Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Rijksbegroting voor het dienstjaar XVI Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET AANVULLEND VERSLAG Ontvangen 18 november I. Bestaande Rijksbijdrageregelingen 1. Interim Rijksbijdrageregeling vrijwilligers, jeugd- en jongerenwerk, peuterspeelzalen en speeltuinen. 2. Rijksbijdrageregeling plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk. 3. Tijdelijke Rijksbijdrageregeling standplaatsen buiten een openbaar centrum van woonwagens. 4. Rijksbijdrageregeling dienstencentra voor bejaarden. II. In voorbereiding zijn de Rijksbijdrageregelingen 5. Rijksbijdrageregeling Kinderdagverblijven. 6. Rijksbijdrageregeling maatschappelijke hulp en dienstverlening aan jongeren en jong-volwassenen. 7. Rijksbijdrageregeling gecoördineerd bejaardenwerk. Deze regeling zal in principe de ad 4 bedoelde regeling overbodig doen zijn hoewel deze weilicht in een overgangssituatie nog zal blijven functioneren. 8. Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel en Educatief Werk. Deze regeling zal in principe de ad 1 en 2 bedoelde regeling overbodig doen zijn hoewel deze wellicht in een overgangssituatie nog zullen blijven functioneren. 9. Rijksbijdrageregeling Algemeen Maatschappelijk Werk In de begroting 1977 is nog geen rekening gehouden met beleidsvoornemens in de binnenkort te verschijnen Nota's museumbeleid, orkestenbestel en toneelbestel. 3. Het is mij bekend dat het Holland Festival bezig is met de voorbereidingen van het seizoen 1977 op basis van de bekende begrotingsruimte. Ik heb niet de indruk dat de beschikbare middelen het onmogelijk maken een bevredigend programma op te stellen. Intussen heb ik van het bestuur van het Holland Festival het commentaar op het advies, dat de Raad voor de Kunst over het Holland Festival heeft uitgebracht, ontvangen. Daarin wordt inderdaad gepleit voor een ruimere beschikbaarstelling van middelen. Ik zal mijn beleid voor de toekomst nog nader moeten bepalen. 3 vel Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13

2 2 4. Aangezien de kosten voor een Centrum voor Milieukartering in 1977 nog gering zullen zijn, kunnen zij voor dat jaar binnen de begroting worden gevonden. Als in de loop van de komende maanden meer zicht op de kosten zal zijn verkregen, kanvoor 1978 en volgende jaren een bedrag worden geraamd binnen de meerjarenafspraken. 5. Mede namens de Minister van Landbouw en Visserij wordt op deze vraag geantwoord, dat bij de voorbereiding van de oprichting van een Centrum voor Milieukartering in ruime mate aandacht wordt geschonken aan de in de vraag bedoelde kritische opmerkingen. 6. Aan de doelstelling en de taakomschrijving, alsmede aan de vormgeving van de samenwerking tussen de betrokken instituten wordt thans gewerkt. Het ligt in het voornemen, dat in ieder geval de volgende instituten aan het centrum deelnemen: het Rijksinstituut voor Natuurbeheer; het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw «De Dorschkamp», de Stichting voor Bodemkartering; het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Het is niet uitgesloten dat te zijner tijd nog andere instituten bij het centrum zullen worden betrokken Het standpunt van de Regering inzake de door de Tweede Kamer aanvaarde motie-van der Sanden is verwoord door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tijdens de behandeling van de Nota over het Massamediabeleid en de Nota betreffende het beleid inzake de aanleg en exploitatie van draadomroepinrichtingen (Handelingen van de Tweede Kamer, zitting , januari 1976, blz en 2579). Recentelijk, bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat op 28 oktober en 2-3 november jl. in de Tweede Kamer, heeft de Staatssecretaris dit standpunt nog eens uitvoerig uiteengezet. 8. Inderdaad is, bij brief van 21 juni 1976, aan de Landelijke Werkgroep Aktie «Graag Gedaan» mededeling gedaan van het besluit de subsidiëring voor het landelijk bureau niet voort te zetten. Daarbij is overwogen, dat het (voort-)bestaan van een afzonderlijk landelijk bureau voor deze actie géén deugdelijk middel is om de bij de actie opgedane ervaringen blijvend ten goede te laten komen van het vrijwilligerswerk. Bij de actie is namelijk gebleken, dat het in de praktijk niet mogelijk is zich te houden aan het uitsluitend tot stand brengen van contact tussen individuele hulpvragers en -bieders. De actie is dus niet af te grenzen tegenover andere vormen van onderlinge hulpverlening en vrijwilligerswerk. Dan is het ook niet juist er een aparte organisatie voor in het leven te houden Aan een vooralsnog beperkt aantal vrouwenhuizen (gedacht kan worden aan als regel één per provincie) zal een bijdrage worden toegekend voor een experimentele periode van enkele jaren. Zulks conform een daarover van de Emancipatiecommissie ontvangen advies. Mede op grond van evaluatie-onderzoek zal dan tezamen met de betrokken gemeenten worden bezien, in hoeverre de experimenten al dan niet geslaagd zijn en - bij een gunstige ontwikkeling - in hoeverre een en ander tot het vaststellen van meer algemene beleidslijnen aanleiding geeft. Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 2

3 Voor wat betreft 1977 drukken deze bijdragen op artikel 35 van de begroting tot een bedrag van in totaal circa f Op grond van een kortgeleden afgesloten organisatie-onderzoek bij het Informatie en Documentatie Centrum is bij brief van 13 september 1976 een gedocumenteerd verzoek ontvangen tot subsidiëring van uitbreiding van het personeelsbestand. Ik sta hier welwillend tegenover gezien de belangrijke functie, door het IDC te vervullen bij de bevordering van het emancipatieproces in brede lagen van de bevolking. Naar aanleiding van de subsidie-aanvraag zal één dezer dagen een bespreking met het bestuur van het IDC plaatsvinden over enkele structurele en financiële punten. De tot op heden aan het IDC verleende subsidie kwam ten laste van de post «Ontwikkelingskosten gezinsbeleid» en bedroeg in 1976 (artikel 193) f Ongeveer een zelfde bedrag is uit deze post voor 1977 (artikel 207) beschikbaar. Indien de gevraagde uitbreiding wordt toegestaan, zal deze uit artikel 35 («Kosten emancipatiewerk») worden bekostigd. In het verlengde van de beantwoording van de twee bovenstaande vragen wil ik tevens de toezegging inlossen, door mij gedaan in de openbare vergadering van de vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op 15 november jl., namelijk, dat ik nog voor de behandeling van de begroting van CRM in de Tweede Kamer een zo concreet mogelijk inzicht zou verschaffen in de uitvoering van de beleidsvoornemens ter bevordering van de emancipatie van de vrouw. Uit het veld zijn tot op heden enkele subsidie-aanvragen voor 1977 ontvangen. De meeste zijn van vrij recente datum. Op enkele zijn reeds beslissingen genomen. In veel gevallen wordt ook contact opgenomen met de betrokken gemeente. Er wordt naar gestreefd, de nu liggende aanvragen voor eind december af te wikkelen. Voor een gedetailleerd overzicht zij verwezen naarde bijlage. Tweede Kamerzitting , XVI, nr. 13 3

4 Bijlage Overzicht aanvragen emancipatiewerk 1977 a. Reeds afgewikkeld: - Advies in rapport «Beleid Bevrijdt» tot subsidiëring van 2 landelijke consulentes en een administratieve kracht. Principe-toezegging is uit aan NCVO. - Vrouwenhuizen. Principe-toezeggingen (variërend van f 7000 tot f15000) zijn uit aan de Vrouwenhuizen in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Dordrecht. - Stichting Bevordering Emancipatie en Feminisme te Utrecht. Principetoezegging in afwachting van nadere gegevens. - Stichting Cinemien te Amsterdam. Principe-toezegging in afwachting van nadere gegevens. Het totaal voor deze projekten te reserveren bedrag (t.l.v. artikel 35) wordt geraamd op circa f b. Binnenkort af te wikkelen aanvragen: - Informatie en Documentatie Centrum - Instituut Ombudsvrouw - Werkgroep Vrouw, Taal, Media - Vrouwen In De Overgang - Feministische uitgeverij «De Bonte Was» - Aktie «Tijd voor School» - Stichtingen «Vrouwen bellen Vrouwen» in Friesland en Rotterdam - Cabaret «Vrouwen, Vrouwen, Vrouwen» - 2 aanvragen voor bijdragen in emancipatie-vormingstoneel - 2 aanvragen voor bijdragen in emancipatie-films - Project «Vrouwen in de Pijp» te Amsterdam - Projecten van de stichting «Brood en Rozen» te 's-hertogenbosch - Stichting Radikaal-Feministische Therapie - Werkgroep Europese Bewustwording van de NVR - Bijdrage in internationaal Vrouwenfestival - enkele aanvragen voor vrouwenhuizen in oprichting - diverse aanvragen voor subsidiering in de deelname (z.g. «Consumentensubsidie») van groepen vrouwen aan cursussen kadertraining - enkele aanvragen voor subsidiëring in onderzoeksprojecten. Het totaal van de gevraagde bedragen beloopt ongeveer f 1,8 min. De vermelding in deze opsomming zegt uiteraard nog niets over een al dan niet gunstige beslissing op de ingediende aanvragen. c. Zoals in de memorie van toelichting reeds is vermeld, is er een groot aantal emancipatoire activiteiten, waarin via bestaande subsidie-/rijksbijdrageregelingen bijgedragen wordt, c.q. die betaald worden uit andere CRMbegrotingsposten dan artikel 35. Om enkele belangrijke van deze activiteiten te noemen: - Stichting Opvoedingsvoorlichting K. en O. - Informatie en Dokumentatie Centrum (ten dele) - Scholing/bijscholing van leid(st)ers en meewerkende ouders in kindercentra - Training diskussieleid(st)ers (uit vrouwenverenigingen e.a.) ten behoeve van kursussen waarin sexualiteit, geboorteregeling, man/vrouw-relatie centraal staan - Internationaal Archief voor Vrouwenzaken - Nederlandse Vrouwen Raad - Stichting «Blijf van m'n lijf» - Medewerking aan div. voorlichtingsprojecten - Regionale konsulentes edukatief werk met vrouwen - Emancipatie vormingstoneel - Experimenten kreatieve centra - Funktionaris gezinsproblematiek (met emancipatie als hoofdtaak) bij het Ned. Centrum Buitenlanders Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 4

5 - Taal en andere cursussen vrouwen van buitenlandse werknemers - Subsidies voor crèches voor buitenlandse kinderen - Bijdrage in training van provinciale kontaktvrouwen met betrekking tot relatie Nederlandse-Turkse vrouwen - VOS-cursussen - Onderzoek niet-huwelijkse relaties - Samenstelling en uitgave «emancipatieboekje» - Plaatselijke projecten educatief werk voor vrouwen in het kader van club- en buurthuiswerk - Idem voor vrouwen van woonwagenbewoners. Naar schatting beloopt het totaal van bijdragen aan deze activiteiten f4 min. Recapitulatie van de ten laste van de CRM-begroting 1977 komende uitgaven voor emancipatie-activiteiten: artikel 35 «Projekten emancipatiewerk» f via andere artikelen (zie ad c) f Gezinsverzorging f De wachtlijsten hebben in de gezinsverzorging bij bepaalde instellingen altijd bestaan. Incidenteel kunnen als gevolg van de nieuwe situatie in de gezinsverzorging bij bepaalde instellingen de wachtlijsten zijn toegenomen. Er zijn op dit moment echter geen harde gegevens dat dit overal en algemeen het geval is. Overigens wordt bij de evaluatie van de indicatiecriteria met dit punt rekening gehouden. Met name wordt nagegaan of er nogal eens geen hulp kan worden geboden waar deze wel is geïndiceerd. 12. Vooreen juiste beoordeling van de bureau- en organisatiekosten zal het lopende kalenderjaar afgelopen moeten zijn. Ik streef ernaar in december een circulaire aan de instellingen te richten die beoogt aan de hand van een uniforme kostenopstelling vast te stellen welke dekkingsmogelijkheden de voorlopige afkoopsom ad f 0,40 performatie-uur heeft geboden en waar de afwijkingen liggen en waardoor deze zijn veroorzaakt. Verwacht kan worden dat eerst in het voorjaar 1977 de resultaten van dit onderzoek bekend zullen zijn. 13. De criteria vooreen aanvullend subsidie zijn gedeeltelijk reeds neergelegd in de circulaire van 5 maart jl. Daarnaast is voor 1976 gesteld dat de instellingen aanspraak kunnen maken op een kostendekkende subsidiëring. Dit kan bovendien inhouden dat wel zal worden bezien in hoeverre de instellingen een ten opzichte van voorgaande jaren normaal financieel gedrag hebben vertoond. Bij afwijkingen hiervan zal per situatie moeten worden beoordeeld of en in hoeverre alle extra niet normale uitgaven subsidiabel zijn, waarbij tevens de mogelijkheid van dekking uit eigen inkomsten zal worden bezien. 14. Voor zover mij bekend is, is het aanbod van krachten uit de TAP-regeling voldoende om aan de vraag vanuit de gezinsverzorging te voldoen. Slechts in incidentele situaties kan men geen of geen geschikte mensen krijgen. 15. Voor wat betreft defunkties ondersteunend huishoudelijk werk en aankomend administratief werkten behoeve van de instellingen voor gezinszorg zijn er vrijwel geen problemen ten aanzien van de plaatsing van jeugdige werklozen. Eén en ander hangt uiteraard af van de beoordeling van elke aanvraag afzonderlijk door het betreffende GAB en de buitendienst van CRM. 2 Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 5

6 Inzake de jeugdige werklozen die geplaatst kunnen worden op tijdelijke werkgelegenheidsobjecten die de funktie ongediplomeerde gezinshulp betreffen doet zich de problematiek voor dat een aantal instellingen een zodanige personeelsformatie hebben dat in principe geen uitbreiding kan worden toegestaan. In dergelijke gevallen wordt geen positief advies uitgebracht ten aanzien van een tijdelijk werkgelegenheidsobject. Indien de formatieve bezetting geen aanleiding geeft het personeelsbestand te consolideren en in de situaties waarin voor komende jaren (het komende jaar) een uitbreiding van formatieplaatsen is voorgenomen, wordt uiteraard medewerking verleend aan de tijdelijke plaatsing van jeugdige werklozen als ongediplomeerde gezinshulp. 16. De gezinsverzorging is de afgelopen jaren enorm uitgebreid, juist om toegerust te zijn voor een gewijzigd opnemingsbeleid met betrekking tot bejaardenoorden. Of dit voldoende is kan nu nog niet beoordeeld worden. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 11. Of en in hoeverre en vooral op welke termijn structurele aanpassingen in de gezinsverzorging nodig zijn als gevolg van de voorgenomen vermindering van het aantal ziekenhuisbedden, wordt thans nagegaan. 17. Improduktieve uren zijn die formatie-uren, welke niet rechtstreeks in daadwerkelijke hulpverlening worden omgezet. De formatie-uren zijn de uren van de uitvoerende krachten die gesubsidieerd worden. 18. Componenten van de improduktieve uren: 1 a. improduktiviteit door ziekteverzuim 10,1% b. overig improduktief - vakantie en buitengewoon verlof 8,4% - ondernemingsraden 0,3% - cursussen, werkoverleg en overig 4,0% 12,7% 1 Cijfers op basis ,8% 19. Op dit moment wordt subsidie verleend aan drie functionarissen bij de jhr. mr. J. A. Schorerstichting, welke ten behoeve van het COC gedetacheerd zijn. De vraag van het COC om rechtstreeks ten behoeve van bepaalde taken in aanmerking te worden gebracht voor subsidiëring hangt samen met de constatering dat deze taken verschillende beleidsregieën regarderen. Als vervolg op reeds eerder gevoerd intern overleg zal binnenkort beslist worden of en zo ja op welke titel(s) aan de genoemde vereniging subsidie zal kunnen worden verleend. Een eventuele subsidieverlening aan het COC zal niet vallen onder het emancipatiebeleid zoals omschreven in 4 van het hoofdstuk IV van de memorie van toelichting en dus ook niet onder de begrotingspost «Projecten emancipatiewerk». HOOFDSTUK Het is de bedoeling dat het onderzoek van de Nederlandse Gezinsraad naar niet-huwelijkse relaties ongeveer anderhalf jaar gaat duren. In deze tijdsplanning is tevens de rapportage van de resultaten begrepen. Overigens is de opdracht tot dit onderzoek nog niet gegeven, omdat de Minister van Justitie nog akkoord moet gaan. Het ambtelijk overleg daarover is afgerond. Tweede Kamer, zitting ,14100 XVI, nr. 13 6

7 21. Kosten effectiviteitsonderzoek jeugd- en jongerenwerk: f artikel 170. f artikel De bepalingen van de subsidieregelingen gaan er inderdaad van uit, mede omwille van wettelijke bepalingen inzake de comptabiliteit, dat de bevoorschotting van de personeelslasten niet voor 100% plaatsvindt. 23. De samenhang in het jeugdbeleid wordt op het niveau van de rijksoverheid onderkend door de acht jaar geleden ingestelde lnterdepartementale Stuurgroep Jeugdvragen, door de instelling van de Gemengde lnterdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (Commissie-Mik) en door de op het Ministerie van CRM ingestelde intra-departementale Coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM. In de ISJ zijn vertegenwoordigd de departementen van Defensie, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne; het voorzitterschap en het secretariaat zijn ondergebracht bij CRM, dit ministerie is ook nog met een lid vertegenwoordigd in de ISJ. In de Commissie-Mik zijn vertegenwoordigd de Ministeries van Justitie, Volksgezondheid en Milieuhygiëne en CRM. In de Coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM zijn de van belang zijnde sectoren van het gehele departement vertegenwoordigd. Het voorzitterschap en het secretariaat zijn ondergebracht bij de Hoofdafdeling Jeugdzaken en Cluben Buurthuiswerk. Voorts neemt het Ministerie van CRM deel aan een aantal interdepartementale werk- en stuurgroepen, waarvan de eerste verantwoordelijkheid ligt op het terrein van een ander departement. Dit betreft onder meer de jeugdwerkloosheid, de problematiek van werkende jongeren (Nota Grosheide/ Roolvink) en het drugbeleid..24. Voor het eerste gedeelte van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 23. Het is duidelijk dat de aandacht van de rijksoverheid ten aanzien van het beleid met betrekking tot de jeugd vorm heeft gevonden door deelname aan diverse vormen van inter- en intradepartementaal overleg. Van een betere equipering ten behoeve van deze vormen van overleg kan gelet op de huidige personeelssituatie geen sprake zijn. De inventarisatie met betrekking tot het samenhangend jeugdbeleid betreft een overzicht van de aspecten van beleid met betrekking tot jeugdigen, zoals dat wordt gevoerd door de in de ISJ vertegenwoordige departementen. Deze inventarisatie heeft geleid tot het stellen van een aantal prioriteiten op grond waarvan in de laatste jaren en de komende periode met name aandacht is besteed aan die groepen jeugdigen die min of meer in een risicoc.q. achterstandssituatie verkeren. Dit is onder meer tot uitdrukking gekomen in het drugbeleid van de Regering, in het beleid met betrekking tot jeugdige werklozen (met name de groep meer-langdurig werklozen), in de Interim- Rijksbijdrageregeling Vrijwilligers Jeugd- en Jongerenwerk, Peuterspeelzalen en Speeltuinen. 25. Met de Raad voor de Jeugdvorming vindt van de zijde van de ISJ overleg plaats op grond van eerder gemaakte afspraken inzake de agenda en de behandeling van onderwerpen die voor beide organen van belang zijn. Daarnaast bestaat er overleg tussen het Ministerie van CRM en de Raad voor de Jeugdvorming op tal van terreinen en ten aanzien van vele onderwerpen. Als voorbeeld diene het overleg met betrekking tot het onderwerp 'jeugd en woonsituatie', waarin besloten is tot het instellen van een onderzoek waarbij naast de raad zelve en het Ministerie van CRM ook het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is betrokken. Indien met de 'verzwaring van de ISJ' in de laatste alinea van deze vraag wordt gedoeld op de personeelsbezetting van het ISJ-secretariaat kan worden volstaan met een verwijzing naar de eerste alinea van het antwoord op vraag 24. Tweede Kamerzitting ,14100 XVI, nr. 13 7

8 26. In de vraag wordt gesuggereerd de evaluatie van projecten die door de Commissie-Mik, het Nationaal Plan GVO en de Landelijke Stuurgroep Sociaal-Culturele Aktiviteiten ten behoeve van Werkloze Jongeren in gang zijn gezet, met de uit deze experimenten voortkomende beleidsadviezen, op te dragen aan de Raad voor het Jeugdbeleid. Deze gedachtengang ligt voor de hand, in zoverre dat in bepaalde gevallen de evaluatie reeds is opgedragen aan een of meer ambtelijke werkgroepen en dat een raad als genoemd een College van Advies en Bijstand is, en op grond daarvan uiteraard gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen met betrekking tot deze en andere onderwerpen. Hierbij zij aangetekend dat de Raad voor het Jeugdbeleid thans nog niet bestaat en dat de in de vraag genoemde Landelijke Stuurgroep zich niet ten doel stelt experimenten in gang te zetten, doch te stimuleren dat plaatselijke instellingen voor uitvoerend sociaal-cultureel en educatief werk zich in hun programmering adequaat richten op (jeugdige) werklozen. 1 Op het terrein van de jeugdwerkloosheid neemt de secretaris thans eveneens deel aan de werkzaamheden van de Commissie Jeugdwerkloosheid van de Raad voor de Jeugdvorming, van de Interdepartementale Werkgroep Jeugdwerkloosheid, alsmede aan het interdepartementaal overleg met betrekking tot de lnterimmaatregel Jeugdige Werklozen; tevens is betrokkene waarnemer namens CRM bij de Landelijke Stuurgroep Sociaal Culturele Aktiviteiten ten bate van Jeugdige Werklozen. 27. Studie en signalering worden door de rijksoverheid voornamelijk gerealiseerd met behulpvan onafhankelijke colleges van advies en bijstand. In de praktijk komt dit er op neer dat de Raad voor de Jeugdvorming kennis neemt van de onderwerpen aan de orde in de ISJ en zo nodig overleg pleegt met betrekking tot deze onderwerpen. Tevens wordt door de departementen in toenemende mate het advies van de Raad voor de Jeugdvorming gevraagd met betrekking tot aspecten het beleid ten aanzien van jeugdigen betreffend. In de werkgroepen van de Raad voor de Jeugdvorming nemen, zo nodig na overleg met het eerst-verantwoordelijke departement, ambtenaren van CRM en zonodig van andere departementen deel aan de werkzaamheden. Gelet op het onafhankelijk karakter van deze adviescolleges gebeurt dit voornamelijk door «actieve» waarnemers. Het spreekt vanzelf dat vanuit de beleidsvoorbereiding ten departemente er sprake is van inbreng van recente ontwikkelingen en meningsvorming. Overigens zij opgemerkt dat het terrein van «gezamenlijke actie» niet tot het terrein van een dergelijk adviescollege behoort, maar is voorbehouden aan de departementen (met name ten aanzien van beleidsuitvoering). In de Commissie Jeugdwerkloosheid van de Raad voor de Jeugdvorming wordt via «waarnemers» deelgenomen door de departementen van Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en CRM. Het is mij bekend dat deze commissie thans de laatste hand legt aan een uitvoerig rapport inzake de jeugdwerkloosheid; naar het zich laat aanzien zal dit rapport nog dit kalenderjaar door de Raad voor de Jeugdvorming kunnen worden uitgebracht. Met betrekking tot de vraag inzake het mede-beïnvloeden van het beleid ten aanzien van jeugdwerkloosheid door de werkzaamheden van genoemde Commissie Jeugdwerkloosheid, moet er in eerste instantie op worden gewezen dat het eindrapport van deze commissie nog niet is uitgebracht door de Raad voor de Jeugdvorming. Hiervoor is al gesteld dat deelname aan de werkzaamheden van commissies en werkgroepen van de Raad voor de Jeugdvorming door ambtelijke waarnemers leidt tot wederzijdse beïnvloeding. Vooralsnog ga ik er van uit dat dit ook het geval is ten aanzien van de werkzaamheden van de Commissie Jeugdwerkloosheid. De vraag inzake de stage-problematiek ressorteert onder de bewindslieden van Sociale Zaken en Onderwijs en Wetenschappen. 28. Bij schrijven d.d. 29 oktober 1974 is op grond van een bespreking in de Interdepartementale Coördinatiecommissie Welzijnsbeleid de aandacht gevraagd van de bewindslieden vertegenwoordigd in de ISJ voor de behoefte aan interne coördinatie- of voorbereidingsgroepen. Voor wat betreft het Ministerie van CRM functioneert als intradepartementale overleg-groep de Coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM. De voorzitter en secretaris van deze coördinatiegroep zijn namens CRM lid van de ISJ (c.q. plv. lid) en zijn tevens waarnemers bij de Raad voor de Jeugdvorming. 1 Tweede Kamer, zitting ,14100 XVI, nr. 13 8

9 De coördinatiegroep Jeugdbeleid CRM vergadert gemiddeld zes keer per jaar en is niet gehouden een jaarverslag te publiceren aangezien het een interne aangelegenheid van het Ministerie betreft. In de vergaderingen, die uiteraard worden gehouden aan de hand van een agenda zijn onder meer aan de orde geweest: onderzoek ten dienste van jeugdbeleid, Commissie-Mik, jeugdwerkloosheid, adolescentenhulpverlening en crisisinterventiecentra (hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen), allochtonen-jeugdbeleid, bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij-component, gespecialiseerd jeugd- en volwassenenwerk (ten behoeve van gehandicapten), drugbeleid, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Van de vergaderingen van de coördinatiegroep worden uiteraard verslagen gemaakt. Gegeven bovenstaande opsomming van behandelde onderwerpen komt het mij niet van belang voor deze verslagen te publiceren. 29. Omtrent de vraag naar meer bevredigende procedures van overleg tussen de departementen in de ISJ vertegenwoordigd en de noodzaak van interne voorbereidingsgroepen bij deze departementen, wordt verwezen naar het eerste deel van het antwoord op vraag 28. Aangezien het tot de verantwoordelijkheid van de desbetreffende bewindslieden behoort op welke wijze de inrichting van het eigen departement wordt gerealiseerd, onttrekt het zich aan de bevoegdheden van de bewindslieden van CRM een uitspraak te doen over deze andere departementen. Ter zake is het mij bekend dat enkele in de ISJ vertegenwoordigde ministeries een naar samenstelling min of meer vaste voorbereidingsgroep hebben. Artikelsgewijze toelichting Arf/*e/ 17 Hoe wordt de verlaging van ca. 25% ten opzichte van 1976 doorgevoerd: wordt het rijkssubsidie voor 25% van de jeugdraden beëindigd of ontvangt iedere jeugdraad 25% minder subsidie. Het ligt in het voornemen om in principe iedere functionele raad 25% minder subsidie te verlenen. Op korte termijn zal overleg gevoerd worden met de andere overheden om te bereiken dat die raden, die hun functie op goede wijze vervullen en waarvan het voortbestaan op prijs wordt gesteld, in stand gehouden kunnen worden door de eerstverantwoordelijke overheid. Op grond daarvan zal een zekere nuancering in de voorgenomen wijze van afbouw kunnen worden overwogen. Artikel 25 Kan aangegeven worden welk deel van de genoemde f gereserveerd is om eventueel aan te wenden voor het betaald voetbal? Zie het antwoord op deze vraag betreffende artikel 125, 1e in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag. 30. Hoeveel subsidie wordt door het Ministerie van CRM verstrekt en op basis van welk artikel aan het landelijk ombudsteam stadsvernieuwing? Kan voor de komende jaren op een stijging van dit subsidie gerekend worden? Sinds 1973 wordt het LOS door CRM en VRO gesubsidieerd met een jaarlijks vast te stellen bedrag waarvan beide departementen elk de helft betalen. Dit gebeurt uit artikel 18 van de CRM-begroting. In overleg met de betrokken bewindslieden van het Ministerie van VRO, de staatssecretarissen Van Dam en Schaefer, wordt nog bezien hoe groot de ruimte in 1977 zal zijn voor een verhoging van het subsidie. Binnenkort spreken de betrokken bewindslieden daarover met het LOS. Tweede Kamer, zitting , XVI, nr. 13 9

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18224 Informatica stimuleringsplan Nr. 4 LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 5 december 1984 1 In het Wetenschapsbudget 1982, zitting 1981-1982 17101

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaa!

Tweede Kamer der Staten-Generaa! Tweede Kamer der Staten-Generaa! 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk VII Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 24 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20931 Zorg en dienstverlening ten behoeve van geestelijk gehandicapten Nr. 10 LIJST VAN ANTWOORDEN 1 Ontvangen 11 mei 1990 1 De vervanging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19 132 Versterking management onderwijsinstellingen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Ontvangen 4 juli 1986 Procedure 1 Op 18 februari 1985

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 18100 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 990 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van

Nadere informatie

Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. (versie 1.0, datum: 2 maart 2012)

Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. (versie 1.0, datum: 2 maart 2012) Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (versie 1.0, datum: 2 maart 2012) 1 Woord vooraf Voor u ligt een overzicht van de rijksbrede kaders op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering

Nadere informatie

a. Gemeenten hebben de zorgplicht om voorzieningen te verstrekken die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen;

a. Gemeenten hebben de zorgplicht om voorzieningen te verstrekken die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen; Hoofdstuk 0. Samenvatting 1 0. SAMENVATTING 0.1. Inleiding 0.1.1. De Wet voorzieningen gehandicapten: uitgangspunten Op 1 april 1994 is de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) van kracht geworden 1. Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 635 Jaarverslag Nationale ombudsman 1995 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 7 1 Prestaties en problemen 7 2 Het werkaanbod bij de Nationale

Nadere informatie

Zitting 1971-1972 - 11 500

Zitting 1971-1972 - 11 500 Zitting 1971-1972 - 11 500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1972 HOOFDSTUK XVI - CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 1 HERDRUK!) VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Nr. 70 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015; Nr 88a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober en 2 december 2014; gehoord de commissie Samenleving d.d. 19 november 2014; gelet op de artikelen 2.1.3,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18816 Investeren in mensen Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Hoofdlijnen van de nota 1. Algemeen 1.1. Algemene aspecten van het landbouwonderwijsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 687 Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie