Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Rijksbegroting voor het dienstjaar XVI Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET AANVULLEND VERSLAG Ontvangen 18 november I. Bestaande Rijksbijdrageregelingen 1. Interim Rijksbijdrageregeling vrijwilligers, jeugd- en jongerenwerk, peuterspeelzalen en speeltuinen. 2. Rijksbijdrageregeling plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk. 3. Tijdelijke Rijksbijdrageregeling standplaatsen buiten een openbaar centrum van woonwagens. 4. Rijksbijdrageregeling dienstencentra voor bejaarden. II. In voorbereiding zijn de Rijksbijdrageregelingen 5. Rijksbijdrageregeling Kinderdagverblijven. 6. Rijksbijdrageregeling maatschappelijke hulp en dienstverlening aan jongeren en jong-volwassenen. 7. Rijksbijdrageregeling gecoördineerd bejaardenwerk. Deze regeling zal in principe de ad 4 bedoelde regeling overbodig doen zijn hoewel deze weilicht in een overgangssituatie nog zal blijven functioneren. 8. Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel en Educatief Werk. Deze regeling zal in principe de ad 1 en 2 bedoelde regeling overbodig doen zijn hoewel deze wellicht in een overgangssituatie nog zullen blijven functioneren. 9. Rijksbijdrageregeling Algemeen Maatschappelijk Werk In de begroting 1977 is nog geen rekening gehouden met beleidsvoornemens in de binnenkort te verschijnen Nota's museumbeleid, orkestenbestel en toneelbestel. 3. Het is mij bekend dat het Holland Festival bezig is met de voorbereidingen van het seizoen 1977 op basis van de bekende begrotingsruimte. Ik heb niet de indruk dat de beschikbare middelen het onmogelijk maken een bevredigend programma op te stellen. Intussen heb ik van het bestuur van het Holland Festival het commentaar op het advies, dat de Raad voor de Kunst over het Holland Festival heeft uitgebracht, ontvangen. Daarin wordt inderdaad gepleit voor een ruimere beschikbaarstelling van middelen. Ik zal mijn beleid voor de toekomst nog nader moeten bepalen. 3 vel Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13

2 2 4. Aangezien de kosten voor een Centrum voor Milieukartering in 1977 nog gering zullen zijn, kunnen zij voor dat jaar binnen de begroting worden gevonden. Als in de loop van de komende maanden meer zicht op de kosten zal zijn verkregen, kanvoor 1978 en volgende jaren een bedrag worden geraamd binnen de meerjarenafspraken. 5. Mede namens de Minister van Landbouw en Visserij wordt op deze vraag geantwoord, dat bij de voorbereiding van de oprichting van een Centrum voor Milieukartering in ruime mate aandacht wordt geschonken aan de in de vraag bedoelde kritische opmerkingen. 6. Aan de doelstelling en de taakomschrijving, alsmede aan de vormgeving van de samenwerking tussen de betrokken instituten wordt thans gewerkt. Het ligt in het voornemen, dat in ieder geval de volgende instituten aan het centrum deelnemen: het Rijksinstituut voor Natuurbeheer; het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw «De Dorschkamp», de Stichting voor Bodemkartering; het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Het is niet uitgesloten dat te zijner tijd nog andere instituten bij het centrum zullen worden betrokken Het standpunt van de Regering inzake de door de Tweede Kamer aanvaarde motie-van der Sanden is verwoord door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tijdens de behandeling van de Nota over het Massamediabeleid en de Nota betreffende het beleid inzake de aanleg en exploitatie van draadomroepinrichtingen (Handelingen van de Tweede Kamer, zitting , januari 1976, blz en 2579). Recentelijk, bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat op 28 oktober en 2-3 november jl. in de Tweede Kamer, heeft de Staatssecretaris dit standpunt nog eens uitvoerig uiteengezet. 8. Inderdaad is, bij brief van 21 juni 1976, aan de Landelijke Werkgroep Aktie «Graag Gedaan» mededeling gedaan van het besluit de subsidiëring voor het landelijk bureau niet voort te zetten. Daarbij is overwogen, dat het (voort-)bestaan van een afzonderlijk landelijk bureau voor deze actie géén deugdelijk middel is om de bij de actie opgedane ervaringen blijvend ten goede te laten komen van het vrijwilligerswerk. Bij de actie is namelijk gebleken, dat het in de praktijk niet mogelijk is zich te houden aan het uitsluitend tot stand brengen van contact tussen individuele hulpvragers en -bieders. De actie is dus niet af te grenzen tegenover andere vormen van onderlinge hulpverlening en vrijwilligerswerk. Dan is het ook niet juist er een aparte organisatie voor in het leven te houden Aan een vooralsnog beperkt aantal vrouwenhuizen (gedacht kan worden aan als regel één per provincie) zal een bijdrage worden toegekend voor een experimentele periode van enkele jaren. Zulks conform een daarover van de Emancipatiecommissie ontvangen advies. Mede op grond van evaluatie-onderzoek zal dan tezamen met de betrokken gemeenten worden bezien, in hoeverre de experimenten al dan niet geslaagd zijn en - bij een gunstige ontwikkeling - in hoeverre een en ander tot het vaststellen van meer algemene beleidslijnen aanleiding geeft. Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 2

3 Voor wat betreft 1977 drukken deze bijdragen op artikel 35 van de begroting tot een bedrag van in totaal circa f Op grond van een kortgeleden afgesloten organisatie-onderzoek bij het Informatie en Documentatie Centrum is bij brief van 13 september 1976 een gedocumenteerd verzoek ontvangen tot subsidiëring van uitbreiding van het personeelsbestand. Ik sta hier welwillend tegenover gezien de belangrijke functie, door het IDC te vervullen bij de bevordering van het emancipatieproces in brede lagen van de bevolking. Naar aanleiding van de subsidie-aanvraag zal één dezer dagen een bespreking met het bestuur van het IDC plaatsvinden over enkele structurele en financiële punten. De tot op heden aan het IDC verleende subsidie kwam ten laste van de post «Ontwikkelingskosten gezinsbeleid» en bedroeg in 1976 (artikel 193) f Ongeveer een zelfde bedrag is uit deze post voor 1977 (artikel 207) beschikbaar. Indien de gevraagde uitbreiding wordt toegestaan, zal deze uit artikel 35 («Kosten emancipatiewerk») worden bekostigd. In het verlengde van de beantwoording van de twee bovenstaande vragen wil ik tevens de toezegging inlossen, door mij gedaan in de openbare vergadering van de vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op 15 november jl., namelijk, dat ik nog voor de behandeling van de begroting van CRM in de Tweede Kamer een zo concreet mogelijk inzicht zou verschaffen in de uitvoering van de beleidsvoornemens ter bevordering van de emancipatie van de vrouw. Uit het veld zijn tot op heden enkele subsidie-aanvragen voor 1977 ontvangen. De meeste zijn van vrij recente datum. Op enkele zijn reeds beslissingen genomen. In veel gevallen wordt ook contact opgenomen met de betrokken gemeente. Er wordt naar gestreefd, de nu liggende aanvragen voor eind december af te wikkelen. Voor een gedetailleerd overzicht zij verwezen naarde bijlage. Tweede Kamerzitting , XVI, nr. 13 3

4 Bijlage Overzicht aanvragen emancipatiewerk 1977 a. Reeds afgewikkeld: - Advies in rapport «Beleid Bevrijdt» tot subsidiëring van 2 landelijke consulentes en een administratieve kracht. Principe-toezegging is uit aan NCVO. - Vrouwenhuizen. Principe-toezeggingen (variërend van f 7000 tot f15000) zijn uit aan de Vrouwenhuizen in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Dordrecht. - Stichting Bevordering Emancipatie en Feminisme te Utrecht. Principetoezegging in afwachting van nadere gegevens. - Stichting Cinemien te Amsterdam. Principe-toezegging in afwachting van nadere gegevens. Het totaal voor deze projekten te reserveren bedrag (t.l.v. artikel 35) wordt geraamd op circa f b. Binnenkort af te wikkelen aanvragen: - Informatie en Documentatie Centrum - Instituut Ombudsvrouw - Werkgroep Vrouw, Taal, Media - Vrouwen In De Overgang - Feministische uitgeverij «De Bonte Was» - Aktie «Tijd voor School» - Stichtingen «Vrouwen bellen Vrouwen» in Friesland en Rotterdam - Cabaret «Vrouwen, Vrouwen, Vrouwen» - 2 aanvragen voor bijdragen in emancipatie-vormingstoneel - 2 aanvragen voor bijdragen in emancipatie-films - Project «Vrouwen in de Pijp» te Amsterdam - Projecten van de stichting «Brood en Rozen» te 's-hertogenbosch - Stichting Radikaal-Feministische Therapie - Werkgroep Europese Bewustwording van de NVR - Bijdrage in internationaal Vrouwenfestival - enkele aanvragen voor vrouwenhuizen in oprichting - diverse aanvragen voor subsidiering in de deelname (z.g. «Consumentensubsidie») van groepen vrouwen aan cursussen kadertraining - enkele aanvragen voor subsidiëring in onderzoeksprojecten. Het totaal van de gevraagde bedragen beloopt ongeveer f 1,8 min. De vermelding in deze opsomming zegt uiteraard nog niets over een al dan niet gunstige beslissing op de ingediende aanvragen. c. Zoals in de memorie van toelichting reeds is vermeld, is er een groot aantal emancipatoire activiteiten, waarin via bestaande subsidie-/rijksbijdrageregelingen bijgedragen wordt, c.q. die betaald worden uit andere CRMbegrotingsposten dan artikel 35. Om enkele belangrijke van deze activiteiten te noemen: - Stichting Opvoedingsvoorlichting K. en O. - Informatie en Dokumentatie Centrum (ten dele) - Scholing/bijscholing van leid(st)ers en meewerkende ouders in kindercentra - Training diskussieleid(st)ers (uit vrouwenverenigingen e.a.) ten behoeve van kursussen waarin sexualiteit, geboorteregeling, man/vrouw-relatie centraal staan - Internationaal Archief voor Vrouwenzaken - Nederlandse Vrouwen Raad - Stichting «Blijf van m'n lijf» - Medewerking aan div. voorlichtingsprojecten - Regionale konsulentes edukatief werk met vrouwen - Emancipatie vormingstoneel - Experimenten kreatieve centra - Funktionaris gezinsproblematiek (met emancipatie als hoofdtaak) bij het Ned. Centrum Buitenlanders Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 4

5 - Taal en andere cursussen vrouwen van buitenlandse werknemers - Subsidies voor crèches voor buitenlandse kinderen - Bijdrage in training van provinciale kontaktvrouwen met betrekking tot relatie Nederlandse-Turkse vrouwen - VOS-cursussen - Onderzoek niet-huwelijkse relaties - Samenstelling en uitgave «emancipatieboekje» - Plaatselijke projecten educatief werk voor vrouwen in het kader van club- en buurthuiswerk - Idem voor vrouwen van woonwagenbewoners. Naar schatting beloopt het totaal van bijdragen aan deze activiteiten f4 min. Recapitulatie van de ten laste van de CRM-begroting 1977 komende uitgaven voor emancipatie-activiteiten: artikel 35 «Projekten emancipatiewerk» f via andere artikelen (zie ad c) f Gezinsverzorging f De wachtlijsten hebben in de gezinsverzorging bij bepaalde instellingen altijd bestaan. Incidenteel kunnen als gevolg van de nieuwe situatie in de gezinsverzorging bij bepaalde instellingen de wachtlijsten zijn toegenomen. Er zijn op dit moment echter geen harde gegevens dat dit overal en algemeen het geval is. Overigens wordt bij de evaluatie van de indicatiecriteria met dit punt rekening gehouden. Met name wordt nagegaan of er nogal eens geen hulp kan worden geboden waar deze wel is geïndiceerd. 12. Vooreen juiste beoordeling van de bureau- en organisatiekosten zal het lopende kalenderjaar afgelopen moeten zijn. Ik streef ernaar in december een circulaire aan de instellingen te richten die beoogt aan de hand van een uniforme kostenopstelling vast te stellen welke dekkingsmogelijkheden de voorlopige afkoopsom ad f 0,40 performatie-uur heeft geboden en waar de afwijkingen liggen en waardoor deze zijn veroorzaakt. Verwacht kan worden dat eerst in het voorjaar 1977 de resultaten van dit onderzoek bekend zullen zijn. 13. De criteria vooreen aanvullend subsidie zijn gedeeltelijk reeds neergelegd in de circulaire van 5 maart jl. Daarnaast is voor 1976 gesteld dat de instellingen aanspraak kunnen maken op een kostendekkende subsidiëring. Dit kan bovendien inhouden dat wel zal worden bezien in hoeverre de instellingen een ten opzichte van voorgaande jaren normaal financieel gedrag hebben vertoond. Bij afwijkingen hiervan zal per situatie moeten worden beoordeeld of en in hoeverre alle extra niet normale uitgaven subsidiabel zijn, waarbij tevens de mogelijkheid van dekking uit eigen inkomsten zal worden bezien. 14. Voor zover mij bekend is, is het aanbod van krachten uit de TAP-regeling voldoende om aan de vraag vanuit de gezinsverzorging te voldoen. Slechts in incidentele situaties kan men geen of geen geschikte mensen krijgen. 15. Voor wat betreft defunkties ondersteunend huishoudelijk werk en aankomend administratief werkten behoeve van de instellingen voor gezinszorg zijn er vrijwel geen problemen ten aanzien van de plaatsing van jeugdige werklozen. Eén en ander hangt uiteraard af van de beoordeling van elke aanvraag afzonderlijk door het betreffende GAB en de buitendienst van CRM. 2 Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 5

6 Inzake de jeugdige werklozen die geplaatst kunnen worden op tijdelijke werkgelegenheidsobjecten die de funktie ongediplomeerde gezinshulp betreffen doet zich de problematiek voor dat een aantal instellingen een zodanige personeelsformatie hebben dat in principe geen uitbreiding kan worden toegestaan. In dergelijke gevallen wordt geen positief advies uitgebracht ten aanzien van een tijdelijk werkgelegenheidsobject. Indien de formatieve bezetting geen aanleiding geeft het personeelsbestand te consolideren en in de situaties waarin voor komende jaren (het komende jaar) een uitbreiding van formatieplaatsen is voorgenomen, wordt uiteraard medewerking verleend aan de tijdelijke plaatsing van jeugdige werklozen als ongediplomeerde gezinshulp. 16. De gezinsverzorging is de afgelopen jaren enorm uitgebreid, juist om toegerust te zijn voor een gewijzigd opnemingsbeleid met betrekking tot bejaardenoorden. Of dit voldoende is kan nu nog niet beoordeeld worden. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 11. Of en in hoeverre en vooral op welke termijn structurele aanpassingen in de gezinsverzorging nodig zijn als gevolg van de voorgenomen vermindering van het aantal ziekenhuisbedden, wordt thans nagegaan. 17. Improduktieve uren zijn die formatie-uren, welke niet rechtstreeks in daadwerkelijke hulpverlening worden omgezet. De formatie-uren zijn de uren van de uitvoerende krachten die gesubsidieerd worden. 18. Componenten van de improduktieve uren: 1 a. improduktiviteit door ziekteverzuim 10,1% b. overig improduktief - vakantie en buitengewoon verlof 8,4% - ondernemingsraden 0,3% - cursussen, werkoverleg en overig 4,0% 12,7% 1 Cijfers op basis ,8% 19. Op dit moment wordt subsidie verleend aan drie functionarissen bij de jhr. mr. J. A. Schorerstichting, welke ten behoeve van het COC gedetacheerd zijn. De vraag van het COC om rechtstreeks ten behoeve van bepaalde taken in aanmerking te worden gebracht voor subsidiëring hangt samen met de constatering dat deze taken verschillende beleidsregieën regarderen. Als vervolg op reeds eerder gevoerd intern overleg zal binnenkort beslist worden of en zo ja op welke titel(s) aan de genoemde vereniging subsidie zal kunnen worden verleend. Een eventuele subsidieverlening aan het COC zal niet vallen onder het emancipatiebeleid zoals omschreven in 4 van het hoofdstuk IV van de memorie van toelichting en dus ook niet onder de begrotingspost «Projecten emancipatiewerk». HOOFDSTUK Het is de bedoeling dat het onderzoek van de Nederlandse Gezinsraad naar niet-huwelijkse relaties ongeveer anderhalf jaar gaat duren. In deze tijdsplanning is tevens de rapportage van de resultaten begrepen. Overigens is de opdracht tot dit onderzoek nog niet gegeven, omdat de Minister van Justitie nog akkoord moet gaan. Het ambtelijk overleg daarover is afgerond. Tweede Kamer, zitting ,14100 XVI, nr. 13 6

7 21. Kosten effectiviteitsonderzoek jeugd- en jongerenwerk: f artikel 170. f artikel De bepalingen van de subsidieregelingen gaan er inderdaad van uit, mede omwille van wettelijke bepalingen inzake de comptabiliteit, dat de bevoorschotting van de personeelslasten niet voor 100% plaatsvindt. 23. De samenhang in het jeugdbeleid wordt op het niveau van de rijksoverheid onderkend door de acht jaar geleden ingestelde lnterdepartementale Stuurgroep Jeugdvragen, door de instelling van de Gemengde lnterdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (Commissie-Mik) en door de op het Ministerie van CRM ingestelde intra-departementale Coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM. In de ISJ zijn vertegenwoordigd de departementen van Defensie, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne; het voorzitterschap en het secretariaat zijn ondergebracht bij CRM, dit ministerie is ook nog met een lid vertegenwoordigd in de ISJ. In de Commissie-Mik zijn vertegenwoordigd de Ministeries van Justitie, Volksgezondheid en Milieuhygiëne en CRM. In de Coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM zijn de van belang zijnde sectoren van het gehele departement vertegenwoordigd. Het voorzitterschap en het secretariaat zijn ondergebracht bij de Hoofdafdeling Jeugdzaken en Cluben Buurthuiswerk. Voorts neemt het Ministerie van CRM deel aan een aantal interdepartementale werk- en stuurgroepen, waarvan de eerste verantwoordelijkheid ligt op het terrein van een ander departement. Dit betreft onder meer de jeugdwerkloosheid, de problematiek van werkende jongeren (Nota Grosheide/ Roolvink) en het drugbeleid..24. Voor het eerste gedeelte van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 23. Het is duidelijk dat de aandacht van de rijksoverheid ten aanzien van het beleid met betrekking tot de jeugd vorm heeft gevonden door deelname aan diverse vormen van inter- en intradepartementaal overleg. Van een betere equipering ten behoeve van deze vormen van overleg kan gelet op de huidige personeelssituatie geen sprake zijn. De inventarisatie met betrekking tot het samenhangend jeugdbeleid betreft een overzicht van de aspecten van beleid met betrekking tot jeugdigen, zoals dat wordt gevoerd door de in de ISJ vertegenwoordige departementen. Deze inventarisatie heeft geleid tot het stellen van een aantal prioriteiten op grond waarvan in de laatste jaren en de komende periode met name aandacht is besteed aan die groepen jeugdigen die min of meer in een risicoc.q. achterstandssituatie verkeren. Dit is onder meer tot uitdrukking gekomen in het drugbeleid van de Regering, in het beleid met betrekking tot jeugdige werklozen (met name de groep meer-langdurig werklozen), in de Interim- Rijksbijdrageregeling Vrijwilligers Jeugd- en Jongerenwerk, Peuterspeelzalen en Speeltuinen. 25. Met de Raad voor de Jeugdvorming vindt van de zijde van de ISJ overleg plaats op grond van eerder gemaakte afspraken inzake de agenda en de behandeling van onderwerpen die voor beide organen van belang zijn. Daarnaast bestaat er overleg tussen het Ministerie van CRM en de Raad voor de Jeugdvorming op tal van terreinen en ten aanzien van vele onderwerpen. Als voorbeeld diene het overleg met betrekking tot het onderwerp 'jeugd en woonsituatie', waarin besloten is tot het instellen van een onderzoek waarbij naast de raad zelve en het Ministerie van CRM ook het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is betrokken. Indien met de 'verzwaring van de ISJ' in de laatste alinea van deze vraag wordt gedoeld op de personeelsbezetting van het ISJ-secretariaat kan worden volstaan met een verwijzing naar de eerste alinea van het antwoord op vraag 24. Tweede Kamerzitting ,14100 XVI, nr. 13 7

8 26. In de vraag wordt gesuggereerd de evaluatie van projecten die door de Commissie-Mik, het Nationaal Plan GVO en de Landelijke Stuurgroep Sociaal-Culturele Aktiviteiten ten behoeve van Werkloze Jongeren in gang zijn gezet, met de uit deze experimenten voortkomende beleidsadviezen, op te dragen aan de Raad voor het Jeugdbeleid. Deze gedachtengang ligt voor de hand, in zoverre dat in bepaalde gevallen de evaluatie reeds is opgedragen aan een of meer ambtelijke werkgroepen en dat een raad als genoemd een College van Advies en Bijstand is, en op grond daarvan uiteraard gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen met betrekking tot deze en andere onderwerpen. Hierbij zij aangetekend dat de Raad voor het Jeugdbeleid thans nog niet bestaat en dat de in de vraag genoemde Landelijke Stuurgroep zich niet ten doel stelt experimenten in gang te zetten, doch te stimuleren dat plaatselijke instellingen voor uitvoerend sociaal-cultureel en educatief werk zich in hun programmering adequaat richten op (jeugdige) werklozen. 1 Op het terrein van de jeugdwerkloosheid neemt de secretaris thans eveneens deel aan de werkzaamheden van de Commissie Jeugdwerkloosheid van de Raad voor de Jeugdvorming, van de Interdepartementale Werkgroep Jeugdwerkloosheid, alsmede aan het interdepartementaal overleg met betrekking tot de lnterimmaatregel Jeugdige Werklozen; tevens is betrokkene waarnemer namens CRM bij de Landelijke Stuurgroep Sociaal Culturele Aktiviteiten ten bate van Jeugdige Werklozen. 27. Studie en signalering worden door de rijksoverheid voornamelijk gerealiseerd met behulpvan onafhankelijke colleges van advies en bijstand. In de praktijk komt dit er op neer dat de Raad voor de Jeugdvorming kennis neemt van de onderwerpen aan de orde in de ISJ en zo nodig overleg pleegt met betrekking tot deze onderwerpen. Tevens wordt door de departementen in toenemende mate het advies van de Raad voor de Jeugdvorming gevraagd met betrekking tot aspecten het beleid ten aanzien van jeugdigen betreffend. In de werkgroepen van de Raad voor de Jeugdvorming nemen, zo nodig na overleg met het eerst-verantwoordelijke departement, ambtenaren van CRM en zonodig van andere departementen deel aan de werkzaamheden. Gelet op het onafhankelijk karakter van deze adviescolleges gebeurt dit voornamelijk door «actieve» waarnemers. Het spreekt vanzelf dat vanuit de beleidsvoorbereiding ten departemente er sprake is van inbreng van recente ontwikkelingen en meningsvorming. Overigens zij opgemerkt dat het terrein van «gezamenlijke actie» niet tot het terrein van een dergelijk adviescollege behoort, maar is voorbehouden aan de departementen (met name ten aanzien van beleidsuitvoering). In de Commissie Jeugdwerkloosheid van de Raad voor de Jeugdvorming wordt via «waarnemers» deelgenomen door de departementen van Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en CRM. Het is mij bekend dat deze commissie thans de laatste hand legt aan een uitvoerig rapport inzake de jeugdwerkloosheid; naar het zich laat aanzien zal dit rapport nog dit kalenderjaar door de Raad voor de Jeugdvorming kunnen worden uitgebracht. Met betrekking tot de vraag inzake het mede-beïnvloeden van het beleid ten aanzien van jeugdwerkloosheid door de werkzaamheden van genoemde Commissie Jeugdwerkloosheid, moet er in eerste instantie op worden gewezen dat het eindrapport van deze commissie nog niet is uitgebracht door de Raad voor de Jeugdvorming. Hiervoor is al gesteld dat deelname aan de werkzaamheden van commissies en werkgroepen van de Raad voor de Jeugdvorming door ambtelijke waarnemers leidt tot wederzijdse beïnvloeding. Vooralsnog ga ik er van uit dat dit ook het geval is ten aanzien van de werkzaamheden van de Commissie Jeugdwerkloosheid. De vraag inzake de stage-problematiek ressorteert onder de bewindslieden van Sociale Zaken en Onderwijs en Wetenschappen. 28. Bij schrijven d.d. 29 oktober 1974 is op grond van een bespreking in de Interdepartementale Coördinatiecommissie Welzijnsbeleid de aandacht gevraagd van de bewindslieden vertegenwoordigd in de ISJ voor de behoefte aan interne coördinatie- of voorbereidingsgroepen. Voor wat betreft het Ministerie van CRM functioneert als intradepartementale overleg-groep de Coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM. De voorzitter en secretaris van deze coördinatiegroep zijn namens CRM lid van de ISJ (c.q. plv. lid) en zijn tevens waarnemers bij de Raad voor de Jeugdvorming. 1 Tweede Kamer, zitting ,14100 XVI, nr. 13 8

9 De coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM vergadert gemiddeld zes keer per jaar en is niet gehouden een jaarverslag te publiceren aangezien het een interne aangelegenheid van het Ministerie betreft. In de vergaderingen, die uiteraard worden gehouden aan de hand van een agenda zijn onder meer aan de orde geweest: onderzoek ten dienste van jeugdbeleid, Commissie-Mik, jeugdwerkloosheid, adolescentenhulpverlening en crisisinterventiecentra (hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen), allochtonen-jeugdbeleid, bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij-component, gespecialiseerd jeugd- en volwassenenwerk (ten behoeve van gehandicapten), drugbeleid, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Van de vergaderingen van de coördinatiegroep worden uiteraard verslagen gemaakt. Gegeven bovenstaande opsomming van behandelde onderwerpen komt het mij niet van belang voor deze verslagen te publiceren. 29. Omtrent de vraag naar meer bevredigende procedures van overleg tussen de departementen in de ISJ vertegenwoordigd en de noodzaak van interne voorbereidingsgroepen bij deze departementen, wordt verwezen naar het eerste deel van het antwoord op vraag 28. Aangezien het tot de verantwoordelijkheid van de desbetreffende bewindslieden behoort op welke wijze de inrichting van het eigen departement wordt gerealiseerd, onttrekt het zich aan de bevoegdheden van de bewindslieden van CRM een uitspraak te doen over deze andere departementen. Ter zake is het mij bekend dat enkele in de ISJ vertegenwoordigde ministeries een naar samenstelling min of meer vaste voorbereidingsgroep hebben. Artikelsgewijze toelichting Arf/*e/ 17 Hoe wordt de verlaging van ca. 25% ten opzichte van 1976 doorgevoerd: wordt het rijkssubsidie voor 25% van de jeugdraden beëindigd of ontvangt iedere jeugdraad 25% minder subsidie. Het ligt in het voornemen om in principe iedere functionele raad 25% minder subsidie te verlenen. Op korte termijn zal overleg gevoerd worden met de andere overheden om te bereiken dat die raden, die hun functie op goede wijze vervullen en waarvan het voortbestaan op prijs wordt gesteld, in stand gehouden kunnen worden door de eerstverantwoordelijke overheid. Op grond daarvan zal een zekere nuancering in de voorgenomen wijze van afbouw kunnen worden overwogen. Artikel 25 Kan aangegeven worden welk deel van de genoemde f gereserveerd is om eventueel aan te wenden voor het betaald voetbal? Zie het antwoord op deze vraag betreffende artikel 125, 1e in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag. 30. Hoeveel subsidie wordt door het Ministerie van CRM verstrekt en op basis van welk artikel aan het landelijk ombudsteam stadsvernieuwing? Kan voor de komende jaren op een stijging van dit subsidie gerekend worden? Sinds 1973 wordt het LOS door CRM en VRO gesubsidieerd met een jaarlijks vast te stellen bedrag waarvan beide departementen elk de helft betalen. Dit gebeurt uit artikel 18 van de CRM-begroting. In overleg met de betrokken bewindslieden van het Ministerie van VRO, de staatssecretarissen Van Dam en Schaefer, wordt nog bezien hoe groot de ruimte in 1977 zal zijn voor een verhoging van het subsidie. Binnenkort spreken de betrokken bewindslieden daarover met het LOS. Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14 623 Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid Nr.7 AANVULLENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN GESTELD TER VOORBEREI- DING VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Ontvangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 17910 De grote-stedenproblematiek Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VAKANTIEREGELING EN OVERIGE VERLOFAANSPRAKEN

VAKANTIEREGELING EN OVERIGE VERLOFAANSPRAKEN 1 VAKANTIEREGELING EN OVERIGE VERLOFAANSPRAKEN vastgesteld door B&W op 4 februari 1997 2 Inhoudsopgave Pagina Vakantieregeling en overige verlofaanspraken... 3 1. Vakantieregeling... 3 Artikel 1. Aantal

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 Rijksbegroting voor het jaar 1980 15 800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN CULTUUR,

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 14496 Emancipatiebeleid IMr.42 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1976-1977, 1977-1978,1978-1979 en 1979-1980 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19790 Sectorvorming en vernieuwing in het middelbare beroepsonderwijs Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 17-03-2003 belast met Nr: FEZ-732 behandeling: Bruinooge, D.J.P. Agenda nr: Vergadering GS: 04-02-2003 Nr: STA030513/27 Onderwerp: 4e wijziging begroting

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN,

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 16 november Agendapuntnummer: int Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

Aan de Raad. Made, 16 november Agendapuntnummer: int Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Aan de Raad Made, 16 november 2011 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering Gemeenteraad 22 december 2011 Onderwerp: Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Registratienummer: 11int02978 Casenr:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden College Onderwerp: V200900928 Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden Collegevoorstel Inleiding: In maart jl. heeft het Streekarchief Land van Heusden en Altena, het voornemen

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19 582 Het toeristisch en recreatief onderwijs Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Utrecht DATUM 9 oktober 2002 Dienst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 817 Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.27.5111 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme (INCORET) en zijn taakvoorganger, 1958-1976 Auteur:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

I gemeenten ook de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl geleidelijk af te bouwen.

I gemeenten ook de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl geleidelijk af te bouwen. Ons kenmerk provincie ZUID HOLLAND Erratum Vanwege de ontwikkelingen rond het vervolg van het RAS-beleid 2009-2012 stellen wij voor het beleidskader Jeugdzorg te wijzigen. De gevolgen hiervan zijn met

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 15317 Jeugdwelzijnsbeleid Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28-11-2007, gelet op artikel 2 lid 3 van de

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Bijlage 9. VNG Modelinstructie voor de griffier dd. maart 2002

Bijlage 9. VNG Modelinstructie voor de griffier dd. maart 2002 Bijlage 9 VNG Modelinstructie voor de griffier dd. maart 2002 VNG model voor een Instructie voor de griffier De raad van de gemeente...; Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet; gelezen het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie