wensen en behoeften t.a.v. de toepassing van ICT in de zorg, in de regio de Achterhoek. Het zorglandschap verandert aanzienlijk zowel landelijk als regionaal, o.a. door steeds meer nieuwe toepassingen van ICT in de zorg. De effecten van de komst van ehealth in deze regio vraagt extra aandacht gezien de Achterhoek te maken heeft met aantal ontwikkelingen, waardoor ehealth als noodzaak, kans of extra zorg / uitdaging kan worden gezien. Eén van die ontwikkelingen is de zogenaamde dubbele krimp. Deze verwijst naar steeds kleinere financiële budgetten enerzijds, en steeds meer wegtrekkende (jonge) mensen uit deze regio anderzijds ( de ontgroening ). Dit betekent dat er steeds minder mensen en middelen zijn om deze zorg goed uit te kunnen voeren. Daarnaast is sprake van het steeds groter worden aantal zorgvragen gezien de toenemende vergrijzing in dit gebied. Tot slot gaat de eigen regie steeds meer naar de cliënt en zijn omgeving, maar hoe ziet dit eruit in een krimpgebied als de Achterhoek? Wat wordt ervaren, waargenomen, en wat is nodig om knelpunten aan te pakken wanneer het ehealth betreft? Op de hiernavolgende pagina s leest u het doel van het rapport en de wijze waarop het tot stand is gekomen. De sessies die hebben plaatsgevonden zijn uitgewerkt met de informatie die uit de bijeenkomsten naar voren is gekomen. Aan het eind vindt u de conclusies en aanbevelingen. Doel & aanpak Het primaire doel van dit rapport is het in beeld brengen van de behoeften en ideeën van zorgvragers en / of directe betrokkenen rondom ehealth. Dit kunnen professionals, vrijwilligers en / of mantelzorgers zijn. Het secundair doel van dit rapport is het organiseren van de participatie, door bijvoorbeeld behoeften en ideeën te verzamelen en onder de aandacht brengen bij relevante partijen om deze mee te nemen in het ontwikkelproces rondom ehealth. Centraal staat het willen betrekken van zorgvragers, patiënten en cliënten bij nieuwe ontwikkelingen rondom ehealth. Het rapport wordt ter kennis gebracht aan o.a. innovatiebedrijven, gemeenten, zorginstellingen en 2

3 relevante bedrijven, zodat zij van input van onderaf worden voorzien als het gaat om de ontwikkeling van ehealth en de toepassing daarvan. Het is van belang om gebruikers en / of betrokkenen (tijdig) te betrekken bij het ontwikkelen en implementeren van ehealth toepassingen. Om dit rapport tot stand te laten komen is een zogenaamde denktank opgericht die tweemaal bij elkaar is gekomen in de vorm van een panelgesprek. Deelnemers voor deze denktank hebben zich vrijwillig gemeld na digitale en fysieke werving in de Achterhoek op diverse bijeenkomsten. Dit heeft een groep van tien deelnemers uit deze regio opgeleverd met wie tweemaal een intensieve werksessie heeft plaatsgevonden. De groep deelnemers was zeer divers samengesteld met uiteenlopende achtergronden en vanuit verschillende rollen (gebruikers van ehealth toepassingen, mantelzorger, professional, burger). Hun input komt voort uit ervaringen vanuit het werkveld alsook vanuit hun persoonlijke omgeving. De gemene deler binnen deze groep was de gezamenlijke interesse voor ehealth vanuit zowel vakgebied als vanuit praktijkervaringen in het veld als burger/mantelzorger, en de behoefte mee te denken en te doen (delen van ervaringen en ideeën) wanneer het gaat om de ontwikkeling en toepassing van ehealth in de Achterhoek. In de zomer van 2013 hebben de twee sessies plaatsgevonden op het gemeentehuis in Doetinchem, met dank aan PCZ Doetinchem. In de eerste sessie stond het bespreken van ehealth centraal, inclusief de kansen en uitdagingen. In de tweede sessie heeft een verdieping plaatsgevonden waarbij 3 overkoepelende thema s verder zijn uitgewerkt die uit de eerste sessie naar voren kwamen. Er is actief gewerkt aan het ombuigen van de zorgen naar doe- punten die dienen als aanbeveling en uitkomst van het rapport om verder mee aan de slag te gaan. Middels het delen van handreikingen voortkomend uit dit rapport, wil Zorgbelang Gelderland bijdragen aan het stimuleren en benadrukken van het belang van burgerparticipatie rondom de ontwikkelingen van ehealth. 3

4 Sessie I Centraal in deze eerste sessie stond het bespreken van het thema ehealth. Wat is volgens de deelnemers de definitie van ehealth en welke beelden hebben zij hierbij? Wat is hoopgevend? Maar ook waar maken wij ons zorgen om? Aan de hand van grote flip-overs heeft eerst een individuele brainstorm plaatsgevonden waarbij de deelnemers op post- its eerst hun eigen associaties en ideeën kwijt konden. Die zijn vervolgens bij het passende thema geplakt en gebruikt als leidraad voor het plenair gesprek. Thema I: Wat betekent ehealth voor u? Uitkomsten individuele brainstorm: Deel uw definitie en beeldvorming bij dit onderwerp: Digitaal infokanaal op het gebied van zorg en welzijn Hulp bij gezondheidsvragen via internet Contact met zorgverleners/ huisarts via internet Controle van de patiënt in de thuissituatie via internet Contact met mantelzorg/ familie via internet (Technologische) hulpmiddelen via internet die zorgen voor verbinding tussen mensen Geruststellende hulp op afstand voor zowel de zorgbehoeftige als de mantelzorger Het plenair gesprek: ehealth is digitale communicatie over gezondheidskwesties ehealth kan een oplossing zijn wanneer mensen alleen in een situatie zijn, er iets gebeurt en alarmering nodig is. Dit zou via digitale middelen gefaciliteerd kunnen worden. Een voorbeeld is het EZAH systeem dat een alarm afgeeft wanneer mensen bijvoorbeeld omvallen en hulp nodig hebben. Het systeem werkt dan als aandacht trekken voor hulp, maar heeft niet direct een medische link. Aandachtspunt bij alarmering: hoe ga je om met de lege of geïsoleerde gebieden in de Achterhoek? Is GPS hier een oplossing? Bij het toepassen van ehealth is het belangrijk maatwerk te leveren; het aan te passen aan de persoonlijke behoeften, wensen en noodzaak. Thema II: Wat baart u zorgen? Uitkomsten individuele brainstorm: Er zijn teveel informatiekanalen waardoor informatie niet meer actueel en accuraat is De te grote complexiteit van het bedienen van apparaten/ hulpmiddelen Veiligheid in de ruimste zin (bijvoorbeeld alarmering). Lever hierin maatwerk Communicatie tussen cliënt en de mantelzorg; hoe houdt je als zorger / betrokkene goed zicht op de cliënt? 4

5 Anonimiteit / privacy Ouderen hebben moeite met nieuwe dingen aanleren. Er is (meer) begeleiding nodig. Ouderen worden nog teveel overvallen door het digitale tijdperk Niet iedereen is vaardig met internet Het gaat ten koste van de persoonlijke aandacht Het mag geen vervanger van het echte contact zijn/ het persoonlijk contact dreigt weg te gaan/ te verminderen Het plenair gesprek: Ontwikkelingen rondom ehealth De ontwikkelingen rondom ehealth gaan snel. Het voelt alsof het niet meer bij te houden is. Hoe ga je zorgen dat je mensen meekrijgt in deze ontwikkelingen? Hoe maken we deze kanteling? En hoe gaan wij om met de weerstand die daarmee gepaard gaat? Naast de snelheid van de ontwikkelingen, wordt ook de hoeveelheid aan ontwikkelingen benoemd. Men geeft aan dat er al zoveel is wat ehealth betreft, maar dat er niet direct een overzicht is van wat waar te krijgen is. Er is behoefte aan overzicht, clustering en afbakening. Dit vereist dat Ga thuis kijken naar welke simpele en praktische oplossingen mensen zelf al hebben bedacht ontwikkelbedrijven meer moeten samenwerken in plaats van met elkaar concurreren. De cliënt of gebruiker moet hier geen last van hebben. Halveer het aanbod en focus op dat wat nodig is. Er is behoefte aan een inventarisatie van het ehealth aanbod en dit vervolgens laagdrempelig en duidelijk aan te bieden. De toepassingen die er al zijn, zijn vaak te complex in gebruik of te duur. Ook wordt weinig rekening gehouden met de mate van voorkennis die een (potentiële) cliënt heeft om ehealth te kunnen toepassen. Hoe kunnen de complexiteit en kosten zoveel mogelijk beperkt worden? Hoe kun je met weinig geld simpele bruikbare ehealth toepassingen ontwikkelen? Een verdere zorg is dat er nog te veel bedacht wordt vanuit het perspectief van de techneut of zorgverleners. Men heeft het gevoel dat de (behoefte en ideeën van) de cliënt nog te weinig worden meegenomen, of niet tijdig worden ingezet. Wat wil en kan de cliënt? Ga met de cliënt om tafel en maak gebruiken van de creativiteit en ideeën van de cliënt. Laat inspiratie van onderaf komen (de gebruiker, ouderen en chronisch zieken). Cliëntperspectief in de ontwikkeling en implementatie van ehealth verdient meer focus. Toegang tot ehealth Hoe bereiken we de cliënt die geen internet heeft? Om van ehealth gebruik te maken, moet ook gezorgd worden dat mensen dit zelf snel en gemakkelijk kunnen regelen, en niet allerlei bureaucratische procedures moeten doorstaan. Wie regelt dit met en voor de cliënt? Mogelijk een rol voor de wijkverpleegkundige/ coach? 5

6 Het perspectief van de professional & ehealth Er moet aandacht zijn voor de professional die mee moet in deze verandering. Denk met name de 50+ generatie waarvan niet automatisch mag worden aangenomen dat zij deze verandering vlekkeloos aangaan of doorstaan. Het gaat om een verandering in denkwijze en houding waarin geïnvesteerd moet worden. Wat is de motivatie van de hedendaagse professional? Hoe gaat deze mee in al deze veranderingen in het zorglandschap? De professional krijgt een andere rol en moet hiervan bewust gemaakt worden, evenals ondersteund worden. Er heerst het gevoel alsof organisaties nog niet goed zijn georganiseerd om met de ontwikkelingen rondom ehealth om te gaan. Organisaties moeten meer laten zien waar mensen zowel fysiek als digitaal terecht kunnen, zonder de tussenkomst van ingewikkelde instanties of het moeten toepassen van procedures. Stop bijvoorbeeld energie in de fase voorafgaand aan de indicatiestelling. De diverse gebruikers van ehealth Nu de overheid zich meer terugtrekt moet meer beroep gedaan (kunnen) worden op de directe leefomgeving. Hierop moet gestuurd worden. Hoe staat het met de belasting van de mantelzorger? Familie, buren, kennissen moeten meer betrokken worden wanneer dit mogelijk is. Pas wanneer dit niet kan wordt de professional ingeschakeld. Het lijkt op het oude nabuurschap. Mag dit zo genoemd worden? Het opzetten van zorgcorporaties lijkt hier een voorbeeld van. Er zou een Hoe krijgen wij meer aandacht voor mantelzorg en vrijwilligerswerk? Wie gaan de (ehealth) taken mee uitvoeren? campagne moeten komen om voor elkaar te moeten zorgen. Hoe maken wij als burger de kanteling naar het meer voor elkaar zorgen? Het bewust maken van wederkerigheid staat centraal. Durven mensen nog wel om hulp te vragen? Iedereen kan wel iets! Laten we elkaar om hulp (durven) te vragen. Er moet gewerkt worden aan de beeldvorming over ehealth. Wat is het? Wat doet het? Houdt dit luchtig en laagdrempelig maar draag de juiste kennis over. ehealth kan een uitkomst zijn, maar het is ook belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers in dit proces worden meegenomen. Hoe gaan wij om de ontgroening in de Achterhoek? Er zijn steeds minder jongeren bereid of beschikbaar voor vrijwilligerswerk? Hoe kunnen wij stimuleren tot participatie, en de intrinsieke motivatie beïnvloeden/ vergroten? Hoe zien mensen het nut van vrijwilligerswerk in? Als voorbeeld wordt Amerika genoemd waarbij vrijwilligerswerk onderdeel is van de verplichte maatschappelijke stage in het onderwijs. Eigen regie & ehealth Een aandachtspunt rondom ehealth is dat mensen niet lui gemaakt/ gehouden moeten worden. Stuur aan op zoveel mogelijk nog zelf doen, dus stuur op zelf mits het niet anders kan. Stuur op zelfregie, maar de cliënt moet dit wel zelf willen en kunnen. De balans tussen digitaal versus persoonlijk contact Men maakt zich zorgen over de balans houden met digitale zorg versus het persoonlijk contact. ehealth moet ingezet worden als ondersteuning en niet als vervanging. Soms zijn problemen niet op te lossen of hulpvragen niet (direct) te beantwoorden, maar gaat het gewoon om persoonlijk contact. 6

7 Privacy & ehealth Een voorbeeld van ehealth dat vragen oproept, is het gebruik van camera s. Het biedt zicht op de veiligheid van de cliënt en kan een uitkomst zijn voor de betreffende mantelzorger. Maar waar is de grens met privacy? Belangrijk is dat veiligheid het doel van het gebruik van deze camera s is. Het is belangrijk hier onderling, met de juiste partijen, afspraken over te maken. Met betrekking tot internettoegang tot informatie over zorg is anonimiteit is een zorgpunt, gezien mensen zelf het heft in handen nemen en via het internet dokter kunnen spelen. Alles is vindbaar op het internet. Mensen kunnen daardoor op het verkeerde spoor of op een dwaalspoor raken. Toepassing van ehealth bij dementie Rondom het ziektebeeld Dementie levert ehealth nu nog veel vragen op. Hoe leer je deze doelgroep structureel nieuwe vaardigheden en kennis aan, als het ziektebeeld dat in een bepaalde fase niet toelaat? Hoe gaan wij daar mee om? Thema III: Wat is hoopgevend? Uitkomsten individuele brainstorm: Er is de mogelijkheid simpel contact te maken met wijk- / buurtgenoten Het is een snelle manier van informatie vergaren over gezondheid Communicatie kan sneller, c.q. beter verlopen Ouderen kunnen meedenken over ins- en outs. verre afstanden Het kan zorgen dat de mantelzorger minder overbelast raakt, maar ook de verpleegkundige mogelijk! die steeds minder tijd heeft om de zorgvrager tijdig te bereiken/ te woord te staan (dit kan tevens een zorg zijn) De anonimiteit en de eigen regie men kan zelf dingen uitzoeken Er kan snel actie door zorgverleners worden verricht/ snel in contact komen met zorgverlener Het plenair gesprek: Het draagt bij aan langere zelfstandigheid van ouderen. Ook is contact op Wanneer het gaat om zelfhulp bij bijvoorbeeld eetstoornissen, kan ehealth een goede toepassing zijn. Er wordt een voorbeeld uit de praktijk genoemd waarbij patiënten digitaal met elkaar in contact komen om hun problematiek en ervaringen uit te wisselen. Voordelen hiervan zijn het beperken van reisafstand en kosten, verbinden en inspelen op de digitale ontwikkelingen. Mensen kunnen vanuit een omgeving waarin ze zich prettig voelen, deelnemen aan een digitaal forum. Ook kan ehealth een hulpmiddel zijn als communicatiemiddel naar zorgverleners, maar ook familie en vrienden. Je bent in staat jouw netwerk op te bouwen, te onderhouden of uit te breiden. Het kan 7

8 mensen uit sociaal isolement halen en mensen zijn in staat zelf dingen te regelen wanneer bijvoorbeeld hun energieniveau of fysieke conditie hun niet in staat stelt de deur uit te gaan. Anonimiteit kan ook een voordeel zijn, als mensen zelf, snel en onzichtbaar aan informatie willen komen. ehealth werkt als de formule KIS wordt toegepast: Keep It Simple! Sessie II Vanuit sessie I zijn 3 overkoepelende thema s naar voren gekomen die verder zijn uitgediept in de tweede sessie. Dit zijn: 1. De kanteling naar ehealth 2. Het cliëntperspectief 3. De rol van de professional / mantelzorger / vrijwilliger Ook hier heeft eerst een individuele brainstorm plaatsgevonden waarbij de deelnemers eerst hun eigen ideeën bij het bijbehorende thema konden plakken. Op grote flipovers werd het thema genoemd, met daarbij een aantal triggerende vragen. Vervolgens heeft op basis van de output van de individuele brainstorm het plenair gesprek plaatsgevonden. In de uitwerking is direct toegewerkt naar het beschrijven van de ideeën die naar voren kwamen. 1. De kanteling naar ehealth Bijbehorende vragen voortkomend uit sessie I: Hoe maken en houden wij ehealth levend? Wat doen we aan de beeldvorming rondom ehealth? Hoe vindt de kanteling plaats bij zowel de burger als de professional? Hoe zorgen we dat ehealth een thema is dat bekend is bij de burger? Uitkomsten van het gesprek: a) Investeer in kennis en beeldvorming rondom ehealth - Organiseer 2- jaarlijks informatiemarkten over ehealth. Zorg dat men tips kan krijgen, op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Er is veel onwetendheid over wat er allemaal mogelijk is en wat het (actuele) aanbod is. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een fictief ervaringshuis waar mensen doorheen kunnen lopen om het direct te zien en uit te proberen. Maak het laagdrempelig en beelden, dicht bij de praktijk. Geef presentaties met voorbeelden en verhalen uit de praktijk. Ondersteun organisaties in het organiseren van bijeenkomsten en stimuleer samenwerking. Blijf informeren via bijeenkomsten zoals de ouderenbijeenkomsten van PCOB. Mensen luisteren graag naar voorbeelden en sprekers. Bereid mensen voor op de kanteling, ook op de financiële aspecten ervan - Ontwikkel promotieprogramma s en / of start een campagne. Laat behoeften van mensen zien maar ook dat wat er al is. Laat ook de best practices zien; wat werkt al? Voorbeeld: plus je huis op in Doetinchem. - Maak een winkel /ehealth Experience. Zorg dat dit laagdrempelig is. Werk samen met studenten, om bijvoorbeeld om te leren gaan met een tablet. Maak een oefencafé, maak 8

9 het zichtbaar. Tastbaar en laat men terplekke een ervaring opdoen. Voorbeelden: Rijles met scootmobiel, cursus I-Pad, etc. Denk ook aan de proefwoning van Sensire in Vorden. Maak een loket, een trefpunt, waar je ehealth laat zien of zelfs apparatuur verhuurd (bv scootmobiel, beeldtelefoon, hulp bij tablet etc). Maak het levend en zichtbaar, niet alleen een theoretisch digitaal verhaal, laat mensen een kijkje nemen in de keuken van ehealth, voor zowel de cliënten, mantelzorgers als professionals. Een droombeeld zou zijn dat je een (oude SRV) bus om kunt bouwen tot mobiele ehealth winkel en ook naar de mensen toe kunt gaan in de Achterhoek die minder mobiel zijn of meer geïsoleerd leven. - Blijf papieren en digitale nieuwsbrieven sturen om alle mensen te bereiken. Het PCOB blad is daar een voorbeeld van. Het is praktisch, beeldend en het gaat om ervaringsverhalen. Aandachtspunt: zorg dat je ook de minder mobiele en digibete ouderen bereikt. - Zorg dat mensen de weg weten. Maak je zichtbaar en vergemakkelijk procedures en de weg er naar toe. Maak bijvoorbeeld een overzichtelijke kaart met procedures en waar ze naar toe leiden. b) Actieve beïnvloeding van en dialoog met IT sector - Bereid leveranciers voor op de nieuwe doel / klantengroep. Leveranciers moeten bij klantcontact rekening houden dat dit een professional en/ of een cliënt kan zijn. Leveranciers moeten geïnformeerd worden en anticiperen op de kennis en het niveau van de cliënt (zowel de professional, mantelzorger als gebruiker). Maak internetproviders bewust van de nieuwe doelgroep en het (financieel) belang daar van. Het gaat om een lucratieve klantengroep (denk aan UPC, ZIGGO, KPN). Kijk of er speciale pakketten / abonnementen kunnen worden gecreëerd voor deze nieuwe doelgroep. - Stuur aan op 1 aanbieder die over de ICT contracten gaat i.v.m. eenduidigheid en coördinatie. Marktwerking mag niet leidend zijn. Screen op 1 aanbieder, vind de juiste aanbieder die in gaat spelen op deze markt en bereid is zich te verdiepen in de wensen, behoeften en de diverse niveaus van de nieuwe klantengroep. - Stuur aan op de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke apparatuur (cliëntperspectief- en ervaring moet worden meegenomen). - Zorg dat de digitale infrastructuur werkt: : het moet het doen met 1 druk op de knop. Ga leveranciers spreken zoals internetproviders. - Voor de klant moet zelfredzaamheid het speerpunt zijn; voorkom afhankelijkheid en stuur in de ontwikkeling van ehealth aan op eigen regie. - Maak een actuele inventarisatie (shortlist) en borg deze. Een partij moet zorg dragen voor de actualiteit van shortlists die worden bijgehouden. Ga een shortlist maken d.m.v. gebruikservaringen ophalen in combinatie met theorie/ markt. Inventariseer het huidige aanbod. Wat is er nu allemaal op de markt? En wie moet dat weten? Zorg dat je iedereen updates kunt geven die dat nodig heeft. - Investeer in een gemeenschappelijke taal. Zorg dat alle partijen elkaar kunnen begrijpen en maak bruggen tussen de zorg en IT wereld. Informeer elkaar regelmatig. c) Betrek gemeenten i.v.m. de WMO. - Verduidelijk de rol van de gemeenten en betrek deze meer bij dit proces en de ontwikkelingen rondom ehealth. Betrek gemeenten i.v.m. WMO, daar ligt geld. Dit rapport moet ook naar gemeenten en WMO- raden. Het is ook bedoeld om ongevraagd advies uit te brengen, en dit moet vertaald worden naar acties voor gemeenten. 9

10 d) Verbind jong en oud met elkaar. - Maak gebruik van kennis van alle generaties. Denk aan ICT kennis van jongeren verbinden met vaardigheden/ kennis van ouderen. Ga jong en oud verbinden: creëer maatschappelijke stages om zowel de ouderen als je jongeren in de maatschappij te helpen. Ouderen vereenzamen niet, krijgen digitale kennis en jongeren kunnen werkervaring opdoen en vaardigheden leren. Laat bijvoorbeeld beide partijen gastcolleges aan elkaar geven over diverse onderwerpen, waarbij ehealth een gemene deler is. 2. Het cliëntperspectief Bijbehorende vragen voortkomend uit sessie I: Hoe zetten we cliëntperspectief centraal bij de ontwikkeling en implementatie van ehealth? Hoe kunnen we ideeën van cliënten / betrokkenen (tijdig) meenemen? a) Zoek de doelgroep actief op - Bezoek cliënten en (toekomstige) gebruikers van ehealth toepassingen en haal behoeften en ideeën op. b) Gemak en gebruiksvriendelijkheid moet voorop staan - Het cliëntperspectief moet centraal staan bij het ontwikkelen van ehealth. Ontwikkelbedrijven moeten ook bij mensen thuis langs gaan om waar te nemen hoe men omgaat met apparatuur, wat de voorkennis is, of welke behoeften er zijn. Neem ideeën en tips uit de directe praktijk mee in het ontwikkelproces. De ehealth systemen moeten als het ware werken als een Blackbox : 1 apparaat met 1 stekker of knop. Het streven moet zijn dat een (uitgebreide) handleiding overbodig is. - Zet een pilot op met jong- gehandicapten die een testgroep worden en ehealth toepassingen gaan uitproberen. Gedacht kan worden aan Limez en Siza. c) Ga (preventief) informeren en ophalen via diverse kanalen - Ga alvast preventief informeren, zodat mensen niet worden overvallen met ehealth wanneer het zo ver is. Ga cliënten vertellen welke mogelijkheden er zijn. - Maak een digitaal prikbord om vragen en tips kwijt te kunnen, of om ervaringen te delen. Ontwikkel hier apps voor. - Open een laagdrempelige hulplijn (geen UPC) die als helpdesk fungeert. Deze helpdesk wordt bemand door iemand met kennis van zowel de doelgroep als IT toepassingen. 3. De professional, de mantelzorger & vrijwilliger Bijbehorende vragen voortkomend uit sessie I: Hoe stimuleren wij deze groep? Hoe het werken met E- health promoten? Hoe vrijwilligerswerk/ mantelzorg promoten? Hoe wordt deze groep ondersteund? a) Haal behoeften en kennis op bij deze groep - Ga met deze groep mensen om tafel en haal hun ervaringsdeskundigheid op. Welke waardevolle informatie kunnen zij geven aan partijen zoals maakbedrijven(limez / gemeenten en de IT sector? Vraag naar waar de problemen en de 10

11 kansen zitten, en maak hier gebruik van in het ontwikkel en implementatieproces van ehealth. - Organiseer praatgroepen voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals op het gebied van ehealth. Denk aan keukentafelgesprekken of spiegelgesprekken die 1-2 maal per jaar kunnen worden georganiseerd om ervaringen en vragen uit te wisselen. - Investeer in deskundigheidsbevordering van alle mensen die zorg verlenen als het om ehealth gaat. b) Genereer aandacht voor ehealth en het belang van mantelzorg / vrijwilligerswerk - Mantelzorg en vrijwilligerswerk moet met campagnes onder de aandacht worden gebracht. Maak men niet alleen bewust van het ontstaan van een dreigend tekort, maar zet in op de meerwaarde en positieve aspecten van mantelzorg en vrijwilligerswerk. - Informeer op scholen en laat ervaringsdeskundigen presentaties geven over de zin en de mooie dingen van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Conclusies en aanbevelingen Uit de twee sessies is naar voren gekomen dat het duidelijk is wat ehealth behelst, maar dat het een mengeling van hoop, vragen en zorgen oproept. Het wordt als kans gezien om contacten op afstand mogelijk te maken, netwerken uit te breiden en gemakkelijker te onderhouden. Het kan gezien worden als meer vrijheid en een snellere en efficiënte manier om te communiceren over zorg. Ook draagt het bij aan de eigen regie van de cliënt en kan het de zorgverlener ontlasten in zorgtaken. Waar men zich zorgen over maakt, is met name de snelheid en de hoeveelheid aan ontwikkelingen op het gebied van ehealth. Het is onduidelijk wat er allemaal is aan (actueel) aanbod op het gebied van ehealth, en daarnaast is het lastig bij te houden wat er allemaal is. Met heeft het gevoel dat ehealth nog teveel iets van de zorginstellingen en IT bedrijven is, i.p.v. dat de cliënt centraal staat. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van ideeën en behoeften van de cliënt. Daarbij komt dat de gebruiker (zowel de cliënt als hulpverlener) het soms ook nog aan kennis en vaardigheden ontbreekt wat de afstand tot efficiënt gebruik van ehealth toepassingen vergoot. Er is nog toch te weinig een brug tussen de zorgwereld en de IT- wereld, en zeker wanneer het om de cliënt gaat die centraal hoort te staan. Ook maakt men zich zorgen over wie die nieuwe zorg straks uit gaat voeren. De kennis van de huidige professional is niet altijd voldoende, jongeren trekken weg, en vrijwilligers werk / mantelzorg trekt weinig nieuwe mensen. Tot slot is een grote aanwezig zorg dat de balans zoek gaat tussen persoonlijk versus digitaal contact. De ehealth toepassingen moeten een toevoeging zijn, geen vervangend middel van het persoonlijk contact. 11

12 Voor welke uitdagingen staan de burgers in de Achterhoek nu, als het gaat om een succesvolle ontwikkeling en inbedding van ehealth? In beide sessies zijn veel suggesties gedaan voor verbetering en actiepunten op dit gebied om mee aan de slag te gaan. De meest besproken aanbevelingen zijn: Maak een inventarisatie van wat er is en zorg dat deze up to date blijft. Deze shortlist moet laagdrempelig aangeboden kunnen worden. Houd het overzichtelijk. Begin bij de gebruikers thuis / in de eigen omgeving; het cliëntperspectief staat centraal, en werk vraag- en dialooggericht. Laat bedrijven die het produceren en zorginstellingen (professionals) die er mee moeten werken, beginnen bij de cliënt. Haal ideeën en behoeften op bij de gebruiker (dus ook de zorgverlener) om de cliënt vanaf het begin te laten participeren in het ontwikkelproces. Maak gebruik van hun ervaring en creativiteit, en de vaak simpele praktische oplossingen die zij zelf al bedacht hebben. Blijf informeren aan alle betrokken partijen (de cliënt, de verzorgers, de instellingen, gemeenten en bedrijven). Vormen hiervoor zijn: markten, uitwisselingsbijeenkomsten. Laat verbindingen ontstaan, informeren over de nieuwste ontwikkelingen en uitwisselen van ervaringen. Wat zijn kansen en voordelen? Waar blijven we aan werken? Bied dit ook digitaal aan zodat mensen ervaringen en ideeën digitaal met elkaar kunnen uitwisselen. Werk aan de beeldvorming rondom ehealth. Denk aan campagnes, promotiemateriaal, oefenomgevingen, trefpunten opzetten etc. Men moet meer en beter weten wat ehealth is, om zorgen / angsten (deels) weg te kunnen nemen. Investeer in deskundigheidsbevordering van alle partijen. Zowel gemeenten, bedrijven als zorgnemers- en verleners moeten van elkaar op de hoogte blijven. Op het gebied van vaardigheden en kennis investeren, levert ook een bijdrage aan het spreken van een gemeenschappelijk taal als het ehealth betreft. Vraag aandacht voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het is belangrijk mantelzorg en vrijwilligerswerk actief onder de aandacht te brengen in de Achterhoek. Mensen zijn nodig om dit werk te doen, maar ook de waarde en de mooie kanten moeten meer belicht worden. Verbind jong en oud. Jongeren kunnen bijdragen aan de deskundigheidsbevordering op het gebied van digitale communicatie en vaardigheden. Creëer mogelijkheden om in de Achterhoek te blijven wonen werken in de vorm van maatschappelijke stages en (werkervarings)banen. Sla bruggen tussen de IT- en de zorgwereld. De IT- wereld heeft baat bij ervaringen, behoeften en ideeën vanuit de praktijk, input van de cliënt zelf. Ook dienen zij om te kunnen gaan met het vaardigheids- kennisniveau op IT gebied van deze nieuwe doelgroep. Investeer in en focus op gebruiksgemak: eenvoudig, laagdrempelig en betaalbaar, waarbij zelfregie centraal staat. De zorgwereld is daarentegen gebaat bij deskundigheidsbevordering op het gebied van IT. Investeer in deze uitwisseling en zorg voor een efficiënte en eenvoudige samenwerking. Betrek gemeenten actief (WMO- raad). Informeer ook de gemeenten rondom de ontwikkelingen vanuit zowel de zorg- als bedrijven kant. Maak ook gemeenten bewust van ontwikkelingen rondom ehealth vanuit diverse perspectieven. Investeer in het vereenvoudigen van procedures. 12

13 Tot slot Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door deelname van onderstaande personen die op vrijwillige basis hebben deelgenomen aan de panelgesprekken. In willekeurige volgorde speciale dank aan: Jan Brands, PCZ Doetinchem Jaap Flokstra, PCZ Doetinchem Jan Hartemink, PCZ Doetinchem Hans van Hese, lid WMO Raad Bronckhorst, Bestuurslid Steenderens Belang Jan Overdijk, Wijkplatform De Kom Didam Rob Cannegieter, Wijkplatform De Kom, Didam Maarten Veldhuis, Rijn Ijssel College Arnhem & Dorpsraad Wehl Olga Monshouwer, Buurtzorg Willem Wolters, Vereniging Leefbaar Nieuwdijk Myriam Crombach, SIZA de Liemers 13

14 Nawoord Conform de opdracht van de Provincie Gelderland heeft Zorgbelang Gelderland een rapport opgesteld met daarin de opgehaalde wensen, behoeften en ideeën van zorggebruikers in de Achterhoek rondom ehealth. Door in gesprek te gaan middels actieve werksessies met de burger in de Achterhoek, heeft het rapport tot een concreet aantal aanbevelingen geleid rondom ehealth waarmee vervolgstappen kunnen worden gezet. Zorgbelang Gelderland heeft als taak vanuit burger- en cliëntperspectief bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit betreft niet louter ophalen van wensen en behoeften, maar ook het maken van verbindingen tussen belanghebbende partijen, streven naar samenwerking, en te sturen op concrete acties ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van de zorg. Naar aanleiding van dit rapport zullen wij zelf actief aan de slag gaan met het verspreiden en bieden van de handreikingen aan relevante en geïnteresseerde partijen. Aan u de oproep hetzelfde te doen in het belang van burgerparticipatie en innovatie van onderaf! Met dank, Desirée van Dijk Zorgbelang Gelderland 14

15 15/15

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Transitie Sociaal Domein in het kort We werken Kinderen opvoeden Naar school gaan Het gaat om onze leefwereld Zorgen voor familie Ouder worden Zelfstandig

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Alles voor dementie Zorg in elke fase

Alles voor dementie Zorg in elke fase Alles voor dementie Zorg in elke fase Als vergeten gewoon wordt Dementie is, voor alle betrokkenen en in alle fasen, een ingrijpende ziekte. Na de diagnose is er schrik en verwarring. U zult veel vragen

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

De reis van de mantelzorger; ontdekkingsreis of puzzeltocht?

De reis van de mantelzorger; ontdekkingsreis of puzzeltocht? De reis van de mantelzorger; ontdekkingsreis of puzzeltocht? Resultaten en aanbevelingen uit twee mantelzorgondersteuningsprojecten in de Achterhoek: 1. Lokaal => in de wijk Schöneveld in Doetinchem 2.

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria Toegevoegde waarde ehealth in de zorg? Spanningsveld koude ICT en warme zorg Maar.inhoudelijk

Nadere informatie

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Mijnseniorwinkel.nl Een initiatief van Oog en oorhuis! Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Zoals in de compacte versie van dit rapport al is

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Kennisuitwisseling Technologie en Dementie

Kennisuitwisseling Technologie en Dementie Kennisuitwisseling Technologie en Dementie Programma 13.00-13.15 uur Welkom Erik van Rossum 13.15-13.50 uur GPS-positiebepaling en alarmering Patrick Hermans 13.50-14.00 uur Pauze 14.00-14.30 uur Presentatie

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Extra werkvormen en ideeën

Extra werkvormen en ideeën Extra werkvormen en ideeën Uitgave van: PBT vanuit het programma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen Ontwikkeling: Common Eye i.s.m. projectleiders VSLS en PBT Vormgeving: Saus! Er zijn

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus BA Oss telefoon

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus BA Oss telefoon Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss telefoon 06 2527 4240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 24 oktober 2014 Kenmerk WMOR14014 / CvM/ER/GS/RI Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Van koffietafel naar Tablet

Van koffietafel naar Tablet Van koffietafel naar Tablet Zelfregie en netwerkversterking 2.0 Maurice Magnée & Sara Mansour Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme Kenniscentrum HAN SOCIAAL Inhoud workshop Wat is ehealth? Huidige

Nadere informatie

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten Informatie voor patiënten Speciale aandacht van gemeenten voor mantelzorg Met de Wmo heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen!

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar 2016 Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Inleiding Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats. Ditmaal was

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs Doel van deze bijeenkomst Belang van ICT in het onderwijs en van het integreren van ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs duidelijk

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG EIGEN REGIE VAN DE CLIENT IS VRIJWEL ONMOGELIJK BIJ PRODUCTIE FINANCIERING Pagina 2 ` ZORG REGISSEER JE THUIS

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg)

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Project dichter bij de mens Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Feiten en Cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland: Jaar 55+ 65+ 2010 183.000 72.000

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten Wmo Een goed gesprek met de burger Checklist voor gemeenten Deze folder is tot stand gekomen op basis van gesprekken met burgers en cliëntenorganisaties. 2. Het gesprek 2 1. De aanvraag van het gesprek

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Herijking Subsidiebeleid Gemeente Stein. 7 juni 2017

Herijking Subsidiebeleid Gemeente Stein. 7 juni 2017 Herijking Subsidiebeleid Gemeente Stein 7 juni 2017 Speelschema 1) Waarom een nieuw subsidiebeleid? 2) Hoe doen we dat? 3) Denkrichting nieuw subsidiebeleid 4) Samen aan de slag! Waarom een nieuw subsidiebeleid?

Nadere informatie